Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
SAWVDAWS THIAB IB TUG TWG LI KEV TXHAUM
THIAB KEV KHO KEV TXHAUM

(QHIA ZAUM 7 HAUV YAXAYAS 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN, AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawvntxov hnub tim 24, peb hlis ntuj 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam, tiamsis tug Tswv muab peb lub txim tsim nyog peb raug tso rau nws ris” (Yaxayas 53:6).


Dr. Richard Land youg ib tug thawj tsavxwm nyob rau lub koohaum Southern Baptist. Dr. Lang paub zoo hais tias tam sim no peb nyob rau lub sijhawm ua tau muaj kev coj noj coj ua li cov ntseeg Vajtswv tso tseg. Nws hais tias,

Kuv tau lo nyem ib phau ntawv qhia txog xovxwm qhia txog neeg Amelikas…tso kev ntseeg tseg. Muaj cov neeg tau los cuag tug [xibhwb] tom qab pehawm Vajtswv tag, lawv hais tias, “peb tug tub xav paub tias tug neeg ua raug dai saum tsob ntoo yog leejtwg.” Lawv tsis paub tias Yexus yog leejtwg thiab tsis paub txog tug ntoo Khaublig (“The Man on the Plus Sign,” World magazine, August 1, 2009, page 24).

Yog ib yam ua poobsiab thaum los hnov txog tias cov neeg los paub txog Tswv Yexus thiab yam haujlwm Nws tsawg kawg nkaus. Qhov no vim yog yeej tsis muaj kev qhia txog Tswv Yexus nyob rau pawg ntseeg kiag li. Tiamsis yog koj tuaj rau peb pawg ntsee tsis muaj ib zaug ua koj yuav tsis hnov txog qhov Tswv Yexus tuag saum tug Ntoo Khaublig theej peb lub txim! Thaum Yexus tuag saum tug Ntoo Khaublig, Nws ev peb lub txim them tug nqi ntawm lub txim. Nws cov ntshav saum tug ntoo Khaublig ntau los ntxuav peb tej kev txhaum. Spurgeon hais tias, “Muaj ib txhia xibhwb tsis qhia txog Tswv Yexus cov ntshav, muaj ib yam kuv xav hais rau nej kom txog cov neeg no – txhob tig pobntseg mloog lawv hais! Txhob mloog lawv qhia! Tes dej num ua tsis muaj Vajtswv cov ntshav, tes num zoo ces twb tuag lawm, tes dej num uas tuag lawm tsis zoo rau sawvdaws” (C. H. Spurgeon, “Freedom Through Christ’s Blood,” August 2, 1874). Lo lus hais tias Tswv Yexus los ris sawvdaws tej kev txhaum muaj hais ntau zaug nyob rau Yaxayas tshooj tsibcaug-peb.

“Nws pab peb npaum lintawd los peb tseem hais tias qhov ua nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv” (Yaxayas 53:4).

“Nws raug kev txomnyem thiaj nyiaj raws txoj kev mob tsis muaj leejtwg yuav tiv saib nws peb tsis quav ntsej nws” (Yaxayas 53:5).

“Nws rau txim kom peb tau kev thajyeeb” (Yaxayas 53:5).

“Nws nqaij ntuag kom peb raug kho” (Yaxayas 53:5).

“Vajtswv tau muaj txhua tug li kev txhaum tso rau sawm nws”
       (Yaxayas 53:6).

“Qhov kev yuam txoj cai, uas neeg txhau tug ua tug ua”
       (Yaxayas 53:8).

“Muab nws tug ntsuplig coj mus fij rau kev txhaum” (Yaxayas 53:10).

“Nws ris txhua tug qhov kev txhaum” (Yaxayas 53:11).

“Nws ris txhua tug lub txim” (Yaxayas 53:12).

Tsis tag Yaxayas 53 tseem qhia hais tias Tswv Yexus tau ris peb tej kev txhaum rau ntawm Nws, thiab txom nyem theej peb tej kev txhaum, thiab them lub nqi zog ntawm txoj kev txhaum.

Tiam Vajtswv Txojlus hnub no muaj tswvyim tshiab rau peb. Qhov no yog qhia tias yog vim licas Yexus thiaj li raug kev txomnyem, yog vim licas Yexus, thiab los ris neeg ntiajteb tej kev txhaum.

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam, tiamsis tug Tswv muab peb lub txim tsim nyog peb raug tso rau nws ris” (Yaxayas 53:6).

Cov ntsiab lus no muab faib tau peb lub ntsiab lus.

