Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PEB RAUG NTXUAV LOS NTAWM NWS COV NTSHAV

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav tsaus ntuj, Ib hli ntuj 28, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018

“Nws raug lees tsis lees yua thiab peb khiav nkaum thiab tawm ntawm nws, tiam sis nws raug luag ntau nqaij ntuag nws nqaij ntsuab kom peb zoo” (Yaxayas 53:3)

“Nws nqaij ntuag vim peb yuam cai, nws nqaij ntsuab vim peb ua txhaum…thiab nws raug mob kom peb raug kho” (Yaxayas 53:5)


Lub lim tiam dhau los no kuv tau qhia txog cov ntseeg cheem tsum Yexus cov Ntshav (“With or Without Blood”). Muaj ob lub ntsiab lus nyob rau zaj lus qhuab qhia ntawd, ib, dab tsi yuav tshwmsim rau koj yog tsis muaj Yexus cov Ntshav, ob, dab tsi yuav tshwmsim rau koj yog koj muaj Yexus cov Ntshav.

Kuv thawj zaj lus qhuab qhia tau hais txog tub Tuagteb mentsis, kuv tau hais txog kev txhaum ntau tshaj plaws, Tsis muaj kev tso tawm hauv kev txhaum, tsis dim hauv kev txhaum, tsis muaj kev zam txim rau kev txhaum” nyob rau ntawm nqe ob “dab tsis yuav tshwmsim rau koj yog koj muaj Vajtswv cov Ntshav” kuv hais qhov no ntau tshaj plaws uas yog Yexus cov Ntshav lub hwjchim “rhuav tshem tau koj tej kev txhaum” “Zam koj lub txim” “Tso koj dim ntawm kev txhaum” thiab “coj koj mus rau qaum ntuj” kuv tau muaj Fanny Crosby’s zaj nkauj loss au “Cawmdim los ntawm Yexus cov Ntshav” kuv tau muab Spurgeon cov lus uas yog hais li no “Cov lus qhuab qhia uas..tsis muaj Yexux cov ntshav ces yog los ntawm Ntxwnyoog los xwb” kuv tau muab Charles Wesley zaj nkauj uas yo

g hais tias,

Nws cov Ntshav ntxuav tau kuv dawb huv,
Nws cov ntshav muaj nqe tshaj rau kuv
   (“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Kuv tau hais kom koj hu zaj nkauj ntawd, tom qab ntawd kuv kom nej los hu zaj nkauj “There is power, power, wonder working power In the precious blood of the Lamb” (by Lewis E. Jones, 1865-1936). Qhov tseeb kuv hais kom nej hu peb zaug! Kuv thiaj li rov muab Octavius Winslow uas yog ib tug xibhwb uas muaj Suab npe nyob rau tiam 19th century tau hais tias, “Txog caug rau ntawm Yexus thiab muab koj lub siab ntxuav ntawd koj tej kev txhaum los ntawm Yexus cov Ntshav, zam koj lub txim, zam koj tej kev txhaum pov tseg tag huv si” kuv thiaj li muab Spurgeon cov lus qhuab qhia rau cov tub ntxhais hluas “los rau ntawm Yexus tug Kheej, nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg los ntawm Nws cov Ntshav” kuv tau hais txog zaj nkauj “Tshua yog Kuv xwb” uas yog hais tias Yexus cov Ntshav “ua ntws los rau kuv” kuv tau xaus zaj lus qhuab qhia hais tias “Cia siab rau Yexus, los rau ntawm Yexus, txhuav los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav” kuv tsis paub tias yuav qhia meej tshaj no tau li cas lawm!

Nyob rau zaj lus qhuab qhia rau yav sawv ntxov, Kl. John Samuel Cagan tau qhia yog “The Preeminence of Christ.” Mr. Cagan nws tau xaus zaj lus qhuab qhia los ntawm nqe Vajluskub no, Kaulauxais 1:14,

“Peb raug tso dim los ntawm nws cov ntshav, thiaj zam txhua yam kev txhaum.”

Tom qab ntawd Kl. Cagan hais tias “Nws cov ntshav yuav cawm koj dim ntawm kev txhaum, los rau ntawm Nws txoj kev hlub, Nws ib leeg xwb thiaj li cawm peb dim los ntawm Nws cov Ntshav, kuv thov Vajtswv kom koj cia siab rau Yexus nyob rau hnub no” Kl. Cagan zaj lus qhuab qhia yog tom qab Kl. Griffith hu nkauj“O Sacred Head, Now Wounded,” uas yog Yexus tuag theej peb tej kev txhaum, Au, kuv zaj lus qhuab qhia nyob rau hmo ntawm yog ua ntej Kl. Griffith zaj nkauj, “There is a Fountain” sau lo ntawm William Cowper – uas yog hais tias,

Muaj ib lub padej puv rau ib cov ntshav,
   Los ntawm Immanu-ees sab tav;
Txhua tug neeg txhaum ua los rau qhov ntawd
   Lawv tej kev txhaum yuav raug zam huv si.

