Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV POM LOS YOG KEV NTSEEG?

SEEING OR BELIEVING?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Ob hli ntuj 4, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 4, 2018

“Tug Tswv uas nej tseem tsis tau pom, nej tseem hlub nws, thaum uas nej tseem tsis tau pom nws, nej tseem ntseeg thiab qhuas nws thiab zoo siab tshaj plaws, yog li no nej tug ntsujplig thiaj li tau txais kev cawmdim vim yog kev ntseeg”
      (1 Petus 1:8, 9).


Petus hais rau cov neeg uas tsis tau pom dua Yexus, lawv tsis tau pom dua Yexus dua rau lub sijhawm nws tseem nyob ntiajteb, tiam sis lawv raug cem los ntawm Yexus, coob tug kuj ntsib Yexus rau lub sijhawm Nws tseem nyob ntiajteb, tiam sis ho tsis tau txais kev cawmdim, peb yeej pom tseeb tias yeej muaj tseeb li Spurgeon hais tias – “Pom tiam sis tsis ntseeg, tiam ntseeg thiaj li pom” nov yog Spurgeon lub ntsiab lus qhuab qhia, uas yog nyob rau nqe Vajluskub saum no, kuv yuav muaj Spurgeon cov lus hais yooj yim rau nej totaub.

I. Ib, kev pom tsis yog kev ntseeg.

Koj tsis tag yuav paub Vajluskub ntau los totaub txog qhov no, txhua tug uas nyob hauv Vajluskub yog cov pom Yexus, lawv pom Nws, tiam sis tsis ntseeg Nws, Judas Ixakhaliau yog Yexus ib tug Thwjtim, tiam sis Yudas tsis ntseeg Yexus, Yudas raws Yexus tau peb xyoo, Nws nrog Yexus nyob, Nws nrog Yexus noj uake, nws tseem ntiab tau dab tawm los ntawm Yexus lub npe, nws qhia txog Yexus, Nws paub thiab nyob ze Yexus, Yexus tseem hu tias nws yog Yexus tug phoojywg, tiam sis Yudas tsis ntseeg Yexus, nov lauj thiaj ua rau nws ntxeev siab rau Yexus los ntawm qhov xav tau peb caug choj nyiaj xwb, nws thiaj li mus dai caj dab tuag, nws thiaj mus rau tub Tuagteb, lwm tug thwjtim los yeej tsis zoo tshaj ntawd thiab, lawv kuj tsis ntseeg Yexus, Nws hais rau lawv tias Nws yuav mus rau hauv Yeluxalees yog mus raug kev txom nyem thiab tuag, “lawv yeej tsis totau ib yam hlo li…thiaj tsis totaub yam ua lawv tau hais” (Lukas 18:34), lawv tsis ntseeg Yexus txog rau thaum Yexus ua txuci rau lawv (Yauhas 20:22), tug thwjtim Thaumas los yeej tsis ntseeg Yexus! Lawv nrog Yexus nyob tau peb xyoo, tiam sis lawv los kuj tsis ntseeg Nws, Vajntxwv Helauj pom nws, tiam sis tsis ntseeg Nws, Pilaj pom Nws tiam sis kuj tsis ntseeg Nws, cov Falixais pom Nws ua Txujcai, tiam lawv tsis ntseeg Nws, cov neeg Xadukhai thiab cov Heraudias hais txog Nws, tiam sis tsis ntseeg Nws, Yexus pub mov rau neeg noj coob li coob, thiab pom Nws ua txwjcim, tiam sis tsis ntseeg Nws, yog li cov neeg uas pom Yexus rau lub sijhawm Nws tseem nyob ntiajteb los yeej tsis kam ntseeg Yexus kiag li! Nov yeej yog qhov tseeb! Yauhas uas yog Yexus tug Thwjtim yeej qhia meej tias, Yauhas hais tias “Tug Tswv tsis yog los rau ntawm Nws cov neeg, vim nws cov neeg yeej tsis kam lees yuav Nws” (Yauhas 1:11), Tsawg tug xwb yog cov uas pom thiab lees yuav Yexus.

