Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
HNUB YEXUS TUAG

THE DAY JESUS DIED
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub plaub hli ntuj 13, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, April 13, 2014

“Yog li ntawd, lawv thiab coj Yexus tawm mus; thiab muab Yexus tus ntoo khaublig rau Yexus kwv, lawv coj Yexus mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua Pobtxha Taubhau, Lus Henplais hu ua Khaulakhauthas Nyob qhov ntawd lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig, thiab lawv coj tau ob tug txivneej tuaj ntsia rau saum ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ib sab thiab muab Yexus txhos rau hauv nruab nrab” (Yauhas 19:16-18).


Muaj plaub hnub uas tseemceeb nyob rau neeg li keebkwm, hnub plaub yog hnub uas Yexus tuag saum ntoo Khaublig. Hnub ib yog uas Vajtswv tsim thawj tug neeg. Hnub ob yog hnub uas neeg poob rau kev txhaum. Yog hnub uas neeg coj kev tuag los rau lub ntiajteb. Hnub peb yog Vajtswv tso dej los nyab ntiateb nyob rau tiam Nau-ees. Tiamsis hnub plau yog hnub uas tseem ceeb tshajplaws, vim Yexus tuag saum ntoo Khaublig, nyob rau saum roob ze nroog Yeluxalees.

Hnub Yexus tuag saum ntoo Khaublig, yog hnub uas hloov neeg li keebkwm – mus tag ib txhi! Neeg neeg saum txheeb lub neej. Neeg los cuag Vajtswv, ntiatjeb no tsis thooj li qub lawm. Hmo no peb yuav los sabi plaub yam tseemceeb tshwmsim rau lub sijhawm Yexus tuag saum ntoo Khaublig.

I. Ib. muaj kev tsaus ntuj rau hnub ntawd.

Vajluskub hais tias:

“Thaum hnub ntseg, txawm tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws ntawd mus txog thaum peb teev” (Mathais 27:45).

Dr. J. Vernon McGee hais tias:

Peb tug Cawmseej rau ntsua rau saum ntoo Khaublig rau thaum peb teev sawv ntxov los sis yog cuaj teev sawv ntxov. Vajtswv leejtug ua txhua yam tiav rau thaum kaum-ob teev tavsu. Tom qab ntawd, txawm muaj kev tsaus ntuj, ntoo khaublig yog qhov chaw uas Vajtswv tug menyuam yas tuag theej neeg ntiajteb tej kev txhaum” (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 148)

Mathais, Malakaus, Lukas qhia rau peb tias, “tsaus ntuj thoob ntiateb” thaum tavsu txog rau peb teev, yog lub sijhawm thaum Yexus tuag. Dr. John MacArthur, hais yuav kev txog Yexus cov Ntshav, tiamsis nws hais yog lawm txog qhov kev tsaus ntuj:

Qhov no tsis yog tias lub hli los roo lub hnub, vim yog cov neeg Henplais siv daim ntawv qhia caij nyoog yog hu ua lunar, thiab lub sijhawm noj mov tsis xyaw poov ntawd, yeej yog lub sijhawm ua li nra, yog lib ntawd qhov no yeej tsis yog lam tau lam tsau ntuj, tiam qhov qhov kev tsaus ntuj no yog Vajtswv ua (MacArthur Study Bible, note on Luke 23:44).

Vajtswv yog tug tso kev tsau ntuj los rau hnub ntawd, los rau lub sijhawm thaum Yexus tuag, uas rau peb nco txog kaum ob yam txujci uas Mauxes tau ua lus sijhawm ua ntej cov neeg Ixayees yuav tsiv tawm tim Eziv:

“Vajtswv hais rau Mauxes hais tias, Koj cia li tsa koj txhais tes rau saum ntuj, yuav tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws Iziv. Mauxes tsa tes rau saum ntuj, txawm tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws Iziv tau peb hnub” (Khiavdim 10:21-22)

Vajtswv ua tug xa kev tsaus ntuj los rau Mauxes tiam. Thiab Vajtswv ua tug xa kev tsau ntuj los rau tiam Yexus tuag saum ntoo Khaublig. Zoo li Dr. Watts hais tias:

Kev tsaus ntuj los nroos lub hnub, Thiab ua rau tsis pom kev, thaum
Yexus, Vajtswv tug muaj hwjchim, tuag theej neeg tej kev txhaum.
   (“Alas! And Did My Saviour Bleed?”, Isaac Watts, D.D., 1674-1748)

II. Ob, daim ntaub hauv lub tuam tsev.

Vajluskub hais tias,

”Tamsim ntawd diam ntaub uas thaiv hauv lub Tuamtsev ntuag rhe saud ti nkaus hauv taw ua ob daig. Lub ntiajteb ua zog koog, tej pobzeb pobtsuas tawg zos zaws” (Mathais 27:51).

