Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHOV KEV NTSEEG UAS YOOJYIM

(QHIA ZAUM 15 HAUV YAXAYAS 53)
SIMPLE FAITH IN JESUS
(SERMON NUMBER 15 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Xya li 21, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 21, 2013

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).


“Nws rau neeg khiav nkaus thiab ntxub” Ib phau ntawv txhais Vajluskub tamsim no hais tias, Vajluskub nqe no yog hais txog cov neeg Ixayees “cov neeg uas ntsia tug Mexiyas thiab tsis hwm Vajtswv Leejtub.” Nws hais tias lo lus no yog hais txog cov neeg Jew uas nyob rau Yexus tiasm. Tiam sis kuv nyiam zoo li Moody cov lus hais “Vajluskub raug txhais los ntawm cov ntawv” Tsis yog lintawd, Lo lus ntawd tsis yog hais txog cov neeg Ixayees “ntxub” Yexus xwb. Lo lus no yeej qhia meej nyob rau pem nqe pib lawm. Hais tias, “nws raug ntxub thiab neeg tsis lees paub” “Neeg tsis lees paub” – Tsis yog hais txog cov neeg Yudas xwb. “Vajluskub raug txhais los ntawm cov ntawv”

Luthawj tau hais txog cov lus piv nyob hauv Vajluskub” Nws tau hais tias nov yog muab ib phau Vajluskub piv rau ib phau, kom paub meej hais tias Vajtswv hais licas thiab nyob rau lwm phau Vajluskub. Nyob rau Yaxayas 49:7 peb los nyeem,

“Tswv Yehausvas Tug cawm haiv neeg Ixayees thiab Tug Dawbhuv, hais rau tib neeg uas thuam thiab rau cov neeg uas ntxub… (Yaxayas 49:7).

Ntawm no los xij, peb pom tau hais tias “neeg” txhua tug yog cov ntxub Yexus, tug “Ua dawbhuv” Nyob hauv hauv Vajluskub tshiab, Yexus hais tias,

“Yog lub ntiajteb ntxub nej, kom paub tias lawv twb xub ntxub kuv ua ntej lawm” (Yauhas 15:18).

Nyob rau Vajluskub nqe no, peb pom tau hais tias neeg ntiajteb ntxub Yexus, los yog lawv khiav nkaum Yexus, thiab tsis xav txog Nws lawm.

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

Muaj ntau txoj haukev uas neeg khiav nkaum Yexus. Kuv tsuas muab peb qhov coj los qhia rau ntawm no xwb.

I. Ib, cov neeg uas khiav Yexus yog cov uas yeej tsis mob siab rau Nws.

Kuv nyem phau ntawm no txhua xyoo. Xibhwb Wurbrand qhia txog tej kev txom nyem uas tau ntsib nyob rau cov Communist uas ntxub Yexus Yexus, nws hais tias,

     Kev tsim txom thiab kev rau txim muaj tag mus li, tsis muaj qhov tso tseg kiag li. Thaum kuv tiv tsis tau li lawm, xav tias ntshe yuav tsum tau lees txim, kuv yuav rov qab mus raws kuv lub neej qub. Qhov chaw ua kuv pw, vim tim tsis tau uas rau kuv yuav tuag tiag, tsis muaj zog kiag li lawm. Coob tug tuag rau qhov chaw ntawd…Nyob rau xyoo ntawd, muaj neeg raug txim coob leej ntau tug nyob txhua qhov, lawv dam kuv plaub tug pob txha, lawv muab kuv xa mus nyob rau ntau qhov chaw. Lawv hlawv thiab hno kaum yim lub qhov nyob rau ntawm kuv lub cev…
     Ib hnub ntawd peb yuav tsum zaum txog li kaum xya teev – ib lim tiam, hli, xyoo – mloog lawv hais tias,

Suav liab thiaj li zoo!
Suav liab thiaj li zoo!
Suav liab thiaj li zoo!
Cov ntseeg Yexus puas tsuaj mus!
Cov ntseeg Yexus puas tsuaj mus!
Cov ntseeg Yexus puas tsuaj mus!
Tso tseg!
Tso tseg!
Tso tseg!
(Richard Wurmbrand, Th.D., Tortured for Christ,
Living Sacrifice Books, 1998 edition, pp. 38, 39).

