Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS RAUG SIM SIAB
THIAB NTXWNYOOG SWB!

THE TEMPTATION OF CHRIST
AND THE FALL OF SATAN!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Xya hli 29, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


Ntxwnyoog tau los cuag Yexus, saib mus au Mathais 4:1, nyog rau daim 997 hauv phau Vajluskub the Scofield Study Bible,

“Dhau ntawd Vaj Ntsuj Plig txawm coj Yexus mus rau hauv tebchaws moj sab qhua kom Yexus thiaj [raug] Ntxwg Nyoog” (Mathais 4:1).

Sim saib, thawj lo lus siv rau Ntxwnyoog yog “phem” txhais los ntawm los lus Kislis yog “diabolos” txhais tau tias “ua qhov phem” los sis “tua neeg” yog li no qhov nws los sim Yexus yog “Los tua Nws” yog Yexus ua raws nws., mus saib nyob rau nqe peb,

“Yexus teb tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Tsis yog tib cov mov xwb thiaj yug tau neeg txojsia, tiamsis yog txhua lo lus uas tawm ntawm Vajtswv qhov ncauj los thiaj yug tau” (Mathais 4:3).

Ntxwnyoog lub npe yog “tug sim neeg” txhais los ntawm lo lus Kivlis yog “pěirazō”.

Yog txhais tau hais tias “sim” los sis “ntxias” Yexus hais txog Vajluskub, Kev cai 8:3, “Zaub pov tsis yog qhov cawm tau neeg txoj sia, tiam sis yog txhua yam los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj” (Mathais 4:4).

Tam sim no, Ntxwnyoog los kuj muab Vajluskub los hais thiab, Shakespeare yeej hais yog lawm li no “Ntxwnyoog muab Vajluskub coj los hais ua nws tug” Ntxwnyoog hais txog Pajlug 91:11-12, nws muab coj los hais yuam kev lawm, cov neeg qhia yuam kev uas yog Jehovah’s Witness thiab cov Mormons kub siv nqe Vajluskub no, tiam sis lawv sau yuam kev, Yexus tej Ntxwnyoog yog lawm,

“Yexus hais rau nws tias, Twb muaj dua lus sau cia hais tias, ‘Tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtsw” Kevcai 6:16 (Mathais 4:7).

Ntxwnyoog sim Yexus zaum peb, qhov no yog yuav muab tab nrho lub ntiajteb rau Yexus ua tug kav yog pehawm nws, sim mus saib rau Mathais 4:10,

“Yexus txawm hais rau nws tias, Xatas yog Ntxwg Nyoog cia li khiav mus, rau qhov twb muaj lus sau cia tias, Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb” hais txog Kev cai 6:13 thiab 10:20 (Mathais 4:10).

Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Tug Tswv Yexus siv txhua lo lus hauv Vajtswv Txojlus [Vajluskub] los tej Ntxwnyoog. Ntxwnyoog tsuas xav tias [Vajluskub] tsuas yogi b cov lust eb zoo vim yog peb los nyeem nqe tom ntej, ‘Ntxwnyoog thiaj tso nws tseg’ (Mathais 4:11)” (J. Vernon McGee, Thru the Bible, notes on Matthew 4:1-11).

Sim ua tib zoo saib rau nqe kaum Yexus hu Ntxwnyoog lub suab thij peb, “yog lo lus Ntxwnyoog…” los ntawm los lus Kislis yog “Xastanas” txhais tau tias “tug neeg tawm tsam” Yexus raug sim kom ua kev txhaum, kuv paub tias koj yeej tsis muaj hwjchim zoo li tug Tswv Yexus Khetos, tiam sis ua raws li nw tug qauv thiab xyaum los ua nws tug tub rog thiab thwtim! Nco ntsoov tias Yexus teb Ntxwnyoog txhua lo lus los ntawm siv Vajluskub, Nws tsis tau hais tias “Yog, kuv xav li no los sis li ntawd” los sis “Zoo, kuv xav tias ntawd yog txoj hau kev ua zoo heev” Yexus tsuas yog siv Vajluskub los teb Ntxwnyoog, kuv kawm Vajluskub qeb Master nyob rau cov ntseeg kev tawm qhia ywj siab uas tsis lees yuav Vajluskub. Kuv yuav tsum mus kawm qhov ntawd vim yog kuv tsis muaj nyiaj mus kawm cov tsev kawm ntawv zoo li Dr. John Cagan. Kuv paub tias yog lub tsev kawm ntawv uas phem heev, lawv hu kuv tias cov niag neeg tsis qheb siab, tiam sis tej ntawd ua tsis tau dab tsi rau kuv! Kuv raws Yexus qab, kuv yog Nws lub thwjtim – tsis yog lwm yam!

