Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ PUA TAU LOS CUAG YEXUS?

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunkaus hauv nroog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ib hli 9, 2003
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

“Lawv tsis los rau ntawm kuv, kom lawv thiaj li muaj txoj sia”
(Yauhas 5:40).


Cov neeg txawj ntse nyob rau Yexus tiam ua tib zoo kawm phau Vajluskub qub, tiam sis lawv tsis paub qhov tseeb tias Vajluskub hais txog Yexus – lawv thiaj tsis los rau ntawm Yexus thiab los txais yuav kev cawmdim, lawv thiaj li pheej hais tias, “tug neeg uas coj raws kev cai yog tug uas tau txoj sia ntev dhawv mu sib txhi” (Matthew Henry, hais los ntawm Yauhas 5:39). Tiam sis Yexus hais tias Vajluskub hais txog Nws,

“Tshawb nrhiav Vajluskub, hauv lawv xav tias lawv tau txoj sia ntev dhawv, thiab txaus siab rau kuv, nej tsis los rau ntawm kuv, kom nej tau txoj siab” (Yauhas 5:39-40).

Lawv cia siab rau cov lus hauv Vajluskub kuv, tiam sis lawv tsis cia siab rau tug Yexus uas hais cov lus hauv phau Vajluskub, Dr. Walvoord hais tias, “zoo tib yam nkaus neeg tiam tam sim no yeej ntseeg hais tias Vajluskub ces kawg li ntawd xwb” (Walvoord and Zuck, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, 1984, volume II, p. 292).

Lawv thiaj li cia siab rau phau Vajluskub, thiab cia siab rau cov lus hauv Vajluskub – tiam sis lawv tsis los rau ntawm Yexus thiab cia siab rau Nws,

“Lawv tsis los rau ntawm kuv, kom lawv thiaj li muaj txoj sia” (Yauhas 5:40).

Yog ib qhov kev puas tsuaj uas los tshaj plaws vim yog tib neeg mus rau lwm yam, tsis yog tias los rau ntawm Yexus, thiab cia siab rau lwm yam ntau tshaj rau Yexus.

“Peb yuav khiav tawm ntawm lawv mus” (Yaxayas 53:3).

“Lawv lub siab tseem ntxub kuv thiab” (Xemkhaliyas 11:8).

“Tiam sis lawv quaj, cia li khiav tawm ntawm kuv mus”
(Yauhas 19:15).

Muaj ib txoj haukev uas neeg los cia siab rau Yexus, yuav tsum yog los ntawm Vajtswv txoj kev hlub, txoj no xwb, Vajluskub hais txog tib neeg zoo li no” (Yauhas 5:40).

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev hlub, tsis muaj ib tug neeg tug yuav los txais yuav kev cawdim tau, Yexus hais tias,

“Tsis muaj ib tug neeg twg yuav los cuag kuv tau, tsua yog Leejtxiv ua tug coj los xwb thiaj li tau” (Yauhas 6:44).

Yav hli no Vajtswv puas coj koj los? Koj puas pom tias cheem tsum Yexus? Koj puas pom tau hais tias yog tsis muaj Nws, koj yog tug neeg uas ploj lawm, tso koj qhov kev xav yuam kev pov tseg, thiab los cuag Yexus, txog lus sijhawm no los koj tseem tsis los rau ntawm Yexus, Yexus hais rau koj tias,

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

I. Ib, neeg ua dab tsis yog tsis los rau ntawm Yexus.

Cov ntseeg uas yog Peteskos los sis cov Khalimatis ntseeg hais tias qhov yuav dim yog yuav tsum los ntawm qhov yus pom thiab paub, Tug “Vajntsujplig” los nyob theej Yexus qhov chaw zoo li tug nruab nrab ntawm Vajtswv thiab neeg (saib 1 Timautes 2:5), Yexus hais tias, qhov tseeb yog los nyob theej “Vajntsujplig” qhov chaw,

