Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXOM NYEM THIAB KEV KAV TEBCHAWS

SUFFERING AND REIGNING
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav nruab hnub lub cuaj hli ntuj 29, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 29, 2013

“Yog peb ua taus siab ntev, peb yuav tau nrog nws kav:yog peb tso nws tseg, nws yeej yuav tso peb tseg thiab” (2Timautes 2:12)


Ib zaug ntxiv thiab, thaum kuv los zaum npaj cov lus qhuab qhia no kuv tshawb pom tias lo lus “txom nyem” cov neeg txhais Vajluskuv tam sim no txhais tias “tiv taus ntev” Tiam sis phau Vajluskub uas hu ua Geneva xyoo 1599 thiab phau 1611 KJV siv lo lus “Txom nyem” los sis “Tiv tau ntev.” Tej zaum siv lo lus twg los tau.

Yog lintawd peb los saib nqe Vajlukub no. Nyob rau nqe 11 thiab 12, xibhwb Povlauj hais txog cov ntseeg koom ua ib nrog rau Yexus. Nqe 11, nws hais tias, “yog peb tuag nrog rau nws, peb kuj yuav nrog nws sawv rov qab los.” Yog hais txog ib tug ntseeg uas tsis koom nrog lub ntiajteb teb thiab tuag rau kev txhaum thiab tug kheej. Yog lintawd nqe 11 thiaj li hais txog qhov kev koom ua ib nrog rau Yexus los ntawm koom Nws qhov kev tuag (saib Loos 6:1-3). Nyob rau nqe 12 hais txog cov ntseeg koom ua ib nraug rau Yexus ntawm qhov “tiv kev txom nyem.” Yog lintawd lo lus “txom nyem” yog hais raws li cov phau Vajluskub Geneva thiab King James, Ob phau no hais tsis yuam kev. Vim cov txhais ob phau Vajluskub no yog cov neeg txawj ntse ua paub lus Kivliv zoo. Lawv paub tias nyob rau tshoob 2 yog hais txog “kev txhom nyem” tsis yog “tiv tau ntev” xwb. Tshooj no thiaj li hais txog ib tug ntseeg tseeb piv zoo li ib tug “tub rog” raws li cov ntsiab lus nyob rau hauv.

“Yeej hais tau tias: Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb…”

Yog peb raws Yexus thiab koom Nws qhov kev tuag, peb yuav muaj txoj sia nrog nws nyob uake. Yog peb raws Yexus qab thiab koom nrog Nws qhov “kev txom nyem, peb yuav nrog Nws kav uake! Yoojyim! Yog vim licas cov neeg tamsim no qhia nyuaj thiab muab lo lus no hloov ntawm “txom nyem” mus ua “tiv tau ntev?” Koj tsis tag yuav yog ib neeg txawj ntse thiaj li yuav paub txog! Tiam sis cov tiam tam sim no “tsis kam tiv kev txom nyem! Cov neeg tiam tam sim no nyiam coj qhov yoojyim xwb!

Cov neeg thaum ub txhais Vajluskub zoo tshaj cov neeg tiam tam sim no. Lawv txhais Loos 8:17 li no,

“Vim peb yog Vajtswv cov menyuam lawm, peb yuav tau txais tej koob hnoov uas nws npaj tseg ib yam li rau peb, thiab peb yuav tau nrog Yexus Khetos txais tej uas Vajtswv npaj tseg rau Yexus Khetos lawm; peb cov uas raug kev txomnyem ib yam li Yexus Khetos raug, peb yeej yuav tau Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab ib yam li Yexus Khetos tau thiab.”

Kuv muab phauv NIV los hais rau hauv qab no

“…yog peb koom nrog nws qhov kev txom nyem tiag tiag, qhov ntawd qhia tias peb kuj yuav nrog nws koom nws qhov chwjchim thiab” (NIV).