I. Ib, kev lees txim ntawm neeg ntiajteb.

Yaxayas hais tias,

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm…” (Yaxayas 53:6).

Peb tau los paub txog kev txham ntawm neeg ntiajteb txhua tug. “Peb zoo li cov menyuam yaj ua tau yuam kev mus lawm.” Xibhwb Povlauj qhia meej tias,

“Peb qhia rau cov neeg Yudas thiab lwm haiv neeg, txhua puas leej yog neeg txhaum; raws li tau sau tseg cia, tsis muaj ib tug twg ncajncees, tsis muaj li, tsis muaj ib tug kiag li: Tsis muaj ib tug twg yuav totau, tsis muaj ib tug twg tshawb nrhiav Vajtswv” (Loos 3:9:11).

Peb txhau tug zoo li cov menyuam yaj ua tau yuam kev mus lawm,” yog peb txhua tug!

Zoo cov yaj ua tau rhuav tshem tug lajkab uas yog Vajtswv txojcai, we tau khiav tawm, peb txav dej rau ntawm Vajtswv. Xibhwb Petus hais tias,

“Cov yaj ua tau khiav tawm” (I Petus 2:25).

Lo lus Kivliv uas Petus siv yog hais txog kev tawm ntawm qhov yuav tiv thaiv tau rau peb thiab qhov tseeb, mus raws qhov yuamkev (Strong). Qhov no yog qhia txog neeg ntiajteb txhau raws li Vajtswv Txojlus.

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm” (Yaxayas 53:6).

Neeg raug piv rau tsiaj vim yog kev txhaum ua kom neeg zoo lintawd – neeg thiaj zoo li tsiaj. Peb kuj tsis tau raug piv rau tej tsiaj uas ntse. Tiam sis, piv raug piv zoo yaj lub siab.

Nej nyob rau lub nroog no, tej zaum nej yuav tsum paub tias yaj ruam npaum licas. Tiamsis cov neeg uas nyob rau hauv Vajluskub lawv paub zoo tias yaj ruam npaum licas. Lawv yuav tsum saib ntsoov tsis nrug mus qhov twg khiav li.

Yaj tsuas muaj ib yam zoo xwb – khiav tawm mus! Yog laj kaj muaj qhov rau lawv tawm tau, yaj yuav nkag lub qhov ntawd kom tau thiab tawm mus. Thiab yog thaum twg ib yaj twg khiav tawm mus lawm nws yeej tsis paub yuav nkag rov qab los li lawm. Nws khiav dej zuj zu raug qhov chaw uas muaj neeg yuav tiv thaiv nws. Neeg los zoo tij yam nkaus lintawd. Lawv ntse rau qho kev ua phem, tiamsi ruam rau qhov kev ua zoo. Zoo li Argus tau hais tseg cia, neeg muaj ib puas lub qhov muag tshawb nrhiav kev txhaum; tiamsi nws qhov muag dig zoo li Bartimaeus thaum los tshawb nrhiav Vajtswv! Xibhwb Povlauj tau hais txog tug kabmob ua neeg ntiajteb txhua tug raug,

“Nej yeej yog lawv haiv neeg, tsis yog cov uas Vajtswv xaiv tseg cia lawm. Nej tsis muaj feem nrog Vajtswv haiv neeg tau tej koobhmoov ua Vajtswv cog lus tseg yuav muab pub rau cov neeg uas nws xaiv tseg cia lawm” (Efexus 2:12).

“Lawv lub siab ruam thiab tsau ntuj nti lawm, lawv tsis tau txoj sia uas Vajtswv pub rau cov ntseeg, rau qhov lawv tsis quavntsej thiab lawv tawv ncauj” (Efexus 4:18).

Cov Vajluskub no yog qhia tias neeg tau khiav tawm ntawm Vajtswv.

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm…” (Yaxayas 53:6).

Nyob rau peb cov lus, yog qhia txog kev leestxim yam dav dav ntawm neeg ntiajteb. Yog qhia tias neeg tau yuam kev ntawm Vajtswv tau ntau pua xyoo mus coj kev lwm yam kev ntseeg uas yog cov cuav, mus pe dab pe mlom, tug Yexus cuav. “……..” (Efexus 4:18).

II. Ob, kev lees txim ntawm ib tug neeg thiab ib yam kev txhaum.

Yaxayas hais ntxiv tias,

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev” (Yaxayas 53:6).

