Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHIA TXOG KEV TUAG THEEJ

(QHIA ZAUM 9 HAUV YAXAYAS)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov plaub hlis 7, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 7, 2013

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai” (Yaxayas 53:8).


Nyob rau nqe ua ntej ntawd Yaxayas hais rau peb tias Yexus tsis hais ib lo lus li,

“Nws zoo li tug yaj uas luag cab mus tua, thiab zoo li tug yaj uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb [tsis quaj] ib suab li” (Yaxayas 53:7).

Dr. Edward J. Young hais tias, “Tswv Yexus yeej tiv thiab tsis hais ib lo lus li hnub ua Nws raug kev txomnyem, tamsim no Yaxayas thiaj li qhia kom paub meej txog qhov kev txomnyem ntawd” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351).

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai” (Yaxayas 53:8).

Nyob rau nqe no muab faib tau rau peb lub ntsiab lus (1) Yexus qhov kev txomnyem, (2) Yog Yexus lub sijhawm, thiab (3) Tswv Yexus tuag theej peb tej kev txhaum.

I. Ib, Yexus qhov kev txomnyem.

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim…raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia” (Yaxayas 53:8).

Tswv Yexus raug ntes rau hauv lub vaj Kebxesmanes. Nws raug coj mus ntsib cov povthawj rau tom lub tuam tsev pehawm Vajtswv. Lawv coj nws mus cuag Khaxiphas, thawjcoj ntawm cov povthawj, thiab nyoj mus rau qhovchaw txiavtxim loj uas yog cov neeg Yudas li. Nws raug lawv hais lus povthawmj tsis tseeb tawm tsam. Yexus hais tias,

“Nej yuav pom neeg leejtub zaum ntawm Vajtswv sab tes xis nqis nrog huabcua los saum ntuj los” (Mathais 26:64).

Thaum ntawd tug thawj povthawj txawm hais tias,

“Nej sawvdaws pom zoo licas? cov neeg txawm teb tias nws muaj kev txhaum yuav tsum tuag lawv txawm nto qaubncaug thiab ntau Nws thiab muaj neeg ntaus nws sab nplhu” (Mathais 26:66-67).

“Thaum sawvntxov cov povthawj thiab cov thawjcoj ntawv haiv neeg tau sablaj txog Yexus, tias yuav muab nws tua povtseg” (Mathais 27:1).

Tiam sis hauv nom tswv Loos txojcai lawv tsis muaj cai yuav los tua Yexus, thiab,

“lawv txawm muab nws khi coj mus rau Pilaj tug nom kav tebchaws [Loos]” (Mathais 27:2).

Pilaj nug Yexus,

“thaum nws nplawm Yexus lawm nws txawm muab rau lawv coj mus ntsia rau saum ntoo Khaublig” (Mathais 27:26).

Qhov no thiaj li mus raws li Yaxayas

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: [ntawm Nws qhov kev tuag saum ntoo Khauglig]” (Yaxayas 53:8).

Qhov ua cov neeg Yudas thiab Pilaj tso Yexus tawm hauv tsev lojcuj tau tiav raws li Yaxayas cov lus “Nws raug coj tawm hauv tsev lojcuj.” Uantej yuav mus ntsib Khayafab, thiab Pilaj, kuj tiav raws li Yaxaya hais tias, “thiab tawm ntaw qhov kev txiavtxim.” Nws raug coj tawm hauv nkuaj thiab kev txiav txim mus rau tom roob Kaulakauthas, qhov chaw ua Nws raug ntsia rau saum ntoo Khaublig, thiab kom mus raws li Yaxayas cov lus, “Nws raug txiav tawm ntawd cov neeg uas ciaj sia.”

Dr. John Gill (1697-1771) hais tias,

Qhov kev txiav txim ntawd uas raug Nws nyuaj siab kawg; nws txoj sia raug luag tua nws, vim yog qhov lawv lam ua hais tias raws qhov kev ncajncees; tiam sis [qhov tseeb] yog [qhov phem tshaj] tsis muaj kev ncajncees rau Nws kiag li; lawv tau ua yuavkev tawm tsam nws, hais cov lus dag [lus tsis tseeb coj los siv tawm tsam Nws xwb], nws txoj sia raug cov neeg phem txhai tes tua [zoo li] nyob hauv Teshaulwm 8:32, [Nws raug coj mus tua zoo li tug yaj, thiab zoo li tug menyuam yaj ua [tsis quaj] ib suab li thaum lawv coj nws mus tua”], vim yog neeg qhov kev tsis ncajncees thiaj li txo nws txoj sia; nws [tsis tau txais] kev ncajncees (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314).

