Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THOV VAJTSWV RAU ROOJ TXHAWB SIAB

(COV LUS QHIA ZAUM 13 TXOG ROOJ TXHAWB SIAB)
A PRAYER FOR REVIVAL
(SERMON NUMBER 13 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum ib hli 2, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 2, 2014

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los, kom txhua lub roob yuav txav los nyob uake rau ntawm Vajtswv. Zoo li cov hluas taws uas cig thiab kub nyhiab, thiab ua rau dej npau, kom Vajtswv cov yeebncuab paub txog nws lub npe Kom, txhua hais neeg yuav tshee nyho rau ntawm Vajtswv!” (Yaxayas 64:1, 2).


Arstrong yog ib tug thawj coj nyob rau lub koom haum hu ua Reformation and Revival Ministries. Nws tau sau phau ntawv hu ua “The Coming Evangelical Crisis” Dr. Armstrong hais txog Dr. John H. li no

Ib lo lus nug rau cov tebchaws uas nyob rau sab hnub poob…Lub sijhawm no peb tab tom pom txog kev coj no coj ua lub tebchaws no puas mus raws li peb paub. Peb…xav tias yam ua peb xav yuav mus raws li ntawd. Peb…peb hnob qhov uas tshuav ob peb hnub yav los zoo li “daim hlau poob los” (John H. Armstrong, Ph.D., True Revival, Harvest House Publishers, 2001, pp. 125, 126).

Kuv txhais tau hais tias peb qhov kev vammeej yuav ploj mus sai zoo ib yam li Communism ploj nyob rau tebchaws Xauvviaj – ploj rau ib ob hnub! Kuv xav tias yuav zoo lintawd. Dr. Arsstrong sau li ntawd kaum peb xyoo dhau lo no, yog xyoo 2001.

Muaj ib hmo kuv tau los nyem ib phau ntawv uas yog World Magazine ua ntej kuv yuav mus pw. Ua ntej kuv yuav tsaug zog, kuv txawm xav tias “Peb nyhob lus sijhawm ntawm ntag” Peb qhov kev vammeej tab tom ploj mus rau lub sijhawm no. Nws yuav ploj sai sai zoo li techaws Xauviaj.”

Cov neeg tsis ntseeg Vajtswv tsis paub tej no, tiam sis cov ntseeg yog qhov yuav “coj” tej yam zoo li no los nyob ua kev. Tiam sis peb cov pawg ntseeg qaug zog dhau yuav los ua tau tej yam zoo li no. Peb lub neej yuav puas tsuaj mus ua ntej peb qhov muag no pom.

Tam sim no peb tseem nyob rau lub sijhawm uas tseem tshuav tej pawg ntseeg nyob hauv lub nroog Los Angeles tseem muaj kev pehawm Vajtswv rau yav lig. Feem coob tsis muaj hmo tuaj thov Vajtswv lawm. Peb tug yeeb ncuab muaj zog thiab suab nrov heev. Peb hnov nws lub suab quaj qw txhua hnub. Puas yog lub sijhawm uas cov ntseeg no yuav kawg mus? Tej yam kev xav uas qhov tsau ntuj zoo li no yeej nyob rau cov ntseeg tej kev xav rau lub sijhawm no. Peb tsis to taub txog yam peb ua. Peb pom tias cov ntseeg qhov kev tshaj tawm tsis muaj li. Peb pom txog cov ntseeg qhov kev tshaj tawm tias zoo li cas. Qhov no yog teebmeem los rau peb.

Cov ntseeg uas yug xyoo 1950 tuag tag lawm. Xws li thawj coj Reagan los tuag lawm. Francis Schaeffer los tuag lawm. John R. Rice los tuag lawm. Harold Lindsell, Bill Bright, W. A. Criswell, Jerry Falwell thiab Dr. Lloyd-Jones los tuag tag. Billy Graham, twb muaj hnub nyoo 96 xyoo mus tsis tau kev, tsuas zaum ntawm nws lub rooj nyob rau puag pem roob hauv xeev North Carolina. Tshuav peb lawm xwb – thiab tsis muaj tug neeg khov kho yuav los tiv thaiv peb rau lub sijhawm no lawm.

