Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUB TEBCHAWS UAS TSIS MUAJ NTSUJPLIG

THE ISLAND OF LOST SOULS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj lub xya hli ntuj 21, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 21, 2013

“Tus neeg txhaum lub siab coj mus rau txoj kev ploj kev tuag, tiamsis tus uas ua raws li Vajntsujplig qhia, tus ntawm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:6-8).


Xibhwb Povlauj tau hais tias, “Lub siab txhaum yog kev tuag” qhov no yog tabtom piav txog lub siab ntawm tug neeg ua tsis ntseeg Vajtswv. Lo lus “tuag” uas nws hais ntawm no yog tuag fab ntsujplig. Nws hais ob zaug rau hauv phau Vajluskub Efexaus. Nws hais tias lawv “tuag vim yuav txojcai thiab hauv kev txhaum” (Efexaus 2:1). Thiab hais tias “Tuag hauv kev txhaum” (Efexaus 2:5). Phau Vajluskub uas hu ua Scofield sau Efexaus 2:5 li no “Kev tuag ntawm seem ntsujplig ib txwm yeej muaj los los sis tug neeg uas tsis tau yug dua tshiab tseem nyog rau txoj kev txhaum, nyob deb rau ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj Vajntsujplig” (The Scofield Study Bible, 1917 edition; note on Ephesians 2:5).

Xibhwb Povlauj tau muab lo lus “tuag” cov los piv rau lo lus “ciaj siab thiab kev kajsiab.” Kev ua tug neeg tsis ntseeg yog “tuag” rau seem ntsujplig. Thiab kev ua tug neeg hloov dua siab tshiab “ciaj sia thiab muaj kev kajsiab.” Dr. Martyn Lloyd-Jones hais li no tias “Kev kajsiab” yog tug yuam sij tseemceeb nyob rau Loos tshooj 8. Tug neeg uas yuam kev lawm tsis muaj kev kaj siab. Qhov no xibhwb Pojlauj hais txog “kev kaj siab nyob rau nrog Vajtswv” -

“Peb yog neeg ncajncees rau txoj kev ntseeg, peb thiaj muaj kev kajsiab nrog rau Vajtswv” (Loos 5:1).

Yog vim licas cov ntseeg thiaj tsis muaj kev kaj siab nrog rau Vajtswv? Lub ntsiaj lus tiag qhia nyob rau nqe 7 nyob rau ntawm no. Lawv tsis muaj kev kaj siab nrog rau Vajtswv,

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Phau Vajluskub Geneva xyoo 1599 txhai los “tus neeg ua raws lub siab” yog lub neej uaj coj li cev “nqaij daim tawv” Nqe no hais li no tias “Vim yog cev nqaij daim tawv neeg thiaj yug tsis tau dua tshiab.” Tug neeg tsis dim, thiab tsis tau yug dua tshiab “ua yeejncuab tawm tsam Vajtswv.”

Yog peb ua tib zoo saib, Nqe Vajluskub no yuav hais tau cov lus uas mob heev qhia txog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab muaj kev txhaug.

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Txawm yuav hais tau mob li ntawd los, qhov no yeej muaj tseeb qhia uas qhia txog neeg. Peb los saib ob nqe lus no uas los ntawm Loos tshoo yim.