Yaxayas hais ntxiv tias,

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim…thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia…”Yaxayas 53:8).

II. Ob, Nqe lus no yog hais txog Yexus lub sijhawm.

Nyob rau hauv nruag nrab ntawm nqe no, tsis yoojyim yuav txhais los siv,

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia…” (Yaxayas 53:8).

“Lub sijhaw no yog hais txog Nws lub sijhawm?” Dr. Gill hais tias lo lus hais tias “lub sijhawm [los sis lub sijhawm thaum Nws tseem muaj txoj sia nyob], thiab cov neeg lub sijhawm ntawd, tau ua phem rau nws, thiab tau ua kev txhaum, yog ib yam ua tsis txaus ntseeg [hlo li] ntawm cov neeg no lub qhov ncauj, los sis [txhua yam] lawv tau sau cia” (Gill, tib phau). Ua rau peb lus siab quaj dig, thaum peb los nyeem txog qhov uas lawv ua tsis ncajncees rhuav tshem Vajtswv Leejtub! Zoo li Joseph Hart (1712-1768) tau sau yam tusiab tias rau nws zaj nkauj

Sim saib Yexus qhov kev ua siab ntev,
   Txawm raug cem [nyob rau qhov chaw ntawd]
Neeg txhaum tau khi Yexus txhais tes,
   Thiab ntaus tug uas tsim lawv lub nphlu.

Nws lub cev muab kev txhab thoob plaws
   Ua rau ntshav ntws thoob nws lub cev,
Nws nraub qaum raug luag nplawm,
   Mob mus txog rau hauv nws lub siab.

Raug ntsia hlau ntsia rau saum ntoo Khaublig,
   Nrov thoob ntiateb txog rau saum qaum ntuj,
Yog los ntawm cov qhov nqai ntuag thiab ntshav ntws
   Qhov nqai uas zoo tshajplaws vim txoj kev hlub loj!
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor;
     to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

hais tias, “Lub sijhawm ntawm no yog hais txog leejtwg? [Leejtwg thiaj phim] puas yog hais txog cov neeg phem ua nyob rau lub sijhawm Yexus tseem nyob ntiajteb” (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997 reprint, volume 3, p. 410). John Trapp (1601-1669)

Yeej nyuaj kawg nkaus yuav los txhais nqi lus no, yog vim licas cov neeg Yudas cov thawjcoj thiaj li xa tua Yexus, thaib Loos cov tub rog, “ntau Yexus taub hau, thiab nto qaub ncaug rau nws…thiab muab nws tua pov tseg” (Malakaus 15:19-20).

“Txawm nrhiav tsis pom tias nws txhaum thiab yuav tsum tuag los, lawv thov Pilaj kom muab nws tua” (Teshaujlwm 13:28).

Zoo li John Trapp tau sau cia, “Lub sijhawm ntawm no yog hais txog leejtwg?... puas yog hais txog cov neeg phem ua nyob rau lub sijhawm Yexus tseem nyob ntiajteb”

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia…” (Yaxayas 53:8).

Dr. Young hais tias, “Lo lus [ceebtoom] yog hais txog kev muab los sis kev xav rau qeeyam…ntxim nyho lawv yuav tsum xav txog [lub ntsiab lus ntawm qhov Yexus tuag], los lawv yeej tsis muaj leejtwg li” (Young, tib phau daim 352).

Qhov no ho txawv rau tamsim no licas? Muaj neeg coob thiab coob hnov txog qhov Yexus tuag rau saum tug ntoo Khaublig tiam sis yeej tsis quav ntsej rau qhov ntawd. Ntxiv nyho lawv yuav tsum mob siab rau qhov no, los lawv tsis ua.” Leej twg tau ua tib zoo xav txog qhov Yexus raug ntsia rau ntoo khaublig lawm? Koj puas tau xav? Koj puas tau los zaum xav txog qhov Yexus tuag tias txhais tau licas tiag tiag?

