Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
XWM TXHEEJ TXOG COV CAIJ NYOOG

SIGNS OF THE TIMES
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg n tseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum ob hli ntuj 27, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 27, 2015

“Au cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug qaum ntuj nej ntsia tseem paub tau, tiam sis qhov xwm txheej tam sim no ho tsis paub kiag li lov?” (Mathais16:3).


Lub sijahaw thau Yexus tseem nyob ntiajteb ntawd, ob pab neeg uas muaj hwjchim heev lub sijhawm ntawd yog cov Falixais thiab cov Xadukai, lawv tos ib qhov tseem ceeb los saum ntuj los, lawv twb pom ntau yam xwm txheej dhau los lawm – qhia tias Yexus yog lawv tug Mexisyas, vim Yexus tau yug tsib txheej tug neeg – los ntawm tsis lub ncuav thiab ob tug ntses (Mathais 14:15-21). Nws mus saum nplaim dej hiav txwv Kalilais (Mathais 14:22-33). Nws tau kho ntau tug neeg uas muaj mob thaum los chwv Nws (Mathais 14:36). Nws tau kho tug poj niam Khana-as tug ntxhais (Mathais 15:21-28) Nws tau kho ntau tug neeg dig mus rov pom kev, thiab “coob tug neeg” (Mathais 15:29-31), zaum ob Nws tseem tau yug plaub txheeb tug neeg – los ntawm xya lub ncua thiab “ob peb tug ntses” (Mathais 15:32-39).

Cov xwm txheej no qhia rau lawv tau pom ntau zaug – qhia tias Yexus yog tug Mexiyas, tiam sis tam sim no lawv rov thov dua lwm qhov txuj ci, Matthew Henry, hais nyob rau nws phau ntawv txhais Vajluskub tias, lawv xav “pom qhov txuj ci los saum ntuj los” lawv yuav muab qhov ntawd pub rau Ntxwnyoog, “tug tswv ua kav saum nruab ntug” lawv xav paub hais tias Yexus uas hauj lwm rau Ntxwnyoog, tsis yog rau Vajtswv (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1991 reprint, volume 5, p. 182).

Yexus hais rau lawv tias,

“Cov neeg ruam thiab neeg tiam no ntshawb nrhiav xwm txheej, thiab yuav tsis muaj qhov xwm txheej twg rau lawv, tiam sis tsuas yog qhov xwm txheej uas yog Yaunas…” (Mathais 16:4).

Qhov xwm txheej txog Yaunas ntawd yog Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los

“Yaunas nyob peb hnub peb hmo hauv [dab hiav txwv] ntses; Neeg leej tub yuav nyob peb hnub peb hmo hauv ntiajteb lus siab” (Mathais 12:40).

Zoo li Yaunas tau dim hauv ntses lub plab los, Yexus los yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los (cf. J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 69; note on Matthew 12:40). Qhov xwm txheej uas Yexus muab rau lawv yog hais txog Nws lub cev sawv hauv qhov tuag rov qab ls.

Tam sim no peb tig rov los rau nqe Vajluskub no,

“Au cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug qaum ntuj nej ntsia tseem paub tau, tiam sis qhov xwm txheej tam sim no ho tsis paub kiag li lov?” (Mathais16:3).

Lawv muaj peev xwm ntsia rau saum ntuj paub tau hais tias huab cua yuav zoo li cas rau ib ob hnub tom ntej, tiam sis lawv dig muag rau seem ntsujplig uas pom tau tej xwm txheej no, vim yog Vajtswv lub hwjchim uas Yexus ua nyob rau hauv lawv.