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

Cov neeg uas ntseeg Txiv plig los yog Katoliv muaj lwm yam los theej Yexus chaw – kev lees txim, kev zam txim, thiab kev ua zoo, lawv hais tias dim los ntawm lees txim rau txiv plig, los sis ua neej raws Yexus qab ib hnub dhau ib hnub, nov yog neeg qhov hauj lwm los theej Yexus chaw,

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

Cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv, xws li ntseeg Hujsam, Hinduism, Islam, Judaism, los sis lwm yam, ntseeg hais tias kev cawmdim tsis yog nyob rau ntawm Yexus, lawv tsuas ntseeg hais tias Yexus yog ib ntawm cov “cev Vajtswv lus xwb” tsis ntseeg hais tias Yexus yog tug cawm tau peb dim xwb, lawv ntseeg tias tsuas yog “ua lub neej kom zoo” xwb ces dim lawm.

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

Cov ntseeg Npavtiv thaib lwm pab ntseeg ho cia siab lwm yam tshaj nyiam Yexus, Dr. John R. Rice hais tias,

Saum plhom pawg ntseeg tseem tau hloov dua siab tshiab, tseem yog cov neeg txhaum uas nyob rau Vajtswv qhov kev chim, niaj hnub nim no cov ntseeg uas yog ostosdos Npavtiv…saum plhom tug neeg poob rau tug “Tuab teb”, tseem yog cov uas tsis tau txais kev cawmdim, [Lawv] tsis pom txoj kev, tiam sis nyob rau qhov yuam kev xwb (Dr. John R. Rice, Religious But Lost, Sword of the Lord, 1939, p. 8).

Dr. Rice tseem hais tias,

Muaj tau zaug cov peb mus rau hauv Vajluskujb, uas tseem nyob rau txoj kev dag ntxia thiab tsis muaj kev vam, tseem yuav poob rau tub tuag teb (ibid.).

Npativ thaib cov ntseeg evangelicals pheej cia siab rau “tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv” tshaj qhov rau Yexus, lawv hais tias, “Kuv nug koj kom cawm kuv, puas tau txaus?” Tsis yog, yeej tsis muaj! Koj yuav tsum los rau ntawm Yexus kom cawm koj! Koj tsis txhob mus cia siab rau cov lus thov Vajtswv! Koj yuav tsum cia siab rau Vajtswv Leejtub! Tswv Yexus tsis tau hais kom thov Nws, Nws hais kom los rau ntawm Nws, Yexus hais tias,

“Los rau ntawm kuv, nej cov uas ris nra nyhav, kuv yuav cia nej tau so” (Mathais 11:28).

Koj dag thiab thov nws, tsis yog tias los rau ntawm Nws!

Ib txhia dag tug kheej los ntawm ntseeg cov lus nyob hauv Vajluskub, tsis yog tias los rau ntawm Yexus, lawv paub txog “txoj haukev cawmdim” hauv Vajluskub, lawv paub tias Yexus tuag theej lawv tej kev txhaum, lawv paub tias nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv ntseeg qhov tseeb hauv Vajluskub, tiam sis lawv yeej tsis kam los rau ntawm Yexus, tug kheej, zoo li Dr. Walvoord hais tias, “Neeg tam sim no coob tug xav tias kev kawm Vajluskub ces kawg li ntawd xwb.”

Kom txaws cov neeg Failixais licas? Yexus hais rau lawv tias,

“Tshawb nrhiav Vajluskub, hauv lawv xav tias lawv tau txoj sia ntev dhawv, thiab txaus siab rau kuv, nej tsis los rau ntawm kuv, kom nej tau txoj siab” (Yauhas 5:39-40).

Nov yog tej yam uas neeg mus ntseeg, tsis yog tias los rau ntawm Yexus, koj tug kheej los puas yuam kev li no thiab?

II. Ob, yog vim licas lwm txoj hau kev uas tsis yog los cuag Yexus ntawm cawm tsis tau koj.

Thaum koj mus sawv rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv, nyob rau hnub txiav txim zaum kawg, Yexus yuav hais rau koj,

“Kuv tsis paub koj dua, khiav ntawm kuv mus, tug neeg uas muaj lub siab phem” (Mathais 7:23).