Txhua yam no puas leej yog hais txog Tswv Yexus cov Ntshav ntxhuav kev txhaum ntawm txhua tug uas tau hnov txog Tswv Yexus! Txhua tug! Muaj ib tug ntxhais los nrhiav kuv tom qab ua nws hnov Vajtswv Txojlus tag, kuv hais tias, “Txog caug thiab cia siab rau Yexus! Nws tau chim heev rua kuv thiab teb tias “Tsis kam!” kuv tsis ntseeg! Yog vim licas nws thiaj yuav tsum los cuag kuv? Puas yog nws xav tias los cuag kuv ces nws yuav dim no lov? Kuv cawm nws lov! Tom qab ntawd muaj ib tug tub hluas los cuag kuv, nws tau quaj, kuv xav tias nws los paub txog nws tej kev txhaum, tiam sis tsis yog, nws tsuas ntshai tsam poob tug Tuagteb xwb, uas kuv tau hais nyob rau zaj lus qhuab qhia! Tsuas yog li ntawd xwb! Nws tsis hais txog kev txhaum kiag li, tsis hais ib los hlo li – tsis muaj ib los li – txog Yexus cov Ntshav, thiab ntxuav nws tej kev txhaum! Tsis muaj ib los li – tsuas yog nws los hnov txog Yexus cov Ntshav – los ntawm John Cagan zaj lus qhuab qhia rau yav hmo ntuj, thiab cov nkauj hais txog Yexus cov Ntshav ntxuav peb tej kev txhaum, tiam sis tsis hnov txog Yexus cov Ntshav kiag – tsis hnov li los li!

Yog vim licas tug ntxhais nov thiaj li los thiab ua ntsej muag chim tshaj plaws, yeej tsis xav txog Yexus kiag li thiab qhov Yexus tuag theej kiag li? Yog vim licas tug hluas no thiaj li ntshai tub Tuagteb – tsis muaj hais txog Yexus cov ntshav uas cawm neeg txoj sia? Lo lus teb yog peb zaj lus qhuab qhia tom ntej,

“Nws raug lees tsis lees yuav…thiab peb khiav nkaum…tawm ntawm nws, tiam sis nws raug luag ntau nqaij ntuag nws nqaij ntsuab kom peb zoo” (Yaxayas 53:3).

Kuv cov phoojywg, muaj ntau yam ua rau neeg tsis kam lees yuav Yexus, tsuas yog Vajntsujplig xwb thiaj li yuav coj tau tug neeg txhaum los cuag Yexus – thiab cheemtsum Tswv Yexus cov ntshav los ntxuav neeg tej kev txhaum.

Peb nqe Vajluskub ntawm no yog qhia txog Yexus cawm tau koj, koj thiaj li tsis kam lees yuav tug Tswv Yexus thiab nws cov Ntshav uas cawm tau txoj sia, koj tsis lees yuav nws thiab Nws cov Ntshav,

“Nws nqaij ntuag vim [koj] yuam cai, nws nqaij ntsuab vim [koj] ua txhaum…thiab nws [raug mob] kom koj raug kho” (Yaxayas 53:5).

Ua ntej kuv los npaj Vajluskub qhia rau lub lim tiam dhau los no, kuv tau nyeem ob tug poj niam cov lus povthawj txog qhov nkawd mus koom Spurgeon pawg ntseeg, thawj tug ntawm no hais li no,

      Nws lub siab yeej tseem tawm kawg nkaus txog rau thaum nws tau los mloog txog Spurgeon cov lus qhuab qhia, nws ntshai txog hnub los txiav txim txog nws cov kev txhaum, nws tuaj pehawm Vajtswv tag mus li, tiam sis os tsis tuaj tau ntau lub hli txog rau thaum los hnov txog Spurgeon cov lus qhuab qhia uas yog qhia txog Yexus txoj kev hlub, Nws thiaj li los cia siab rau Yexus thiab txais kev cawmdim mus yav tom ntej.

Tug poj niam thij ob hais li no tias,

      Nws los hnov txog xh. Spurgeon cov lus qhuab qhia txog yam yuav tsum tau, nws txawv khiav tawm hauv pawg ntseeg yam ntshai kawg li, nws hais tias “kuv xav tias kuv yuav tsis mus mloog nws qhia ntxiv li lawm, kuv yeej txiav txim siab tias yuav tsis mus mloog ntxiv lawm, tiam kuv yim txav dej yim ua rau kuv muaj kev nyuaj siab, thaum kuv tuaj mloog nws los zoo li nyuaj siab khiav tawm lawm los tseem nyuaj siab, txog rau thaum kuv los cia siab rau Yexus kuv thiaj li mam ntsi qhov kev thaj yeeb tiag tiag thiab tau txais kev txhawb zog, kuv tsis pom Yexus txog rau thaum kuv los ntseeg nws tiag tiag, ua ntej ntawd kuv pheej tshawb nrhiav lwm yam, tiam sis tej ntawd pab tsis tau kuv kiag li txog rau thaum kuv los cia siab rau Yexus thiab Nws cov Ntshav”.

