Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NEJ YOG NTSEV RAU LUB NTIAJTEB
THIAB YOG TEEB RAU LUB NTIAJTEB!

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus nrog Los
Angeles Vajtswv hnub sawv ntxov, Ob hli ntuj 26, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, February 26, 2017

“Nej yog cov ntsev rau lub ntiajteb: tiam sis yog ntsev tsuag lawm, puas muaj qab hau dab tsi lawm? Yeej tsis zoo dab tsi lawm, tiam sis tsuas muab pov tseg, thiab cia rau neeg tsuj xwb, Nej yog teeb rau lub ntiajteb, lub nroog uas nyob rau saum roob yeej yuav npog tsis tau, txawm yog neeg yuav taws teeb coj must so rau hauv thoob, tiam sis tsuas muab tsa siab siab kom pom kev thoob lub tsev, cia li nej qhov kaj tsom rau neeg txhua tug, kom lawm pom yam zoo ua nej ua, thiab li yuav qhuas leej txiv tug nyob saum ntuj” (Mathais 5:13-16).


Tswv Yexus taug kev ntawm ntug hiav txwv Kalilais, Nws pom Petus thiab nws tug kwv uas yog Adales, ob tug tab tom ntxuav ob tug luv vas ntau ntses, vim nkawd yog neeg muab tsev. Yexus hais rau nws tias, “Raws kuv qab, ua yav cia nej ua tug mus ntes neeg” nkawd txawv tso plhua ob tug qhov hauj lwm tseg thiab raws nws qab. Tom qab ntawd Tswv Yexus txawm pom ob kwv tij uas yog Yakausnpaus thiab Yauhas, nkawd tseem yuav npaj mus muab ntses, Tswv Yexus hu ob tug thiab nkawd txawm tso lub nkoj tseg raws Yexus qab, thaum ob tug pom Yexus nkawd zoo siab heev, Tswv Yexus qhia Vajtswv lus thiab kho neeg mob nkees, neeg coob coob tuaj cuag Yexus, Thaum Nws pom cov neeg coob ntawd, Nws txawm nce mus saum nroob, thaum Nws zaug cov thwj tim txawm los cuag Nws, Tswv Yexus txawm pib qhia Nws cov Thwjtim, nws qhia ntau zaj rau lawv, cov thwj tim txawm paub thiab loj hlob rau txoj kev ntseeg, Nws txawm qhia nws cov thwjtim hais tias lawv yog cov ntsev thiab teeb rau lub ntiajteb, Tswv Yexus qhia tias lawv thiaj yog cov raws nws qab tiag.

“Nej yog cov ntsev rau lub ntiajteb: tiam sis yog ntsev tsuag lawm, puas muaj qab hau dab tsi lawm? Yeej tsis zoo dab tsi lawm, tiam sis tsuas muab pov tseg, thiab cia rau neeg tsuj xwb, Nej yog teeb rau lub ntiajteb, lub nroog uas nyob rau saum roob yeej yuav npog tsis tau, txawm yog neeg yuav taws teeb coj must so rau hauv thoob, tiam sis tsuas muab tsa siab siab kom pom kev thoob lub tsev, cia li nej qhov kaj tsom rau neeg txhua tug, kom lawm pom yam zoo ua nej ua, thiab li yuav qhuas leej txiv tug nyob saum ntuj” (Mathais 5:13-16).

I. Ib, koj yog ntsev rau lub ntiajteb.

Yexus hais ti as, “Nej yog ntsev rau lub ntiajteb” qhov siv ntsev ntawd yog coj los kho, thaum koj muaj ntsev tso rau saum nqaij yeej nyob tau saum hli, ntsev ua rau kom txhob lwj, Thaum Adas ua txhaum raug ntiab los nyob rau ntiajteb, neeg txhua tug yuav tsum tuag vim yog Adas tej kev txhaum, Tsis muaj leej twg yuav yeej kev tuag tau, tsuas yog Yexus xw, Nws hais rau cov thwjtim tias nej yog cov ntsev, los cawm neeg dim hauv kev tuag, Yakausnpaus hais li no tias “Cia tug ntawd paub tias, tug uas pab tug neeg txhaum kom dim nws qhov kev txhaum, tau pab tug neeg kom dim hauv kev tuag...” (Yankaunpaus 5:20).