I. Ib, Vajluskub nqe no qhia txog neeg ntiajteb.

Kuv tau dadej tom kuv qhov chaw uasi rau lub zwjhnub uas dhau los no. Kuv tau ntsib ib tug pojniam uas kuv tsis tau ntsib nws tau peb plaub hli los lawm. Nws yog ib tug poj niam uas zoo. Kuv zoo siab uas tau ntsib nws ib zaug ntxiv thiab. Nws kuj paub tias kuv yog xibhwb thiab. Kuv nrog nws tham kuj tsis muaj teebmeem dabtsi. Kuv nco tsis tau lawm hais tias, yog vim licas, wb hais lus tsis ntev tom qab ntawd nws txawm hais tias nws ntseeg tias txhua yam teebmeem uas nws ntsib yog los ntawm Vajtswv los, txawm nws tsis ntseeg Vajtswv los xij. Nws hais tias yog kom nws ntseeg Vajtswv, Vajtswv yuav tsum ua txhua yam li nws xav tau thiab yuav tsum tiav li ntawd! Yog lintawd kuv yuav tsum tiv thaiv Vajtswv. Kuv thiaj li hais tias neeg yog tug ua, tsis yog Vajtswv coj kev nyuaj siab los rau neeg txawm yog neeg tawm tsam Vajtswv los xij. Tiam sis tug poj niam no ua ntsej muag txawv txawv, thiab tsis kam mloog kuv hais. Kuv thiaj li hloov mus tham lwm yam, tom qab ntawd txawm tsis muaj teebmeem lawm.

Cov lus ua tug poj niam no hais yog qhov tseeb qhia txog cov neeg uas tsis ntseeg rau hniaj hnub nim no xav. “Lub siab uas muaj kev txhaum tau tawm tsam Vajtswv.” Lawv yeej tsis nyiam yam uas Vajtswv hais. Lawv cem Vajtswv. Thaum twg lawv los xav txog Vajtswv, lawv chim rau Vajtswv raws li lawv tej kev xav. “xibhwb ua phem rau kuv” qhov no muaj tseeb rau cov ntseeg txiv plig, lawv tseem hais tias, “Yog lawv yog Vajtswv, yuav tsis cia tej teebmeem ntawm tshwm li ntawd rau neeg. Kuv teb li no “Yeej yog lintawd, tiamsis Vajtswv yeej tsis muaj feem los ua li no, tiamsis neeg yog tug ua!” Lawv ua ntsj muag zoo li tsis xav mloog, thiab tsis xav mloog. Lawv pheej hnov txim rau Vajtswv xwb.

“Kuv pom neeg ntsej muag ncaj siab nkaug nyob rau hauv pawg ntseeg.” Muaj nyob rau hauv cov ntseeg Npavtiv thiab cov Pentecostals. Kuv teb hais tias, “Yog lintawd, tiamsis Vajtswv tsis yog tug ua. Neeg txhaum yog tug ua. Vajtswv tsis yog tug ua haujlwm rau cov neeg phem no. Lawv ua lawv tug kheej ua ntsej muag ncaj siab phem.” Ib zaug ntxiv lawv lub ntsej muag ua li tsis xav mloog thiab ua tug tsis paub dabtsi. Qhov no yeej muaj tseeb rau txhua tug neeg uas tsis ntseeg Vajtswv uas kuv tau nrog tham. Cov neeg no tseem khav hais tias lawv hais yeej yog thiab tseemceeb – yam ua tsis muaj lwm tug yuav paub txog!!! Cov neeg siab phem no ma lawv cov lus thaum mloog mas txaus ntseeg tshajplaws!!! Cov neeg tsis tau hloov dua siab tshiab yeej hais lintawd rau Vajtswv. Zoo li lawv raug tsim tawm los ntawm tib qhov chaw los! Lawv cov lus tawm tsam tsis yog tias tsis txaus ntseeg xwb, tseem zoo li tug menyuam yaus. Hias tias, “Kuv tsis nyiam yam uas Vajswv ua – Kuv yuav tsum rau txim rau Vajtswv los ntawm qhov tsis ntseeg Nws” yog cov lus tsis muaj qabhauv kiag li! Tug neeg uas lawv ua kom mob yog lawv tug kheej. Ua zoo li tug menyuam tsis paub qab hau dabtsi, thawm txhua yam tsis mus rau li lawv nyiam thiab lawv xav ces khawv lawv cov khoom ua si khiav mus lwm qhov

!