Tug cev Vajtswv Txojlus uas yog Yaxayas pom zoo li ntawd. Nws thiaj li los tshawb nrhiav Vajtswv. Nws hais tias,

“Muaj tseeb Vajtswv yog peb sawvdaws Leejtxiv, txawm yog Aplahas tsis paub Vajtswv dua los, thiab cov neeg Ixayees nco kuv tsis tau Au Vajtswv tug Yehausvas Koj yog Leejtxiv thiab tug cawmdim rau kuv thiab sawvdaws, koj lub npe yuav nyob mus ib txhi” (Yaxayas 63:16).

Dr. Lloyd-Jones hais tias,

Koj thiab kev yuav mus rau ntawm Vajtswv lub xub ntiago ntawm peb tej kev coj noj coj ua tsis tau…tsuas yog ntawm cov neeg ua lub xub mus ua peb ntej. Lawv yuav yog leej twg tsis tseem ceeb, txawm yuav yog cov Methodib, Pulithas, los sis cov Reformers. Peb tsuas yog qhuas lawv cov npe xws li Abrahas, Yakhauj, - tsis yog li. “Lawv yog peb pojkoob yawg koob” Cov neeg thaum ub cawm tsis tau peb, Methodib cov yawg koob los cawm tsis tau peb. Yog ib qhov teeb meem los yog peb tiam [nim no] pheej mus ntseeg cia siab rau cov neeg no. Tsis muaj leej twg, tsuas yog Vajtswv xwb yog “peb txiv” tsis muaj leej twg tsuas yog….Vajtswv xwb, “nws lub npe yuav nyob tag mus ib txhi” Nyob tag mus ib txhi. Vajtswv tsis muaj hnub tuag, tiam sis yuav nyob mus ib txhi (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, pp. 301, 302)

Kuv zoo siab ua tau pom cov Npevtib coov tug tig rov mus xav txog cov ntseeg thaum ub. Kuv los yeej nyiam cov neeg uas coj peb los cuag Vajtswv, kuv paub zoo ib yam li Yaxayas, cov Reformers thiab cov Puritangs cov neeg no yuav cawm tsis tau peb! Lawv pab tsis tau peb! Peb tej kev vam meej yuav dua mus, kev txhaum, neeg tej kev txawj ntse txog Vajtswv los cawm tsis tau peb. Peb yuav tsum tig los cuag Vajtswv! Peb yuav vam coov neeg txheej thaum ub tsis tau lawm, Peb yuav tsum tig los cuag Vajtswv! Vajtswv ib leeg xwb thiaj cawm peb tau!

Peb txhob mus cuag Vajtswv thov kom Nws cawm peb lub tebchaws xwb. Tsis yog lintawd! Lub ntsiab lus tseem ceeb, cov neeg no tsis yog Vajtswv cov neeg! Lawv tsis xav ntseeg tug Vajtswv uas ciaj sia! Yaxayas thiaj hais tias,

Peb txhua tug yog koj tug: Koj tsis tau kav lawv hlo li nws tsis tau hu lawv los ntawm Vajtswv lub npe” (Yaxayas 63:19).

Qhuas Vajtswv lub npe! Peb tsis xav tau, los sis tshawb nrhiav, “Neeg qhov kev ua zoo” “Amelikas ua ntej” cov Republican, los sis neeg ntiajteb lub peev xwm! Peb los txhob siv sijhawm los thov Vajtswv rau tej yam ua twb dua lawm! Peb yuav tsum tig los kawm txog Vajtswv xwb! “Vajtswv, koj yog peb txiv, tug cawmseej, koj lub npeb nyob mus tab ib txhi” (Yaxayas 63:16).

