Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NPAJ COV LUS QHIA TSHAJ TAWM LICAS –
CHEEM TSUM RAU KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS
(Hmong)

Los ntawm Dr. C. L. Cagan thiab Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. C. L. Cagan and Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum hli 14, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 14, 2017

“Ua tes hauj lwm yog tug neeg tshaj tawm, qhia txog koj tes hauj lwm”
(2 Timautes 4:5).


Vajluskub nqe no Povlauj sau rau Timautes ua ntej nom tswv Loos uas yog Nero yuav muab nws tua tuag. Timautes yog Povlauj tug thwjtim, Povlauj ua tug coj qhia nws ua Vajtswv num, Timautes thiaj li los ua xihwb saib xyuas pawg ntseeg hauv Efexaus, Timautes tes dej num loj yog ua xibhwb.

Timautes tes dej num tsis thooj li “Filis tug tshaj tawm txoj moo zoo” (Teshaujlwm 21:8), Filis mus ib qhov rau ib qhov, Filis mus pem Xamalias thiab qhia txog Yexus rau cov ntawd (Teshaujlwm 8:5), thiab mus qhia rau lwm lub nroog (Teshaujlwm 8:40), Filis taug kev zoo li ib tug tshaj txoj moo zoo, tiam sis Timautes yog tug xibhwb siab xyuas pawg ntseeg.

Yog vim licas Povlauj thiaj li hais kom Timautes “ua haujlwm zoo li tug neeg tshaj tawm”? Vim yog txhua tug xibhwb raug hu los ua tug tshajtawm txuj moo zoo! Povlauj hais kom Timautes “yuav tsum qhia tug kheej txog [nws] qhov kev tshajtawm” (2 Timautes 4:5), qhov twg qhia thiaj yog qhia txog nws tes dej num? Ua haujlwm zoo li tug tshaj tawm! Txhua tug xibhwb yog raug hu los qhia txog txoj moo zoo, yog koj tsis ua qhov ntawd, koj tsis tau ua yam li Vajtswv tau sam hwm tseg kom koj yuav tsum tau ua!

Txhua tug xibhwb ua qhia nyob rau nws pawg ntseeg, ntawd yog qhov nws raug hu, yog li ntawd txhua tug xibhwb yuav tsum qhuab qhia zoo li tug tshaj tawm txoj moo zoo – thiab qhia li ntawd tag mus li! Yog koj cia qhov no rau lum tug qhia hauv pawg ntseeg xws li ib xyoo, txhais tias koj tsis yog tug xibhwb uas ncajncees, yog nej txhua tug qhuab qhia neeg, koj yog tug neeg tsis ncajncees, koj tes dej num tsis yog qhia Vajluskub xwb, koj yog los ua tug neeg tshaj tawm, koj yuav tsum qhuab qhia thiab siv cov lus txog kev tshaj tawm.

Cov lus qhuab qhia uas yog tshaj tawm zoo li cas? Cov lus qhuab qhia uas yog tshaj tawm yog cov lus uas qhia ncaj qha rau tug neeg uas tseem tsis tau hloov duas siab tshiab nyob rau hauv pawg ntseeg, rau txhua zaug uas muaj kev pehawm, ib txhia yeej tuaj pehawm txhua lub lim tiam, cov lus tshaj tawm txog txoj moo zoo yog qhia txog qhov tseeb uas kev txhaum thiab kev cawmdim hauv Yexus – kom cov neeg uas hnov lawm yuav tig los cia siab rau Yexus thiab raug cawmdim, lus tshaj tawm txoj moo zoo tsis yog cov lus txhais Vajluskub, tsuas yog xaiv ib nqe los qhia, lus tshaj tawm txoj moo zoo yog mua qhov tseeb ntawm nqe Vajluskub ntawm los qhia, cov lus qhuab qhia uas txhais Vajluskub ntawd tsis yog kev tshaj txawm txog txoj moo zoo, los kawm txog Spurgeon cov lus qhuab qhia siv rau seem kev tshaj tawm, tsis muaj ib qhov yuav yog “txhais Vajluskub hlo li” zoo li peb tiam tam sim no, nyob rau Vajluskub Teshaumlwm txhua cov lus nyob rau hauv yog kev tshaj tawm! Peb yuav tsum qhia raws li cov thwjtim thiab Spurgeon xwb!

