Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
MUAB PAWG NTSEEG THEXALAUNIKE LOS
UA NEJ TUG QAUV RAU KOJ

MAKE THE THESSALONIAN CHRISTIANS
YOUR EXAMPLE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ob hli 27, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 27, 2015

“Povlauj thiab Xilas thiab Timautes nyob zoo rau pawg ntseeg hauv nroog Thexalaunike hauv Vajtswv Vajleejtxiv thiab Tswv Yexus, thov kom kev kaj siab ntawm peb tug Vajtswv Vajleejtxiv thiab Tswv Yexus nrog nej nyob” (I Thexalaunike 1:1).


Mr. Prudhomme twb nyeem 1 Thexalaunike tshooj ib rau peb los lawm, qhia rau peb pom txog daim duab uas yog pawg ntseeg nyob rau lub nroog Thexalaunike. Xibhwb Povlauj sau tsab ntawv nyob rau xyoo A.D. 50, thiab yog thawj tsab ntawv ua Povlauj tau sau. Nws sau mus rau pawg ntseeg uas tsim tsa tau ob peb hlis xwb, Raws li Teshaujlwm 17 qhia tias Povlauj twb mus koom lawv tau peb zaug los lawm, tiam sis Povlauj thiab Xilas ob tug raug cov neeg Yudas tawm tsam thiab tsis pub nyob hauv lub nroog ntawd – hais tias “tug neeg hais tias yuav ntxeev lub ntiajteb nyob rau ntawm [no] thiab lov” (Teshaujlwm 17:6), lawv hais tias Jason uas yog thawj coj ntawm pawg ntseeg tau yuam Xisxaj txoj cai los ntawm hais txog lwm tug Vajntxwv uas yog Yexus, lawv thiaj li tau ntes Jason thiab lwm tug ntseeg, tom qab ho tso tawm tag lawm nyob rau hauv chooj 3, nqe ob Povlauj cog lus tias yuav xa Timautes “tuaj tsim kho nej, thiab txhawb nej” (1 Thexalaunike 3:2).

Tam sim no peb los saib thawj tshooj ntawm 1 Thexalaunike, peb yuav pom tias txawm yog ib pawg ntseeg me me xwb los lawv kho kho, txawm Povlauj mus saib lawv tau peb lim tiam xwb los txawm yog lawv pawg ntseeg tsim tsa tau ib xyoo xwb los, yog ib pawag ntseeg khov kho, yog ib tug yam ntxwv zoo uas ntxim nyho peb yuav tsu xyaum raws, muab yim yam nyob rau thawj tshooj uas yog hais txog pawg ntseeg no, thiab ntxim nyho peb yuav tsum xyaum.

1. Ib, lawv nyob rau hauv Vajtswv thiab hauv Yexus.

“Povlauj, thiab Xilaj, thiab Timautes, nyob rau ntawm pawg ntseeg hauv Thexalaunike uas yog nyob hauv Vajtswv Vajleejtxiv thiab Tswv Yexus Khetos: Nej tau kev hlub, kev thaj yeeb los ntawm Vajtswv peb Vajleejtxiv, thiab Tswv Yexus” (I Thexalaunike 1:1).

Xivenus yog Xilaj ib lub npe, txawm yog thaum ub lawv mlom los xij, tam sim no lawv nob “hauv Vajtswv Vajleejtxiv” “hauv Tswv Yexus Khetos” nov yog qhov uas Povlauj hais txog pawg ntseeg no. Nov yog qhov uas koj “koom” nyob hauv pawg ntseeg. Tsis yog tias koj lub npe yuav raug sau nyob hauv pawg ntseeg, tiam sis yog nyob “hauv Vajtswv” thiab “hauv Yexus” nov yog qhov ua kom koj yog ib tug Tswv cuab tiag, Yexus thov Vajtswv hais li no tias “kom lawv ua tau ib; zoo li Vajleejtxiv nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nws, lawv yuav tsum yog ib hauv peb” (Yauhas 17:21), lawv yuav tsum koom nrog YExus thiab koom nrog Vajtswv Vajleejtxiv, thiaj yuav koom nrog pawg ntseeg! Tsis muaj lwm txoj hau kev lawm, koj nyob “hauv” Khetos los sis yuav “tawm” hauv Khetos, yog li no peb thiaj hais komkoj los rau hauv Yexus, thiab so hauv Khetos, thaum muaj zoo li no lawm koj thiaj yuav koom tau hauv pawg ntseeg, tsis muaj lwm txoj haukev yuav los koom tau pawg ntseeg lawm, Yexus hais tias “koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7), “Los” rau pawg ntseeg tsis thooj li los nyob “hauv Tswv Yexus Khetos” (1 Thexalaunike 1:1).