Kev Cawmdim! Nrog kuv hu nqe tshooj uake!

Cawmdim, cawmdim, cawmdim los ntawm Yexus cov ntshav;
   Cawmdim, cawmdim, kuv yog nws menyuam mus ib txhi.
   (“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Hu ib zaug ntxiv!

Cawmdim, cawmdim, cawmdim los ntawm Yexus cov ntshav;
   Cawmdim, cawmdim, kuv yog nws menyuam mus ib txhi.

Cov ntshav uas cawm peb dim no tsis muaj nyob rau lwm qhov, zoo li Teshaujlwm 20:28 peb los kawm paub txog Yexus cov ntshav, Povlauj hais rau pawg ntseeg nyob hauv Efexaus tias,

“Saib xyuas Vajtswv pawg ntseeg, uas nws tau yuav los ntawm nws cov ntshav”.

Koj xav tias phau Vajluskub uas yog King James txhais yuam kev no lov? Sim mus mloog phau uas yog New International tau txhais cia li no,

“Ua tug tswv yug yaj rau Vajtswv pawg ntseeg, uas coj los ntawm nws cov ntshav”.

Tej zaum koj yuava tsis ntseeg, kuv yuav phau uas yog the New American Standard txhais tau li no,

“Saib xyuas Vajtswv pawg ntseeg, uas coj los ntawm nws cov ntshav.”

Meej rau peb lawm hais tias nov yog Yexus cov Ntshav, ua ntxuav tau koj lub txim, tsis yog neeg tej tshav, peb raug ntxuav los ntawm “Vajtswv cov Ntshav” Yexus yog tug ob ntawm Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig – Vajtswv Vajleejtub, Vajtswv yug los ua neeg, qhia meej tias nov yog los ntawm “Vajtswv cov Ntshav” tug xibhwb loj uas yog Spurgeon hais tias “Tsis muaj ib yam kev txhaum twg uas Yexus cov Ntshav yuav ntxuav tsis tau” Charles Wesley hais tau zoo,

Nws tau rhuav tshem kev txhaum lub hwjchim
   Nws tso tug neeg txhaum kom dim
Nws cov ntshav ntxuav tau neeg tej kev txhaum
   Nws cov ntshav tseem ceeb rau kuv.
(“O For a Thousand Tongues to Sing” by Charles Wesley, 1707-1788;
      to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).

Hu ib zaug!

Nws tau rhuav tshem kev txhaum lub hwjchim
   Nws tso tug neeg txhaum kom dim
Nws cov ntshav ntxuav tau neeg tej kev txhaum
   Nws cov ntshav tseem ceeb rau kuv.

Koj xav tias koj tsis muaj kev txhaum no lov? Kuv xav tias koj dawb huv zoo li Charles Wesley ua ntej nws yuav los tau txais yuav kev cawmdim, nws tsis noj mov tau ntau lim tiam, puas yog? Txawm yog nws mus ua xibhwb nyob rau cov neeg uas Amelikas Indias, koj puas ntseeg? Hauv nws lub siab yeej tsis lees tias nws yog neeg txhaum, nws zoo li tug poj niam uas nyob rau Spurgeon pawg ntseeg,

Kuv tshawb nrhiav lwm txoj haukev, kuv yeej tsis ntsib Yexus txog rau thaum kuv tso tseg ib puas tsav yam, kuv tshawb nrhiav lwm qhov ua ntej, txawm yog tej ntawd pab tsis tau kuv dab tsi kiag li txog rau thaum kuv [cia siab rau Yexus] thiabnws cov Ntshav.

Koj puas tau ua lintawd? Koj puas tau tshawb rhiav lwm txoj hauke, tiam si qhov ntawd pab tsis tau koj kiag li – puas yog? Muaj tseeb! Tsis muaj hnub koj yuav tau txais kev thajyeeb, tsis muaj hnub! Tsis muaj hnub tau txais kev thajyeeb! Tsis muaj hnub koj yuav tau txais kev thajyeeb txog rau thaum koj tso ib puas tsav yam tseg los cia siab rau Nws cov Ntshav!

Ib tug poj niam hais tias,

Nws tuaj pehawm Vajtswv txhua li tiam los nws yeej tseem tsis hloov dua siab tshiab li, txog thaum nws hnov xh. Spurgoeon qhia [thiab thaum kawg] cia siab rau Vajtswv thiab nws cov Ntshav, thiab zoo siab, nws cia siab rau Yexus xwb, thiaj li dim.

