Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THOV VAJTSWV THIAB YOOMOV NYOB RAU OBAMA TIAM

PRAYER AND FASTING IN THE AGE OF OBAMA
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Xya hli 12, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 12, 2015

“Thiab thaum nws los txog hauv lub tsev, nws cov thwjtim txawm los nug nws twj ywm tias, yog vim licas peb thiaj ntiab tsis tau tawm? Nws thiaj teb lawv tias, yuav ntiab tau hom dab no tawm yog yuav tsum thov Vajtswv thiab yoomov” (Malakaus 9:28, 29).


Cov lus qhia no yooj yim, Yexus tau mus ra pem roob, thaum nws rov qab los nws pom cov neeg coob tuaj nyob ib puas ncig cov thwjtim. Yexus nug lawv hais tias muab teebmeem dabtsi, Muaj ib tug txiv neej txawm tej hais rau Yexus tias nws tug tub tab tom raug dab nkag. Dab ua rau nws tsis meej pem lawm. Nws hais tias nws hais kom cov thwjtim ntiab tug dab ntawd tiam sis lawv ntiab tsis tau Yexus thiaj kom lawv coj tug mitub ntawd los cuag nws, Yexus thiaj li ntiab thiab hais rau tug dab ntawd tias “Cia li tawm ntawm Nws los, thiab tsis txhob nkad nws ntxiv li lawm.” Tug dab ntawd thiab qw thiab tawm ntawm tug tub ntawd los. Yexus thiaj cev tes mus tsa tug mitub ntawd sawv los, nws txawm zoo lawm. Tom qab ntawd tsis ntev Yexus tau mus rau tom ib lub tsev. Cov thwjtim los cuag Yexus thiab nug hais tias “Yog vim licas peb thiaj ntiab tsis tau tawm” (Malakaus 9:28)

Dr. Martyn Lloyd-Jones hais li no tias, “lawv ua tag lawv lub zog lawm, tiam sis ua tsis tau. Lawv ntiab tau ntau tug dab lawm, tiam sis lawv ho los ntiab tsis tau tug dab no. Tiams nyob lub sijhawm no Cawmseej [Yexus Khetos] hais ib lo lus xwb ces tug mitub ntawd txawm zoo lo lawm. ‘yog vim licas peb thiaj ntiab tsis tau tawm?’ lawv hais li ntawd thiab [Yexus] teb lawv hais tias ‘hom dab no yuav ntiab tsis tau kiag li yuam tsum yog thov Vajtswv thiab yoo mov xwb’” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1994 edition, p. 9; comment on Mark 9:28, 29).

Qhov uas cov thwjtim ntiab tsis tau tug dab no ntawm yog ib qhov tseemceeb rau peb yuav tsum tau paub. Yog ib qhov tseemceeb uas Vajlubkub tshiab sau txog Vajntsujplig peb zaug nyob rau hauv – hauv Mathais, hauv Malakaus, hauv Lukas ib zaug ntxiv thiab. Dr. Lloyd-Jones hais tias qhov no tseem ceeb heev rau peb tiam tamsim no. Kuv los kuj pom li ntawd thiab, Ua ntej kuv yuav muab Vajluskub nqe no coj los siv rau peb pawg ntseeg, kuv thov hais txog cov neeg uas lo kho Vajluskub thiab muab lo lus no “thiab yoo mov” rhov tawm lawm.

Ua ntej kuv los rau kuv cov lus qhuab qhia, kuv xav qhia rau nej txog ob los los tom kawg uas nyob rau ntawm nqe 29 – “thiab yoomov” Phau Vajluskub The Scofield hais txog “u” hais txog “hais txog qhov zoo tshaj ntawm MSS (manuscripts] yeej pom zoo siv lo lus ‘thiab yoomov’” Qhov no yeej qhia tau hais tias txawm yog cov conservative Scofield los yeej los tswj tau cov neeg uas thaum Vajluskub nyob rau tiam kawg ntawm 19th century. Yog vim licas phauv manuscripts qub qub thiab nro lo lus yoomov tawm “ho yog phau manuscripts uas zoo tshaj”? Phau manuscript loj yog muaj lub npe Sinaiticus manuscript. Qhov tsis pom zoo ntawd yog cov lus qub qub thaum ub lawv xwb. Tiam sis peb puas yuav paub tau tias yog Vajtswv Txojlus?

