Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV NEEG ATINAUMIAS HAUV TEBCHAWS ITALIJ

ANTINOMIANISM IN ITALY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub cuaj hli ntuj 8, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 8, 2013

“Tug kws nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa, mas nwg yog tuabneeg tshab lawm. Nwg lub neej qub tub dua lawm, nwgnuav nwg muaj lub neej tshab” (2 Kaulithaus 5:17).


“Vim muaj ib txhia tau yuam kev mus rau hauv yam paub tsis txog lawv yog cov ua twb rau teem tseg lawm hais tias yuav rau txiav txim vim yog qhov kev tsis ncajncees lawv qhia Vajtswv Txojlus yuamkev mus rau qhov kev ua phem ua qias thiab tawm tsam Vajtswv yog tug Vajtswv ib leeg xwb thiab Yexus Khetos yog peb tug Vajtswv” (Yudas 4).

Ob peb hnub tag los no kuv tau txais ib tsab ntawv tuaj ntawm tug poj niam uas muab kuv cov lus qhuab qhia txhais ua lus Itaslij (Italy). Nws hais rau kuv tias nws tau muab kuv ib zaj lus qhuab qhia nyeem rau cov “ntseeg” nyob rau Itaslij. Tiam sis kuv pom tau tau hais tias cov neeg ntawd tsis yog cov “ntseeg” tiag tiag raws li Vajtswv Txojlus! Lo lus “cov ntseeeg” raws li kuv qhov kev xav, tej zaum ua rau peb yuav totaub yuamkev. Yeej muaj tseeb tias lo lus “cov ntseeg” rau sau ob zaug nyob rau Vajluskub tshiab (Teshaujlwm 5:14; 1 Timautes 4:12), tiam sis cov neeg tamsim no tataub lo lus no yuamkev. Lo lus no hais txog “cov neeg” uas ntseeg phau Vajluskub, tiam sis tsis muaj Yexus thiab tsis tau hloov dua siab tshiab. Vajluskub hais txog cov neeg no hais tias, “Yog leejtwg tswj tsw tau nwg tsev tuabneeg, tes nwg yuav ua le caag saib tau cov ntseeg Vaajtswv” (1 Taumautes 3:5). Lawv yog “ib txwm yeej kawm, thiab tsis kam los qhov tseeb” (2 Timautes 3:7). Thiab “lawv tsis lees yuav qhov tseeb; lub siab tsis ncaj, tsis lees yuav txoj kev ntseeg” (2 Timautes 3:8). Cov Vajluskub ntawm no yog hais txog cov neeg uas hu ua “cov ntseeg” uas tsis lees yuav qhov kev hloov dua siab tshiab. Lawv hais tias ib tug ntseeg muaj peevxwm ua kev txhaum tau, vim yog lawv ntseeg tej nqe Vajluskub xwb. Rau cov neeg no, lawv ntseeg Vajluskub tej nqe yog qhov cawm kom lawm dim, tsis tag los nrog Yexus koom ib txoj sia. Xibhwb Povlaub hais tias, “Txhua tug neeg uas nyob rau hauv Yexus, tug ntawd yug dua tshiab lawm” (2 Kaulithaus 5:17). Lawv hloov los lus no dua tshia li no “Yog neeg tib nqe Vajluskub ces tug ntawd yuav dim.” Cov neeg qhia yuam kev loj no yog “Xadimenia los sis “Sandemnianism”.

