Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ YUAV DIM TUB TUAG TEB TAU LICAS?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakau hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Tsib hli 8, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 8, 2016

“Nej yog nab, yog nab phem, nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?”
(Mathais 23:33).


Kuv tsis tau loj hlob los ntawm tsev neeg ntseeg, hauv kuv lub neej yog mus rau cov Txiv Plig los sis Kavtoliv, tiam tom qab no muaj cov neeg nyob ze peb lub tsev coj kuv mus koom pawg ntseeg Npativ thaum ntawd kuv muaj kaum peb xyoo. Nov yeej ntev los lawm yog xyoo 1954, lub sijhawm ntawd yeej hnov cov xibhwb qhuab qhia, tsis hais cov nrov koob nrov npe qhia txog tub Tuagteb, cov tug xibhwb uas yog cov Npavtiv qab teb xws lis Dr. W. A. Criswell, Dr. R. G. Lee, thiab Billy Graham, Yeej qhia txog tub Tuagteb rau lub sihawm uas kuv tseem ua tub hluas.

Tiam sis nov yog tsib caug xyoo dhau los lawm! Niaj hnub nim no kuv tsis tau hnov dua ib tug xibhwb yuav qhia tej zaj lus qhuab qhia zoo li no lawm, qhia kom neeg paub txog tub Tuagteb, yeej tsis yooj yim rau lawv yuav los qhia txog tej yam zoo li no, Au lawv raug hu los qhuab qhia! Tiam sis lawv qhia yuam kev lawm! Vim qhov lawv qhia yog los hais lus mentsis ces ho muab Vajtswv Txojlus coj los txhais zoo li hu tias “kev txhais Vajluskub” lawv yog neeg txhais Vajluskub – tiam sis lawv tsis yog qhuab qhia lawv cov lus yeej tsis muaj qhov yuav hlub txog cov neeg mloog, lawv tsus yog qw mus qw los, muab Vajluskub ib nqe los txhais zuj zus ib qhov rau ib qhov, tsis tag li kuv tug kheej los yeej tseem tsis hnov cov lus qhuab qhia txog Qaum ntuj li thiab! Kuv kuj tseem tsis hnov cov lus uas yuav qhia txog qhov Yexus tuag theej, ntoo Khaublig, Ntshav, los sis cov lus qhia kom paub ua neej, kev qhia Vajtswv Txojlus tam sim no tsis muaj qhov yuav yug tau neeg tug ntsujplig kiag li, nej tiam no yeej tsis tau hnov dua cov lus qhuab nyaum li no, thiab cov lus qhuab qhia uas yeej muaj kev hlub vim yog lawv tau hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Robert Murray McCheyne muaj mob tuag rau thaum nws muaj hnoob nyoog peb caug xyoo, nws yog tug qhuab qhia zoo licas! Niaj hnub nim los tseem muaj neeg hais txog nws cov lus qhuab qhia, txawm yog nws tuag rau xyoo 1843 lawm los xij, nws pib qhia rau thaum muaj noob nyoog 23 xyoo, thiab tuag rau thaum 29 xyoo, yog vim li cas neeg tseem nco tau nws? Nws qhia Vajtswv lus tau rau xyoo nkaus xwb, tiam sis tsawg tug thiaj li qhia tau coj mus siv rau neeg lub neej zoo li Robert McCheyne. Txhua tug xibhwb uas qhia ua lus Akiv yeej paub nws zoo vim yog Vajtswv xa tej tug neeg zoo li nos los coj pawg ntseeg kom loj hlob, Nws qhov zoo yog dabtsi? Nws qhov zoo yog kev thov Vajtswv, lub neej xij peem rau ntawm Vajntsujplig, Nws thov Vajtswv tias “Vajtswv, thov koj ntxuav kom kuv dawb huv zoo li yam tug neeg txhaum yuav ua tau” Muab ib tug xibhwb hais txog nws li no tias “Nws qhia tau muaj ceem yam kuv tsis tau pom dua lwm tug yuav qhia tau zoo npaum li nws uas yog zoo li Vajtswv yeej nyob ze rau ntawd tiag tiag.”