Kuv thiab poj niam tau mus txog St. Catherine’s Monastery, nyob rau ntawm taw roob Xinais nyob rau ntau xyoo tag los, pom daim uas yog manuscript – nyob rauv lub tuam tsev. Nyob rau ntaw qhov roob muab ib cov pob txha tau hau neeg. Yog cov xwbhwb uas nyob hauv lub tuam tsev ntawd, Nyob hauv lub tsev lawv yeej tsis taws teeb kiag li nyob tsau ntuj nti yam ua kuv tsis pom dua qhov twg kiag li. Lawv tseem muab ib qe coj los daim rau saum ru tsev. Thiab tsuas yog taws roj teeb kom pom kev zeem zuag. Rau kuv saib zoo li “Raider of the Lost Ark”! Kuv tsis xav nyob qhov chaw kiag li! Vim yog ib qhov chaw ua tsau ntuj uas thaum ub Tischendorf uas tug pom cov ntawv uas sau txog Yexus cov lus. Tom qab ntawd poj niam wb txawm pom daim manuscript tseeb nyob rau hauv British hauv nroog London

Kuv ntseeg hais tias cov xibhwb uas ua haujlwm lub sijhawm ntawd raug cov neeg uas yog Gnosticism los tswj, Yog lintawd cov neeg Gnostics thiaj tsis nyiam kom muaj lo lus yoomov sau nyob rau phau Vajluskub Malakaus.

Tsis tag li ib qhov ua kuv xav tias yog vim licas lawv thiaj muab lo lus “yoomov” rho tawm hauv phauv Vajluskub Malakaus. Kuv pom tias cov lus sau nyob rau hauv yuav hais tau tsis meej yog koj muab lo lus “yoomov” rho tawm, Phau NIV, uas raug txhais tshiab tamsim no los yeej zoo li lwm phauv uas txhais tshiab lawm thiab xws li “Hom dab no yuav tsum yog thov Vajtswv xwb.” Peb yeej tsis paub tias cov thwjtim thov dabtsi? Yeej muab tseeb lawv thov Vajtswv tiag! Zoo li C.S Lewis sau nyob rau nws phauv ntawv, cov neeg uas thuam Vajluskub no yuav tsum los nyeem lus Akis tso Yog lawv los nyeem lawv pom txog qhov yuam kev. “Hom dab no yog yuav tsum thov Vajtswv”? Tsis muaj qab hau! Qhvo tseeb tiag lawv yeej thov Vajtswv lawm Cov lus no yuav kom meej tiag tiag yuav tsum yog sau li no “hom dab no yuav ntiab tawm tau yog yuav thov Vajtswv yoomov.”

Yam peb uas kuv xav tias yog vim licas, yog peb tig mus saib cov ntseeg Vajtswv li keebkwm lawv yeej hais tias kev thov Vajtswv yoomov yog qhov tseemceeb, Thaum Dabntxwnyoog tib los tawm tsam Vajtswv tes dej num. Cov xibhwb txheej thaum ub yeej paub tias lawv yuav tsum yoomov thov Vajtswv. Tiam sis niaj hnub nim no cov xibhwb tshiab no tsis kam coj raws li los lus “yoomov thiab thov Vajtswv” Koj puas paub tias John Wesley tau yoomov nyob rau txhua lim tiam kom muaj rooj txhawb siab los tshwmsim? Koj puas paub tias Jonathan Edwards yoomov tau peb hnub ua ntej nws los qhia Vajtswv Txojlus rau lub ntsiab lus “Tug Neeg Txhaum Nyob Rau Ntawm Vajtswv Txhais Tes”? Cov lus qhuab no ua rau muaj kev txhawb siab loj nyob rau nws pawg ntseeg, ua rau ntuav dav mus thoov tebchaws Akiv tshiab – thiab Akiv. Vajtswv lub hwjchim zaum no puas yuav tshwmsim rau Edwards yog nws tsis thov Vajtswv yoomov? Niaj hnub nim no tsis muaj kev txhawb siab qhov twg kiag li vim yog tsis muaj kev thov Vajtswv yoomov, puas yog li kuv hais no? Qhov no yeej muaj tseeb – tsis muaj kev txhawb siab ib nyuav qhov twg kiag li, tsis tag li los tsis muaj kev yoovmov kiag li! Tsis muaj kiag li!

