Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV TSWVCUAB UAS PLOJ LAWM – COV XIBHWB UAS UA TUBSAB
(COV NTSEEG TIAM NTIAJTEB KAWG – ZAUM 2)

LOST CHURCH MEMBERS AND SHEEP STEALING PREACHERS
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART II)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub Kaum hli ntuj 19, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 19, 2013

“Thaus Yexu saamswm tawm ntawm lub tuam tsev moog, nwg cov thwjtim txawm taw teg kuas Yexu saib lub tuam tsev hab tej chaav tsev kws txuas lub tuam tsev. Mas Yexu has tas, yog tag mej tub pum tej nuav lawm? kuas kuv qha tseeb tsua mej has tas, tej pob zeb kws tib sws lu ua ke hov yuav raug muab tsoo ua txhua lub pluam nyag nyob nyag taag huvsw. Thaus Yexu nyob peg roob txwv kav laaj, nwg cov thwjtim txawm lug cuag nwg tuab ywv tsw kheev leejtwg paub. Puab nug Yexu has tas, thov koj qha tsua peb paub saib thaus twg le maav muaj tej nuav. Hab yuav muaj yaam twg qha tsua peb paub tseeb has tas, tub txug lub swmhawm kws koj yuav lug hab tub txug lub swmhawm kws nplajteb yuav kawg” (Mathais 24:1-3).


Thaum Yexus tawm hauv lub tuav tsev hauv nroog Yelusxalees lub tuam tsev yog ib lub tuam tsev uas zoo nkauj heev. Tswv Yexus cov thwjtim txawm los cuag Tswv Yexus, kom Yexus tig mus saib lub tuam tsev pehawm Vajtswv no. Tiamsis Yexus tawm ntawm lub tuam tsev ntawm mus thiab hais rau cov thwjtim tias, “Nws pom tej no lawm lov? Kuv qhia tseeb rau nej tias, txhua daim av uas coj los teeb rau ntawm no, muaj ib hnub yuav rau ruag tshem” (NIV).

Thaum kuv poj niam thiab kuv mus tsham nroog Yeluxalees peb tau mus rau ntawm qhov chaw ua thaum ub lub tuam tsev no rau ua rau qhov no. Tiam sis rau nom tswv Loos cov tub rog rhuav tshem xyoo 70, lub tuam tsev no thiaj puas tsuaj tag huvsi, txhua daim lag zebu a coj los puab lub tuam tsev no puas tsuaj tag huv si, tsuas tshuav tug lajkab ua tsis nyob ze rau ntawm lub tuam tsev no xwb. Tamsim no neeg thiaj hu tug lajkab no hais tias “Phabntsa quaj” Cov neeg Ixayees uas mus nyob thoob plaws ntiajteb pheej tuaj rau ntawm tug lajkab no quab thov Vajtswv kom Nws xa tug Mexiyas nqi los kho tug lajkab no tshiab. Thaum kuv tub tub mus txog rau qhov ntawd, nws muaj ib lub koosmom uas cov neeg Ixayees ntoo, nws txawm cev tes mus rau ntawm tug lajkab thiab thov Vajtswv, txawm muaj ib tug povthawj xav tias nws yog neeg Yexayees txawm los muab roj los plees caw nws!

Lub tuam tsev uas raug rhuav tshem ntawm cov neeg Loos, tamsim no yog yam uas dhau los lawm xwb rau peb tiamsis kuv ntseeg tias thaum Yexus hais li ntawd rau nws cov tub rog, ua rau lawv xav tsis totaub txog qhov Yexus hais tias, “Txhua daim txiag zeb no yuav tsum rau rhua tshem xwb” Tom nqab ntawm li plaub-caug xyoo qhov xwm txheej no txawm tshwmsim tuaj los ntawm Titus thiab nws cov tubrog.