Muaj ib yam xwm ntxheej tshwm rau hauv lub tuam tsev. Dr. John R. Rice qhia tau peb paub tias:

Vajluskub qhia rau peb paub txog lub tuam tsev, ntev cuaj caum fij, dav peb caug fij thiab siab cuajcaum fij…lub tuam tsev no raug faib ua ob tog. Thawj tog yog cuajcaum fij yog qhov chaw suav tias dawb huv…Daim ntaub no muaj qhov chaw no cais tawm ntawm peb feem ntawm lub tuam tsev, qhov chaw dawb huv (Dr. John R. Rice, The King of the Jews: A Commentary on Matthew, Sword of the Lord, 1955, p. 479).

Dr. Rice qhia rau peb tias tsis muaj leej twg yuav mus tau rau ntawm qhov chaw ua dawb huv, tsuas yog cov povthawj loj xwb. Tsis tag li los cov povthawj loj no tsua mus tau qhov ntawd ib xyoo ib zaug xwb, yog hnub uas mus tua tsuaj fij rau Vajtswv. Dr. Rice tseem hais ntxiv tias:

Lub sijhawm Yexus tuag saum ntoo Khaublig, “daim ntau yog rau hauv lub tuam tsev tuag faib ua [ob] fab saum qhov siab mus rau qhov qes” (Mathais 27:51). Qhov raug dua ntawd, peb saum qhov siab tshaj mus rau hauv pem teb, qhov tau hais tias Vajtswv ua tug [dua] daim ntaub…thaum daim ntaub raug dua ntuag, txhua yam ua kem Vajtswv thiab tibneeg raug rhuav tshem ploj tag, tshwjxeeb rau cov neeg uas yuav los cuag [Yexus] (ibid.,daim 480).

III. Peb, muaj av qeeg rau hnub ntawd.

Vajluskub hais tias,

“Lub ntiajteb ua zog koog, tej pobzeb pobtsuas tawg zos zaws” (Mathais 27:51).

Qhov av qeeg no los yeej ncig txog rau daim ntaub uas ntuag nyob rau hauv lub tuam tsev. Kuv xav tias qhov no yeej yog li no. Tiamsis Edersheim hais tias, “txawv qhov av qeeg yeej tshwm sim tau los, daim ntaub ntuag hauv lub tuam tsev…yog Vajtswv txhais tes dua” (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, Eerdmans, 1945, volume II, p. 611) Edersheim hais tias diam ntaub no tuaj li neeg txhais tes (los sis 2½ inches) “Yog daim ntaub no dav raws li ntawd, qhov av qeeg xwb yuav ua tsis tau kom daim ntaub no ntuag tau” (Ibid.).

Daim ntaub ua ntuag no ntuag vim yog “lub sijhawm nyob rau yav lig uas yog lub sijhawm tua tsiaj fib rau Vajtswv, yog lub sijhawm ua cov povthawj loj mus fij tsiaj rau Vajtswv huav lub tuam tsev uas dawb huv, tsis hais hlawv tsiaj fij los sis ua lwm yam” (ibid.,) Daim ntaub ua ntuag no kuj uas rau ntau tug povthawj xav tsis thoob. Dr. Charles C. Ryrie hais tias qhov no yog “yam hauj lwm uas Vajtswv yog tug dua daim ntaub raws li qhiv nyob rau hauv Teshaujlwm 6:7, hais li no tias ‘Muab ib tug povthawj loj hloov siab los ntseeg’” (cf. Ryrie Study Bible, note on Matthew 27:51).

Daim ntau no ntuag rau lub sijhawm Yexus txo sia tu. Tamsim no koj thiaj muaj peevxwm los cuag Vajtswv, vim yog muaj Yexus nyob rau hauv nruab nrab. Tsis muaj daim ntaub twg yuav tiv thaiv koj thiab Vajtswv lawm. Yexus nyob nruab nrab ntawm koj thiab Vajtswv. Yexus yuav coj koj mus cuag Vajtswv

”Rau qhov yeej muaj tib tug Vajtswv xwb, thiab nuaj tib tug nyob nruab nrab ua kom neeg thiab Vajtswv sib cuag tau, Tus ntawd yog Yexus Khetos tus uas los yug ua neeg” (1 Timautes 2:5).

