Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV PAUB VAJTSWV DEJ SIAB TAU LICAS

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakau hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Tsib hli 15, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 15, 2016

“Tiam sis nej txhua tug yuav tsum ua tug neeg coj raws li Vajluskub, tsis yog ua tug mloog xwb vim yog qhov ntawd rov dag tug kheej” (Yaskausnpaus 1:22).


A. W. Pink (1886-1952) hais tias “cov neeg uas hnov Vajtswv Txojlus, yog txuag tug, cov neeg uas xav mloog, tiam sis yam uas lawv mloog ntawd [zoo li pab tsis tau] lawv lub neej: tsis yog tias yuav mloog kom cawm lawv lub neej [uas ciaj sia] Vajtswv Txojlus Vajtswv hais tias nej cov uas tsis ua raws li Vajtswv Txoj lus ce rov dag tug kheej xwb!...Qhov twg yog tsis muaj qhov uas muab nws lub siab thiab lub neej [yeem] rua Vajtswv Txojlus, yog yim txawj ntse ces yim huab muaj kev sib thuam…Vajtswv muab Nws txojlus rau peb…lub homphiaj yog coj lus qhuab qhia peb: kom paub tias nws xav kom peb ua dab tsi rua nws” (Arthur W. Pink, “The Scriptures and Obedience,” in Profiting From the Word, Free Grace Broadcaster, Summer 2015, pages 1, 2).

Vajtswv muab Nws txojlus rau peb, lub homphiaj yog coj lus qhuab qhia peb” Kuv yeej pom zoo nrog rau Kl. Pink, nov yog qhov kuv xav, txawm yog ua ntej kuv yuav los hloov dua siab tshiab, thaum kuv tseem hluas tau mus koom pawg ntseeg Npav nyob rau Huntington Park, lub sijhawm no muaj ntau yam uas kuv yuam kev, tiam sis yog rau qhov no, kuv raug qhia hais tias Vajtswv qhia Nws dej siab rau peb los ntawm Nws txojlus, yog li no kuv thiaj tsis tau tshawb nrhiav Vajtswv dej siab los ntawm kuv qhov kev xav los sis kev txaus siab, tom qab ntawd kuv tseem los kawm ntxiv nyob rau kuv tug xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin, thiab los ntawm Dr. J. Vernon McGee. Vim yog Vajtswv kuv kev hlub kuv thiaj li muaj cuab kav hais raws li Vajtswv Txojlus no tias “Koj txoj lus ua lub teeb rau kuv txhais kotaw, thiab ua lub teeb rau kuv taug kev” (Phau Nkauj 119:105), Pajlug 6:22 hais tias yog Vajtswv Txojlus, “Thaum nws mus kev yuav coj nej, thaum nej tsaug zog, nws tsom kwm nej; thiab thaum nej sawv yuav nrog nej tham” yog Vajtswv Txojlus ntawm no thiaj li hais tias “yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj lus, tsi syog ua tug mloog xwb” (Yakausnpaus 1:22) Vajluskub nqe ntawm no qhia tias yuav ua licas thiaj li paub.

I. Ib, Vajluskub nqe no hais txog tug neeg uas rov dag tug kheej txog Vajtswv dej siab.

Kuv yuav los hais pwm ob ua ntej “rov dag koj lub siab” cov uas tsis yeem “ua raws li Vajtswv txoj lus” yog cov dag, lawv tug kheej yuav tsis muaj peev xwm los paub txog Vajtswv Txojlus, no yog ib yam uas tshwm sim nyob rau cov ntseeg niaj hnub nim no, lawv niaj hnub dag, hauv lawv lub neej tsis paub txog Vajtswv dej siab.

Lawv hnov qab lawm hais tias Ntxwvnyoog yog tug dag los tshaj plaws. Vajluskub qhia tias Ntxwnyoog dag neeg ntiajteb (Tshwmsim 12:9), Nws raug hu tias “Tug phem, thiab Ntxwnyoog, uas dag neeg ntiajteb” (Tshwsim 12:9), “Ntxwnyoog” txhais tias “tawm tsam” los sis “yeebncuab” Nws txawv ntawm Vajtswv, nws tes dej num yog dag neeg, “Nws dag neeg ntiajteb” Lus Kislis ntawm lo lus “dag” yog “planaō.”