Tom qab ntawd Yexus thiab cov thwjtim txawm mus rau peb rooj txiv ntseej lub sijhawm thaum Yexus tabtom zwm so rau ntawd, cov thwjtim txawm nug Nws rau ob lo lus no

1.  Cov xwmtxheej no yuav tshwmsim tau licas? [thaum tug lajkab no thiab li yuav raug rhuav tshem?]

2.  Yam twg qhia tias koj yuav rov qab los thiab qhia tas ntiajteb yuav kawg – [lub sijhaw no raws li peb paub tias ntiateb yuav kawg?]


Tswv Yexus thawj los lus tej tsis muaj sau nyob rau hauv Mathais, tiam sis sau rau hauv Lukas 21:20-24 Tswv Yexus tej lawv lo lus nug thij rau hauv Lukas tias, nroog Yeluxalees yuav raug tubrog los vij tag rho.

“Cov yeeb ncuab yuav muab ntaaj tua mej ib txha pov tseg, hab yuav caab ib txha moog ua qhev tsua txhua lub tebchaws. Hab cov tuabneeg tsw ntseeg Vaajtswv yuav tsuj lub nroog Yeluxalee moog txug nub kws taag puab lub swmhawm” (Lukas 21:24).

Phau Vajluskub Mathais hais txog qhov uas Yexus yog cov neeg Ixayees tug Vajntxwv yog lintawd lo lus teb thij ob thiaj tsis sau nyob rau hauv Mathais thiaj li muaj nyob rau hauv Lukas xwb vim Lukas sau rau cov neeg uas tsis yog neeg Ixayees.

Tiam sis Tswv Yexus lo lus teb rau cov thwjtim los lus nug thij ob muab sau nyob rau hauv Mathais, lawv nug Yexus tias “Yam twg thiaj qhia tias koj yuav rov qab los thiab qhia tias ntiajteb yuav kawg” Tswv Yexus tsis cem lawv txog qhov lawv nug nws lintawd, Tswv Yexus tsis tau hais tias, “Tsis muab dabtsi qhia kiag li” Nov yog ib lub sijhawm zoo uas Yexus yuav los qhia raug nws cov thwjtim kom paub txog tej xwm txheej no thiab tej yam uas qhia txog qhov Nws los ntiateb zaum ob, thiab yam qhia txog lub ntiajteb no yuav kawg, yog lawm Vajtswv Txojlus yeej qhia meej txog tiam ntiaj no kawg, kev cai ntseeg hujsam qhia tias, ntiajteb tsis muaj qhov kawg vim txhua yam muaj yug muaj tuag mus mus los los qhov qub, yog lintawd thiaj muaj ib zaj yeej yaj kiab tau muab ib los lus coj los hais txog tias ntiajteb tsis muab qhov kawg txhua yam zoo li lub vojvoog tsis muaj qhov xaus, tiam sis Vajtswv Txojlus hais tias tsis yog lintawd tiamsis txhua yam muaj chaw pib thiab chaw xaus, Vajtswv tsim lub ntiajteb los ntawm tsis muaj dabtsi kiag li, qhov no yog qhov pib, qhov uas Yexus los rau ntiajteb yog lub sijhawm hauv nruab nrab qhov ua lub ntiajteb yuav raug hlawv mus ua hmoov av qhov ntawd yog qhov kawg yog lintawd cov thwjtim thiaj li nug nws txog yam qhia txog qhov Nws los zaum ob thiab yam ntiajteb yuav kawg – los lub sijhawm ntiajteb kawg raws li peb paub, Tswv Yexus tseem hais ntau yam rau lawv thiab.

Dr. John F. Walvoord yog tug thawjcoj nyob rau lub tsev kawm Vajluskub hauv Dalas tau ntau xyoo, neeg yeej lees yuav phau Vajlukub uas nws txhais txog yam hais nyob rau tom hauv ntej Nws twb tuaj qhia Vajtswv Txojlus rau peb pawg ntseeg xyoo 1980 Dr. Walvoord hu hais tias “Txhua yam xwm txheej uas Yexus hais rau hauv Mathais 24:4-14 yog “cov xwm txheej uas peb yeej niaj hnub pom rau tamsim no, tiamsis yuav muaj tshwmsim loj tuag rau hnub uas hu hais tias tiam kawg thiab phem” (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, p. 254).