Tsawg tug xibhwb xwb nyob rau niaj hnub nim no ua qhia tshaj txawm txog toxj zoo zoo, coob tug tsis qhiab li ntawd lawm, nyob rau teb chaws Amelikas nog tsawg tshaj plaws, lwm lub tej chaws los kuj tsis txawv ntau thiab, xibhwb qhia Vajluskub rau lawv cov neeg – lawv qhia txog kev kho mob, kev nplua nuj, thiab tau zoo nyob – tiam sis tsis muaj qhov qhia txog Txoj Moo Zoo txog Yexus! Lawv tsis ua raws li Vajluskub tau hais tias “Ua tej haujlwm tshaj txoj moo zoo.”

Koj yuav hais tias, “Tiam sis lub sijhawm no kuv los npaj cov lus qhia txog kev tshaj tawm? Kuv yuav ua licas? Nov yog cov lus uas kuv hais, kuv yuav hais rau koj tias qhia cov lus tshaj tawm tau zoo licas.

Cov lus qhuab qhia tshaj tawm yog muaj cov lus qhiab txog Txoj Moo Zoo uas qhov tseem ceeb, Txoj Moo Zoo yog dab tsi? Yuav qhia txog txoj Moo Zoo, koj yuav tsum paub tias txoj Moo Zoo yog dabtsi, xibhwb Povlauj qhia tias,

“Kuv qhia txoj moo zoo rau nej… tias Yexus tuag theej peb tej kev txhaum licas raws li Vajluskub; thiab nws raug faus, thiab sawv hauv qhov tuag rov los rau hnub peb raws li Vajluskub tau haist seg” (1 Kaulithaus 15:1, 3, 4).

Xibhwb Povlauj tseem hais ntxiv tias,

“Yexus los hauv ntiajteb yog cawm cov neeg txhaum” (I Timautes 1:15).

Cov lus qhuab qhia txog kev tshaj tawm muaj ob feeb, ib, teeb meem ntawm neeg tej kev txhaum; thiab ob, Yexus tuag theej neeg tej kev txhaum tau licas.

I. Ib, koj yuav tsum qhia txog txoj cai – uas yog qhia txog lawv lub siab txhaum.

Thawj yam hauv cov lus qhuab qhia txog kev tshaj tawm yog, qhia txog kev cai, ua tug neeg yuav cia siab rau Yexus tau licas? Lub ntsiab lus yog dabtsi? Yog vim licas Yexus thiaj tuag saum ntoo Khaublig? Cov lus qhuab qhia txog kev tshaj tawm yog qhia kom lawv muaj lub neej uas zoo tshaj qhov qub, los sis kev thajyeeb, ntsib kev hlub, thiab kev phoojywg, tiam sis tsis yog qhov Yexus tuag saum ntoo Khaublig! Ib txhua qhia kom cia siab rau Yexus lawv thiaj tau mus ntuj ceebtsheej, tiam sis ntawm tsis yog Txoj Moo Zoo yog tsis hais txog Yexus mus ntuj Ceebtsheej, Vajluskub hais tias, “Yexus quaj rau peb tej kev txhaum” Vajluskub hais tias “Yexus Khetos los ntiajteb yog cawm cov neeg txhaum.”

Yog neeg tsis paub tias lawv yog neeg txhaum, lawv yuav los ntawm Yexus tau licas? Lawv yuav tsis los! Lawv tsuas thov Vajtswv, lawv yuav tsa tes lees kev txhaum, thiab mus kom xibhwb thov Vajtswv pab tom qab mloog Vajtswv Txojlus, tiam sis lawv tseem tsis tau dim! Yog vim licas? Vim tsis muaj qhov uas yuav cawm kom lawv dim!

Koj yuav qhia kom lawv pom lawv qhov kev txhaum tau licas? Yog los ntawm qhiav txog Vajtswv txoj cai rau lawv, Vajluskub hais tias,

“Kev cai yog coj peb mus txog rau Yexus” (Kalatias 3:24).

Txoj cai yog qhia tias lawv yog neeg txhaum, tom qab lawv lees qhov kev txhaum no lawm, lawv yuav los rau ntawm Yexus.