IV. Plaub, Yexus hais lus nyob rau saum ntoo Khaublig rau hnub ntawd.

Cov tug rog saib xyuav lub tuam tsev ntev Yexus vim yog totaub yuam kev. Lawv coj Nws mus cuag cov povthawj loj, lawv ntau Nws lub plhu los ntawm lawv ob txhais tes. Vim yog cov neeg Ixayees tsis muaj cai yuav ntau ntau lintawd raw nom tswv Loos txoj cai, lawv thiaj cov Yexus mus cuag Loo tug nom uas yog Pilaj. Pilaj nug Yexus, thiab hais tias Nws tsis txhaum dabtsi, Nws xav cawm Yexus. Nws tso cai rau kom lawv nplawm Yexus, nws xav tias uas li no ces cov povthawj yuav txaus siab lawm. Cov tug rog thiaj plawm Yexus nraub qaum, thiab muab koosmom pov los rau Yexus ntoo, thiab muaj lub tsho rau Yexus hnav. Pilaj coj Yexus los rau cov neeg kom lawv pom tias Yexus twb raug rau txim lawm. Pilaj hais rau lawv tias, “Kuv pom tias tug txiv neej no tsi txhaum dabtsi” (Yauhas 19:4). Thaum tug thawjcoj ntawm cov povthawj pom Yexus, nws qw tias, “Muab Nws ntsia! Muaj Nws ntsia!” Pilaj hais rau lawv tias, “Nws kuj los coj nws mus tua pov tseg; vim kuv tsis pom tias nws txhaum qhov twg.” Cov povthawj txawm qw tias, “Yog koj tso nws dim, koj yuav tsis yog Xixaj tug phoojywg. Yog leejtwg muab tug no ua Vajntxwv, nws yog Xixaj tug yeebncuab.” Pilaj hais tias, “Cia kuv muaj nej tug Vajntxwv tua lov?” Cov povthawj txawm qw tias, “Peb tsis muaj Vajntxwv, tsuas yog Xixaj xwb.” Pilaj txawm tso Yexus rau cov tubrog, lawv txawm coj Nws mus ntsia saum ntoo Khaublig lawm.

Tswv Yexus raug kev txom nyem vim raug ntsia hlu ntsia rau saum ntoo Khaublig, Thaum nws raug ntsia ntawd, nws hais tias,

Lo ib hais li no – Kev zam txim

“Thaum lawv mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua Pob Txha Taubhau, lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig thiab muab txhos rau qhov ntawd, thiab muab ob tug tubsab ntsia rau sawm ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab xis thiab muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab laug.Yexus hais tias, Txiv, thov koj zam txim rau lawv Rau qhov lawv tsis paub hais tias lawv ua dabsi. Lawv muab Yexus cev ris tsho los twv saib leejteg yuav tau yam twg” (Lukas 23:33-34).

Qhov no yog qhov uas Yexus mus rau ntawm ntoo Khaublig – zam peb sawvdaws lub txim. Yexus mus rau ntawm ntoo Khaublig yog them peb tug nqi ntawm peb tej kev txhaum.

Salvation Lo lus ob – Kev cawmdim

“Ob tug tubsab uas lawv muab ntsia rau saum ntoo khaublig ntawd, ib tug thuam Yexus hais tias, Koj tsis yog tus Mexiyas los? Koj cia li pab koj thiab pab kom wb dim! Tiamsis muaj dua ib tug cem hais tias, Koj tsis ntshai Vajtswv los? Koj twb raug txim ib yam nkaus li nws thiab. Wb raug txim ib no yeej tsimnyog qhov uas wb ua txhaum; tiamsis tus no tsis tau ua txhaum dabtsi li. Nws hais rau Yexus hais tias, Thaum koj rov qab los ua Vajtswv, thov koj nco txog kuv thiab. Yexus hais rau nws hais tias, Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, hnub no koj yuav tau nrog kuv nyob saum qhov chaw uas kaj siab lug” (Lukas 23:39-43).

Yexus tuag saum ntoo Khaublig cawm cov neeg txhaum. Thawj tug neeg txhaum Yexus cawm yog tug tub sab saum ntoo Khaublig ntawm nws ib sab. Muaj cooj leej xav tias lawv yuav tsum kawm thiaj dim tau. Tiamsis tug tusab no tsis tau kawm kiag li. Qhov nws ua yog cia siab rau Yexus. Muaj ib txhia xav tias lawv yuav yuav paub tias sabhauv lawv lub siab hloov thiaj li dim. Tiamsis tug tub sab no tsis paub txog qhov ntawd. Nws cia siab rau Yexus xwb.

