Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUB SIJHAWM YEXUS ROV QAB LOS

THE GATHERING STORM
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav nruab hnub lub Kaum hli ntuj 6, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 6, 2013

“Lub sijhawm thaum Nau-ees zoo licas, thaum Yexus rov qab los yuav zoo lintawd thiab. Vim uantej dej yuav los nyab ntiajteb, neeg los noj los haus thiab ua kev nkauj kev nraug, txog rau hnub ua Nau-ees nkag rau hauv nkoj. Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:37-39).


Nyob rau nws phau ntawv hu ua The Gathering Storm, tug txiv neej uas hu ua Winston Churchill hais tias cov neeg A-kiv zoo li tsaus zog vim tsis paub tias Hiblawj tabtom yuav ua tsov rog rau lawv. A-kiv tsis npaj ua rog vim yog xav txog tias yuav tsum ua kom muaj kev sibhaumxeeb xwb. Tsuas yog Churchill xwb thiaj paub tias lawv lub tebchaws yuav raug puas tsuaj. Tiamsis tsis muaj leejtwg mloog nws hais! Qhov ntawd los zoo ib yam li tiam tamsim no thiab. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Thaum lawv hais tias, muaj kev thaj yeej thiab tsis muaj teebmeem lawm; thaum ntawd kev puas tsuaj yuav los rau lawv…thiab lawv yuav khiav tsis dhau” (1 Thexalaunike 5:3).

Ib neeg sau ntawv yog neeg Lubxia muaj lub npe Aleksandr Solzhenitsyn hais li no tias, “Kev phem lub hwjchim tau los tswj lawv.” Nyob rau tshoob ua muaj lub nqe lus “Kev tsau ntuj tau los” Dr. Edward Hinson hais tias, “Zoo li peb tau mus tob heev rau qhov uas yuav los rau tawv tsam rau cov ntseeg phau Vajluskub” (Ed Hindson, Ph.D., Final Signs, Harvest House, 1996, p. 77).

Uantej Charles Colson yuav hloov los ua ib tug ntseeg Vajtswv, nws yog ib tug tuam xam rau Amelikas tug no loj uas yog Nixon. Muaj ib txhia neeg hau nws hais tias nws yog Nixan “rab tau.” Tom uas Colson los hloov dua siab tshiab, nws tau hais txog nom tswv Loos puas tsuaj vim yog, tawm tsam nrog cov neeg ua tsis muaj kev txawj ntse dabtsi. Nws hais tias, “Cov ntseeg yuav sawv tawmtsam cov neeg uas phem uas nyob rau qhov tsaus ntuj” (Tib phau daim 78). Tiamsis niaj hnub nim no cov ntseeg Vajtswv ho mus ua qhov phem thiab nyob rau qhov tsau ntuj, thiab tsis muaj kev vam kiag li. Dr. Carl F. H. Henry, yog ib tug neeg txawj ntse hais tias, “Kev qaug tabtom los laum cov ntseeg Vajtswv; tej no pom nyob rau cov ntseeg tuaj pehawm Vajtswv rau niaj hnub nim no…tej pawg ntseeg lam muaj tswvcuab coob…tiamsis tsis muaj kev vam kiag li…Cov neeg phem no yog cov los rhuav tshem cov ntseeg Vajtswv kom qaub zog” (Carl F. H. Henry, Ph.D., Twilight of a Great Civilization, Crossway Books, 1988, p. 17).

Dr. Henry hais li no tias, “Lub pasdej txhawv ntawd raug rhuav tshem rau peb tiam tamsim no. Txhua yam zoo li tog mus nyob rau qab hiav txwv, thiab…cov lus nug rau peb, yog cov neeg tamsim no tseem muaj nyob” (Tibphau daim 16). Nws hais tias, “Cov neeg phem tabtom los, cov neeg txawj ntse tamsim no yuav raug cov neeg tua kom puas tsuaj mus. Hiblawj thiab cov Naxis tau [siv] kev txawj ntse los tua neeg kom tuag cov thiab coob. Stalin thiab lwm tug hais tias cov neeg muab xovxwm tamsis no tabtom ua qhev [cov thiab coob] vim yog cov neeg tiam tamsim no” (tib daim).

