Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAUXEJ THIAB NWS COV KWVTIJ

(QHIA NYOB RAU PWM 74 HAUV CHIVKEEB)
JOSEPH AND HIS BROTHERS
(SERMON #74 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, lub peb hli hnub tim 10, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 10, 2013


Kuv tsis paub tias ib txhia qhia tau licas los ntawm Chivkeeb plaub tshooj tom kawg yog tsis muab Yauxej thiab Tswv Yexus coj los qhia uake. Qhov kev piv no yeej muaj tseeb nyob rau hauv, yog tsis ua lino yuav plam lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau phau Vajluskub Chivkeeb.

Nyob rau thawj hnub uas yogh nub Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nyob rau lub sijhawm yav tav su, nws tau nrog ob tug Thwjtim uas tabtom taug kev mus rau pem Eemaus. Nyob rau lub sijhawm yav lig nws kuv tau tshwm sim rau cov lwm tug thwjtim pom nyob rau saum lub tsev txheej sab saud. Nws nrog lawv noj hmo uake. Thaum lawv noj mov tag, Tswv Yexus tau qhia txog phau Vajluskub Chivkeeb rau lawv hais txog phau Vajluskub no tabtom hais txog nws. Ib tug neeg tseemceeb nyob rau havu phau Chivkeeb uas nws tau hais txog yog Yauxej; Nws hais txog nws tug kheej thiab Yakhauj tug tub, tug uas muaj lub neej thoob ib yam li nws nyob rau hauv Vajluskub! Hmo no peb yuav los kawm txog Yauxej thiab nws cov kwvtij. Qhov kev sibraugzoo no, qhias tias Yauxej piv zoo li Tswv Yexus nrog cov neeg txhaum sibraugzoo.

Tiamsis ua ntej peb mus rau qhov ntawd, kuv yuav qhia rau kom peb pom txog Yauxej daim duab uas qhia rau kom pom txog Tswv Yexus yog thaum Yauxej txhawb nws cov kwvtij lub zog. Qhov zoo li Yexus, yog Yauxej txiv hlub nws heev tshaj. Qhov zoo li Yexus, yog Yauxej raug nws cov kwvtij ntxub nws heev, thiab tsis xav nrog nws tham. Nws raug lawv tawm tsam, ua phem thiab hle nws tej ris tsho, muab pov rau hauv qhov, zoo li Yexus raug muab tso rau tom qhov ntxa. Yauxej cov riv tsho raug lawv muab tsiaj cov ntshav coj los plees nqa mus qhia rau lawv txiv uas yog Yakhauj, zoo li Tswv Yexus cov ntshav tau qhia rau Vajleejtxiv tug nyob saum ntuj.

Lawv muab Yauxej muas raw sib tug nqi li ib tug qhev mus rau tebchaws Iyim. Zoo li Tswv Yexus uas luag muab saib tsis muaj nqi thiab raws li qhov uas nws tau nrog Leejtxiv nyob rau saum ntuj nqe los rau lub ntiajteb. Zoo li Yauxej, Vajtswv nrog Tswv Yexus nyob thaum nws los rau ntiajteb, thiab txhua yam ua nws tau ua. Zoo Yauxej, Tswv Yexus rau sim siab, tiamsis nws tsis poob rau txoj kev txhaum. Zoo li Yauxej, Tswv Yexus rau luag hais lus dab tawm tsam, nws kuj tsis tiv thaiv nws tug kheej, nws rau cov mus rau hauv nkuaj, raug kev txom nyem, nyob rau ob hnub ntawd, thawm kawv Vajtswv ob txhai tes tau tsa nws sawv, thiab coj mus nyob rau qhov chaw ua siab tshaj hauv ntiajteb, thaum nws tseem muaj hnub nyoob peb caug peb xyoo, nws tau pib ua Vajtswv tes dej num, los ua neeg ntiajteb tug cawmseej, yog neeg ntiajteb qhov chaw vam. Yog lintawd Yauxej daim duab thiab li qhia ua ntej kom peb paub txog Tswv Yexus! Tiam sis peb yuav los saib txog qhov kev sib raug zoo ntawm Yauxej thiab nws cov kwvtij – zoo li Tswv Yexus nrog cov neeg txhaum sib raug zoo. Qhov yuav qhia tau qhov no, kuv yuav muab Dr. I. M. Haldeman cov lus ua tau sau tseg coj los siv qhia ua qhov ntau, vim nws yob ib tug xibhwb rau cov Npavtiv nyob rau nroog New York tau ntev xyoo los lawm. Ntawm no yog tej yam ua hais txog Yauxej thiab nws cov kwvtij thiab Yexus thiab cov neeg txhaum.

