Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG NEEG UAS RAUG XAIV LAWM!

LOGIC ON FIRE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Kaum hli ntuj 11, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, October 11, 2015

“Cov neeg no yog tawm los ntawm qhov kev txom nyem loj, thiab lawv tau ntxuav lawv tej khawb ncaws hauv tug meyuam yaj cov ntshav ua rau dawb kawg nkaus lawm” (Tshwmsim 7:14).


Dr. W. A. Criswell yog ib tug xibhwb muaj suab npe nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Dallas xeev Texas. Nws qhia Vajtswv lus ze rau caum xyoo los lawm, lub sijhawm thaum nws muaj hnub nyoog yim caum xyoo, nws tau hais txog yam kev puas tsuaj yuav tshwmsim nyob rau tebchaws Amelikcas thiab cov teb chaws nyob rau sab hnub poob, Dr. Criswell hais tias,

Peb cov neeg ua phem heev dhau lawm…nom tswv ua phem ua qias thiab tua neeeg, dag thiab ua tub sab lim hiam, dag tias yog neeg ncajncees…Cov xibhwb [qhia hauv tsev kawm ntawv] tso cai rau neeg ua phem ua qias ywj siab, cov xibhwb uas qhia Vajtswv Txojlus los yeej tsis kam [tiv thaiv] Vajtswv txoj lus; qhia ywj siab, peb cov uas yog nyob rau [Npavtiv Qabteb] tsis hais nob rau tsev kawm ntawv thiab tsev kawm Vajluskub, muaj kev sib ntau sib tua, tso tej yeebyajkiab qias neeg rau neeg saib, cov neeg nyob rau tiam tam sim no muab khoom ntiajteb saib hlob thiab siv raws li kev ntshaw…cov tebchaws [sab hnub poob] ua neej zoo li tsis yog ib cov ntseeg thiab thim Vajtswv txog li 125,000 nyob rau txhua hnub (W A. Criswell, Ph.D., Great Doctrines of the Bible, volume 8, Zondervan Publishing House, 1989, pp. 148, 147).

Txij thaum Dr. Criswell hais txog tej yam kev tu siab txog cov ntseeg Npavtiv tias zoo li tuag tag lawm, vim cov tswv cuab tshuav tsawg zuj zus, tsaib no lawv plam cov ntseeg txog li 200,000 leej. Cov neeg no khiav tawm hauv Npavtiv qab teb thiab tsis rov los li lawm. Txhua xyoo Npavtiv qab teb kaw lawv lub tuam tsev pehawm Vajtswv txog li 1,000 pawg ntseeg, nyob rau tsaib no lawv hais kom lawv cov neeg uas mus tshaj tawm nyob rau txawv teb chaw txog rov los tsev txog li ntawd 800 leej, qhov no qhia tias lawv cov neeg mus tshaj tawm nyob rau txawv teb chaws tsawg zuj zus lawm xwb, peb cov Npavtiv uas nyob ywj pheej los kuj tsis muaj qhov zoo kiag li thiab, muaj ib tug xibhwb uas yog pab Assembly of God hais rau kuv tias lawv cov los yeej muaj teeb meem kawg li thiab, kuv muaj ob phau ntawv ib phau hu ua The Great Evangelical Recession: 6 Factors That Will Crash the American Church (John S. Dickerson, Baker Books, 2013). Phau ob hu uas The Coming Evangelical Crisis (John H. Armstrong, general editor, Moody Press, 1996). Txhua txhua phau ntawv kuv nyeem puas leej yog hais txog kev puas tsuaj nyob rau peb cov ntseeg, cov menyuam uas loj hlob hauv pawg ntseeg khiav tawm tag, tsis tag li los pawg ntseeg los tsis muaj peev xwm mus coj cov tub txhais hluas los cuag Vajtswv li thiab. John Dickerson hais li no tias “Peb poob rau qhov tsim tsis tau thwjtim, peb tsim tsis tau thwjtim tsis hais cov uas yog peb cov menyuam los sis cov coj los ntseeg tshiab” (ibid., p. 107, 108). Nws thiaj li hais tias muaj ntau yam teeb meem, kuv twb coj txhua yam los sim, tiam sis zoo li tsis muaj qhov yuav pab tau, yog vim licas? Vim lawv tsis tig mus rau ntawm lub hauv paus teeb meem.