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Qhov no qhia txog yog vim licas neeg thiab raug kev puas tsuaj, lawv lub siab phem raug qhia tawm nyob rau hauv pawg ntseeg. Pawg ntseeg uas tawg twb vim yog raug cov niag neeg phem zoo no ua tswvcuab nyob rau hauv. Kuv ntseeg tias yeej tsis yog lwm yam li – Kuv yeej tsis tau hnov dua li txawm ib qhov xwb los yeej tsis tau hnov dua. Cov neeg phem no zoo li no, thaum twg yog txhua yam hauv pawg ntseeg tsis mus raws li nws lub siab nyiam, lawv txawm ua li tug menyuam ua khawv lawv tej khoom uasi, thiab chim npau taws, thiab tsis kam koom pawg ntseeg mus ntxiv lawm! Txawm koj yuav hais li cas rau cov neeg no los xij, txawm koj yuav muab Vajluskub los hais rau lawv xwb no, “Tiam sis Vajtswv tsis xav kom koj khiav tawm pawg ntseeg no mus.” Lawv yeej tsis mloog koj. Lawv ua ntsej muag zoo tsis paub dabtsi thiab khiav tawm mus. Kuv paub tias thaum twg yog zoo li no yeej tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav rov los sibraugzoo tau dua ntxiv – yeej tsis tau kiag li! Yog vim licas?

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Muaj ib tug pojniam ua haujlwm tom kuv lub tuam txhab khawv nyiaj, nws hais tias thaum ub lawv tau mus koom ib pawg ntseeg me me yog cov Npavtiv nyob ze kuv lub tsev. Tug poj niam no hais tias, qhov kuv niam thiab kuv txim tawm pawg ntseeg ntawd vim yog muaj tej yam nyob rau pawg ntseeg tsis txaus siab – Nws thiaj tsis mus koom pawg ntseeg ntawd lawv thiab vim yog nws tsis xav mus ib leeg yog niam thiab txiv tsis mus. Kuv ua ib zoo qhoa nws, tiam sis nws kuj ua ntsejmuag zoo li tsis xav mloog, tsis xav ntsia kuv. Vim nws xav tias nws niam thiab txiv yeej ua yeeg yog lawm, txawm lawv tsis mus koom ib pawg ntseeg twg tamsim no lawm los xij, tug poj niam no txawm txav deb zuj zu ntawm pawg ntseeg mus lawm, cov neeg mus koom pawg ntseeg twg los pawg ntseeg yuav tuag mus – cov neeg no zoo li tawm tib qhov chaw los! Lawv lub ntsej muag txawv txawv, thiab khiav tawm mus. Yog vim licas?

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Muaj ib yam xav hais ntxiv! Koj sim nrog tug neeg uas tsis yug dua tshiab. Sim muab Vajtswv txojlus coj los qhia nyhav rau lawv. Thiab coj lawv thov Vajtswv. Muab zaub muab mov rau lawv noj, thiab kawm Vajluskub, thiab muab lus cob qhia – Tsis ntev cov neeg ntawd yuav zoo licas? Lawv yuav nrhiav lwm yam los tawm tsam! Lawv yuav nrhiav lwm yam los ua kom muaj kev sib cav sib ceg. Thaum kawg hais tsis lawv tsis yog tug txhaum! Au, lawv yeej tsis yog tug txhaum! Txawm koj yuav txhua yam raws li neeg ua tau kom cov neeg no txhob khiav tawm hauv pawg ntseeg los – Lawv ua licas? Lawv ua ntsej muag zoo li tug neeg tsis paub dabtsi, thaum kawg khiav tawm mus. Yog vim licas?

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

Yog lawm, Txuas ntxiv mus hais qhov tseeb txog kev phem ntawm ib tug neeg uas tsis ntseeg.

II. Ob, Vajtswv Txojlus qhia txog hwjchim ntawm txoj kev phem.

Tsis muaj leejtwg lawv yuav piav tau meej npaum li Yauhas uas yog Yexus tug thwjtim lawm, nws hais li no,

“Dab ntxwgnyoog kav neeg hauv ntiajteb lub siab lawm” (I Yauhas 5:19)

Neeg ntiajteb raug foom los ntawm vim yog Adas, vim yog,

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd” (Loos 8:7).

