Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV LUS THOV NYOB RAU QHOV YOG THIAB TSEEB - PWM I

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART I
(Hmong)

Tug qhia: Kl. John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cagan

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles Vajtswv Hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 2, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, September 2, 2016

“Au kuv paub tias kuv yuav ntsib nws tau qhov twg! Kuv yuav los rau ntawm nws qhov chaw zaum! Kuv yuav hais qhov tseeb rau nws, thiab coj cov lus tuaj nrog nws sib hais” (Yauj 23:3-4).


Cov lus qhuab qhia hauv qab no yog muab los ntawd zaj lus qhuab qhia uas yog “Order and Argument in Prayer” yog C. H. Spurgeon ua tug qhia, Spurgeon cov lus qhuab qhia sau ua lus Akiv, tsis tag li tseem tau kev pab cuam los ntawm Dr. Hymers thiab Dr. Cagan, kuv tsuas muab tej qhov Vajluskub coj los ntxiv rau hauv xwb.

Nqes lus uas nyeem dhau los no, Yauj xav ntsib Vajtswv thov txog Nws, vim yog Nws tsis xav nrog Vajtswv tham li neeg sib tham, muaj tej yam tseem ceeb nyob rau Yauj qhov kev xav tau, nws thov Vajtswv li no tias “Kuv yuav muab kuv rooj plaub tso tim ntsej tim muag rau Vajtswv, thiab sib cav koj txaus kuv lub qhov ncauj” (Yauj 23:4), muaj ob yam tseem ceeb nyob rau qhov kev thov Vajtswv no - uas yog thov Vajtswv tiag tiag.

I. Ib, kev thov Vajtswv tiag tiag yeej muaj txheej txheem - muaj paus muaj ntsis.

Yauj hais tias Job said, ““Kuv yuav muab kuv rooj plaub tso tim ntsej tim muag rau Vajtswv” (Yauj 23:4).

Sim xav txog yam koj yuav thov Vajtswv, Xav txog yam koj xav tau tiag tiag, saib rau ib yam xwb, thiab tseem ceeb rau koj, thaum neeg hais kom Dr. John R. Rice thov Vajtswv, nws yeej tsis pom zoo thov rau, nws hais rau tug neeg ntawd tias cia Vajtswv ua rau kom nws yuav tsum pom txog qhov kev thov Vajtswv no tias yeej tseem ceeb tiag tiag, Yog qhov kev thov Vajtswv no tsis yog qhov tseeb thiab nws qhov kev thov Vajtswv yuav tsis yog qhov tseeb, Koj xav tau dab tsi tiag tiag? Tshawb nrhiav qhov koj xav tau? Yuav tsum totaub hais tias yog vim licas ho tsis tshwmsim, xav seb yog vim licas koj lub zog ho ua tsis tau, yog koj ua tsis tau siab ntev rau qhov ntawd, thov Vajtswv muab lub siab ntev rau koj, Koj thov Vajtswv uas tsis rau siab yuav lam tau lam hais xwb, kev thov Vajtswv tsis rau siab yog thov tsis tag siab, tej zaum koj tsis npaj zoo zoo, koj yuav tsum npaj koj tug kheej ua ntej los thov Vajtswv, tshwj xeeb yog koj yog tug los coj sawvdaws thov Vajtswv, tsis hais tom tsev los sis tom lub tuam tsev pehawm, tsis xob kam liam, koj yuav tsum rau siab ntsoov, koj yuav tsum ntsia ntsoov rau yam uas cheem tsum thov, koj cheem tsum tej yam, tiam sis koj ua tsis tau vim yog koj lub dag zog, koj tswj tsis tau, koj yuav ntsib Vajtswv los ntawm Tswv Yexus lub npe, koj yuav ntsib Vajtswv los ntawm qhov ntseeg Nws, ntseeg hais tias Nws yuav npaj yam koj cheem tsum, yog yam tseem ceeb, yuav tsis tau txais yog tsis ceev faj, xav yam koj yuav thov.