Qhov ntawd yog zoo tib yam li niaj hnub nim no, uas muaj ntau yam xwm txheej qhia tias peb tab tom nyob ze rau qhov ntiajteb yuav kawg, Yexus yuav los zaum ob, thiab lub ntiajteb no yuav kawg mus. Tiam kawg twb los ze lawm, phem hwj kawg uas kev qhia txog qhov no muaj tsawg kawg nkaus, - tsis muaj kiag li los yog! Ib lub ntsiab lus zoo rau ntau xyoo, Billy Graham xaus nws cov lus qhuab qhia txhua zaj txog cov xwm txheej no

Tiam sis tam sim no puas cov xibhwb qhia txog qhov no tsawg kawg nkaus, kuv nug lawv tib lo lus li Yexus nug,

“Koj ho tsi totaub cov xwm txheej no kiag li lov?”(Mathais 16:3).

Yog vim licas koj thiab tsis pom cov xwm txheej ntawd? Qhov twg qhia rau koj pom txog ntiajteb yuav kawg? Txhua qhov qhia tias tej ntawd twg los lawm, neeg ntiajteb twb yuav xaus tag mus.

“Koj ho tsi totaub cov xwm txheej no kiag li lov?” (Mathais 16:3).

I. Qhov xwm txheej ib yog cov ntseeg nyob rau sab hnub poob thiab nyob rau lwm qhov chaw yuav tso kev ntseeg tseg.

Qhov xov xwm uas yog USA Today qhia txog qhov uas lawv tau “Soj ntsuam” qhia tias neeg Amelikas tso kev ntseeg coob tshaj plaws” (USA Today, March 7, 2002, pp. 1A, 1D, 7D). Neeg nyob rau lub tebchaws Amelikas ntawm no tso lawv qhov kev ntseeg uas thaum ub lawv siv zog ntseeg ntawd pov tseg zoo li cov neeg uas yog rau tebchaws Akis thiab sab Yublaum, thiab lwm qhov. Nov yog qee yam qhia rau peb pom, nyob rau xya lub xeev, qhia tias lawv “tsis tseeg dab tsi”:

Washington   25%
Vermont       22%
Colorado       21%
Oregon         21%
Nevada         20%
Wyoming      20%
California      19%

Nov qhia tias tom tom tig mus nyob rau lub sijhawm uas neeg tsis ntseeg dab tsi – qhov tseeb tiag – tsis pehawm dab tsi kiag li, lawv tug kheej, tsis yog tias mus tom lub tuam tsev pehawm, zoo li Vajtswv txojlus uas yog Henplais “Vim yog lintawd, nws tsos tseg qhov kev fij lawm, yog cov neeg pehawm rau ntxuav kom dawb huv ib zaug lawm nws yuav tsis paub tias muaj kev txhaum lawm” Henplais 10:2, lawv pehawm thiab tu “yam khoo ntiajteb tshaj tug Tsim tej ntawd” (Loos 1:25). “Lawv hais tias yog cov coj kev cai [cov neeg tiam tam sim no]…lawv thiaj li yog cov ruam tag huv si” (Loos 1:22).

Tswv Yexus hais tias qhov kev hlub ntawm cov ntseeg yuav ploj nyob rau tebchaws nyob sab hnub poob zoo li ntiajteb kawg los ze zuj zus:

“Thiab vim yog neeg ntiajteb txoj kev hlub yuav tsuag [zuj zus] vim yog kev phem nthuav dav mus” (Mathais 24:12)

Cov neeg tsos kev ntseeg tseg ntawd muaj hnub nyoo thaj tsam 51-71 xyoo, cov neeg no dag cov tub ntxhais hluas, lawv hais koj cia li mus pehwm tej khoom hauv ntiajteb, tsis tag mus pehawm Vajtswv, cov neeg laus no tab tom dag nej! Dag xwb! Dag xwb! Dag xwb! “yog koj tsis muaj lub tuam tsev rau koj niam, koj yuav tsis muaj Vajtswv rau koj txiv!” Cyprian hais li no nyob rau ntau puas xyoo dhau los lawm! (AD 200-258). Kuv yeej pom zoo nrog rau Cyprian! Tug xibhwb loj txheej thaum ub uas yog John Calvin hais tib yan nkaus li ntawd! Yog koj tsis muaj lub tuam tsev zoo li yog koj niam, koj yuav tsis muaj Vajtswv los ua koj txiv thiab!