Txhais tias, “cov yuam kev” “rhuav tshem” los sis “mus tsis ncaj chaw” “nws coj neeg kom yuam kev” nov yog Ntxwnyoog ua thaum chimkeeb, Nws dag nkauj iab thiab nraug oo, coj ob tug yuam kev, hais dag kom ob tug noj tsob txiv uas Vajtswv txwv tsis pub noj, ob tug tsuas yog raug Ntxwnyoog dag xwb, cia Vajntsujplig tug dawb huv ua tug coj, tiam sis Ntxwnyoog los kuj xav coj thiab, txhob hnov qab txog qhov no, xibhwb Povlauj ceeb toom thiab ntuas cov ntseeg tiasg “Yuav tsum tom ntsoov [ceev faj], yuav tsum tsim [npaj ntsoov] vim nej tug yeebncuab [tug uas tawm tsam nej] ntxwv nyoog…niaj hnub tos ntsoov yuav dag ntxias nej” (1 Petus 5:8), Dr. McGee hais tias “kuv tsis ntseeg hais tias nej yuav kov yeej Ntxwvnyoos los ntawm nej tug kheej…nej cheem tsum lwm tug los txhawb nej” (Thru the Bible; note on I Peter 5:9), Kuv xav tias nws hais yog lawm, Ntxwvnyoog dag ntxias thiab ua rau kom nej yuam kev yog thaum nej nyob ib leeg, los sis nej mus koom nrog tug neeg uas tsis paub Vajtswv, los sis cov kwv tij uas tseem nyiam coj li cev nqaij daim tawv, Vajluskub hais tias,

“Tug neeg uas nrog tug neeg txawj ntse uakev nws yuav ntse, tiam sis cov neeg uas ruam yuav raug rhuav tshem” (Pajlug 13:20).

Phau Vajluskub the Scofield hais tau meej tias “ruam” nyob rau (daim 678) “Ib tug ‘ruam’ hauv Vajluskub tsis yog ruam tsis txawj hais lus, tiam sis cov neeg kheej theej uas hais tias tsis muaj Vajtswv” tug neeg muab hlob yog neeg ruam, txawm yog cov nyob hauv pawg ntseeg, nco ntsoov koom rau cov neeg ntse, txhob yog tug neeg ruam! Neeg ruam raug Ntxwnyoog siv los coj kom nej poob ntawm Vajtswv dej siab.

Nej lost seem yuav raug cov ntseeg cuav dag ntxias thiab, nov yeej muaj tseeb nyob rau tiam ntiajteb kawg, Vajluskub hais tias,

“Neeg phem thiab neeg dag ntxias yuav phem zuj zus, dag lwm tug, thiab raug lwm tug dag” (2 Timautes 3:13).

Cov ntseeg cuav yeej txhob txwm dag ntxias kom nej yuam kev, tiams lo lus teb rau 2 Timautes 3:13 nyob rau nqe 14 thiab 15, Vajluskub yeej yuav coj peb rau tiam phem no, cia li txav ze rau tug neeg uas mloog Vajtswv Txojlus, txhob mus mloog “cov neeg dag, thiab tug uas raug dag.”

Nej yeeb tseem raug cov dag rau qhov uas hu tias “raug coj” ntawm Vajntsujplig. Nov yog tug ntxiab uas tshwm rau cov ntseeg niaj hnub nim, lawv yeej raug qhia lawm hais tias “raug coj” los ntawm Vajtswv tug Ntsujplig, coob tug hais qhov no heev, lawv hais tias “Vajtswv coj kuv ua qhov no” los sis “Vajtswv coj kuv ua qhov tod” nej yeej hnov li no tag txwd, zoo li yog cov uas paub Vajtswv zoo heev, nej saib zoo li nws yog ib tug uas kub siab rau Vajtswv, tiam sis Vajluskub hais tias “ruam” Vajluskub hais tias,

“Tug neeg uas tso siab rau nws tug kheej yog tug ruam” (Pajlug 28:26).

Nej yuav hnov lawv hais lus txawm yog tom tej tog kev “Vajtswv coj kuv ua qhov no” “Vajtswv coj kuv tuaj qhov no” “Vajtswv coj kom kuv mus” thaum twg yog nej hnov tug neeg hais lus zoo li no kom nej cia li paub tias tab tom hnov cov neeg “dag.”

“Tug neeg uas tso siab rau nws tug kheej yog tug ruam” (Pajlug 28:26).