Xibhwb coob tug ntshai qhia txog txoj cai, lawv ntshai tsam ua rau neeg chim, Iain H. Murray hais li no “Tug neeg no ua teeb meem rau kev tshaj tawm” nyob raui nws phau ntawv, The Old Evangelicalism (Banner of Truth, 2005; read pages 3 through 37), Hais rau peb yog lawm tias qhov ua tsis kam qhia txog neeg tej kev txhaum yog yam ua rau peb cov lus qhuab qhia tam sim no tsis muaj hwjchim dabtsi.

Txawm koj yuav dabtsi, tsis txhob qhia tawm tsam neeg cov kev txhaum, “Ua li no, tsis txhob ua qhov ntawd” nov yog hais txog qhov tseeb ntawm neeg, los sis hais ncaj rau kev txhaum, tiam sis kev txhaum tob tshaj qhov ntawd, hauv lawv lub siab txhaum, lawv lub siab muaj kev txhaum ua tau txais los ntawm Adas, Davis thiaj li hais li no tias “kuv yog neeg muaj kev txhaum los tshaj plaws, thiab kev txhaum ua rau kuv niaj yug kuv” (Phau Nkauj 51:5), yog li no Vajluskub thiaj hais tias, “Siab yog qhov ua phem tshaj dua lwm yam, thiab phem heev” (Yelemis 17:9), thiab Vajluskub hais tias “Neeg yog Vajtswv tug yeeb ncuab” (Loos 8:7), nov lauj neeg thiaj li ua kev phem kev qias, qhov lawv uas yog yuav tsum khiav tawm ntawm lawv lub neej qub, Yexus hais tias, “yam tawm hauv neeg lub siab los yog qhov phem, kev qia neeg thiab kev tua neeg… txhua yam kev phem no yog tawm hauv lub siab los” (Malakaus 7:21, 23). Tshaj qhov ntawd yog yam ua yog lawv tug kheej, txawm yog neeg xav ua zoo, los yeej hloov tsis tau nws tug kheej, nyuaj tshaj tshim yuav hloov mus ua yaj, yuav qhia tsis tau kom neeg los uas ib tug ntseeg, lawv yuav tsum raug qhia txog yam kev phem hauv lawv lub siab, Vajluskub hais tias, “lawv txhua tug puas leej yog neeg txhaum” (Loos 3:9), txhua tug nyob hauv qab kev txhaum ua ntej los hloov dua siab tshiab.

Koj yuav tsum qhia kev cau neeg kom lawv paub txog yam kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab, tom sim no txhua tug thiaj lees paub tias yog neeg txhaum, kuv tsis tau ntsib ib tug neeg hais tias nws yog tug neeg uas zoo tshaj plaws, ib tug neeg hais tias nws yog xibhwb, “yog tias kuv yog ib tug [neeg txhaum], kuv tsis yog tug uas koj hu tias tug neeg phem, kuv yog tug kuv xav, tsis yog tug neeg zoo, kuv yeej siv zoo ua qhov zoo uas kuv ua tau” nov yog tug neeg uas tseem tsis tau txais kev cawmdim! Ua ntej nws yuav dim, nws yuav tsum pom tias nws yog “neeg phem” yog li no peb thiaj yuav tsum qhia txog yam kev txhaum uas nyob hauv neeg lub siab.

Yog tsis muaj Vajtswv txoj cai, neeg yuav tsis pom tias yog vim licas lawv thiaj cheem tsum Txoj Moo Zoo txog Tswv Yexus, yog vim lino koj thiaj yuav tsum qhia kom neeg paub Vajtswv txoj cai ua ntej qhia txoj Moo Zoo rau lawv, Vajluskub hais tias, “Txoj cai yog qhia thiab coj mus txog Tswv Yexus” (Kalatias 3:24), zoo li tug xibhwb qhuab qhia, kev cai qhia tias yog vim licas lawv cheem tsum Yexus, ib yog kev cai, tom qab ntawd yog txoj Moo Zoo, Luther hais yeej yog lawm, koj yuav tsum ua tib zoo kawm yam nws hais yog koj xav los ua ib tug qhia txog txoj Moo Zoo, Luther hais tias,