Pawg ntseeg yog muaj los rau cov neeg uas nyob “hauv Tswv Yexus Khetos” lwm tus neeg tsuas yog tuaj tsham pawg ntseeg xwb, tiam sis tsis yog ib feem rau ntawd, zoo li Nau-ees lub nkoj, “Nau-ees sim sij hawm ntau xyoo los txua lub nkoj ntawd, coob tug tuaj saib lub nkoj no, ib txhia yuav ncig saib lub nkoj ntawd, muaj ib txhia yuav nkag mus saib rau sab hauv ces khiav mus lawm, tiam sis thaum Dej nyab, lawv tsis nyob “hauv” hauv lub nkoj, lawv thiaj li raug dej nyab, Yexus hais tias “Zoo li Nau [Nau-ees] tiam, tiam Neeg leejtub los yuav zoo tib yam nkaus” (Mathais 24:37), Thaum Vajtswv qhov kev txiav txim lub ntiajteb no koj yuav tsis dim, yuav tsum yog koj “nyob hauv Yexus Khetos xwb” zoo li cov ntseeg uas nyob hauv pawg ntseeg Thexalaunike.

2. Ob, lawv muaj kev ntseeg, kev hlub thiab kev vam hauv Yexus Khetos.

Siab rau nqe 3.

“Ntawv peb tug Vajtswv thiab peb Vajleejtxiv, peb nco txog nej tes hauj lwm uas muaj los ntawm nej txoj kev ntseeg, thiab tes num uas los ntawm kev hlub thiab txoj kev nquag los ntawm qhov kev vam hauv Yexus Khetos peb tug Tswv” (1 Thexalaunike 1:3).

Xibhwb Povlauj nco ntsoov cov ntseeg uas nyob hauv pawg ntseeg Thexalaunikev tes dej nuam uas nyob rau cov ntseeg txoj kev hlub, tes dej num ntawm ua rau pawg ntseeg loj hlob rau seem kev ntseeg hauv Yexus, lawv tes hauj lwm kuj ua “los ntawm txoj kev hlub” lawv ua tau siab ntev, los sis tiv tau ntev, vim yog “txoj kev vam hauv Yexus Khetos” Hauv 1 Thexalaunike 13 Povlauj hais tias “Tam sim no muaj kev ntseeg, kev vam, kev hlub [cov ntseeg kev hlub]; tiam sis qhov loj tshaj yog kev hlub” (1 Kaulithaus 13:13).