Koj qhov kev tshaj tawm thiab kev thov Vajtswv yuav tsis muaj nqe, tiam sis Ntxnyoog yuav hais rau koj li ntawd, Ib tug ntseeg ua tawm mus tshaj tawm thiab coj tug neeg txhaum tuaj cuag Tswv Yexus yog tug neeg uas tseem ceeb tshaj plaws, koj yog cov ntsev kho lub ntiajteb no! yog koj xav tias koj tsis tseem ceeb, sim los mloog tug tub hluas no hais “kuv tuaj pehawm Vajtswv los ntawm kev nyuaj siab…kuv tsis tiaj tsis tus, kuv cov phoojywg ntau tug txo kuv lub zog, lub ntiajteb los zoo li tsis muaj qabhau, zoo li tsis zoo nyob lawm, tsis muaj qhov twg yuav zoo nyob lawm vim yog neeg phem heev dhau lawm, kuv tseem xav hais tias kuv yug los nyob rau tiam uas neeg tua tug kheej coob tshaj plaws, thaum ntawd tsis tau ntseeg Vajtswv.”

Peb coj tug tub hluas no tuaj mloog Vajtswv Txoj lus, yog koj tsis tawm mus coj nws, nws yuav tsis los rau ntawm Tswv Yexus, kuv tsis paub hais tias nej leej twg coj nws tuaj, kuv tsis paub zoo, tiam sis Vajtswv ua tug cawm tug neeg no, thiab lwm tug pab rau kom, yog li no Yexus thiaj li hais tias “Koj yog ntsev rau lub ntiajteb”! Yog tsis muaj koj, nws yuav tsis dim.

Tiam sis cov neeg niaj hnub nim no tsis muaj leej twg yuav cawm tau nws lawm, vim peb cov ntseeg niaj hnub nim no tsuag zuj zus thiab tso kev ntseeg tseg! Dr. Carl F. H. Henry (1913-2003) yog ib tug paub Vajluskub zoo, nws sau phau ntawv kawg yog Twilight of a Great Civilization: The Drift Toward Neo-Paganism. Nws hais tias peb cov ntseeg niaj hnub nim no muaj teeb meem lawm, Nws hais tias “Ib qhov teeb meem loj rau niaj hnub nim no pom tau hais tias cov ntseeg Vajtswv tsawg zuj zus…vim yog cov ntseeg niaj hnub nim no tsis ruaj rau txoj kev ntseeg” (daim 17). Nws hais yog, Kuv tsis paub lwm pawg ntseeg tiam sis peb pawg ntseeg uas nyob rau lub nroog Los Angeles tau tshaj tawm txoj Moo Zoo rau cov hluas nyob rau teb kiab khw uas nyob rau hauv nroog, Cov ntseeg Npativ Qabteb plam cov ntseeg ntau plhom tug, lwm pab pawg los yeej ua tsis tau qhov twg zoo thiab, Thawj yam lawv tso kev pehawm Vajtswv tseg, lawv kaw kev pehawm Vajtswv rau yav tsau ntuj, kev pehawm Vajtswv los yeej raug kaw zuj zus, Yexus hais tias “Yog ntsev [tsuag] lawm yuav rov qab tau licas? Yeej tsis zoo li tiam sis tsuas yog muab pov tseg rau neeg tsuj” (Mathais 5:13 KJV, NASV). Cov pawg ntseeg “tuag tag lawm” zoo li Dr. Henry hais tias, lawv tsis hloov dua siab tshiab, yog vim licas thiaj li tseeb? Vim yog cov ntsev uas tsuag tag lawm! Vim qhia Vajtswv txoj lus los txhais ib nqe zuj zus! Kev qhia zoo li cawm tsis tau neeg tug ntsujplig, tsuas yog tug uas tshaj tawm Vajtswv Txojlus tiag tiag thiaj li ua tau xwb, Peb cheem tsum “ntsev” qhia txog kev txhaum thiab tub Tuagteb, qhia txog Yexus cov Ntshav, qhia txog kev tshaj tawm, tsuas yog tug neeg uas ntseeg tiag tiag thiaj li yog cov “ntsev” hauv pawg ntseeg, ntseeg Vajtswv tiag tiag xwb thiaj li yog “ntsev” uas qab nyob rau hauv pawg ntseeg, Dr. R. Rice hais yog li no, “Tsus yog cov uas coj raws li Vajluskub Tshiab xwb” (Why Our Churches Do Not Win Souls, p. 149).