Yog ib qhov ua cheem tsum, yog koj xav hloov dua siab tshiab, thaum koj pib [ntsib teeb meem], ntawd yog qhov qhia txog yam nyob hauv koj lub siab, tom qab ntawd, yuav muaj lwm yam tshwm sim tuaj, koj yuav tshawb nrhiav thiab tsis yog yam hauj lwm ua koj ua tau, tiam sis yog qhov Vajtswv ua, Nws xa nws tug Tub Yexus los rau ntiajteb qhia kom neeg txhaum paub txog Vajtswv txoj kev hlub, nov yog haukev ntawm kev hloov dua siab tshiab, txhua txoj hau kev tsis yog

(Martin Luther, Th.D., What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 reprint, Number 1014, page 343).

Kuv hais tias, “koj yuav tsum qhia kev cai kom lawv paub txog yam kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab” kuv tsis tau hais tias “koj yuav tsum qhia txog tub Tuagteb” yog, Yexus hais txog tub Tuagteb, vim tug Tuagteb yog qhov tseeb, tiam sis kuv yuav tsum ceev faj thaum qhia txog tub Tuagteb, tsis muaj leej twg yuav tau txais kev cawmdim yog ntshai txog tug Tuagteb. Lawv siv zog ua neeg zoo, lawv yuav coj k ev ntseeg nruj, tiam sis tsis ntshai txog tub tuagteb yeej cawm coj tsis tau ib tug los ntseeg, Yexus tuag rau peb tej kev txhaum, tug Tuagteb tsuas npaj tseg rau kev txhaum, qhov teeb meem loj yog kev txhaum, tsis yog tub Tuagteb, peb pom tias cov lus qhuab qhia txog tub tuagteb pab tsis tau kom neeg hloov dua siab tshiab, thawj yam yog qhia kom neeg paub txog kev txhaum hauv neeg lub siab – tsis yog tug neeg ntawd tej kev txhaum, tiam kev txhaum hauv neeg lub siab.

Qhia neeg kom paub kev txhaum, koj yuav tsum qhia tawm tsam lawv tej kev txhaum, lub siab uas tawm tsam, tiam sis tsis txhob tso rau qhov ntawd xwb, kev cai yuav cawm tsis tau neeg, kev cai yuav qhia neeg kom paub txog lawv tej kev txhaum hauv lawv lub siab, Vajluskub hais tias, “ntawm txoj kev cai yuav ntxuav tsis tau kom neeg dawb huv… vim kev cai tsuas qhia kom neeg paub txog kev txhaum xwb” (Loos 3:20), Vajluskub hais tias “yam kev cai ua tsis tau” (Loos 8:3) Tsuas yog cov ntseeg xwb thiaj li hloov tau lawv lub siab, tsuas yog Yexus cov Ntshav thiab nxuav tau neeg tej kev txhaum, thiab coj peb mus rau qeb ob.

II. Ob, koj yuav tsum qhia txoj moo zoo – uas yog qhia neeg tias Yexus cawm lawv dim ntawm kev txhaum.

Qeb ob ntawm kev qhia txog txoj Moo Zoo, koj yuav tsum qhia txog Tswv Yexus, vim qhov no tsis tau qhia kom ua tau tug neeg zoo tshaj, qhov no tsis yog qhia txog pawg ntseeg, los sis ntuj ceebtsheej, tiam sis qhia txog “Yexus tuag theej peb tej kev txhaum raws li Vajluskub” (1 Kaulithaus 15:3), Vajluskub ntawd yog “Yexus Khetos los rau ntiajteb cawm neeg txoj sia” (1 Timautes 1:15).

Txoj Moo Zoo tsis thooj li kev cai, Txoj Moo Zoo yog qhia txog Vajtswv hlub tug neeg txhaum kawg nkaus thiaj li tso Yexus los tuag theej, Txoj Moo zoo tsis yog tsim los ntawm kev cai, yog txoj kev hlub dawb zoo li Luther hais,

Txoj Moo Zoo… tsis yog qhia yam hais tias peb ua los sis tsis ua, tias yuav tsum tau ua, tiam sis kev cai txawv qhov ntawd los sis tsis thooj, thiab hais tias, “Nov yog qhov Vajtswv ua tiav rau koj, Nws cia nws tug tub los yug ua neeg rau koj, thiab los tuag theej koj … Txoj Moo Zoo qhia… Vajtswv muab dab tsi rau peb, thiab tsis yog… peb yuav ua dab tsis thiab muab dab tsi rau Vajtswv (“How Christians Should Regard Moses,” 1525).

