Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG QAUV NTAWM KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

(QHIA ZAUM IB TXOG TUG TUB UAS PLOJ LAWM)
THE ARCHETYPE OF CONVERSION
(SERMON NUMBER 1 ON THE PRODIGAL SON)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub yim hli ntuj 25, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 25, 2013

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).


Zaj lus pivtxwv qhia txog tug tub uas ploj lawm, yog ib zaj lus qhuab qhia nyob rau hauv Vajluskub uas qhias txog kev hlub. Tiamsis feemcoob tamsim no tau muab qhov no txhais yuam kev. Kuv yuav los kho lawv cov lus yuam kev ntawm no nyob rau kuv cov lus qhuab qhia hmo no, lub ntsiab lus “Txhais zaj tug tub yaus uas ploj lawm yuam kev.” Kuv ntseeg tias nej yuav rov qab tuaj mloog ib zaug ntxiv nyob rau lub sijhawm thaum 6:30. Peb yuav noj hmo uake tom qab ntawd, yog lintawd thov rov qab tuaj rau hmo no thiab!

Txhua phau ntawv txhais Vajluskub yav thaum ub puas leej txhais hais tias zaj lus piv txwv no yog qhia txog tug tub uas tau ploj mus lawm. Qhov lawv qhia li no yog hais txog kev hloov dua siab tshiab. Tiam sis cov neeg qhia txog kev txiav txim siab tiam tamsim no qhia tias qhov no yog hais txog neeg fij tug kheej rov dua tshiab los ua ib tug ntseeg. Puas yog cov ntawv txhais Vajluskub thaum ub yuam kev lov? Tsis yog lintawd. Tiam sis cov neeg tamsim no yog cov uas txhais yuam kev. Koj pom tau hais tias, qhov uas cov neeg tiam no qhia hais tias zaj no yog hais txog kev fij tug kheej dua tshiab, vim yog lawv tsis totaub txog kev hloov dua tshiab zoo zaj lus pivtxwv no. Yog lintawd txawm ib tug xibhwb uas muaj suab npe zoo li Dr. McGee los tseem yuam kev thiab – kuv yuav muab qhov no coj los qhia meej meej rau nej nyob rau kuv cov lus qhuab qhia hmo no.

Nyob rau tiam 100 xyoo dhau los no, cov neeg hu ua “txiav txim siab” qhia yuam kev txog kev hloov dua siab tshiab – lawv hais tias cia li tsa tes xwb ces dim lawm. Los sis tsuas yog hais raws li phau ntawv lees txim xwb ces dim lawm. Yog lintawd tiam 100 xyoo dhau los no, ntau tug xibhwb tsis pom txog kev hloov dua siab tshiab zoo li zaj lus pivtxwv hais txog tug tub yau ua tau ploj lawm. Vim qhov kev qhia txog “neeg qhov kev txiav txim siab” Billy Graham thiab coob tug tau muab zaj lus pivtxwv no coj los txhais dua tshiab zoo li hais txog kev fij tug kheej dua tshiab. Nws hais li no tias “Qhov no tsis yog daim duab qhia txog tug neeg txhaum los txais yuav kev cawmdim…cia li totaub tias zaj lus pivtxwv no qhia licas tiag tiag. Zaj lus pivtxwv no tsis yog qhia txog tug neeg txhaum los txais yuav kev cawmdim; qhia txog leejtxiv lub siab hlub tsis yog rau tug neeg txhaum xwb tseem qhia txog txais tug tub ntawd rov qab los” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 314; notes on Luke 15:14).