Qhov tseeb no qhia rau peb paub tias “pom tsis yog tias yuav ntseeg” Yog li hmo nej ib txhias yuav hais tias koj ntseeg Nws yog koj pom Nws lawm, koj yeej tsis lees, tiam sis yeej muaj tseeb, yog li no koj thiaj li pheej xav tias cia koj “pom” thiab qhia tias Yexus yeej muaj tseeb tiag, yog koj pheej tseev kom “pom” los sis saib tias Vajluskub cog lus tseg rau qhov twg, koj tsuas yog totaub raws li koj pom xwb, koj pom li Vajluskub hais, tiam sis koj yuava tsis pom Yexus, yog li no koj thiaj li tsis lees ntseeg Nws, nov yog qhov koj tsis kam lees ntseeg Nws, nov yog qhov koj tsis kam lees ntseeg Nws, nov yog qhov koj tsis tau txais kev cawmdim, tiam sis kuv hais rau koj “pom tsis yog tias yuav ntseeg” Pom qee yam tsis yog tias yuav ntseeg, los nyeem Vajtswv Txojlus los yeej tsis yog tias yuav ntseeg, pom Yexus lub hwjchim los tsis yog tias yuav ntseeg, cov neeg tsis ntseeg kuv hais los saum no paub Vajluskub zoo, txhua tug pom Yexus, coob tug pom Yexus ua txujci, tiam sis tsis ntseeg Yexus, feem coob ntawm cov neeg no tuag thiab poob rau tub Tuagteb vim yog lawv tsis ntseeg Nws, txawm yog lawv pom Nws ntau zaug!

Tug cev Vajtswv lus uas yog Yaxayas hais txog Yexus, Yaxayas hais tias “Nws raug neeg tsis lees paub” (Yaxayas 43:3) Barnes sau li no tias,

Nws raug nxub…tug Cawmdim raug cov neeg Falixais tsis lees yuav, thiab cov neeg Xadukais, thiab cov neeg Loos tsis lees yuav, nws lub npe los neeg tsis lees paub.

Neeg tsis lees paub…cov lus no yeej muaj ntsiab lus zoo kawg nkaus, thiab cov neeg no yeej qhia txog yav neeg ntiajteb ua rau tug Cawmseej, nws lub npe neeg “Tsis lees yuav [los ntawm] neeg” peb pom tias yog ib qhov ua ntxim tu siab heev, cov neeg Yudas tsis lees yuav, thiab cov neeg nplua nuj, thiab txhuas hais neeg txhua hom neeg thiab txhua phaum neeg.

Phau ntawv uas yog The Pulpit Commentary hais li no tias,

Neeg ntxub nws, tsis muaj ib tug neeg twg yuav mloog nws tej lus qhuab qhia thiab qhov uas paub meej tshaj plaws yog thaum nws tseem ua neeg nyob lawv ntxub nws heev ua ntej nws yuav raug ntsia saum ntoo khaublig, neeg tsis lees paub nws phem tshaj qhov uas neeg hnov nws qab…peb tug Tswv mob siab rau nws cov “menyuam yaj” lwm tug neeg yeej tsis muaj “tug yuav raws nws qab” cov neeg uas yog “thawjcoj” txaw yog cov thwjtim lost seem “khiav tawm thiab tawm ntawm nws mus.”

Txhua tug neeg uas nyob ze Yexus rau lub sijhawm uas nws tseem nyob rau ntiajteb tau tsis lees paub thiab tawm tsam nws, koj puas txawv txav ntawm cov neeg no thiab? Yog koj tsis tau hloov dua siab tshiab, koj zoo tib yam li lawv thiab, koj khiav nkaum ntawm Nws, lawv hnov Nws lub suab, lawv tsis ntseeg Nws, pom tsis yog tias yuav ntseeg!

II. Ob, ntseeg thiaj yog qhov pom!

“Tug Tswv uas nej tseem tsis tau pom, nej tseem hlub nws, thaum uas nej tseem tsis tau pom nws, nej tseem ntseeg thiab qhuas nws thiab zoo siab tshaj plaws, yog li no nej tug ntsujplig thiaj li tau txais kev cawmdim vim yog kev ntseeg” (I Petus 1:8, 9).

Cov neeg uas Petus qhia Vajtswv txoj lus rau lub sijhawm ntawd tsis tau hnov dua txog Yexus, lawv cia siab rau Nws thiab raug nws cawm kom dim! Yog vim licas lawv thiaj li cia siab rau Yexus los ntawm qhov tsis tau pom dua Nws, tsis tau hnov dua Nws lub suab, tsis tau chwv Nws? Tug xibhwb loj uas yog Calvin teb li no, Calvin hais tias “tsis muaj ib tug neeg twg…los ntawm nws qhov kev totaub txog rau thaum Vajtswv los pab [nws] thiab nws tug ntsujplig hloov dua tshiab.”