Muaj ib txhia neeg tam sim no ua zoo li no – Barak Obama tau tso cai rau kom neeg ua txhua yam. Ib tug nom loj hu ua Randy Forber hais li no tias, “qhov ua tug [thawjcoj] no ua yog tabtom rhuav ntseeg neeg txoj kev ntseeg…yam tsis tau pom dua yav tag los kiag li” (Decision magazine, October 2013, p. 17). Ib tug xibhwb hu ua Harry Jackson, yog ib tug neeg tawv dub thiab muaj suab npe nyob rau cov ntseeg, thiab cov rau cov neeg Domocrat, hais tias Obama tau los ua cov ntseeg tug yeebncuab thiab ua rau lub tebchaws tabtom yuav ntsib kev puas tsuaj” (tibphau). Nws hais tias peb yog “neeg vammeej tabtom yuav ntsib kev puas tsuaj” (Tibphau daim 19). Txawm yog Bob Woodward los tseem los txhawj txog qhov no thiab. Nws hais rau ib neeg muab xovxwm uas yog Bill O’Reilly, tug nom loj tamsim no yog ib tug uas tsis txhob cia siab rau kiag li” (Tibphau daim 19). Muaj ib txhia ntseeg pom tau hais tias Barak Obama yog ib tug neeg uas txau ntshai tshajplaws nyob rau tim tsev dawb tamsim no. Billy Graham phau ntaw hu ua Decision magazine hais tias Obama tabtom cov neeg Amelika taug txoj kev ua “txaus ntshai tshajplaws” (Tib phau). Nyob rau tib phau ntawv no, Kws xibhwb Wilton, ib tug xibhwb nyob rau Npavtiv hais tias, “Dab Ntxwnyoog yuav rhuav tshem txua tug ntseeg, los ntawm ua kom tug tug neeg ntawd tsis totaub txog Vajtswv Txojlus. Nws lub homphiaj yog faib neeg tawm, thiab rhuav tshem” (Tib phau daim 29).

Xav txhab mintsi qhov hais txog cov ntseeg uas tsis muaj zog nyob rau tebchaw Amelikas qhov ntawd vim yog cov ntseeg Ixalas los sis Islam coob zuj zu tuaj. Lub hli dhua lo cov ntseeg cov menyuam 80 leej nyob rau tebchaw Iziv raug neeg Muxali tua tuag. Pawb ntseeg ib lub tuam tsev ua raug puas tsuaj muab nyob ntau pua xyoo los lawm! Lawv siv ib ob hnoob tsoo puas tsuaj tag huvsi! Cov neeg Muxalis rhuav tshem cov ntseeg thoob plaws nqaj ntuj. Tebchaw I-lam tabtom tsis hoobpob los rhuav tshem neeg. Lawv tug thawjcoj hias tias qhov ntawd yog coj los rhua tshem tebchaws Ixayees thiab Amelikas. Lawv niaj hnub tsim tej hoobpoj no.

Ib qhov teebmeem uas peb niaj hnub ntsib rau lub sijhawm no yog toj roob hau-peg thiab hua cua rau neeg ua pa. Xws li, nag los rhua tshem cov neeg nyob Amazon, peb paub qhov no los ntawm phau ntaw Time magazine, lub ntsiab lus yog “Kev puas tsuaj los tshaj plaws” (Lub cuaj hli hnub 18, 1989, daim 76-80).

Lub lim tiam dhau los no (Kaum hli 2, 2013, daim AA1), ib phau ntaw hu ua Los Angeles Times tau hais txog thoob dej khov ua loj tshaj plaws, nyob rau lub ntsiab lus “Thooj dej uas loj tshaj plaws, cov neeg uas sob ntsuam txog tej dej zoo li no hais tias cov dej no zoo li cov dej uaj tuag lawm.” Greg Stock, tug saib xyua cov dej no hais tias, “Cov dej kho no tsuas nyob tau li 20 xyoo xwb – tom qab ntawd yuav yaj tag huv si.” Phau ntawd no tseem hais tias qhov no tsis yog muaj tshwm rau ib qhov xwb, tiamsis thoob plaws lub ntiajteb. Thoob dej kho ua lojs tshaj plaws no, qhov tias tabtom yuav muaj dabtsi tshwm rau yav tom ntej no.” Teb no yuav los hloov neeg lub neej rau ob peb tiam tom ntej no.

Dr. Hindson tau hais txog ib qhov teebmeem loj, “Tamsim no tsis hais tebchaws Amelikas, Akiv, France, Lubxias, Suav, Ixayees, thiab India twb muaj cov hoobpob uas tua kom ntiajteb no tawg lawm…yog lub sijhawm uas ntiajteb tabtom ntsib kev puas tsuaj loj” (Tibphau daim 87, 88).