1. Ib, Yauxej cov kwvtij nyob rau lub tebchaws uas cog tsis tau nplej

Mus saib rau Chivkeeb 42:5,

“Yakhauj cov tub nrog luag lwm pab neeg mus yuav mov nram tebchaws Iziv thiab, rau qhov muaj kev tshaib nqhis nyob hauv tebchaws Kana-as” (Chivkeeb 42:5).

Yeej tsis muaj ib yam dab tsis yuav noj kom lawv txhob tuag nyob rau lub tebchaw ntawd. Yog leejtwg nyob ntxiv yuav tsum tuag xwb. Yog lintawd Ixayees thiaj li hais kom nws cov tug cia li mus yuav mov noj lawv nram tebchaws Iyim, “peb yuav ciaj, thiab tsis tuag” (Chivkeeb 42:2). Zoo tib yam nkaus, txhua tug neeg txhaum puas leej nyob rau lub ntiateb uas tsis muaj zaub mov rau seem ntsujplig. Txhua tug neeg tsis tau ntseeg uas tshawb pom txoj kev cawmdim, zoo li tug tub yau ua tau yuamkev, yog zoo li no, “muaj kev tshaib qhi hauv [lub] tebchaws” – tsis muaj ib yam diab tsi rau nws noj tiam sis “yog npua tej qhuav rau nws…noj” (Lukas 15:14, 16). Yog thaum uas cov neeg txhaum tsis tau xav txog cov zaub mov rau seem ntsujplig, tsis muaj hnug lawv yuav los cuag nws, raws li nws hais “Kuv yog cov mov cawm txoj sia: yog los twg los rau ntawm kuv yuav tsis nqhi thiab yuav mus los tsis ntshaib ib zaug li” (Yauhas 6:35).

2. Ob, Yauxej cov kwvtij xav yuav yam ua lawv yuav tsum tau.

Los saib rau Chivkeeb 42:3;

“Yog li ntawd, Yauxej cov tijlaug kaum leej thiaj mus yuav mov nram tebchaws Iziv” (Chivkeeb 42:3).

Lo lus “yuav” tau tshwm txog li tsib zaug nyob rau ntawm nqe ib txog rau kaum hauv tshooj no. qhov no qhia tias lawv yeej tsis paub tias yuav tau ib cov zaub mos qhov twg dawb dawb los. Daim duab no yog qhia txog cov neeg txhaum qhov kev xav. Lawv xav tias lawv yuav tsum ua ib qhov twg kom zoo thiab haum Vajtswv siab lawv thiaj yuav dim. Cov neeg tsis ntseeg Vajtswv xav hais tias lawv muaj peevxwm “yuav” kev cawmdim tau los ntawm qhov ua kom hum Vajtswv siab. Tub tub yau no hais li no tias, “Cia kuv ua koj ib tug qhev xwb” (Lukas 15:19), qhov no yog cov neeg ua xav tias lawv yuav tau txais yam ua lawv tau ua. Cov tsis ntseeg yeej tsis paub tias lawv muaj peevxwm dim tau, “Tsis yog nyiaj thiab ib nqi dabtsi” (Yaxayas 55:1). Cov tsis ntseeg yeej xav tias yeej tsis muaj hnub uas Yexus yuav cawm lawv tau yog lawv cia los ntseeg Yexus yam yoojyim xwb. Qhov no los kuj tshwmsim rau Yauxej cov kwvtij – thiab cov neeg txhaum tsis hais poj niam los sis txiv neej. Tiam sis Vajtswv Txojlus hais tias, “Tsis yog tes dej num ua rau kom ncajncees, tiam sis yog los ntawm Vajtswv qhov kev hluab uas nws cawm peb” (Titus 3:5).