Tshaj ntawd, cov neeg uas hu ua “cov ntseeg” ib tug ntseeg yeej tseem ua kev txhaum tau. Lawv hloov “Vajtswv qhov koobhmoov mus ua kev plees kev yig, thiab tsis lees yuav Vajtswv, thiab Tswv Yexus” (Yudas 4). Qhov no yog yam ob ntawm qhov qhia yuam kev ntawm cov neeg “Atinaumias” uas nyob rau kuv cov lus qhuab qhia yav tag los hais txog tug tub yau ua yuam kev ploj lawm, kuv hais li no,

Ob peb xyoo tag los no muaj ib tug pojniam yog tug niam ntiav nyob hauv nroog Los Angeles hais tias, “Nws yog tug yug dua tshiab.” Muaj ib tub xibhwb uas yog pab evangelical hais tias, “Txhob txiav txim rau nws.” Kuv chim heev! Cov neeg evangelical coj yuam kev raws li “Antinomianism,” thiab ntseeg hais tias lawv yog Vajtswv menyuam thiab yog tug neeg tseem ua kev txhaum (R. L. Hymers, Jr., Th.D., “Misinterpreting the Prodigal Son,” August 25, 2013).

Yog lintawd, Antinominas thiab hloov “Vajtswv qhov koobhmoov mus ua kev plees kev yig” (txhais tias, tsis coj cai, tsis paub txaj muag” W. E. Vine). Lo lus Kivliv txhais tias “Kev nkauj kev nraug” thiab tseem muaj nyob hauv Vajluskub Cheevkeeb 5:19, thiab kev coj “raws li cev nqaij daim tawv” – thiab peb tseem paub tias, “Cov neeg uas ua zoo li tsis muaj feem nkaug Vajtswv tebchaws (Kalatias 5:21). Phau Vajluskub no hais tias,

“Suavdawg yeej paub tej kws tuabneeg lub sab nyam ua. Tej ntawm yog ntxag hluas nkauj hluas nraug, kev phem kev qas, pe daab pe txoov daab, ua neeb ua yaig, ua khawv koob yeeg swv. Tuabneeg ua yeeb ncuab, sws tshe sws ntaus, sws khib, sws chim, xaav ua luj, sws faib ua paab ua pawg, ntshaw luas tug, qaug dej qaug cawv, qw ua nqaaj ua nqug, hab lwm yaam kws zoo le tej nuav. Yaav tom ntej u kuv tub ntuag mej ! ib zag lawm, nwgnuav kuv rov ntuag mej dua ib zag has tas, cov tuabneeg kws ua tej nuav yuav tsw tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab tsw tau” (Kalatias 5:19-21).

Kuv tsis paub tias yuav muaj qhov twg yuav los qhia meej li no lawm! “Cov neeg uas ua tej yam ntawd, tsis muaj feem txais Vajtswv lub tebchaws los ua lawv tug.” Tiam sis cov antinominas hais tias lawv yuav tau txais Vajtswv tebchaws! Tsis txaus ntseeg kiag li! Nyob rau Efexaus 4:17-19, Lus Kivliv txhais tias “kev nkauj kev nraug” yog hais txog cov neeg tsis tau txais kev cawmdim. Tseem muaj dabtsi qhia meej tshaj no thiab? Tiam sis cov neeg evangelical antinomians tiam tam sim no “hloov Vajtswv qhov kev hlub mus ua kev nkauj nraug” (Yudas 4). Cov neeg qhia yuam kev no tsis yog muaj nyob rau Itaslij xwb. Tsis yog lintawd! Tseem muaj ceem heev nyob rau tebchaws Amelikas thiab ua rau cov ua tsis ntseeg tseem khav tias lawv twb dim lawm, txawm lawv yuav ua kev txhaum los xij. Qhov tseeb tiag, cov neeg antinomians totom rhuav tshem cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas!

Phau Vajluskub Yudas qhia txog cov neeg no tias “tabtom hloov Vajtswv qhov koobhmoov mus kev plees kev yig, thiab tsis lees yuav tib tug Vajtswv, thiab Tswv Yexus Khetos.” Lawv tsis lees yuav Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, lawv tsis lees yuav Tswv Yexus. Lawv muaj tug Yexus uas yog Khetos cais tawm ntawm tug Yexus uas yog Vajtswv. Tug neeg txhais kuv cov lus ua Italij hais li no tias, “Tamsim pab uas yog evangelical hais tias Yexus yog tug cawmdim, tiam sis tsis yog Vajtswv.” Dr. A. W. Tozer tau tawm tsam cov neeg no heev li no tias,