Cov neeg txawj ntse tabtom txhawb txog lub neej rau yav tom ntej. Ib tug ntawd cov neeg no hais tias, “Lub sijhawm no yeej muaj peevxwm tua kom ib haiv neeg twg tuag nyob rau ib hnub xwb.” Tiamsim cov neeg txawj ntse nyob rau Canasdas hais teb nws hais tias, “Koj hais yuam kev. Qhov tseeb yog muaj peevxwm tua kom neeg ntiajteb txhua tug tuag tau ib ntsai muag xwb” (Billy Graham, The Challenge: Sermons From Madison Square Garden, Doubleday and Company, 1969, p. 158). Vajtswv Txojlus hais tias,

“Vajtswv hnub yuas los zoo li tubsab tuaj rau yav hmo ntuj; lub sijhawm ntawd qaum ntuj yuav dua mus los ntawm cov suab uas nrov tshajplaws, lub ntiajteb yuav puas tsuaj vim yog kub heev, txhua yam hauv ntiajteb yuav raug kub nyhiab tag huv si” (2 Petus 3:10).

Hnub ntawd tabtom los. Tsis muaj qhov khiav daug. “Vajtswv hnub yuas los zoo li tubsab tuaj rau yav hmo ntuj” Koj yeej tsis paub tias tubsab yuav tuaj thaum twg. Tiamsi nws yuav tuaj tamsim ntawd ntag – tsis muaj qhia ua ntej! Thiab qhov nos yog lub sijhawm kev txiav txim los. Neeg yuav tsis npaj rau qhov no! Neeg ntiajteb yuav npaj tsis txhij rau qhov no! “Vajtswv hnub yuas los zoo li tubsab tuaj rau yav hmo ntuj”

Muaj ib hnub Yexus coj cov thwjtim nrog nws nce mus rau pem rooj txiv ntseej, nyob tsis dej rau ntawd nroog Yelusxalees. Lawv tau hnug Yexus tias, “Qhov twg qhia tias yam xwb txheej ntawd yuav los, thiab qhov ua ntiajteb yuav kawg?” (Mathais 24:3). Nws tsis txwv lawv txog qhov lawv nug Nws li no. Nws tseem qhia ntau yam qhia txog qhov xwm txheej no. Lawv nws kom nws qhia ib yam, tiamsis Nws qhia ntau yam rau lawv txog “qhov ntiajteb yuav kawg.” Nws hais tias, yuav muaj cov xibhwb cuav tawm tuaj, thiab cov qhia Vajtswv Txojlus cuav coob tawm tuaj. Yog lub sijhawm uas muaj kev dag ntxias rau seem ntsujplig. Lub sijhawm no peb twb pom cov “Ntseeg cuav, thiab tug Yexus cuav nyob rau ntau qhov chaw, tsis haiv rau cov tsev kawm Vajluskub. Tswv Yexus hais tias qhov no yog neeg yuav quaj txom nyem ntsuav vim yog kev tsov rog. Txij thaum tso rog ntiajteb zaum ib, tom qab tsov rog ntiajteb zaum 1, txij thaum ntawd neeg ntiajteb yeej ntsib tso rog ib ntus zuj zu lo. Muaj ib txhia ntseeg tseem hais tias cov ntseeg yuav yeej, thiab yuav coj kev thov yeej los rau neeg tiam tamsim no. Tiamsis lawv qhov kev vam raug rhuav tshem rau tso rog ntiajteb zaum I. Harry Emerson Fordick, ib tug thawjcoj nyob rau cov ntseeg hu ua liberal, tau hais txog cov ntseeg uas yog Yutaupias. Nws hais tias, “yogi b qhov kev xav twg rau tswj los ntawm ib yam dabtsi thiab loj heev nyob rau peb tiam tamsim noi, peb yuav khiav tsis dhau qhov kev puas tsuaj.” Qhov uas cov neeg tsis lees yuav Vajtswv Txojlus, ua rau lawv nyob yam tsis muaj kev vam kiag li. Peb pom tau hais tias nyob rau tiam tam sim no muaj kev phem, thiab qhov uas neeg tua tug kheej tuag coob thiab coob heev! Kuv nyeem phau ntawv hais txog qhov no rau lub li tiam dhua los no. Tswv Yexus tseem hais tias, yuav muaj kev ntshaib nqhes, thiab kev mob nkeeg, thiab av qeeg, tej no yuav tshwm ntau zuj zu tuaj rau tiam no. Nws tseem hais tias, cov Ntseeg yuav raug lwm haiv neeg ntxub heev.” Nws tseem hais tias txawm cov ntseeg kiag xwb los ib tug yuav ntxeev siab rau ib leeg, thiab sis ntxub nyob rau hauv lawv. Nws hais tias tsis mua kev hlub thiab kev txhaum yuav loj tuaj lawv txoj kev hlub hauv Yexus yuav txiav zuj zu. Tswv Yexus tseem hais tias, “qhiav Vajtswv Txojlus rau kom thoob ntiajteb, thaum ntawd ces lub ntiajteb no yuav kawg.” Tswv Yexus tau hais txog ib qhov xwmtxheej tseem ceeb nyob rau tom kawg, Nws hais tias,