3. Peb, Yauxej cov kwvtij yuav tsum tau kev txhab tso mam li
los kho kom zoo.

Thaum lawv tuaj txog rau ntawm lawv tug kwv uas yog Yauxej lawv tsis paub tias yog nws. Lawv tau muab nws muas los rau Iyim zoo li ib tug qhev xwb. Tamsis no Yauxej nchi plauhau, nchis hwjtxwv, thiab hnav ris ntsho zoo li neeg Iyim lawm, thiab nws tseem tau ua nom loj kav tebchaw Iyim. Lub sijhawm ntawd lawv thiaj li tsis paub tias nws yog lawv tug kwv, thiab ua lawv ntshai. Txawm lawv yuav tuaj cuag nws los ntawm txo hwjchim thiab hwm Yauxej kawg nkaus. Yauxej hais “lus nyaum nyaum rau lawv” (Chiv 42:7). Sim saib yog vim licas nws thiaj li hais lus nyaum rau lawv lintawd. Lawv hais tias, “peb yog cov neeg ncajncees” (Chivkeeb 42:11). Cov Vajluskub uas txhai tom qab no siv lo lus no, “peb yog cov neeg dawb huv tiag tiag.” Yog lawm! Yog cov dawb huv tiag! Tiamsis Yauxej paub tshaj qhov ntawd! Nws paub tias lawv twb yuav luag tua nws, thiab tseem mus dag rau nws lawv txiv, hais li no tias, nws tuag lawm! Yog cov neeg dawb huv tiag lov!

Tswv Yexus los kuj paub txhua yam uas yog koj li! Nws paub txhua yam kev txhaum hauv koj lub siab, hauv koj lu neej. Koj dag tsis tau nws, zoo li lawv dag tsis tau Yauxej! “Peg yog cov neeg ncajncees.” Tej zaug lawv yuav tsum mag nplawm tso! Qhov no kuj zoo ib yam li Vajtswv ua haujlwm rau cov neeg txhaum. Nws ua kom lawv muaj kev txhab tso mam li kho tom qab. Nws hais lus “nyaum nrov” yog mus raws li txoj cai. Nws hais rau peb lub siab, “Koj yog neeg txhaum! Koj yeeg neeg muaj txim! Koj tsis yog neeg ncajncees!”

Cov neeg txhaum yuav tej licas? Qhov thawj lawv yuav los tiv thaiv lawv tug kheeb tias yeej tsis txhaum kiag li. Tiam sis thaum kawg lawv yeej paub tias txhaum tiag. Thov sawv ntsug thiab nyeem rau nqe nees-nkaum ib nrov nrov uake.

“Thaib lawv sib tham zom zaws hais tias, Tseeb lawm lauj, ninmo peb raug tej kev txomnyem no los twb yog vim peb tau ua txhaum rau peb tus kwv lawm. Peb twb pom nws raug kev txomnyem loj heev thaum nws thov kom peb pab, tiamsis peb tsis pab nws li. Twb yog vim li no ntag nimno peb thiaj raug kev txomnyem” (Chivkeeb 42:21).

Nej zaum tau. Cov neeg txhaum yuav tsum raug ua rau kom lawv tig rov los pom lawv qhov kev txhaum. Lawv yuav tsum hais li no, “Kuv yog neeg txhaum.” Lawv yuav tsum paub tias lawv tsis yog neeg ncajncees, tsis yog neeg dawb huv – thiab yog neeg muaj txim! Qhov no lauj yog qhov Vajntsujplig ua rau kom lawv pom txog kev txhaum. Koj yuav tsum raug ua koj nqaij ntuag muaj kev txhab ua ntej yuav los kho. Koj yuav tsum ntsia kom pom ib yam kev txhaum – los sis Yexus yeej tsis yog koj qhov kev ntshaw!

I have had several people tell me in the inquiry room that they don’t have enough conviction of sin to be saved. That is a very common error. Joseph Hart answered it well, Muaj ib txhia tau hais rau kuv thaum peb coj lawv mus thov Vajtswv nyob rau lwm chav tsev, lawv pom tias lawv tsis yeej tsis muaj kev txhaum txau yuav los txais kev cawmdim. Qhov no yuamkev loj kawg nkaus. Joseph Hart tau tej zoo kawg nkaus li no tias,

“Yog koj pheej tos kom ua taug neeg zoo,”
Yeej tsis muaj hnub ntawd kiag li”
   (“Come, Ye Sinners” tug sau Joseph Hart, 1712-1768).