Lo lus “txom nyem” raw li tau txhais nyob hauv Loos 8:17 qhia meej tias “Yog tau koom nrog qhov kev mob,” “koom nrog nws tiv kev txom nyem.” Txij thaum peb phau Vajluskub siv ob lo lus uas yog txom nyem thiab tiv tau ntev, raw li cov neeg thaum ub txhai Loo 8:17. Luthawj hu qhov no tias “Lus pivtxwv hauv Vajluskub.”

Qhov ua cov neeg tiam tam sim no tsis siv lo lus txom nyem. Vim yog lawv tsis txav tiv kev txom nyem! Lawv thiaj hloov los siv los lus ua coj yoojyim rau rau cov ntseeg uas tsis kheev hlob tamsim no! Kuv pheej hais tias, “Phau Vajluskub King James qhiav tau meej tshaj cov neeg tiam tamsim no!”

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb” (2 Timautes 2:12).

Nyob rau Loos 8:17 qhia tau meej tias cov ntseeg Vajtswv tiag yog “koom nrog rau Yexus’ yog lintawd peb thiaj yuav tsum kom nws qhov kev txom nyem, peb thiab yuav tau nrog nws txais lub meejmom” (Loos 8:17)

I. Ib, “Yog peb tiv kev txom nyem, peb thiaj yuav nrog nws kav uake.”

Dr. J. Vernon McGee tau hais meej li no tias,

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake”…Kuv ntseeg tias qhov no yog hais txog cov neeg ua koom nrog Nws qhov kev txom nyem xwb…nyob rau tebchaws Loo uas yog xibhwb Povlauj tiam, muaj cov ntseeg coob uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg – muaj txom lig tsib plhom tug neeg, raws li Foxe tau hais tseg – Vim lawv tsis kam tsis lees paub Yexus.

“Yog peb tsis lees paub Nws, Nws yuav tsis lees paub peb thiab.” Cov lus no hais tau loj heev. Yog cov lus qhia raws li Povlauj qhia tias “kev ntseeg ua tsis muaj qhov kev ua tawm cev tuag lawm (Yakaunpau 2:17). Kom pom lawm, Pov lauj thiab Yakaunpaus hais tsis txawv kiag li. Yakaunpau hais txog qhov hauj lwm ntawm kev ntseeg, thiab Povlauj hais txog kev ntseeg tseeb yuav ua tau dej num zoo (J. Vernon McGee, Th.D., Phauv Vajluskub tseeb, Thomas Nelson Publishers, 1983, Zaum V, daim 466; nyob rau 2 Timautes 2:12).

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb” (2 Timautes 2:12).

Cov ntseeg txheeb thaum ub raug qhia hais tias lawv yuav tsum taug txoj kev uas ntsib kev txom nyem. Peb pom qhov no nyob hauv Teshaujlwm 14:22, yog lub sijhawm uas Povlauj thiab Npananpa ob tug nyob rau ntawm Laxata thiab Ati-aum,

“Ua rau kom cov thwjtim muaj siab khov kho tuaj, qhia kom lawv ruaj khov kho rau txoj kev ntseeg thiab qhia tias peb txhua tug yuav tiv kev txom nyem txog rau thaum peb nkag mus rau Vajtswv tebchaws” (Teshaujlwm 14:22).

“Peb yuav tsum tiv kev txom nyem txog rau thaum peb nkag mus rau Vajtswv tebchaws.” Lo lus kivliv siv lo lus “kev txom nyem loj” yog lo lus “thlipsis.” Txhais tias “Txom nyem, ntsib teebmeem, kev ntxhov siab” (Strong).

Cov ntseeg thaum ub raug qhia kom “tib tau lub ntiajteb” (Teshaujlwm 17:6) vim lawv yeej raug qhia kom yuav txhob lees paub tug kheej thiab kwv tug ntoo Khaublig, zoo li Yexus “hais rau txhua tug,”

“Yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws txhob lees paub nws tug kheej, thiab kwv tug ntoo khaublig txhua hnub, raws kuv qab” (Lukas 9:23).