Yog peb tsis xav kom peb pawg ntseeg tuag, peb yuav tsum ua Vajtswv num thiab thov Vajtswv, ua txhua yam uas ua tau coj cov neeg tsis tsis tau ntseeg tuaj mloog cov lus qhia txog Tswv Yexus! Yexus hais tias, “Mus rau tom tog kev, mus coj lawv tuaj rau hauv kom puv tsev” (Lukas 14:23), peb yuav ruaj kho rau txoj kev ntseeg yog yuav tsum yog cov “ntsev”, yog peb tsis ua lintawd, peb pawg ntseeg yuav “zoo” ib tsis muaj qab hau dabtsi, tsuas yog muab pov tseg, thiab cia rau neeg tsuj” (Mathais 5:13), Txhob cia peb cov ntseeg tuag! Tawm mus coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv kom tuaj hnov txog Yexus thiab Nws qhov kev cawmdim!

II. Ob, koj yog teeb ci rau ntiajteb.

Yexus hais tias, “Nej yog teeb ci rau lub ntiajteb, lub nroog uas nyob rau saum nroob yuav npog tsis tau” (Mathais 5:14), Dr. Lloyd-Jones hais tias “Lub ntsiab lus hais li n: ‘nej yog teeb ci rau lub ntiajteb’ – lo lus ‘koj’ yog qhia tias yog dab tsi…siv tau txhua yam, ib lub ntiajteb no yog kev tsaus ntuj” (Sermon on the Mount, p. 139).

Lub ntiaj teb no yog nyob rau hauv ib tug phem lub xeev ntawm qhov tsaus ntuj hmo no. Yexus yog hais tias tsuas ntseeg lawm tiag tiag thiaj qhia tau rau lwm tus neeg yuav ua li cas dim ntawm kev tsaus ntuj nti. Yog tsis muaj lub teeb nyob rau tag nrho cov nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Cov xwb lub teeb los ntawm tiag tiag ntseeg thiab ib pawg ntseeg ib yam li peb. Yexus ntsia rau ntawm Nws me me pab pawg neeg ntawm cov thwjtim. Nws hais rau lawv, "Koj, thiab koj ib leeg, yog lub teeb ntawm lub ntiaj teb no." Ntawm no yog ib co piv txwv ntawm tias.

Tus tub hluas ib tug ntawm koj coj tuaj rau lub tsev teev ntuj hais tias, "Muaj seemed yuav tsis muaj yog vim li cas nyob ... kuv tej zaum kuj xav tias kheev lam kuv twb tsis tau yug los, thiab thaum lub sij hawm kuv yuav xav txog yus tua yus ... Dr. Hymers nug kuv hais tias yog hais tias Vajtswv hlub kuv. Kuv sai sai hais tias 'yog.' Tab sis Dr. Hymers nug kuv hais tias ib tug ntau lub sij hawm ... Kuv mam li nco dheev hais tias 'tsis muaj,' thiab lub kua muag tuaj nyob rau hauv kuv ob lub qhov muag ... Tom qab ntawd Dr. Hymers nug kuv tias kuv yuav cia siab rau Yexus, tab sis kuv tsis, kuv yog ib yam nkaus thiab ntshai muab kuv txoj kev txhaum. Cov nram qab no lub lis piam kuv pib paub txog kuv txoj kev txhaum nyob rau hauv ib qho khaus txoj kev. Kuv yuav xauv kuv tus kheej nyob rau hauv lub chav dej thiab quaj, thaum xav txog kuv txoj kev txhaum. Txawm thaum kuv nyob hauv tsev kawm ntawv los yog ua hauj lwm kuv txoj kev txhaum yuav tsis tawm kuv nyob ib leeg. Nyob rau zwj hnub uas kuv tau muab nyob rau hauv thiab kuv twb npaj mus muab txhua yam rau Tswv Yexus. Kuv mus saib Dr. Hymers thiab kuv cia siab rau Tswv. Kuv tsuas cia siab rau Tswv los ntawm txoj kev ntseeg nyob ib leeg. Hnub ntawd kuv yog kev xyiv fab thiab muaj peev xwm mus pw tsaug zog thaum hmo ntuj. Kuv twb qhia txoj kev hlub tshua txawm kuv ntxeev siab los ntawm Ntoo Khaublig thiab hlub tug Cawmseej, thiab qhov no kuv yeej yuav tsis hnov qab."