Vajluskub qhia tias “Cia li cia siab Vajtswv kawg koj lub siab, thiab tsis txhob tso siab rau koj qhov kev totaub” (Pajlug 3:5), thaum neeg tsis lees paub li ntawd, lawv muab lawv tug kheej rau kev dag ntxias, thiab coj los rau Vajluskub nqe no,

“Tiam sis nej txhua tug yuav tsum ua tug neeg coj raws li Vajluskub, tsis yog ua tug mloog xwb vim yog qhov ntawd rov dag tug kheej” (Yaskausnpaus 1:22).

II. Ob, Vajluskub hais txog cov neeg uas tshawb nrhiav Vajtswv dej siab tiag tiag.

“Tsis yog ua tug mloog xwb vim yog qhov ntawd rov dag tug kheej…” (Yaskausnpaus 1:22).

Yuav tsum mloog Vajtswv Txojlus thiab cia Txojlus no coj txoj haukev, koj yuav tsum txaus siab mloog yam koj tau hnov, Vajluskub nqe ua ntej ntawd qhia tias yog vim licas thiaj yuav tsum tau ua, Yakaunpaus 1:21.

“Yog lino cia li tso kev qia neeg txhua yam pov tseg, thiab kev phem, cia li rau siab mloog txoj lus ua twb muab cog rau hauv nej lawm, uas yuav pab kom nej tug ntsujplig dim tau” (Yakaunpaus 1:21).

Kuv yuav muab phau txhais tshiab tam sim no los nyeem rau nej kom meej zog,

“Yog li no cia li tso txhua yam tsis zoo thiab kev phem uas yuav puas tsuaj, yuav tsum txoj hwj chim los lees yuav txoj lus cawm txoj siab” (NIV).

Ib tug neeg twg yuav tsum rhuav tshem kev phem kev qias txhua yam, nov yog hais txog rau kev siab duab liab qab thiab kev siab phem, ib txhia neeg xav paub Vajtswv dej siab tiam sis hauv lawv qhov kev xav tsis dawb huv, muaj ib txhia ua qhev rau qhov kev xav tsis zoo, muaj ib txhia xav ua raws li Vajtswv dej siab, tiam sis lawv qhov phem rau niam txiv, lawv tug xibhwb, thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg, lawv muaj lub siab phem, ib txhia tseem muaj cov phooj ywg uas tawm tsam Vajtswv, coj li neeg ntiajteb, lawv nyiam neeg heev lawv qhov qab lawm tias “leej twg kuj xij yog uas phooj ywg rau ntiajteb yog Vajtswv tug yeejncuab” (Yakaunpaus 4:4), ib txhia muaj lub siab phem siab khav theeb, nej yuav tsum lees tej yam kev txhaum li no rau Vajtswv thiab hais kom nws muab tej no rho tawm mus, thaum ntawd nej yuav muab lub siab uas txo hwjchim thiab lees yuav Vajtswv Txojlus thiab cia coj koj lub hauv ntej, tom qab ntawd koj yuav “tsis yog tias mloog xwb yuav tsum ua raws” Spurgeon tau hais li no tias “yuav tsum coj li ntawd tag mus li [thaum tug neeg ntawd loj hlob tuaj thiaj yuav ua tau tug neeg zoo], thiab yuav tsum muaj txhua yam kev phem uas nyob hauv lub siab pov tseg mus, kev phem sim lawv thaum ua Vajtswv tes dej num, tiam sis Vajtswv Txoj lus tiv thaiv lawv kom txhob poob rau kev txhaum thiab kev ntshawv ntawd tug kheej, thiab ua rau lawv paub tias yeej tsis yooj yim tawm hauv kev txhaum, tiam sis yog thaum koj hnov Vajtswv txojlus lawm, koj yuav txaus siab thiab txais koob hmoov qhov ntawd, koj yuav tsum khiav tawm ntawd yam qias neeg, kev phem uas yuav coj koj los tawm tsam Vajtswv Txojlus” (C. H. Spurgeon, “Before Sermon, At Sermon, and After Sermon,” MTP, No. 1,847) Koj yuav tsum khiav tawm ntawd txhua yam kev phem uas coj koj los tawm tsam Vajtswv Txojlus, li no koj thiab yuav “ua tau raws li Txojlus ntawd” tsuas yog thaum koj los mloog Vajtswv Txojlus, koj thiaj yuav paub txog nws li dej siab rau koj lub neej, koj yuav muab rau yam uas pab kom koj pauba txog Vajtswv dej siab.