Yam plaub uas ntxim nyog yuav tsum kawg lo lus “thiab yoomov” Luther hais txog “Kev piv” Vajluskub. Nws txhais tau hais tias peb yuav pom lwm nqe Vajluskub uas sib thooj pom tias hais licas, thaum peb los txhais Vajluskub. Qhov twg yog qhia kom paub meej txog kev thov Vajtswv yoomov? Nyob rau phau Vajluskub Yaxayas 58:6.

“Tsis yog qhov kev yoomov kuv kev tau xaiv tseg lawm lov?” kom peb txoj hlua [sia hlau] plam mus, thiab…rhuav txhua tug quab (Yaxayas 58:6).

Yexus paub Yaxayas zoo heev. Nws hais txog Yaxayas 61:1, 2 thaum nws qhia Vajtswv Txojlus nyob rau pem zos Naxales. Yexus paub Yaxayas 58:6 zoo heev thaum nws hais tias, “Hom dab no yuav ntiaj tau, tiam sis yuav tsum yog thov Vajtswv thiab yoomov” (Malakaus 9:29).

“Tsis yog qhov kev yoomov kuv kev tau xaiv tseg lawm lov?” kom peb txoj hlua [sia hlau] plam mus, thiab…rhuav txhua tug quab (Yaxayas 58:6).

Yexus hais txog Yaxayas rau nws cov thwjtim kom yuav tsum thov Vajtswv thiab yoomov “cia kom mus lintawd” – thiab ntiab ntxwnyoog tawm” Nov yog “cov lus piv” hauv Vajluskub! Qhov no lauj cia Vajlubkub yog qhov tseemceeb. Kuv ntseeg tias Luther los kuj pom zoo ib yam li kuv thiab.

Qhov tsib uas kuv lees yuav “thiab yoomov” yog ib lo lus tseemceeb uas hais kom rau lub sijhawm ua peb ntiab txhua tug dab tawm. John Wesley, hais tib yam nyob rau hauv Mathais 17:21, hais tias, “Hom dab no yuav ntiab tsis tau tawm, tsuas yog yoomov thiab thov Vajtswv xwb. Muaj ib txhia dab ua cov thwjtim ntiab tau tawm ua ntej ntawd tsis tag yoomov los ntiab tau” tiam hom dab no yuav tsum yoomov thiab thov Vajtswv xwb (John Wesley, M.A., Wesley’s Notes on the New Testament, Baker Book House, 1983, volume I; note on Matthew 17:21).

John Wesley (1703-1791) paub txog kev tawm tsam tej ntsujplig ntawd nyob rau nws kev ua Vajtswv dej num thiab lub koomhaum uas yog Wesleyan Methodims.

Dr. Thomas Hale yog ib tug kws kho mob mus ua Vajtswv num nyob rau Thaib teb. Muaj ntau zoo nws tau tawm tsam ntsujplig phem, Dr. Hale, nyob rau nws phau ntawv hais txog kev yoomov kom tau txais Vajtswv lub hwjchim…thaum, thiab los ntawm kev yoomov, peb qhia rau Vajtswv tias peb yeej siv zog tiag tiag…nws yuav teb peb cov lus thov los ntawm qhov muab hwjchim thiab tswvyim thiab koobhmoov ntawm ntsujplig.” Tom qab uas ua Vajtswv haujlwm ntsib ntsujplig phem los tawm tsam, Dr. Hale hais tias peb yuav tsum “thiab yoomov” raws li Vajluskub (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 265; note on Mark 9:29).

Tamsim no kuv los hais txog yam rau uas hais txog yuav tsum siv los lu “thiab yoomov” tsuas yog mua ob daim manuscript uas rho lo lus no tawm, tiam sis sau puas daim tseem tseg lo lus no nyob rua hauv. Cov neeg thuam Vajluskub ua rhov tawm ntawm ob phauv no tsis pom cov ntawd, Thov Vajtswv pab peb! Kuv ntseeg tias peb yuav tsis muaj kev txhawb siab yog peb tsis tig rov mus rau ntawm kev yoomov thov Vajtswv!