H.G. Wells yog ib tug neeg uas tsis ntseeg tias muaj Vajtswv ntseeg raws li Darwin. Peb pom tias cov yeeb-yaj-kiab qhia txog neeg txoj kev txawj ntse nyob rau nws cov dabneeg. Xwsli ““The War of the Worlds,” “The Time Machine,” “The Lost World,” zaj tseemceeb yog “The Island of Lost Souls.” Kuv tsis tau siv sijhawm los nyeem phau ntawv no, tiam sis kuv tau los saib zaj yeeb-yaj-kiab no ua nyob rau xyoo 1932 yog ib zaj uas zoo saib heev. Ib tug uas los soj ntsuam txog yeeb-yaj-kiab, tug ntawd yog Leonard Maltin tau hais tias zaj no yog ib zaj yeeb-yaj-kiab uas zoo heev. Zaj no hais txog ib tug neeg txawj ntse, uas yog Charles Laughton, khiav mus nyob rau ib lub tebchaws uas tsis muaj neeg kiag li. Nws muaj peev xwm muaj tsiaj hloov los ua zoo li neeg zoo li hu hais tias, “ib nrab neeg ib nrab tsiaj” Ib tug neeg uas los ua cov tsiaj no yog Bela Lugosi, los ua tug dab raws nyob rau zaj dabneeg. Lugosi ua ib nrab neeg ib nrab dev, nws qhov hwj lwm yog tawm tsam Laughton nyob rau tom kawg hais li no tias, “Peb puas yog neeg?” H. G. Wells cov dabneeg mus raws li Darwin. Yog koj saib zaj yeeb-yaj-kiab no nyob rau tom tsev, txhob cia mus nyuam saib. Vim ua nyob rau xyoo 1932, muaj teb qhov chaw txaus ntshai heev nyob rau zaj yeej-yaj-kiab no “The Island of Lost Souls.”

Ua ntej nws yuav tuag C. S. Lewis hais rau nws cov phoojywg hais tias, nws ntseeg hais tias kev hloov ntawm tsiaj los ua neeg yog “ib yam tseemceeb nyob rau tam sim no.” Qhov nws hais ntawd yog lawm. Darwin lub tswvyim yog ib yam tseeb ntawm neeg txoj kev txawj ntse. Neeg feemcoob tsis paub tias Darwin tsis tau kawm dabtsi kiag li, qhov nws kawm yog Vajtswv Txojlus. Nws cov ntawv zoo li Victorian thiab Jules Verne. “Lub tswv yim qhia txog tsiaj hloov los ua neeg” neeg tamsim no yeej ntseeg lintawd, txawm Hitler, Suav liab, thiab Abortion Holocaust los ntseeg lintawd thiab H.G. Wells yog Darwin ib tug thwjtim.

Muaj tseeb “Lub tebchaws tsis muaj ntsujplig” yeej yog ib zaj yeej yaj kiab qhia txog neeg tam sim no lub siab txawm hmo no ntag los xij! Neeg yeej nyob rau lub “tebchaws uas tsis muaj ntsujplig” Tiam sis neeg tej tswvyim tsis paub qhia txog yam zoo li no! Muaj ib zaj lus sib nrho qub qub thaum ub hais txog ob tug liab nyob rau saum ntoo. Muaj ib tug tau hais tias,

“Yog lawm, tig neeg cajceg phem tiag tiag,
   Tiam sis, tib laug peb twb tsis yog lawv!”

Qhov tseeb ntawm neeg yog “ntsujplig tau ploj lawm” txij thaum Adam ua txhaum tawm tsam Vajtswv nyob rau vaj Edees, thaum chivkeeb, vim peb thawj tug poojkoob yawg koob ua txhaum kev txhaum tau poob los rau txhua txhua tug. Vajtswv Txojlus hais tias, “Vim yog ib tug neeg ua txhaum txhua tug thiaj li txhaum” (Loos 5:12). Thiab ib zaug ntxiv, “Vim ib tub neeg tsis mloog lus ua rau txhua tug yog neeg txhaum tag huv si.” (Loos 5:19). Txhua tug neeg yug los puas leej yog neeg txhaum los ntawm “thawj qhov kev txhaum.” Phau Vajluskub Geneva xyoo 1599 hais tias, “Vim yog kev txhaum txhais tias kev mob nkeeg uas peb tau txais los, thiab neeg hu hais tias thawj qhov kev txhaum” (Nyob rau Loos 5:12).