Muab kuv tug kheej los piv, thaum kuv tseem ua tub hluas, kuv zoo li cov txiv hmab uas tab tom zoo de mus noj, kuv xav mus koom pawg ntseeg, vim los ntawm tsev neeg uas niam txiv sis nrauj, kuv tsis tau nrog lawv nyob, kuv xav mus ua ib tug tswvcuab nyob rau pawg ntseeg, tiam sis ib pawg ntseeg uas (neeg tawv dawb) nyob rau Huntington Park, California pab tsis tau kuv dab tsi! Yog vim licas? Muaj ntau yam yuav hais – vim kev pehawm Vajtswv npaj rau cov poj niam uas muaj hnub nyoog ib nrab neej, tsis yog rau cov hluas, cov ntseeg uas nyob rau pawg ntseeg ntawd saib kuv tsis tseem ceeb, txawm yog tug xibhwb kiag los twb sis nrog kuv tham, thaum ntawd kuv yog ib tug tub hluas uas txom nyem, thiab loj hlob los ntawm cov neeg phem, tom qab ntawd kuv hnov ib zaj lus qhuab qhia, lub sijhawm ntawd kuv muaj peb tug xibhwb, kuv ua tib zoo mloog lawv qhia, tiam neej yog kuv lub, kuv yeej cim tsis tau cov lus qhuab qhia no kiag li! Cim tsis tau ib qhov kiag li, vim lawv qhia cov lus hloov tsis tau kuv lub neej, lawv tsis txhawb kuv, lawv tsis qhia tias kuv yog neeg txhaum. Nov yog lub hauv paus ntawm qhov teebmeem uas yog kev dag – nyob rau lus qhuab qhia! Yog peb cov lus qhuab qhia tsis muaj qhov hloov yuav tsis muaj kev vam kiag li – tsis muaj hlo li – rau peb cov pawg ntseeg! Kuv tau nyem ib phauv ntawv sau lub Ob hli ntuj 2014 uas yog Banner of Truth magazine tu sau yog by John J. Murray. Nws tau hais xya yam txog “yam yuav tso kom peb dim” kuv yeej ntseeg cov lus nws hais ntawd, tiam sis kuv tsis pom zoo txog qhov nqes lus uas nws muaj coj los hais ntawd, nws hais tias “lub hwjchim ntawm kev qhuab qhia” yog yam thij xya yam yuav tsum tau hloov, kuv tsis pom zoo li no, kuv xav tias qhov no yuav tsum yog yam thawj yam. Nws hais tias peb yuav tsum raug tso dim ntawm “qhov tsis muaj hwjchim ntawm cov lus qhuab qhia” Nws hais tias “Tam sim no neeg tsis nyiam kev qhuab qhia lawm” Yog vim licas? Vim yog neeg dhuav, yeej yog li ntawd tiag! Nws hais tias “Tseem muaj ib qhov kev tshaib nqhe Vajluskub” Yog vim licas thiab muaj qhov kev ntshaib nqhe no? vim yog cov lus qhuab qhia dhuav heev, yog lintawd, Tiam sis yog vim licas kev qhuab qhia tam sim no thiaj ua rau neeg dhuav? Muaj ntau yam nyob rau hauv.

Ib, coob tug xibhwb tsis tau raug “hu los qhuab qhia” Peb tseem hais tau hais tias “tsis raug hu qhia” ntxiv mus lawm, coob tug xibhwb los tseem tsis tau yug dua tshiab, tsis tag li los cov yug dua tshiab ntawd los tsis tau raug hu los qhuab qhia, lawv tsis muaj lub nra, tsis ntshai, tsis tau raug caw, tsis muaj kev hlub rau cov tsis ntseeg, feem coob tseem tsis tau paub qhov kev tsis sib thooj ntawm ob lo lus no Piav kev thiab qhuab qhia! Dr. Timothy Lin uas yog kuv ib tug xibhwb tau los ntev, nws hais tias cov xibhwb qhia nyob tsev kawm Vajluskub qhia tias “Piav kev thiab qhuab qhia yog tib yam nkaus” Dr. Lin hais tias “Zoo li ib tug xibhwb qhia ntawv, nws twb hais tsis tau qhov kev tsis sis thooj ntawm lo lus piav kev thiab qhuab qhia, nws cov tub ntxhais kawg ntawv puas yuav qhia tau maj? Lo lus teb yeej qhia meej tias ‘tsis tau” (The Secret of Church Growth, p. 20).