“Lub sijhawm thaum Nau-ees zoo licas, thaum Yexus rov qab los yuav zoo lintawd thiab. Vim uantej dej yuav los nyab ntiajteb, neeg los noj los haus thiab ua kev nkauj kev nraug, txog rau hnub ua Nau-ees nkag rau hauv nkoj. Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:37-39).

Tswv Yexus cov thwjtim nug Yexus txog ib yam xwm txheej qhia txog lub ntiajteb no yuav kawg. Nws qhia ntau yam rau lawv. Nws hais rau lawv tias, lub ntiajteb no yuav kawg zoo ib yam li Nau-ees tiam, ua ntej uas dej yuav los nyab ntiajteb. Nws hais tias, “Vim uantej dej yuav los nyab ntiajteb…Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:38,39). Nws hais rau lawv tias, thaum ntawd cev qhia tias lub ntiajteb no yuav kawg. Dr. M. R. DeHaan, yog ib uas muab Vajtswv txojlus saib ua qhov tseemceeb, tau muab ntau yam xwmtxheej qhia txog qhov dej los nyab ntiajteb nyob rau Nau-ees tiam thaum coj los qhia zoo li no:

1.   Yog lub sijhawm neeg tso kev ntseeg tseg.
2.   Yog lub sijhawm uas taug kev mus cig ntiajteb.
3.   Yog lub sijhawm ua tsim vajtse
4.   Yog lub sijhawm uas muaj kev nkauj kev nraug
5.   Yog lub sijhawm uas raug tswj los ntawm cov nkauj phem rau neeg hu
6.   Yog lub sijhawm ua muaj kev sib ntau sib tua.
      (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1979 edition, p. 41).

Kuv tsis muaj sijhawm yuav los muab cov no cov los hais kom tag. Kuv xav muaj Billy Graham cov lus qhuab qhia nyob rau Madison Square Garden xyoo 1969, raw li kuv pom nws qhia tseg. Nws hais tias,

Vajtswv Txojlus hais tias tiam ntiajteb yuav kawg, yog lub sijhawm muaj kev txom nyem, tsov rog, kev rhua tshem, tsis muaj kev sis hlub, tsis coj raws li Vajtswv Txoj lus…(Billy Graham, “The Day to Come,” ibid., p. 164).

Hais txog rau Nau-ees tiam, Vajtswv Txojlus qhia peb li no,

“Vajtswv pom tau hais tias neeg phem coob puv ntiajteb, lawv lub siab tsus yog muaj kev phem xwb…thiab Vajtswv hais tias, kuv yuav rhua tshemm cov neeg ua kuv yog tug tsim no” (Chivkeeb 6:5,7).

Thiab Tswv Yexus hais tias, “Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:39). Kuv xav kom neej saib rau Tswv Yexus lo lus tias “…Dej tau nyab los, thiab kuav lawv tuag tag.”

Dej yuav tsis los nyab rau tiam ntiajteb kawg no lawm. Lub ntiajteb uas peb paub yuav los rau qhov kawg thaum Vajtswv qhov kev chim uas yog “qhov kev txiav txim” raws li nyob hauv Tshwmsim 16:1-21. “ Nyob rau lub nroog ntawd yuav tau haus [Vajtswv] qhov kev chim rau lub sijhawm ntawd (Tshwmsim 16:19). Neeg ntiajteb npaj tsis txhib rau qhov no. Lawv tsis npaj ntsib qhov ntawd zoo li cov neeg thuam Nau-ees tias tsis npaj tos, them “dej los nyab, thiab kuav lawv tuag tag” (Mathais 24:39). Kuv xav kom neej nco peb lub ntsiab lus nyob rau cov lus no, kuv muab los ntawm Spurgeon cov lus qhuab qhia hais txog “Dej nyab nyob rau Nau-ees tiam.”