Peb yuav tsum nkag mus rau qhov kev txom nyem ua loj tshaj plaws [kev nyuaj siab, kev kub ntxhov, kev txom nyem] thiab yuav nkag tau Vajtswv tebchaws” (Teshaujlwm 14:22).

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb” (2 Timautes 2:12).

Nyob rau nws cov lus qhuab qhia uas yog “Txom nyem thiab kav nrog Yexus,” Spurgeon tug uas “yog neeg muaj meejmom” tau hais li no tias

      Thaum Maskhas Alestuxas (xyoo 362) raug quab yuam los ntawm Julian tug uas coj yuam kev, kom nws yuav tsum [muaj nyiaj] coj mus pab tsim kho lub tsev pehawm Vajtswv, uas yog vim nws cov neeg rhuav tshem vim cov ntseeg hloov siab los cuag Vajtswv, nws tsis mloog cov lus no; Yog nws muaj [mentsi nyiaj] coj los pab [lwm hais neeg] kho lub tuam tsev, nws yuav tau txais kev ywjpheej…[tiam sis] nws tsis kam ua. Nws tsis kam ua. Txhawm nws yog ib tug neeg laus los lawv tseem muab nws hle ris tsho, thia txiav ntuag tag. Nws raug lawv muab zibmus coj los pleev thoob nws lub cev, thiab nws cov kev txhab [tseem], Muv ya los tsaws thoob nws lub cev thiab plev nws, thiaj ua rau nws tuag. Txawm qhov ntawd ua rau kom nwa tuag tau, tiamsis ua tsi tau kom nws thim Vajswv. Alestuxas tau mus txias kev kaj siab ntawm Vajtswv, qhov chaw uas tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm (C. H. Spurgeon, “Txomnyem thiab Kav tebchaws nrog rau Yexus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, 1991 txhai dua, zaum X, daim 11).

Peb thov hawm tug txiv neej uas muaj lub npe hu ua Richard Wumbrand (1900-2001), Nws raug kaw hauv nkuaj 14 xyoo. Peb hwm txog Samuel Lamb (1924-2013), raug kaw nyob hauv tebchaws Suav. Peb hwm txog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) nws raug dai cajdab tuag nyob rau lub sijhawm tsov rog ntiajteb zaum ob vim yog qhia tawm tsam Hiblawj. Thiab peb thov hawm txog coob leej ntau tug uas yeem tiv txom nyem vim yog qhov kev ntseeg Yexus nyob rau tebchaws Muslim. Koj ne zoo licas? Koj puas kam siv sijhawm tuaj pehawm Vajtswv mintsis thiab? Koj puas kam mus koom nrog lawv thov Vajtswv, thiab tshajtawm rau lub lim tiam no?

Kuv tau khaws Npavtiv ib zaj nkauj sawv los ntawm cov npavtiv nyob rau lub rooj sajlaj loj xyoo 1956. Txawm lub sijhawm ntawd los tseem muaj cov neeg tsis kam tiv kev txom nyem rau txoj kev ntseeg. Kuv los saib txog Reginald Heber (1783-1826) zaj nkauj, “Vajtswv tug tub mus ntau rog.” Kuv tau poob siab, vim pom tias cov neeg Npavtiv tau tshem ib cov ntsiab lus tseemceeb nyob rau hauv tawm ntawm zaj nkauj ntawd. Tshooj no yog qhov lawv rho tawm.

Cov neeg rau xaiv los ntawm Vajntsujplig los,
   Kaum ob tug thwjtim, lawv txoj kev vam, thiab kws tug ntoo khaublig
Lawv ntsib kev tsim txom, raug tsov los tom;
   Lawv yeem raug txiav cajdaj tuag: leejtwag yuav taug txoj kev ntawd mus?
(“Vajtswv tug tub mus ntau rog” tug sau Reginald Heber, 1783-1826).