Yog koj tos txog rau thaum koj yog neeg zoo tshaj, los sis thaum koj muaj kev ntseeg loj – tsis muaj hnub koj yuav los kiag li! Txhau yam kev ntseeg koj yuav tsum tau cia Tswv Yexus ua tug cawm koj los ntawm koj lub txim. Yog koj paub tias tias koj timtsum Tswv Yexus, koj cia los cuag nws tamsim no, rau hmo no! tiamsis yog koj xav tias koj yog neeg zoo txaus raws li koj xav, koj yuav raug txiav txim mus tag ib sim neej!

4. Plaub, muaj ib zaug Yauxej cov kwvtij tau raug kaw hauv nkuaj.

Kuv yuav qhia tsis tau kom tag rau zaj lus no. Koj yuav tsum coj cov ntawv ua peb twb luam rau nej nqa mus tsev coj mus nyeem txog cov lus qhuab qhia hauv Vajluskub no. Kuv qhia rau nej ntxiv tias, Yauxej tseem hais lu nyaum nyaum rau lawv kom lawv tig rov los pom lawv tug kheej qhov kev txhaum. Nco ntshoov tias, lawv tseem tsis tau paub tias Yauxej yog lawv tug kwv. Saib rau nqe kaum-xya,

“Yauxej thiaj coj lawv mus kaw rau hauv tsev lojcuj tau peb hnub” (Chivkeeb 42:17).

Qhov nov yog yam ua lawv yuav tsum tau txais. Tej zaum Vajtswv kuj siv qhov no rau cov neeg txhaum, coj lawv musk aw hauv nkuaj kom lawv tig rov los pom txog Tswv Yexus qhov kev zam txim. Xws li, lawv yuav tsum txo hwjchim ua ntej yuav rau tsa mus nyob rau qhov siab, John Newton hais li no,

Qhov koobhmoov uas ua rau kuv lub siab ntshai,
   Thiab qhov koobhmoov ntawd kuv coj kuv tawm.
(“Amazing Grace” tug sau John Newton, 1725-1807).

Tug neeg laus uas yog Newton no paub txog lub neej nyob rau hauv nkuaj, yuav tsum ntshai uantej los ntsib Tswv Yexus!

5. Tsib, Yauxej cov kwvtij pauab tias qhov rau tso tawm ntawd yog
koobhmoov.

Thaum lawv raug kaw hauv nkuaj tau peb hnub, Yauxej tau tso lawm dim. Nyob hauv Chivkeeb 42:25, “Yauxej tau muab txhuv ntiv hauv seev rau lawv, thiab muab lawv cov nyiab rov rauv lawv, kom lawv rov mus tsev.” Qhov no yog ib daim duab qhia kom peb pom tias kev cawmdim yog ib yam pub dawb dawb xwb! Vajtswv Txojlus hais tias, “Vim yog qhov kev hlub, koj raug cawmdim vim yog qhov kev ntseeg; thiab tsis yog yam koj ua tau: yog Vajtswv qhov koobhmoov: tsis yog tes dej num, thov sawvdaws cia qws zoo siab” (Efexus 2:8, 9).

Thaum kuv los kawm txog qhov no los ntawm Dr. Haldeman, kuv ntseeg tias qhov yuav los paub zoo li no muaj ib txhia xibhwb yuav tsis paub txog. Vim lawm pheej nyima qhia tias “nyob ntawm neeg nyiam”, lawv qhia tias cov neeg txhaum tsis tag ua dabtsi ntau ntau tsuag yog los nyeem “phau ntawm qhiav txog tug neeg txhaum” ces hais rau lawv tias lawv dim lawm! Dr. Halddeman qhia li no tias yuav tsim hloov dua siab tshiab! Thiab kuv ntseeg tias qhov kev qhia zoo li no thiaj yog qhov tseeb! (See Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005).