Cyprian los hloov dua siab tshiab thaum nws twb laus lawm, nws raug xaiv los ua ib tug xibhwb nyob rau ib pawg ntseeg loj nyob rau Africa, nyob rau lub nroog hu ua Carthage. Nws tawm tsam tug txiv plig nyob rau Loos, nws tawm tsam txog voj huam sib luag nyob rau cov xibhwb. Stephen, yog tug txiv plig nyob rau Loos, tsis kom nrog Cypian hais lus vim yog qhov uas hais txog tej yam cai nyob rau pawg ntseeg. Coob tug tau tso pawg ntseeg tseg thaum rau nom tswv Loos tsim txom, Cyprian hais tias lawv tsis tag pheej cia neeg los ntseeg Vajtswv ua dog ua dig, Txiv plig Stephen tawm tsam tias tej no yog tso cai rau cov neeg uas khiav tawm hauv pawg ntseeg vim yog raug kev tsim txom kom rov muaj sijhawm los hloov dua siab tshiab. Cyprian teb hais tias tsis muaj hnub uas cov neeg no yuav los hloov duas siab tshiab ib zaug li, Thaum Txiv plig hauv Loos nrog Cyprian sib ceg txog tej yam zoo li no, Cyprian thaij li raug lawv tua pov tseg, nws yeej ruaj khov kho rau tej dej num nyob rau pawg ntseeg, Cyprian hais tias yuav tsum muaj cov pawg ntseeg nyob rau txhua qhov, nws hu tias “pawg ntseeg uas lub qhov muag pom” nws pom tau hais tias cov neeg uas khiav tawm hauv pawg ntseeg uas neeg lub qhov muag pom no vim yog raug kev tsim txom, yuav tsum los hloov dua siab tshiab ua ntej yuav mus koom ib pawg ntseeg twg, Cyprian yeej zoo li cov neeg uas los coj cov ntseeg tshiab thaum pib, Yog Txiv plig Stephen mloog nws hais tej zaum cov ntseeg txiv plig yuav khov tshaj tam sim no.

Kuv xav kom peg cov ntseeg hauv Npavtiv muaj cov xibhwb qhia Vajtswv Txojlus zoo li no kom coob, kuv hais tias kom los hais cov lus uas yog zoo li Cyprian thiab John Calvin, “Yog koj tsis muaj lub tuam tsev zoo li yog koj niam, koj yuav tsis muaj Vajtswv los ua koj txiv thiab!” (cf. J. D. Douglas, Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992, pp. 186-187). Hais rau lwm tug tias kuv pom zoo nrog rau Cyprian, nws yeem tuag rau txoj kev ntseeg, kev pom zoo nrog rau nws tias koj yuav tsum ncajncees rau koj pawg ntseeg, cov neeg uas hais tias cia li khiav tawm koj pawg ntseeg yog cov neeg dag, “Cov ntseeg Vajtswv” uas tsis yeem tug kheej rau nws pawg ntseeg yog qhov xwm txheej qhia txog tiam ntiajteb kawg, yog qhov kev dag los ntawm Ntxwnyoog!

“Koj ho tsi totaub cov xwm txheej no kiag li lov?” (Mathais 16:3).

II. Yam xwm txheej ob yog qhov ua rau neeg vwm neeg ruam los ntawm kev hauv cawv, kev ua dog ua dig “neeg tej tswv yim” thiab saib duab liab qab.

Vajtswv Txojlus qhia tias neeg yuav ruam tshaj tsiaj vim yog lawv tej kev txhaum nyob rau tiam ntiajteb kawg. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Yuav tsum paub hais tias, hnub kawg ntawd yuav muaj kev txom nyem loj, neeg yuav…khav theeb, hais lus saib tsis tau” (2 Timautes 3:1, 3).