Lo lus peb hais tias – Siab xyuas

“Thaum ntawd Yexus niam, Yexus niam tus niamhluas, Malis uas yog Kelaupas tus pojniam thiab Malis Madalas,lawv sawv ze ntawm Yexus tus ntoo khaublig. Yexus pom nws niam thiab tus thwjtim uas nws hlub heev sawv ua ke ntawd, Yexus hais rau nws niam hais tias, Niam, tus uas nrog koj sawv ntawm ko yog koj tus tub. Yexus hais rau tus thwjtim ntawd hais tias Tus uas nrog kog sawv ntawd ko yog koj niam. Txij thaum ntawd lostus thwjtim ntawm coj Yexus niam mus nrog nws nyob lawm” (Yauhas 19:25-27)

Yexus hais kom Yauhas sab xyuas Nws niam. Yexus xav kom peb ib leeg yuav tsum saib xyuas ib leeg nyob rau pawg ntseeg.

Lo lus plaub hais tias – Fij

“Thaum hnub ntseg, txawm tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws ntawd mus txog thawm peb teev. Thawm peb teev ntawd, Yexus hu nrov nrov hais tias, Elis, Elis, lemas xanpathanis? Lo lus ntawd txhais hais tias, Kuv tus Vajtswv! Ua li cas koj tso kuv tseg lawm? (Mathais 27:45-46).

Yexus quaj hais tias Vajtswv muab Nws tso povtsawg lawm, nws raug tua fij rau neeg peb tej kev txhaum.

Lo lust sib hais tias – Kev txom nyem

“Tom qab ntawd, Yexus paub hais tias txhua yam tiav tas lawm, nws hais tias, Kuv nqhis dej nwshais li ntawd kom muaj tiav raws li Vajtswv txojlus. Nyob qhov ntawd muaj ib taig kua txiv hmab qaub, lawv muab ib lub xwbkuab chob rau ntawm ib tug pas hixauv raus cov kua txiv hmab qaub ntawd thiab cev mus rau ntawm Yexus qhovncauj” (Yauhas 19:28-29).

Qhov uas Yexus raug kev txom nyem tuag theej peb tej kev txhaum zaum no yog zaum ua txom nyem tshaj plaws.

Lo lus rau hai tias – Tuag theej

“Yexus haus cov kua txiv hmab qaub ntawd, thiab Yexus hais tias, Tiav lawm lauj!” (Yauhas 19:30).

Txhua yam uas yuam tsum ua kom tau txais kev cawmdim zaum no tiav lawm. Tug neeg txhaum tsis tag ua dabtsi lawm, tsuas yog ntseeg Yexus xwb.

Lo lus xya hais tias – Fij rau Leejtxiv

“Yexus hu nrov nrov hais tias, Txiv, kuv muab kuv txojsia tso rau hauv koj txhai tes! Yexus hais li ntawd tas, nws txawm tuag lawm” (Lukas 23:46).

Thawj tug tub rog pom coob leej ntau tug raug ntsia saum ntoo Khaublig, tiamsis tsis muaj leejtwg zoo li Yexus ua raug ntsia saum ntoo Khaublig, Nws tau los kua muag, thiab hais tias,

“Thawm Yexus kom sawvdaws rov mus tsev tad lawm, Yexus txawm nce nkoj mus rau tim cheebtsam Mankadas lawm” (Malakaus 15:39).

Koj yuav tsum cia siab rau Vajtswv Leejtub, koj thiaj yuav dim koj lub txim vim yog qhov Nws tau tuag theej koj thiab Nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 15:25-39.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
"“A Crown of Thorns” (Ira F. Stanphill, 1914-1993; altered by the Pastor).


TXHEEJ TXHEEM

HNUB YEXUS TUAG

THE DAY JESUS DIED

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog li ntawd, lawv thiab coj Yexus tawm mus; thiab muab Yexus tus ntoo khaublig rau Yexus kwv, lawv coj Yexus mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua Pobtxha Taubhau, Lus Henplais hu ua Khaulakhauthas Nyob qhov ntawd lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig, thiab lawv coj tau ob tug txivneej tuaj ntsia rau saum ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ib sab thiab muab Yexus txhos rau hauv nruab nrab” (Yauhas 19:16-18).

I.   Ib. muaj kev tsaus ntuj rau hnub ntawd, Mathais 27:45; Khiavdim 10:21-22.

II.  Ob, daim ntaub hauv lub tuam tsev, Mathais 27:51a.

III. Peb, muaj av qeeg rau hnub ntawd, Mathais 27:51b; 1 Timautes 2:5.

IV. Plaub, Yexus hais lus nyob rau saum ntoo Khaublig rau hnub ntawd.,
Yauhas 19:4; Lukas 23:33-34, 39-43; Yauhas 19:25-27;
Mathais 27:45-46; Yauhas 19:28-29, 30; Lukas 23:46; Malakaus 15:39.