Muaj koj cov lus thov ntawd tias yuav pib qhov twg thiab xaus li cas, muaj ib txhia xav hais tias kev thov Vajtswv ntshe yog hais mus los qhov qub, muaj ib txhias xav tias kev thov Vajtswv y og hais qhov qub txhua zaug ua lawv thov, yog ib tug twg thov tib yam li qub xwb, nws yuav tsis npaj siab rau qhov kev thov Vajtswv, Nws yuav tsis rau siab rau Vajtswv, muaj ib txhias tseem hais tias kev thov Vajtswv yog neeg tej lus xwb, tiam sis cov lus zoo li neeg yuav tsis txo hwjchim, yog kuv xav qes koj li nyiaj, kuv yuav tsis nrhiav tej lus nyuaj nyuaj los hais yuam, koj yuav tsis ntseeg yog kuv cia li hloov lus, kuv cov lus zoo li tsis txaus ntseeg, neeg tej kev ntseeg yuav pab tsis tau dab tsi.

Muaj ib txhia thov Vajtswv los ntawm qw rau Vajtswv, tiam kev qw li no tsis yog qhov nrog Vajtswv sib tham, los sis hais dav dav ib qhov rau ib qhov, yog kev qhov kev thov no tseem ceeb rau koj tiag tias, koj yuav tsis lam tau lam hais ib qhov mus rau ib qhov los ntawm tsis muab qhov tseem ceeb los hais dav dav zoo li no “Vajtswv, foom koob hmoov rau pawg ntseeg, pab cov neeg txhaum, foom koob hmoov rau kuv thiab kuv tsev neeg” Tej yam zoo li no yuav tsis tag xav li, nov yog qhia tias tsis txo hwjchim, nov yog qhov kev thov Vajtswv uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis.

Yog koj yuav mus rau tom tsev hais nplauj ntug hais lus nrog rau tug neeg txiav txim, koj yuav tsum xav tias koj yuav hais dab tsi, koj yuav ua tib zoo xav tias yuav thov dab tsi, koj yuav ua tib zoo xav tias tug txiav txim ntawd yuav pab tau koj tau licas raws li koj ntshaw, koj yeej ntseeg hais tias koj yuav tsum npaj zoo tshaj plaws, yog koj yuav thoav ib yam dab tsi ntawm koj tug neeg uas saib xyuas koj tom qhov chaw ua hauj lwm, koj yeej ua tib zoo xav tias koj yuav hais dab tsi, ua tib yam li no rau Vajtswv, txhob mus ntsib Vajtswv los ntawm tsis npaj siab kiag li, Txhob ntsib Vajtswv los ntawm qhov tsis npaj zoo zoo, coj siv rau koj tug kheej.

Sim saib tej yam nyob rau kev thov Vajtswv, tias tej ntawd tsis yog tshwm rau koj xwb tiam sis rau cov neeg uas nyob ib puas ncig koj thiab, tej yam ntawd ua licas rau Vajtswv tug chwjchim? Tej ntawd ho ua teebmeem licas rau Vajtswv tes dej num thiab qhov mus rau Nws lub tebchaws? Dab tsi yog qhov tshwm sim yog tsis txais yuav cov lus ntawd? Dabtsi tshwmsim yog Vajtswv teb koj cov lus thov? Muaj kev txawv txav ntau yam ntau tsav, txhua yam ntawd tsis tau xau los ntawm koj tug kheej xwb, qhov koj thov no tseem ceeb, tseem ceeb heev rau koj, tseem ceeb rau koj tsev neeg, los sis pawg ntseeg, koj tej phooj ywg, los sis rau Vajtswv, nco ntsoov tias Vajtswv yeej mloog ntsoov, Vajtswv nyob siab tshaj neeg txhua tug.