Nws yeej tsis dag. Vim kuv paub nws zoo heev.

Qhov kev ntxub cov ntseeg ntawm cov neeg Communist thiab lwm haiv neeg yeej coob zuj zus tuaj. Peb pom kev tawm tsam ntawm cov neeg tsis paub Vajtswv los tawm tsam Yexus thiab cov neeg raws nws qab nyob rau tebchaws Amelikas – tsis hais peb tsev dawb mus txog rau tsev kawm ntawv. Tsis hais cov neeg ua haujlwm hauv hoojkav los khiav nkaum Vajtswv. Cov neeg tawm tsam Yexus thiab cov neeg raws nws qab yeej muaj raws li nqe Vajluskub ntawm no.

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

II. Ob, cov neeg uas khiav nkaum Yexus yog cov neeg uas tsis mob siab

Muaj tseeb qhov no tej zaum yuav hais txog nej ib txhia nyob rau tag kis no thiab! Tej zaum koj yuav tsis tau xav txog qhov cem cov ntseeg, los sis qw tias “cov ntseeg puas tsuaj mus” Nej yuav pom tias txaus ntshai thaum kuv hais txog Communist tsim txom cov ntseeg raws li Xibhwb Wurbrand tau hais. Koj yuav hais tias, “tsis muaj hnub uas kuv yuav ua lintawd!” Kuv yeej ntseeg koj. Kuv ntseeg tias tsis muaj hnub uas koj yuav tawm tsam Yexus zoo li cov neeg Communist. Thiab yeej yog…! Yeej yog…! Tiam sis qhov koj uas yog tsis mob siab rau txoj kev ntseeg Yexus

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

Nej tsuas yog tuaj zaum rau ntawm lub tuam tsev no xwb. Koj rua tsis tau lub qhov muag thaum kuv qhia txog Yexus. Nej ib txhia tseem tsaug zog. Ib txhia kaw nej lub siab. Vim txoj kev tsis mob siab, koj thiaj khiav nkaum Yexus.

Koj puas paub tias txawm yog ib tug neeg uas qhia Vajtswv lus los tseem zoo lintawd thiab? Lub sijhawm thaum kuv tseem nyob rau pem tsev kawm Vajluskub uas yog Npativ qab teb uas yog nyob rau yav qaum teb ntawm nroog San Francisco, muaj ib tug tub kawm ntawv hu Tom Fredrick. Tom qab ntawd nws tau los ua kuv ib twg phoojywg. Nws yog ib tug qhia Vajtswv lus, muab ib hnub lub sijhawm thaum nws tseem qhia kev! Nws txawm pib quaj heev ua rau nws qhia tsis tau mus ntxiv lawm. Nws txawm nqe los txog caug. Thiab lees nws lub txim uas yav tag los nws yeej tsis tau hlub tug Cawmseej kiag li. Nws ua li ntawd rau cov ntseeg hnub ntawd, nws txawm pib tso tseg qhov ua khiav nkaum Tswv Yexus. Nws cia siab rau tug Cawmseej, thiab hloov los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Nws los ua ib tug ntseeg ua txo hwjchim. Nws tau tuaj rau ntawm kuv qhov chaw so tuaj nrog peb thov Vajtswv nyob rau txhua hmo. Nws tau los nrog kuv tawm tsam ib tug xibhwb uas pheej qhia tawm tsam Vajtswv Txojlus. Nws txawm nrog kuv mus ntsib tug xibhwb loj nyob rau lub tsev kawm ntawv. Nws yeej tuaj kuv thov txawm lawv hu kuv tias “Hymer yog tug ntseeg cuav” Nws dim ntawm tug neeg no yog ib tug xibhwb uas ploj lawm, los ua ib tug ntseeg tseeb. Nws hloov lub neej uas tsis mob sia rau Tswv Yexus.

Tom tuag tau ob peb lim tiam dhau los no. Kuv kuj xa mintsi nyiaj mus rau nws poj niam. Yog ib yam ua kuv yuav ua nws tsaug uas pab kuv tawm tsam nyob rau pem tsev kawm ntawv Golden Gate Baptist Theological Seminary xyoo 1970. Kuv ua Vajtswv tsaug ua nws tau qheb Tom lub siab los cuag Yexus, thaum nws tabtom qhia Vajtswv Txoujlus thiab tau los txais yuav kev cawmdim.