Kuv pom zoo raws Dr. Walvoord cov lus ntawd lub sijhawm no peb yeej pom tej xwm txheej no tshwm thoob ntiajteb “Yam txhwm txheej tshwm rau txhua qhov” tshwm nyob ib puas ncig ntawm peb raws li Mathais 24:4:14 raws li hais ntawm no:

1.  Tug Yexus cuav 24:5 kuv ntseeg qhov no yog hais txog tug dab ntxwnyoog uas los dag ntxias hais tias nws yog Yexus raws li nqe 24 Yexus hais tias “yuav muab tug Yexus cuav thiab cov neeg qhia cuav” Kuv ntseeg tias qhov no yog tug dab ntxwnyoog lossis tug Yexus cuav raw cov neeg Mormon tug Yexus, Yexus tug ntsujplig raws li cov neeg Yehauvas, tug Yexus uas yog neeg tej kev txawj ntse qhia, Tug Yexus lossis Isa uas yog Islam phau Vajluskub Quran qhia los sis tug Yexus uas cog neeg Protestant uas yog cov neeg coj ywjsiab thiab cov ntseeg Txiv plig ua hu hais tias “Cristo” tug Yexus los sis cov neeg qhia no puas leej yog cov cuav! Lawv tug Yexus yog tug dabntxws nyoog, qhov xwm txheej no yuav tshwm coob zuj zu tuag rau tiam ntiajteb yuav kawg.

2.  Kev tsov kev rog tiam ob puas xyoo dhau los no tau muaj ob nplua tsov rog uas loj tshaj plaws, tamsim no tseem muaj kev sib ntau sib tua mus thoob plaws ntiajteb.

3.  Kev ntshaib kev nqhe, kev tshaib plab yog ib yam ua kom neeg tuag coob tshajplaws rau tamsim no, neeg tuag coob tshajplaws 100 xyoo dhau lo no. Txawm tebchaw Amelikas tseem muaj zaub mov los tug “nees dub” uas nyob hauv Tshwmsim 6 twb khiav mus thoob plaws nqab ntuj, thiab yog ib yam uas txaus ntshai tshajplaws rau lub sijhawm no.

4.  Kab mob raws li lus kivliv qhov no yog yam teebmeem los tshajplaws rau tiam ntiajteb yuav kawg no, vim tej kab mob no yuav tshwm tej yam tshiab tshiab tuaj rau cov tejchaws uas tabtom pib tsim kho lawv lub tebchaws xws li cov mob uas hu AIDS/HIV txhua qhov chaw ua muab cov mob no yeej tsis muaj ib yam tshuaj twg yuav los kho tau

5.  Av qeeg, thaum neeg coob zuj zu tuaj av kuj qeeb loj zuj zu tuag, kuj ua rau neeg tuag coob zuj zu tuaj Vajtswv Txojlus hais tias yuav muab av qeeg loj ua ntej Yexus yuav rov qab los zaum ob, qhov nov yuav rhua tshem ntau lub nroog loj hauv ntiateb no (Tshwmsim 16:18-20).

6.  Kev sib ntau sib tua, cov ntseeg yuav raug tsim txom muaj ib txhia yeem tuag rau lawv txoj kev ntseeg, nov yog yam peb yuav pom rau tiam tamsim no, cov ntseeg coob tug yuav yeem tuag vim yog qhov kev ntseeg Vajtswv raws li Mathais 24:9-10

7.  Cov neeg ces Vajtswv Txojlus cuav, yuav muaj cov neeg qhia tsis tseeb coob zuj zus tuaj, thiab coob tshaj 100 xyoo dhau lo no yog no yog cov uas coj qhiab qhia ywjsiab, xws li lub tsev kawm Vajluskub uas hu ua Fuller hauv nroog Xadinas, xeev California.

8.  Muaj kev kub kev ntxho ntau tuaj, cov ntseeg txoj kev hlub los tsuag zuj zu “Kev hlub (Agape) ntawm neeg feem coob yuav tsuag mus vim kev phem ntuav dav mus thoob ntiajteb” (Mathais 24:120. (see John F. Walvoord, ibid., pp. 354-356).