Tam sim no mloog cov lus ntawm ib tug heev huv-nyob tub ntxhais hluas Suav ntxhais. Nws hais tias, "Kuv mus rau hauv lub tsev teev ntuj thiab kuv lub siab yeej hnyav. Vajtswv tau paub kuv mus xav tias kuv yog ib tug neeg txhaum. Txhua leej txhua tus nyob ib ncig ntawm kuv yog nyob rau hauv ib tug zoo siab mus ob peb vas, tab sis kuv yuav tsis suppress kuv txhaum conscience. Kuv yuav tsis liam fab uas kuv lub siab yog dab tuag, ntxeev siab, thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv lub plawv yuav tsis dag kuv mus rau hauv kev xav kuv yog kheej thiab ib tug neeg zoo. Kuv yog tsis tau thiab muaj tsis muaj lub siab zoo nyob rau hauv kuv. Raws li kuv mloog cov lus qhuab qhia, nws zoo li ib tug xibhwb twb hais lus ncaj qha rau kuv. Kuv xav tias ib tug zoo uneasiness ntxuav kuv raws li nws hais rau kuv txoj kev tuag. Kuv xav hais tias kuv yuav mus ncaj nraim rau ntuj raug txim. Kuv yuav tsum tau txais mus rau ntuj raug txim. Kuv yog ib tug neeg txhaum. Txawm hais tias kuv xav tias kuv yuav nkaum kuv tej kev txhaum los ntawm cov neeg, Kuv yuav tsis nkaum lawv los ntawm Vajtswv. Vajtswv pom lawv tag nrho ... Kuv xav kiag li tsis cia siab. Ces, raws li cov lus qhuab qhia yog nearing tus kawg, kuv mloog Txoj Moo Zoo rau cov thawj lub sij hawm. Tswv Yexus tuag saum tus ntoo khaub lig nyob rau hauv kuv qhov chaw, them rau kuv tej kev txhaum. Nws txoj kev hlub rau kuv, ib tug ua txhaum neeg txhaum yog zoo li ntawd tias Nws tuag saum tus ntoo khaub lig rau kuv. Nws cov ntshav twb los rau cov neeg txhaum. Nws cov ntshav twb los rau kuv! Kuv desperately xav tau Tswv Yexus! Es tsis zoo rau lub siab zoo nyob rau hauv kuv tus kheej, kuv ntsia mus rau Yexus rau cov thawj lub sij hawm. Thiab nyob rau hauv lub sij hawm ntawd Yexus rua kuv, thiab ntxuav tam sim ntawd kuv txoj kev txhaum Nws cov ntshav. Kuv los cia siab rau Yexus thiab Nws cawm kuv dim. Tag nrho kuv lub siab zoo yuav cawm tsis tau ib tug wretched tug neeg txhaum zoo li kuv, tab sis Tswv Yexus ib leeg rua kuv! Tswv Yexus tau tawg lub chains uas xauv kuv mus rau kev txhaum. Tswv Yexus ris tsho hnav kuv nyob rau hauv nws cov ntshav. Nws hnav kuv nyob rau hauv nws cov kev ncaj ncees. Kuv txoj kev ntseeg thiab paub tseeb yog nyob rau hauv Tswv Yexus ib leeg. Kuv yog ib tug neeg txhaum, tab sis Yexus Khetos tau cawm kuv!"