“Lub sijhawm no yog hais txog leejtwg tiag?...Puas yog cov neeg phem ua nyob rau lub sijhawm ntawd,” John Trapp tseem hais tias, cov neeg uas muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig yeej zoo tib yam li cov tsis ntseeg tamsim no. cov neeg tam sim no yeej tsis muaj leejtwg yuav los mob siab xav txog qhov Yexus tuag no kiag li. Thau zaj yeeb-yaj-kiab “The Passion of the Christ” tawm tuaj rau neeg saib, muaj neeg los hais tias zaj yeeb-yaj-kiab no yuav ua rau kom neeg paub txog Yexus. Yuav ua rau lawv tig los saib txog Yexus cov lus ua tau sau cia nyob rau Vajluskub. Ib txhia tseem hais tias, yuav ua raug neeg coob tug tuaj mus koom nrog pawg ntseeg.

Zaj yeeb-yaj-kiab tawm rau xyoo 2004. Yog cuaj xyoo dhau los no. Peb nyob tos tias puas yuav tshwm sim li cov neeg no tau hais. Vim zaj yeeb-yaj-kiag no tau qhia rau kom neeg pom txog Yexus qhov kev txomnyem. Tiamsis peb kuj pom tau hais tias yeej hloov tsis tau cov neeg ua tau mus pom no lub siab kiag li. Lawv mus saib tag los, nrov los nyob rau lub uas yog kev txhaum.

Nej pom tau hais tias, kev txhaum loj npaum licas. cov tsis ntseeg Vajtswv yeej ntsia tsis pom Yexus qhov kev txomnyem kiag li. Yeej pab tsis tau lawv dab tsi kiag li. Lawv mus saib tag los ua lub neej qub yog saib kev los zem, kev ua si, muab nyiaj txiag saib hlob, ua neej tsis muaj Vajtswv, yeej tsis xav tiag Vajtswv ua tug tsim lawv thiab Yexus tiv kev txom nyem twg yog cawm lawv. “Lub sijhawm no yog hais txog leejtwg?” Yog vim licas cov neeg uas tau muab Yexus ntsia tuag no yuav zoo tib yam li nej rau lub sijhawm no thiab! Lawv hlub lawv tug kheej xwb, tsis muaj Vajtswv, qhov lawv txaus siab ua yog kev txhaum. Qhov no puas yog zoo li peb cov neeg tam sim no thiab? Yog koj ncajncees rau koj tug kheej, qhov no puas yog tseeb rau koj thiab? pes tsawg zaug uas koj los zaum xav txog Vajtswv? Pes tsawg zaum uas koj los nyob thov Vajtswv rau txhua hnub? Puas tsawg zaug uas Tswv Yexus cov ntshav los pab tau rau koj lub neej? Yog koj ncajncees rau koj tug kheej, koj ntseeg tias koj yuav hais tias, koj yeej tsis txawv cov neeg thaum ub uas tsis lees paub Yexus, muab nws ntsia saum ntoo Khaublig thiab tig mus ua lub neej rau txoj kev txhaum. Ntawd yog qhov tseemceeb ntawm kev txhaum. Ntawd yog txoj kev txhaum uas ib txwm yeej muaj nyob, thiab yog qhov kev txhaum uas yog cov neeg uas nyob rau Yexus tiam. Txawm yog koj niaj hnub tuaj mus pehawm Vajtswv, los koj yeej tseem “coj zoo li tsis muaj Vajtswv” (2 Timautes 3:5). Puas muaj tseeb rau koj thiab? puas muaj tseeb tias koj “muaj kev txhaum thiab poob rau ntawm Vajtswv tug chwjchim”? (Loos 3:23). Thaum tej no muaj tseeb rau koj, yuav ua licas koj thiaj li khiav tej no thiab Vajtswv qhov kev chim thiab kev txiav txim dhau? Kws xibhwb Iain H. Murry, hais rau hauv nws phau ntawv txog Dr. Martyn Lloyd-John, li no,