Yog li no thiaj li tseem ceeb uas koj yuav tsum tuaj kawm Vajluskub rau ntawm no. tsis txhob mus koom rau lwm pawg ntseeg kawm Vajluskub, vim cov neeg coj kawm Vajluskub ntawd tsis paub Vajluskub zoo, lawv pab tsis tau dab tsi rau koj zoo li tug neeg ua Yexus thwjtim, yog koj pheej tuaj rau ntawm no, peb yuav qhia koj txog Vajluskub ua koj cim tau, nov yog ib nqe uas koj yuav tsum tau cim.

“Kuv khaws nkaus koj tej lus rau hauv kuv lub siab, kuv thiaj tsis ua txhaum rau koj” (Phau Nkauj 119:11).

Kuv xav kom koj pom yam nyob hauv Vajluskub, Vajtswv Txojlus, Ntxwnyoog los qhov tawg los, ib txhia evangelismcal yuav qhia rau koj tias tsis tseem ceeb yuav los paub txog Ntxwnyoog. Tiam sis koj yuav tsum paub txog Ntxwnyoog yog koj xav los ua Nws ib tug Thwjtim! Tiam sis tej yam koj yuav tsum tau paub txog Ntxwnyoog yog koj xav ua Yexus li thwjtim! Tig mus rau Yaxayas 14:12-14, nyob dau daim 726 hauv phau the Scofield Study Bible, thov sawv ntsug thiab nyeem ua ke nrov nrov.

“Koj xav hauv koj lub siab tias, Kuv yuav nce mus rau saum ntuj, kuv yuav tsa kuv lub zwm txwv siab dua Vajtswv tej hnub qub huvsi, kuv yuav nyob saum lub roob siab pem hauv ntuj uas tej timtswv tuaj txoos ua ke. Kuv yuav nce mus dhau saum cov huab. Kuv [kuv yog Vajtswv] yuav ua kom kuv zoo ib yam nkaus li tus uas Loj Dua Ntais. Koj raug muab pov rau hauv tub tuag teb, no poob rau hauv lub qhov uas tob tshaj plaws” (Yaxayas 14:12-15).

Nej zaum tau.

Nyob rau nqe 12 Ntxwnyoog lub npe yog “Luxisfawj” Luxifawj txhais tias “pom kev” raws li lus Henplais, yuav tsum paub tias Ntxwnyoog lub npe yog “pom kev” yog li nej thiaj li pom tias cov ntseeg uas yog Pheteskos pom “qhov kaj” lawv thiaj li xav hais tias nov yog Vajntsujplig. Tsis yog li ntawd! Ntawd yog Ntxwnyoog xwb! Yog Luxifawj xwb! Nyob rau hauv 2 Kaulithaus 11:14, Vajluskub hais tias, “Ntxwnyoog tug kheej hlov mus ua tug tub txib nyob rau qhov kaj” thaum koj pom ib lub teeb ci saum ib tug neeg twg lub taub hau, ntawd yog Ntxwnyoog! Niaj hnub nim no muaj ib phau ntawv uas yog hais txog neeg txoj kev tuag, thiab mus rau saum Qaum ntuj. Qhov no yog raug Ntxwnyoog dag xb – Lawv pom Ntxwnyoog xav tias nov yog Vajtswv! Yeej tsis tau kiag li. Yexus hais rau peb tias,

“Tsis muaj leej twg yuav pom Vajtswv hlo li” (Yauhas 1:18).

Yog lawv pom “qhov kaj tiag” ntawd tsis yog Vajtswv! Tsuas yog Luxifawj {Ntxwnyoog) los sis ntsujplig xwb! Tsis yog Vajtswv kiag li!

Rov mus rau Yaxayas 14:12, Luxifawj ua kom “neeg ua qhov phem” thaum nws raug ntiajteb tawm saum qaum ntuj, Luxifawj thaum ua ua tub txib nyob rau Qaum ntuj, tiam sis Luxifawj rau ntiab saum Qaum ntuj xav los ua Vajtswv xwb, sim saib rau Yaxayas 14:13-15 zoo li rov nyeem uake, thov nyeem.