I. Ib, “Dej nyab los, lawv tau tuag tag.”

Qhov dej los nyab ntiajteb no uas rau cov neeg tsis ntseeg Vajtswv tuag tag husi. Txhua tug puas leej poob rau hauv qhov dej nyab. Tsis muaj ib tug twg dim. ““Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:39). Txhua tug neeg npluanuj puas leej raug dej nyab. Cov neeg txom nyem los kuj khiav tsis dhau. Txhua tug puas leej khiav tsis dim kiag li. Cov neeg txawj ntse lub sijhawm ntawd los tsis dim kiag li thiab. Txhua tug neeg tsis lees yuav Vajtswv puas leej tuag tag. Kuv qhiav tseeb rau nej tsis hais kev txawj ntse los sis qhov tsis lees paub Vajtsv ntawd cawm tsis tau kom tug neeg ntawd dim ntawm Vajtswv qhov kev chim!

Lub sijhawm thaum Nau-ees tab tom txua lub nkoj loj no, tej zaum yuav yog lub nkoj ua loj tshajplaws rau lub sijhawm ntawd. Yog lub nkauj ua loj thiab dav heev. Txawm piv rau tam sim no los xib, Nau-ees lub nkoj tseem loj tshaj heev. Thaum Nau-ees txua lub nkoj no av tseem qhuav heev, nyob deb havdej thiab hiav txwv. Neeg thoob ntiajteb cig tuaj saib, zoo li lawv mus saib Disneyland rau tomsim no. kuv thiaj li paub txog qhov lawv hu Nau-ees tias neeg ruam. Muaj cov neeg tuaj kev dej tuaj saib lub nkoj loj no xwb. Thaum lawv tuaj txog, Nau-ees tau qhia lawv txog qhov dej yuav los nyab ntiajteb. Vajswv Txojlus hu nws hais tias, “Tug qhuab qhia uas ncajncees” (2 Petus 2:5). Tiamsis neeg tsis kam hloov siab los ntawm nws cov lus qhuab qhia no. Lawv yeej tsis kam txais nws cov lus no kiag li. Lawv t seem cem thiab thuam nws. Dej thiab los nyab thiab kuav lawv tuag tag. Lub sijhawm kev txiav txim los txog tsis muaj ib tug neeg twg yuav sawv tawm tsam tau. Thaum koj poob mus rau lub cub tawg hauv tub tuagteb, koj yuav xav hais tias kheev koj lam mloog Vajtswv Txojlus thiab cia siab rau Yexus. Thaum ntawd ces yuav lig lawm. Koj qhov kev tsis ntseeg twg dua mus lawm, yuav lig rau koj mus tag ib sim neej txog qhov yuav cawm koj dim lawm, zoo li cov neeg uas “Dej twg los nyab thiab kuav lawv tuag tag lawm.”

II. Ob, thaum dej nyab los ib yam lawv txhawb txog yog lub neej hauv ntiajteb no xwb.

Lawv npaj lub neej rau hauv ntiajteb no, ua rau tsis hnov qab npaj lub neej uas mus txhi. Tswv Yexus hais tias,

“Vim uantej dej yuav los nyab ntiajteb, neeg los noj los haus thiab ua kev nkauj kev nraug, txog rau hnub ua Nau-ees nkag rau hauv nkoj” (Mathais 24:38)

Qhov lawv xav txog yog kev noj hauv, kev tshoob kos, kev haus dej hauv cawv.