Au, Kuv yuav thov Vajtswv li cask om Nws tsa ib cov hluas tam sim no los qhia “Vajtswv cov lub tseem ceeb” zoo li Robert Murray McCheyne!!! Tag kis no kuv yuav coj nej los kawm txog tej yam lus uas McCheyne tau qhia tseg txog zaj “Kev txiav txim mus tag ib txhi” vim yuav pab kom nej txav los cia siab rau Yexus thiab dim ntawm Vajtswvq qhov kev chim uas yuav los txog no!

Kuv yuav muab ob peb qhov los qhia puas leej los ntawm McCheyne cov lus qhuab qhia xwb, tiam sis muaj tej nqe Vajluskub tseem ceeb xws li,

“Nej yog nab, yog nab phem, nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?” (Mathais 23:33).

Vajluskub nqe no yog Tswv Yexus zaj lus qhuab qhia tawm tsam cov Falixais, lawv yog cov qhia Vajluskub rau lub sihawm Yexus tseem nyob ntiajteb, nws hu lawv tias yog cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug (23:14), Nws hu lawv tias “ruam thiab dig muag” (23:17), Nws hais tias “Nej yog nab, yog nab phem, nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?”

I. Ib, mloog cov neeg hauv Vajluskub qhia txog tub Tuagteb.

Davis yog ib tug uas ua hum Vajtswv siab. Nws hlub tib neeg thiab hlub Vajtswv, cov neeg uas tsis kam lees yuav Yexus sim mus mloog seb nws qhia txog tub Tuagteb zoo licas.

“Neeg phem yuav thaub qab mus rau tub tuagteb uas yog haiv neeg uas hnov qab Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 9:17).

Thiab Davis hais tias,

“[Vajtswv] yeej tau cuag ntxiab, thiab muab hluav taws xob, thiab cua kub los hlawv cov neeg phem ntawd” (Phau Ntawv Nkauj 11:6).

Xibhwb Povlauj hlub Tswv Yexus heev, thiab hlub cov neeg txhaum, Povlauj tsis tau hais txog lo lus “tub Tuagteb” hlo li, zoo li yogi b los lus phem rau nws, nws hais li no,

“Thaum Yexus qhia nyob rau saum ntuj nrog rau cov tub txib uas muaj Vajtswv lub hwjchim, hluav taws yuav los kub rau cov neeg uas tsis paub Vajtswv, thiab cov neeg uas tsis mloog Vajtswv Txojlus uas yog hais txog Yexus tug uas muaj hwjchim” (2 Thexalaunike 1:7-9).

Yauhas uas yog tug thwjtim uas Yexus hlub yog ib tug uas muaj txoj kev hlub, Nws hais txog tub Tuagteb, nws hais txog lo lus no tau Xya zaug, “hauv qhov tsaus ntuj” – cov neeg txhaum yuav poob rau hauv lub qhov ntawd mus tag ib txhis, John hu tias tub Tuagteb “Hav hluas taws” (Tshwmsim 20:14), Vajluskub yeej hu tias “tub Tuagteb” tiam sis Yauhas hais tias “Hav hluav taws.”

Tswv Yexus tug Kheej, Nws los ntawm Vajtswv los, thiab “Vajtswv yog kev hlub” Nyob rau Nws tes dej num yog hlub cov neeg txhaum xwb – Nws tseem hais txog tub Tuagteb, Tswv Yexus hais li no tias,

“Nej yog nab, yog nab phem, nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?” (Mathais 23:33).

Yexus tseem hais ib zaug ntxiv tias,

“Yog ncaim ntawm kuv, koj yuav raug pom rau lub cub tawd kub mus tag ib sim neej” (Mathais 25:41).

Yexus rov hais ib zaug ntxiv tias,

“Tug uas ntseeg yuav tsis raug rhuav tshem” (Malakaus 16:16).