Kuv tsis tau ntsib Yexus txog rau thaum kuv swb kuv tug kheej thiaj li ntsib Yexus, kuv pib txhua yam ua ntej, tiam sis tej ntawd cawm tsis tau kuv dabtsi kiag li txog rau thaum kuv los cia siab rau Yexus thiab Nws cov Ntshav.

Vajluskub hais tias,

“Peb tau txais kev cawmdim ntawm nws cov ntshav, thiab zam peb tej kev txhaum.”

Tom qab ntawd John Samuel Cagan “Nws cov Ntshav cawm koj dim ntawm kev txham, los nrhiav Nws, Nws ib leeg xwb thiaj li cawm peb dim tau los ntawm Nws cov Ntshav, kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Nws.”

“Nws raug lees tsis lees yuav…thiab peb khiav nkaum…tawm ntawm nws, tiam sis nws raug luag ntau nqaij ntuag nws nqaij ntsuab kom peb zoo…thiab qhov nws rau [mob] kom peb rau kho” (Yaxayas 53:3, 5).

“Yog tsis muaj ntshav yuav tsis muaj kev xam txim” (Henplais 9:22). Tiam sis ua Vajtswv “Tswv Yexus cov Ntshav los ntxuav koj los ntawm txhua yam kev txhaum” (I Yauhas 1:7), hmo no, thov kom Charlotte Elliot (1789-1871) ntawm koj cov lus, nws hais tias,

Vajtswv tsuas yog koj tib leeg xwb,
   Koj cov ntshav ntws los rau kuv;
Thiab coj kuv los cuag koj,
   Vajtswv tug menyuam yaj, kuv los cuag koj!

Lub sijhawm thaum John Samuel muaj kaum tsib xyoo tau hais tias,

Kuv yeej tsis ntsib kev thajyeeb kiag li…kuv tiv kev txom nyem heev tshaj plaws..kuv nyuaj siab kawg, kuv txog nyem kawg nkaus, kuv yog…kuv tshawb nrhiav kev cawmdim, kuv siv zog los cia siab rau Yexus tiam sis kuv ua tsis tau, kuv tsis tau txog rau thaum kuv los cia siab rau Yexus tiam sis zoo li ua tsis tau, kuv los ua ib tug ntseeg tsis tau kiag li thiab ua rau kuv tag kev cia siab…Yexus muab nws txoj sia rau kuv, Yexus los tuag theej kuv…qhov no thiaj ua rua kuv pom qhov tseeb, kuv thiaj li tso txhua yam tseg…los muaj tug Tswv Yexus, lub sijhawm ntawd, kuv los cia siab rau Yexus thiab los cuag nws ntawm txoj kev ntseeg…tag kuv lub siab hauv nws cov Ntshav!...kuv tsis tag siv kev paub lwm yam, kuv muaj Yexus lawm! Kev cia siab rau Yexus ua rau kuv dim ntawm kuv lub txim, thiab los nyob rau ntawm Yexus xwb! Yexus cawm kuv…kuv los so rau ntawm Yexus, nws hloov kuv lub siab…nws muab txoj sia thiab kev thajyeeb rau kuv…Yexus los rau ntawm kuv, thiab nws yuav tsis khiav tawm ntawm kuv mus…Nws ntxuav kev tej kev txhaum pov tseg huv si.

Vajtswv tsuas yog koj tib leeg xwb,
   Koj cov ntshav ntws los rau kuv;
Thiab coj kuv los cuag koj,
   Vajtswv tug menyuam yaj, kuv los cuag koj!

Kuv yuav tsis tos mus ntxiv lawm,
   Tawm hauv kev tsau ntuj los,
Koj tej kev txhaum ntxuav kuv tau txhua yam,
   Vajtswv tug menyuam yaj, kuv los cuag koj!

Kuv los txais yuav koj lawm,
   Koj ntxuav thiab zam kuv lub txim,
Kuv ntseeg raws li koj tau cog lus tseg,
   Vajtswv tug menyuam yaj, kuv los cuag koj!

Koj cov ntshav thiaj li ntxuav tau txhua yam kev txhaum,
   Vajtswv tug menyuam yaj kuv los cuag koj!

Koj puas los cuag Yexus thiab ntxuav koj tej kev txhaum txhua yam huv si los ntawm Koj cov Ntshav ua muaj nqe tshaj plaws? Yog koj yuav los rau ntawm Yexus peb zoo siab yuav thov Vajtswv rau koj, nej cov lwm tug mus noj hmo lawm sab saud, nej cov xav kom kuv thov Vajtswv pab los zaum pem hauv ntej no, Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
      “Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902).