Kuv ntseeg tias, Dr. McGee totaub yuam kev vim yog Lewis Sperry Chafer, tug uas tsim tsa lub tsev kawm Vajluskub hu ua Dallas Theological Seminary. Dr. Shafer yog tug ua tawm tsam lub ntsiab lus uas tau txhais cia thaum ub txog kev hloov dua siab tshiab. Nws qhia zoo li cov hu ua “Xadismenias” – lawv qhia tias ib tug neeg muaj peevxwm dim tau los ntawm qhov uas ntseeg raws li Vajluskub uas yog hais txog Yexus. Zoo li Dr. McGee tau lub tswvyim uas hais txog tug tub yau uas yuamkev zoo li tias “fij tug kheej rov dua tshiab” nws tau lub tswvyim no los ntawm Lewis Sperry Chafer. Yog nej leejtwg tabtom nyeem kuv cov lus qhuab qhia no, thov nej mus tshawb nrhiav Dr. Chafer cov lus qhuab qhia txog tug tub yau ua yuam kev, xa tuaj rau kuv thiab, yuav ua tsaug ntau. Cov lus qhuab qhia yuam kev no tau nthuav dav rau tiam ib puas xyoo dhau los txog rau tamsim no. Billy Graham qhia tias tug tub yau yuam kev no tig rov qab los rau Vajtswv. Nws hais tias, “Kuv thov kom nej hais nej qhov kev ruaj siab. Kuv thov kom nej tig rov los rau ntawm Vajtswv nyob rau hmo no.” Nws yeej hais li no rau txhua zaug nws qhia txog zaj tug tub yau uas yuam kev no rau txhua lub rooj txhawb siab, ua tau tso tawm rau neeg pom thoob tebchaws Amelikas tau tsib caug xyoo no. Qhov no thiaj ua rau cov ntseeg ib txhia totaub txog zaj lus pivtxwv no mus raws li ntawd. Tiam sis tsis totaub kiag li! Yog vim licas? Vim yog zaj lus pivtxwv no tsis yog hais txog kev fij tug kheej dua tshiab! Tiam sis hais txog kev hloov dua siab tshiab! Kev hloov dua siab tshiab yog ib yam uas Vajtswv ua rau peb. Kev fij tug kheej tshiab yog yam uas neeg ua. Kev hloov dua siab tshiab, yog qhov ua Vajtswv tug ntsujplig coj ib tug neeg tawm ntawd kev txhaum, coj los cuag Yexus. Tiamsis tug neeg uas fij tug kheej dua tshiab, tug ntawd yuav poob rau tub Tuagteb. Yog vim licas? Vim kev Cawmdim yog Vajtswv li kev hlub, tiam sis kev fij dua tug kheej tshiab los ntawm qhov neeg ua. Thiab neeg qhov kev haujlwm cawm tsis tau ib tug neeg twg!

Cov ntawv txhais Vajluskub thaum ub, sau uantej cov neeg uas ntseeg txog kev txiav txim siab, qhia tias zaj lus pivtxwv tug tub yau uas ploj lawm yog hais txog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv. Xws li, Matthew Henry phau ntawv txhais Vajluskub hais tias lo lus “tub” tsis tau txhais hais tias nws dim, tiam sis “Qhia txog Vajtswv yog neeg ntiajteb Leejtxiv.” Henry tseem hais tias zaj lus pivtxwv no qhia txog “Vajtswv txaus siab rau tug neeg txhaum hloov dua siab tshiab” (Hendrickson Publishers, 1996 edition, volume 5, p. 598; notes on Luke 15:11-32). Qhov no yog raws li cov ntawv txhais Vajluskub thaum ub txhais tseg, uantej cov neeg los ntseeg txog kev txiav txim siab.