Koj tug yam ntxwv thaum thov Vajtswv ne zoo licas? Nco ntsoov tias peb yeej tsis tseem ceeb dab tsi tsuas yog “av thiab plua tshauv” (Chivkeeb 18:27), peb yeej tsis muaj feem dab tsi txog peb tug kheej uas yuav thov txhua yam ntawm Vajtswv, tiam hauv Tswv Yexus koj muaj cai los “txog caug rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv” (Henplais 4:16), Huav thiab ntawd Tswv Yexus koj muaj cai los ncaj qha rau ntawm Vajleej txiv, yog koj thov hauv Yexus lub npe, Nws yuav hnov koj zoo li Nws hnov Nws Leej tub uas yog Yexus Khetos, yog coj cia siab rau Yexus, hauv Nws koj yog Vajtswv li menyuam, tsis muaj ib yam uas tsis tseem ceeb, koj raug lees yuav vim Tswv Yexus, Vajtswv yuav mloog koj!

Xav txog yam koj tab tom yuav thov txog, hais kom meej yam koj xav tau, Yexus hais kom peb thov “Muaj mov rau peb noj hnub no” (Mathais 6:11), Tswv Yexus tau muaj ib zaj lus coj los qhia rau Nws cov thwjtim tias “tug phooj ywg muaj peb lub ncuav” (Lukas 11:5).

Yog koj xav thov rau qees yam, thov rau yam ntawd, Anplahas thov li no tias “Au, thov I-chamaees muaj txoj sia nyob rau ntawm koj!” (Chivkeeb 17:18) Spurgeon hais tias “Cia li ‘I-chamaees yog koj hais txog I-chamaees.’

Yog koj thov rau ib tug neeg twg kom los hloov dua siab tshiab, muab nws lub npe coj los hais, thaum koj coj sawvdaws thov Vajtswv, muaj nws lub npe coj los hais rau Vajtswv nyob rau koj qhov kev xav, Vajtswv yeej hnov hauv koj lub siab, yog koj muaj yam cheem tsum cia li hais caj qha rau Nws, “Thov pab kuv tau qhov hauj lwm no” “Thov kho kuv tug mob (los sis lwm tug neeg tug mob)” “pab kom mus coj tau lwm tug tug xov tooj, thov qheb cov neeg kuv yuav ntsib hmo no lub siab, kom lawv muab lawv lub npe thiab xov tooj rau kuv.”

Yog koj thov Vajtswv los ntawm tsis hais zoo li no, koj tsuas thov hauv “daim tawv xwb” Yexus hais tias “Thaum peb thov, tsis txhob hais ntawm daim tawv, zoo li tug neeg tsis paub Vajtswv: vim lawv xav tias Vajtswv hnov yog lawv hais ntau ntau” (Mathais 6:7) yog hauv koj qhov kev xav tsis muaj tej yam zoo li no, txhua zaug uas koj thov Vajtswv - pem tsev los sis hauv pawg ntseeg - koj tsuas yog thov ntawm daim tawv xwb, koj tsuas yog nyooj mus nyooj los zoo li cov Katovliv los sis zoo li cov ntseeg Hujsam xwb.

Yog koj hais tib yam nkaus rau txhua pawg ntseeg qhov kev thov Vajtswv tsuas yog muaj peev xwm sawv ntsug thiab hais qees yam, tsis vam tias yuav tsum teb cov lus ntawd, xav txog yam ua koj yuav thov Vajtswv rau, koj tab tom thov Vajtswv - rau tug neeg - rau tej yam tiag tiag, hais rau Vajtswv thov Nws txog yam koj xav tau.

II. Ob, thov Vajtswv los ntawd nrog nws sib hais - nyob rau qhov tseeb.

Yauj hais tias “Kuv yuav…coj lus tuaj sib hais” (Yauj 23:4). “Kuv yuav coj cov lus uas nyob rau qhov tseeb, Vajtswv yuav tsum muab yam kuv cheem tsum tau xwb” Qhov twg yog qhov sib ceg - nyob rau qhov tseeb - coj mus siv li cas?