Puas muaj tej yam lus uas tsis yog Yexus li?

II. Ob, yog vim licas Davis, thiab Povlauj, thiab Yauhas thiab Yexus hais txog tug Tuagteb.

Yog vim muaj tseeb, Yexus hais tias “yog tsis muaj lintawd kuv yeej tsis qhia rau nej” Thaum Yexus los rau ntiajteb, nws los ntawm txoj kev hlub, vim yog txoj kev hlub no, Nws thiaj los qhia qhia neeg txhaum kom paub txog tug Tuagteb, vim yog txoj kev hlub no Nws hais rau cov neeg txhaum hais tias Nws xav cawm lawv dim hauv tub Tuagteb, thiab qhia zoo tib yam licas li Yexus qhia, yeej muaj tseeb! Muaj tseeb!

Ib txhia yuav hais tias “Kuv ntseeg lintawd” Qhov ntawd hloov tau txhua yam tau licas? Ib tug txiv neej muaj lub npe hu ua Harry Truman tsis ntseeg hais tias roob yuav muab hluav taws tawm hauv los tau, cov neeg uas ntseeg tau khiav tawm ntawm thaj chawm ntawd, tiam sis Truman hais tias “kuv tsis ntseeg lintawd” nws mus nyob hauv lub tsev uas ua kiag ntawm taw roob, Nws qhov kev tsis ntseeg ntawd cawm puas tau nws? Tsis tau! Thaum hluav taw tawg hauv av tuaj los kub nws thiab nws lub tsev mus tag ib txhi, tom qab ntawd yeej tsis muaj leej twg yuav nrhiav tau nws kiag li, nws hais tias “kuv tsis ntseeg lintawd” tiam sis qhov nws tsis ntseeg ntawd cawm tsis tau nws – thiab nej los tib yam nkaus qhov nej tsis ntseeg ntawd puas yuav cawm tau nej kom dim ntawm tub Tuagteb! Muaj tseeb! Muaj tseeb! Muaj tseeb!

Yog vim licas Davis, thiab Povlauj, thiab Yauhas, thiab Yexus thiaj hais txog tub Tuagteb vim yog lawv hlub txog cov neeg txhaum, peb cov phooj ywg zoo, peb cov phooj ywg zoo hauv pawg ntseeg, qhia qhov tseeb rau peb, Yexus yog tug phooj ywg zoo uas nej nrhiav tau lwm qhov, thiab zaj nkauj no hais li no tias “Tsis muaj tug phooj ywg twg zoo li Yexus uas los ris peb tej kev txhaum!” Yexus yog tug phooj ywg zoo, koj tug phooj ywg zoo uas yog Yexus no hais tias, “nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?” (Mathais 23:33).

Robert McCheyne hais tias “Nag hmo thaum kuv taug kev nyob rau tom teb, muaj ib lub hwjchim los rau kuv, cov neeg uas kuv qhia ib txhia yuav mus qaum ntuj ib txhia kuj yuav mus rau tub tuag teb, yog li no kuv thov ceebtom rau nej, kuv yuav tsum qhia nej txog tub Tuagteb” txhua tug qhia Vajtswv Txojlus puas ncajncees thiab tseeb, tug xibhwb uas tsis qhia txog tub Tuagteb kiag li yeej tsis yog tug zoo, txhob mus cia siab rau tug xibhwb uas tsis kam qhia txog tub Tuagteb, yog nws tsis qhia txhais tias nws tsis hlub nej tug ntsujplig! Yexus hais tias “nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?” (Mathais 23:33).

III. Peb, tub Tuagteb hauv Vajluskub yog nyob mus ib txhi.

Cov ntseeg Yavas los sis Jehovah’s Witness ntseeg hais tias tub Tuagteb tsis yog nyob ib txhi, nej puas ntseeg lawv? Ib tug neeg hu nkauj uas yog “Prince” tuag tau ob peb hnub dhau los no, Nws yog cov Jehovah’s Witness, thaum nws mob AIDS, lawv hais kom nws txhob noj tshuaj, nws tuag thiab mus rau tub Tuagteb vim yog qhov nws mus ntseeg tej yam kev ntseeg zoo li lawv.