Peb yeej paub tau tias muaj neeg tuaj hauv pawg ntseeg tiam sis tsis muaj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev vam hauv Yexus, cov neeg no koom pawg ntseeg tsis ntev, lawv tsuas tuaj nrhiav kev phooj ywg nrog rau neeg hauv pawg ntseeg xwb, lawv nyiam kev lom zem thiab kev ua sin rog rau cov neeg hauv pawg ntseeg, tiam sis tom qab ntawd “thaum muaj kev [sim siab] tuaj yuav khiav ploj tag mus” (Lukas 8:13), tej yam zoo li tshwm rau tej lub sijhawm thaum pib rau xyoo tshiab, vim lawv muaj kev lom zem nrog rau pawg ntseeg tuaj noj peb caug, ua Khibxamaj, tiam sis thaum pib kiag rau lub Ib hlis ntuj, tej kev lom zem ntawd tsis muaj lawm, lawv saib zoo li tsis muaj kev lom zem lawm zoo li lub sijhawm thaum ua Khibxamaj, lawv cia li “ploj tag lawm” qhov no qhia tau hais tias lawv tuaj koom pawg ntseeg vim yog kev lom zem thiab ua si xwb, lawv tsis txuas rau ntawm Yexus, lawv tsis “nyob hauv Tswv Yexus Khetos” lawv yuav ploj mus thiab tsis muaj hnub yuav hloov dua siab tshiab, tsis muaj hnub lawv yuav zoo li pawg ntseeg hauv Thexalaunike! Kuv vam tias qhov no yuav tsis yog rau koj!

3. Peb, lawv raug Vajtswv xaiv.

Saib rau nqe plauj

“Cov phooj ywg ua kuv hlub, kom paub tseeb tias Vajtswv tau xaiv nej tseg cia lawm” (1 Thexalaunike 1:4).

Pov lauj hu lawv tias “Phooj ywj” (cov kwv tij) vim yog Vajtswv xaiv nej kom dim, Povlauj rov hais txog lawv qhov kev raug xaiv ib zaug ntxiv nyob rau 2 Thexalanike 2:13, nws hais tias “Puas thaum pib Vajtswv twb xaiv kom nej los dim lawm” thaum pib Vajtswv twb xaiv ib txhia kom dim lawm, peb tsis tau xaiv Vajtswv, Nws yog tug xaiv peb, Nyob rau Efexaus, Povlauj hais tias “Nws tau xaiv peg tseg ua ntej nws yuav tsim lub ntiajteb” (Efexaus 1:4), Yexus tug kheej hais tias “Nej tsis tau xaiv kuv, tiam sis kuv ua tug xaiv nej” (Yauhas 15:16).

Nov yog ib yam tseem ceeb, tsis yog tej yam uas peb lub siab yuav totaub tau, tiam sis yog qhov tseeb, Tsib caug xyoo dhau los kuv rau hauv kom los qhia Vajtswv lus, muaj coob leej ntau tug tub ntxhais hluas loj hlob hauv ntseeg neeg ntseeg, txawm yog lawv nyob rau tsev neeg paub Vajtswv zoo, tiam sis lawv tsis hloov dua siab tshiab, thaum kawg khiav tawm hauv pawg ntseeg mus tag, qhov no qhia tias lawv tsis tau raug Vajtswv xaiv los txais yuav kev dim, tiam sis kuv yog ib tug menyuam txom nyem niam txiv sib nrauj, kuv yuav qhov tau zoo licas? Qhov kuv hais tau tsuas yog muab Yexus cov lus coj los hais li no “Kuv tsis tau xaiv kuv, tiam sis kuv ua tug xaiv nej” Thiab vim kuv ua tug xaiv nej, kuv tau mus rau tej kev txom nyem thiab kev quaj ntsuag, tsis mua hnub yuam kev! Nov yog qhov tseeb nyob rau pawg ntseeg hauv Thexalaunikev, “Cov phooj ywg ua kuv hlub, kom paub tseeb tias Vajtswv tau xaiv nej tseg cia lawm”

Cia kuv los hais ib qhov ntxiv thiab, yog koj tsis yog ib tug ua raug xaiv, tsis muaj hnub ua peb yuav cawm tau kom koj dim, tsis tag li tsis muaj hnub uas kom yuav cawm tug kheej kom dim tau! Qhov no lauj thiaj li muaj ib txhia mloog Vajtswv txoj lus tau ntau xyoo tiam sis tsis dim kiag li, lawv tsis muaj lub pob ntseg hnov, lub siab ua cia siab rau Yexus, lawv tsis “nyob rau hauv” Filis Chas nws lub siab pheej ncig mus ncig los, tshawb nrhiav tias yuav ua licas thiaj dim, muaj ib hnub, Vajtswv tau qhev nws lub siab, thiab nws tau cai siab rau Yexus, tiam sis tug neeg uas tsis raug xaiv tsis muaj hnub uas yuav pom tej yam zoo li no, lawv lub siab khiav mus khiav los qhov chaw qub, tshab nrhiav kev dim – txog rau thaum lawv tuag thiab poob rau tub tuag teb, kev xaiv tsis yog yam koj yuav ua tau ntawm tug kheej, Kev xaiv yog “Vajtswv tes num” zoo li nqe plaub hais tias,