Lus Kislis yog lo lus “perilous” pom ib zaug xwb nyob rau hauv Valuskub tshiab, qhia txog tug ntsujplig phem uas nkag rau tug txiv neej pem Kadalas, Vajluskub qhia tias “lawv tsiv heev” (Mathais 8:28), Lus Kislis “fierce” siv tib lo lus uas siv nyob 2 Timautes 3:1 yog hais txog kev nruj kev tsiv, Lo lus “chalepos” txhais tau tias “nyaum, tsiv, phem” (Strong’s) Tam sim no cov neeg zoo li no yee coob zuj zus tuaj.

Koj puas hnov xov xwm qhia txog tug poj niam nyob rau Forth Worth, Texas? Nws yog ib tug kws kho mob, nws yog tseem hauv yeeb hauv tshuaj “ecstasy”, nws tseem tsav tsheb nrau ib tug txiv neej poob mus khuam saum nws lub tsheb daiv iav, los nws tseem tsav mus tsev zoo li ntawd. Nws tsav mus rau hauv tsev tsheb thiab kaw qhov rooj, cia tug txiv neej ntawd khuam rau ntawm nws lub tsheb tau peb hnub, ua rau tug txiv neej ntawd thiaj li tuag vim yog ntshav nrog tag. Ob peb hnub tom qab nws tawm los xauj seb tug txiv neej ntawd puas tau tuag, nws thiaj li muab tug txiv neej ntawd lub cev qhwv coj mus poom rau tom ib qhov chaw neeg tuaj uasi, tug nom loj saib xyuas lub nroog uas yog Tarrant County, Texas hais li no tias, “tsis paub yuav hais licas txog tug poj niam ntawd lub siab lawm” Tsis yog neeg lawm pua? Tej zaum peb tab tom los muab neeg tig los tsis ua neeg lawm” (Los Angeles Daily News, March 8, 2002, p. 1). Nco ntsoov hais tias tug poj niam no yog ib tug neeg saib cov neeg muaj mob tom tsev kho mob, kom paub hais tias tug poj niam no tseem hu tug kheej tias yog ib tug ntseeg Vajtswv, tam sim no peb muaj cov neeg uas muaj lub siab phem thiab hu tug kheej tias yog tug ntseeg! Koj puas ntseeg tias muaj li ntawd maj! Tug ntseeg tiag tiag tsis ua lintawd!

Koj tsis tag yuav haus “ecstasy” los sis lwm yam tshuaj, thiaj tej zaum twb tsis muaj dab los nkag kiag li. Tug neeg ua raug dab nkag yuav ua nruj ua tsiv, phem thiab tswj tug kheej tsis tau. Niaj hnub nim no cov neeg nyob tom tej tog kev puas leej raug dab, puas leej quav wb quav no, saib tej yeej yaj kiab uas yog dab, sib ntau sib tua, tsim txom, nqaib ntuag tshav nrog, riam phom. Phem zuj zus tuaj! Neeg Amelikas tab tom nqhe tshav zoo li Loos txheej thaum ub – uas muab cov ntseeg pov rau tsov tom noj – thiab nyob puas txheej sab saud ntsia cov ntseeg raug tsov tom! Neeg tiam no raug Ntxwnyoog tswj, cov neeg uas raug dab nkag no yuav ua txhua yam kom koj khiav tawm hauv pawg ntseeg mus. Cov neeg uas tsiv tawm hauv peb pawg ntseeg tau nees nkaum xyoo dhau los no los tseem tawm tsam peb nyob rau Internet, ua zoo yog cov uas raug dab nkag, kuv yeej ntseeg tias ib txhia yeej rau Ntxwnyoog tswj, peb muab lawv cob rau FBI kom txwv tsis pub lawv uas li ntawd! Lawv yeej tsis ntshai Vajtswv, tiam sis FBI ho txwv tau lawv! Ua Vajtswv tsaug! Vajtswv Txojlus hais tias,

“Cawm koj tug kheej dim ntawm [lub caij uas siab phem, tsis zoo no, Strong’s]” (Teshaujlwm 2:40)

Cov neeg uas ua nruj ua tsiv vim raug dab nkag ntawd qhia tias ntiajteb yuav kawg mus.