Thaum uas ib tug neeg txhaum los paub tias neeg yog ib tug neeg txhaum, thaum ntawd Tswv Yexus qhov tej koobhmoov thiaj tseemceeb rau lawv! Cov xibhwb zoo li yua hu hais tias, “Vajtswv kev hlub, qav zib tshajplaws – cawm taug tug neeg txhaum zoo li kuv no!” los sis “Koobhmoov! ‘nws li koobhmoov!” los sis,

Hlub, hlub, Vajtswv kev hlub,
   Hlub uas muaj kev zam txim thiab ntxuav kev txhaum;
Hlub, hlub, Vajtswv kev hlub,
   (“Grace Greater Than Our Sin” by Julia H. Johnston, 1849-1919).

Tiam sis muaj ib txhia xibhwb hniaj hnub nim! Yuav hais zoo li no tias, “Qhov kev hlub ntawm zoo licas?” tu siab kawg! Kev los paub txog kev txhaum thiab kev cawmdim hauv Tswv Yexus tsuas yog los ntawm Vajtswv qhov kev hlub. Tug neeg txhaum yuav cawm tsis tau nws tug kheej. Tswv Yexus ib leeg xwb thiabj ua tau. Tug neeg txhaum tsuas yog yuav tsum hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus!

Yauxej cov kwvtij tsis tag them dabtsi li. Kev cawmdim xuas nyiaj yuav tsis tau! Zoo li Yexus, Yauxej muab lawv cov nyiaj rov rau lawv thiab zam lawv lub txim, “tsis yog nyiaj tsis yog nqi dabtsi,” zoo li Yaxayas tau hais! (Yaxayas 55:1).

6. Rau, Yauxej cov kwvtij pom lawm hais tias lawv tsis “ncajncees!”

Ntuav mus rau Chivkeeb 44:16. Lawv nrog Yauxej nyob tiamsis tsis paub tias nws yog leejtwg. Tamsim no lawv rov mus tsev thiab nqa txhuv rov mus tsev. Tiam sis Yauxej tso nws cov tub txib mus coj lawv rov qab los. Yauxej cov tug txib piv zoo li Vajntsujplig. Vajntsujplig coj cov neeg txhaum rov los cuag Yexus. Mus saib nyob rau tshooj 44 nqe 16,

“Thiab Yudas hais tias, Peb yuav hais licas rau peb txiv? What hais licas? peb yuav qhia licas kom tsis txhaum? Vajtswv pom txog nws cov neeg xav licas…” (Chivkeeb 44:16)

Ua ntej ntawd lawv hais tias lawv “dawb huv.” Tam sim no los lawv tseem tsis paub txog qhov lawv hais ntawd tias yog dabtsi! Vajtswv thiab pom peb li kev txhaum, thiab lawv tsis muaj peev xwm yuav los pab kom lawv yog neeg dawb huv! Txom thaum lawv paub tias lawv ua tsis tau, thiab pab tsis kom lawv “dawbhuv” rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab pom tias Tswv Yexus xwb thiaj yog lawv qhov kev vam! Qhov nov thiaj coj peb mus rau nqe xya.

7. Xya, Yauxej qhia tug kheej rau cov tij laug paub.

Thov sawv ntsug nyeem tshooj 45 nqe 1,

“Yauxej tauv tsis taus nws lub kua muag tabmeeg nws cov tubtxib, nws thiab hais rau lawv hais tias, Nej cia li tawm nus. Tsis muaj cov Iziv nrog lawv nyob ntawd li lawm, Yauxej thiab qhia rau nws cov tijlaug thiab nws tus kwv hias tias, nws yog leeg twg tiag” (Chivkeeb 45:1).

Nej zaum tau.

Pom tias Yauxej hais kom lwm tug tawm mus rau sab nraug, tseg nws cov tijlaug xwb. Koj yuav tsum los rau ntawm Yexus ib leeg xwb. Zoo li lawv nyob lawv xwb, Yauxej thiaj qhia nws tug kheej rau lawv!

Nyeem Chivkeeb 45:15 thiab 16 nrov nrov.

“Yauxej tseem quaj los nws twb mus puag cov tijlaug thiab mwj lawv ib tug rau ib tug. Tom qab ntawd nws cov tijlaug mam pib nrog nws tham. Thaum muaj neeg mus hais zaj no rau hauv Falaus lub loog hias tias, Yauxej cov tilaug tuaj xyuas Yauxej, Falaus thiab nes cov nomtswv nrog Yauxej zoo siab kawg li” (Chivkeeb 45:15-16).