4. Plaub, lawv txais yuav Vajtswv Txojlus tsis yog tias kawm xwb tiam sis tau txais hwjchim.

Mus saib nyob rau nqe 5.

“Vim txoj xov zoo tsis tau tuaj txog nej los ntawm cov lus no, tiam sis yog hwjchim, vim Vajntsujplig tug dawb huv, vim txoj kev cia siab tag nrho huv si, raws li nej twb paub lawm tias, peb yog neeg zoo li cas nyob rau hauv nej vim yog xam pom nej” (1 Thexalaunike 1:5).

Xibhwb Povlauj hu tias “txoj lus” vim yog nws yog tug qhia, thiab Xilaj ua tug qhia, nws txoj kev ua siab ntev, Nws hais nyob rau lwm qhov tias “Vajtswv Txojlus” (Loos 1:1), thiab hais tias “Tswv Yexus txoj lus” (1 Thexalaunikes 3:2).

Vajtswv txojlus los txog rau pawg ntseeg Thexalaunike ntawm lub hwjchim, hauv 1 Kaulithaus Povlauj hai tias,

“Cov lus thiab kuv cov kev qhuab qhia, tsis yog cov lus hais los ntawm neeg lub tswv yim, tiam yog cov lus uas los ntawm Vajntsujplig lub hwjchim” (1 Kaulithaus 2:4).

Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias “Xibhwb Povlauj…tsis yog siv neeg tej kev txawj ntse los sis neeg tej txuj ci, tiam sis yog “Vajntsujplig lub hwjchim’” (Unsearchable Riches in Christ, p. 56).

Pawg ntseeg hauv Thexalaunike tsis muaj phau Vajluskub uas yuav nthuav tau, los sis sau tau! No tsis yog kev qhia Vajtswv lus, nov yog kev qhia Vajtswv lus uas yog cov neeg tiam no, kuv xav kom lawv muaj lawv tej kev txawj ntse pov tseg, tig los siv phau Vajluskub uas yog King James, peb yuav tsum cia Vajntsujplig ua tug coj, tsis yog li neeg tej kev txawj ntse! Cov ntseeg hauv Thexalaunike qhia los ntawm Vajntsujplig lub hwjchim thiab yog cov neeg uas yug dua tshiab. Kuv tsis paub tias yuav qhia li cas rau nej txog kev hloov dua siab tshiab, yog li no peb thiaj thov Vajtswv kom los pab koj paub txog Vajntsujplig, vim Nws xwb thiajli muab qhov tseeb los qhia rau koj tau, thiab coj koj los cuag Tswv Yexus tau, cov neeg no yog raug hloov dua siab tshiab los ntawm Vajntsujplig tug dawb huv, tsis yog los ntawm qhov hnov Vajtswv Txojlus xwb! Muab kev tshaib nqhes Vajluskub heev, vim peb tsis muaj Vajntsujplig los qhia rau peb peb txog Vajtswv, zoo li nws muaj.

5. Tsib, lawv uas raws li Povlauj thiab Xilaj tug qauv yog tiv kev tsim txom.

Saib mus rau nqe 6.

“Thiab lawv los raws peb qab, thiab Vajtswv txais yuav Vajtswv Txojlus los ntawm kev zoo siab hauv Vajntsujplig tug Dawb huv” (1 Thexalaunike 1:6).