Peb yuav tsis los hais txog cov neeg txaiv txim siab no lawm, peb yuav los saib txog lub ntsiab lus tseeb ntawd zaj lus pivtxwv txog tug tub yau ua ploj lawm. Yog zaj lus pivtxwv thij peb uas Yexus qhia cov neeg Falixais. Lawv tau cem Yexus vim yog Nws “tos txais cov neeg txhaum, thiab nrog lawv noj uake” (Lukas 15:2). Txhais txog qhov ua Yexus txais tos cov neeg txhaum thiab nrog lawv noj uake, Yexus tau hais peb zaj lus pivtxwv – Peb zaj no yog txhob txwm coj los qhia lawv. Zaj ib, yog hais txog tug yaj uas ploj lawm (Lukas 15:3-7). Ob, Nws hais txog zaj lus pivtxwv ntawm lub nyiaj ua ploj mus (Lukas 15:8-10). Peb, Nws hais zaj lus pivtxwv uas yog tug tub uas ploj lawm – los sis raws li peb hais tias “tug tub yau uas yuam kev lawm” (Lukas 15:11-32). Peb zaj lus pivtxwv no puas leej hais txog kev cawdim rau tug neeg txhaum. Txhua tug puas leej pom zoo tias thawj ob zaj yog hais txog tug neeg txhaum tau txais kev Cawmdim. Tsis tag li los txhua phau ntawv txhais Vajluskub thaum ub yeej pom zoo tias zaj thij peb los hais txog tug neeg txhaum tau txais kev cawmdim thiab! Phau Vajluskub hu ua Scofield sau li no tias “Zaj lus pivtxwv ntawm tug tub uas ploj lawm” (The Scofield Study Bible, 1917 edition). Nov yog ntsiab lus tiag tiag, uas nyob rau hauv Lukas 15:24 xws li nws txiv yeej hais tias nws tuag rau seem ntsujplig lawm, nws tau ploj lawm!

“Tug tub no tuag lawm, thiab rov muaj txoj sia nyob [yug dua tshiab]; nws ploj lawm, thiab ntsib lawm…” (Lukas 15:24).

Tswv Yexus muab zaj lus pivtxwv hais txog tug tub yau uas ploj lawm los ua tug qauvqhia txog kev hloov dua siab tshiab. Xibhwb Povlauj los hloov dua siab tshiab tib txog kev no. Cov xibhwb qhuab qhia Vajtswv Txojlus yav thaum ub puas leej hloov dua siab tshiab raws zaj lus pivtxwv ntawm tug tub uas ploj no – Tiam sis tsis yog Finney. Sim mus nyeem pawg ntseeg li keebkwm nej yuav pom txog qhov uas lawv hloov dua siab raws li zaj lus pivtxwv no. Xws li kev hloov dua siab ntawm Augustine. Kev hloov dua siab tshiab ntawd Luther, Bungan, Whitefield, thiab Wesley ob kwvtij, thiab cov neeg lub sijhawm ntawd los zoo tib yam nkaus (1730-1840), thiab C. H. Spurgeon, R. A. Torrey, thiab ib tug xibhwb muaj suab npe uas yog Dr. John Sung uas nyog rau tebchaws Suav. Cov neeg no puas leej hloov dua siab tshiab zoo tib yam nkaus li zaj lus pivtxwm uas yog hais txog tug tub yau uas ploj lawm.

Qhov ntawd, kuv ntseeg tias yog ib qhov uas Yexus muab zaj lus pivtxwv no qhia rau peb – yog muab daim duab uas hais txog kev hloov dua siab tshiab. Tsis muab ib qhov twg lawm uas nyob rau hauv thawj plaub phau Vajluskub tshiab uas yiam piav tau meej txog kev hloov dua siab tshiab li no lawm. Xibhwb Povlauj tau hais lus povthawj peb zaug nyob rau hauv Teshaujlwm – Tiam sis kuv ntseeg tias xibhwb Povlauj hloov dua siab tshiab raws li qhov ua Yexus tau npaj tseg cia ntau xyoo uantej nws yuav los hloov dua siab tshiab, uantej uas Tswv Yexus yuav muab zaj lus pivtxwv txog tug tub yau no coj los qhia.

(Nias qhov no mus nyeem kuv cov lus qhuab qhia, “Txhais zaj lus pivtxwv tug tub yau uas ploj lawm yuamkev.” Thov nej nyeem nrog rau kuv cov lus qhuab qhia no).

Kuv twb hais thaum pib los lawm tias, zaj lus piv txwv ntawm tug tub yau uas ploj lawm yog ib zaj uas qhia tau zoo tshaj plaws txog kev hlub nyob rau hauv Vajluskub. Qhov tseemceeb yog qhia txog tug neeg uas tseem tsis tau ntseeg los txais yuav kev cawmdim. Siv sijhawm muab qhov no hais ntev lawm, peb los saib txog cov ntsiab lus tseemceeb nyob rau cov lus qhuab qhia no. Yog ib zaj uas yoojyim,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Tamsim no kuv rov los hais tias zaj lus pivtxwv tug tub yau yog tug qauv qhia txog kev hloov dua siab tshiab. Yog ib zaj lus qhuab qhia uas yoojyim.