Kuv paub tias neeg “tiam” no tsis nyiam thaum hais txog “thawj qhov kev txhaum.” Lawv tseem ntxuj tshaj yog peb qhia hais tias qhov ntawd yeej muaj tseeb! Kuv ntseeg tias tsis muaj ib yam nyob rau hauv Vajluskub yuav hais tias ntawd yog qhov phem (tsis xam tub Tuagteb) npaum li kev txhaum lawm. Thiab zoo li C. S. Lewis tau hais tias, tsis muaj ib yam nyob rau hauv Vajluskub uas yuav muab coj los hais tau yoojyim los ntawm neeg lub tswvyim.

Xws li, koj puas tau qhia kom menyuam hais lus phem? Muaj tseeb yeej tsis tau qhia! Tiam sis lawm phem vim yog yeej zoo lintawd los. Vajtswv Txojlus qhia li no tias, “Nws yeej txhaum puas thaum nyob rau hauv niam lub plab” (Yaxayas 48:8).

Author William Golding tau hais tseg li no tias tib neeg zoo li nws zaj dabneeg uas yog “Lord of the Filies.” Zaj no hais txog ib pab menyuam tau nyaij nyoojhoom mus poob rau ib lub tebchaws. Thaum tshiab lawv yog ib cov neeg zoo zoo. Tiam sis tsis ntev tom qab ntawd lawv txawm hloov mus ua neeg phem. Yeej tsis muaj nee qhia kom lawv hais tej lus phem ntawd. Tiam sis cov lus phem no yeej muaj nrog lawv los – vim yog los ntawm thawj qhov kev txhaum uas lawv txais los ntawm lawv yawg koob uas yog Adas. Qhov ntawd thiaj li hais tias, the “Lord of the Flies” yog lub npe uas Vajtswv hais rau Dabntxwnyoog, los ntawm Bexasnpus. Cov menyuam no thaum tawm ntawm lub tebchaws vam meej mua nyob zoo li no lawm los tsis ntev lawv kuj txawj ua qhov phem vim yog raug dab ntxwnyoog kav lawv lub siab.

Txhua tug uas paub menyuam, thiab ua tib zoo saib lawv. Thaum lawv tuaj rau pehawm Vajtswv lawv hnav zoo zoo, ntawm lawv txhais tes los nqa Vajluskub. Tiam sis thaum twg yog tsis muaj ib tug laus nyob rau ntawd, lawv txawm pib hais lus phem – zoo li hais lus dag, los sis ua tub sab, los sis, - yam ua koj paub txog cov menyuam no y og! Yeej tsis muaj tug qhia kom lawv ua neeg phem. Tiam sis lawv uas vim yog yug los yeej yog neeg phem. Koj tias thaum ub lawv nyiam hu nkauj ntiajteb uas yog haus tias, “Phem los li ntawd”? Yog ib lub npe uas! Qhia txog neeg ntiajteb – phem li ntawd los!

Thaum twg menyuam yau pom xibhwb los sis ib tug txwjlaug twg, lawv pheej xav tias zoo li xibhwb pheej ntsia ntsoo seb lawv puas uas txhaum! Lawv ua zoo li ntawd txawm yog lawv tsis tau ua txhaum los xij! Lawv lub ntsej muag yeej qhia los li ntawd – qhov yog yam ua lawv pojkoob yawg koob uas yog Adas ntshai Vajtswv vimyog nws txoj kev txhaum nyob rau vaj Edees.