Lawv los uas cov neeg raws (los sis xyaum) Povlauj thiab Xilaj, thiab Tswv Yexus – los ntawm “tiv kev txom nyem” (kev tsim txom), thiab zoo siab hlo tiv kev txom nyem, los ntawm Vajntsujplig tug dawb huv, Xibhwb Petus hais tias,

“Cov phoojywg, tsis txhob poob siab vim yog nej tiv kev txom nyem heev tshaj plaws, zoo li tej yam xwm txheej tshwm sim rau nej, tiam sis nej cia li zoo siab rau qhov uas nej tau nrog Tswv Yexus tiv kev txom nyem uake, kom Vajtswv tug chwjchim tshwm hauv nej, nej txhua tug yuav tau txais koob hmoov ntau kawg thiab” (1 Petus 4:12-13).

Dr. Thomas Hale hais tias “Raws li Vajlus Kub tshiab, zoo siab hlo tiv kev txom nyem nrog rau tug Tswv Yexus (Teshaujlwm 5:41; 1 Petus 4:13). Pawg ntseeg uas ua tau siab ntev tiv kev txom nyem [yuav hloov] mus ua pawg ntseeg uas loj hlob, thiab ua pov thawj tau yam muaj hwjchim heev” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997; comment on I Thessalonians 1:6).

Peb pawg ntseeg loj hlob los ntawm tiv kev txom nyem vim yog cov ntseeg tawg ua pab ua pawg, qhov lauj thiaj yog qhov peb “muaj kev xyiv fab hauv Vajntsujplig” Cov xibhwb uas tuaj saib peb yeej paub txog peb qhov kev xyiv fab no! Peb tau koob hmoov vim yog peb mus rau qhov kev tsim txom uas loj tshaj plaws, zoo li pawg ntseeg hauv Thexalaunike ntsib los!

Kev ntsib kev txom nyem yog ib txoj hau kev uas yuav hloov mus ua ib tug ntseeg uas loj hlob tau. Kawm Vajtswv Txojlus xwb yuav tsis pab dab tsi kom ua tau ib tug ntseeg loj hlob tau. Kev txom nyem ua rau kom peb loj hlob rau seem kev ntseeg, tsis muaj lwm txoj hau kev lawm! Xibhwb Povlauj hais rau cov ntseeg tshiab uas nyob rau pawg ntseeg A-this-aus, “Peb yuav tsum mus rau kev txom nyem loj [yam heev tshaj plaws] thiaj yuav mus txog Vajtswv teb chaws” (Teshaujlwm 14:22), kev txom nyem, kev tsim txom xwb kuj pab tsis tau kom ua tau ib ntseeg kom loj hlob tau – tsis tag li tej tug ntseeg thaum kev sim siab los txog, tej tug kuj thim Vajtswv rov mus ua lub neej raw li neeg ntiajteb – raws li peb pom, tiam sis cov uas yeem mus rau kev tsim txom thiaj yuav ua rau kom loj hlob tau, zoo Niam tsev Salazar, Kl. Prudhomme, Niam tsev Bebout, Dr. Cagan, Kl. Griffith, kuv poj niam, Dr. Chan, thiab lwm tug uas nyob rau peb pawg ntseeg – txhua tug neeg uas yog “39 tug neeg” uas ua Vajtswv tes num hauv peb pawg ntseeg yog cov ua tau lub siab ntev rau lub sijhawm pawg ntseeg tawg ua pab ua pawg, yog koj xav kom zoo li lawv, koj yuav tsum mus rau qhov kev tsim txom thiab! Vim Vajtswv siv tej yam hauj lwm loj los ua rau kom peb yog ib tug ntsee khov kho raws li ib zaj nkauj muaj lub ntsiab lus no,

Thaum mus rau txoj kev uas raug tsim txom,
Kuv qhov kev hlub yuav nrog thiab txhawb nej
Hluav taws kub tsis tau nej, kuv nrog nej nyob
Vim nej yog thooj kub uas kuv tab tom hlawv nej.
   (“How Firm a Foundation,” George Keith, 1638-1716;
      “K” in Rippon’s Selection of Hymns, 1787).

