Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PHAU NTAWV UAS RHUAV TSHEM TSIS TAU

THE INDESTRUCTIBLE BOOK
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
hnub tim 4, kaum-ib hlis ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 4, 2012

“Thaum Yauxiyas tus tub yehauyakees Ua vajntxwv kav tebchaws yudas tau plaub xyoos, tus tswv hais rau kuv hais tias, koj mus muab ib thooj ntawv los sau tej uas kuv qhia rau koj txog cov yixalayees, cov yudas thiab txhua haivneeg. Cia li sau txhua yam uas kuv qhia rau koj, txij thaum yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws yudas los txog niaj hnub no. thaum cov yudas hnov hais tias kuv yuav ua kom lawv puastsuaj, tej zaum lawv yuav tseg tsis ua kev phem kev qias lawm. Kuv yuav zam lawv lub txim thiab tej tev phem kev qias uas lawv ua” (Yelemis 36:1-3).


Cov neeg Yudas tau ua txhaum rau Vajtswv. Zaum no yog zaum ua tau ua kev txhaum loj tshajplaws, vim yog qhov lawv tso Vajtswv tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Lub sijhawm hmo no tseem zoo li lub sijhawm ntawd thiab. Tej zaum yuav ua rau peb tsis totau, tiamsis Vajtswv txoj lus nyob rau Yelemis tshooj peb-rau.

Kuv tau nyeem Vajluskub nqe no ob peb zaug thaum kuv tseem kawm nyob rau tom lub tsev kawm Vajluskub Bavtiv xyoo 1970s thiab tawm tsam cov lus qhia tsis tseeb nyob rau tod. Cov xibhwb uas qhia nyob rau tod, pheej thuam Vajluskub txhua zaug nyob rau chav tsev kawm ntawv. Tiam sis thaum kuv los nyeem Vajluskub nqi no ib hmo dhau ib hmo kuj pab kuv zoo heev. Yog ib tshooj ua zoo kawg nkaus nyob rau phau Vajluskub. Vim nws qhia txog qhov tias Vajtswv txojlus los qhov twg los. Qhia haistias yog vim licas cov neeg phem thiaj li ntxub Vajtswv Txojlus. Thiab yog vim licas lawv thiaj nrhiav kev rhua tshem. Tiamsis Vajtswv tshooj no qhia tias Vajtswv tiv thaiv nws cov lus licas thiab rhuav tshem cov neeg ua tau tawm tsam Nws.

Kuv tsis tshua nyiam muab ib tshooj Vajluskub los qhia, tiamsis hmo peb yuav tsum tau los kawm li ntawd, vim tshooj no zoo kawg nkaus rau peb. Tshooj no qhia haistias Vajtswv Txojlus tsis muaj hnub yuav raug rhuav tshem tau! Muaj plaub yam nyob Vajtswv Txojlus tshooj no qhia rau peb.

I. Ib, Vajtswv Txojlus los qhov twg los.

Lo lus teb yog nyob rau Yelemis 36:1-2. Peb los saib ob nqi no.

“Thaum Yauxiyas tus tub yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws yudas tau plaub xyoos, tus tswv hais rau kuv hais tias, koj mus muaj ib thooj ntawv los sau tej uas kuv qhia rau koj txog cov yixalayees, cov yudas thiab txhua haivneeg.cia li sau txhua yamuas kuv qhia rau koj, txij thaum yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws yudas los txog niaj hnob no” (Yelemis 36:1-2).

Vajtswv tau hais rau Yelemis hais tias, “Sau…txhua lo lus uas kuv tau hais rau koj.” Qhov no yog qhov uas Vajtswv tshoov siab. Xibhwb Povlauj hais li no,

“Thiab koj yeej paub hais tias txij thaum koj tseem yau, koj yeej kawm vajtswv txojlus los lawm. Vajtswv txojlus pab tau kom tus uas kawm muaj tswvyim; thiab yog nws los ntseeg yexus khetos, nws yuav dim nws lub txim. Vajtswv txojlus txhua zaj puavleej yog vajtswv tshoov neeg lub siab kom neeg sau. Vajtswv txojlub yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaij ncees” (2 Timautes 3:15).

Xibhwb Povlauj haistias “Txojlus Dawbhuv” ntawd yog cov lus uas “Vajtswv tshoov neeg lub siab sau.” Qhov no txhais tau hais tias Vajtswv Txojlus yog Vajtswv ua pa tawm los. Cov lus sau no tsis yog los ntawm neeg los, tiamsis Vajtswv ua tug hais tawm. Vajtswv ua pa tawm los thiab siv tshoov neeg kom sau cov lus no cia.

