Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV THOV VAJTSWV LICAS RAU ROOJ THOV VAJTSWV

(QHIA TXOG KEV THOV VAJTSWV LOS NTAWM DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
(Hmong)

Tug sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus, nroog
Los Angeles Vajtswv hnub, Kaum hli 15, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 15, 2017

“Txawm licas los xij thaum Neeg Leejtub rov los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” (Lukas 18:8).


Dr. Hymers ua Vajtswv haujlwm ntev los lawm, Dr. Timothy Lin (1911-2009), yog tug uas paub Vajluskub zoo, nws tau txais Ph.D. nyob rau lus Henplais thiab lwm yam lus, nyob rau xyoo 1950s, nyob rau lub tsev kawm Vajluskub Bob Jones Universtiy, nws qhia rau seem Systematic Theology, Biblical Theology, Old Testament Hebrew, Biblical Aramaic, Classical Arabic, thiab Peshitta Syriac. Tom qab ntawd nws los ua tug xibhwb loj saib xyuas lub tsev kawm Vajluskub China Evangelical Seminary nrog rau Dr. James Hudson Taylor III, tsis tag li nws tseem yog ib tug uas txhais phau Vajluskub Qub los uas phauv hu uas the New American Standard Bible (NASB, Dr. Lin yog Dr. R. L. Hymers Jr. tug xibhwb, tau nees nkaum plaub xyoo, Dr. Hymers hais li no tias, Dr. Lin yog ib tug xibhwb zoo raws li nws tau paub los, thaum nws tseem tuaj ua tswvcuab rau pawg ntseeg ntawd, Dr. Hymers thaum pom Vajtswv xa rooj txhawb siab los rau pawag ntseeg thiab muaj neeg saum puas tug los cuag Vajtswv thiab txais kev cawmdim.

“Txawm licas los xij thaum Neeg Leejtub rov los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” (Lukas 18:8).

Ntau phau ntawv txhais Vajluskub siv cov lus tsis yog, xws muaj ib phau hais li no tias “Neeg hauv lub ntiajteb no yog ib yam uas tsis ntseeg” tiam qhov no tsis yog Tswv Yexus cov lus hais, nws tsis tau hais txog kev tso kev ntseeg tseg, los sis Yexus nug txog kev ua ib tug ntseeg tseeb thaum Nws rov los zaum ob, qhov tseeb tiag, Yexus hais rau Petus kom txhob ua li ntawd,

“Kuv yuav tsim tsa kuv pawg ntseeg, tub tuagteb lub qhov rooj yuav tsis muaj hnub yuav tawm tsam yeej” (Mathais 16:18).

Mathais 16:18 qhia rau peb hais tias, txawm yog neeg yuav thim Vajtswv npaum licas los xij, cov ntseeg uas tseem tau txais kev cawmdim thaum Yexus rov qab los kuj tseem muaj coob kawg nkaus, cov ntseeg coob tug yeej raug coj mus rau qaum ntuj, xws li cov ntseeg nyob Suav teb thiab cov tej chaws uas txom nyem ua yeej muaj rooj txhawb siab rau niaj hnub nim no.

“Tug yuav nqe saum qaum ntuj rov qab los thiab yuav muaj suab qw nrov nrov thiab Vajtswv cov suab raj suab ncas: thiab tug neeg tuag hauv Yexus yuav sawv rov qab los ua ntej: tom qab ntawd peb cov neeg uas tseem ciaj sia yuav raug coj mus ntsib ua ke rau saum ib nta ntuj mus ntsib tug Tswv nyob rau qhov ntawd: thia peb yuav nrog nws nyob uake” (1 Thexalaunike 4:16-17).

Txawm yog lub sijhawm uas Muaj Kev Txom nyem loj los kuj tseem muaj neeg tau txais kev cawmdim.

“Ib pab neeg coob heev, suav tsis txheeb, yog txhua haiv neeg” (Tshwmsim 7: 9).

“Nov yog cov neeg uas dim ntawm qhov kev txom nyem loj thiab lawv cov khawb ncaus raug ntxuav, thiab ua rau lawv cev ris tsho dawb los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav” (Tshwmsim 7:14)

Xws li, Tswv Yexus tsis tau hais txog qhov kev cawmdim uas yog kev ntseeg thaum Nws rov qab los, thaum Nws hais tias,

“Txawm licas los xij thaum Neeg Leejtub rov los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” (Lukas 18:8).