      Thaum Dr. Lloyd-Jones qhiav Vajtswv txojlus txog qhov tseeb ntawm cov neeg txhaum uas yuav mus rau ntawm Vajtswv uas yuav ntsib Vajtswv qhov kev chim, qhov kev chim twg los rau tug neeg uas tsis hloov dua siab tshiab thiab yuav yog qhov kev txhiav txim kom mus poob rau tub tuag teb…qhov chaw ua hluav taws cig kub tag mus li’ (Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

III. Peb, nqe lus no qhia meej txog Yexus qhov kev txomnyem.

Thov sawv ntsug nyeem Yaxayas 53.8 nrov nrov, saub zoo zoo mus rau lub ntsiab lus tom qhov kawg, “nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai.”

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai” (Yaxayas 53:8).

Nej zaum tau.

Dr. Merrill F. Unger tau hais li no tias,

Nyob rau lub sijawm plaub puas xyoo dhau lo no [cov ntawv sau siv txhai Vajluskub rau Yaxays 53 yog phau hu ua Messianic] tsuas muaj tib phau xwb uas coj los siv rau cov ntseeg [thiab] cov neeg Yudas yog cov muaj hwjchim rau phau ntawv no. [tom qab no cov neeg Yudas] lawv yeej tsis siv Yaxayas tshooj no vim yog hais txog Yexus ntau heev (Unger, ibid., p. 1293).

Lub sijhawm no neeg Yudas cov tub txawj ntse tseem hais tias, Yaxayas tshooj tsibcaug-peb yog hais txog cov neeg Yudas qhov kev txomnyem, tsis yog hais txog Yexus. Txawm yog cov neeg Yudas yeej raug txomnyem vim yog cov ntseeg cuav los, tsis yog mus raws li phau Vajluskub no, vim qhia meej tias, “Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai [kev txhaum]” Dr. Henry M. Morries tau hais tias, “Nws tuag rau ‘kuv cov neeg’ – qhov no yog neeg Ixayees – qhia tias cov lus no yog hais txog [Yexus] tsis yog cov neeg Yudas raws li lawv tau hais tseg” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, Word Publishing, 1995, p. 767). Yog lintawd lub ntsiab lus tsis yog hais txog cov neeg Yudas raug ntau, tiam sis yog hais txog Yexus raug ntau theej lawv qhov chaw, rau lawv tej kev txhaum, them lawv lub txim, thiab peb lub txim. Nws tuag yog them peb tej kev txhaum uas yog peb lub txim!

Dr. John Gill tseem hais tias cov lus “nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai,” yog hais txog cov neeg Yudas thiab cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg – qhia tias Yexus rau ntaus vim yog neeg Yudas qhov kev txhaum thiab “nws haiv neeg” qhov kev txhaum” uas yog cov ntseeg (Gill, tib phau daim 314). Kuv xav tias Dr. Gill qhia tau lub ntsiab uas meej tshajplaw lawm,

“Nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuamcai”
      (Yaxayas 53:8).

Yexus raug “ntaus” thiab tuag rau ntawm tug ntoo Khaublig yog them tub nqi zog ntawm Nws haiv neeg lub txim, txawm lawv yuav yog neeg Yudas los sis lwm haiv neeg. Nws tuag theej peb qhov chaw, Yexus tuag theej peb tej kev txhaum. Muab Vajtswv qhov kev chim yuav poob rau tug neeg txhaum tshem pov tseg.

Tiam sis muaj cov lus yuav tsum tau ua raws. Thaum Yexus them koj lub txim, koj yuav tsum cia siab rau Nws los ntawm txoj kev ntseeg. Qhov Yexus them koj lub txim rau ntawm tug ntoo Khaublig yuav cawm tsis tau tug neeg uas tsis kam ntseeg thiab cia siab rau Nws. Tsua yog tug ua txo hwjchim los lees yuav Yexus nws tej kev txhaum thiaj yuav raug rhuav tshem ntawm Vajtswv phau ntawv vim yog tug Cawmseej cov ntshav.