Tswv Yexus yeej hais meej haistias, “Neeg tsis yog ciaj sia vim zaub mov xwb tiamsis los tawm cov lus uas yog los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los” (Mathais 4:4).

Nyob rau, 2 Petus 1:21 peb pom tau lo lus, “coj tawm” Lo lus Kivliv txhais lo lus “mus kev” yog “phero.” Qhov no txhais tau hais tias “coj mus.” Qhov no txhais tau hais tias Vajntsujplig ua tug coj cov lus no mus rau neeg ua tug sau. Vajtswv ua tug ua haujlwm rau cov cev Vajtswv Txojlus txheej thaum ub, cov lus lawv sau ntawm yog los ntawm Vajtswv los. C.H. Spurpeon hais tias,

      Phau ntawv [Vajluskub] ua sau los no Vajtswv tug ciaj sai ua tug sau: Txhua phau ntawv yog Vajtswv txhais tes ua tug sau; txhua lo lus los ntawm Vajtswv tug nplaig: Txhua qhov kev sau yog los ntawm Vajntsujplig. Albeit, Mauxes ua tug sau cov keebkwm, Vajtswv ua tug coj nws [thiab txhua phau ntawv uas yog Vajluskub]. Yog Vajtswv lub suab, tsis yog neeg li; txhua lo lus yog Vajtswv li…Phau Vajluskub no yog Vajtswv phau, thiab thaum kuv tau los pom, zoo li kuv pom lub suab ntawd txhawv tawm hauv phau ntawv los hais tias, “Kuv yog Vajtswv phau ntawv: tib neeg ua tug nyeem kuv. Kuv raug Vajtswv sau; qheb kuv, kuv rau sau los ntawm Vajtswv; cia li nyeem, vim Vajtswv yog tug sau kuv” (C. H. Spurgeon, “A Coffer of Jewels About the Bible,” pp. 45-46).

Tswv Yexus hais tias Vajtswv Txojlus yog cov lus uas nyob mus ib txhi. Nws hais li no “saum ntuj thiab ntiajteb yuav ploj mus, tiamsis Vajtswv Txojlus yuav nyob mus ib txhi” (Yauhas 10:35). Nws hais tias, “Yog leej twg txaj muag vim yog qhov qhia kuv txoj lus…(Malakaus 8:38).

Ceebtoom, nyob rau Yelemis 36:2, Vajtswv hais rau Yelemis tias, “Sau txhua lo lus uas kuv tau hais.” Txhua lo lus hauv Vajluskub Vajtswv ua tug tshoov neeg lus siab, qhia rau peb paub hais tias.Tsis yog tswvyim, lossis keebkwm, hais kom neeg sau cia. Tiam sis yog cov “lus” uas dawb huv uas yog “Vajtswv ua tug hais,” los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los. Nyob rau hauv Yelemis 30:2, thaum nyeem peb paub tau tias Vajtswv hais rau Yelemis, “Sau txhua lo lus ua kev tau hais ua ib phau ntawv.”

Yog li ntawd, Vajtswv Txojlus uas peb tuav ntawm peb txhais tes, ua raug txhais ua lus Akiv. Peb yuav tsum ruaj siab tias, los ntawm ntau ntau phau Vajluskub, uas txhais los ntawm cov lus Henplais thiab lus Kivliv uas yog Vajtswv tau “hais tawm” thiab neeg ua tug sau ua lus Henplais thiab Kivliv raws nraim li Vajtswv tau hais tseg, thiab mus xaum sau khawv cia.” Vajtswv muab cov lus no rau Yelemis. Vajtswv cov lus hais rau lawv. Thiab Buruch ua tug sau cia. Vajtswv peb muaj no thiab li cov lus ua Vajtswv tau hais tawm los!

Dr. B.B. McKinney tau hais nyob rau nws ib zaj nkauj li no,

Kuv paub Vajtswv Txojlus los ntawm Vajtswv los,
   Tag nrho phau qub thiab phau tshiab;
Tshoov neeg siab thiab dawb huv, ciaj sia
   Kuv paub Vajluskub yog qhov tseeb.
Kuv paub, kuv paub, kuv paub Vajluskub yog qhov tseeb,
   Vajtswv ua tus tshoov neg lub siab kom sau huv si,
Kuv paub Vajluskub yog qhov tseeb.
   (“I Know the Bible is True” tug sau Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).