“Koj ho tsi totaub cov xwm txheej no kiag li lov?” (Mathais 16:3).

III. Xwm txheej qhov peb qhia txog ntiajteb yuav kawg yog muaj kev sib tua thoob ntiajteb.

Phau ntawv uas yog Time magazine hais li no tias,

10 lub hoob pob [nuclear] puas yuav tua rau nroog New York? Thaum ub tsis muaj, tiam sis yuav tshwm sim tuaj.

Rau lub hli tom qab lub Cuaj li tim 11, Amelikas [yog] tau los rhuav tshem coob hoob pob ua tseem tau tawg. Zoo li nej pom nyob thoob ntiajteb phau ntawv a Time investigation nug tias, peb puas yuav txwv tau qhov yuav tua tom ntej no maj? (Peb hli 11, 2002, daim 24-25).

Time yeej tsis paub tias peb yuav tiv thaiv tau peb tug kheej, phau ntawv ntawd xaus rau cov lus no “tom sim no peb mus rau qhov raug rhuav tshem, yog ib lo lus nug uas tsis tau ntsib dua yav tag los? (ibid., p. 37). Time magazine hais rau peb ntxiv tias,

Cov neeg txawj ntse hais tias cov neeg tua lub tebchaws ntawd yeej nrhiav txoj haukev ua kom U.S. puas tsuaj., yam tsis paub tias yuav tiv thaiv licas rau tej yam kev rhuav tshem zoo li no.

[Cov neeg phem no raug tsim tsa los] thiab muab faib tawm mus nyob thoob ntiajteb lawm (ibid., pp. 26-27).

Cov neeg uas yog Mubxalis puas yuav xuas hoob pob tua pem New York los sis nyob rau nrog Los Angeles lawm? Time magazine xav hais tias tej zaum yuav tsum muaj, Reuters, ib qhov xov xwm nyob rau Akis, tau hais li no tias “Muaj tseeb lawm hais tias ntiajteb yeej mus riam phom hoob pob txhij txhua tag lawm” (March 6, 2002, www.reuters.com).

Dr. Lyudmila Zaitseva nyob rau Stanford University hais li no tias “yeej muaj tseeb li ntawd tiag” cov neeg uas sob ntsuab lub ntiajteb no yeej pom tau hais tias koj ploj tuag, kev tub sab, thiab riam phom hoob pob yeej muaj txhua qhov – tej no yuav los rhuav tshem lub ntiajteb no kom puas tsuaj yam tsis muaj leej twg yuav xam tau, Xovxwm Reuters hais tias “qhov tseeb tias yog txaus ntshai” (Ibid). Lub sijhawm no Iran tabtom npaj hoob pob los tua Amelikas thiab Israel. Leej twg yuav txwv tau? Tsis yog Obama los sis Hillary Clinton! Vim lawv yeej nrog Iran sib tham thiab cia lawv los tsim cov hoob pob no ntag! Vajtswv thov pab peb! Kom peb ua tau ib cov thawj coj zoo rau lub sijhawm zoo li no!

Muaj qhia licas txog tej niag hoob pob li no? Vajluskub hais tias:

“Tug tub txib plaub nchuav nws lub tais roj rau saum lub hnub thiab mua hwjchim rau lub hnub kom kub neeg ntiajteb los ntawm hluav taws yog cov hluav taws uas muaj ceem…” (Tshwmsim 16:8-9).

Yuav zoo li cas yog Vajtswv tso cai rau Iran los tsim cov hoob pob no? Yog Los Angeles raug kub nyhiab los ntawm cov hoob pob no, dab tsi yuav tshwm sim rau koj? Koj yuav ua licas thaum lub ntiajteb no raug hlawv? Koj yuav nkaum qhov twg thaum peb rau tua los ntawm cov hoob pob nuclear no?