Kev lees txim dav ntawm neeg ntiajteb yog nyob rau ntawm qhov uas ib tug neeg twg lees nws lub txim. ““Peb txhau tug zoo li cov menyuam yaj ua tau yuam kev mus raws peb txoj kev.” Tsis muaj ib tug twg qhov nws ua ntawm coj nws los rau Vajtswv txojkev. Txhua txhau zaug neeg yeej ua raws “li txoj haukev.” Lub ntsiab lus tseemceeb ntawm kev txhaum nyob rau qhov no – qhov peb ua raws li peb tsis thooj li Vajtswv txoj. Peb xav tswv peb lub neej. We ua raws li peb nyiam. Peb tsis kam coj li Vajtswv. Peb tsis cia siab rau Yexus thiab zwm tug kheej rau Nws.

Nqe Vajluskub no qhia tias nyias yeej ua raws li nyias siab nyiam, “nws txoj hau kev” Txhua tug nyias muaj nyias ib qhov kev txhaum uas tsis sib thooj. Zoo o tug menyuam loj hlob los ntawm ib tsev neeg, nyias muaj nyias ib txoj kev txhaum. Nws qhov kev txhaum muaj raws li txoj kev, lwm tug los zoo tib yam nkaus thiab. “Peb tig mus raws li peb txoj kev.” Ib txhia tig rau sab xis, ib txhia tig rau sab lauj. Tiam sis txhua tig puas leej tawm tsam Vajtswv.

Nyob rau lub sijhawm thaum Yexus tseem nyob ntiajteb, lawv coj tawv tsis kam ua raws li Vajtswv txoj kevcai. Lawv yog neeg txhaum thiab khiav tawm ntawd Vajtswv, ua lub neej nyob rau txoj kev txhaum raws li cev nqaij daim tawv. Cov neeg no yog Falixais, khav tas lawv yog neeg ncajncees, xav tias lawv zoo tshaj lwm tug. Lawv tseem yog cov neeg Xadukais, tsis txog tub txib thiab ntsujplig phem. Lawv tsis ntseeg txog kev txhaum. Lawv uas neej nyob zoo li tug neeg tsis muaj kev txhaum, los sis coj zoo cov neeg Falixais, tiamsis lawv tau tawm tsam Vajswv qhov kev tseeb thiab mus raws li lawv txoj kev. Tu siab rau cov neeg no,

“Peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam” (Yaxayas 53:6).

Nej tej tug tej zaum loj hlob los ntawm ib tsev neeg ntseeg, thiab tseem muaj kev txhaum vim tsis lees yuav Vajtswv Txojlus. Nov yog koj “txoj kev.” Tej tug yuav xav txog tej yam kev txhaum uas yog nws li. Thaum nws nco txog qhov no, nws tau tu siab. Thiab xav tias nws tau yuamkev vim tsis cia siab rau Yexus thiab kev zam txim thiab kev ywjpheej. Muaj ib txhia kuv tsis lees yuav thiab cia siab rau Yexus. “Peb tig mus coj raws li nyias txoj kev.”

Muaj ib txhia yuav hais tias, “Kuv mua lub siab paub txog. thiab kuv xav tau Yexus tiam sis tsis yog lub sijhawm no. Tamsim no kuv ntshai tias Vajswv yuav chim rau kuv vim qhov kuv tsis los rau ntawm Yexus. Kuv ntshai tias Vajtswv tso kuv tseg lawm.” Tiam sis kuv xav kom nej ua tib zoo nploog Vajtswv txojlus no, tseem tshuav ib qhov uas yob nej qhov kev Vam!

III. Peb, Yexus tuag theej Nws haiv neeg qhov chaw.

Thov sawv ntsug saib rov rau Yaxyas, ua tib zoo saib nyob cov lus tom kawg, “Vajtswv tau cev nws txhais tes los rau peb tej kev txhaum.”

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam, tiamsis tug Tswv muab peb lub txim tsim nyog peb raug tso rau nws ris” (Yaxayas 53:6).

Nej zaum tau, Dr. Edward hais tias,

Thawj cov lus nyob nqe no yog hais txog lub ntsiab lus txog qhov kev tiv kev txomnyem, nyob lub ntsiab lus thij ob yog hais tias Vajtswv yog tug ua rau kom tug qhev ntawm raug kev txom nyem los ntawm qhov ua muab peb tej [kevtxhaum] tso rau ntawm nws. Lo lus [“tso] txhais tias raug ntaus los sis rau rhuav tshem. Peb qhov kev txhaum tsis los raug rau peb tiamsis raug [Yexus] tug los nyeej theej peb qhov [chaws]. Peb tug [Vajtswv] muab cov kev txhaum tso rau saum nws…qhov kev txhaum ntawd yog peb li Vajtswv ua kom raug nws [qhov ntawd yog] nws los nyob theej peb qhov chaw los raug txim theej peb vim yog peb tej kev txhaum…tug Tswv yug yaj muaj nws txoj sia rau cov yaj. (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam, tiamsis tug Tswv muab peb lub txim tsim nyog peb raug tso rau nws ris” (Yaxayas 53:6).