Muaj ib txhia hais tias, “Dr. Hyomers, koj yuav tsis cia kom kuv zoo li Tom Frederick puas yog? Vajtswv thov pab kuv! Kuv yuav zoo siab ntawm cov tub txib saum qaum ntuj yog koj ua tau raws li nws ib nrab! Nej cov hluas uas nyob rau ntawm no tuaj ib zaug rhau ib zaug thiab tsis mob siab,

Tam sim hais zoo li qhov no – Koj yuav ua licas yog koj nyob rau lub tsev kawm ntawv uas yog Golden Gate nyob rau xyoo 1971 los sis 1972? Koj puas yuav txhawb kuv thaum kuv sawv tawm tsam cov xibhwb uas qhia tawm tsam Vajtswv txojlus? Xim xav rau tam sim no! Koj puas yuav tuaj kuv tog? Los sis koj yuav ua tug “tsis lees paub” thiab khiav kom deb? Xim xav!

Tam sim no yog koj ncajncees rau koj tug kheej, nej ib txhia yuav lees yuav hais tias koj yuav nyob twb ywm thiab khiav kom deb. Tom qab ntawd koj cia li tsis kawm ntawm lub tsev kawm ntawv no lawm zoo li “Hymers tau tawm tsam” puas yog lintawd? Koj yuav hloov tamsid ntawm koj lub neej qub, thiab tawm tsam Yexus, puas yog lintawd? Xim xav! Kuv ntseeg tias nej cov uas mus mus los los rau tom chav tsev muab lus qhia ntxiv yuav tsis tuaj kuv tog. Koj yuav ua tug neeg uas tsis lees paub dabtsi kiag li! Koj yuav koom cov neeg uas hais tias,

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

III. Peb, cov neeg uas khiav nkaum Yexus yog cov uas tsis quav ntsej Nws.

Koj tau khiav nkaum ntawm Yexus tau ntev los lawm. Koj yeej tsis mob siab txog qhov kuv qhia txog Yexus. Yog kuv hais tej yam ua kom neeg zoo siab tej zaum koj yuav sawv tsees los ua tib zoo mloog. Yog kuv hais txog kev nom kev tswv koj yuav ua tib zoo mloog. Los sis kuv hais txog yam Vajluskub hais txog yam yuav tshwmsim yav tom ntej, koj yuav ua tib zoo mloog vim tsis tau hnov duao. Tiamsis thaum kuv los hais txog Yexus cev koj txawm pib qe qhov muag. Koj tsis xav hnov yam kuv hais txog Yexus! Koj puas yog lintawd? Puas yog lintawd?

Nej cov hluas siv sijhawm rau kev kawm ntawv nyob rau tom tsev kawm ntev. Koj siv sijhawm ib teev los kawm ntawm kom koj kawm tau zoo tom tsev kawm ntawv. Koj sawv ntxov ntxov los nyeem ntawv. Koj pw lig. Kuv zoo siab uas koj ua lintawd, yog koj kawm tau tsis zoo, koj yuav tsis tau qhov haujlwm zoo. Kuv zoo siab uas nej siv zog rau kev kawm ntawv. Kuv ntseeg tias yeej tsis muaj ib tug twg yuav siv sijhawm ib teev los kawm Vajluskub, los sis los kawm cov lus qhuab qhia no, uas peb tau muab luam rau nej txhua zwj hnub. Koj yeej tsis sawv los xav txog Tswv Yexus kiag li, tug ua tuag saum ntoo khaublig theej peb tug ntsujplig txhaum. Zoo li txhuao yam hauv ntiajteb tseemceeb heev rau koj tshaj Tswv Yexus tug uas hlub koj, thiab nyob saum ntuj thov Vajtswv rau koj.