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Kev hloov dua siab tshiab muaj ntau qeb thiab tsis sib thooj, raws li peb pom nyob rau zaj lub pivtxwv ntawm tug tub yau uas ploj lawm. Ib, yog qeb qhia txog tug tub hluas ntawd xav ua neej ywj siab khiav tawm ntawm nws txiv. Nws tsis xav kom nws txiv tswj nws lub neej. Nws xav tau kev “ywjpheej” Zaj lus pivtxwv no tsis pom tias tug tub no tawm tsam txog qhov kev muaj Vajtswv. Nws nrog nws niam thiab txwv mus pehawm Vajtswv. Tiam sis tob tob hauv nws lub siab yog xav ua neeg muaj kev “ywjpheej.” Nws xav muab txhua yam kev cai uas yog nws txiv li tso povtseg. Nws ntseeg tias lub neej tom ntej ntshe yuav lom zem. Nws xav noj lub txiv hauv ntiajteb uas tau txwv tsis pub no, yam tsis tau sim dua los. Nws yog ib tug neeg, thiab xav tswj nws tug kheej, thiab tsim cai rau tug kheej, tsis yog nws txiv li. Yog nej muaj qhov kev xav zoo li no, nej los “rau ntawm nej tug kheej”, ua ntej nej yuav los rauv qhov txaj muag, yog koj tsis kam lees yuav cov lus qhuab qhia no.

Qeb thij ob ntawm zaj lus pivtxwv no. Nws txais yam ua yog nws tug los ntawm nws txiv uantej txiv tuag. Nws tau coj nyiaj thiab tsiv tawm hauv tsev mus rau lwm qhov. Nws ua txhua yam raws li nws qhov kev npau suav. Nws siv nruab hnub hmo ntuj rau kev lom zem “txaus siab nyob rau txoj kev txhaum” (Henplais 11:25).

Uantej nws yuav los rau qeb thij peb, yog thaum ua nws siv “nyiaj tag huvsi lawm.” Txhua yam ntawd ntxiv tsis tau dabtsi rau nws qhov kev tshaib nqhes. Nws tej kev txhaum cawm tsis tau nws dabtsi. Qhov teebmeem no thiaj coj nws los rau qeb thij peb – “thaum nws los rau ntawm nws tug kheej” (Lukas 15:17) – tiamsis cov neeg tamsim no txhais hais tias, “Nws los rau nws qhov kev xav.”

Nws tau ua tej yam uas ruam kawg nkaus! Mus ua kev txhaum ib qhov rau ib qhov. Peb pom cov tub ntxhais hluas ua tej yam txawv txawv. Peb pom cov tub ntxhais hluas tamsim no khiav tawm pawg ntseeg. Lawv tawm mus ua kev txhaum. Tsis muaj leejtwg yuav txwv lawv. Lawv tsis paub tias lawv tabtom ua kev txhaum. Muaj ib txhia yuav ua kev lag kev luam tau nyiaj tau txiaj, tiam sis tej no, ntawm Vajtswv tsis txawv tsiaj, tsis muaj kev “thajyeej nyob rau hauv lawv lub siab, thiab tsis muaj kev vam hauv ntiajteb.

