Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KUV YUAV – TSUM DAWB HUV!

I WILL – BE THOU CLEAN!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog
Los Angeles Vajtswv Hnub sawv ntxov, Peb hli 1, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 1, 2015

“Muaj ib tug txiv neej mob ruas tuaj cuag Yexus, thov nws, thiab txog caug rau ntawm nws, thiab hais rau nws tias, yog koj txaus siab, koj yeej muaj peevxwm ua kom kuv dawb huv tau. Thiab Yexus, txawm hlub nws heev, thiab cev nws txhais tes, thiab chwv nws, thiab hais rau nws tias, kuv yuav; kho kom koj dawb huv. Thiab lub sijhawm thau nws hais tag lawm, tug txiv neej no cov ruas cia li zoo tamsim ntawd, thiab nws txawm ua neeg dawb huv lawm” (Malakaus 1:40-42).


Kuv nyiam phau Vajluskub Malakaus heev. Nws lub npe Henpalais yog Yauhas. Malakaus ntawm lus Latis yog “Marcus”. Yauhas Malakaus yog ib tug tub seem ntsujplig rau Petus. Petus hu nws tias, “Kuv tug tub Maskhas” (1 Petus 5:13). Muaj ib tug thawjcoj lub sijhawm thaum Yexus rov mus qaum ntuj tsis ntev uas yog Papias (70-163). Papias hais txog Malakaus tau sau nws phau ntawv los ntawm Petug cov lus qhuab qhia. Papias hais tias, “Malakaus, yog [tug teev ntawv] rau Petus, tau ua tib zoo sau [Petus] cov lus tsis pub yuam kev. Tseem muaj ib tug thawjcoj uas yog Eusebius (263-339) hais tias cov ntseeg thaum tshiab “thov kom Malakaus tseg nws phauv ntawv ua sau txog [Petus] cov lus cia rau lawv.”

Malakaus yog ib phau Vajluskub uas hais txog kev ua dej num vim yog Petus yog ib tug uas ua haujlwm heev. Phau Vajluskub no txhob txwm sau rau cov neeg Loos, vim lawv paub Petus zoo heev. Lo lus “thiab” raug sau txog li 1,331 zaug nyob rau phau Vajluskub Malakaus. Lo lus “Sai” los sis “tam sim ntawd” los tseem raug sau ntau zaug nyob rau phau Vajluskub Malakaus no thiab. Lo lus “thiab” yog qhia kom paub txog kev ua dej nyob rau tom hauv ntej. Nco ntsoov muaj tsib nqe lus nyob rau Vajluskub nqe no siv lo lus “thiab.” Thiab peb nqe ntawm no tseem pib rau lo lus “thiab.”

Thiab ib tug txiv neeg mob ruas los cuag nws” (nqe 40).

Thiab Yexus, tau hlub nws heev” (nqe 41).

Thiab lub sijhawm thaum nws hais tag lawm, tamsim ntawd nws cov ruas cia li zoo tag lawm, thiab nws cia li dawb huv lawm” (nqe 42).

Neeg Loos ntseeg txog hwjchim thiab kev ua haujlwm. Phau Vajluskub Malakaus muaj 16 tshooj, thiab txhua tshooj ntawd puas leej hais txog Yexus lub hwjchim thiab nws tes dej num. Yexus thiab nws tes dej num tsis tau muaj coj los piav ntau ntau thiab tsis tau muab cov lus uas nyob rau Vajluskub Qub coj los sau. Cov ntsiab lus uas Malakaus sau nyob rau hauv tsuas yog hais txog Yexus lub hwjchim thiab nws tes dej num, uas yog sau rau Malakaus cov neeg uas nyog rau Loos.

Nyob rau tshooj ib ntawm no hais txog kev ua dej num ntauv heev xws li,

Yauhas tug muab neeg ua kevcai rau dej tes dej num.
Yexus ua kevcai rau dej.
Yexus rau sim siab rau tom roob mob sab qhua
Yexus tes dej num nyob rau pem Kalilais
Hu Petus thiab Adasles
Ntiab dab nyob rau Khapawnaus.
Kho Petus nais tais tug mob.
Yexus qhia thoob plaws nyob au Kalilais.
Thiab kho tug txiv neej mob ruas uas yog peb qhov Vajluskub ntawm no.

Yexus raug qhia zoo li ib tug txiv neej uas muaj hwjchim thiab ua dej num. Thiab nws lub hwjchim, tes dej num. Thiab nws lub hwjchim thiab kev ua dej num cawm tua koj dim nyob rau tag kis no sawv ntxov.

