Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
UA NEEJ NYOB TIAM NEEG TSO KEV NTSEEG TSEG

LIVING IN A TIME OF APOSTASY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj, Plaub hli 26, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 26, 2015

“[Vajtswv] tsis tau tso ib tug neeg thaum ub dim, tiamsis tau cawm Nau-ees tug tshaj tawm qhov kev ncajncees rau lwm tug thiab cawm xya tug neeg dim rau lub sijhawm uas Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb. Thiab tau rau txim rau lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas kom raug kub nyhiab mus ua tug qauv qhia rau tug neeg uas ua phem thiab tau cawm Lauj tug neeg ncajncees kom dim, nws muaj kev nyuaj siab vim yog cov neeg ua phem ua qias heev tshaj plaws: (Tiamsis tug neeg uas ncajncees ntawd, ua neej nyob rau hauv cov neeg ntawd thaum nws tau hnov thiab pom, nws lub siab uas ncajncees kub mob heev nyob rau txhua hnub vim yog cov neeg ntawd qhov kev ua phem” (2 Petus 2:5-8).


Nyob rau tshooj no xibhwb Povlauj hais zoo li cov cev Vajtswv txog lub neej tom ntej. Nyob rau nqe 1-3, nws qhia rau peb paub txog cov xibhwb cuav yuav tshwm los. Nws qhia tias lawv yuav tsis lees paub Tswv Yexus. Nws hais tias neeg coob raws nws qab. Cov ntseeg yuav hais lus sib tawm tsam. Nws qhia tias cov xibhwb cua yuav ua haujlwm vim yog nyiaj txiag tshaj qhov uas ua rau Vajtswv. Nov yog daim duab qhia txog peb lub neej tam sim no! Peb ua neej nyob rau lub sijhawm ua neeg tso kev ntseeg tseg, cov lus qhia cuav – thiab muaj cov neeg ntseeg cuav tshwm tuaj.

Kuv yeej lees hais tias, Carl F. H. Henry (1913-2003) heev. Nws yog ib tug paub Vajluskub zoo heev. Tiam sis nws pheej hais tias yuav tsum muaj “kev txawj ntse” los kawm txog Vajtswv. Ntawm kuv tug kheej yeej pom tau tias nws tsis qhia qhov tseeb. Tiam sis kuj muaj qee yam ua kuv pom tias nws kuj qhia tau tseeb heev txog cov ntseeg cuav tam sim, nws sau li no tias, Dr Henry hais tias,

     Peb cov neeg tamsim no plam qhov tseeb hais txog Vajtswv…qhov no thiaj li ua rau cov neeg qhia cuav muaj coob tshwm tuaj. Thiaj li rov muaj kev kub ntxhov; koj yeej pom tau hais tias muaj suab qw tawm tsam tshwm tuaj rau peb tamsim no [nyob rau sab nruab nrab hnub tuaj, Africa qaum teb, thoob plaws nyob rau Yublaum – cov neeg Muslim tab tom tuaj. Peb cov thawj coj txij peb tsev dawb los yeej nyob rau qhov tsis paub dabtsi thiab qaub zog rau kev paub Vajtswv heev]…
     Peb tej kev phem no rhuav tshem txhua pawg ntseeg raws li peb tau pom nyob rau niaj hnub nim no (Carl F. H. Henry, Ph.D., Twilight of a Great Civilization: The Drift Toward Neo-Paganism, Crossway Books, 1988; my comments in brackets).