Sim mloog John MacArthur, nws qhia piav kev licas? Sim mloog John Piper, nws piav kev licas? Sim mloog David Jeremiah, los sis Paul Chappell, los sis Bill Hybels, los sis Rick Warren, los sis Charles Stanley. Lawv piav kev zoo licas? Lawv puas paub tias piav kev zoo licas? Tej tug yog neeg zoo, yog, lawv yog neeg zoo, tiam sis kuv xav hais tias lawv tsis paub hais tias piav kev yog dab tsi, Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias, “Piav kev yog dabtsi? Cov lus uas yog hluav taws! Piav kev yog cov lus uas tawm ntawm tug neeg uas kub siab” (Preaching and Preachers, p. 97). Cov neeg kuv hais los no puas kub siab tiag tiag? Lawv puas tau hnov dua txog ib tug qhia kev uas kub siab? Tug neeg uas zoo li no yog tug uas hais hauv xovtooj cua thiab twb tuag tau 30 xyoo lawm! Leej twg piav kev zoo li Oliver B. Greene? Yog “Piav kev yog los ntawm ib tug neeg uas tau hluav taws ntawm Vajtswv” – tug neeg zoo Luthawj, tug neeg zoo li Yes, “Preaching is theology coming through a man who is on fire” – a man like Luther, a Whitefield, tug neeg zoo li Howell Harris, tug neeg zoo li Daniel Rowland, tug neeg zoo li W. P. Nicholson, zoo li Dr. John Sung, zoo li Spurgeon, zoo li McCheyne, zoo li John Cennick zoo li John Knox.

Nyob rau phau ntawv Banner of Truth magazine tseem sau ib qhov hais txog John Knox (pp. 29, 30). Nyob hauv sau tias John Knox piav kev “muaj hwjchim kawg” “cov lus qhia hauv yog tau hwjchim zoo li xob laim ci saum ntuj tuaj” tseem hais ntxiv tias “Yog cov pawg ntseeg xav pom kev paub ntxeev tshiab rau niaj hnub nim no, yuav tsum tau cov xibhwb los qhia zoo li no…zoo li Knox, lawv yuav tsum hnov cov lus los ntawm Vajtswv tiag tiag, [txawm yog] neeg yuav nyiam los sis tsis nyiam kuj xij, yuav tsum tau qhia kom hloov tau neeg lub siab” Spurgeon hais tias “John Knox yog tug qhia zoo xob nroo txog Tswv Yexus rau tebchaw Scotland cov lus no yuav tsum nrov rau Akiv ib zaug thiab” (Autobiography, vol. 1, p. 162).

Yog tsis muaj cov xibhwb zoo li no lawm ces, tsuas yog hnov txog cov lus uas qhia kom neeg zoo siab xwb! Peb tsis xav mloog li! Lawv ua rau kom peb tuag! Txawm yog cov hluas twb tsis xav mloog lawv qhia! “Piav kev yog ib yam lus los ntawm tug neeg uas tau Vajtswv cov hluav taws!” Kuv yuav qhia rau nej txog cov xibhwb tam sim no leej twg ntshai qhia li no, lawv los ntshai txog cov poj niam nim no uas los ua thawj coj nyob rau lawv pawg ntseeg, yog vim licas cov poj niam thiaj li los tswj lawv? “Yog koj qhia zoo li no, peb yuav tsis tuaj ntxiv lawm!” Kuv paub tias qhov ntawd zoo licas! Lawv twb sim ntawm no lawm! Kuv pheej qhia li ib txwm kuv qhia no – txog rau thaum lawv cem kuv! John Knox tsis ntshai tug poj niam Bloody Mary – yog li ntawd peb tsis txhob mus ntshai cov poj niam uas pheej los tswj pawg ntseeg tseev uas kom hum lawv lub siab xwb! Kuv xav tias peb yuav tsum qhia txog rau thaum lawv tawm mus – thiab txog thaum cov hluas tuaj rau hauv! Li no thiaj yuav tsis dhuav! Nov thiaj yuav ua rau cov hluas xav tuaj rau hauv! Thaum kawg thiaj yuav muaj ib cov hluas ua puv ntoo rau Vajtswv tug ntsujplig – zoo li peb muaj nyob rau kev pehawm Vajtswv yav sawv ntxov! Yuav tsum tsis txhob ntshai zoo li John Knox!

Piav kev tsis yog ceeb toom hauj lwm rau neeg paub! Zoo li peb hais nim no tias “Txhais Vajluskub” txhawb tsis tau neeg! Dr. Lloyd-Jones tsuas qhia ib rau ob nqe xwb, zoo li Puritans ua, nws hais tias “xibhwb tsis yog mus sawv qhia kom neeg paub xwb, tiam sis nws yog tug tshoov neeg lub siab, yog ib tug ncajncees rau Vajtswv, lawv yog cov uas raug xav tawm los ntawm Vajntsujplig” (The Puritans, p. 316).