Lus Kivliv txhais lo lus no “kev phem” raw li nyob hauv Mathais 24:12 li no “kev kub ntxhov” lo lus Kivliv yog Anomia los sis hais tias “cov ntseeg” yog neeg neeg nyob yam tsis coj cai Lus A-kiv hu hais tias “antinomian” yog lintawd Yexus thiaj li xub hais ua ntej tias tiam ntiajteb yuav kawg yuav muaj cov neeg uas nyiam kev phem kev qias coob zuj zu tuaj xws li cov neeg antinomia ua dag hais tias lawv yog ib tug ntseeg Vatswv, tamsim no txhua pawg ntseeg muaj cov neeg no nyob coob rau hauv kuv muaj peevxwm coj cov lus uas lawv cem thiab tawmtsam kuv coj los sau ua ib phau ntawv los yeej tau, tej zaum muaj ib hnub kuv yuav ua lintawd muaj ntau zaug kuv kuj qaug zog kawg nkaus, txog lawv cov lus cem tias kuv cia li tawm ua xibhwb, tej zaum cov neeg phem no dag ntxias kom kuv tawm khiav pawg ntseeg mus cov neeg no tsim teeb meem ntau kawg nkaus nyob rau peb cov ntseeg tamsim no, qhov phem tshaj ntawm muaj ib txhia tseem hais tias lawv twb yug dua tshiab lawm! Cov ntseeg tsis coj cai tsis muaj kev ntseeg vim yog cov neeg phem no coj tuaj lawv dag tias yog ib tug ntseeg txawm qhov “kev hlub uas yog akapej los tau tsuag zuj zu mus lawm” cov ntseeg no yog cov uas Mathais 24:12 qhia ntag. Dr. McGee hais tias “Lub sijhawm ua kev phem loj zuj zu tuaj, kev hlub txawm tsuag zuj zu mus, thiab yog qhov qhia tias ze zuj zu rau hnub ntiajteb yuav kawg” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 127; note on Matthew 24:12)

Kuv tug xibhwb uas kuv paub nws tau 23 xyoo nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Suav uas yog Dr. Timautes Lis thaum nws qhia txog tiam ntiajteb yuav kawg, Dr. Lis hais tias “Niaj hnub nim no, qhov ib leeg hlub ib leeg’ tsuas yog ua ib lo lus hais nyob rau tej pawg ntseeg lawm xwb, tsis muaj qhov yuav ua lintawd tiag tiag lawm…yog cov ntseeg tseem tsis totaub tias kev hlub yog dabtsi, tsis paub lub ntsiab lus ntawm kev hlub…yog zoo li no tsis muaj hnub Vajtswv yuav nrog pawg ntseeg ntawm nyob” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, p. 33).

“Tug ua tiv txog thaum kawg thiaj yuav dim” (Mathais 24:13).

Tug ntseeg ua tiv txog thaum kawg thiaj yuav kov yeej cov ntsujplig phem “vim yog muaj cov neeg phem nkaug tuaj rau hauv nej” (Kalatias 2:4) tiam ntiajteb yuav kawg tej pawg ntseeg uas muaj cov tswvcuab tseem nyiam kev phem kev qias, yam cov neeg no covj tuaj rau pawg ntseeg ces yog teebmeem thiab kev puas tsuaj xwb, Vajtswv Txojlus hu cov neeg no tias,