     Cov neeg coj yuam kev tau tawm lo ntawm pab hu ua evangelical – lawv qhia tias neeg muaj cais yuav xaiv txais yuav Yexus xwb, vim yog peb cheemtsum Nws ua tug cawmseej, peb muaj cai to tsis ntseeg txog qhov nws yog Vajtswv raws li peb lub siab nyiam!...
     Yog ib yam uas ntxim tusiab ua peb hnov txog cov neeg qhia yuam kev zoo li rau tiam tamsim no: “Los ntawm Yexus! Koj tsis tag yuav mus mloog leejtwg hais. Koj tsis tag yuav hloov koj lub neej. Koj tsis tag yuav tso kev txhaum tseg – Cia li los rau ntawm Yexus thiab ntseeg nws ua tug Cawmdim xwb!”
     Lawv thiaj los ntseeg tug Cawmseej. Tom qab ntawd tsis hais nyob rau hauv rooj sablaj, roog txhawb siab, lawv yuav los ua lwm yam ntxiv: “Tam sim no koj tau txais yuav nws uas koj tug Cawmseej, koj tseem yuav cia nws ua koj Vajtswv dabtsi thiab?
     Qhov tseeb peb hnov yog cov neeg no ntseeg yuamkev. Lawv hais kom los ntseeg tug Yexus ua lawv muab faib ua ob tug no, yog ib yam phem tshaj uas hais kom neeg los ntseeg Yexus ib nrab xwb…Thaum neeg los ntseeg Yexus lawm, nws yuav tsum ntseeg Yexus tag nrho – Tsis txhob mus hais ua lwm yam! Kuv ntseeg tias qhov ua muaj Yexus faib ua ob tug zoo li yog qhov yuam kev, lawv muab Yexus saib zoo li tug kws kho mob, ua lawv mus cuag nws rau thaum lawm mob xwb, tom qab cuag kws kho mob tag lawm ces hais tias, “mam sib ntsiab dua” – cia mus nyias kev…
     Peb tsis txhob los rau ntawm zoo li tug neeg uas mus yuav khoom, nws hais tias, “Kuv yuav lub nroob no, tsis yuav lub roog siv zaum” – qhov no yog cai! Nws hais tias tsis yog “tug Yexus uas ib nrab los yog tug ua tag nrho!
     Kuv ntseeg tias peb yuav tsum qhov txog Tug Yexus uas yog nws tug kheej tag nrho rau ntiajteb – Tug Yexus uas tsis xav tau peb qhov kev thov txim, tug Vajtswv uas tsis raug faib, tug Vajtswv uas yog Vajtswv tag rho los yog tug ua tsis yog Vajtswv kiag li!
     Kuv thov qhia koj – kuv yuav tsis tau txais kev pab cuam ntawm Nws los ntawm qhov kev ntseeg zoo li no, vim nws yuav tsis cawm tug neeg ua tsis kam fij tug kheej tag nrho! Nws yuav tsis faib nws tug kheej. Kuv tsis muaj peevxwm ntseeg nws ib nrab xwb – Khetos. Peb yuav tsum ntseeg nws raws li Nws yog – Tug Cawseej ua raug caw uas yog vajntxwv tug Vajntxwv! Nws yuav tsis cawm peb yog peb totaub Nws yuam kev…
     Puas muaj tseeb tias peb tsis tshuav nws nqi, peb thiaj tsis tag mloog Nws lus? Peb tshuav nws nqi los ntawm qhov peb mloog nws lus, los ntawm qhov peb quaj nrhiav kev cawmdim, thiab yog [koj] tsis mloog Nws lus, kuv ntseeg hais tias [koj] tsis tau hloov dua siab tshiab tiag!
     Kuv pom ntau yam kuv hnov ntau yam txog cov ntseeg uas ua raws li peb pom lawv…kuv xav nug tias lawv hloov dua siab tshiab lawm tiag…
     Kuv ntseeg tias yog qhov ua cov qhua cua tau pib los. Lawv xav tias Vajtswv zoo li lub tsev kho mob, Yexus yog tug loj nyob rau hauv, khoo cov neeg txhaum vim yog ua teebmeem! “Kho kuv, Vajtswv,” lawv hais tias, “tom ntawd kuv mus raws li kuv txoj kev!”
     Yog ib cov lus qhia uas phem tshaj…nws nyob rau ntawm nws qhov kev xav. Peb cia li tig los ntsia rau ntawm Yexus uas yog neeg txhua tug li Vajntxwv, Nws cawm txhua tug!...
     Vajtswv xav kom peb muab nws saib hlob dua txhua yam huv si. Tshawb nrhiav Vajluskub, nyeem Vajluskub tshiab, thiab yog koj pom tias kuv muaj hais qhov tseeb, kuv thov txhawb koj los coj lintawd. Yog koj raug coj mus ntseeg rau tug Cawmseej uas lawv qhiv yuamkev, zoo siab uas tseem tshuav sijhawm rau koj hloov dua siab tshiab! (A. W. Tozer, D.D., I Call It Heresy!, Christian Publications, 1974 edition, pp. 9-21).