“Kev piav kev” ib tug “Dcotor” “yog yam npaj tseg ua rau tib neeg” (Lloyd-Jones, Preaching and Preachers, p. 85). Piav kev ua li cas rau neeg? Ib, ua rau lawv npau ntaws los yog ntshai! Qhov ua rau lawv chim vim yog koj qhia tias lawv ntxeev siab, tawm tsam Vajtswv! Chim vim yog koj qhia tias lawv tsis zoo npaum li qhov lawv xav? Lawv tsis ntse txaus npaum li Dr. Chan. Tsis muaj leej twg ntse npaum li Dr. Cagan. Thiaj tsis muaj leej twg ntse npaum li kuv, rau li kuv txoj kev thiab kuv paub. Qhov no lauj thiaj ua rau kuv tsis ntshai lawv! Ron Reagan hais lus hauv TV li no, “Kuv yog Ron Reagan, Kuv yog ib tug tsis ntseeg Vajtswv, kuv tsis ntshai txog qhov raug pov rau tub tuagteb” Cov lus hais zoo li no puas qhia tias nws ntse tshaj nws txiv uas yog Tug nom luaj Reagan maj? Tsis muaj hnub nws yuav zoo li nws txiv, nws tsua tau tes tau rau nws txiv lub qhov maug thaum tuag lawm xwb, tiam sis tsis muaj hnub nws yuav sau tau ib phau ntawv, neeg txawj hais lus rau lwm tug mloog, thiab thawjcoj rau lub ntiajteb, thiab tug thawj nom loj rau tiam 20th century zoo li nws txiv! Tsis muaj hnub nws yuav tau ib qhov tseem ceeb (nyob rau tug neeg no) – nws tsuas nrhiav tau nyiaj vim qhov nws siv nws txiv ua tuag lawm lub npe xwb! Tsis yog tias lawv tsis yog cov tsis ntseeg lawv thiaj ntse, lawv tsis ntseeg vim yog lawv muaj lub siab phem, lub siab tawm tsam Vajtswv tug ua tsim lawv! “Txhob hais li ntawd! Koj ntshaiv tsam lawv tawm!” Kuv tsis ntshai tias leej twg yuav tawm, tiam sis ntsai tsam ob tug yuav los rau hauv – peb yuav mus ua ntej! Yog kuv tsis qhia zoo li lwm tug, kuv cov lus piav kev yog qhia tias nej lub siab tsis dawb huv, qias neeg, thiab tawm tsam! Yog, kuv yuav qhia hais tias Yexus hais rau nej tias nej yuav poob tub tuag teb vim yog nej tej kev txhaum, Ron Reagan tsis ntshai tub Tuagteb, vim nws ruam tshaj qhov yuav los paub tau hais tias nws ntse dua Yexus, thiab tug nom loj nyob rau tebchaws Amelikas, tsis muaj hnub yuav pab tau tug neeg ruam zoo li no, tug neeg “ruam hais hauv nws lub siab, tsis muaj Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 14:1), nws laus tshaj qhov yuav hloov tau lawm, nws tsuas muaj nws txiv lub np emus khwv noj, Hom neej zoo li no ces! Nws pib zoo li tug poj niam laus! Cov poj niam ncauj ntau!

Tub Tuagteb yog npaj tseg rau tug neeg uas muaj lub siab tawm tsam Vajtswv! Tswv Yexus Khetos hais li no tias,

“Cia li muab tug no khi tes khi taw coj mus kom deb, thiab muab nws pov rau qhov tsaus ntuj nti, qhov chaw ua tom hniav qees, vim hu ntau tug tiam sis tsawg tug thiaj li yog cov raug xaiv xwb” (Mathais 22:13, 14).

Yog, tub Tuagteb yog npaj tseg rau tug neeg uas muaj lub siab tawm tsam Vajtswv thiab Tswv Yxus!