I. Ib, Tiam ntiajteb yuav kawg no cov tswvcuab feemcoob tsis tau yug dua tshiab.

2 Timautes 3:1-7 qhia tau meej tias cov ntseeg feem tamsim yog cov tsis tau dim ntuav nej phau Vajluskub twb ywm cia Dr. John MacArthur hais yuav kev txog Tswv Yexus cov ntshav, tiam sis qhov nws hais yog thaum nws los txog Vajtswv Txojlus nqe lus no tias nqe lus no tsis yog hais rau cov tsis ntseeg tiam sis hais rau cov ntseeg…uas yog cov tswvcuab (John MacArthur, D.D., The MacArthur New Testament Commentary, 2 Timothy, Moody Press, 1995, p. 108) Dr. McGee hais tias Vajluskub nqe no “tiam kawg rau cov ntseeg” (McGee Ibid., V p. 469). Nws hais tias “Muaj 19 yam hais txog cov ntseeg phem uas tsis muaj Vajtswv, tsis tag li Vajtswv Txojlus qhia meej meej rau peb paub txog cov neeg…uas yog nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg…kuv ntseeg tias peb tab tom nyob rau tiam lub sijhawm uas kev phem loj zuj zu tuaj raw li Vajtswv Txojjlus qhia tseg” (McGee, Ibid., pp. 469, 470) vim muaj cov tswvcuab uas tsis yug dua tshiab coob zuj zu tuaj, thiab ua rau kev ntseeg tsuag zuj zu thiab cov ntseeg los tsis txawj sib hlub lawm zoo cov evangelical uas coj raw li Finney (1792-1875). Tej pawg ntseeg zoo li no lam tau lam txais neeg los ua tswvcuab, tsis nug tias lawv puas tau lees yuav Yexus los sis puas tau dim, Vajtswv Txojlus tau qhia txog cov neeg uas tsis dim zoo li no raws li 2 Timautes 3:2-4 -

1.  “Tug neeg hlub tug kheej” Dr. McGee hais tias “Nej pom cov neeg no nyob rau txhua pawg ntseeg” (ibid).

2.  “Siab hlob” txhais tau hais tias yog cov neeg uas hlub nyiaj nkaus xwb Dr. McGee hu hais tias “qhov lawv hlub lawv tug kheej vim yog lawv poob ua nyiaj qhev nov yog neeg lub neej qub, lawv lub siab yog tshaw nyiaj, thiab siv nyiaj nkaus xwb” (Ibid).

3.  “Khav theeb”

4.  “Muab hlob”

5.  “Hais lus saib tau lwm tug” raws li lus Kivliv yog “neeg taug xaiv” yog pawg ntseeg cov tswvcuab uas “hnov tsis tau leej twg hais dabtsi, los sis pom tsis tau leej twg ua dabtsi” (McGee, Ibid) cov neeg no nyiam cem tug ub tug no, ib yam lawv ua tau ces yog rhua tshem pawg ntseeg lub moo.

6.  “Tsis mloog niam mloog txiv lus” cov tub ntshais hluas uas tawm tsam niam txiv Dr. McArthur hais tias “Tsis muaj qhov ntshai txog kev tawm tsam lwm tug” (ibid., p. 114).

7.  “Rov taw tuam ntuj” muaj ib nkawm niam txiv ob tug puas leej tau nyiaj dawb dawb ntawm pawg ntseeg mus kawm ntawv tiav rau qeb siab, thaum ob tug kawm tiav los, tig rov los rhuav tshem pawg ntseeg, nov yog qhov tseeb! Dr. McGee hais tias “Muaj coob leej ua tau txais kev hlub ntawm lwm tug, tiamsi tsis paub txog qhov kev ua tsau kiag li” (Ibid).

8.  “Tsis dawb huv”

9.  “Tsis muaj kev hlub” txhais tau hais tias tsis paub hlub lub cuab lub yig los sis pawg ntseeg cov neeg tos ntsoov qhov lwm tug ua rau nws xwb vim cov neeg no muab tug kheej saib hlob nkaus xwb.

10. “Tug neeg uas khawv chim” Cov neeg no tsis muaj kev zam txim rau lwm tug, thiab tsis xav kom lwm tug zam txim rau nws thiab tsis muaj hnub uas koj yuav tig rov los nrog cov neeg nos sib raug zoo, nws tsis ua raws li nws cov lus cov neeg no tsis muaj qhov twg zoo kiag li, ib qhov yog rov los qhuas tug kheej nkaus xwb!

11. “Tug neeg hais lus tim khawv dag” “Lawv lub siab yog nrhiav kev rhuav tshem lwm tug nkaus xwb” (MacArthur, ibid., p. 115). Mua cov nee zoo li no coob heev uas hu tug kheej tias “tug ntseeg Vajtswv”.