Kuv ntseeg tias ntxim nyho cov antinomians yuav tsum hloov dua siab tshiab. Kuv qhia Vajtswv Txojlus tau 55 xyoos, kuv tsis tau pom dua cov neeg no yug dua tshiab kiag li. Kuv ntseeg tias vim yog lawv raug Dabntxwnyoog tswj. Kuv hais raws li 1 Yauhas 3: 8, kuv hais raws phau Vajluskub uas yog lu Egnlish, “Tug ua pheej tseem ua kev txhaum yog dabntxwnyoog li…” Qhov no qhia tias cov neeg antinomians yog cov ua kev txhaum lawv thiaj li yog dabntxwnyoog li” – Lawv thiaj li raug Dabntxwnyoog tswj. Dabntxwnyoog yog “Thaus hov mej nyam ua txhum ib yaam le tej tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav naj nub ua, hab mej ua lawv le tug kws kaav sau nruab ntug qha mej ua” (Efexaus 2:2). Kuv muab “antinomianism” los hais rau raw phau Vajluskub hu ua Reformation Study Bible, hais li no,

Antinominism txhais tau tias “Tawm tsam kev cai.” Antinomian tawm tsam Vajtswv Txojcai nyob hauv Vajswv Txojlus uas coj los siv tswj neeg lub neej…lawv hais yuam kev li no tias, lawv tug cwjpwm tsis txawv ntawd, tseem ua kom lawv ntseeg Vajtswv. Tiam sis hauv 1 Yauhas 1:8 thiab 3:4-10 hais txawv. Tsis muaj hnub ib yuav ntseeg Yexus thiab ua kev txhaum tau tib lub sijhawm nyob txoj kev ua neej (daim 1831).

Cov neeg antinminians qhia txog I Kauslithaus 5:1,

“Kuv nov xuv has tas, mej cov muaj qee leej ua txhum kev nkauj kev nraug heev. Txawm yog cov tsw ntseeg Vaajtswv los puab tub tsw ua txhum luj le ntawm. Muaj tuabneeg tuaj qha tsua kuv has tas, muaj ib tug tub, yuav nwg nam tshab ua quaspuj” (1 Kaulithaus 5:1).

Cov antianomians hauv tebchaws Italij hais tias, “qhov no yog yam muaj nyob rau hauv cov ntseeg.” Lawv hais tias, qhov no qhia tau tias “cov ntseeg ntawm yeej ua kev txhaum tau.” Kuv hnov teb yam uas tsis txaus ntseeg lintawd nyob rau tebchaw Amelikas no thiab. Tiam sis 1 Kaulithaus 5:2-13 xibhwb Povlauj hais rau pawg ntseeg Kaulithaus tias “Mej tub yog cov kws txav txem tsua mej paab ntaag. Tub muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, mej yuav tsum muab tug kws ua txhum rhu tawm huv mej cov moog” (1 Kaulithaus 5:13). Qhia meej tias xibhwb Povlauj hais kom lawv txav ntawm ntawd “tug neeg txhaum” zoo li peb cov pawg ntseeg txawm yog neeg los xij (1 Kaulithaus 5:11). Nyob rau 1 Kaulithaus 6:9-11 hais li no,