Kuv twb qhia rau yam rau nej lawm txog cov txhais Vajluskub tshiab tam sim no tsis lees yuav los lub yoomov rau nqe Vajluskub no! Kuv yeej tsis siv cov Vajluskub ntawd kiag li. Kuv tsis cia siab rau lawv. Yog lintawd kuv thiaj siv King James Bible los qhia xwb, Yog li ntawm kuv thiab cim cov lus uas nyob hauv phau King James Bible xwb, thiab nej yuav tsum nyeem phauv King James xwb. Nej yuav tau txais koob hmoov!

“Hom dab no yuav ntiab tsis, tiam sis tsuas yog thov Vajtswv thiab yoomov” (Malakaus 9:29).

Tamsim no: Kuv yuav los tej ob lo lus nug no:


(1) “Ntawd yog” dabtsi?

(2) Yuav uas licas peb thiaj kov yeej “hom no”?


Kuv yuav tsis laug kuv lub sijhawm los qhia hais tias ntxwnyoog thiab ntsujplig phem cia sia tau licas. Yog koj yog ib neeg tshajtawm koj yeej paub zoo, los ntawm qhov koj ntsib, tias yeej muaj ntsujplig phem tiag. Kuv yuav tsis los hais txog qhov no lawm.

“Hom no” hais txog cov ntsujplig uas tawm tsam peb, tiam sis peb tsis pom thiab tsis paub tias yuav kov yeej tau licas, Vajtswv txojlus qhiab tias cov ntsujplig ntawd ua rau peb qhov muag dig “cov neeg tsis ntseeg qhov muag dig” (2 Kaulithaus 4:4). Thiab qhov no yeej muaj tseeg rau ib tug neeg uas uantej yuav los hloov dua siab tshiab, peb niaj hnub tawm tsam “hom” dab no ntev los lawm. Thiab peb yeej pom tias “hom” dab no, peb yuav kovyeej los ntawm kev thov Vajtswv, Yexus yuav teb peb cov lus thov.

Peb tseem paub tau hais tias “hom” dab no tseem tshwm cov neeg tsis ntseeg Vajtswv lub siab kom dig – “Ntxwnyoog los nyob hauv lawv, thiab muab cov lus hauv lawv rho tawm hauv lawv lub siab” (Lukas 8:12). Thiab peb tseem niaj hnub pom tias, “hom” dab no twb swb Tswv

Yexus lawm.

Ntxwnyoog yuav xa nws cov thwjtim mus rau ob txoj kev ntawm no. Ua kom Adas thiab Avas qhov muag dig nyob rau hauv lub vaj Edees. Lawv muab Vajtswv Txojlus tshem tawm hauv ob tug lub siab puas thaum chiv.

Peb ntseeg hais tias ob txoj hauv kev nov yog qhov uas Ntxwnyoog siv rhuav tshem peb cov neeg nyob rau tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws nyob rau sab hnub poob los txog rau niaj hnub nim no. Nim no neeg thiaj li lam tau lam ntseeg Vajtswv. Neeg lam cav ntseeg hais tias Vajluskub yog Vajswv cov lus. Lawv lub siab twb dig lawm. Vajtswv txoj lus raug rho tawm hauv lawv lub siab lawm

Tiamsis lawv ntseeg qhov dav dav txog Vajtswv thiab Vajluskub, peb muaj peevxwm hais tias lawv zoo li “cov neeg txheej thaum ub” tsis hais poj niam los sis txiv neej. Vim cov neeg thaum ub tsis kav los cuag Vajtswv, lawv tsis cia siab rau Yexus – lawv zoo li lo lus hais tias “tsis muaj Vajtswv,” los sis “Vajtswv tuag lawm” – thiab lwm yam. Qhov uas peb yuav pab tau cov neeg no ces yog qhia cov lus hais txog Tswv Yexus thiab thov Vajtswv rau

Los txog rau niaj hnub nim “no” tiam no neeg los ntseeg lo lu hu hais tias neeg thiaj txwj ntse los sis Englightenment, pib rau lub sijhawm 17th century thiab tiam uas yog Voltaire (1694-1778). Lub sijhawm ntawd neeg muaj khoom ntiajteb saib hlob, thiab tig los thuam Vajtswv thiab Vajluskub, Tiam sis nyob tau tiam 19th century ntawm tseem tsis tau phem heev thiab, los txog rau tiam “tshiab” tom qab no neeg ntseeg qhov hais tias “yuav tsum ua rau qhov muag pom” raws li “siv neeg kev txawj ntse” los thuam rau seem ntsujplig. Billy Graham tau qhia nyob rau hauv phau Vajluskub Yauhas 3:16, nws hais tias “Koj yuav muab Vajtswv coj los tso rau ib lub tawb tsis tau.” Nws qhia txog cov neeg tamsim “no” Yeej muab tseeb lintawd neeg “tiam no” tuag los ntawm lawv tej kev phem.