Yexus! Lub npe no cawm tau kuv,
Kom dim ntawm tej kev nyuaj siab;
Yog zaj nkauj rau tug neeg txhaum mloog,
Yog lub neej, txoj sia thiab kev thaj yeeb.
   (“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Cuab yam haujlwm tseem ceeb nyob rau Malakaus tshooj ib! Dr. McGee hais li no tias, “Cov ntsiab lus nyob rau Malakaus tshooj ib tej zaum yog lub ntsiab lust seem ceeb nyob rau txhua phau Vajluskub, tsuas yog tshua ib phau xwb yog Chivkeeb 1” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume IV, Thomas Nelson, 1983, p. 161).

Peb rov qab los rau peb nqe Vajluskub, thiab kho tus txiv neej mob ruas,

“Muaj ib tug txiv neej mob ruas tuaj cuag Yexus, thov nws, thiab txog caug rau ntawm nws, thiab hais rau nws tias, yog koj txaus siab, koj yeej muaj peevxwm ua kom kuv dawb huv tau. Thiab Yexus, txawm hlub nws heev, thiab cev nws txhais tes, thiab chwv nws, thiab hais rau nws tias, kuv yuav; kho kom koj dawb huv. Thiab lub sijhawm thau nws hais tag lawm, tug txiv neej no cov ruas cia li zoo tamsim ntawd, thiab nws txawm ua neeg dawb huv lawm” (Malakaus 1:40-42).

Cia peb los kawm txog peb lub ntsiab lust seem ceeb nyob rau Vajluskub nqe no.

I. Ib, tug txiv neej mob ruas.

Nyob rau Leviskevcai tshooj kaum peb thiab kaum plaub qhias txog mob ruas uas yog ib yam mob uas txaus ntshai heev. Hais txog kev mob ntawm cov tawm nqaij, nov yog hais txog mob rua huvsi (Los sis tug mob ua syog Heevxees). Ib phau ntawv txhais Vajluskub qhia tias tej zaum tug mob ruas no yeej muaj tiag tiag, los sis tug mob ua neeg kho tsis zoo raws li muaj nyob rau nqe plaub caug tsib. Nyob rau phau Unger’s Bible Dictionary hais tias “Nyob rau Vajluskub tshiab qhia txog mob ruas uas yog raws li paub tias tug kab mob Heesxees” (The New Unger’s Bible Dictionary, Moody Press, 1988, p. 307).

Kev txom nyem ntawm tug txiv neej mob ruas no, yog muaj mob rau daim ntawm nqaij uas yog thoob plaws lub cev. Tsis tag lintawd xwb tseem ua paug hu tib si. Cov mob no tau kis mus rau ntawm nws txhais tes ua rau mob kawg nkaus. Tug mob no thaum chiv tej zaum me me xwb, txawm nthuav dav mus thoob plaws lub cev. Tsis tag li skis mus rau saum lub ntsej muag plooj ntsej muag tag huvsi – zoo li ib tug txiv neej uas yog “Elephant Man” nyob rau lub nroog Victorian, tebchaws England, nws yug los muaj lub ntsej muag uas os loj ua rau txau ntshai, nws yeej muab ntaub los qhwv nws lub plhu tag mus li. Tug neeg mob ruas, cov kev txhab yuav tuab zuj zus thiab liab nploog xwb. Nov thiaj yog mob ruas tiag tiag, vim txaus ntshai heev! (See The New Unger’s Bible Dictionary, ibid.).

Dr. Walter L. Wilson hais tias mob ruas yob ib yam mob (los sis daim duab) qhia txog kev txhaum. Vim txaus ntshai heev. Nyob rau Vajluskub mob ruas yuav tsum rau ntxuav kom “Dawb huv” vim yog tug mos no yuav tsum cais tawm mus nyob ib leeg. Nws yuav tsum muab ntaub los npog qhov ntsej muag thiab qw tias “Tsis dawb huv! Tsis dawb huv! Nws yuav tsum hais li no nyob rau thaj tsam uas muaj neeg nyob coob.

Txhua tug neeg uas tsis kam hloov dua siab tshiab yeej zoo lintawd. Nws uas tsis tau tswvcuab rau ib pawg ntseeg twg. Nws mus tsis tau Vajtswv tebchaws vim yog mob kev txhaum (See Walter L. Wilson, M.D., A Dictionary of Bible Types, Hendrickson Publishers, 1999 reprint, p. 257). Levikevcai 13:45, 46 hais tias,

“Thiab tug txiv neej uas mob ruas ntawd cia li dua koj cov khaub ncaws thiab cia plaubhau saum taubhau thiab nws qw hais tias “tsis huv” “tsis huv” rau txhua hnub thaum lawv mob nws yua qias neeg, tsis huv nws yuav tsum nyob ib leeg, nws yuav mus nyob sab nraum tsis muaj neeg” (Levikevcai 13:45, 46).