Tshooj no yog tshooj uas qhia tau rau koj! Nqe no yog nqe ua qhia tau rau kom cov hluas uas xav ua Vajtswv haujlwm tawm mus tshajtawm! Yog vim licas lawv thiaj muab nqe no tshem rau xyoo 1956? Kuv qhia rau nej yog vim licas! Muaj ib txhia thawj uas yog pojniam coj tsis nyiam nqe no! vim lawv tsis nyiam xav txog qhov “los kwv tug ntoo Khaublig.” Lawv tsis xav kom los tiv kev txom nyem “raug ntau raug nplawm.” Lawv tsis xav no txog qhov “cov ntseeg raug tsov tom,” los sis hnov txog cov neeg uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg “raug txiav caj dab tuag.” Lawv ua tsis tau lintawd, lawv thiaj li muab nrho tawm. Tu siab rau qhov uas lawv lub siab tsis kub tsis txiav zoo li no! Yog ib yam ntxiv txaj muag rau Npavtiv lub Koomhaum uas tuav kev tshaj tawm thiab hais txog cov neeg yeem tuag rau txoj kev ntseeg no! Peb tsis txhob txaj muag yuav los hu zaj nkauj no. Peb tsis txhob txaj muag los ua neej zoo li no, thiab txhua yam peb ua tau! Nyob rau zaj kawg ntawm phau nkau. Hu uake!

Cov neeg rau xaiv muaj tsawg, rau lub sijhawm Vajntsujplig los,
   Kaum ob tug thwjtim, lawv txoj kev vam, thiab kws tug ntoo khaublig
Lawv raug ntsib kev tsim txom, raug cia tsov los tom;
   Lawv yeem raug txiav cajdaj tuag: vim txoj kev lawv mus?

Kev tsov rog, tsis hais txiv neej menyuam, txawm leejtwg los xij,
   Los zoo siab rau ntawm tug Cawmseej lub zwm txim.
Lawv tau nce mus rau qaum ntuj, ntawm txoj kev uas txom nyem;
   Vajtswv thov hlub peb thiab, thaum lawv taug lawv txoj kev.
(“Vajtswv Leejtub Mus Ntau Rog” tug sau Reginald Heber, 1783-1826).

Nej zaum tau.

“Lawv tau nce mus rau qaum ntuj, ntawm txoj kev uas txom nyem” Yog lawm! Qhov no yog cov lus uas Povlauj hais,

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb” (2 Timautes 2:12).

II. Ob, “Yog peb tsis lees paub nws, nws kuj yuav tsis lees paub peb.”

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake: yog peb tsis lees yuav nws, nej kuv yuav tsis lees yuav peb” (2 Timautes 2:12)

Tswv Yexus thau hais li no tias,

“Tiamsis tus uas tsis lees yuav kuv tabmeeg sawvdaws, kuv yuav tsis lees tus ntawd tabmeeg kuv T xiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej thiab” (Mathais 10:33)

Xibhwb Povlauj hais li no tias, “Yog koj tsis lees paub nws, nws kuj yuav tsis lees paub koj.” Qhov kev tsis lees no tshwmsim rau lub sijhawm ua muaj cov ntseeg cuav thaum ua lawv mus ntsib kev txom nyem lawv yuav tsis kam lees yuav Yexus. Qhov no tshwm sim “zoo li cav av” uas zaj lus pivtxwm txog ib tug txivneej mus tseb nws cov noob zaub.

“Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm, piv txog Vajtswv Txojlus uas hlo txais yuav, tiamsis txojlus ntawd cog tsis ruaj rau hauv lawv lub siab. Lawv ntseeg ib ntu xwb, thaum lawv raug kev sim siab, ces lawv cia li thim rov qab lawm” (Lukas 8:13)

Dr. Rienecker hais li no tias, “ploj yuam kev mus” txhais hais tias, “khiav mus lwm qhov,” “rho tawm” (Fritz Rienecker, Ph.D.,Tug yuam sij Vajluskub tshiab ua lus Kivliv, Zondervan, 1980, p. 161; sau nyob hauv Lukas 8:13).