II. Ob, Yog vim licas neeg thiaj li ntxub Phau Vajluskub.

Kom peb txhob totau yuamke rau qhov no, Vajtswv Txojlus tsis yog raug ntxub tej lub sijhawm xwb– raug ntxub tag mus li. Qhov ntawd yog vim licas? Rov los saib nyob rau nqe ob ib zaug ntxiv,

“Koj mus muab ib thooj ntawv los sau tej uas kuv qhia rau koj txog cov yixalayees, cov yudas thiab txhua haivneeg. Cia li sau txhua yam uas kuv qhia rau koj, txij thaum yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws yudas los txog niaj hnub no.” (Yelemis 36:2).

Muaj tej lo lus nyob rau tom kawg, hais li no tias txhua lo lus kuv hais yog tawm tsam cov neeg Ixayees, thiab tawm tsam neeg Yudas, thiab txhua lub tebchaws…” qhov no lauj thiaj ua rau neeg ntxub Vajtswv Txoj lus! Vim hais tawm tsam lawv! Neeg ntxub Vajtswv Txojlus vim yog qhia hais tias lawv yog neeg txhaum. Yeej tsis muaj ib phau ntawv twg sau hias txog neeg tej kev txhaum thiab hais kom neeg tig rov los ua zoo npaum li Vajlubkub lawm.

Cov neeg tsis ntseeg Vajtswv ntxuj Vajluskub vim qhov qhia haistias lawv yog ib tug neeg ruam – “cov neeg ruam no hais hauv lawv lub siab, tias tsis muaj Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 14:1).

Cov neeg u ape dab pe mlom ntxub phau Vajluskub vim yog qhov qhia hais tias kev pe mloom “ua rau neeg ruam” (Loos 1:22).

Cov neeg ua yog txiv neej nyiam txiv neej, poj niam nyiam poj niam ntxub phau Vajluskub vim qhia haitias, “Twb yog vim neeg ua phem li no, Vajtswv thiaj cia lawv mus ua kev nkauj kev nraug” (Loos 1:26, 28).

Cov neeg tua menyuam hauv plab ntxub phau Vajluskub vim qhov qhia tias “lawv yuav tsum txhob tua” (Khiavdim 20:13).

Cov neeg hais tias ntiajteb tsis yog Vajtswv tsim ntxub phau Vajluskub vim qhov qhia tias, “Vajtswv ua tug tsim” (Chivkeeb 1:1; 1:24; 1:27).

Cov neeg ntxhaum ntxeev saib ntxub phau Vajluskub vim qhov qhia haistias ua lub teeb ci kom pom lawv tej kev txhaum.

“Qhov uas txiav txim yog li no. qhov kaj twb los rau hauv lub ntiajteb lawm, tiamsis neeg nyiam qhov tsaus ntuj heev dua nyiam qhov kaj, rau qhov lawv nyiam ua phem ua qias. Tus uas nyiam ua phem ua qias yeej tsis nyiam qhov kaj thiab tsis los nyob hauv qhov kaj, rau qhov lawv tsis xav kom sawvdaws pom lawv tej kev qhem kev qhias” (Yauhas 3:19-20).

III. Peb, cov neeg txhaum thiab ntxeev siab ua licas rau Vajtswv Txojlus.

Cov ntawv puas thaum ub siv sau Vajtswv Txojlus uas yog los ntawm Yelemis lub qhov ncauj nyeem rau tug Vajntxwv pheem uas yog, Yehauyakis. Saib nyob rau nqe 22.

“Thaum ntawd yog lub caij ntuj no, vajntxwv zaum tsaws nte taws hauv nws lub loog chav uas rauv taws. Thaum Yehudis nyeem tas peb plaub ntus lawm, vajntxwv txawm muaj chais hlais tej ntus uas nyeem tas lawm pov hlawv. Nws pheej hlais ib ntus zuj zus li ntawd pov hlswv mus txog thaum thooj ntawv ntawd tas.” (Yelemis 36:22-24).

Tug vajntxwv phem ntxeev siab ua tau muab phau Vajluskub hlawv! Tseem tshuav qhov twg tshiab thiab? Cov neeg txhaum no yeej ntxub Vajtswv Txojlus! Lawv yeej ntxub tag mus li. Nyob rau lub vaj Edees Dabntxwnyoob tau los dag Evas tias, “Vajtswv yeej ntxub qhov ntawd?” (Chivkeeb 3:11). Txiv thaum ntawd Dabntxnyoog thiaj li tawm tsam Vajtswv Txojlus los txog rau naj hnub nim no, nws dab Adas thiab Evas ob tug tias, “neej yeej tsis tuag kiag li” yog koj tsis mloog Vajtswv Txojlus (Chivkeeb 3:4). Dabntxwnyoog thiaj li coj neeg los tawm tsam Vajtswv txoj ib ntus zuj zu los.