Txhua tug zoo siab, Yauxej zoo siab, Nws cov tijlaug zoo siab. Faslaus zoo siab. Nws cov tub txib zoo siab. Qhov no zoo li Tswv Yexus qhia nws tug kheej rau cov neeg txhaum! Tswv Yexus hais tias,

“Ib yam li ntawd, kuv qhia rau nej hais tias yogi b tug neeg txhaum tso nws tej kev txhaum tseg Vaj tswv cov timtswv yuav zoo siab kawg nkaus rau tus neeg txhaum uas tso nws tej kev txhaum tseg” (Lukas 15:10).

Qhov no yog lus piv txwv txog tug tub uas tau ploj lawm, uas qhia nyob rau Vajluskub Qub! Yog lawm! Yog lawm! Qhov no yog cov lus hais tug tub uas ploj lawm uas qhia nyob rau Chivkeeb! Cov neeg txhaum tau rov qab los nrog Yauxej sibraugzoo, uas yog peb tug Tswv Yexus! Tug ploj lawm twb rov ntsib lawm! Ua yog tuag lawm sawv rov qab los!

Hmo no peb thov Vajtswv rau qee leej, los sis cov neeg uas mus nyob nyob rau Internet, thov los rau ntawm Yexus thiab cia siab rau nws. Cia siab rau Yexus zoo li Yauxej cov tijlaug cia siab rau nws! Tswv Yexus yuav zam koj lub txim. Nws yuav ntxuas koj tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav. Nws yuav cawm koj tug ntsujplig. Peb yuav thov Vajtswv rau kom koj los cia siab rau tug Cawmseej rau hmo no! Peb thov Vajtswv kom Yexus qhia nws tug kheej rau koj!

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, kev txwjlaug Griffith yuav los coj peb hu nkauj “Hauv Thine Own Way, Lord!” Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw ua tsis muaj neeg muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab.

Nyog rau ntawm Vajtswv, nyob ntawm nws dej siab!
   Vajtswv yog tug tsim, kuv yog cov av.
Thov puab kuv raws li koj dej siab.
   Kuv nyob tos, Vajtswv tug muaj hwjchim.

Nyob rau ntawm Vajtswv, thiab nws des iab!
   Thov tshawb siab kuv, thiab saib kuv lub siab!
Ntxua kom dawb huv, dawb tshajplaws
   Kuv thov txhobcaug nyob tos ntawm no.
(“Have Thine Own Way, Lord!” by Adelaide A. Pollard, 1862-1934).

Dr. Chan los coj peb thov Vajtswv rau cov tau txiav txim siab no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Mr. Abel Prudhomme: Chivkeeb 45:1-9
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Have Thine Own Way, Lord!” (tug sau Adelaide A. Pollard, 1862-1934).


TXHEEJ TXHEEM

YAUXEJ THIAB NWS COV KWVTIJ

(QHIA NYOB RAU PWM 74 HAUV CHIVKEEB)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

1.  Ib, Yauxej cov kwvtij nyob rau lub tebchaws uas cog tsis tau nplej.
Chivkeeb 42:5, 2; Lukas 15:14, 16; Yauhas 6:35.

2.  Ob, Yauxej cov kwvtij xav yuav yam ua lawv yuav tsum tau, Chivkeeb 42:3;
Lukas 15:19; Yaxayas 55:1; Titus 3:5.

3.  Peb, Yauxej cov kwvtij yuav tsum tau kev txhab tso mam li los kho kom zoo.
Chivkeeb 42:7, 11, 21.

4.  Plaub, muaj ib zaug Yauxej cov kwvtij tau raug kaw hauv nkuaj,
Chivkeeb 42:17.

5.  Tsib, Yauxej cov kwvtij pauab tias qhov rau tso tawm ntawd yog koobhmoov,
Chivkeeb 42:25; Efexus 2:8, 9; Yaxayas 55:1.

6.  Rau, Yauxej cov kwvtij pom lawm hais tias lawv tsis “ncajncees!”
Chivkeeb 44:16.

7.  Xya, Yauxej qhia tug kheej rau cov tij laug paub, Chivkeeb 45:1, 15-16;
Lukas 15:10.