Tam sim no ntawm no yog ib tug ntxhais hluas. Nws tau tau ib tug "zoo" tus hluas nkauj nyob rau hauv lub qhov muag ntawm lub ntiaj teb no. Nws tau tuaj mus rau lub tsev teev ntuj rau tag nrho nws lub neej tab sis nws twb tseem poob lawm. Tiam sis nyob rau nws lub plawv nws yog npau taws rau Vajtswv. Mloog nws. "Raws li cov kev pab cuam mus rau kuv loj hlob kev kub ntxhov. Kuv yuav tsis txawm luag ntxhi thaum txhua leej txhua tus twb tuav tes. Cov kev xav ntawm yeej thiab repulsiveness ntawm kuv txoj kev txhaum loj hlob. Thiab ces John Cagan qhia rau 'Vajtswv txoj cai, thiab koj yog tsis ncaj ncees lawm.' Txhua point tsav tsheb nyob rau hauv thiab intensified lub sickening xav li cas txog kuv tej kev txhaum. Raws li Yauhas qhia, kuv pom tau hais Vajtswv twb hais lus rau kuv. By lub sij hawm John tas cov lus qhuab qhia kuv heev ntxhov siab. Ces Dr. Hymers tuaj mus rau lub sam thiaj no thiab tham txog Tswv Yexus zam txim rau ib tug niam ntiav coj nyob rau hauv lub heev ua los ntawm kev deev luag poj luag. Tab sis yog kuv tau hnov zaj dab neeg ntawd ua ntej, nws yeej tsis ntaus kuv li nws ua li ntawd thaum sawv ntxov. Txoj kev hlub ntawm Tswv Yexus tag kuv tam sim ntawd. Kuv pib xav tias ib tug muaj zog yaum los cuag Tswv Yexus. Dr. Hymers hu kuv mus nrog nws tham. Kuv lub siab yog ib tug Whirl ntawm kev xav thiab kev ntshai. Dr. Hymers taw mus rau nws tus kheej thiab nug kuv tias kuv los cia siab rau nws, thiab kuv hais tias, 'yog.' Ces nws hais rau kuv hais tias yog tib txoj kev uas ib tug yeej tso siab rau Tswv Yexus. Kuv twb yeej ib txwm ntxub nws thaum kuv twb hais rau 'cia siab rau Yexus.' 'Ua li cas nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis hais tias txhais li cas?' Kuv yuav xav hais tias. 'Yuav ua li cas kuv yuav tsum ua li ntawd?' Thiab tsis tau thaum Dr. Hymers piav qhia nws, hais tias nws yog tib yam li kev cia siab rau nws, nws ua siab. Nyob rau hauv cov lub sij hawm kuv tsuas paub hais tias Yexus hlub kuv. Raws li kuv txhos caug, txhua yam kuv yuav xav seb yog hais tias Yexus hlub kuv. Hais tias Nws yuav zam txim rau kuv tej kev txhaum. Tias kuv xav Nws thiaj li phem heev. Dr. Hymers muab nws txhais tes nyob rau hauv kuv lub taub hau thiab quaj thiab thov Vajtswv rau kuv. Nws hais rau kuv hais tias Tswv Yexus xav kom kuv cia siab rau Nws. Txawm lub noj me ntsis ntawm txoj kev ntseeg kom ntau txaus rau Nws. Uas yog tag nrho Yexus hais rau. Thiab ces, nws cia li ib tug ob peb lub sij hawm ntawm lub sij hawm, kuv cia siab rau Tswv. Kuv tsis ntseeg hais tias Nws yuav cawm tau kuv. Kuv cia siab rau Tswv nws tus kheej - piv rau yuav ua li cas kuv los cia siab kuv tug xibhwb, Dr. Hymers. Ua ntej kuv yuav nrhiav mus txog rau lub abyss ntawm kuv lub siab rau ib tug txoj kev uas yuav cia siab rau Yexus, thiab ib qho kev ua raws li nws. Kuv tsis kam mus cia siab rau Yexus ib leeg, tsis muaj ib tug zoo nkaus li. Thiab ces, tom qab kuv ua tsis tau tejyam, kuv yuav nco ntsoov quaj nyob rau hauv siab thiab nws tus kheej. Kuv kuj ntshai muaj ib tug cuav hloov dua siab tshiab. Kuv yog nyob rau hauv kev txaus ntshai ntawm ua ib tug tag nrho cynic. Thiab tsis tau, tom qab ceev faj xav, kuv pom tau hais tias lub ntiaj teb no muaj tsis muaj dab tsi kom muaj kuv. Tsis muaj kev hlub. Tsis muaj hom phiaj. Thiab tsis muaj kev cia siab. Kuv cia siab rau Yexus tam sim no. Nws yog kuv tsuas cia siab. Nws thiav kuv lub siab tias tag nrho cov Tswv Yexus xav yog muaj kuv cia siab rau Nws. Nws cia li xav kom kuv cia siab rau Nws, thiab Nws nyob ib leeg. Ces Nws tau ua txhua tsav txhua yam. Kuv zaj lus tim khawv yog tiag tiag thiaj li yooj yim. Kuv los cia siab rau Yexus thiab Nws cawm kuv dim."