Muaj neeg tseem hais tias qhov lawv tawm tsam Vajtswv Txojlus, vim yog lawv ntse tshaj qhov ntawd lawm, lossis kawm txawj nte tshaj qhov ntawd lawm. Tiamsis lawv tsuas yog rov dag lawv tug kheej xwb. Qhov tseeb ua lawv tawm tsam Vajtswv txoj lus, twb vim yog lawv yog Vajtswv tug yeebncuab. Xibhwb Povlauj hais tias,

“Tus uas ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd ua yeebncuab rau vajtswv; rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab qhov tseeb nws yeej coj tsis tau raws li txoj kevcai ntawd” (Loos 8:7).

Lub siab uas tsis tau hloov dua tshiab coj lawv los ua yeejncuab thiab tawm tsam Vajtswv Txojlus. Vajntxwv Xedekiyas yeej tsis ntse cuag Yelemis. Nws tseem tsis tau kawm ntawv los li thiab! Nws hlawv Vajluskub vim yog nws yog tug neeg phem, lub siab qias neeg “lub homphiaj yog tawm tsam Vajtswv”

Kuv tseem hnov cov neeg quas dej quav cawv, quav yeeb los hais tib yam nkaus li cov xibhwb qhia tsis tseeb nyob rau tom tsev kawm Vajluskub Bavtiv uas puas thaum ub kuv tau mus kawm nyob rau xyoo 1970s. Yog vim licas cov xibhwb ua tau lub npe “neeg txawj ntse” tseem tawm tsam Vajluskub zoo li cov neeg quav dej quav cawv ntawd? Yooj yim rau peb paub yog. Cov neeg ntawd tseem tsis tau hloov dua siab tshiab. Lawv tseem yog cov “neeg seem nqai tawv” vim lawv yeej tsis paub txog qhov kev yug dua tshiab kiag li! Vajtswv Txojlus haistias,

“Tus uas tsis muaj vajntsujplig, tus ntawd yeej tsis tau txais tej uas vajtswv tus ntsujplig pub, rau qhov lawv pom hais tias tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi, thaib lawv tsis totaub txog tej ntawd, rau qhov lawv tsis muaj vajntsujplig lawv thiaj tsis totaub tej ntawd” (1 Kualithaus 2:14).

Thaum tseem tsis tau hloo dua siab tshiab, nws yuav tawm tsam Vajtswv Txojlus, zoo tib yam li tug Vajntxw phem ntawd, uas tau muaj Vajtswv Txojlus pov rau hluav taws rau tiam uas Yelemis tseem muaj Txojsia nyob. Cov neeg ua tawm tsam thiab thuam Vajtswv Txojlus yog cov tseem tsis tau txais kev cawmdim, Dabntxwnyoog yog tug tswj lawv (Efexus 2:2). Dr. McKinney hais tias,

Kev xav phem los ntawm tug ntsujplig phem
   Cov lus qub tiamsis tseem tshiab,
Ntseeg thiab cia siab tau rau txhua lub sijhawm,
   Kuv paub tias Vajtswv Txojlus yog qhov tseeb.
Kuv paub, kuv paub, kuv paub Vajtswv Txojlus yog qhov tseeb,
   Vajtswv ua tug tshoov neeg lus siab
Kuv paub Vajtswv Txojlus yog qhov tseeb.

IV. Plaub, Vajtswv tiv thaiv phau Vajluskub licas?

Tug Vajntxwv Yehauyakis muab riam los hlais Phau Vajluskub dua ib daim zuj zu. Nws muab cov Vajluskub no coj mus pov hlawv rau ntawm nws lub cub tawg. “Tiamsis tsis pom vajntxwv thiab nws cov nom tswv ntshai lossis nyuaj siab txog tej ua lawv hnov ntawd li” (Yelemis 36:24). Peb yeej paub lawm hais tias nws yog neeg siab phem, “Lossis lawv tsis paub ntshai Vajtswv li” (Loos 3:18). Cov neeg no yuav tsis ntshai qhov kev txiav txim zaum kawg, txog rau thaum Vajtswv muab lawv lub siab hloo dua tshiab!

Phau Vajluskub Yelesmis raug hlawv – txhua lo lus! Qhov no puas yog qhov kawg rau phau Vajluskub no? Tsis yog, tsis yog lintawd! Saib nqe 27.

“Thaum vajntxwv yehauyakees maub thooj ntawv uas kuv piav rau npalus sau ntawd hlawv tas lawm, tus tswv kom kuv muab dua ib thooj ntawv los sau txhua yam raws li sau rau thawj thooj ntawv lawm” (Yelemis 36:27-28).