Txawm koj yuav paub cov lus no huv tib si los koj tseem tsis tau dim. Dab ntxnyoog los yeej muaj qhov kev txawj ntse no thiab, los yeej cawm tsis tau nws. Yakaunpas hais tias, “Dab [ntxwnyoog] los ntseeg ua ib ce tshee nyho” (Yakaunpaus” (Yakaunpau 2:19). Dab ntxwnyoog tsuas muaj kev “txawj ntse nyog rau saum nws lub taubhau” uas hais txog Yesus tuag theej peb lub txim xwb. Tiam si koj yuav tsum ua kom ntau tshaj ntawd los ntawm Vajtswv qhov kev hlub, los yog koj yuav xaiv qhov poob rau tub tuagteb vim yog qhov koj xav tias cia paub xwb.

Dr. Tozer said, Ua tib zoo nploog Dr. A. W. Tozer cov lus hais tawm tsam lub tswvyim hu tias “neeg qhov kev txim siab ua qhov loj” (decisionism) thiab kev hloov dua siab tshiab.

Qhov kev hloov kev ntseeg uas tsis muaj ntsujplig nyob rau hauv. Zev ntseeg ua kom loj hlob los ntawm qhov kev ua zoo thiab ua lub neej coj li Adas tau ua los. Lees “txais” yuav Yexus los ntawm qhov tsis muaj kev hlub uas yog hlub Yexus los ntawm seem ntsujplig li (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1979, page 14).

“Qhov kev hloov kev ntseeg uas tsis muaj ntsujplig nyob rau hauv” thiab, kuv xav txhab qhov tias tsis muaj Yexus! Cov neeg uas yuav los qhov kev txiav txim siab ua loj” lawv hais yoojyim tias, cia li thov Vajtswv, ua kevcai rausdej tag lintawd xwb. Yeej tsis hais txog qhov Yexus tuag thiab sawv rov qab los li. Lawv yeej tsis muaj tej no kiag li! Qhov tsis yog li Vajluskub tau qhia tseg. Vajluskub qhia tias, koj yuav tsum paub txog koj qhov kev txhaum, thiab nrhiav txoj kev kom dim ntawm qhov ntawd los rau ntawm Yexus, cia Nws ua tug pab koj, thiab cia siab rau Nws tag koj lub siab. Koj thiab yuav pom txog lub ntsiab lus uas Yaxayas tau qhia tseg tias,

“Nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai”
       (Yaxayas 53:8).

Thaum koj cia siab rau Yexus hauv txoj kev ntseeg, Nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum thiab koj yuav hloov dua siab tshiab – tiam sis tsis yog ua ntej ntawd. Yog tsis yog li no yeej ua tsis tau kiag li! Koj yuav tsum cia siab yog koj xav dim!

Thov peb sawv uake. Yog koj ntseeg hais tias Yexus zam tau koj lub txim thiab cawm tau koj tug ntsujplig, peb zoo siab yuav nrog koj tham txog qhov los ua ib tug ntseeg Vajtswv. Thov sawv ntawm ko mus lawm nram qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau ib qhov chaw ua tsis muaj lwm tug neeg thiab muab lus qhia rau nej. Mus tau rau tamsim no. Kev txwjlaug Lis, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 53:1-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Blessed Redeemer” (by Avis B. Christiansen, 1895-1985).


TXHEEJ TXHEEM

QHIA TXOG KEV TUAG THEEJ

(QHIA ZAUM 9 HAUV YAXAYAS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws raug coj tawm ntawm tsev lojcuj thiab kev txiav txim: thiab hais txog nws lub sijhawm? Nws raug txiav tawm ntawm cov neeg uas ciaj sia: nws raug ntaus vim yog kuv cov neeg tau yuam cai” (Yaxayas 53:8).

(Yaxayas 53:7)

I.   Ib, Yexus qhov kev txomnyem. Yaxayas 53:8a;
Mathais 26:64, 66-67; 27:1-2, 26;
Teshaujlwm 8:32.

II.  Ob, Nqe lus no yog hais txog Yexus lub sijhawm.
Yaxayas 53:8b; Malakaus 15:19-20; Teshaujlwm 13:28;
2 Timautes 3:5; Loos 3:23.

III. Peb, nqe lus no qhia meej txog Yexus qhov kev txomnyem.
Yaxayas 53:8c; Yakausnpaus 2:19.