Thaum kev sim siab tuaj txog, lawv txawm khiav tawm ntawm pawg ntseeg mus lawm. “Cov neeg no zoo tsob ntoo tsis muaj cag” txhais tau hais tias, lawv tsis muaj “cag” cog rau hauv Yexus. Qhia tias lawv yeej tsis tau hloov dua siab tshiab hlo li. Malakaus 4:17 hais txog lub “sijhawm thaum muaj kev sim siab” txhais nyob rau hauv cov lus pivtxwv.

“Thaum kev sim siab lossis kev tsim txom tshwm tuaj…lawv yuav thim lub sijhawm ntawd” [lub ntsiab lus yog “poob ploj mus,” NASV].

Cov neeg no txog hnub Yexus los txiav txim, nws yuav tsis lees paub lauv. Nws yuav hais rau lawv tias, “Kuv tsis paub koj: khiav ntawm kuv mus, koj paub koj tes dej num zoo” (Mathais 7:23).

Cov neeg uas tawm tsis lees paub Yexus ntawd muaj nyob rau tej pawg ntseeg. Lawv xav hais tias, lawv tsis muaj teebmeem dabtsi, tiamsis lawv tsis lees yuav Yexus thiab tseem ua neej nyob rau kev txhaum. Cov neeg no yog cov Atisnaumias, cov neeg uas kuv twb hais tias lawv yog leejtwg rau kuv cov lus qhuab qhia nyob hauv “Neeg Atinaumias hauv tebchaws Italij” (Qheb mus nyeem tau). Xibhwb Povlauj tau hais txog cov neeg no rau hauv Titus 1:16,

“Lawv hais tias lawv yog cov uas paub Vajtswv ua, lawv yog neeg siab phem thiab tsis mloog leejtwg lus. Koj tsis txhob muab ib txog haujlwm tseemceeb tso rau cov neeg ntawd ua hlo li, rau qhov lawv yeej ua tsis tau” (1 Timautes 1:16)

Cov neeg no tej zaum yuav mus mloog lwm yam lus, thiab tsis lees yuav Vajtswv nyob rau lawv qhov kev ua neej. Cov Reform Study Bible hais li no tias, “Vajluskub tshiab qhia tias, tug neeg uas tsis kam ua haujlwm, thiab tsis hloov lub neej tsis cia siab rau Yexus…tsis hais cov lus qhia los sis kev ua haujlwm raws qhov kev hloov lub neej tshiab rau cov ntseeg” (Sau raws li Titus 1:16) “Lawv tes dej num yog tsis lees paub Nws.”

Thaum tug neeg uas txhais kuv cov lus no ua lus Nplog uas yog hais txog “Atisnaumias hauv tebchaws Italij” nws sau rau kuv hais tias,

Yeej muaj tseeb coob leej ntau tug hais tias lawv dim lawm tiamsis lawv lub neej twb tsis hloov kiag li. Nyob rau kuv tebchaws uas yog tebchaws Nplog thiab Thaib cov ntseeg ib txhia hais tias lawv yog cov ntseeg, lawv rhuav tshem Yexus lub npe. Lawv nyiam haus cawv, seev cev, tub sab, thiab ua tug yam ntxwv tsis zoo rau tej zej zos.

Nws hais li no yog qhia tias qhov no uas rau cov tsis ntseeg tsis kam los cuag Vajtswv, “Tiamsis qhov phem tshaj uas nws hais ntawd yog cov tsis ntseeg twb tsis kam ua phoojywg rau [cov] ntseeg.”