Peb yuav tshoob ua zoo heev nyob rau hmo no thaum 5.30. Tom qab ntawd, peb yuav muaj noj ib pluas mov uake. Qhov ntawd tsis txhaum dabtsi. Tiam qhov no yog ib yam cov neeg tiam Nau-ees xav txog xwb, lawv xav txog yam rau lub neej tamsim no xwb. Lawv tsis xav txog yam nyob mus ib txhi, thiab yam uas yog kev cawmdim thiab lawv tug ntsujplig. Lawv zoo li nej ib txhi thiab, yog xav tias laug lawv lub sijhawm dhau heev li lawm qhov uas tuaj mus pehawm Vajtswv. Kuv hnov ib txhia tub kawm ntawv tuaj saib peb pawg ntseeg hais li no, lawv yuav nyeem ntawm rau hnub pehawm Vajtswv. Peb cov tub txhais hluas puas leej kawm ntawv tsis hais qeb qe los sis siab. Lawv yeej paub zoo tias lub sijhawm twg lawv yuav tsum ua dabtsi yog lawv paub siv sijhawm. Txhua zaug peb pehawm Vajtswv peb tau muab ib daim ntawv rau nej thiab muaj 12 nqe lus nyob rau hauv rau nej kawm. Yog nej ua raws nraim qhov hauv yuav ua rau nej tuaj mus pehawm Vajtswv tau, thiab nej tseem kawm ntau tau qhov uas zoo tshaj thiab. Hmo ntawd kuv tau mus tom tsev kawm ntawv, ua haujlwm plaub-caug xuaj moos rau ib lub lim tiam. Tiamsis tsis muaj ib hnub kuv yuav mus tsis tau pehawm Vajtswv. Vajtswv foom koobhmoov rau kuv qhov uas kuv muab Nws saib ua qhov tseemceeb. Ua ntej kuv txiav txim siab mus kawm Vajluskub, kuv yog ib tug menyuam ua pluag heev. Tiamsis kuv yeem rau pawg ntseeg mus koom pawg ntseeg ua dej num tsis hais nruab hnub hmo ntuj. Vajtswv tau foom koobhmoov rau kuv tau A nyob rau tsev kawm ntawv hauv Cal State L.A. txawm kuv yuav ua sijhawm tsis muaj sijhawm kiag li, tsuas siv sijhawm txhua hmo xws li 3 los sis 4 rau cov hooj uas kuv kawm! Yexus hais tias,

“Yuav tsum tshawb nriav Vajtswv tebchaws uantej, thiab kev ncajncees; thiab txhua yam hnov yuav muab rau koj” (Mathais 6:33).

Hauv kuv lub neej qhia tau hais tias Vajtswv qhov kev cog lus yeej muaj tseeb. Kuv xaiv Vajtswv uantej rau txhua zwjhnub tsis hais yav nruab sawv ntxov los sis yav lig, Vajtswv ua rau kom kuv kawm ntawv tau zoo rau tom tsev kawm ntawv, Kuv tug tub los kawm tau A nyob rau lub tsev kawm ntawv Cal State Northridge. Nws kawv nws cov hooj tiav, rau xaiv los haiv lus. Nws los zoo tib yam nkaus tsis muaj ib zaug twg yuav plam mus pehawm Vajtswv tsis tau. Tswv Yexus cog lus tias yuav foom koobhmoov rau peb lub neej!

Tiamsis cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam thiab tamsim no xav tias qhov ntawd ruam dhua lawm. Lawv xav tias yuav siv sijhawm los uasi thiab ua kev nkauj kev nraug. Rau cov neeg no, lawv nyob rau dhau qhov uas yuav muab Vajtswv saib ua qhov tseemceeb. Lub lim tiam dhau los no kuv pom hais tias kev saib duab liab qab yog ib yam tshuaj muaj yees rau neeg tam sim no. Yog thaum twg koj poob mus rau qhov ntawd, nyuaj tshaj plaws yuav khiav tawm tau rov qab los! Tsuas yog Yexus xwb thiab li pab koj tau – Thiab ib qhov ntawd yog koj yuav tsum fij koj lub neej rau Nws! Cov neeg uas tsis lees yuav Vajtswv yuav tsum rau them lub nqe txim uas lawv tau ua ntawd. Thaum uas Vajtswv qhov kev txiam txim los txog rau neeg ntiajteb yam ua lawv tsis npaj txog. Cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam tsis npaj tias yuav “muaj dej los nyab thiab kuav lawv” (Mathais 24:39). Vajtswv Txojlus hais tias, “Npaj ntsiab Vajtswv” (Amaus 4:12). Koj puas tau npaj txhij ntsib Vajtswv? Lossis koj yuav mus rau Dabteb, qhov chaw uas “hluav taws tsis muaj tuag kiag li”? (Malakaus 9:44). “Dej los nyab thiab lawv tuag tag.”

III. Peb, thaum dej nyab los txhua tug uas nyob hauv lub nkoj puas leej didm tag.

“Tsis muaj leej twg yuav nkag mus rau hauv lub [nkoj] ntawd; Tsis muaj leejtwg yuav tawm tau; cov nyob hauv lub nkoj kuj tsis muaj neeg tuag rau hauv; tsis muaj leejtwg yuav [tuag] rau hauv. Vim lawv raug cawm mus nyob rau hauv…Lub nkoj ntawd cawm lawv, thiab Tswv Yexus cawm txua tug [uas yog] nyob rau hauv Nws. Lawv yuav nyob tiaj tus mus tag ib txhi. Tsis muaj ib tug twg rau kev puas tsuaj, tsis muaj ib tug twg yuav plawm ntawm nws txhais tes: (C. H. Spurgeon, “Noah’s Flood,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976 reprint, volume XIV, p. 431).