Saib mus rau nqe 32.

“Tom qab ntawd kuv muab dua ib thooj ntawv los rau kuv tus teev ntawv npalus uas yog neliyas tus tub sau txhua yam raws li kuv piav rau nws. Nws sau txhua yam lus raws li cov lus uas kuv piav rau ness au rau thawj thooj ntawd lawm” (Yelemis 36:32).

Vajtswv Txojlus yog ib phau ntawv ua tsis muaj leejtwg rhuav tshem tau! Yog vim licas? Vim yog rhuav tshem tsis tau. Xibhwb Povlauj hais tias, “Vajtswv Txojlus yuav nyob mus ib txhi” (1 Petus 1:25). Yaxayas hais tias, “Tej nroj yeej txawj qhuv thiab tej paj yeej txawj zeeg tiamsis peb tug Vajtswv Txojlus nyob mus li” (Yaxayas 40:8). Phau Ntawv Nkauj tseem hais tias, “Tug Tswv, koj txoj lus yuav nyob mu sib txhi thiab nyob ruaj nrees saum ntuj ceebtsheej mus li” (Phau Ntawv Nkauj 119:89). Dr. John R. Rice hais txog nqe (Phau Ntawv Nkauj 119:89) “qhov ntawd qhia txog yam ua yog Vajtswv Txojlus tiag tiag, dhau tiv thaiv nyob rau Vajtswv tebchaws” (John R. Rice, D.D., Our God-Breathed Book – The Bible, Sword of the Lord Publishers, 1969 edition, p. 358).

Amen. Koj yuav tsum ruaj siab hais tias Vajtswv Txojlus yeej muaj tseeb vim yog yeej muaj qhia hais tias! “Vajtswv Txojlus yuav nyob mus ib txhi” (1 Petus 1:25). Tswv Yexus nqi saum ntuj los, riv peb tej kev txhaum rau saum nws, thiab tuag rau saum ntoo Khaublig – theej peb tej kev txhaum uas yog lub txim tuag. Nws lub cev “raug faus thiab…nws sawv rov qab los rau hnub tim peb raws li Vajtswv Txojlus tau hais tseg” (1 Kaulithaus 15:4). Khiav tawm ntawm koj txoj kev txhaum los cia siab rau Yexus. Nws yuav cawm koj kom dim lub txim, tub Tuagteb, txoj kev phem. Amees.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeej Vajtswv uantej mloog Vajtswv lus yog Dr. Kreighton L. Chan: Phau Ntawv Nkauj 119:8-18.
Nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswv lus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Know the Bible is True” (Tug sau Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


TXHEEJ TXHEEM

PHAU NTAWV UAS RHUAV TSHEM TSIS TAU

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum yauxiyas tus tub yehauyakees Ua vajntxwv kav tebchaws yudas tau plaub xyoos, tus tswv hais rau kuv hais tias, koj mus muab ib thooj ntawv los sau tej uas kuv qhia rau koj txog cov yixalayees, cov yudas thiab txhua haivneeg. Cia li sau txhua yam uas kuv qhia rau koj, txij thaum yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws yudas los txog niaj hnub no. thaum cov yudas hnov hais tias kuv yuav ua kom lawv puastsuaj, tej zaum lawv yuav tseg tsis ua kev phem kev qias lawm. Kuv yuav zam lawv lub txim thiab tej tev phem kev qias uas lawv ua” (Yelemis 36:1-3).

I.   Ib, Vajtswv Txojlus los qhov twg los, Yelemis 36:1-2; 2 Timautes 3:15-16;
Mathais 4:4; 2 Petus 1:21; Mathais 24:35; Yauhas 10:35; Malakaus
8:38; Yelemis 30:2; 36:18.

II.  Ob, Yog vim licas neeg thiaj li ntxub Phau Vajluskub , Yelemis 36:2;
Phau Ntawv Nkauj 14:1; Loos 1:22, 26, 28; Khiavdim 20:13;
Chivkeeb 1:1, 24, 27; Yauhas 3:19-20.

III. Peb, cov neeg txhaum thiab ntxeev siab ua licas rau Vajtswv Txojlus,
Yelemis 36:22-24; Chivkeeb 3:1, 4; Loos 8:7; 1 Kauslithaus 2:14;
Efexus 2:2.

IV. Plaub, Vajtswv tiv thaiv phau Vajluskub licas 36:24; Loos 3:18;
Yelemis 36:27-28, 32; 1 Petus 1:25; Yaxayas 40:8; Phau Ntawv
Nkauj 119:89.