Kuv paub vim yog tshwm sim rau kuv lub neej, ntawd yog kev sim siab kev tsim txom tej no ua rau kom kuv yog ib tug los qhia Vajtswv Txojlus tau, vim tej kev txom nyem zoo li qhia kom kuv los ua tau ib tug xibhwb tau! Kuv ua Vajtswv tsaug rau tug Ntoo Khaublig, pab rau kom cov ntseeg hauv peb pawg ntseeg loj hlob!

6. Rau, lawv ua tug qauv zoo rau lwm tug ntseeg.

Saib rau nqe 7

“Nej ua tug qauv zoo rau seem kev ntseeg rau cov neeg nyob hauv Maxidaunia thiab Akhia” (1 Thexalaunike 1:7).

Dr. Thomas Hale hais tias,

Vim yog cov ntseeg hauv nroog Thexalaunike ua tau siab ntev zoo siab hlo tiv kev txom nyem koom nrog rau Khetos los ntawm txoj kev ncajncees, lawv tau los ua ib tug qauv zoo [ensamples], rau lwum tug [ntseeg] uas nyob rau lub nroog Maxisdaunia, uas nyob rau Kislis qaum ntej, cia cov ntseeg hauv Thexalaunike ua tug qauv rau peb thiab! Txuas ntxiv mus…peb thiab yuav ua ib tug qauv rau lwm tug thiab (ibid.; note on 1 Thessalonians 1:7).

7. Xya, lawv yog cov neeg mus coj lwm tug los ntseeg.

Saib rau nqe 8

“Vim yog Vajtswv txoj lus tau tawm ntawv nej mus rau lwm tug, tsis yog nyob rau xeev Maxidaunia thiab xeev Akhayas xwb tiam sis nej txoj kev ntseeg tau nrog mus thoob txhua qhov, peb tsis tag yuav hais lwm yam lawm” (1 Thexalaunike 1:8).

Lawv “tshaj tawm” Vajtswv Txojlus rau cov neeg ib puas ncig ntawm lawv, lawv mus coj cov neeg los ntseeg thiab coj tuaj koom rau pawg ntseeg, lawv yog cov neeg muaj lub homphiaj rau kev tshaj tawm, qhov no tsis tag tias lawv yuav siv sijhawm ntau xyoo los kawm txog Vajtswv txojlus mam los ua qhov hauj lwm no, Dr. Hale hais tias “Cov ntsoov tias pawg ntseeg no raug tsim tsag tsawg tshaj ib xyoo nyob rau lub sijhawm Povlauj sau tsab ntawv no. Yog ib pawg ntseeg uas raug kev tsim txom, qhov tseeb tiag, lawv qhov kev ntseeg thiab nthuav dav mus rau txhua qhov” (ibid.; note on I Thessalonians 1:8).

Ib txoj kev uas kom ua tau tug ntseeg uas loj hlob yog yuav tsum ua ib tug neeg uas mus tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo rau lub sijhawm no! Cov neeg uas los ntseeg tawm qhov kev tshaj tawm yeej loj hlob sai, nej ib txhia yuav tsum tig los saib txog qhov no! Puas yog koj teebmeem? Kuv tsis tau hnov dua tias ib tug ntseeg twg loj hlob los ntawm ua tsis tau tshaj tawm Txoj Moo Zoo rau lwm tug – Ib tug neeg uas coj neeg los rau pawg ntseeg thiab txais kev cawmdim, yog koj tsis nyiam txog kev tshaj tawm, kuv ntseeg tias koj yog ib tug ntseeg uas tsis loj hlob, nov yog qhov kuv ntsib los ntawm kuv ua Vajtswv num tau 57 xyoo.