“Koj xav hauv koj lub siab tias, Kuv yuav nce mus rau saum ntuj, kuv yuav tsa kuv lub zwm txwv siab dua Vajtswv qub huvsi, kuv yuav nyob saum lub roob siab tej hnub pem hauv ntuj uas tej timtswv tuaj txoos ua ke. Kuv yuav nce mus dhau saum cov huab. Kuv yuav ua kom kuv zoo ib yam nkaus li tus uas Loj Dua Ntais” (Yaxayas 14:13-15).

Sim saib phau the Scofield hais nyob rau daim 726, nyem “Nqe 12-14 hais txog Ntxnyoog…nov yog pib puas thaum neeg poob rau kev txhaum thawj zaug. Thaum Luxifawj hais, ‘Kuv yuav’ pib ua kev txhaum” ho mus saib rau Tshwmsim 12:9, nyob rau daim 1341 phau kawg hauv Vajluskub, kuv nyeem nej saib raws.

“Tus niag zaj yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas hu tias Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb. Nws raug muab pov los rau hauv lub ntiajteb, thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj raug muab pov nrog nws ua ke los thiab” (Tshwmsim 12:9).

Zaj lus no yog Luxifaws, Dabntxwnyoog, "Dab Ntxwnyoog" hu ua Dabntxwnyoog, thiab Dab Ntxwg Nyoog. Feem ntau cov kws tshawb fawb tseem hais tias qhov no yog dua ntais tawm ntawm Xatas lub qab ntuj kawg. Nqe no pab peb piav txog tib qho kev qhia tawm uas peb nyeem txog hauv Yaxayas 14. Hauv qhov tseeb, qhov ntawd yog qhov uas Xatas tau los ntawm. Peb kuj hais rau nqe no nyob rau nqe 9 tias "nws cov tubtxib saum ntuj raug ntiab tawm nrog nws." Cov tubtxib saum ntuj uas tau ntxeev siab ntawd tau rais los ua cov dab uas tau los rau Tswv Yexus hauv phau Vajlugkub. Muaj ib nqe lus ua pov thawj rau hauv Tshwm Sim 12: 9, "Dab Ntxwg Nyoog, uas dag ntxias neeg ntiaj teb tag nrho."

Txawm tias Winston Churchill tsis yog pawg ntseeg uas ntseeg Yexus, nws tau to taub tias muaj Dabntxwnyoog. Churchill paub tias Ntxwg Nyoog nyob tom qab Hitler thiab lub siab phem ntawm Yelemes Tebchaws hauv Ntiaj Teb Tsov Rog II. Yog vim li ntawd Churchill paub tias nws tsis tuaj yeem ua kev thaj yeeb nrog Hitler. Lwm tus neeg zoo li Chamberlain, Lord Halifax thiab "appeasers" xav tias lawv yuav ua kom muaj kev thaj yeeb nrog Hitler. Tiam sis Churchill paub tias lub hwj chim ntawm lub ntiaj teb no yuav tsum tau nres lossis nws yuav kawg ntawm dab Churchill hu ua, "Christian civilization."

Yog li no peb cov uas yog Yexus li thwjtim yuav tsum tawm tsam, kuv tug phoojywg xibhwb uas ua haujlwm uake yog Kxh. John Cagan yuav qhia txog yeeb ncuab – Ntxwnyoog – hmo no 6:15, peb yuav noj ib pluas mov uake tom qab hnov xibhwb John qhia Vajtswv txoj lus tag, yog li no rov tuaj rau thaum 6:15 hmo no!

Thov sawv ntsug thiab hu nkauj uas yog Luthawj zaj nkauj, “A Mighty Fortress Is Our God” nyob rau daim ib nyob rau peb phau nkauj, thov sawv ntsug hu uake!

Tug uas muaj hwjchim yog peb tug Vajtswv
   Nws yog tug pab peb, tsis muaj hnub yuav swb
Yog peb cov poob koob yawm txwv thaum ub ntseeg
   Nws yog tug muaj hwjchim loj, thiab yog tug muaj hwjchim
Tsis muaj leej twg piv tau nws.

Pe blub zog yog nyob rau ntawm Vajtswv uas yog peb tug Vajtswv
   Tug neeg uas nyob peb sab yog Vajtswv leejtub
Koj puas thov nws? Uas yog tug Tswv Yexus
   Vajtswv yog Nws lub npe, ib tiam dhau ib tiam
Thiab Nws yuav kov yeej
   (“A Mighty Fortress is Our God,” Martin Luther, 1483-1546).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“A Mighty Fortress Is Our God” (Martin Luther, 1483-1546).