“Mej tub paub lawm tas, cov tuabneeg kws sab phem yeej tsw tau lug ua Vaajtswv le tuabneeg ib zag le. Yug tsw xob rov daag yug. Cov tuabneeg kws nyam ua nkauj ua nraug, hab cov tuabneeg pe daab hab pe txoov daab, hab cov tuabneeg kws ntxag luas quaspuj luas quasyawg, txwv neej deev txwv neej,cov tuabneeg ua tub saab tub nyag, xaav yuav luas tug, quav dej quav cawv, thuaj lwm tug, ua txhum num tswv kevcai, puav leej tsw muaj ib tug tau lug ua Vaajtswv le tuabneeg hlo le. Yaav tom ntej mej cov muaj qee leej ua ib yaam nkaus le ntawm. Kuas nwgnuav Yexu Kheto tub ntxuav mej lub txem hab muab mej pub tsua Vaajtswv lawm. Peb tug tswv Yexu Kheto hab Vaajtswv tug Ntsuj Plig coj mej lug nrug Vaajtswv sws raug zoo lawm” (I Kaulithaus 6:9-11).

Xibhwb Povlauj cov lus no hais txog cov neeg antinomians yog cov “tsis tau txais Vajtswv tebchaws ua lawv tug” (6:9). Qhov no qhia meej tias, tug neeg uas “ua kev nkauj kev nraug” yuav “tsis muaj feem txais Vajtswv tebchaws ua lawv tug.” Hauv 1 Kaulithaus 6:9 siv lo lus “kev nkauj kev nraug” yuav must sis tau rau Vajtswv tebchaws. Tshwmsim 21:8 qhias rau peb tias kev nkauj kev nraug yuav coj neeg poob rau tub Tuagteb. Lawv yuav raug hluav taws kub mus tag ib txhi.

Zoo li kuv twb hais lo lawm, antinomianism tsis yog muaj nyob rau Italij xwb. Tsis yog lintawd! Muaj thoob plaws nyob rau cov tebchaws sab hnub poob, xws li tebchaw Amelikas. Peb qhov Vajluskub hauv qab no qhia txog Antinonianism li no

“Vim muaj ib txhia tau yuam kev mus rau hauv yam paub tsis txog lawv yog cov ua twb rau teem tseg lawm hais tias yuav rau txiav txim vim yog qhov kev tsis ncajncees lawv qhia Vajtswv Txojlus yuamkev mus rau qhov kev ua phem ua qias thiab tawm tsam Vajtswv yog tug Vajtswv ib leeg xwb thiab Yexus Khetos yog peb tug Vajtswv” (Yudas 4)