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Qhov no yog thawj yam kev hlub uas nyob hauv tug neeg txhaum lub siab. Tsuas yog Vajntsujplig xwb thiab muaj peevxwm ua tau tug neeg txaum kom pom txog qhov kev txhaum thiab tig los xav txog qhov kev uaneej tiag tiag, thiab rau yav tom ntej. Tsis txhob mus mloog Dabntxwnyoog, yog nws hais rau koj tias koj ua txhaum los tseem tig rov qab tau, zoo li tug tub yuam kev ntawd. Tsis txhob mus mloog! Koj los tau rau ntawm Vajtswv tsuas yog thaum Vajtswv coj koj los xwb, tiam sis kuv ntseeg tsis tau tias yog koj pheej ua kev txhaum tsis tso tseg, Vajtswv tseem yuav coj koj los! Vajtswv hais tias, “Efaees yog cov neeg mus koom pe mlom: cia lawv nyob lintawd” (Haucheyas 4:17). Siv sijhawm mintsis los saib tias zaj lus pivtxwv ntawm tug tub yau no qhia txog tug neeg txhaum los hloov dua siab tshiab licas.

I. Ib, Tug neeg txhaum los rau ntawm nws tug kheej.

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” – thaum nws los rau ntawm nws qhov kev xav. Qhov no yog thawj yam uas hais txog Vajtswv qhov kev hlub nyob rau txoj kev uaneej.

Tej zaum qhov kev hloov siab no yuav hloov sai sai, raws li tau tshwm rau Griffith, tug uas hu zaj nkauj, “Vajtswv, kuv rov los tsev.” Dhau los no. Nws hloov dua siab tshiab li cov neeg thaum ub, yog hloov sai sai. Nws nrog nws cov phoojywg tuaj rau hauv pawg ntseeg. Thaum kuv tseem tabtom qhia txog kev txhaum thiab kev txiav txim. Nws tug phoojywg hais tias “Peb cia li tawm qhov no mus.” Tej zaum yeej zoo lintawd. Tiamsis Griffith hais tias, “Tos mintsis, kuv yuav mloog cov lus qhuab qhia no.” Lws tug txawm khiav tawm thau lawv hnov kuv lub suab qhua qhia. Griffith zaum mloog ntxiv. Nws tau los ntseeg txog kev txham. “Nws los rau ntawm nws tug kheej.” Nws xav tias, “tub xibhwb yeej qhia yog lawm. Kuv yog neeg txhaum.” Thaum ntawd, nws cia siab rau Yexus thiab dim lawm. Kuv zoo siab thaum hnov txog qhov no! Nws hloov los ua tug uas zoo siab txaus siab txhua yam hauv Vajtswv. Txhua tug uas paub nws yeej hais tau hais tias nws hloov lawm tiag tiag, txawm nov yog thawj zaug nws hnov Vajtswv Txojlus los xij. Nov yog tib txoj kev hloov dua siab tshiab ntawd Dr. Chan, kuv poj niam, Melissa Sanders, kev txwjlaug Cagan thiab lwm tug hauv peb pawg ntseeg. Lawv los rau ntawm lawv tug kheej tam sim ntawd – thiab lawv los cia siab rau Yexus tam sim ntawd. Lawv raug cawmdim lub sijhawm ntawd thaum hnov kuv cov lus qhuab qhia!