Rob Bell yog ib tug kawm ntawv tiav nyob rau cov tsev kawm ntawv ntseeg ywj siab ua tawm tsam Vajluskub zoo li Fuller Theological Seminary, Bell hais tias tub Tuagteb tsis yog nyob tag ib txhi, Nej puas ntseeg nws thiab? Nws tseem hais tias Vajluskub hais yuam kev lawm, tug neeg uas hais tias Yexus yuam kev, thaum Nws qhia txog tub Tuagteb rau cov xibhwb cuav, neeg coob kawm nkaus mus ntseeg raws cov xibhwb cuav ntawd, tiam sis yog cov neeg cuav, Tswv Yexus Vajtswv Leejtub hais li no tias, “Lub cub tawg tsis muaj hnub tuag” (Malakaus 9:44), Yexus hais peb zaug txog qhov no nyob rau Malakaus tshooj cuaj! “Lub cub tawg tsis mau hnub tuag” “Lub cub tawg tsis mau hnub tuag” “Lub cub tawg tsis mau hnub tuag” nov yog qhov Tswv Yexus hais nyob rau hauv Malakaus tshooj cuaj. Thiab Yauhas hais tias “Cov pataws uas kub yam tsis muaj hnub tuag tag mus li” (Tshwmsim 25:46).

IV. Plaub, yuav ua licas koj thiaj khiav dim tub Tuagteb?

Yexus hais tias “yuav ua licas koj thiaj khiav dim tub tuagteb?” (Mathais 23:33).

Tsis muaj hnub koj yuav khiav dim yog koj tsis tuaj pehawm Vajtswv, ib txhias yuav hais tias “kuv yeej tsis rov tuaj qhov no tuaj mloog Dr. Hymers ib zaug ntxiv li lawm” Nws ua rau kuv ntshai! Kuv yuav tsis muaj ib zaug li lawm” kuv paub tias yuav muaj ib txhias hluas hais li ntawd, tiam sis yog kuv dag nej yim huab yuav ua rau nej ntshai tshaj, kuv yeej qhia rau nej ntau zaug txog qhov Vajluskub hais txog tub Tuagteb, kuv hais txog tug xibhwb hluas uas yog Robert McCheyne, lawv hu nws tias “tub xibhwb menyuam yaus” Nws tsuas qhia tau rau xyoo, thaum nws muaj hnub nyoog nees nkaum xyoo, nws yog ib tug xibhwb qhuab qhia tau zoo heev rau cov Presbyterian rau lub sijhawm ntawd, “Nws qhia cov lus uas muab tseeb nyob rau nws [lub neej]” Txawm koj yuav tsis nyiam kuv los xij, kuv thov Vajtswv kom nej mus ntseeg tug xibhwb hluas no cov lus qhuab qhia.

Ib zaug ntxiv tsis muaj hnub koj yuav khiav dim tub Tuagteb yog koj tuaj pehawm Vajtswv txhua zaug tiam sis tsis kom hloov dua siab tshiab, tsis txhob xav tias koj yeej yuav dim yog pheej tuaj rau ntawm no? Koj xav tias koj yeej yuav dim los ntawm qhov muaj nyiaj rau pawg ntseeg no lov? Koj xav tias koj dim los ntawm qhov koj pab tu lub tuam tsev, ntxuav tsheb, los sis ua hauj lwm rau pawg ntseeg? Yog koj dim ces qhov no yog yam Ntxwnyoog dag koj xwb! Vajluskub yeej qhia meej tias, “Nej dim los ntawm kev hlub…uas yog Vajtswv li koobhmoov: tsis yog qhov nej ua haujlwm, kom neeg thiaj khav tsis tau” (Efexaus 2:8,9). Vajluskub qhia tias “tsis yog qhov haujlwm zoo uas peb tau ua, tiam sis cawm peb los ntawm nws qhov kev hlub…los ntawm Tswv Yexus peb tug Cawmsej” (Tistus 3:5, 6).