Antinomians hais tias txij thaum peb tau txais kev cawmdim vim yog kev hlub lawm, peb rov mus ua kev txhaum tau. Tsis tag muab ib feem kaum los sis tsis tag mus qhia tshajtawm. Lav twb tsis mus pehawm Vajtswv thiab! Lawv hais tias peb cov ua muaj kev ntseeg no, yog “cov uas coj kev cai” Qhov yog ib lo lus uas cov neeg antinomians nyiam hais. Lawv hais tias mloog Yexus lus yog “coj raws li kev cai” los sis yog cov “Falixais” Tiam sis lawv totaub los lus no yuam kev. Tug neeg coj raws kev cai thiab cov Falixais qhia tias neeg yuav dim yog yuav tsum ua haujlwm zoo. Tiam sis peb qhia tias peb dim vim yog Vajtswv qhov koobhmoov, kev ua haujlwm zoo cawm tsis tau dabtsi. Cov neeg coj raws kev cai thiab cov Falixais qhia tias kev ua haujlwm zoo yog qhov cawm koj. Cov ntseeg tseeb qhia tias raug cawm los ntawm Vajtswv qhov koobhmoov xwb, qhov kev cawmdim ntawm pab kom lawv ua tau haujlwm zoo raws li ib tug neeg hloov dua siab tshiab. Tiam sis cov coj kev cai qhia tias kev ua haujlwm zoo ua rau kom tau txais kev cawmdim. Cov coj kev cai qhia tias kev ua haujlwm zoo ua rau kom tau txais kev cawmdim. Tiam sis cov coj kev cai qhia tias kev ua haujlwm zoo ua rau kom tau txais kev cawmdim – txawv cov neeg ua coj raws kev cai! Tiam sis cov antinomians tsis hais txog kev ua haujlwm zoo hlo li. Lawv twb xav tsis txog tias ib tug ntseeg yuav tsum mus pehawm Vajtswv tsis tu ncua hlo li. Lawv xav tsis txog tias koj yuav tsum mus koom thov Vajswv thiab tshaj tawm Txoj Moo Zoo txhua lub lim tiam. Lawv tsis xav txog tias koj yuav tsum tso ib feem kaum. Lawv hnav ris tsho mus pehawm Vajtswv zoo tug neeg yuav mus ua teb, vim lawv tawm tsam qhov kev hnav ris tsho zoo. Lub zwj hnub dhau lo no kuv poj niam pom cov antinoniam tub xibhwb tug txhais hnav tiab luv luv mus koom ib tug xibhwb lub ntees! Thaum twg yog muaj ib tug neeg uas yog cov antinomian tuaj nrog peb pehawm Vajtswv, peb muab kalavav rau nws coj. Yog li tug yuav tsis hais dabtsi li xws li cov Txiv plig, cov ntseeg hujsam, los sis lwmpab, uas tsis yog cov evanglicals, cov neeg ntawd yeej tsis tawm tsam. Tiam sis cov antinomian evangelicals yeej tawm tsam txhua zaug. Lawv yuav hle thiab cuam rau pem teb, los sis tsis kam coj. Vim yog qhov tawm tsam hnav ris tsho zoo! Cov neeg ntawm tsis hnav zoo! Lawv hnav dag dig. Lawv tawm tsam kev cai. Lawv yog antinomians! Lawv tseem hais tias koj tseem hais tias koj tsis tag yuav lees txim. Los sis cov antinomians hais tias koj muaj peevxwm yug dua tshiab, los ntawm qhov ua tsis tag yuav hloov tug kheej dua tshiab!

Peb ntseeg raws li Vajluskub qhia – Kev cawmdim ua rau kom tug neeg ua tau haujlwm zoo. Qhov no thiaj yog lub ntsiab lus tseemceeb hauv Vajluskub, raws hais nyob rau hauv Efexaus tshooj ob,

“Tub yog mej ntseeg mas Vaajtswv kws hlub mej txha paab kuas mej dim. Qhov kws mej dim hov, tsw yog mej ua num zoo, kuas yog Vaajtswv ca le paab dawb dawb xwb. Qhov kws mej dim tsw yog mej tug daag tug zug ua, mas mej txha tsw muaj lug khaav tau. Peb yog cov kws Vaajtswv txhais teg puab. Nwg tswm peb lug nrug Yexu Kheto koom ib txujsa kuas peb ua tau tej num zoo kws Vaajtswv tub xub npaaj tseg ca tsua peb ua lawm” (Efexaus 2:8-10).

“Raug tsim nyob hauv Yexus ua rau ua tau haujlwm zoo” – qhov no yeej qhia tau meej heev li lawm. Thiab ua rau totau yoojyim.