Tib tug Ntsujplig no muaj peev xwm muab kev ntseeg hauv Tswv Yexus rau koj tau, lub sijhaw no, txawm yog koj yuav pom Tswv Yexus los xij, tib tug Ntsujplig no yuav coj koj los cuag Yexus – txawm yog koj yuav tsis kov Yexus cev nqaij daim tawv los xij.

Thawj yog koj ntsib Yexus yog kev hlub, Vajluskub yeej hais tias “Tug neeg uas tsis tau pom koj txoj kev hlub” “yeej yuav tsism pom Nws, koj yuav tsis hlub Nws” Tswv Yexus txoj kev lub los rau peb ntawd muaj ntau txoj haukev, thaum kuv pib mus pehawm Vajtswv, kuv cov neeg muab kuv tso daj tso luag, thiab rau Yexus thaib, lawv hais tias “Koj mus ntseeg Nws ua dabtsi? Nws ua rau dabtsi rau koj lawm?” tiam lawv sim huab luag Yexus, yim huab ua rau kuv hlub Nws, coob tug menyuam nyob rau pawg ntseeg los yeej tseem phem tib yam nkaus, lawv tseem liam tias Yexus niam tsis yog tug Nkaujxwb, lawv hais tias nws yob menyuam ib nrab, lawv luag Nws, tiam lawv sim huab ua phem rau Nws kuv yim huab hlub Nws.

Thaum txog lub sijhawm Yexus sawv qhov tuag rov qab los yim huab ua rau kuv hlub nws heev, Kuv hlub Nws vim yog Nws tuag theej kuv, kuv ntxub tug ntsia hlau ua ntsia nws ob txhais tes, kuv tsis paub tias yog vim licas lawv thiaj ua lintawd rau nws, tiam sis kuv zoo siab thiab txaus siab rau Nws heev.

Kuv yog tub menyuam ua tsis muaj phoojywg, tsis muaj niam txiv nrog kuv nyob ua kom kuv kaj siab, kuv xav tias Yexus los tib yam nkaus – tsis muaj phoojywg los nplig Nws – thiab kuv hlub Nws, kuv xav tias “txawm yog tsis muaj neeg hlub Yexus lawm los, kuv yuav hlub koj!” vim yog qhov Nws hlub kuv thiab cawm kuv tug ntsujplig, hnub kuv los txais yuav kev cawmdim sawvdaws hu nkauj Charles Wesley zaj nkauj, txhua nqe xaus puas leej ua rau kuv lub siab tawg tag, “Txoj kev hlub loj, no zoo kawg nkaus, kuv tug Tswv yexus tuag rau kuv” “Txoj kev hlub loj, no zoo kawg nkaus, kuv tug Tswv yexus tuag rau kuv. ”

Yexus yog Vajtswv yug los ua neeg, lawv muab kuv tug Tswv ntsiab saum ntoo Khaublig, “Kev hlub loj” ua rau kuv siab tawg tag, kuv cia siab rau Nws, kuv los cuag Nws vim yog qhov Nws hlub kuv – thiab qhov kuv hlub Nws.

Kuv xav tias nyaj tsis muaj leej twg yuav hu John Cagan tias tsis paub tab, tiam sis nej yeej lees yuav nws lub peevxwm, thaum nws hlub loj kuj tsis kam lees yuav Yexus, thaum ub nws los cuag kuv rau chav thov Vajtswv, nws hais tias “qhov uas kuv zwm rau Tswv Yexus zoo li kuv yuav tso tseg tsi tau hlo li, Yexus muab Nws txoj sai rau kuv, Yexus los tuag theej kuv rau lub sijhawm kuv tseem yog nws tug yeebncuab, kuv tsis kam lees yuav Nws, qhov no ploj lawm, kuv yuav nyob li no tsis tau lawm, kuv yuav tsum muaj Yexus, lub sijhawm ntawd kuv thiaj los lees yuav Nws los tnawm txoj kev ntseeg, lub sijhawm ntawd Yexus tau los rau ntawm kuv vim qhov kuv ntseeg…kuv tsis cheem yuav pom Nws, kuv muaj Yexus!...Yexus hlub kuv tug neeg txhaum zoo li kuv no tau licas, Yexus muab nws txoj sia rau kuv thiab kuv muab kuv tug kheej rau Nws…Yexus tsis ntxub kuv tiam sis hlub kuv.