1. Qhov no tseem ceeb heev, yuav paub Vajtswv dej siab koj txhob cia siab rau koj tug kheej, zoo li kuv twb hais rau koj los lawm, Vajtswv Txojlus hais meej tias.

“Tug cia siab rau tug kheej yog tug ruam” (Pajlug 28:26).

Yog vim licas thiaj li tseem ceeb heev? Vim yog,

“Lub siab yeej yog qhov dag tshaj lwm yam huv si, nws yeej phem tshaj plaws, leej twg thiaj yuav paub txog lub siab ntawd?” (Yelemis 17:9).

Txawm li cas los xij tug neeg uas cia siab rau nws tug kheej yog “neeg ruam.”

2. Paub txog Vajtswv dej siab yuav tsum txaus siab tiag tiag los paub txog qhov ntawd, tsis yog ywj koj siab.

“Yog nej yuav coj raws li nws dej siab, nws yuav tsum paub txog txoj lus, txawm yog Vajtswv, los yog kuv hais txog tug kheej” (Yauhas 7:17).

Dr. John R. Rice hais tias, “nov yog txhais tias yog tug neeg twg xaiv qhov ua raws Vajtswv dej siab, Vajtswv yuav qhia rau tug ntawd paub” (The Son of God, commentary on the Gospel of John, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 162). Dr. Henry M. Morris hais li no tiag, “yuav tsum nyeem qhov no li no tias ‘yog txhua tug neeg uas yeej txaus siab los ua raws li nws dej siab tiag tiag, nws yeej yuav paub…nov yog thawj yam uas Vajtswv yuav coj tug neeg ntawd mus rau lwm yam…yog kev txo hwjchim los ua raws Vajtswv dej siab, txawm yog tej zaum cov lus teb ntawd yuav tsis raws li qhov nws xav tau” (The Defender’s Study Bible; note on John 7:17).

3. Paub txog Vajtswv dej siab koj yuav tsum lees thiab tso kev txhau pov tseg.

“tug neeg ua zais kev txhaum cia yuav tsis vammeej, tiam sis tug neeg lees kev txhaum thiab tso kev txhaum tseg yuav tau txais kev hlub, tug neeg ua hwm Vajtswv muaj kev kaj siab, tiam sis tug neeg uas muaj siab phem nyob rau qhov kev ntshai” (Pajlug 28:13, 14).

4. Paub txog Vajtswv dej siab koj yuav tsum txhob tso koj txiv cov lus qhuab qhia pov tseg.

“Tug neeg ruam tsos nws txiv cov lus qhuab qhia pov tseg: tiam sis tug neeg uas nyiam kev qhuab qhia tau txais kev txawj ntse” (Pajlug 15:5).

“Tug tub ua txawj ntse mloog nws niam nws txiv lus, tiam sis tug neeg khav theej tsis mloog lus qhuab qhia” (Pajlug 13:1).

5. Paub txog Vajtswv dej siab yuav tsum mloog tug cov thawj coj paub Vajtswv hauv pawg ntseeg.

“Cia li mloog lus [raws li phau Scofield] thiab muab tug kheej fij: vim lawv saib xyuas nej tug ntsujplig, raws li nej muaj kev feemxyuam, thia ua los ntawm kev zoo siab, tsis yog kev tu siab ...” (Henplais 13:17).

Sim mus saib Henplais 13:17 the Reformation Study Bible hais tias,

“Tug thawjcoj uas ncajncees nyob rau hauv pawg ntseeg zoo li ib tug tswv yug yaj los sis tug neeg siab xyuas lub nroog, tug thawjcoj txoj kev hlub tob heev thiab txog hwjchim vim yog nws raug Vajtswv hu los thiab muab tes dej num rau nws tau ua, txhua tug uas raug txom nyem vim yog ua Vajtswv num yuav tau koob hmoov.”

6. Paub txog Vajtswv dej siab yuav tsum muab lub neej fij rau Vajtswv, thiab tsis txhob ua neej nrog ntiajteb.

“Cov kwv tij, vim yog ntawm Vajtswv txoj kev hlub, kuv thov kom muab nej lub neej fij rua Vajtswv kom muaj lub neej dawb huv, thiab Vajtswv txaus siab, thiab ua Vajtswv num, tsis txhob ua raws li neeg ntiajteb, tiam sis cia li hloov dua siab tshiab, nej thiaj yuav paub Vajtswv dej siab qhov twg zoo qhov twg zoo tshaj plaws” (Loos 12:1, 2).