Txawm yog ntawm pawg ntseeg no, thaum kuv qhia txog Yexus, koj lub siab muab lwm yam saib uas qhov tseemceeb tshaj Yexus. Thaum koj tuaj rau ntawm chav tsev thov Vajtswv pab, kuv tsis hnov koj tham txog Yexus. Nej tsuas tham txog nej tug kheej, kuv tsis hnov nej tham txog Yexus. Muaj tej zaum kuv hnov nej tham txog cov lus qhuab qhia hauv Vajluskub, tiam sis tsis tham txog Yexus khia li! Tsis nyob rau koj qhov kev xav. Ntau zaug koj tsua tham txog koj qhov kev xav – los yog tsis tham txog qhov no thiab! Koj tsuas tham txog tej yam koj xav xwb, tiam sis koj tsis ntsia rau ntawm Yexus. Koj tsuas tham txog qhov koj tsis ruaj siab, tiam sis tsis tham txog tug Cawmseej, tug uas yuav muaj kev Cawmdim rau koj! Nej ib txhia hais tias, “kuv lub siab tsis taw tawg” Kuv hais rau koj, “tsis txhob saib rau lub siab tawg, ntsia rau Yexus!” Tiam sis thaum kuv tham txog Yexus lub npe koj ua ntsej muag zoo li dhuav, thiab koj xav, “kuv xav tau kev xav. Kuv xav paub tias dim licas!” Kuv hais, “Tsis yog, txhua yam koj yuav tsum tau yog Yexus” Tiam sis thaum kuv hais txog Yexus lub npe koj cia li tsis mob siab. Kuv hais, “Ntsia los rau Yexus tug uas ntshav ntaws saum ntoo khaublig.” Tiam sis koj tig xav koj tug kheej. Koj pheej ntsia kev xav nyob rau koj tug kheej! Kuv yuav ua tsis tau kom koj tig los saib Yexus! Kuv yuav muab tug cev Vajtswv lus los hais, “Ntshawb nrhiav Vajtswv koj thiaj yuav ntsib, hu nws thaum nws tseem nyob ze” (Yaxayas 55:6). Tiam sis koj pheej tshawb nrhiav kev xav thiab lwm yam nyob rau koj tug kheej tshaj qhov tshawb nrhiav Yexus, tug uas hlub koj!

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

Kuv hais rau koj kom tsum qhov uas khiav nkaum ntawm Yexus. Lub sijhawm uas tig los rau ntawm Yexus, Nws yuav cawm koj. Koj yuav tsis tag “xav” tias dim. Lub sijhawm uas kuv dim ntawm Yexus, kuv tsis tag “paub” txog qhov kev dim. Kuv twb tsis paub tias kuv dim txog rau thaum ntau lub hli dhau mus – Kuv tsuas hais tau tias – Nws yog Yexus! Nov yog qhov kev ntseeg qub, tiam sis yog kev ntseeg hauv Yexus, yooj yim, qub qub – Tiam sis yog Yexus!

Xibhwb Wurmbrand pom ntau tug uas yeem tuag thiab raug tsim txom vim yog txoj kev ntseeg lub sijhawm uas nws tabtom qhia Vajtswv txojlus. Nws pom coob tug uas raug nkuaj, thiab txawm yog neeg Communist los kuj cia siab rau Yexus. Xibhwb Burmbrand hais tias,

Thaum ib tug neeg twg los txog rau kev ntseeg – txawm yog kev ntseeg qub – Qhov kev ntseeg no yuav pib loj hlob. Peb paub tias yuav tsum yeej vim yog peb yog cov ntseeg uas tsis pub leej twg paubo. Tswv Yexus hlub Commnists thiab lwm tug “yeebncuab ntawm txoj kev ntseeg.” Lawv muaj peevxwm thiab yuav tsum yeej neeg thiab coj los cuag Yexus. (Wurmbrand, ibid., p. 115).