Ib, thov yam Vajtswv yuav muab - Vajtswv zoo licas, Anplahas thov Vajtswv kom txhob rhuav tshem lub nroog Xoodos, Nws hais tias,

“Koj yuav rhuav tshem tug neeg zoo nrog rau tug phem lov? Yog hais tias [lam muaj] cov neeg ncaj ncees txog li tsib caug leej nyob lub nroog ntawd: koj puas kam tseg tsis txhob rhuav tshem vim yog tsib caug tug neeg uas ncajncees ntawd? Thov kom tej yam zoo li no nyob deb rau ntawm koj txhais tes uas yog tua cov neeg phem nrog rau cov neeg zoo, thov kom cov neeg zoo los zoo li cov neeg phem uas yod dim ntawd koj qhov kev rhuav tshem: tug ua txiav txim rau ntiajteb yuav muab kev ncajncees rau qhov no lov?” (Chivkeeb 18:23-25).

Anplahas nrog Vajtswv hais los ntawm Vajtswv qhov kev ncajncees, Nws hais tias “Yog muaj txog 50 caug leej, koj puas tseem yuav rhuav tshem cov neeg phem thiab?” Puas yuav ncajncees? “Txhua tug neeg txiav plaub ntug hauv ntiajteb puas ua qhov yog?” Qhov tseeb, nws thov Vajtswv mus txog rau thaum Vajtswv tsis rhuav tshem lub nroog ntawd txawm yog muaj 10 tug neeg ncajncees xwb los xij, Anplahas yeej nrog Vajtswv sib ceg, Anplahas yeej muaj cai nrog Vajtswv hais txog tej yam kev chim zoo li no, Anplahas muaj kev ntseeg thov kom hlub cov neeg txhaum thiab, Aplahas yeej ruaj siab txog Vajtswv tug yam ntxwv nyob rau qhov kev sib ceg zaum no, tsis yog tias Anplahas tsis hwm Vajtswv, qhov tseeb Anplahas hwm Vajtswv tshaj plaws, yog Aplahas tsis ntseeg txog Vajtswv qhov kev ncajncees, tej zaum nws yuav nyob twj yim tsis hais ib los li, tiam sis Anplahas paub tias Vajtswv ncajncees, Anplahas thiaj li nrog Vajtswv sib cav los ntawm qhov tseeb.

Vajtswv tseem zoo li ntawd nyob rau niaj hnub nim no, Vajluskub hais tias “Kuv yog Vajtswv, kuv tsis hloov” (Malachi 3:6), Vajluskub hais tias “Tswv Yexus zoo li nag hmo, thiab hnub no, thiab mus ib txhi” (Henplais 13:8), Vajtswv yav tag los zoo li cas nim no tseem zoo li qub, koj muaj cai thov Vajtswv, thiab Nws yuav mloog koj, zoo li Vajtswv hnov cov neeg txheej thaum ub, nyob rau rooj txiav plaub ntug yuav tsum muab saib tib zoo ua ntej tso mam los txog rau qhov kev txiav txim, thaum koj nyeem Vajluskub, los sis hnov neeg qhia Vajluskub, nco ntshoov yam koj nyeem thiab yam tau hais, xav txog yam Vajtswv tau ua dhau los hauv koj lub neej, muaj tej no coj los siv ua povthawj tias Vajtswv yeej yuav li no rau yav tom ntej, nco ntsoov yam Vajtswv ua rau lwm tug neeg, Yexus hais rau Nws cov Thwjtim kom nyob saib ntsoov tos thov Vajtswv, muaj yam koj cheem tsum txuas rau ntawm Vajtswv lub hwjchim thiab li yuav teb yam koj thov, xav tias tej ntawd ntshi txog li cas rau Vajtswv tug yam ntxwv, ncov ntsoov yam Vajtswv tau ua yav dhau los, hais yog uas yog Vajtswv, thov rau Vajtswv zoo tib yam li cov neeg hauv Vajluskub thov.