12. “Yog tug neeg tswj tsis tau tug kheej” Cov neeg no tswj tsis tau tug kheej coj nruj cov tsiv.

13. “Neeg nyaum” txhais taus hais tias yog tug neeg uas tsis coj cai cov neeg ua tsis coj cia zoo li no muaj coob nyob rau pawg ntseeg.

14. “Ntxub tug neeg ua zoo” raws li lo lus qub txhais tau hais t ias “ntxuv kev ua zoo” lawv yeej paub zoo tias qhov twg zoo qhov twg phem tiamsis lawv ntxuv qhov kev zoo ntawd – lawv ntxub cov neeg ua zoo ib yam li Ka-ees ntxub Anpee – thiaj tua nws cov tswv cuab ntau tug tamsim no phem li Ka-ees.

15. “Neeg siab tsis ncaj” cov neeg no tso siab rau tsis tau kiag li tug neeg zoo li no muaj peevxwm ntxeev siab rau nws tsev neeg phoojywg thiab pawg ntseeg

16. “Yog ib tug neeg ua tsis paub ntshai” ua tej yam ua tsis ua tib zoo saib

17. “Neeg siab hlob” kev khav theej ua rau cov neeg no qhov muag dig.

18. “Nyiam kev ua si tshaj nyiam Vajtswv” hais txog cov tswvcuab uas tsis kam mus pehawm Vajtswv, los sis tsis kam koom pawg ntseeg hmo thov Vajtswv vim lawv yog “tug neeg nyiaj kev lom zem tshaj nyiam Vajtswv”


Kuv twb hais rau nej lawm hais tias cov neeg kuv hais lo no yog hais txog cov tswvcuab nyob tej pawg ntseeg rau tiam ntiajteb yuav kawg yog cov neeg tsis yug dua tshiab, Vajtswv Txojlus thiaj hais meej nyob hauv (2 Timautes 3:5), thiab nyob rau nqe 19 yog

19. “Lawv muaj Vajtswv nyob rau sab nraud xwb, tiam sis lawv tsis lees yuav nws, nws thiaj li khia tawm ntawd cov neeg no mus” (2 Timates 3:5).


Nov yog cov neeg uas dag hais tias lawv yog ib tug ntseeg Vajtswv – tiam sis yeej tsis paub txog hais tias Vajtswv qhov kev cawmdim zoo licas, lawv yeej tsis tau yug dua tshiab, lawv tsis yog cov ntseeg tseeb, txawm lawv yuav khav tias lawv paub Vajluskub zoo npaum licas los xij, tej ntawd yog ua neeg khav theeb xwb “Nws thiaj khiav ntawm ntawd cov neeg no mus” nqe no txhais hais tias “tig mus lwm qhov” txhais tau hais tias “Tig nws tug kheej mus rau lwm qhov” tig ntawm lawm mus rau lwm qhov, thiab nyob deb rau ntawm lawv, xibhwb Povlaub thiaj hais tias,

“Cov kwvtij, mej yeej paub lawm has tas, naj nub nwgnuav muaj ib co tuabneeg pheej nyam ua tsua suavdawg muaj lug sws caav sws tshe kuas suavdawg yuam kev. Cov tuabneeg ntawm qha tsw thooj le tej kws mej tub kawm lug lawm. Mas mej yuav tsum ceev faaj, mej tsw xob quav ntsej puab le. Tsua qhov cov tuabneeg kws ua le ntawm yeej tsw yog cov kws ua peb tug tswv Yexu Kheto teg num, puab yog cov kws tuaj nrhav noj nrhav haus xwb. Puab ncauj qaab zwb nplaig qaab ntse ntxag cov tuabneeg kws tsw tshua paub Vaajtswv pes tsawg kuas yuam kev” (Loos 16:17-18).

Mathai Henry tau hais tias “Yog koj nrog cov neeg no nyog, koj tseem yuav kis kab mob ntawm cov neeg no thiab” yam tshuaj uas zoo rau cov ntseeg zoo yog coj los tiv thaiv ntawm cov neeg phem no.