Phau Vajluskub Scofield txhais Levikevcai 13:1 li no “Mob ruas piv txog rau kev txhaum zoo li no (1) nyob hauv ntshav; (2) Muaj qhov kev qias neeg (3) Tsis muaj ib tug neeg twg yuav kho tau kom zoo” (The Scofield Study Bible, Oxford University Press, 1917, p. 141; note on Leviticus 13:1).

Mob ruas yog ib daim duab qhia txog kev phem ntawm tib neeg. Kev ua phem nyob rau hauv peb cov ntshav, uas dhau los rau peb ntawm Adas. Thaum pib yog ib qhov me me, thiab yuav yog ib yam loj tuag thiab phem tshaj plaws.

“Vim yog tsis nyob hauv Vajtswv Txoj cai” (Loos 8:7).

Vajluskub qhia tias,

“Tsis muaj ib tug totaub, tsis muaj ib tug tshawb nrhiav Vajtswv. Lawv txhua tug mus raws lawv txoj kev, lawv ua tsis tau ib yam tseemceeb; tsis muaj ib tug zoo, tsis muaj, tsis muaj ib tug li” (Loos 3:11-12).

John Wesley (1703-1791) tsis yog ib uas nyiam Calvinist, tiam sis nws hais txog qhov no tias, tug neeg uas tsis hloov dua siab tshiab “tsis muaj kev vam, tsis muaj hwjchim, thiab ua tsis tau ib yam zoo rau tug kheej thiab lwm tug kiag li…[txhua tug neeg yog] neeg txhaum thiab rau kev [txhaum] ua tug tswj,” nyob rau hauv Loos 3: 12, 9 (John Wesley, M.A., Explanatory Notes Upon the New Testament, volume II, Baker Book House, 1983 reprint, pp. 33, 34; notes on Romans 3:12, 9).

Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) hais tias, “Neeg nyob rau kev txhaum…raug tswj thiab kav los ntawm kev txhaum” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Assurance, Romans 5, The Banner of Truth Trust, 1971, p. 306).

Dr. Isaac Watts sau tau ib zaj nkauj hais li no tias,

Vajtswv kuv yog neeg phem, yog neeg txhaum yug los tsis dawb huv;
Los ntawm tug neeg uas yog neeg txhaum uas ua txhua yam txhaum huvsi.

Sim saib rau ntawm koj xub ntiag, yog qhov chaw kuv khiav nkaum;
Tsis muaj ib yam dabtsi yuav ntxuav kuv qhov kev mob ruas sab hauv kom huv:
      (Psalm 51, by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Kev txhaum uas kom neeg lub qhov muag dig. Ua kom koj xav tias, “Kuv yuav plam ntau yam heev. Yog kuv yuav los ua ib tug ntseeg tiag tiag, kuv yuav tsum tso ntau yam tseg.” Yog lintawd qhov no thiaj qhia tias koj tseem ua kev txhaum qhev, yuav raug puas tsuaj mus tag ib sim neej. Kev txhaum yuav qhias koj tias “Kuv twg tuaj pehawm Vajtswv rau txhua Zwjhnub ces txaus lawm” Koj tseem nyob rau qhov mob ruas seem ntsujplig, uas nyob yam tsis muaj kev vam. Los sis kev txhaum hais rau koj tias, “Kuv yuav tsum pom tau tej yam tso, thiaj ua pov thawj qhia tias kuv dim lawm.” Tiam sis Vajtswv Txojlus tsis tau qhia tias peb yuav tsum pom thiab paub tso peb thiaj li yuav dim. Peb dim vim yog cia siab rau Yexus. Tej tug siv sijhawm tsheej hli, tsheej xyoo, ntshawv nrhiav saib puas yuav pom, tsis yog tias yuav los cia siab rau Yexus. Yog vim licas licas lub siab no thiaj li mob ruas! Augustus Toplady hais li no nyob hauv nws ib zaj nkauj,

Paub tsis txog tej kev txom nyem
Kuv tig mus saib kuv lub siab sab hauv;
Kuv lub siab raug kev txhaum tsim txom
Nws zaum hauv kuv lub siab.

Qhov kev xav uas phem tshaj,
Qhov kev phem ntawd yog dabtsi!
Tsis cia siab, thiab yog ib tug neeg txhaum,
Khavtheeb, muab hlob thia ntshai.
   (“The Heart,” Augustus Toplady, 1740-1778).