Cov tub ntxhais hluas “zoo” nyob kawm hnub kaj nrog rau kuv nyob rau xyoo 1950 thaum muaj nrog cov laus nyob uake lawv ua zoo hais lus luag ntxhi. Tiam sis thaum twg tsis muaj tug laus lawm ces txawm pib hais lus phem lawm ntag. Thaum tshiab ua rau kuv tsis tataub kiag li, tiam sis tom qab ntawd kuv paub (txawm ua ntej uas kuv yud dua tshiab los xij) lawv yog need txawj dag, tsis yog ib tug ntseeg tiag tiag. Yuav tsum siv Vajtswv qhov kev hlub thiaj yuav pom. Neeg feem coob tsis pom lintawd. Lawv khiav pawg ntseeg yog hais tias pawg ntseeg tsis zoo, kuv yeej hnov li ntawd tiag “Kuv khiav tawm hauv pawg ntseeg ntawd vim yog cov ntseeg phem dhau lawm.” Tiam sis yeej tsis muaj tseeb lintawd! Qhov tseeb lawv yog cov ua tswvcuab uas tsis yog ib tug ntseeg tiag tiag, yog ib tug ntseeg uas tsis tau yug dua tshiab. Kuv los paub tau hais tias lo lus “ntsej muag ncaj siab nkaug” tsis yog lo lus yuav phim coj los piav txog cov neeg no. Qhov tseeb tiag lawv yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv xwb. Lawv yog cov uas mus koom pawg ntseeg, tiam sis tsis tau yug dua tshiab. Thiab cov neeg no yog “ib txwm yeej phem li ntawd” Lawv yuav ua lwm yam tsis tau kiag li! Lawv nyob rau kev tuag! Lawv khiav tsis dhau kev txhaum! Lawv zoo tug neeg uas “ib nrab neeg ib nrab tsiaj” uas zoo tug ua zaj yeeb-yaj-kiab no yog Bela Lugosi, nws hais tias, “Peb puas yog tib neeg?” Nyuaj yuav yug dua tshiab lawv zoo li tsiaj tshaj yog tib neeg lawm! Qhov no yog qhia txog tib neeg tiam peb nyob rau tam sim no! Thiab tseem yog ib txhia uas nyob rau peb pawg ntseeg thiab. Kuv tseem pom tias muaj ib txhia tseem coj phem zoo li tshaj uas tsis yog li tib neeg lawm!

“Tus neeg txhaum lub siab coj mus rau txoj kev ploj kev tuag, tiamsis tus uas ua raws li Vajntsujplig qhia, tus ntawm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:6-8).

Xibhwb Richard Wurmbrand nyob rau Lutheran raug tsim txom vim yog raws Yexus qab tau kaum-plaub xyoo nyob rau cov Communists tebchaws Laumenias. Nws tau hais nyob rau cov nom tswv nyob rau tebchaws Amelikas tias,

Cov ntseeg [thaum ub yog] cov neeg uas dai Ntoo Khaublig plaub hnub plaub hmo, cov neeg ua raug kaw rau hauv nkauj yuav tsum muaj. Muaj ib zaug cov nom uas saib xyuas cov neeg hauv nkuaj no hais tias, “sim ntsia saum nej tug Yexus! Nws zoo nraug npaum licas! nws tsw qab thiab nqe saum qaum ntuj los!” Yog kuv coj los piav zoo li no, thaumm twg yog tsav tshej mus ze qhov chaw ua tsis txom neeg no, muaj ib tug xibhwb raug yuam koj muab neeg cov quav thiab zis coj los siv rau kev noj Vajtswv rooj mov. Qhov no tshwm sim nyhob rau hauv tsev loj cuj tebchaws Romanian nroog Pitesti. Kuv txawm nug tub xibhwb ntawd hais tias, yog vim licas koj tsis yeem tuag yuav los ua raws li lawv yuam koj ntawd. Nws teb kuv hais tias, “tsis txhob los txiav txim rau kuv! Kuv tseem raug kev txom nyem tshaj Yexus thiab.” Vajtswv Txojlus qhia tias tub Tuab teb yuav txom nyem tshaj ntau puas npaug ntawm qhov kev txom nyem uas nyob rau hauv Communist lub nkuaj (Richard Wurmbrand, Th.D,. Tortured for Christ, Living Sacrifice Book Company, 1998 edition, pp. 36, 37).