Peb pom lub txiv phem tshwm nyob rau Italij, Nplog, thiab “tseem yog Thaib huv si.” Peb pom qhov phem no tshwm rau tej tebchaw no vim yog pib ntawm Tebchaws Amelikas mus, thiab tej no zoo li cov tshuaj lom rau cov ntseeg Vajtswv rau tiam yuav kawg no. Tswv Yexus tau hais cov lus no ua ntej li no,

“Thaum tej kev phem [huam loj] heev, sawvdaws yuav tsis txawj sib hlub lawm” (Mathais 24:12)

Nov yog ib yam uas qhia txog qhov Yexus yuav los zaum ob! Txawm cov ntseeg tseeb kiag lo yuav qaub zog, thiab cov ntseeg txoj kev hlub los yuav tsuag mus, vim yog muaj cov neeg Atisnaumias coob rau tiam yuav kawg no! Peb yuav tsum totau kom yog – cov neeg Atinaumias yog cov tsis muaj Vajtswv thiab “tsis lees yuav nws” los ntawm lub neej uas tseem nyob rau kev txhaum (Titus 1:16).

Ib tug ntseeg tseeb yeej lees yuav Yexus. Qhov no yog qhov uas Yexus hais nyob rau hauv Mathais 24,

“Tiamsis tus uas ua siab ntev mus txog hnub kawg, tus ntawd yuav dim” (Mathais 24:13)

Tsis txhob ntxub, tsis txhob qhia yuam kev; rau qhov kev “phem,” tsis coj cai “tiv tau ntev rau tiam kawg” (Mathais 24:9-13). Zoo li phau nkauj qub no tau qhia,

Kev tsau yog nyob rau hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam peb,
   Yog ib yam uas nyhav kawg nkaus rau peb;
Tiam sis tam sim no peb los hu nkau rau qhov Nws yuav los,
   Peb lug siab yuav tau txais kev xyiv fab nyob rau hauv!
Nws yuav rov qab los, tsis lees yuav neeg ntiatjeb,
   Vim yog qhov uas lawv tsis lees paub thiab yuav nws,
Nws yauv rov qab los, nws yuav rov qab los,
   Zoo li tug muaj hwjchim, nws yuav rov qab los!
(“Nws yauv rov qab los” tug sau Mabel Johnston Camp, 1871-1937)

“Yog peb ua taus siab ntev, peb yuav tau nrog nws kav:yog peb tso nws tseg, nws yeej yuav tso peb tseg thiab” (2 Timautes 2:12)

Tswv Yexus npaj txhib yuav cawm koj kom dim ntawm kev txhaum. Nws tuag saum ntoo Khaublig them koj tej kev txhaum. Nws muab nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum! Hloov dua siab tshiab, thiab cia siab rau Yexus. Nws yuav cawm koj! Nws yuav cawm koj. Nws yuav cawm koj!

Peb npaj txhij yuav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm koj. yog koj xav nrog peb tham, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv thiab muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txais yauv Yexus no thiab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso
cai los ntawm Dr. Hymers’ los xij. Tiamsis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia
uas luam ua duab yuav tsum tau kev tso cai thiab coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 2 Timautes 2:3-12
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Vajtswv tug tub mus ntaus rog” (tug sau Reginald Heber, 1783-1826)


TXHEEJ TXHEEM

KEV TXOM NYEM THIAB KEV KAV TEBCHAWS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog peb ua taus siab ntev, peb yuav tau nrog nws kav:yog peb tso nws tseg, nws yeej yuav tso peb tseg thiab” (2Timautes 2:12

(2 Timautes 2:11; Loos 8:17)

I.   Ib, “Yog peb tiv kev txom nyem, peb thiaj yuav nrog nws kav
uake” Yakaunpaus 2:17; Teshaujlwm 14:22; 17:6; Lukas 9:23.

II.  Ob, “Yog peb tsis lees paub nws, nws kuj yuav tsis lees paub peb.”
Matthew 10:33; Lukas 8:13; Malakaus 4:17; Mathais 7:23;
Titus 1:16; Mathais 24:12, 13.