Dr. Watts tseem hais li no ntxiv tias,

“Tsis muaj leej twg yuav pab kom kuv dawb huv tau;
Mob ruaj nyob tob rau hauv kuv lawm.”

Tsis yog ib qhov zoo uas koj yuav los hais cov lus zoo li no “Tug neeg txhaum cov lus thov” Muaj ib tug tub hluas hais rau peb tias, “Kuv tsuas yog hais rau li tug neeg txhaum cov lus thov xwb, rauv qhov kuv yuav maj mus uasi!” Tej yam zoo li no yuav cawm tsis tau koj kom dim! Ib txhia sawv mus rau pem “hauv ntej” tom qab pehawm Vajtswv mus “fij” lawv tug kheej. Qhov no los kuj tsis zoo thiab. Nov yuav kev thiab yog ntawm “cev nqaij daim tawv xwb”

“Tsis muaj leej twg yuav pab kom kuv dawb huv tau;
Mob ruaj nyob tob rau hauv kuv lawm.”

Nov yog tug neeg mob ruas lub neej raws li Vajtswv Txojlus peb kawm nyob rau hnub no. Tug txiv neej no mob ruas. Nws paub tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav kho thiab hais es yuav ntxuav tau kom nws dawb huv tau.

II. Ob, tug txiv neej ntawd los cuag Yexus.

“Muaj ib tug txiv neej mob ruas tuaj cuag Yexus, thov nws, thiab txog caug rau ntawm nws, thiab hais rau nws tias, yog koj txaus siab, koj yeej muaj peevxwm ua kom kuv dawb huv tau” (Malakaus 1:40).

Tug txiv neej no tau hnov Yexus qhia lo lawm thiab yeej ntseeg. John Wesley hais tias tej zaum ntshe nws yeej hnov Yexus qhuab qhia los lawm. Wesley hais tias, “Tej zaum tug mob ruas no xav tias nws [nrog] tsis tau lwm tug nyob uake, nws thiaj nyob deb deb mloog xwb” (ibid.,). Wesley paub tau li no, vim muaj neeg coob tuaj mus mloog nws qhia Vajtswv Txojlus, muaj neeg feem coob nyob deb deb mloog xwb - tiam sis kuj tau txais kev dim lawm thiab! Nov yogi b cov ntawm sawv mus txog rau Wesley nyob rau xyoo 1745,

Thaum kuv hnov koj tug kwvtij [Charles] thiab koj, kuv tsis paub kuv tug kheej. Kuv thiaj li paub tias kuv tsis ntseeg Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav cawm tau kuv. Kuv thiaj quaj nrhiav nws, thiab hnov nws thiab nws tau hais rau hauv kuv lub siab, “Mus ntawm kev thajyeeb, koj qhov kev txhaum rau zam lawm.” (John Wesley, M.A., The Works of John Wesley, volume I, Baker Book House, 1979 reprint, page 527).

Thiab nov yog qhov uas Yexus ua rau tug neeg mob ruas. Thiab nws yuav ua tib yam nkaus lintawd rau nws thaum koj los cia siab rau nws, zoo li tug txiv neej mob ruas no.

III. Peb, tug txiv neej no raug kho zoo lawm

Kuv yuav hais mintsis txog “cov neeg” Pesteskos thiab cov uas hu ua Chalismatis. Cov neeg no pheej nyiam hais txog kev kho mob seem cev nqaij daim tawv, tsis hais txog Tswv Yexus lub hwjchim, thiab muab lwm yam tso pov tseg. Peb tsis txhob saib rau seem cev nqaij daim tawv xwb. Vim Yexus tuag saum ntoo Khaub lig cawm peb kom dim ntawm qhov kev txhaum uas zoo li mob ruas! Dr. A. W. Tozer (1897-1963) hais txog cov neeg no li no tias,

Yog ib yam uas txaj muag zoo kawg nkaus, uas neeg pheej hais txog yam uas neeg qhov kev txawj ntse xwb tsis hais txog Yexus thaib tsis paub txog qhov txawv ntawm cev nqaij daim taws thiab ntawm seem ntsujplig (A. W. Tozer, D.D., Keys to the Deeper Life, Zondervan Publishing House, n.d., pp. 41, 42).