Xibhwb Spurgeon tsis tau ntsib John Cagan, tiam sis nws sau zoo li nws tau ntsib John, Spurgeon hais tias “Tsis yog txhua yam yuav tsum tau pom – yog yam nyob rau sab nraud – yog qhov xav txog Yexus, kev totaub, los sis kawm txog, tiam yog qhov yus ntseeg tiag tiag, kev hlub Yexus yog qhov koom ua ib rau Nws, zoo li ob leeg los nyob uake….hlub ua rau tug Cawmseej los nrog peb nyob hauv lub siab…nov yog kev sis hlub los ntau Yexus thiab yus tug ntsujplig” “Txawm yog koj tsis tau pom Nws, koj hlub Nws.”

Vajluskub tseem hais tias ib yam uas peb yuav ntsib Yexus – “koj tsis pom nws los, koj yeej ntseeg nws” “qhov koj ntseeg Nws” Qhov no qhia tias peb yeej ntseeg Nws tau txawm yog peb tsis pom Nws los xij, “koj tsis pom nws los, koj yeej ntseeg nws” cia li zoo siab…” ntseeg Nws! Ntseeg Nws! Cov neeg uas Petus sau ntawv rau yeej tsis tau pom dua Yexus, lawv tsis tau chwv Yexus, lawv tsis tau hnov dua lawv lub suab, tiam lawv paub txog Nws! “txawm koj tsis pom nws los, koj ntseeg nws yam zoo siab hlo” “Txawm koj tsis pom nws los koj yeej ntseeg Nws.”

Helen Keller yug los ua neeg dig muag thiab lag ntseg, ib tug poj niam lub npe Anne Sullivan qhia kom Helen Keller hais lus, yog zaj uas phehwj heev, thaum kuv tseem yog menyuam yaus kuv hnov Helen Keller hais lus tom xovtooj cua, nws yug los yeej dig muag thiab lag ntseg, Helen Keller ntseeg Yexus! Koj los yeej ntseeg Yexus tau – txawm yog koj tau pom Nws los sis hnov Nws!

Ntseeg Yexus yog qhov coj koj los cuag Nws, ob qhov no hlub thiab ntseeg yog qhov coj peb los cuag Yexus, hlub thiab ntseeg coj peb los koom ua ib rau tug Cawmseej, “tug uas tsis tau pom dua, hauv nws, txawm koj tsis pom nws, koj ntseeg thiab zoo siab hlo” “txawm koj tsis pom nws, koj ntseeg thiab zoo siab hlo.”

Los mloog Emi Zabalaga, yog tug ua ntau piano hauv peb pawg ntseeg, nws yog ib tug poj niam muaj kev hlub, koj yeej cia siab nws tau,