Txoj Moo Zoo yog muaj lub siab tshiab rau tug neeg txhaum, thiab zam kev txhaum los ntawm Tswv Yexus qhov kev tuag saum ntoo Khaublig thiab sawv qhov tuag rov qab los! Tug neeg uas cia siab rau Yexus yog,

“tau txais kev ncajncees los ntawm nws txoj kev hlub uas yog kev cawmdim hauv Tswv Yexus: Ua Vajtswv tau los tuag theej neeg [them tug nqe ntawm kev txhaum] los ntawm nws cov ntshav” (Loos 3:24, 25).

Vajluskub qhia tias “Vajtswv [qhia] nws txoj kev hlub rau peb, qhov ntawd yog thaum peb tseem yog neeg txhaum, Yexus tau tuag rau peb… [peb yog] lub sijhawm no peb dawb huv los ntawm nws cov ntshav” (Loos 5:8, 9), Tswv Yexus tuag hauv neeg txhaum qhov chaw thiab rau peb tej kev txhaum, raws li Yaxayas qhia tias “Vajtswv tau muab [Khetos] los tuag theej peb” (Yaxayas 53:6) Txoj Moo zoo yog pub dawb rau peb los ntawm Tswv Yexus.

Thaum koj qhia txog Txoj Moo Zoo, tsis yog qhia txog Yexus txoj kev tuag xwb, qhia txog qhov Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los! Nov yogi b qhov ntawm Txoj Moo Zoo uas yog Khetos “sawv hauv qhov tuag hnub peb rov qab los raws li Vajluskub” (1 Kaulithaus 15:4), Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog qhov tseem ceeb, Vajluskub hais tias “Yog Khetos tsis tau sawv hauv qhov tuag rov los, koj qhov kev ntseeg tsuas yog daim tawv xwb, koj tseem nyob koj qhov kev txhaum” (1 Kaulithaus 15:17), Yexus tsis nyob hauv qhov tuag, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muab lub siab tshiab rau neeg txhaum (saib Exekees 11:19; 36:26, 27).

Tsis yog qhia txog Yexus qhov kev tuag xwb, qhia txog Nws cov Ntshav thiab! Nco ntsoov hais tias neeg yuav tsum raug cawm kom dim “los hauv Yexus cov ntshav” (Loos 3:25), “Peb yog neeg ncajncees los ntawm nws cov ntshav” (Loos 5:9), thiab Vajluskub hais tias “yog tsis muaj nws cov ntshav yuav tsis muaj kev cawmdim (kev zam txim)” (Henplais 6:22), rau kuv pom tias ntau tug xibhwb raws Dr. John MacArthur thaum nws hais txog Yexus cov Ntshav tsis yog rau kev cawmdim, thiab Yexus cov ntshav tsis muaj rau niaj hnub nim no, tiam sis tug xibhwb uas ncajncees yeej hais txog Khetos cov Ntshav! Dr. Martyn Lloyd-Jones hais yog li no tias, “Hauv lub sijhawm uas rooj txhawb siab… [pawg ntseeg] ua rau nws khav txog cov ntshav…nov yog ib txoj haukev uas pab kom peb ua need dawb huv [chaw] thia los ntawm Yexus cov ntshav” (Revival, Crossway Books, 1992 edition, p. 48). Qhia txog Ntshav! “Yexus Khetos cov ntshav ntxuav tau peb tej kev txhaum” (1 Yauhas 1:7).