“lub siab uas raug hloov duas thiab raug tswj los ntawm Vajtswv Txojlus” (MacArthur Study Bible; nyob rau Loos 12:2).

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj 4 nyob rau nej phau nkauj.

Peb nrug Yexus moog kev, vaam khom Nwg tuav peb teg
   Kev tsaus ntuj huv si hloov ua tshav ntuj
Nrug Nwg moog tsis xob thim, Nwg nrug peb nyob ib sim
   Hab nrug txhua tug kws ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug.

Yog muaj dluab tuaj ntxoov roog yog muaj txuj kev tsis zoo,
   Los Yexus yuav nrug nraim peb txhua tug
Txuj kev pluj txuj kev tuag kev txhawj xeeb kev quaj ntsuag
   Peb tsis ntshai yog peb ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug.

Thaus peb qha Vaajtswv lug yog peb ntsib luag tej ntxub
   Peb twb paub luag yeej xub ntxub Yexus
Yog peb raug luag thuam hab yog peb naj hnub nyuaj sab
   Yuav tsum muab sab raug ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug.
      (“Trust and Obey,” John H. Sammis, 1846-1919).

Thov sawv ntsug twj ywm.

Nyob rau Loos 10:16, xibhwb Povlauj hais tias “Tsis yog tias lawv txhua tug yuav mloog Vajtswv txojlus” Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias “ua tib zoo saib Povlauj hais licas, nws tsis tau hais tias tsis yog txhua tug yuav ntseeg Vajtswv Txojlus, tiam sis tsis yog tias txhua tug yuav mloog txoj lus…ua raws li Vajtswv Txojlus, hu los ua haujlwm…hu los mloog lus, Vajtswv txojlus yog siv rau neeg lub neej, hais txog kev tswj, qhov tseem ceeb hauv neeg lub neej, no yog lub ntsiab lus ntawm kev mloog lus…Kev mloog lus yog qhov tseemceeb vim yog kev txhaum yog yam tsis mloog Vajtswv lus” (Vajtswv Txoj lus thiab kev mloog lus”).

Vajtswv hu koj los lees koj tej kev txhaum thiab los cuag Nws, tsis tag li Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, nws hu koj los mloog Vajtswv Txojlus – Nws hu koj los rau ntawm Nws ntawm kev mloog Nws txoj lus, yog koj tsis kam los rau ntawm Nws koj yog tug neeg tsis mloog lus, koj yuav txav los cuag Yexus Khetos “Nov yog kev mloog Vajtswv txojlus, nov yog qhov ua kom koj yob ib tug ntseeg” (Lloyd-Jones, ibid.).

Yog nej xav nrog peb tham txog koj li kev txhaum, thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, thov sawv raws Dr. Cagan, John Cagan thiab Noah Song qab mus rau tom chav thov Vajtswv, lawv yuav muaj lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab nej txog kev txhaum, thiab qhov raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yakaunpuas 1:21-25.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Trust and Obey” (John H. Sammis, 1846-1919).


TXHEEJ TXHEEM

YUAV PAUB VAJTSWV DEJ SIAB TAU LICAS

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tiam sis nej txhua tug yuav tsum ua tug neeg coj raws li Vajluskub, tsis yog ua tug mloog xwb vim yog qhov ntawd rov dag tug kheej” (Yaskausnpaus 1:22).

(Phaunkauj 119:105; Pajlug 6:22)

I.    Ib, Vajluskub nqe no hais txog tug neeg uas rov dag tug kheej txog Vajtswv dej siab, Tshwmsim 20:3; 12:9; 1 Petus 5:8; Pajlug 13:20;
2 Timautes 3:13; Pajlug 28:26; 3:5.

II.  Ob, Vajluskub hais txog cov neeg uas tshawb nrhiav Vajtswv dej siab tiag tiag, Yakaunpaus 1:21; 4:4; Pajlug 28:26; Yelemis 17:9; Yauhas 7:17; Pajlug 28:13, 14; 15:5; 13:1; Henplais 13:17; Loos 12:1, 2; Loos 10:16.