     Kuv tsis cia siab rau Yexus, “Yexus” ua ib lo lus hais xwb, lus qhuab qhia, los sis ib tug neeg uas kuv paub xwb tiam sis nyob deb heev, tsis yog tias ntseeg Yexus tiam sis kuv siv zog saib seb puas muaj qhov yuav paub txog nws.
     Muaj ib hmo kuv thiaj li paub tias Yexus tuag rau kuv, hmo ntawd kuv [xav txog] Nws thaum tseemnyob hauv lub vaj kebxemanes, Nws tau quaj qw thiab txom nyem vim yog rau kuv txoj kev txhaum, kuv pom [hauv kuv lub siab] Yexus tuag saum ntoo Khaublig, kuv xav txog] nws cov ntshav ua ntws los, tiam sis li ntawd los kuv tseem tsis cia siab rau Nws, kuv tseem pheej xav tias yuav tsum yog pom meej tshaj no tso.
     Dr. Hymers pib qhia Vajtswv Txojlus los ntawm phau Vajluskub uas Yog Xalaumoos zaj nkauj txog Yexus txoj kev kev hlub, kuv mloog nws cov lus qhuab qhia, pom txog Yexus txoj kev hlub, kuv hnov nqe Vajluskub no, “Tug uas kuv hlub cia li sawv, tug neeg kuv hlub los rau ntawm kuv (Xalaumoos Zajnkauj 2:10). Zoo li Yexus hais rau kuv, thiab hu kuv los rau ntawm Nws,
     Kuv paub vim kuv po los lawm, kuv yeej ntsib tej teebmeem zoo li no los uas yog lub neej tsis muaj kev vam, lub ntiajteb uas tsis muaj kev hlub, kev txhaun, tiam sis vim yog Vajtswv hlub kuv thiab pom tias kuv cheemtsum tau Yexus.
     Kuv tau mus saib [saib Dr. Hymers tom qab cov lus qhuab qhia]. Lub ntsa ntawm txoj kev txhaum ua rau kuv pom - ua rau kuv lub siab - kev phem ntawm kuv lub siab, kev xav phem ntawm kuv lub siab, thiab qhov Yexus tsis lees yuav kuv. Kuv tsis tuaj yeem nqa ntxiv lawm. Kuv yuav tsum muaj Yexus. Kuv yuav tsum muaj nws cov ntshav. Kuv tau txais ntawm kuv lub hauv caug ... Kuv tsis xav rov qab los ntawm Yexus, ntshai lwm txoj kev hloov siab lees txim los yog ua yuam kev, los yog saib kuv tus kheej, kev xav txog kuv txoj kev xav los yog nyob ze rau hauv qhov tsaus ntuj li kuv ib txwm ua ua ntej, kuv ntsia Khetos los ntawm txoj kev ntseeg ... Nws ntxuav kuv tej kev txhaum hauv Nws cov Ntshav; Nws ris kuv lub nra hnyav ntawm kev txhaum! Nws raug zam thiab zam txim rau kuv tag nrho kuv tej kev txhaum.
     Nws yog tam sim no kuv tus yeeb yam, kuv tus Cawm Seej thiab kuv tus Tswv! Ntau lub sijhawm txij thaum ntawd los kuv tau los rau Tswv Yexus los pab kuv, rau lub zog thiab kev tiv thaiv. Raws li zaj nkauj tau hais, "Kev hlub tshua tau sau kuv lub neej." Kev hlub tshua tau sau kuv lub neej. / Kuv poob ntawm kev txhaum / tab sis Tswv Yexus tau hloov dua siab tshiab. "Kuv muaj kev xyiv fab tam sim no thaum lwm tus neeg tau txais kev cawmdim los ntawm Yexus. Kuv tsis tuaj yeem qhia txog kev txaus siab thiab kev thajyeeb uas yog los ntawm kev zam txim ... Kuv xav kom tag nrho cov neeg uas tawm tsam zoo li kuv tuaj yeem ntsib Tswv Yexus! Txoj Moo Zoo, uas yog qhov tsis muaj qab hau thiab tsis muaj sia nyob ua ntej, yog qhov tam sim no, thiab kuv lub siab ua rau kev xyiv fab thiab kev ris txiaj thaum kuv hnov cov lus qhuab qhia txog Yexus. Ua Vajtswv tsaug vim nws coj kuv los rau ntawm Nws Leejtub, Yexus. Kuv tuaj yeem hais nrog xibhwb Povlauj xwb, "Tsaug rau Vajtswv vim nws tau koobhmoov" (2 Kaulithaus 9:15)!

Kuv cov phoojywg kuv tug kheej los yeej tsis paub txog lo lus “kev kaj siab” txog rau thaum kuv los ntsib Yexus Kuv tau los ntawm ntau yam kev sim siab thiab kev nyuaj siab. Kuv tau raug kev chim siab los ntawm cov neeg kuv ntseeg. Kuv tau nyob kho siab thiab kuv tau muaj kev tu siab heev. Kuv tau mus kev rau lub sij hawm dhau hmo, txhua hmo. Kuv tau hnov "qhov muag thiab kev nruj kev tsiv siab" ntawm kev nyob ib leeg tsis muaj ib tug phoojywg phoojywg. Kuv tau ib tug neeg paub txog hmo ntuj. Tab sis puas tau thiab yeej ib txwm Yexus tau coj kuv los ntawm lub sij hawm ntawm kev nyuaj siab. Txawm kuv xav tias tsis muaj leej twg txais kuv, Yexus yeej ib txwm ua. "thaum txoj kev ntseeg kuv pom cov dej Koj lub nplawv nchuav, Kev txhiv kev hlub tau kuv lub ntsiab thiab yuav tsum txog kuv tuag. Thiab yuav tsum txog kuv tuag, Thiab yuav tsum txog kuv tuag, Txheem hlub tau kuv lub ntsiab, thiab yuav tsum kom txog thaum kuv tuag. "Yog tias koj tseem ploj mus mloog zoo nkauj rau zaj nkauj no.