Ob, koj muaj cai nrog Vajtswv sib cam, Eliyas ntsib tug teev dab Npa-as, Vajtswv tsis tau teb cov xibhwb cuav no, tiam sis Eliyas hais rau Vajtswv kom los txais yuav nws cov khoom fij, Eliyas hais tias,

“Tug Tswv uas yog Anplahas, Ixaj, thiab Ixayees tug Vajtswv, cia kom paub tias Vajtswv nyob hauv haiv neeg Ixayees, thiab kuv yog tug qhev, thiab kuv ua txhua yam tiav los ntawd koj cov lus, mloog kuv Au Vajtswv, hnov kuv hais, kom cov neeg thiaj paub tias koj yog Vajtswv”(I Vajntxwv 18:36-37).

Eliyas thov, “Qhia peb tias koj yog tug Vajtswv tseeb” thiab Vajtswv teb Eliyas, Vajtswv tau tso hluav taws saum Qaum ntuj los kub Eliyas cov khoom fij.

Ntau xyoo tom qab, thaum Eliyas raug coj mus saum ntuj, Nws tug thwjtim uas yog Elichas kuj tau thov Vajtswv, “Eliyas tug Vajtswv nyob rau qhov twg?” (2 Vajntxwv 2:14) “Vajtswv, koj nyob rau qhov twg?” Vajtswv tau los ua rau Eliyas pom los ntawm muab tug dej Yeledees faib ua ob sab, Vajtswv qhia tias nws yeej muaj tseeb.

Peb, hais txog Vajtswv cov lus cog tseg - vim nws ncajncees rau nws cov lus, Samuyees, tshooj 7 Vajtswv cog lus rau Davis los ntawm Vajtswv tug qhev uas yog Nastas thiab Davis yuav muaj tub, tug yuav ua Vajtswv lub tuam tsev, thiab yuav zaum ntawd nws lub zwm txwv hauv Yelusxalees, thiab haiv neeg Ixayees yuav nyob mus tag ib txhi, Davis hais rau Vajtswv tias,

“Vim yog Vajtswv tau tsim tsa haiv neeg Ixayees ua nws hais neeg mus tag ib txhi, Tug Tswv Yehausvas, koj yog lawv tug Vajtswv, Au tug Tswv Yehausvas, tam sim no cov lus uas koj tau hais tawm los txog tug neeg uas ua koj qhev, thiab lawv haiv neeg, Thov tuav cov lus ntawd mus tag ib txhi, thiab ua raws li koj tau cog lus tseg thov kom koj lub npe raug qhia mus tag ib txhi, Vajtswv uas yog Yehausvas yog neeg Ixayees tug Vajtswv mus tag ib txhi, Davis cov caj ceg yuav nyob ntawm koj lub xub ntiag mus tag ib txhi, Au Vajtswv uas yog neeg Ixayees tug Vajtswv, vim koj tau ua rau koj tug qhev tias kuv yuav tsa koj haiv neeg yog li no kuv thiaj li muaj cuab kav hais cov lus no rau koj, Au Vajtswv, tam sim no koj yog Vajtswv thiab koj cov lus nyob mus tag ib txhi, thiab koj cog lus hais tias yuav muab yam no rau kuv, yog li no cia kom mus rau li koj dej siab thiab foom koob hmoov rau koj caj ceg kom nyob ntawm koj mus tag ib txhi, Au Vajtswv, koj yeej tau hais li ntawd, ntawm koj qhov koob hmoov thov kom koj haiv neeg nyob kaj siab lug mus tag ib txhi” (2 Xamusyees 7:24-29).