Nau-ees lub nkoj yog daim duab qhia txog qhov kev cawmdim hauv Tswv Yexus. Peb nyeem Henplais 11,

“Vim yog kev ntseeg, Vajtswv thiaj li ceebtoom rau Nau-ees txog tej xwm txheej uas yuav tshwm los, nws ntshai thiab li los txua lub nkoj ntawd” (Henplais 11:7)

Nau-ees thiab nws tsev neeg raug cawmdim vim yog lawv nkag mus rau hauv lub nkoj ua ntej Vajtswv qhov kev txiav txim uas yog dej los nyab ntiajteb. Vim yog Nau-ees tsev neeg raws nws qab nkag mus rau hauv nkoj, lawv thiaj li raug cawmdim. Vajtswv Txojlus hais tias,

“…tsis yog cov neeg txheej thaum ub, tiamsis tau cawm Nau-ees tsev neeg…lub sijhawm Vajtswv ua rau dej los nyab ntiajteb ua tsis ncajncees” (2 Petus 3:5)

Muaj ib txhia ntawv txhai Vajluskub thaum ub hais tias, Nau-ees lub nkoj yog piv txog pawg ntseeg. Tiamsis cov neeg tamsim no tsis pom zoo lintawd, kuv ntseeg tias cov neeg txheej thaum ub hais tau zoo lawm. Nyob rau tim ob puas tawm xyoo tom qab Yexus rov mus qaub ntuj ib tug neeg txawj ntse hu ua Cyprian (200-258) hais li no tias, “Yog tsis yog hauv pawg ntseeg ce tsis muaj kev cawmdim lawm.” John Calvin, yog ib tug uas yog cov Reform, hais tib yam nkaus. Kuv ntseeg tias lawv hais yog. Dr. A. W. Tozer (1897-1963) hais tias, “Tsis muaj ib yam twg uas Vajtswv yuav lees yuav qhov kev pehawm ntawd yog tsis yog los ntawm pawg ntseeg los…pawg ntseeg yog Yexus lub cev” (A. W. Tozer, D.D., “The Vital Place of the Church,” from God Tells the Man Who Cares, quoted in Warren W. Wiersbe, The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1978, pp. 64, 65).

Yog lintawd lub nkoj ntawd yog pawg ntseeg. Kuv hais tias, “yog lawm” vim yog thaum koj mus nyob rau pawg ntseeg thiab koj tseem tsis tau dim. Vim muaj ntau tug nyob rau hauv pawg ntseeg tseem tsis tau dim.

Kuv tsis paub meej tias pes tsawg leej tsis tau dim, tej zaum yog saum txhiab tug neeg, tuaj mus saib Nau-ees lub nkoj. Tiamsis kuv paub tias pes tsawg leej nkag mus rau hauv lub nkoj. Ib txhia mus mus los rau ntawm lub nkoj ntawd, ncig mus saib chaw nyob chaw pw, nce mus los, ib txheej rau ib txheej. Tiamsis lawv tsis kam zwm nyob rau hauv lub nkoj. Lawv tuag thiab rov qab. Tej zaum lawv mus nyob rau hauv, tiam sis tsis nyob rau hauv. Lawv thiab tsis nyob rau hauv nkoj thaum dej los nyab ntiajteb.

Cov los rau hauv lub nkoj thiab los nyob rau hauv, yog diam duab qhia txog ib tug tsis ntseeg Vajtswv tuaj koom nrog pawg ntseeg, cia siab rau Yexus, thiab koom ua ib rau Yexus. Phau Vajluskub NIV txhais Tswv Yexus lub npe hauv Yauhas 15:6 zoo li, “Yog koj tsis txuas rau hauv kuv, koj zoo tug ceg uas yuav muab txiav povtseg…thiab muab pov hlawv.” Yog lintawd cov uas los rau ntawm Yexus, yuav nyob rau hauv thiab tau txais kev cawmdim.