Kuv sim ntau txoj hau kev
Tiam sis zoo li tsis muaj ib qhov kev vam rau kuv;
Tiam sis qhov kev xav tau yog li Vajluskub hais,
Ntawd yog Yexus xwb.

Kuv lub siab tug ntsujplig nyob tsau ntuj nti.
Kuv ntsia tsis pom kuv tsis paub txog;
Kuv cheem tsum tau txoj sia thiab lub neej,
Kuv los ntseeg hauv Yexus.

Nws tuag, Nws ciaj sia, Nws kav, Nws thov
Nov yog kev hlub uas yog lo lus hais thiab ua tawm;
Nov yog qhov tug neeg txhaum cheem tsum tau,
Hauv Yexus mus tag ib txhi.
   (“In Jesus,” James Procter, 1913).

Koj yuav hais tias “kuv tsis ntseeg, koj hais txog kev hlub thiab kev ntseeg” koj hais tias “kuv tsis muaj qhov kev hlub rau Yexus” “Kuv tsis ntseeg Nws, koj yuav hloov tsis tau kuv.”

Tom qab ntawd kuv yuav tsum ceeb toom koj. Ib hnub yuav los thaum koj tsis hnov cov lus ntawm kev hlub thiab kev ntseeg. Koj lub pob ntseg yuav txias thiab tuag. Yuav tsis muaj ntau lo lus ntawm kev thaj yeeb thiab kev zam txim rau koj. Txhua tus yuav raug nqos mus nyob hauv txoj kev tsaus ntuj nti mus tag ib txhi.

Mloog kuv tam sim no! ua ntej Vajtswv hais lus rau koj hauv kev npau taws thiab kev txiav txim. Thiab Vajtswv hais rau koj, "Kuv tau hu thiab koj tsis kam."

Txhua yam kuv tuaj yeem hais rau koj tias, Koj puas tso siab rau Tswv Yexus? Koj puas tau ua li ntawd? hmo no? Kuv tsis tuaj yeem ua ntau dua. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj cia siab rau Yexus. Kuv yuav tsum cia nws tawm nrog Vajtswv. Los ntawm Nws lub hwj chim, Vajtswv tau qhib ntau lub siab los ntseeg Yexus. Koj tabtom zaum ntawm ntau tus neeg uas Vajtswv tau coj los rau Yexus. Vajtswv tau xaiv los coj lawv los rau ntawm Yexus. Yog nws tsis kos koj, tsis muaj ib yam kuv ua tau. Yog tias Vajtswv tsis tau xaiv koj los txais kev cawmdim, tsis muaj ib yam ntxiv uas kuv ua tau. Yog tias koj tsis yog ib tus neeg xaiv tsa nws tsis muaj dab tsi ntxiv kuv tuaj yeem ua tau.

Tiam sis yog tias Vajtswv tau hais rau koj lub siab hmo no, txais yuav Yexus. Txais nws tam sim no. Koj yog leej twg feem coob xav tau Yexus, cia li los cia siab rau Nws tam sim no. Txhua yam uas kuv tau hais yuav tsis ua zoo dua yog tias Vajntsujplig siv nws rau koj lub siab. Peb thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Yexus tam sim no zoo li cov neeg uas Petus tau hais nyob hauv peb cov lus qhuab qhia. Peb tau thov Vajtswv kom ua nws tau ua haujlwm nrog John Cagan, thiab Emi Zabalaga thiab cov neeg uas nyob ib puag ncig koj. Thov Vajtswv xaiv cov xaiv ntawm peb hmo no. Thov kom koj los rau ntawm Yexus, cia siab rau Yexus, thiab tau txais kev cawmdim rau Nws cov ntshav tag nrho. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“In Jesus” (James Procter, 1913).


TXHEEJ TXHEEM

KEV POM LOS YOG KEV NTSEEG?

SEEING OR BELIEVING?

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tug Tswv uas nej tseem tsis tau pom, nej tseem hlub nws, thaum uas nej tseem tsis tau pom nws, nej tseem ntseeg thiab qhuas nws thiab zoo siab tshaj plaws, yog li no nej tug ntsujplig thiaj li tau txais kev cawmdim vim yog kev ntseeg”
      (1 Petus 1:8, 9).

I.   Ib, kev pom tsis yog kev ntseeg, Lukas 18:34; Yauhas 20:22; 1:11;
Yaxasyas 53:3.

II.  Ob, kev ntseeg yog kev pom! Xalaumoos Zaj Nkauj 2:10;
2 Kaulithaus 9:15.