Daim duab no txaus ntshai vim yog kev txhaum zoo li cov tshuaj lom neeg!

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:7-8).

Dr. Lloyd-Jones tau muaj Vajluskub nqe no qhia tau meej tshajplaws. Ua tib zoo mloog – vim yog tabtom hais txog koj, youg koj tseem tsis hloov dua siab tshiab.

Cov tsis ntseeg Vajtswv, tsis yog tias tuag rau seem ntsujplig xwb, tiam sis tseem “ua yeebncuab tawm tsam Vajswv,” no totaub tias Vajtswv yog tug txhaum. Nws tseem cem hais tias Vajtswv ua yeebncuab rau nws; Vajtswv yog ib yam uas nws [tsis nyiam]. Nws tseem hais tias nws ntseeg Vajtswv, tiam sis…nws tseem xav hais tias Vajtswv tawm tsam nws, nws xav tias Vajtswv yeej tsis muaj. Cov neeg zoo li no yeej ua tsis hum Vajtswv siab, los sis ua tsis tau ib tug neeg ncajncees thiab ua tau raws li Vajtswv Txojcai. Qhov tseeb yam thij ob hais txog cov tsis ntseeg nws yeej tsis nyiam Vajtswv Txojcai; Nws ntxub Vajtswv Txojcai. Nov yog qhov tseeb qhia txog neeg tiam tamsim no. Yeej ntxub kev cai; ntxub kev [cob qhia]. Tib neeg yug los puas leej yog neeg txhaum, xa tsis kev cai rau nws tug kheej xwb, nws xav ua yam li nws xav tau xwb, ua kom tug kheej txaus siab…Thiab nws tsis txhua ua kom tug kheej txaus siab xwb…cov tsis ntseeg yeej tsis nyiam Vajtswv tej kev cai. Qhov tseeb tiag..vim yog nws ua tsis tau raws Vajtswv siab nyiam xwb – “Los sis tej zaum zoo li no.” Nws yog li nws tug kheej, vim dab ntxwgnyoog nyob rau hauv nws, vim yog kev phem thiab kev txhaum raug kev txhaum kav nws, nws thiaj coj tsis tau li Vajtswv txojlus (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans: An Exposition of Chapter 8:5-17, the Banner of Truth Trust, 2002 reprint, p. 43).

Txuas ntxiv mus, nyob rau hauv Loos tshooj 8, Dr. Lloyd-Jones hais li no tias, “Ua ntej peb yuav los ua ib tug ntseeg we tau tawm tsam Vajtswv Txojcai; lub sijhawm peb los ua ib tug ntseeg lawm tiag tiag thaum ntawd qhov kev tawm tsam no xaus lawm, thiab peb yuav tau txais kev kaj siab” (Tib phau daim 45).

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:7-8).

Yog koj yogi b tug uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, qhov no puas yog tab tom hais txog koj? Puas muaj tseeb koj yog ib tug uas tsis xav hu nkauj? Puas muaj tseeb uas koj tsis xav tuaj koom thov Vajtswv rau hmo thov Vajtswv, thiab mloog cov ntseeg thov Vajtswv? Puas muaj tseeb uas koj tsis xav mus tshajtawm Vajtswv Txoj Moo zoo? Puas muaj tseeb uas koj pheej khiav mus lwm qhov tsis xav mus pehawm Vajtswv – tej zaum yeej muaj lintawd puas yog? Puas muaj tseeb uas koj xav hais tias pawg ntseeg coj nruj dhau lawm? Puas muaj tseeb uas koj pheej nyiam xav tej yam koj yeej paub tias qhov ntawd txhaum – Tiam sis koj ntxuj kev thov Vajtswv thaum koj nyob ib leeg? Thiab puas yog txhua yam yeej qhov rau koj tias koj yog neeg txhaum, thiab lub siab tsis ncajncees?

“Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:7-8).

Tam sim no, yog tej ntawd tab tom piav txog koj, koj yuav ua licas? Muaj ob yam ua koj ua tau. Koj xaiv ua qhov twg los tau.

1.