Ib zaug ntxiv, koj puas xav hais tias koj yuav dim los ntawm qhov koj mus rau tom chav thov Vajtswv txawm koj yuav tsis hloov dua siab tshiab hlo li? Kuv ntseeg tias ne jib txhia tuaj tag kis no vim yog nej ntshai tub Tuagteb, tiam sis nej pom cov neeg uas yeej tsis raug cawm kom dim vim yog lawv ntshai tub Tuagteb, yeej tsis pom dua ib tug twg hlo li! Kuv ua haujlwm tau 58 xyoo tsis pom dua ib tug hlo li, tsis muaj ib tug! Kom los rau ntawm chav tsev thov Vajtswv vim yog koj ntshai tub Tuagteb, li no los koj yuav tsis dim!

Koj yuav tsum xav txog koj li kev txhaum, tsis yog yam kev txhaum koj ua xwb, tiam sis yog yam kev txhaum hauv koj lub siab! Koj yuav tsum lees kev txhaum hauv siab, koj qhov kev ntxeev siab, koj tug kheej uas yog neeg txhaum, Yexus tsis tau los cawm tug neeg ntshai tub Tuagteg, tsis yog! “Yexus los cawm cov neeg txhaum” – tsis yog lwm yam! (1 Timauthis 1:15).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum! Tswv Yexus cov ntshav ntws saum ntoo Khaublig ntxuav koj tej kev txhaum! Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag thiab nce rov mus qaum ntuj muaj hwjchim rau koj kom kov yeej kev txhaum! Nov thiab yog qhov koj los rau tom chav tsev thov Vajtswv lees txim! Koj li kev txhaum! Koj li kev txhaum! Koj li kev txhaum! Hloov dua siab tshiab thiab cias siab rau Yexus nws yuav cawm koj dim ntawm kev txhaum! Thov sawv ntsug thiab nyeem Phau Nkauj 139:23, 24, nyob rau daim 7 hauv nej phau nkauj.

“Tug Tswv thov tshawb nrhiav kub lub siab:
Siv kuv vim yog paub txog kuv lub siab:
Thiab paub txog kuv lub siab;
Siv kuv vim yog paub txog kuv lub siab:
Thiab pom txog qhov tsis zoo hauv kuv siab
Thiab coj kuv mus tau txoj siab ib txhi.”

Amees, kaw nej qhov muag, yog nej xav nrog peb tham txog koj li kev txhaum, thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, thov sawv raws Dr. Cagan, John Cagan thiab Noah Song qab mus rau tom chav thov Vajtswv, lawv yuav muaj lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab nej txog kev txhaum, thiab qhov raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Tshwmsim 14:9-11.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Where Will You Spend Eternity?” (by Elisha A. Hoffman, 1839-1929)/
“Search Me, O God” (Phau Nkauj 139:23-24).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ YUAV DIM TUB TUAG TEB TAU LICAS?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nej yog nab, yog nab phem, nej yuav dim lub txim hauv tub tuagteb tau licas?”
(Mathais 23:33).

(Mathais 23:14, 17)

I.    Ib, mloog cov neeg hauv Vajluskub qhia txog tub Tuagteb.
Phau nkauj 9:17; Phau nkauj 11:6; 2 Thexalaunike 1:7-9;
Tshwmsim 20:14; Mathais 23:33, 41; Malakaus 16:16.

II.   Ob, yog vim licas Davis, thiab Povlauj, thiab Yauhas thiab Yexus
hais txog tug Tuagteb, Mathais 23:33.

III.  Peb, tub Tuagteb hauv Vajluskub yog ib txhi, Malakaus 9:44;
Tshwmsim 14:11; Mathais 25:46.

IV.  Plaub, yuav ua licas koj thiaj khiav dim tub Tuagteb? Efexaus 2:8, 9;
Tistus 3:5, 6; 1 Timautes 1:15.