Ua ntej rooj hav yuav sawv los,
   Lub ntiajteb yuav kub nyhiab,
Los ntawm Vajtswv tug ciaj sia,
   Nws nyob li ntawd mus tag ib txhi

Txhua tiam neeg koj yeej pom,
   Yav tsau ntuj twg yuav dua mus;
Luv zoo npaum li hmo ntuj yuav dua mus
   Ua ntej hnub yuav tshwm tuaj,
(“O God, Our Help in Ages Past,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Lub sijhawm no, peb rov los rau peb nqe Vajlub kub. Tug cev Vajtswv lus tig rov los rau ntawm Vajtswv xwb. Vajtswv xwb tug ntxnim nyho qhuav thiab thov nws pab,

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los, kom txhua lub roob yuav txav los nyob uake rau ntawm Vajtswv…” (Yaxayas 64:1).

Lub sijhawm thau muab cov lus no coj los qhua rau lawm, Vajtswv haiv neeg no nyob rau lub sijhawm ua phem kawg nkaus. Lawv raug coj los nyob rau qhov chaw ua txaus ntshai thiab quaj ntsuag. Tug cev Vajtswv lus tsis tau thov Vajtswv kom lawv nplua nuj. Nws tsis tau thov Vajtswv kom lawv muaj kev thaj yeej hauv siab. Nws tsis tau thov kom lawv ua neeg vammeej! Nws tsis zoo li Joel Osteen! Nws paub tias tej no tsis yog qhov tseemceeb uas lawv yuav tsum tau. Yaxayas lub ntsiab lus, yog yuav tsum tshawb nrhiav Vajtswv. Nws cov lus thov raug sau cias li no tias,

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los, kom txhua lub roob yuav txav los nyob uake rau ntawm Vajtswv…” (Yaxayas 64:1).

Ntau tug tsis pom zoo nrog rau Dr. J. Vernon McGee. Tiam sis kuv pom zoo nrog rau nws qhov nws txhais Vajluskub nqe no. Nws hais tias, “Yaxayas cov lus yog hais txog cov neeg Ixayees cov lus thov Vajtswv rau lub sijhawm ntsib kev txom nyem loj” (Thru the Bible, volume III, p. 342; note on Isaiah 64:1). Qhov no tsis yog cov Ixayees cov lus thov Vajtswv txog qhov Yexus rov los zaum ob uas yuav mus kev txom nyem loj. Tej zaum lawv yuav thov txog qhov ntawd, tiam sis tsis yog lub ntsiaj lus loj nyob rau Vajluskub nqe no. Tug cev Vajtswv Txojlus thov kom Vajtswv nqe los lub sijhawm ntawd! Spurgeon thiab Dr. Lloyd-Jones ob tug hais tias cov lus thov no yog hais txog kom Vajntsujplig nqe los.

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los, kom txhua lub roob yuav txav los nyob uake rau ntawm Vajtswv…” (Yaxayas 64:1).

Dr. Lloyd-Jones hais tias “kuv yeej tsis ntshai yuav [hais] tias cov lus ntawd yog hais txog kev txhawb siab…tshwjxeeb, tsi ntsoov thov kom Vajtswv tug Ntsujplig los rau rooj txhawb siab. Tsis muaj ib los lus twg yuav coj los txhais tau zoo npaum li no lawm raws li zaj nkauj uas yog Cowper tau sau cia

Qheb rooj ntug, nqe los sai sai,
Thiab ua kom neeg lub siab ua koj tug

…ntawd yog yam tshwm sim nyob rau rooj txhawb siab” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, ibid., p. 305)