I. Ib, qhov tseem ceeb ntawm ua siab ntev thov Vajtswv.

Cov ntawv txhais Vajluskub feem ntau yuam kev, tiam sis Dr Lin txhais Vajluskub tau zoo thiab muaj tseeb, Dr. Lin hais tias,

Lo lus “kev ntseeg” yog lo lus siv dav dav rau hauv Vajluskub, thaum uas tib zoo saib yeej yog lintawd, Vajluskub nqe ua ntej no yog ua pajlug hais, hais tias, peb yuav tsum thov Vajtswv rau txhua lub sijhawm, thiab txhob qaug zog (Lukas 18:1-8a), nqe txhuas ntxiv mus yog (Lukas 18:9-14) yog lo lus pivtxwv qhia txog kev thov Vajtswv ntawm cov neeg Falixais thiab tug neeg sau se, lo lus no nyob rau nqe no (Lukas 18:8) qhia meej tias “kev ntseeg” ntawm no yog hais txog kev ntseeg rau seem kev thov Vajtswv, thiab Yexus lo lus hais yog kev quaj ntsuag vim yog Nws pawg ntseeg yuav tso kev ntseeg tseg rau lub sijhawm Nws rov los zaum ob (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

Dr. Lin hais tias lub ntsiab lus ntawm Lukas 18:1-8 ua pajlug qhia txog cov ntseeg yuav rau siab rau kev thov Vajtswv txhob qaug zog, nqe yim qhia rau peb uas yog cov ntseeg tias tsis txhob qaug zog rau kev thov Vajtswv nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg, yog lub sijhawm peb nyob no ntag, yog li no peb yuav tsum cim nqe Vajluskub no,

“Txawm licas los xij, lub sijhawm Neeg leejtub nqe los, nws yuav pom kev (ua tau lub siab ntev) hauv hauv ntiajteb?” (Lukas 18:1, 8).

Dr. Lin tseem hais ntxiv tias,

Cov ntseeg niaj hnub nim lub rooj sablaj thov Vajtswv qhov tseeb tiag yog [los yog qhov kev thov Vajtswv niaj hnub nim no hloov mus ua kev kawm Vajtswv Txojlus, tsuas yog thov Vajtswv ib txog ob zaug xwb], yogi b yam ua tu siab kawg, ntau pawg ntseeg tsis mob siab rau lo lus ntuas no thiab lawv tseem [niaj hnub] tseem tso qhov kev thov Vajtswv tseg, qhov tseeb tiag [ib] yam xwm txheej yog qhia tias Vajtswv yuav los zawm ob twb ze los lawm! Niaj hnub nim no [cov ntseeg] pehawm Vajtswv ua dog ua dig tsis tawm los ntawm lawv lub siab…nov yog yam tu siab kawg nkaus!... yog qhia txog cov ntseeg tiam nim no… tsis mob siab [tsis kub siab] rau kev thov Vajtswv (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

Yog li no Lukas 18:8 thiab qhia txog cov ntseeg yuav tso kev thov Vajtswv tseg ua ntej Yexus yuav los zaum ob, yog lub sijhawm thaum peb tseem ua neeg nyob no ntag, lub xwm txheej uas qaug zog rau kev thov Vajtswv, tsis tau txais kev cawmdim, kev qaug zog rau kev thov Vajtswv yog xwm txheej rau tiam ntiaj nteb yuav kawg no, ua ntej Yexus yuav los zaum ob,

“Txawm licas los xij, lub sijhawm Neeg leejtub nqe los, nws yuav pom kev (ua tau lub siab ntev) hauv hauv ntiajteb?” (Lukas 18:1, 8).

II. Ob, qhov tseemceeb ntawm rooj sablaj thov Vajtswv.

Dr. Lin tseem hais li no tias ib tug neeg thov Vajtswv xwb yeej tsis muaj hwjchim npaum li coob tug los thov uake, nyob rau rooj sablaj thov Vajtswv, Nws hais tias,

Neeg yeej pheej hais tias txawm yuav thov Vajtswv ib leeg los yog ib pab neeg los thov Vajtswv uake los yeej tsis muaj qhov txawv tsis hais thov Vajtswv hauv pawg ntseeg los yog nrog cov kwv tij thov Vajtswv uake, tej lo lus zoo li no yog tsis rau siab los yog tub nkeeg, saib kev thov Vajtswv ua qhov tsis tseem ceeb! Tug Tswv qhia kom peb yuav tsum rau siab rau kev thov Vajtswv:

“Kuv rov hais rau nej ib zaug ntxiv, nej ob leeg [hauv pawg ntseeg] yuav pom zoo rau lub ntiajteb zoo li ua txhua yam li lawv hais, tej no yuav tiav rau neeg zoo li Leejtxiv tug nyob saum ntuj, vim yog ob rau peb leeg los thov Vajtswv uake ntawm kuv lub npe, kuv yuav los rau hauv lawv” (Mathais 18:19-20)

     Tug Tswv yeej qhia rau peb tias Vajtswv lub hwjchim yuav tsis tiav los ntawm ib tug neeg xwb, tsuas yog yuav tsum…txhua tug hauv pawg ntseeg yuav tsuam [thov Vajtswv] koom ib lub siab…pawg ntseeg puas yuav [muaj] peev xwm tau lub hwjchim no.
     Pawg ntseeg tiam kawg, yuav tsis pom qhov tseeb, los sis yuav tsis pom [yam] uas yog Vajtswv lub hwjchim, yog ib qhov kev puas tsuaj ua loj tshaj plaws! [pawg ntseeg] muaj Vajtswv lub hwjchim los saum ntuj los, tiam sis tsis yog yam peb yuav kawm tau los ntawm peb tej kev txawj ntse, tiam sis tsis yog mus mloog Ntxws-nyoog hais, Vajtswv thiaj yuav nrog peb nyob, yuav tsum zoo li ntawd! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

Yog li no, Dr. Lin thiaj li hais tias kev thov Vajtswv yog qhov tseem ceeb, thiab pawg ntseeg lub rooj thov Vajtswv yog qhov tseem ceeb tshaj.