Tiamsis cov antinomians yuav tsis kam yuav cov Vajluskub no. Lawm tseem yuav tawm tsam thiab. Lawv hais tias, “Txhob txiav txim.” Tiam qhov tseeb lawv yog cov uas nyiam txiav txim tshaj plaws! Ib qhov kev tawm tsam uas phem tshajplaws uas kuv tsis tau ntsib dua hauv kuv lub neej thiab kev ua Vajtswv num yog los ntawm cov antinomians. Kuv qhia Vajtswv Txojlus thawj zaug yog tawm tsam cov antinomianism raws li kuv pom nyob rau hauv cov hluas ntawm pawg ntseeg Huntington Park, xees California thaum kuv ua tswvcaub nyob rau ntawd. Lub sijhawm ntawd kuv muaj nub nyooog kaum-xya xyoo xwb. Tom qab ntawm peb tug thawj coj ntawm cov tub hluas txawm los hais rau kuv tias tsis txhob qhia tawm tsam li no ntxiv lawm. Nws tsis pub kuv qhia ntxiv, nws tug lwm thawj hais rau cov hluas tias kuv qhia yuamkev, hais kom sawvdaws txob nyuaj siab rau kuv cov lus qhuab qhia. Tiamsis tsis ntev ntawd, tug thawjcoj no khiav tawm hauv pawg ntseeg mus lawm, vim muaj ib txhia nima txiv paub tau hais tias nws mus deev lawv cov ntxhais. Txib thaum kuv qhia cov hluas no tag los, kuv ntsiab lawv lub neej nyob li tsis muaj Vajswv. Vajtswv hais rau kuv lub siab tias, “Tsis txhob ntshai. Cia li qhia tawm tsam lawv!”

Kuv qhia lintawd nyob rau kuv tes dej num. Kuv tseem rau tawm tsam los ntawm cov uas “coj raws li kev cai” uas yog cov thawjcoj ntawm cov antinomian, nws yog ib tug “xibhwb qhia Vajluskub” hu kuv hais tias yog ib tug Falixais thiab yog ib tug neeg uas qhia yuam kev txaus ntshai. Kuv tau mloog hauv xovtooj, muaj ib tug neeg hu rau ib tug txiv tsev. Thaum nws hais tias, “nyob zoo Bill, no yog Dr. Hymers,” nws txawm qw nrov nrov. Ib tug tub hluas nyob hauv chav ua nws qhia Vajluskub hauv yeebdawb, thiab tawm tsam qhov mus pehawm Vajtswv. Vim yog cov “xibhwb” antinomians qhia lawv. Thaum kawg nws lub neej tau poob ntawm kev ua “Vajtswv num” – thiab tawm khiav pawg ntseeg. Tsis tag li los cov niam tsev ntawm pab antinomians tseem sau ntawv cem kuv nyob rau internet, tias kuv yog ib tug uas coj cai thiab qhia yuam kev. Nws muaj phom, nws hais tias nws rab phom qhia nws tias, “tua, tua kom tuag!” Peb muab nws foob rau FBI. Tsis ntev ntawd kuv thiaj lo kawm tias tsis txhob ntshai kev tawm tsam ntawm cov neeg antinomians no. Vim qhov kev tawm tsam no, yeej muaj puas thaum Ka-ees tua Anpees los lawm. Yauhas thiaj li hais txog qhov Ka-ees tua nws tug kws. Nws hais txog “Ka-ees, muaj lub siab phem muab nws tug kws tua. Thiab kev phem tau tswj nws? Vim yog nws tes dej num phem, tiamsis nws tug kws ua qhov zoo” (1 Yauhas 3:12-13).

Cov neeg antinomians tawm tsam qhov qhia txog “hloov dua siab tshiab ntawm tes dej num ua tuag lawm” (Henplais 6:1). Lo lus qub yog ntxub cov lus qhuab qhia – yuav tawm tsam cov xibhwb qhia zoo li no. Zoo li Helauj tawm tsam Yauhas tug muaj neeg ua kevcai rau dej thiab hloov dua siab tshiab ntawm kev txhaum. Cov neeg Falixais thiab cov povthawj muab Yexus ntsia saum ntoo Khaublig vim yog qhov nws qhia txog kev hloov dua siab tshaib tsis ua kev txhaum. Xibhwb Povlauj “raug tawm ntawm cov neeg phem” vim yog qhov nws qhia txog kev hloov dua siab tshiab ntawm kev txhaum (2 Kaulithaus 11:26; Teshaujlwm 26:20, 21).