Yog vim licas nws hais kom koj khiav tawm ntawm Nws mus rau tub Tuagteb? Vim yog Nws, “tsis paub koj dua” qhov uas Nws tsis paub koj vim yog koj yeej tsis tau los dua rau ntawm Nws! Nov yog yam yooj yim rau kev totaub txog!

Koj cawm tug kheej los ntawm hais rau li tug neeg txhaum cov lus los sis ntseeg nqe lo lus hauv Vajluskub, tiam sis tej ntawd cawm tsis tau leej twg, Vajluskub hais tias,

“Lawv hais rau nws tias, peb yuav ua licas, peb los ua Vajtswv haujlwm lov? Yexus tej rau lawv tias, nov yog Vajtswv tes num, nej yuav tsum ntseeg tug uas Vajtswv xav los” (Yauhas 6:28-29).

Ib qhov “haujlwm” ua lees yuav yog yuav tsum ntseeg tug Tswv Yexus! “Ntseeg hauv tug Tswv Yexus” los sis hais li no tias “los rau ntawm Yexus” “Ntseeg hauv tug Tswv Yexus” los sis hais li no tias “los rau ntawm Yexus” yog tib yam nkaus xwb, Yexus hais tias,

“Tsis muaj neeg los cuag kuv, tsuas kuv txiv tug uas xa kuv los ua tug coj xwb, thiab kuv yauv tsa nws sawv rau hnub kawg, rau li cov cev Vajtswv txoj lus tau sau tseg, thiab Vajtswv yuav qhia rau lawv, txhua tug neeg tau hnov, thiab kawmt xog Leejtxiv, los rau ntawm kuv, tsis muaj leej twg tau pom dua Leejtxwv, tug ua Tswv cawm, thiab yog tug pom Leejtxiv, kuv qhia qhov tseeb rau nej, ntseeg kuv thiaj tau txoj sia ntev dhawv” (Yauhas 6:44-47).

Peb pom, nyob rau nqe Vajluskub no, kev los rau ntawm Yexus thaib kev ntseeg hauv Yexus ua lo lus hais tiam sis zoo tib yam nkaus, kuv nug nej li no tias – koj puas tau los rau ntawm Yexus? Koj puas ntseeg Nws?

Los rau ntawm Yexus xwb thiaj li yuav dim – vim tsis muaj leej twg, tsuas yog Yexus xwb thiaj li cawm tau koj! Tsis muaj leej twg tsuas yog Yexus xwb thiaj li tuag theej kev txhaum saum ntoo Khaublig, Yexus ib leeg xwb thiaj li sawv qhau qhov tuag rov qab los.

Ntawm lwm tug tsis muaj kev cawmdim: tsis muaj lwm lub npe ua kom peb dim, tsis pub muaj rau leej twg hauv ntiajteb” (Teshaujlwm 4:12).

Koj yuav tsum los rau ntawm Yexus xwb thija li yuav dim, lwm txoj haukev, thiab lwm yam tsuas yog coj mus rau tub tuagteb, lub sijhawm no los koj tseem tsis tau los cuag Yexus, puas yog? Koj tsuas ntseeg raws li Vajluskub hais txog Nws, Koj tseem thov Nws los cawm koj, tiam sis koj tseem tsis tau los cuag Nws – puas yog?

“Nej tsis tau los rau ntawm kuv kom tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

III. Peb, yuav paub tau licas hais tias koj los cuag Yexus lawm.

Koj yuav hais tias, “kuv tsis paub hais tias xyov kuv twb los cuag Yexus lawm los tsis tau, kuv yuav hais tau licas?” qhov yuav qhia tau yog nyog rau 2 Kaulithaus 13:5 , xibhwb Povlauj hais tias,

“Soj ntsuam tug kheej, hauv txoj kev ntseeg, qhia koj tug kheej…” (2 Kaulithaus 13:5).