Niaj hnub nim no peb nyob rau tiam uas yog neeg qhuas lawv tej kev txawj ntse uas yog hu tias “post-modern” – Lub sijhawm uas neeg saib tsis tau Vajtswv, tsis coj kev ncaj kev ncees. Neeg siv “kev khavtheej”, tiam sis tsis muaj kev ncajncees nyob rau hauv. “Yog peb pom tias qhov no yog lawm” nov yog cov neeg tiam tam sim no lub tswvyim. Lawv hloov lo lu no “Tsis muaj Vajtswv” – mus hais li no tias “Yog Vajtswv muaj tseeb rau koj, nrhiav kom tau – cia kuv muaj kuv tug vajtswv.” Los sis hais li no, yeej tsis muaj ib qhov twg tias yog qhov tseeb. Qhov twg zoo rau koj ces qhov ntawd yog qhov tseeb xwb – nyob ntawm koj xwb

Nov yog “hom no” – Nov yog qhov uas cov hluas niaj hnub nim no xav – cov lus uas hais tsis meej, hloov mus hloov los, ntseeg tsis tau, “qhov twg yog rau koj” raws li koj xav, ntawd hov “hom no.” Nov yog hom dab uas peb niaj hnub tawm tsam tamsim no! Kuv hnov cov lus hais hais tias, thiab lawv yeej hais yog lawm, lawv hais tias txij thaum Obama coj kev tsaus ntuj los. Txhua yam ntsia txawv tag, tsis muaj ib yam yuav nyob ruaj khov kiag li. Yog, koj muaj peevxwm yuav hu hais tias “Obama” tug ntsujplig – yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los theej tau qhov ntawd, qhov no puas ua teebmeem rau pawg ntseeg? Au yog! Cov Npavtiv qab teb muaj cov pawg ntseeg txog li 2,000 pawg ntseeg raug kaw rau tsaib no! Tsis xav hnov txog kiag li! Tsis muaj ib zaug twg zoo li no! Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Peb yuav tsum totaub hais tias peb tabtom tawm tsam tej lub hwjchim phem thiab loj heev. Peb tawm tsam cov hwjchim uas txawv txawv” (Studies in the Sermon on the Mount, part 2, p. 148)

“Hom no” yog muaj ceem heev rau peb, yog peb thov Vajtswv xwb yuav kov tsis yeej, tsis yeej – peb yuav tsum “yoomov thov Vajtswv” los sis peb yuav cia kom kev tshaj tawm ploj mus. Yog lintawd, kuv thiaj thov nej kom yuav tsum yoomov thiab thov Vajtswv rau lub Saturday tom ntej no. Tsis txhob yoo yog koj mus teebmeem txog kev mob nkees. Yuav tsum nug koj tug kws tshuaj uantej. Yog koj xav yoo nrog rau peb, nco ntsoo tias yuav tsum haus dej, ib khob rau txhua ib teev twg. Peb yuav xaus qhov kev yoomov rau thaum 5:30 PM, tom qab ntawd peb yuav noj mov huav lub tsev pehawm Vajtswv. “Hom dab no yuav ntiab tsis tau, tiam sis yuav tsum yog yoomov thiab thov Vajtswv” Cov ntsoov hais tias hnub yoomov ntawd yuav tsum siv sijhawm thov Vajtswv coj cov tsis nteeg tuaj koom pawg ntseeg, thiab coj lawv los cuag Yexus kom dim thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav thiab kev ncajncees. Vajtswv tug nyob saum ntuj, thov kom muaj tseeb lintawd, hauv Yexus lub npe, Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 9:14-19.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“O For a Thousand Tongues to Sing” (by Charles Wesley, 1707-1788; to the tune of “O Set Ye Open Unto Me).