8. Yim, lawv ua tau tej yam no vim yog lawv yog cov neeg ua hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag.

Saib rau nqe 9 thiab 10

“Vim yog cov neeg ntawm tau qhia rau kuv paub tias, qhov kuv tuaj xyuas nej ntawd zoo licas, thiab hais txog qhov nej tso kev pe mlom tseg los cua Vajtswv, los ua tug Tswv Yexus ua ciaj sia tug qhev, nej ncajncees rau kev ua dej num, thiab nyob tos Vajtswv tug Tub uas nyob saum ntuj, uas yog Vajleejtub uas cawm peb dim ntawm txoj kev txiav txim uas tab tom yuav los txog” (1Thexalaunike 1:9-10).

Lawv tso dab tseg los cuag Vajtswv, los tu tug Vajtswv uas ciaj sia, hloov dua siab tshiab, koj yuav tsum tso kev txhaum tseg, tsis yog li no xwb, koj yuav tsum tso kev txhaum tseg los cuag Yexus, vim Yexus hais tias “Tsis muaj leej twg mus cuag Leej txiv, tsuas yog los ntawm kuv mus xwb” (Yauhas 14:6). Yog koj tsis kam tsog kev txhaum kev xam khib los rau ntawm Vajtswv, koj yuav tsis dim, txawm yog koj tuaj koom pawg ntseeg no los xij! Koj yuav tsum tig los cia siab rau Yexus, ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav! Koj txoj kev vam yuav nyob hauv Yexus xwb, koj yuav ua neej nyob tos txog Hnub Yexus rov qab los ntawm kev vam thiab kev kaj siab!

Kuv thov Vajtswv kom koj cov kuv cov lus qhuab qhia ua muab luam no coj mus nyeem tom tsev – tsis yog ib zaug xwb, tiam sis kom ntau! Kuv thov Vajtswv kom koj yog ib tug ntseeg tiag tiag zoo li cov ntseeg uas nyob hauv Thexalaunike! Amees! Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: 1 Thexalaunike 1:1-10.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Living for Jesus” (Thomas O. Chisholm, 1866-1960).


TXHEEJ TXHEEM

MUAB PAWG NTSEEG THEXALAUNIKE LOS
UA NEJ TUG QAUV

MAKE THE THESSALONIAN CHRISTIANS
YOUR EXAMPLE!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Povlauj thiab Xilas thiab Timautes nyob zoo rau pawg ntseeg hauv nroog Thexalaunike hauv Vajtswv Vajleejtxiv thiab Tswv Yexus, thov kom kev kaj siab ntawm peb tug Vajtswv Vajleejtxiv thiab Tswv Yexus nrog nej nyob” (I Thexalaunike 1:1).

(Teshaujlwm 17:6; 1 Thexalaunike 3:2)

1. Ib, lawv nyob rau hauv Vajtswv thiab hauv Yexus., I Thessalonians 1:1;
Yauhas 17:21; 3:7; Mathais 24:37.

2. Ob, lawv muaj kev ntseeg, kev hlub thiab kev vam hauv Yexus Khetos,
I Thexalaunike 1:3; 1 Kaulithaus 13:13; Lukas 8:13.

3. Peb, lawv raug Vajtswv xaiv, I Thessalonians 1:4; 2 Thexalaunike 2:13;
Efexaus 1:4; Yauhas 15:16.

4. Plaub, lawv txais yuav Vajtswv Txojlus tsis yog tias kawm xwb tiam sis tau txais hwjchim, 1 Thexalaunike 1:5; Loos 1:1; 1 Thexalaunike 3:2;
1 Kaulithaus 2:4.

5. Tsib, lawv uas raws li Povlauj thiab Xilaj tug qauv yog tiv kev tsim txom,
1 Thexalaunike 1:6; 1 Petus 4:12-13; Teshaujlwm 14:22.

6. Rau, lawv ua tug qauv zoo rau lwm tug ntseeg, 1 Thexalaunike 1:7.

7. Xya, lawv yog cov neeg mus coj lwm tug los ntseeg, 1 Thexalaunike 1:8.

8. Yim, lawv ua tau tej yam no vim yog lawv yog cov neeg ua hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag, 1 Thexalaunikev 1:9-10; Yauhas 14:6.