Yog, kuv yeej ntseeg tias Vajtswv yeej kho tau peb cev nqaij daim tawv. Kuv yeej ntseeg lintawd tiag tiag! Tiam sis yuav xaiv qhov twg, yuav xaiv cev nqaij daim tawv lossis seem ntsujplig? Nyob rau ntawm kuv, yooj yim. Peb lub cev no twb yuav dhau mus. Tiam sis peb tug ntsujplig yuav nyob mus tag ib txhi, yog lintawd peb yeej paub zoo tias qhov twg thiaj tseem ceeb!

Zaj hais txog kho tug txiv neej mob ruas no, tsis yog seem cev nqaij daim tawv xwb, tiam sis yog seem ntsujplig husi. Peb pom Tswv Yexus cov lus qhuab qhia no.

“Yog leej twg tau txhua yam hauv ntiajteb [xam yam ntawm cev nqaij daim tawv huvsi] tiam yog tug ntsujplig yuav tuag, tug ntawd yuav zoo dabtsi?” (Malakaus 8:36).

Tsis yog, tub txiv neej no paub tias nws qhov kev mob rua nyob tob tshaj ntawd. Nws tsis tau thov Yexus kom kho nws. Nws hais tias, “Tug Tswv, yog koj txaus siab, koj yeej kho tau kom kuv dawb huv tau.” Nws tsis tau “tshawb nrhiav seem cev nqaij daim tawv” xwb. “Mob ruas nyob tom tshaj ntawd.” Thiab qhov no Yexus thiaj kho nws thiab cawm nws lub sijhawm ntawd.

“Yog koj txaus siab kho, kuv yuav tsum dawb huv xwb” (Malakaus1:40).

“Muaj ib tug txiv neej mob ruas tuaj cuag Yexus, thov nws, thiab txog caug rau ntawm nws, thiab hais rau nws tias, yog koj txaus siab, koj yeej muaj peevxwm ua kom kuv dawb huv tau” (Malakaus 1:41).

Thiab lub sijhawm ntawd “nws txawm dawb huv” (Malakaus 1:42).

Nov yog qhia txog Tswv Yexus lub hwjchim. Yexus muab nws cov ntshav uas ntws saum tug ntoo Khaublig ntxuav kom tej kev txhaum. Yexus tau saum qhov tuag rov qab los, thiab muab txoj siab tshiab rau koj. Thaum koj los cuag Yexus ntawm kev ntseeg, Yexus yuav cawm koj “tam sim ntawd” lub sijhawm ntawd! Nyob rau ntawm kuv, nov yog nqe lus tseemceeb nyob hauv Vajluskub! “Yog koj txaus siab kho, kuv yuav tsum dawb huv xwb.” “kuv yuav zoo xwb” – thiab nws cia li dawb huv! Nov yog cov lus qhia txog Yexus! Nov yog cov lus qhia txog kev cawmdim! Nov yog koj qhov kev vam! “Yexus, yog koj txaus siab kho kuv ces yuav dawb huv.” “Kuv yuav; dawb huv.” Los rau ntawm Yexus, cia siab rau nws! Tsis txhob tos ntev! Cia siab rau Yexus thiab raug ntxuav kom dawb huv! Vajleejtxiv, kuv thov kom yuav muaj neeg los cia siab rau Yexus rau tagkis no, thiab raug ntxuav kom dawb huv ntawm nws cov ntshav! Amees.

Kuv paub, yog, kuv paub,
   Yexus cov ntshav ntxuav neeg txhaum kom dawb huv,
Kuv paub, yog, kuv paub,
   Yexus cov ntshav ntxuav neeg txhaum kom dawb huv,
(“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 1:40-42
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


TXHEEJ TXHEEM

KUV YUAV – TSUM DAWB HUV!

I WILL – BE THOU CLEAN!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Muaj ib tug txiv neej mob ruas tuaj cuag Yexus, thov nws, thiab txog caug rau ntawm nws, thiab hais rau nws tias, yog koj txaus siab, koj yeej muaj peevxwm ua kom kuv dawb huv tau. Thiab Yexus, txawm hlub nws heev, thiab cev nws txhais tes, thiab chwv nws, thiab hais rau nws tias, kuv yuav; kho kom koj dawb huv. Thiab lub sijhawm thau nws hais tag lawm, tug txiv neej no cov ruas cia li zoo tamsim ntawd, thiab nws txawm ua neeg dawb huv lawm” (Malakaus 1:40-42).

(I Petus 5:13)

I.   Ib, tug txiv neej mob ruas, Levikevcai 13:45, 46; Loos 8:7; 3:11-12.

II.  Ob, tug txiv neej ntawd los cuag Yexus, Malakaus 1:40.

III. Peb, tug txiv neej no raug kho zoo lawm, Malakaus 8:36; 1:40, 41, 42.