Nws coj ob peb cov neeg los yeej cov ntsuj plig los rau Tswv Yexus. Ib tug ntawm hu xov toob rau lawv. Dr. Chan txheej txheem lub tsheb tuaj tos lawv. Muaj cov lus ntawm Aaron Yancy txog sab nraum lub tsev teev ntuj, tawm nyob rau hauv lub ntiaj teb no ... lub emptiness thiab coldness lub ntiaj teb no yuav muaj. Muaj cov lus qhuab qhia thawj hais tias lawv nyeem, ntaus los ntawm Dr. Cagan, thiab cov yeeb yaj duab ntawm peb cov lus qhuab qhia hais tias lawv saib, npaj los ntawm Mr. Olivacce. Muaj ib lub tswv yim ntawm John Cagan. Muaj cov phooj ywg koj muab rau lawv. Thaum kawg muaj kuv cov lus qhuab qhia, thiab John Cagan cov lus qhuab qhia, thiab Nau-a Song cov lus qhuab qhia. Tom qab ib qho puab nriaj uas ntawd kub ntev li tej zaum rau lub lim piam, Kuv kuv tus kheej hais kom lawv, "Yuav koj cia siab rau Yexus?" Ces lawv cia siab rau Tswv. Nws suab li yooj yooj yim thiab nws yog ib yam yooj yim. Ob peb cov neeg nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj raug siv los ntawm Vajtswv ua tus coj lawv mus rau Tswv Yexus. Tag nrho peb twb "teeb" mus pab lawv nrhiav Yexus nyob rau hauv no tsaus nti lub ntiaj teb no. Raws li Dr. Lloyd-Jones hais tias, "Nej, thiab nej ib leeg, yog lub teeb ntawm lub ntiaj teb no." Raws li ib tug zaj nkauj qub qub txo nws hwj nws,

Neeg ntiajteb poob rau kev txhaum kev tsaus ntuj;
   Tswv Yexus yog teeb ci rau ntiajteb
Zoo li lub hnub ci uas yog Nws li chwjchim,
   Tswv Yexus yog teeb ci rau ntiajteb
Los rau ntawm lub teeb “yuav ci rau koj;
   Lub teeb ntawd ci tuaj rau ntawm kuv
Thaum ub kuv dig muag, nim no pom lawm
   Tswv Yexus yog teeb ci rau ntiajteb
(“The Light of the World is Jesus,” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Cov phooj ywg uas hlub thiab hmov tshua, koj thiab kuv muaj qhov kaj uas yog Tswv Yexus ua teeb ci rau ntiajteb, Yexus muaj qhov kaj rau peb, peb zaj nkauj qhia meej meej tias,

Thov txhab kuv lub zeem muag koj puv,
   Los ntawm koj lub chwj chim
Ntxiv kuv lub zeem muag kom kuv pom
   Koj qhov kev dawb huv uas nyob hauv ku.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Cov phooj ywg peb yuav tsum ua hauj lwm zoo li cov ntseeg, peb yog ntsev rau ntiajteb, peb xwb thiaj li teeb ci rau ntiajteb! Peb cia li ua lub teeb ci rau lub ntiajteb thiab tsis txhob ntshai! Tsis txhob tso tseg rau kev tshaj tawm, tsis txhob qaug zog rau kev tshaj tawm! Yexus nrog koj nyob, Nws yuav coj koj tawm hauv txhua yam kev nyuaj siab,

Tam sim no rau cov uas tseem nyob rau qhov tsaus ntuj, Yexus yuav ua lub teeb ci rau koj thiab cawm koj, tsis muaj ib yam ua koj ua tsis tau tsuas yog cia siab rau Yexus, tug ua tuag saum Ntoo Khaublig theej koj, Nws muab Nws cov Ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum, zoo li zaj nkauj

Tsuas yog cia siab rau Nws, cia siab rau Nws,
   Cia siab rau Nws nim no,
Nws yuav Cawm koj, Nws yuav cawm koj,
   Nws yuav cawm koj.
(“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog Vajtswv lus yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Saved by the Blood” (by S. J. Henderson, 1902).


TXHEEJ TXHEEM

NEJ YOG NTSEV RAU LUB NTIAJTEB
THIAB YOG TEEB RAU LUB NTIAJTEB!

YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, J.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nej yog cov ntsev rau lub ntiajteb: tiam sis yog ntsev tsuag lawm, puas muaj qab hau dab tsi lawm? Yeej tsis zoo dab tsi lawm, tiam sis tsuas muab pov tseg, thiab cia rau neeg tsuj xwb, Nej yog teeb rau lub ntiajteb, lub nroog uas nyob rau saum roob yeej yuav npog tsis tau, txawm yog neeg yuav taws teeb coj must so rau hauv thoob, tiam sis tsuas muab tsa siab siab kom pom kev thoob lub tsev, cia li nej qhov kaj tsom rau neeg txhua tug, kom lawm pom yam zoo ua nej ua, thiab li yuav qhuas leej txiv tug nyob saum ntuj” (Mathais 5:13-16).

I.   Ib, nej yog ntsev rau lub ntiajteb, Yankaunpaus 5:20; Mathais 5:13;
Lukas 14:23.

II.  Ob, nej yog teeb rau lub ntiajteb, Mathais 5:14.