Los saib nqe lus no, Spurgeon hais tias,

Soj ntsuam tug kheej vim yog koj paub tias koj yuam kev lawm thiaj tsis rov yuam ntxiv hauv lub ntiajteb…kuv yuav tsis pub kuv tug ntsujplig kom poob rau tub tuagteb, qhov phem tshaj yog thaum koj thiab kuv khiav tawm, yog peb tsis los soj ntsuam tug kheej! Yuav phem tag mus li, yuav phem rau ntuj ceebtsheej los yog tub tuagteb, tau txoj sia ntev dhaw los yog kev foom tsis zoo ntawm Vajtswv tag mus li, zoo li hais tias “Soj ntsuam tug kheej” (C. H. Spurgeon, “Self Examination,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, p. 429).

Dr. J. Vernon McGee tau muab 2 Kaulithaus 13:5 los qhia zoo li no,

Povlauj hais stias peb yuav tsum soj ntsuam tug kheej kom pom tias peb nyob hauv txoj kev ntseeg los yog tsis nyob, peb yuav tsum ntsib qhov no xwb (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume V, p. 145).

Asahel Nettleton, yog ib xibhwb muaj koob npe nyob rau tiam uas yog hu tias the Second Great Awakening los sis rooj sablaj loj zaum ob, hais li no,

Nyob rau kev lag luam [kev soj ntsuam tug kheej] yog los zaum rau txim rau yug tug kheej, yuav tsum ncajncees rau yus tug ntsujplig, kev vam cuav yog qhov phem loj tshaj plaw, yuav kev yog qhov phem los tshaj plaws, kev soj ntsuam tug kheej yog qhov uas tig rov mua kev vam cia cia siab rau qaum ntuj, txhob cia qhov no lig rau koj (Asahel Nettleton, Sermons From the Second Great Awakening, International Outreach, 1995 reprint, pp. 323, 333).

Tig rov mus saib lub sijhawm uas yog koj txoj kev cawmdim, Koj puas tau los cuag Yexus? Los sis koj mus ua lwm yam lawm? Zoo li Dr. Nettleton hais tias, “Ua tib zoo soj ntsuam txog lub hauv paus ntawm qhov koj tso kev vam rau qaum ntu” Koj puas yog los cuag Yexus tiag tiag? Yexus puas yog tug uas tseem ceeb rau koj txoj kev vam? Yog koj tsis tau cia siab rau Yexus tiag, koj yuav tsum los cuag Yexus nyob rau hmo no, Yexus hais tias,

“Tug los rau ntawm kuv, kuv yuav tsis to nws pov tseg” (Yauhas 6:37).

Yexus hais tias,

“Los rau ntawm kuv, nws tug quab uas nyhav, kuv yuav muab txo thiab los so” (Mathais 11:28).

Kuv txoj kev vam tsis yog nyob rau lwm yam, tiam sis rau ntawm Yexus cov Ntshav thiab kev ncajncees, kuv tsis cia siab rau lwm yam, tiam sis yog Yexus lub npe, ntawm Yexus, lub pob Zeb ruaj khov, kuv sawv ntsug rau qhov ntawd, vim lwm qhov yog xuav zeb xwb, lwm qhov yog xuav zeb xwb (“The Solid Rock,” Edward Mote, 1797-1874).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej qhia kev yog Dr. Kreighton L. Chan: Yauhas 5:39-47.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“The Solid Rock” (Edward Mote, 1797-1874).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ PUA TAU LOS CUAG YEXUS?

HAVE YOU COME TO CHRIST?

Tug qhia Dr. R. L. Hymers
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Lawv tsis los rau ntawm kuv, kom lawv thiaj li muaj txoj sia”
(Yauhas 5:40).

(Yauhas 5:39; Yaxayas 53:3; Zemkhaliyas 11:8;
Yauhas 19:15; 6:44)

I.   Ib, neeg ua dab tsis yog tsis los rau ntawm Yexus, 1 Timautes 2:5;
Mathais 11:28.

II.  Ob, yog vim licas lwm txoj hau kev uas tsis yog los cuag Yexus ntawm cawm tsis tau koj, Mathais 7:23; Yauhas 6:28-29, 44-47; Teshaujlwm 4:12.

III. Peb, yuav paub tau licas hais tias koj los cuag Yexus lawm.,
2 Kaulithaus 13:5; Yauhas 6:37.