1   Koj muaj peevxwm yuam koj tug kheej tuaj mus pehawm Vajtswv, tom qab ntawd koj mam khiav tawm. Peb pawg ntseeg yeej muaj cov ntseeg tawm los coob tuaj tshiab los coob. Cov neeg khiav tawm vim yog lawv tsis nyiam yam lawv kom Vajtswv ua, thiab lawv yeej tsis xav coj raws li pawg ntseeg tej kev cai. Lawv khiav tawm pawg ntseeg. “Kev tataub zoo ua rau tau txais koobhmoov, txoj kev ntawm tug neeg txhaum yeej nyuaj kawg nkaus” (Pajlug 13:15) “Kuv tug Vajtswv hais tias cov neeg phem yeej tsis muaj kev kaj siab” (Yaxayas 57:15). Thaum kawg lawv lub siab yuav nyob tsis tiaj tsis tus, thiab tsis muaj hnub yuav txaus zoo li Augustine hais txog Vajtswv hais tias, “Peb lub siab yuav tsis muaj hnub so, txog hnub peb los ntsib Vajtswv”

2.

2   Koj muaj peevxwm thov Vajtswv los hloov koj lub siab, thiab kho koj lub siab tshiab. Tswv Yexus xwb thiaj li pab tau rau koj! Yexus xwb thiaj muab kev thaj yeej rau koj thiab kev ywjpheej ntawm koj tug ntsujplig. “Koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7). Vajtswv xwb thiaj li pab tau rau koj. Vajtswv xwb thiaj li pab tau rau koj kom paub txog kev txhaum, thiaj coj koj los tau rau ntawm Tswv Yexus kom ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav! Koj yuav tsum quaj hu Nws, vim Nws ib leeg xwb thiab cawm koj tau. Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj li tshem tau koj lub siab phem tawm ntawm koj tau thiab muab lub siab tshiab thiab ua kom koj hlub Vajtswv tau – thiab muab koj lub siab qub rho tawm mus! “Yog vim licas,” koj hais tias, “qhov ntawd yuav tsum siv txujci xwb!” Yog lawm yuav tsum yog txujci xwb! Yuav tsum siv txujci lawm xwb!”

Tiam sis thaum nws cawm kuv tug ntsujplig,
   Thov ntxuav kuv kom dawb huv,
Yuav txujci los ntawm kev hlub lawm xwb!
   (“It Took a Miracle” by John W. Peterson, 1921-2006).

Ann Steele (1760), tau sau ib zaj nkauj zoo li no,

Thov hloov kuv lub siab phem no pov tseg,
   Thov Vajtswv txoj sia rau lawv!
Thiab peb txoj kev hlub thiab hwjchim,
   Vajtswv tug muaj hwjchim
(“How Helpless Guilty Nature Lies” by Anne Steele, 1717-1778;
      to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).

Yog koj xav nrog peb tham txog qhov kev yug dua tshiab, thiab los ua ib tug ntseeg, thov sawv ntsug mus lawm tom qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus lawm tom chav tsev thov Vajtswv muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Dr. Chan coj peb thov Vajtswv pab rau cov uas txais yuav Vajtswv no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Loos 8:1-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“It Took a Miracle” (John W. Peterson, 1921-2006).


TXHEEJ TXHEEM

LUB TEBCHAWS UAS TSIS MUAJ NTSUJPLIG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tus neeg txhaum lub siab coj mus rau txoj kev ploj kev tuag, tiamsis tus uas ua raws li Vajntsujplig qhia, tus ntawm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tus ua ua raws li nws lub siab qhia, tus ntawm ua yeejncuab rau Vajtswv rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tus ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab” (Loos 8:6-8).

(Efexaus 2:1, 5; Loos 5:1)

I.   Ib, Vajluskub nqe no qhia txog neeg ntiajteb Loos 8:7.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus qhia txog hwjchim ntawm txoj kev phem.
I Yauhas 5:19; Loos 5:12, 19; Yaxayas 48:8; Pajlug 13:15;
Yaxayas 57:21; Yauhas 3:7.