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Yog hais ua lwm yam, qhov kev hloov ntawd yuav maj mam hloov, thiab hloov qeeb qeeb. Zoo li Song hloov dua siab tshiab. Thaum nws mus rau tom chav tsev thov Vajtswv. Nws muaj nws ib qhov kev xav. Nws pib tawm tsam peb, thaum peb hais txog Tswv Yexus. Muaj ib hnub nws tau tawm tsam kuv nyhav heev, kuv tau txwv nws. Nws tsiv mus rau lwm pawg ntseeg, mus nrhiav lwm tug uas coj nws hloov dua tshiab yam yooj yooj yim. Nws tau mus nrhiav ib tug txiv plig. Tiam sis txivplig kuj tsis kam pab nws. Nws mus nrhiav ib tug xibhwb nyob rau cov ntseeg, tug xibhwb ntawd los tsis kam pab nws thiab. Thaum kawg nws tau mus qheb TV saib, pom zaj yeej-yaj-kiab hais txog Yexus. Tej zaum Vajtswv hais hauv nws lub siab, nws kuj tau quaj los kua muag. Lub lim tiam tom qab, kuv pom nws tuaj nrog peb pehawm Vajtswv, ua rau kuv zoo siab kawg! Thaum nws los rau tom chav thov Vajtswv tom qab pehawm Vajtswv tag, nws qhov kev khavtheej raug ntsoo tawg tag. Nws los cia siab rau Yexus. Thaum ntawd nws txawm dim lawm,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Peb ib tug tub hluas loj hlob hauv pawg ntseeg. Nws yog ib tug Suav. Nws tawm tsam mus tawm tsam los. Nws tsis lees paub Yexus – Nws ntseeg raws li nws xav xwb, tsis yog ntawm qhov xav tau kev zam txim tiag tiag. Muaj ib tagkis kuv pom nws quaj. Nws kovyeej txoj kev tawm tsam, kuv pom nws txog caug rau ntawm nws niam ib saj, los cia siab rau Yexus. Nws kuj hloov dua siab tshiab lawm,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Tseem muaj ib tug tub hluas mus mus los los rau tom chav thov Vajtswv. Zoo li yog ib tug uas ntseeg zoo heev, tiam sis nws kuj tsis lees paub Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg tiag tiag. Txhua zaug nws tuaj rau ntawm chav thov Vajtswv quaj txhua zaug, tiam sis tseem tsis tau dim. Thaum kawg nws tau quaj nrov nrov ua rau kuv ntshai tsam ua teebmeem rau nws, kuv thiaj kom nws mus ntxuav muag. Thaum nws rov qab los, kuv tau muab ib zaj nkauj coj los qhia rau nws,

Thov los qhia rau kuv paub,
   Kuv yuav quaj tag mus li,
Vim tsis muaj dabtsis cawm kuv dim ntawm kev txhaum,
   Koj ib leeg xwb, thiaj cawm tau kuv.
Thov muab daim lag zeb faib tawm
   Cia kuv los nkaum rau hauv koj.
(“Rock of Ages, Cleft For Me” by Augustus M. Toplady, 1740-1778).

Nws cia siab rau Yexus thiab dim lawm.

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Kev txwjlaug Lis thaum tuaj pawg ntseeg tshiab tshiab zoo li yog ib tug ntseeg zoo heev. Tiam sis tseem tsis tau meej kiag li. Tom qab ntawd paub meej tias, nws tsis muaj Yexus kiag li. Nws zoo “lub tshej roj tag huv si” Nws rov tuaj rau tom chav tsev thov Vajtswv. Nws los cuag tug Cawmseej los ntawm qhov tau quaj thiab tu siab thiab tau hloov dua siab tshiab. Tsis ntev nws kuv yug duas tshiab lawm thaib,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Tamsim no nws muaj peevxwm muaj cuabkav thov Vajtswv rau thaum neeg coob coob los ntawm txoj kev hlub zoo li tiam uas 18th thiab 19 centuries thiab rooj txhawb siab nyob rau tebchaws Kaulim xyoo 1907. Qhuas Vajtswv! Nws dim lawm,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

John Cagan ntxub pawg ntseeg heev, nws ntxub nws txiv uas pheej coj nws tuaj pehawm Vajtswv. Muab ib hnub Vajntsujplig tau tsoo nws lub siab tawg. Nws tau nkag los rau peb qhov chaw qhia Vajtswv Txojlus. Nws raug cawm zoo cov Methodist yav thaum ub! Au, qhuas Vajtswv!

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Kuv tseem tabtom xav txog ib tug menyuam ntxhais, nws yog ib tug uas ntseeg Vajtswv zoo! tiam sis nws ruaj siab rau nws tug kheej xwb. Nws tsis paub tias yuav los rau ntawm Yexus tau licas. Zoo li nws tsis muaj kev vam, tsis muaj kiag li. Thaum twg yog muaj ces ploj lawm, zoo lub khob uas poob tawg rau hauv av, nws txawm txo hwjchim los rau ntawm Yexus, nws txawm dim lawm,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