Lo lus no txhais tau licas, “Vajtswv nqe los”? Kuv yua hais rau koj meej tias txhais tau licas. Tom qab uas kuv tau mus tsim tsa pawg ntseeg nyob rau Mill Valley, nyob rau San Francisco, kuv txawm rov qab los rau hauv nroog Los Angeles. Lawv tau hu kuv kom mus qhia Vajtswv lus nyob rau ib lub rooj txhawb siab hu ua “The Festival of the Son” Kuv tau caij nyooj hoom ntawm nroog San Francisco thiab tseem tau caij nyooj hoom mus li peb teev mus rau yav qaum teb. Lub rooj txhawb siab nyob rau tom teb, Lub sijhawm thaum kuv qhia Vajtswv lus, kuv pom zoo li Vajtswv tab tom ua haujlwm rau peb. Lub sijhawm thaum kuv tawm hauv kuv lub tsheb, kuv xav tsis thoob tias yuav muaj ob peb puas tug tub ntxhais hluas tuaj rau lub rooj sab laj no. Thaum lawv hu ob peb zaj nkauj, cev txawm qhia kuv rau sawv daws tau paub. Kuv tau sawv mus nyeem kuv cov lus qhuab qhia, lub sijhawm ntawd twb pib tsaus ntuj lawm. Tsis yog tias kaj zem zaug, tiam sis yeej tsau heev kawg nkaus. Hmo ntawd lawv ib qhov chaw taws cov teeb thiab tso suab rau kuv hais lus xwb. Tiam sis cov teeb ntawd txawm tuag tag hu si, kuv ntsia tsis pom qhov twg kiag li. Tsaus txog qhov ua kuv ntsia tsis pom kuv txhais tes. Kuv xav tias “kuv yuav ua licas?” Lub sijhawm ntawd tseem muaj ib ob puas tug tub ntxhais hluas zaum rau hauv av. Coob leej tsis tau mus dua tom pawg ntseeg. Kuv yuav hais licas? Kuv yuav ua licas thiab qhia rau lub sijhawm tsau ntuj nti li no? Vajtswv txawm nqi los!

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los…”

Kuv muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv nqi los zoo li kuv yeej muaj peev xwm hnob txog qhov Vajtswv nrog peb nyob. Kuv txawm pib tsa suab qhia kom nrov nrov. Txawm tsis pom kev los xij. Tsis muaj tug microphone los xij. Tsis cheem tsum tej no! Vajtswv nyob qhov ntawd thiab ua haujlwm rau lub sijhawm tsaus ntuj nti li no. Kuv cov lus qhua qhia yeej hais yav tsis tag xav txog dabtsi. Kuv cov lus txawm hais tawm los ua rau sawvdaws hnov! Cov hluas txhua tug puas leej ntsiag tag huvsi. Tsis hnov dab tsi kiag li tsuas yog kuv lub suab nkaus xwb. Tom qab kuv qhia kuv cov lus tag lawm, kuv xav tias yuav ua dabtsi ntxiv mus, lub sijhawm ntawd kuv txawm hnov ib lub suab. Qhov ntawd yog peb cov teeb rov los cig – tug microphone los nrov tuaj. Kuv txawm hu lawv los rau pem hauv ntej, kuv xav tsis thoob tias cov tub hluas ntawd yuav sawv los, muaj ib txhi kuv quaj los kua muag. Tsis muaj suab nkauj, tsis muaj lwm yam suab li, tsuas cov sua khau mus kev ua yog cov hluas sawv los pem hauv ntej. Peb siv sijhawm ntev los thov Vajtswv thiab ua haujlwm rau cov hluas no. Kuv tug phoojywg uas yog Dr. Mark Buckey, yeej tseem nco qhov no zoo – Yog hmo uas cov teeb tuag thiab Vajtswv rau nqi los – cov tub hluas ntxhais hluas tsis hais haus yeeb haus tshuaj los txais yuav Vajtswv thiab lees ntxuav kev txhaum ntawm Yexus cov ntshav! Yog muaj kev txhawb siab zoo li no ces yeej yuav tsum muaj txog plaub caug pawg ntseeg tshwm tuaj – thoob tebchaws Amelikas, Europe, Asia, thiab Africa! Vajtswv ua haujlwm thaum ntawd, nim no los nws yeej yuav ua tib yam nkaus li ntawd thiab! Zoo li Spurgeon tau hais tias, “Vajtswv ib leeg xwb thiaj ua tau Vajtswv qhov haujlwm.”