Lub sijhawm thaum Billy Graham tseem ua tug hlua, nws tau hais ib lo lus txog kev txiav txim los ntawm hluas taws:

Lub sijhawm thaum cov cev Vajtswv hais txog hluas taws los kub ntiajteb, los sis thaum Petus hais txog cov hluas taws rau tiam ntiajteb kawg, tsis yog li qhov nws hais txog rau taws rau lub sihawm ntu no, tiam sis yog hav hluas taws, hais txog hoob pob uas yog xuas tshuaj…yog cov hluas taws txog kev txiav txim rau cov neeg phem hauv ntiajteb (Billy Graham, World Aflame, Doubleday, 1965, pp. 246-247).

Thaum Vajtswv qhov kev txiav txim uas yog xuas hluav taws poob los kub nroog Yeluxalees, koj yuav ua licas thiaj dim? Lub sijhawm thaum cov neeg Mubxalis ua “phem” tso hoob pob rau peb cov nroog, ua rau to qhov txog tub tuag teb, koj yuav khiav nkaum qhov twg?

Tsis muaj cov neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab yuav npaj kom dim Vajtswv cov hluav taws uas xa los rau ntiajteb thaum hnub kawg ntawd, ib qhov yuav dim xwb yog yuav tsum mus koom pawg ntseeg uas ntseeg Vajtswv Txojlus zoo li no thiab koom txhua lub sijhawm. Mloog Vajtswv txojlus thiab muab koj lub neeg cog rau ntawd, thaum kawg yuav tsum ruajj siab tias kom hloov dua siab tshiab lawm – thiab tsis txhob ua tswv cuab rau pawg ntseeg uas tsis tau dim.

Twb yog li no koj thiaj yuav tsum los ncaj qha rau ntawm Yexus Khetos, tug nyob nruab nrab ntawm tug neeg txhaum thiab Vajtswv tug dawb huv, Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum. Nws cov ntshav ntws los saum tug ntoo Khaublig ntxuav peb tej kev txhaum huv si, Tswv Yexus tau sawv qhov tuag rov qab los, rov mus rau qaum ntuj, sijhawm no nws nyob rau ntawm Vajtswv sab xis, koj yuav tsum los rau ntawm Nws, Nws xwb koj thiaj yuav dim, koj yuav tsum cia siab rau Yexus thiaj yuav hloov tau dua siab tshiab, tom qab ntawd tuaj koom nrog rau pawg ntseeg Npavtiv thiab ua kev cai ua tswvcuab, ib qhov koj yuav dim yog yuav tsum hloov dua siab tshiab thaum kev txiav txim uas yog xuas hluav taws loj hlawv lub ntiajteb, cia siab rau Yexus, cia los tam sim no – thaum tseem muaj sijhawm Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Mathais 16:1-4.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


TXHEEJ TXHEEM

XWM TXHEEJ NTAWM LUB SIJHAWM

SIGNS OF THE TIMES

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Au cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug qaum ntuj nej ntsia tseem paub tau, tiam sis qhov xwm txheej tam sim no ho tsis paub kiag li lov?” (Mathais16:3).

I.   Qhov xwm txheej ib yog cov ntseeg nyob rau sab hnub poob thiab nyob rau lwm qhov chaw yuav tso kev ntseeg tseg,
Henplais 10:25; Loos 1:25, 22; Mathais 24:12.

II.  Yam xwm txheej ob yog qhov ua rau neeg vwm neeg ruam los ntawm kev hauv cawv, kev ua dog ua dig “neeg tej tswv yim” thiab saib duab liab qab, 2 Timautes 3:1, 3; Mathais 8:28; Teshaujlwm 2:40.

III. Xwm txheej qhov peb qhia txog ntiajteb yuav kawg yog muaj kev sib tua thoob ntiajteb, Tshwmsim 16:8-9.