Vajtswv pub Txoj Moo Zoo dawb dawb rau peb, neeg txhaum cov ntshav yeej pab tsis rau kom lawv ua tau neeg zoo tau, ib qhov uas neeg txhaum ua tau, nws yuav tsum cia siab rau Yexus, ntseeg qhov tseeb txog yexus xwb cawm tsis tau koj kom dim tau, nws yuav tsum cia siab rau Yexus xwb. Xibhwb Povlauj hais rau tug neeg Filipis ua rau nraug nkuaj tias “Ntseeg hauv [Kislis epi = nyob hauv, hauv] Tswv Yexus Khetos, thiab yuav dim” (Teshaujlwm 16:31), yog neeg txhaum cia siab rau Yexus, nws yuav dim, thiab neeg txhaum txhua tug yuav tsum cia siab rau Yexus, Yexus ua txhua yam, Nws muab lub siab tshiab rau tug neeg txhaum thiab cia lawv yug dua tshiab (Efexaus 2:5; Yauhas 3:6,7) thiab Nws ntxuav neeg txhaum tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav (Henplais 9:14, Tshwmsim 1:5b;5:9b) “Cia siab rau Yexus xwb, cia siab rau nws xwb, cia siab rau nws xwb, nws yuav cawm koj, nws yuav cawm koj, nws yuav cawm koj” (“Only Trust Him” by John H. Stockton, 1813-1877).

Thaum koj qhia Vajluskub tag, qhia tug neeg txhaum koj los cia siab rau Yexus, caw lawv los koom rau chav tsev thov Vajtswv nrog lawv tham, koj qhov hauj lwm tsis tau tag thaum lawv hais txog koj, “Los pem hauv ntej” tsis thooj li cia siab rau Yexus, “Tsa koj txhais tes” los sis hais tias “tug neeg txhau cov lus thov Vajtswv” tsis thooj li kev cia siab rau Yexus, cia siab rau Yexus yog cia siab rau Yexus – tsis yog lwm yam, yog vim li no koj thiaj yuav tsum nrog tug neeg los ntseeg tom qab mloog Vajtswv Txoj lus tag, thiab koj yuav tsum ua tib zoo nrog lawv tham, yog koj ua tib zoo mloog li no koj thiaj yuav paub txog lawv tej teebmeem, thiab qhov lawv ntseeg tsis yog, koj pab kho lawv, nrog lawv tham thiab coj lawv los cuag Yexus, thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej zoo li koj qhia txog kev txhaum hauv lub siab thiab kev zam txim ntawm Yexus cov Ntshav.

Qheb qhov no mus nyeem cov lus qhuab qhia h ais txog kev tshaj tawm uas sawv los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr. Dr. Hymers, nws yog tug xibhwb qhuab qhia thiab tshaj txoj Moo Zoo tau plaub caug xyoo, koj yuav kawm tau ntau yam yog thawm los nyeem nws cov lus qhuab qhia txog kev tshaj tawm, “Ntxuav thaib dawb huv! – cov lus qhiab txog kev hloov dua siab tshiab” los sis “Ntxuav thaib dawb huv! Tug qauv txog kev hloov dua siab tshiab.” Qheb lub npe mus nyeem, yuav qhia rau koj tias yuav nyeem licas.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.


TXHEEJ TXHEEM

NPAJ COV LUS QHIA TSHAJ TAWM LICAS –
CHEEM TSUM RAU KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS

Los ntawm Dr. C. L. Cagan thiab Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. C. L. Cagan and Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ua tes hauj lwm yog tug neeg tshaj tawm, qhia txog koj tes hauj lwm”
(2 Timautes 4:5).

(Teshaujlwm 21:8; 8:5, 26-39, 40; 1 Kaulithaus 15:1, 3, 4;
1 Timautes 1:15)

I. Ib, koj yuav tsum qhia txog txoj cai – uas yog qhia txog lawv lub siab txhaum, Kalatias 3:24; Phau Nkauj 51:5; Yelemis 17:9; Loos 8:7; Malakaus 7:21, 23; Loos 3:9, 20; 8:3.

II. Ob, koj yuav tsum qhia txoj moo zoo – uas yog qhia neeg tias Yexus cawm lawv dim ntawm kev txhaum, 1 Kaulithaus 15:3;
1 Timautes 1:15; Loos 3:24, 25; 5:8, 9; Yaxayas 53:6;
1 Kaulithaus 15:4, 17; Exekees 11:19; 36:26, 27; Henplais 9:22;
1 Yauhas 1:7; Acts 16:31; Efexaus 2:5; Yauhas 3:6, 7;
Henplais 9:14; Tshwmsim 1:5b; 5:9b.