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los…”

Nyob rau ntawm pawg ntseeg Suav Npavtiv thiaj ib, xyhoo 1969, nej hnov txog Vajtswv lub hwjchim, txawm yog ua ntej yuav mus lawm hauv lub tuam tsev. Tsis muaj lwm yam kiagli, tsuas yog Vajtswv xwb. Kuv muaj peevxwm hnov zoo yog cov hluas taws xob nyob saum nruab ntug! Vajtswv Txojlus hu hais tias Vajtswv tug “chwjchim” Txhais raws li lus Henplais yog “nyhav” Nej yeej paub tau txog tug chwjchim – uas yog Vajtswv qhov nyhav, nyob rau saum nruab tug!

Kuv paub meej txog qhov ua Rhys Bevan Jones txhais thiab hais txog rooj txhawb siab nyob rau Wales,

Txhua qhov chaw puv ntoob rau Vajtswv tug chwjchim – qhov ua siv los lus “puv ntoob” yog qhia txog qhov Vajtswv nrog peb nyob, qhia tias tsis yog tug neeg qhia Vajtswv Txojlus lub hwjchim, lub sijhawm thaum tug neeg ntawd mus sawv qhia Vajtswv lus,nws puv ntoob rau Vajtswv tug chwjchim! Tsis muaj ib yam twg yuav zoo npaum lintawd lawm (Brian H. Edwards, Revival! A People Saturated with God, Evangelical Press, 1991 edition, p. 134).

Lu bib hli ntuj xyoo 1907, lub sijhawm thaum Vajtswv nqi los nrog nws cov neeg nyob rau tebchaw Kauslim qaum nteb, muaj ib tug xibhwb hais tias “Txhua tug hauv pawg ntseeg yeej hnov thiab paub txog qhov Vajtswv nrog txhua tug nyob hauv pawg ntseeg…Hmo ntawd yog nyob rau Pyongyang [ntawd yog] qhov uas Vajtswv nyob ze rau ntawm lawv” (Edwards, ibid., pp. 135, 136). Brian Edwards hais tias, “Lub sijhawm ntawd Vajtswv lub hwjchim ua rau coob tug paub txog lawv tej kev txhaum nyob. Thaum Vajtswv nrog lawv nyob, peb muaj kev txhawb siab” (Edwards, ibid.). Dr. Armstrong hais tias, “Tsis hais cov ntseeg thias cov tsis ntseeg puas leej paub txog qhov Vajtswv lub hwjchim” thaum uas muaj kev txhawb siab los (Armstrong, ibid., p. 53).

“Au yog Vajtswv qheb rooj ntug tau thiab nqi los…”

Kuv vam tias peb cov neeg yuav tuaj nyob ua kev thov Vajtswv raws li Yaxayas tau hais nyob rau 64:1. Kuv ntseeg tias ne jib txhia yuav nthuav Vajluskub mus rau nqe ntawd, thaum nyob ib leeg, thiab muaj coj los siv rau kev ua neej rau lub sijhawm thov Vajtswv. Thov kom Vajtswv nqi los rau kev txhawb siab! Vajtswv foom koobhmoov rau nej!

Peb yuav thov Vajtswv rau leejtwg? Feem coob yog rau cov uas tseem tsis tau ntseeg. Peb thov Vajtswv pab kom nej paub txog kev txhaum. Koj yuav tsis muaj hnub cheem tsum xav tau Vajtswv txog rau thaum koj los paub txog koj tej kev txhaum uas nyob hauv koj lub siab. Peb thov kom Vajntsujplig nqe los pab kom nej paub txog kev txhaum. Tom qab ntawd peb yuav los thov Vajtswv rau cov uas twb cia siab rau Yexus, thiab thov kom nej yij meem cia siab rau Yexus los ntxuav nej tej kev txhaum. Nov yog tej yam peb yuav thov Vajtswv los ua haujlwm rau nej lub neej. Dr. Chan thov coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yaxayas 64:1-4.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
     “Jesus, Where’er Thy People Meet” (William Cowper, 1731-1800; to the tune of “The Doxology”).