Nyob rau cov lus qhuab qhia lub ntsiab lus tias “Ib tub neeg qhov kev txhaum,” “Spurgeon hais tias,

Lauj qhov kev txhaum yog kev txom nyem. Kuv yuav hais tsis tag, qhov kev txhaum no txawv Davis qhov. Kev txhaum dub, kev txhaum liab, yog Davis li, Davis qhov kev txhaum los tsis thooj li Manaxed li; Manaxed qhov kev txhaum tsis thooj li Petus li – Petus qhov kev txhaum los nws [txaws]; thiab tug poj niam uas yog neeg txhaum, nws li kev txhaum tsis thooj Petus, yog koj saib nws tug yamntxwv coj mus [piv] rau Libdia; yog koj xav txog Libdia, koj pom tau tias nws [li kev txhaum tsis thooj] lis tug neeg Filipis uas nyob hauv nkuaj. Yog ua li muaj zoo tib yaj yog lawv tau yuam kev, tiamsis qhov ntawd tsis sib thooj, lawv mus raws li lawv txoj kev; tiam sis…Vajtswv [“tau muaj peb tej kev txhaum” tso rau saum nws]…Thaum koj los rau Vajtswv txoj lus uas yog cov tshuaj, qhov ntawd yog Tswv Yexus cov ntshav, koj muaj qhov ntawd…zoo li cov kwvtshuaj thaum ub hu hais tias kho tau txhua yam mob yam tshuaj ua kho tau txhua yam huv si…thiab tshem tau kev txhaum, thiab cia kev txhaum nyob nws ib leeg (C. H. Spurgeon, “Individual Sin Laid on Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).

Cia siab rau Yexus. Yeem koj tug kheej rau Nws. Cia siab thiab tsis txhob txajmuag ntxiv lawm, vim “Vajtswv tau muab txhua yam kev txhaum uas yog peb li tso rau saum Nws.”

Peb yog neeg muaj txhaum tag kev vam;
   Vajtswv tug menyuaj yaj;
Los theej peb tej kev txhaum, tug ntawd yog?
   Haleluyas! Rau peb tug Cawmseej!
(“Hallelujah! What a Saviour!” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

Koj puas cia siab rau Yexus? Koj puas lees yuav Nws, yeem koj tug kheej rau Nws, thiab cia siab rau Nws? Koj puas cia Nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum, thiab cawm koj dim ntawm txoj kev rau txim uas yog qhov nws tuag theej koj saum tug ntoo Khaublig? Thov Vajtswv Vajleejtxiv coj koj txoj kev ntseeg kom cia siab rau Yexus tib leeg xwb, thiab zwm raug Nws koj thiaj yuav dim!

Thov peb sawv ntsug uake. Yog koj xav nrog peb tham txog qhov kev cia siab rau Yexus, thov sawv mus lawm nram qab ntawm lub chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau qhov chaw ua ntsia to muab lus qhia ntxiv txog kev yeem tug kheej rau Yexus thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov ntshav! Kev txwjlaug Lis, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 52:13-53:6.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (tug sau Mrs. Anna W. Waterman, 1920).


TXHEEJ TXHEEM

SAWVDAWS THIAB IB TUG TWG LI KEV TXHAUM
THIAB KEV KHO KEV TXHAUM

(QHIA ZAUM 7 HAUV YAXAYAS 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Peb txhua tug zoo li tej yaj ua yuam kev lawm; peb sawvdaws nyias mus nyias ib txoj kev raws li nyias lub siab nyiam, tiamsis tug Tswv muab peb lub txim tsim nyog peb raug tso rau nws ris” (Yaxayas 53:6).

(Yaxayas 53:4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   Ib, kev lees txim ntawm neeg ntiajteb. Yaxayas 53:6a;
Loos 3:9-11; I Petus 2:25; Efexus 2:12; 4:18.

II.  Ob, kev lees txim ntawm ib tug neeg thiab ib yam kev txhaum.,
Yaxayas 53:6b.

III. Peb, Yexus tuag theej Nws haiv neeg qhov chaw, Yaxayas 53:6c.