Cov neeg ua tuaj rau hauv pawg ntseeg thiab mob siab rau Vajtswv Txojlus, yuav tau txais kev cawmdim. Qhov no yog txoj kev los tau txais kev cawmdim, tiam ib txhia ntseeg tamsim no uas rau neeg totaub teb no yuam kev. Nej ib txhia tuaj rau hauv pawg ntseeg, tseem tsis tau cia siab rau Yexus. Koj thov hais rau nej tias – Tuaj rau hauv pawg ntseeg xwb cawm tsis tau kom koj dim hnub ua Vajtswv los txiav txim. Tswv Yexus hais rau cov neeg uas tuaj koom rooj tshoob tiam sis tsis hnav kom phim. Vajntxwv hais rau tug neeg no tias, “Yog vim licas yuav hnav khawbncaws tsis phim rooj tshoob kiag li? Tug txiv neej ntawd hais tsis tau dabtsi. Vajntxwv hais rau nws tias, “muab nws khi tes khi taw pom rau tom qhov tsau ntuj uas tom hniav qees” (Mathais 22:12, 13). Ib txoj hau kev koj tau los hnav “cev ris tshoo mus rau rooj tshoob ntawd” yog cia siab rau Yexus. Yog koj tsis tuaj rau ntawm Nws, koj yuav tsis muaj kev vam dabtsi rau hnub Vajtswv los txiav txim rau ntiajteb. Yog koj tsis kam los nrau ntawm Yexus, koj yuav khiav tsis dim tub Tuagteb.

Kuv tseem xav tias tshe tseem muaj ib txhia tuaj pab nrog Nau-ees txua nkoj tseem tsis dim nyob rau hauv. Lawv paub lub nkoj no zoo. Tiamsis lawv tsis cia siab tiam lub nkoj no yuav cawm tau lawv. Lawv zoo nej ib txhia tuaj rau hauv pawg ntseeg tiamsis tsis los rau ntawm Yexus. Koj thov ceebtoom rau koj, yog koj tuaj rau ntawm pawg ntseegd, tiamsis tsis cia siab rau Yexus, koj yuav ntsib teebmeem vim yog Nws yuav muab koj pov rau tub Tuagteb. Tswv Yexus hais tias,

“Hnub ntawd ntau tug yuav hais rau kuv tias, peb tsis tau…ua ntau yam haujlwm zoo? Kuv yuav hais rau lawv tias, kuv tsis tau paub koj dua: khiav tawm ntawm kuv mus, cov neeg siab phem” (Mathais 7:22, 23).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Yog koj tsis cia siab rau Nws, Nws kev txiav txim los txog, koj yuav nyog rau sab nraum lub nkoj. Tswv Yexus cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum huvsi. Tiamsis yog koj tsis cia siab rau Nws, koj yuav nyob rau saub nraug, hnub uas Vajtswv los txiavtxim. Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab pab kom koj yug dua tshiab, tiam sis yog koj tsis cia siab rau Nws koj poob rau tub Tuagteb mus tag ib txhi. Tagkis no kuv thov hais rau koj tias – los rau ntawm Yexus, Vajtswv Leejtub, ua ntej yuav lig rau koj! Zoo zaj nkauj ua Griffith hu tag los no, “Lub sijhawm ntawd, koj cheemtsum tau tug Cawmseej.”

Peb npaj txhij yuav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm koj. yog koj xav nrog peb tham, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv thiab muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txais yauv Yexus no thiab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 24:32-42.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“In Times Like These” (by Ruth Caye Jones, 1902-1972).


TXHEEJ TXHEEM

LUB SIJHAWM YEXUS ROV QAB LOS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav nruab hnub lub Kaum hli ntuj 6, 2013

“Lub sijhawm thaum Nau-ees zoo licas, thaum Yexus rov qab los yuav zoo lintawd thiab. Vim uantej dej yuav los nyab ntiajteb, neeg los noj los haus thiab ua kev nkauj kev nraug, txog rau hnub ua Nau-ees nkag rau hauv nkoj. Dej tau los nyab lawv tuag tag yam paub txog kiag li, hnub neeg Leejtub rov qab los yuav zoo lintawd thiab” (Mathais 24:37-39).

(I Thexalaunikes 5:3; 2 Petus 3:10; Mathais 24:3;
Chivkeeb 6:5, 7; Tshwmsim 16:19)

I.   Ib, “Dej nyab los, lawv tau tuag tag,” Mathais 24:39; 2 Petus 2:5.

II.  Ob, thaum dej nyab los ib yam lawv txhawb txog yog lub neej hauv ntiajteb no xwb, Mathais 24:38; 6:33; 24:39; Amaus 4:12; Malakaus 9:44.

III.  Peb, thaum dej nyab los txhua tug uas nyob hauv lub nkoj puas leej didm tag, Henplais 11:7; 2 Petus 2:5; Yauhas 15:6; Mathais 22:12, 13;
Mathais 7:22, 23.