Mus coj raws li cov antinomians yeej tsis kam hloov dua siab tshiab li. Lawv tsis tau yug dua tshiab hlo li. Thiab lawv ntxub cov neeg hu lawv tias yog cov yuam kev. Dr. Tozer sau ntawv cem cov neeg no muaj lub ntsiab lus, “Cov yug ib zaug thiab cov yug ob zaug.” Nws muab Vajtswv Txojlus coj los qhia txog cov uas tsis tau yug dua tshiab tawm tsam cov uas yug dua tshiab lawm tiag tiag – yug ob zaug. Antinomians ntxub, tawm tsam cov uas yug dua tshiab. Dr. Tozer hais tias, “qhov kev tawm tsam no yog tawm tsam no yog cov yug ib zaug thiab cov yug ob zaug,” (A. W. Tozer, D.D., “The Once-Born and the Twice-Born,” Man: The Dwelling Place of God, Christian Publications, 1966, page 21).

Tu siab ua muaj teb no tshwmsim. Peb xav kom cov antinomians los yug dua tshiab. Peb thov Vajtswv kom lawv los hloov dua siab tshiab. Lawv paub tias Yexus tuag theej lawv lub txim. Lawv paub tias Nws sau qhov tuag rov muaj txoj siab nyob saum ntuj. Tiam sis lawv tsis hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab tsis cia siab rau nws tiag tiag.

Ib txhia tuaj hmo no, tej zaum yuav yog cov antinomians, mus ntseeg yuam kev hauv lub siab tau tawm tsam cov ntseeg tseeb. Los sis cov ua nyeem cov lus no hauv internet tau tawm tsam qhov kev yug dua tshiab tiag. Kuv hais rau nej tias, “nej tobtom mus rau txoj kev tuag uas yog qhov kev yug dua tshiab cuav. Nej plam qhov kev thajyeeb tseeb. Xaiv lub neej! Xaiv lub neej! Cia li tej kev ntseeg cuav cuam pov tseg! Txav los rau ntawm Yexus! Nws yuav ntxuav koj lub txim los ntawm Nws cov ntshav! Nws yuav ua kom koj yog neeg tshiab, yog tug neeg uas mloog Vajtswv, tsis tawm tsam Vajtswv rau tiam uas phem no lawm. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Tug kws nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa, mas nwg yog tuabneeg tshab lawm. Nwg lub neej qub tub dua lawm, nwgnuav nwg muaj lub neej tshab” (2 Kaulithaus 5:17)

Thawm koj hloov dua siab tshiab thiab los cuag Yexus, koj yuav muaj peevxwm hu zaj nkauj no, “kuv muab txhua yam.”

Kuv yuav muab txhua yam rau Yexus, muab kom tag huvsi;
   Kuv yuav hlub thiab cia siab rau Nws, nyob ntawm nws txhua hnub.
Kuv yuav muab txhua yam rau Yexus, muab kom tag huvsi;
   Pub txhua yam rau koj, kuv tug cawmseej, pub txua yam rau koj.

Kuv yuav muab txhua yam huv tib sir au Yexus,
   Hnov qab lub ntiajteb, coj kuv los cuag Yexus.
Kuv yuav muab txhua yam rau Yexus, muab kom tag huvsi;
   Pub txhua yam rau koj, kuv tug cawmseej, pub txua yam rau koj.
(“I Surrender All” by Judson W. Van DeVenter, 1855-1939).

Peb npaj txhij yuav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm koj. yog koj xav nrog peb tham, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv thiab muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txais yauv Yexus no thiab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Efexaus 2:4-10.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Surrender All” (Judson W. Van DeVenter, 1855-1939).