Tiam sis “[Vajtswv] tsis xav kom ib tug twg puas tsuaj” (2 Petus 3:9), Yog li no Nws thiaj xa Nws ib leej tub, los tuag theej tug neeg txhaum qhov chaw, saum tug ntoo Khaub lig them tug nqi ntawm peb tej kev txhaum huv si. Thiab qhov ntawd tawm tsam peb, xws li Vajluskub nqe ntawm no, Yauhas tau pom Vajtswv lub tebchaw, thiab nws pom “cov neeg coob coob, tsis muaj leej twg yuav suav thoob, txhua lub tebchaws, txhua hom neeg, txhua haiv neeg, thiab yam lus [uas] sawv rau ntawm lub zwm txwv, thiab rau tug Menyuam yaj…nov yog los rau lub sijhawm uas muaj kev txom nyem loj, thiab ntxuav lawv tej khawb ncaws, thiab ntxuav lawv dawb rau tug Menyuam yaj cov ntshav” (Tshwmsim 7:9, 14), txhua tug uas nyob saum ntuj ceeb tsheej puas leej raug ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav, vim “Tswv Yexus cov ntshav ntxuav tau peb tej kev txhaum txhua yam” (1 John 1:7), Dr. Andrew Murray (1828-1917) hais tias,

Kuv yeej zoo siab hlo mus ntsib kev tuag – vim kuv paub tseeb tias yuav mus ntuj ceeb tsheej…Leej twg thiaj nrhiav tau qhov chaw mus rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv? “Lawv cov khawb ncaus thiab lawv raug ntxuav kom dawb los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav”…tsis txhob dag nej tug kheej tias yuav tau mus Vajtswv tebchaws, yog koj tseem tsis tau raug ntxuav los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav, yog koj paub lawm hais tias twb raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav lawv tsis txhob ntshai mus ntsib txoj kev tuag (Andrew Murray, D.D., The Power of the Blood of Jesus, CLC Publications, 2003 edition, p. 221).

Tag kis no kuv thov kom nej los cia siab rau Yexus, lub sijhawm thaum koj los cia siab rau Nws lawm, koj yuav raug ntxuav los nawm Nws cov Ntshav! Ntawd yog lub sijhawm thaum koj los tsheej ib tug neeg lawm tiag tiag! Nov yog lub sijhawm koj los ua ib tug tub rog ntawm ntoo Khaub lig!

Sim los mloog ib cov lus povthawj los ntawm cov neeg uas tau hloov dua siab tshiab uas nyob rau peb pawg ntseeg, nov yog cov hluas tiag tiag uas nyob hauv peb pawg ntseeg, ib tug ntxhais hluas hais cov pov thawj li no,

“Koj puas cia siab rau Yexus?” Dr. Hymers nug kuv, “txho caug thiab cia siab rau Nws” Kuv tau ua lawm, kuv cia siab rau Nws lawm, kuv los rau ntawm Yexus, Nws hlub kuv! Nws hlub kuv! Kuv yeej ruaj siab lawm tiag tiag hais tias kuv yeej dim lawm…Yexus hlub kuv! Nws tuag theej kuv rau saum tug Ntoo Khaublig, theej kuv tej kev txhaum…yog kev hlub loj! Kuv ua Vajtswv tsaug uas tau coj kuv los cuag Nws Leejtub, kuv hlub Yexus vim yog Nws xub hlub kuv.

Nov yog ib cov lus pov thawj ntawm ib tug tub kawm ntawv thiab,

Kuv dim tag kis no lawm, Dr. Hymers qhia txog Dab Ntxwnyoog ua rau kom tug neeg tsis muaj Yexus lub qhov muag dig, nws hais tias ib yam hauj lwm ua ntxwnyoog ua yog nyob hauv tug neeg tsis ntseeg Yexus lub siab, kom cov neeg xav los ntawm lawv tug kheej tias twb dim lawm, kuv xav rau kuv tug kheej”…kuv pheej mus los rau qhov qub tsis ntsia rau Yexus, Nws nyog tos kuv tiam sis kuv pheej tsis kam los rau ntawm Nws…Kuv tseem yuav tsis lees yuav nws thiab lov? Tug ua hlub kuv tug ntsujplig ntag? Kuv cheem tsum Nws thiab kom Nws tshem kuv lub txim uas nyhav nyhav, yog vim licas lub siab uas tsau ntuj nti yuav npog ua rau kuv ntsia tsis pom Yexus thiab nws qhov kev ncajncees…kuv yuav tsis cia Ntxwnyoog dag tau kuv ntxiv lawm, Kuv paub tias cheem tsum Yexus, kuv yuav tsis tos ntxiv lawm! Yim tos yim txom nyem xwb, tsuas yog ua Ntxwnyoog qhev xwb, kuv yuav tsum mus rau ntawm Yexus kom nws ntxuav kuv lub txim, kuv thiaj mus rau ntawm Nws!...Qhuas Vajtswv tug uas muaj nws leej tub los rau peb, Yexus, cawm kuv thiab zam txim rau kuv ntawm Nws cov Ntshav!