Davis thov Vajtswv thiab hais txog Vajtswv cov lus cog tseg yav tag los, Vajluskub hais tias, “Cia Vajtswv yog qhov tseeb, tiam sis neeg yog tug dag” (Loos 3:4), Cov Vajluskub txhais tshiab nim hais tias “Txawm yog txhua tug neeg yog neeg dag, tiam sis Vajtswv yog qhov tseeb” Vajluskub hais tias “Tug Tswv nej tug Vajtswv, nws yog Vajtswv, tug Vajtswv uas ncajncees, nws khawv tej lus cog tseg thiab hmov tshuab thiab hlub lawv” (Kevcai 7:9), Vajtswv yeej cim ntsoov nws tej lub cog tseg, koj muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus cog tseg ntawd coj los hais rau thaum thov Vajtswv. Kuv yuav los hais lub ntsiab lus no rau cov lus qhuab qhia tom ntej.

Kuv thov Vajtswv los ntawm muaj haus paus hauv ntsis thiab nrog Vajtswv sib hais lus cheem qhov kev ceevfaj thiab kev npaj, npaj koj tug kheej los ntawm qhov paub hais tias koj yeej cheem tsum Vajtswv tiag tiag, ua tib zoo xav hais tias yam koj xav tau ntawd yuav tsum xij peem rau ntawm Vajtswv, Ntseeg hais tias koj cheem tsum npaj yam koj xav tau, nws kav koj qhov kev xav yav yuav tshwm sim ntawd, yog vim licas cov lus ntawd thiaj li tseem ceeb? Yog vim licas koj cov lus thov no yuav tsum cia nws ua tug coj rau lub sijhawm no?Vim yuav tsum cia qhov no zoo li lub nra uas koj yuav tsum tau ris, koj qhov kev ntshaw ntawd yuav tsum tseem ceeb thiab muaj tseeg thaum koj los nrog Vajtswv sib txuas lus, qhov kev hais lus no tsis yog yam uas tsis tseem ceeb hauv koj lub siab, cheem tsum ntau yam, tsis txhob mus hais tej yam tsis tseem ceeb, tsis txhob hais mus hais los qhov qub, tsis txhob mus hais dav dav, hais kom ncaj ncaj qhov kev cheem tsum, hais yam uas Vajtswv yeej uas tshwm sim nyob rau hauv Vajluskub los lawm, nyob rau ntawm qhov tseeb uas Vajtswv tau ua nyob rau koj lub neej, hais mus hais los cov lus qub yuav ua rau Vajtswv tsis teb, tiam sis los muab qhov tseeb hais rau Vajtswv, hais yam uas Vajtswv yeej muaj tseeb li ntawd, los ntawm Vajtswv yog tug ciaj sia, hais ntawm Vajswv cov lus cog tseg, Vajtswv yeej muab nws cov lus cog tseg saib tseem ceeb, Vajtswv yuav teb koj lub siab uas mos muag thiab hais qhov tseeb xwb.

“Au kuv paub tias kuv yuav ntsib nws tau qhov twg! Kuv yuav los rau ntawm nws qhov chaw zaum! Kuv yuav hais qhov tseeb rau nws, thiab coj cov lus tuaj nrog nws sib hais” (Yauj 23:3-4).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

TXHEEJ TXHEEM

COV LUS THOV NYOB RAU QHOV YOG THIAB TSEEB - PWM I

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART I

Tug qhia: Kl. John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cagan

“Au kuv paub tias kuv yuav ntsib nws tau qhov twg! Kuv yuav los rau ntawm nws qhov chaw zaum! Kuv yuav hais qhov tseeb rau nws, thiab coj cov lus tuaj nrog nws sib hais” (Yauj 23:3-4).

I.   Ib, kev thov Vajtswv tiag tiag yeej muaj txheej txheem - muaj paus
muaj ntsis, Chivkeeb 18:27; Henplais 4:16; Mathais 6:11;
Lukas 11:5; Chivkeeb 17:18; Mathais 6:7.

II.  Ob, thov Vajtswv los ntawd nrog nws sib hais - nyob rau qhov tseeb,
s, Chivkeeb 18:23-25; Malakis 3:6; Henplais 13:8; 1 Vajntxwv 18:36-37;
2 Vajntxwv 2:14; 2 Xamusyees 7:24-29; Loos 3:4; Kevcais 7:9.