II. Ob, Cov xibhwb tiam ntiajteb kawg “ua tubsab” nyhia tswvcuab, tsis yog tias tawm mus tshajtawm rau cov tsis ntseeg.

Xibhwb Povlauj hais nyob rau 2 Timautes 3:6-7 tias,

“Cov tuabneeg hov muaj qee leej pheej moog huv luas tej tsev moog ntxag tej quaspuj sab muas kws pheej txhawj tsua tej kev txhum, hab tseem xaav ua phem lawv le puab lub sab nyam ua, lug ua cov tuabneeg ntawm paab. Cov quaspuj ntawm puab naj nub kawm, kuas puab tsw paub sov lub ntsab yog le caag tag” (2 Timautes 3:6-7).

Nqe Vajluskub no yog hais txog cov xibhwb phem ua mus dag ntxiav cov pojniam uas tsis ruaj kho rau kev ntseeg, coj cov poj niam no tuaj rau nws pawg ntseeg, tuaj kawm Vajluskub, lawv dag ntxiav cov poj niam no, cov lawv dag tau yog cov poj niam uas kev ntseeg tsis ruaj, cov txiv neej uas lawv coj poj niam raug ntxiav no los raug “cov xibwb tubsab no” dag huv si Dr. McGee hais tias “Cov pojniam ruam ‘yog cov pojniam uas tsis yog txiv neej tsis yog poj niam” (ibid., p. 471).

Qhov tseeb cov xibhwb ua tub sab nyhia cov ntseeg no nws yeej tsis qhia rau koj paub tias “kuv yog tug tuaj nyhia menyuam yaj, kuv tuaj ntawm no yog tuaj coj koj mus koom peb pawg ntseeg” Muaj ib tug xibhwb uas nyiam tubsab menyuam yaj no hais rau kuv tias “kuv tsis yog tug tub sab nyhia yaj” nws hu xov tooj tuaj hais lintawd rau kuv, kuv ntseeg tias cov neeg no rov dag tug kheej kom lawv khiav deb ntawm kev txhaum xwb lawv yog “cov dag thiab raug dag” (2 Timautes 3:1).

Qhov lawv ua tau yog mus dag ntxiav lwm tug ntseeg thiab coj tuaj koom rau tswvcuab, yog thaum lawm pom tias tug tswvcuab ntawd tsis kam ua raws, lawv yuav khiav mus lwm qhov, thaum twg yog tug tswvcuab twg los cem nws pawg ntseeg rau cov neeg no hnov, lub sijhawm ntawd lauj, lawv yuav siv cov lus mos muag dag ntxiav li ub li no, lawv tseem hais kom tug tswvcuab ntawd tig mus cem nws tug xibhwb thiab, txhua zaug lawv ntsib cov tswvcuab zoo li no, lawv yuav hais cov lus mov muag ua zoo nkaus li hlub thiab mog tshua, thaum kawg ces txawm ntxiav tug tswvcuag ntawd mus koom rau nws pawg ntseeg, tseem muaj ib tug txiv neej hais rau kuv tias, nyob rau lub nroog me me xeev Alanpasmas muaj 66 npawg ntseeg uas yog cov Npavtiv, lawv qhov kev ua haujlwm yog koj nyhia kuv li tswvcuab, kuv nyhias koj li tswvcuab mus mus los los li ntawd. Qhov no lauj cov ntseeg thiaj li tsis loj hlob kiag li, yeej tsis muaj ib tug twg dim kiag li? Lawv cov neeg no zoo li no,

“Txawm yuav niaj hnub kawm los, yeej tsis totaub kiag li”
       (2 Timautes 3:7).

Ib txoj haukev tsis ua kom yog tug xibhwb uas ua tub sab yog thaum muaj ib tug ntseeg twg los kom ua tswvcuab yuav tsum muaj “ntaub ntawv” tso cai uantej tso. Tsis txhob mus txais tug tswvcuab ua hais “dag li ub li no.” Nov yog ib txog kevcai uas muab rau cov ntseeg Npavtiv siv, kom txhob poob rau qhov uas mus nyhia lwm tug tswvucab.