III. Peb, qhov tseem ceeb ntawm kev “koom siab” thov Vajtswv.

Tig mus saib Teshaujlwm 1:14, thiab nyeem nrov nrov,

“Nov yog kev koom siab ua ib rau kev thov Vajtswv thiab nrog rau cov poj niam uas yog Malis Yexus niam, thiab kwv tij txhua tug” (Teshaujlwm 1:14).

“Nov yog kev koom siab ua ib rau kev thov Vajtswv thiab nrog rau …” Dr. Lin hais tias,

Phau Vajluskub Suav txhais li no “koom ua ib” zoo li “koom siab koom ntsws” yog li no Vajtswv thiaj li los nyob rau ntawm lub rooj thov Vajtswv, tsis yog tias txhua tug yuav tsum pom qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv, tiam sis lawv yuav tsum tuaj [koom rooj thov Vajtswv] los ntawm txo hwjchim… ua tau lub siab ntev, tug neeg thov Vajtswv, thiab ua Vajtswv tsaug, lub rooj sab laj thov Vajtswv zoo li no yuav ua rau tau txais Vajtswv lub hwjchim (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94).

Kev “koom siab thov Vajtswv” peb yuav tsum hais tias “amees” zoo li ib tug coj sawvdaws thov Vajtswv, thaum peb txhua tug hais tias “Amees” peb tabtom nyob rau qhov “kev koom siab”.

Nej twb hnov Dr. Lin cov lus qhuab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv rau seem kev ntseeg, qhov tseem ceeb ntawm rooj sab laj thov Vajtswv, thiab qhov tseem ceeb ntawm kev koom ua ib, txawm yog koj tug ntsuj plig yuav zoo licas los xij! Hmo no peb yuav hais tias “xibhwb, txij hnub no kuv yuav koom ib lub rooj sajlaj thov Vajtswv xwb”? Qe koj lub qhov muag.

Yog koj tseem tsis tau hloov duas siab tshiab, koj thov txhawb koj zog kom tuaj kooj hmo thov Vajtswv, thov qe qhov muag, leej twg yuav hais tias “yog, xibhwb, kuv yuav pib tuaj mus koom hmo thov Vajtswv”? thov tsa koj txhais tes, {txhua tug thov Vajtswv).

Yexus tuag theej peb saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Nws muab Nws cov Ntshav los ntxuav nej tej kev txhaum, nws yeem tiv kev txom nyem, thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig, thiab tau sawv qhov tuag rov qab los, Nws tseem ciaj sia nyob ntawm Vajtswv sab tes xis, los cuag Yexus thiaj yuav dim ntawm kev txhaum.

Tug tuaj nrog peb nyob ntawm no yog tseem tsis tau dim zoo li peb, puas kam kom peb thov Vajtswv rau koj? Thov kaw qhov muag ib zaug ntxiv, thov tsa koj txhais tes peb yuav thov Vajtswv rau koj kom hloov dua siab tshiab, thov txhua tug thov Vajtswv kom lawv hloov dua siab tshaib thiab los rau ntawm Yexus, thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav!

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv kom neeg los txias yuav Yexus nyob rau Hmo no, yog koj xav nrog peb tham txog kev los ua tug ntseeg tshiab, thov cawm Dr. Cagan qab, John Cagan thiab Noah Song mus rau lwm chav tsev rau lub sijhawm no, lawv yuav nrog nej tham thiab thov Vajtswv rau nej.

QHEB NOV MUS NYEEM DR. LIN LI KEEB KWM NYOB RAU WIKIPEDIA.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“‘Tis the Blessed Hour of Prayer” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


TXHEEJ TXHEEM

YUAV THOV VAJTSWV LICAS RAU ROOJ THOV VAJTSWV

(QHIA TXOG KEV THOV VAJTSWV LOS NTAWM DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

Tug sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus, nroog
Los Angeles Vajtswv hnub, Kaum hli 15, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

“Txawm licas los xij thaum Neeg Leejtub rov los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” (Lukas 18:8).

(Mathais 16:18; 1 Thexalaunike 4:16-17; Tshwmsim 7:9, 14)

I   Ib, qhov tseem ceeb ntawm ua siab ntev thov Vajtswv, Lukas 18:8.

II  Ob, qhov tseemceeb ntawm rooj sablaj thov Vajtswv, Mathais 18:19-20.

III Peb, qhov tseem ceeb ntawm kev “koom siab” thov Vajtswv Teshaujlwm 1:14.