Tseem tshuav ib tug cov lus pov thawj thiab, cov no puas leej yog cov hluas tiag tiag, muaj ib tug ntawd loj hlob hauv pawg ntseeg, tiam sis ob tug yog peb mus coj tuaj koom peb pawg ntseeg xwb kom hnov Vajtswv txoj lus, nov yog ib tug hluas uas yeej tsis tau hnov Vajtswv Txojlus ua ntej peb coj nws tuaj koom peb.

Kuv xav txog lub ntiajteb no thaum kuv tseem kawm ntev nyob qeb qes, kuv ua neej nyob ib hnub dhau hnub, thaum kawm tias tsis kawm ntxiv rau qeb siab lawm, tawm los ua hauj lwm thiab muaj cuab yig, nov yog qhov kuv xav, tiam sis tej no tsis muaj qab hau rau kuv kiag li, tsis tag li los kuv kuj muaj ib txoj kev ntseeg – ib qhov kuv xav yog kom ua neeg zoo, txawv kev ntseeg ces txawm kev xav rau kuv xwb, lub sijhawm ntawd Yexus los yog ib yam ua kuv xav tias zoo li lwm yam kev ntseeg thiab xwb, qhov nws tuag saum ntoo khaub lig ces yog lus hais xwb.
     Tom qab kuv hnov cov lus hais txog Yexus, kuv pib los xav txog tias Yexus yog leej twg tiag, nyob rau tug neeg txhaum lub neej, kuv pib kawm tias yuav dim tau licas los ntawm kawm Vajluskub, thiab saib txhua tug neeg, txhua zaug kuv xav los cuag Yexus ntawd, ua rau kuv ua tsis tau kiag li, thiab lub sijhawm uas kuv xav tias kuv dim, qhov ntawd yog kuv cawm kuv tug kheej xwb, Yexus zoo li nyob deb rau kuv, kuv yim uas tsawv, Nws yim huab nyob dej ntawm kuv
     Nyob rau lub Rau hli 7, 2015, Dr. Cagan thiab Dr. Hymers hais tias kuv tseem yog neeg tsis tau dim, ob tug hais li ntawd rau kuv ntau zaug ua ntej ntawd, tiam sis tam sim no txawv lawm. Vajtswv nyob rau ntawd, kuv qhov kev txhaum pib nyhav hau kuv lub neej zoo kuv tsis tau muaj dua los, kuv ntxub tug kheej txog qhov tsis lees yuav Yexus ntau zaug, kuv tsis muaj kev vam rau tug kheej, tiam sis lub sijhawm ntawd, muaj xwm txheej tshwm rau kuv, Yexus muaj tseeb! Nws fij tug kheej rau kuv qhov no ua rau kuv quaj, thov Vajtswv thiab ua Vajtswv tsaug txog nws txoj kev hlub, Nws yeem rau tsis txom thiab cov ntws saum tug Ntoog Khaublig ntxuav kuv tej kev txhaum, qhov no qhia tias Nws hlub tug neeg txhaum zoo li peb no npaum licas, Tsis muaj leej twg yuav ua tau lawm, tsuas yog Yexu xwb, qhov Nws thov yog tig los cuag Nws, zoo kawg nkaus ua tau lo paub Yexus, Kuv tsis kho siab lawm, vim kuv nrog Nws tham, kuv tsis xav dab tsi lawm, vim Nws coj kuv, Nws yog kuv tug phoojywg, kuv tug Vajtswv thiab Cawmseej.

Lub sijhawm no, phoojywg, koj puas cia siab rau Yexus thiab los ntxuav koj tej kev txhaum ntawm Nws cov Ntshav? Thaum koj cia siab rau tug Cawmseej lawm koj yuav muaj peev xwm hu zaj nkauj no,

Qhia kuv txog Cawmseej txoj kev hlub, tug tuag tso kom kuv dim,
   Qhia kuv txog Nws cov ntshav zoo, thaum tug neeg txhaum thov,
Yexus txoj kev hlub zoo kawg nkaus li,
   Kuv hlub Yexus, vim yog Nws xub hlub kuv ua ntej!
(“Oh, How I Love Jesus,” Frederick Whitfield, 1829-1904).

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Tshwmsim 7:9-17.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Oh, How I Love Jesus” (Frederick Whitfield, 1829-1904).