II. Ob, Ua cas tsis los txiav txim siab sai sai?

Kuv muaj peev xwm ua tau lintawd! Kuv cia koj los, thiab cia koj hais raws li phau “ntawv lees txim” tej zaum yuav ua rau koj zoo siab – mus ib ntus. Ces koj yuav pib xav, “Yog lintawd xwb lov? Zoo li twb tsis tseeb kiag li.” Koj yuav rov pib xav dua tshiab tias. “tej zaum kuv plam tej yam hauv ntiajteb no.” “Teb zaum tsis muaj tseeb kiag li!” “Tej zaum kuv plam teb yam kev los zem tseeb lawm tiag.” Kuv twb pom lawm! Kuv twb pom lawm! Vajtswv Txojlus hais tias, “Thaum kawg yuav phem tshaj thaum pib” (2 Petus 2:20). Zoo tshaj yuav tsum tau tam sim no! Zoo tshaj yuav tsum txais yuav tam sim no! Thaum ntaw zoo li Vajtswv Txojlus hloov tsis tau koj kiag li! Zoo tshaj cia li tshawb nrhiav tam sim no, thiab quaj tam sim no, zoo tshaj yav tom ntej “vim yog lawv tsis xav paub Vajtswv, Nws thiaj cia lawv kom muaj lub siab phem thiab ua yam tsis zoo” (Loos 1:28). Zoo tshaj cia li siv zog tshawb nrhiav Vajtswv, txhob tos cia nws hais rau koj tias, “Lawv nrhuav tshem lawv tug kheej” (Hauxiyas 13:9). Zoo tshaj cia li quaj rau tam sim no, txhob tos txog hnub hnov Yexus lub suab tias, “

“Kuv tsis paub koj, khiav tawm ntawm kuv mus” (Mathais 7:33).

“Thaus mej pum Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj hab cov xwbfwb kws cev Vaajtswv lug txhua tug puav leej nyob huv Vaajtswv lub tebchaws, tes thaus ntawm mej cov kws raug moog nyob saab nrau yuav quaj qw qes nav quas qawv” (Lukas 13:28).

Thiab koj yuav hnov Yexus hais tias,

“Muaj… tuabneeg coob coob tuaj cuag Yexu. Puab coj tej tuabneeg qhuav teg qhuav taw, tej tuabneeg dig muag, Tes Yexu txawm khu puab txhua tug zoo huvsw” (Mathais 25:30)

Au! Au! Kuv thov koj, xav tam sim no! xav tam sim no! “Thaum nws los rau ntawm nws qhov kev xav.” Au, thov koj los rau qhov kev xav rau hnub no! Koj yuav zoo raws tau hais li no hais tias,

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

Nws hais rau nws lub siab, “Kuv yuav sawv los rau ntawm Yexus rau tam sim no” -

Ntxhuav kuv los ntawm koj cov ntshav
   Ua ntws lo tom roob kaulakauthas
Kuv los, Vajtswv, los rau ntawm koj!
   Ntxuav kuv, ntxuav kuv ntawm koj cov ntshav
Tom roob kauslakauthas.
   (“I Am Coming, Lord” tug sau Lewis Hartsough, 1828-1919).

Yog koj xav los ua ib tug ntseeg Yexus, thov sawv ntawm koj lus roob mus lawm nram qab. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom chav tsev thov Vajtswv. Mus tau rau tam sim no. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv rau cov los rau ntawm lawv tug kheej thiab cia siab rau Yexus. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 15:11-19.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Lord, I’m Coming Home” (by William J. Kirkpatrick, 1838-1921).


TXHEEJ TXHEEM

TUG QAUV NTAWM KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

(QHIA ZAUM IB TXOG TUG TUB UAS PLOJ LAWM)

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum nws rov los rau ntawm tug kheej” (Lukas 15:17).

(Lukas 15:2, 24; Henplais 11:25; Hauxisyas 4:17)

I.   Ib, Tug neeg txhaum los rau ntawm nws tug kheej.
Lukas 15:17.

II.  Ob, Ua cas tsis los txiav txim siab sai sai? 2 Petus 2:20;
Loos 1:28; Hauxiyas 13:9; Mathais 7:23;
Lukas 13:28; Mathais 25:30.