Kuv twb xav lawm hais tias tsis qhia Vajtswv Txojlus no, tiamsis Dr. Cagan hais kom kuv yuav tsum qhia qhov no, kuv kuj xav tias nws hais yog lawm, qhov teebmeem loj rau tamsim no yog tsis muaj ib tug xibhwb uas yuav los qhia Vajtswv Txojlus tshajtawm rau cov neeg ua tseem tsis paub Vajtswv kiag li. Yog lintawd muaj ib txhia xibhwb tsim tsa nws pawg ntseeg los ntawm mus ua tubsab nyhia lwm pawg ntseeg cov tswvcuab, los sis mus coj lwm tug ntseeg tuaj koom ua tswvcuab rau nws pawg ntseeg, kuv xav hais rau nej tias – kuv ntxub qhov kev ua Vajtswv zoo li no. Cov xibhwb uas pheej mus nyhia lwm tug ntseeg los koom rau nws yeej tsis txawv dabtsi zoo cov neeg tiam 19 century, uas pheej mus nyhia khawb cov neeg tuag uas faus tshiab tshiab, coj mus muag rau cov tsev kawm ntawv uas muab neeg lub cev coj los phais rau neeg kawm, kuv xav tias cov xibhwb ua nyhia lwm tug tswvcuab zoo li no yeej tsis txawv dabtsi cov neeg nyhia khawb qhov ntxa ntawd!

Uantej kuv yuav los xaus cov lus qhuab qhia, kuv xav hais rau nej tias txawm tiam ntiajteb yuav kawg no, muaj neeg phem cooj zuj zu, los Tswv Yexus tseem hlub thiab zam koj lub txim, Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig, nws cov ntshav ntxuav koj lub txim! Tamsim no Nws nyob rau ntawm Vajtswv sab xis thov Vajtswv rau koj, kuv los thov Vajtswv rau koj kom tshawb nrhiav tau Vajtswv, Vajtswv Txojlus hais tias,

“Cia li tshawb nrhiav Vajtswv thiab yuav ntsib kuv thaum koj los tshawb nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws” (Yelemis 29:13).

Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau
Internet ntawm www.realconversion.com qheb mus rau
“Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso
cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia
uas luam ua duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.


TXHEEJ TXHEEM

COV TSWVCUAB UAS PLOJ LAWM – COV XIBHWB UAS UA TUBSAB
(COV NTSEEG TIAM NTIAJTEB KAWG – ZAUM 2)

LOST CHURCH MEMBERS AND SHEEP STEALING PREACHERS
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART II)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaus Yexu saamswm tawm ntawm lub tuam tsev moog, nwg cov thwjtim txawm taw teg kuas Yexu saib lub tuam tsev hab tej chaav tsev kws txuas lub tuam tsev. Mas Yexu has tas, yog tag mej tub pum tej nuav lawm? kuas kuv qha tseeb tsua mej has tas, tej pob zeb kws tib sws lu ua ke hov yuav raug muab tsoo ua txhua lub pluam nyag nyob nyag taag huvsw. Thaus Yexu nyob peg roob txwv kav laaj, nwg cov thwjtim txawm lug cuag nwg tuab ywv tsw kheev leejtwg paub. Puab nug Yexu has tas, thov koj qha tsua peb paub saib thaus twg le maav muaj tej nuav. Hab yuav muaj yaam twg qha tsua peb paub tseeb has tas, tub txug lub swmhawm kws koj yuav lug hab tub txug lub swmhawm kws nplajteb yuav kawg” (Mathais 24:1-3).

(Lukas 21:24; Mathais 24:24, 12, 13; Kalatias 2:4)

I.   Ib, Tiam ntiajteb yuav kawg no cov ntseeg feemcoob tsis tau yug
dua tshiab. 2 Timautes 3:1-5; Loos 16:17-18.

II.  Ob, Cov xibhwb tiam ntiajteb kawg “ua tubsab” nyhia tswvcuab,
tsis yog tias tawm mus tshajtawm rau cov tsis ntseeg.
2 Timautes 3:6-7, 13, Yelemis 29:13.