Tug tub sab uas tuag ntawm Yexus ib sab saum ntoo Khaublig tau txais kev cawmdim ua ntej nws yuav tso ntiajteb no tseg xwb. Nws paub me me xwb. Nws qhov kev ntseeg tseem yog qhov “qub” kuv siv xibhwb Wurmbrand cov lus. Tiam sis nws dim lub sijhawm uas nws cia siab rau Yexus. Thiab tug Cawmseej hais rau nws, “Thov koj nco txog kuv nyob rau saum koj lub tebchaws” (Lukas 23:43). Kuv xav tias tej zaum muaj ib txhia ua tuaj tag kis no yuav zoo lintaw uas cia siab rau Yexus. Txawm yog yooj yim thiab yog kev ntseeg “qub” Tiam sis yog koj cia siab rau Yexus, tsis muaj qhov tshawb nrhiav qhov uas yuav los kom pom tau hais tias, cia siab Yexus xwb thiab los nyob ntawm koj, uas tsis muaj kev tig los saib tug kheej, Yexus yuav txhawb koj. Txawm yog qhov kev ntseeg “qub” zoo li tug menyuam yaus qhov kev ntseeg hauv Yexus los – ntawd yog qhov koj yuav tsum tau – Nov yog txhua yam koj yuav tsum ua. Txhob tig los saib koj tug kheej. Txhob mus saib tej yam uas yog koj qhov kev xav. Cia li ntsia mus rau Yexus thiab nyob rau qhov ntawd. Txhob totaub yuav kev. Txhob pheej mus sim tias zoo los tsis zoo. Txhob mus tshuaj ntsuam. Cia li cia siab thiab nyob rau qhov ntawd Yexus. Yexus mam ua lwm yam. Tsis hais lub sijhawm koj tsaug zog, lub noob uas yog txoj kev ntseeg ntawm Tswv Yexus yuav loj hlob. Tiam sis koj yuav tsum cia siab rau Yexus xwb – Txawm yog kev ntseeg me, yooj yim, txhob ua xyem xyav, txawm los ntseeg tshiab tshiab. Koj cia li rau siab ntseeg Yexus. Koj muaj peevxwm mus ntawm Nws, thiab nyob rau qhov ntawd, tsis tag yuav los kho koj li kev xav thiab kev ruaj siab. Cai qhov ntawd rau Yexus. Tsis hais koj pw yav hmo ntuj, lub noob kev ntseeg no yuav loj hlob zoo li Xibhwb Wurmbrand hais tias “Kho thiab Loj hlob” Txhua tug ua qaug zog, ntseeg tshiab, qhov kev ntseeg hauv Yexus yog yam tseemceeb koj yuav tsum tau ua! Rov los mloog zaj nkauj uas Kl. Griffith hu tag los. Hais tau yooj yim, yog ntseeg tshiab hauv Yexus, tsis yog los ntawm neeg qhov kev xav!

Kuv tug ntsujplig thiab lub siab nyob tsau nti
   Kuv ntsia tsis pom, tsis paub txog;
Kuv yuav tsum tau qhov kaj thiab txoj sia
   Ntawm qhov kev ntseeg Yexus uas yooj yim.
(“In Jesus,” James Procter, 1913).

Peb yuav thov Vajtswv nrog rau koj yog koj kam. Peb xav pab koj kom los ua ib tug ntseeg tseeb. Cia li sawv ntawm koj lub rooj mus lawm tom qab rau lub sijhawm no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau chav tsev ua tsis muaj lwm tug neeg, qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. Mus tau rau lub sijhawm ua kuv los hu zaj nkauj no ib zaug ntxiv.

Kuv ua txhua yam raws li kuv lub zog
   Kev ntshai ploj mus thiab kev vam rov muaj
Kuv cheem tsum li Vajluskub hais
   Tsuas yog Yexus xwb

Kuv tug ntsujplig thiab lub siab nyob tsau nti
   Kuv ntsia tsis pom, tsis paub txog;
Kuv yuav tsum tau qhov kaj thiab txoj sia
   Ntawm qhov kev ntseeg Yexus uas yooj yim.
(“In Jesus,” James Procter, 1913).

Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv rau cov neeg uas tau los txais yuav cov lus qhuab qhia no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 23:39-43.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith: “In Jesus” (James Procter, 1913).


TXHEEJ TXHEEM

QHOV KEV NTSEEG UAS YOOJYIM

(QHIA ZAUM 15 HAUV YAXAYAS 53)
SIMPLE FAITH IN JESUS
(SERMON NUMBER 15 ON ISAIAH 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr

“Nws raug neeg khiav nkaum thiab ntxub” (Yaxayas 53:3).

(Yaxayas 49:7; Yauhas 15:18)

I.   Ib, cov neeg uas khiav nkaum Yexus yog cov uas yeej tsis mob siab rau Nws, Yaxayas 53:3.

II.  Ob, cov neeg uas khiav nkaum Yexus yog cov neeg uas tsis mob siab , Yaxayas 53:3.

III. Peb, cov neeg uas khiav nkaum Yexus yog cov uas tsis quav ntsej Nws, Yaxayas 55:6; 53:3; Lukas 23:43.