George Barna tau muaj kev soj ntsuam, nws thiaj li qhia rau peb tias, cov pawg ntseeg tsis muaj lub neej nyob rau tom hauv ntej. Nws hais tias 80% ntawm cov tug ntxhais hluas khiav tawm ntawm pawg ntseeg mus, “yuav tsis tig rov qab los” – ua ntej cov neeg no hnub nyoo peb caug xyoo. Peb cov pawg ntseeg los zoo li tsis muaj tswv yim yuav mus coj cov hluas uas tseem tsis tau ntseeg los paub Vajtswv hlo li! Qhov lawv ua tau yog sis txeeb cov ntseeg xwb los sis koj tuaj coj kuv cov neeg kuv mus coj koj cov neeg xwb. Cov xibhwb cev Vajtswv lus los hnav ua dog ua dig tseem mus qheb tej nkauj uas tsis uaj qab hau tsuas yog xav tias ntawd thiaj li “zoo” vim yog cov nkauj “tshiab” Tam sim no lawv yuav tsum paub tias tej no pab tsis tau dabtsi kiag li! Cov neeg tsis paub Vajtswv pom ces luag thiab thuam xwb! Ntxim tu siab kawg! Vajtswv paub txog qhov kuv quaj rau peb cov pawg ntseeg!

Ntau tug xibhwb raug cov tej lub tsev kawm ntawv zoo li Fuller Seminary los tswj thiab coj ywj siab. Cov tsev kawm ntawv uas yog covservative los tsis kam qhia cov lus uas puag thaum ub Yexus lawv siv, los siv rau seem kev qhuab qhia. Dr. Michael Horton tau sau ib phau ntawv txog qhov kev ntxim tu siab no. Nws phau ntawm hu uaChristless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church (Baker Books, 2008). Moody Press tau luam tawm nyob rau xyoo 1996) hu tias The Coming Evangelical Crisis. Phau ntawv ntawd sau kaum cuaj xyoo dhau los. Tam sim no tab tom ntsib cov kev puas tsuaj no! Peb cov pawg ntseeg puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg paub txog! Cov ntseeg qhov kev pehaw Vajtswv rau yav tsau ntuj los tsis muaj ntxiv. Nov qhoa tiass peb tabtom tuag lawm! Peb cov kev thov Vajtswv los tso tseg ntev los lawm. Nov yog qhia tias tuag lawm! Txhua pawg ntseeg yeej tsis kuaj qhov kev tshaj tawm rau niaj hnub nim no. Nov yog qhia tias peb tuag lawm! Qhov hu tias “kev qhuab qhia” los zoo li tuag ploj tuag plig. Nov yog qhia tias peb tuag lawm! Txawm tsis muaj leej twg yuav hais dabtsi kiag li los – kuv yuav cem ntag! Txawm tsis muaj leej twg yuav hais li los kuv yuav hais. Vim cheem tsum yuav tsum tau hais, kom nrov thiab meej! Peb nyob rau lub sijhawm ua neeg tso kev ntseeg tseg! Peb nyob rau lub sijhawm uas tau hais nyob rau Vajluskub 2 Petus 2:1-3!

Nej yuav hais tias, “Yog vim licas koj thiaj hais txog qhov no? Yuav ua rau cov hluas tataub yuam kev!” Nej yuam kev lawm! Cov hluas yeej tsis totaub yuam kev kiag li yog peb hais qhov tseeb! Qhov tiag, yog peb tsis hais lawv txog qhov tseeb, lawv yim huab tsis totaub – peb tsis totaub vim yog qhov uas tej yam qhia tshiab, thiab cov neeg uas kawm Vajluskub los ntawm qhia ywj siab! Cov neeg no yuav tsis paub thiab yuam kev yog peb tsis paub txog qhov neeg tsis ntseeg thiab tso kev ntseeg tseg – Qhov uas paub txog neeg tso kev ntseeg tseg yog lub sijhawm thaum muaj cov Reformation! Yog ib qhov ua neeg tso kev ntseg tshaj 500 xyo dhau los no! Yeej muaj tseeb lintawd! Peb nyob rau lub sijhawm ua muaj tseeb hais nyob rau 2 Petus 2:1-3. Yog lintawd, lo lus teb yog dabtsi? Thov sawv ntsug thiab nyeem 2 Petus 2:5-8. Nyob rau daim 1318 nyob rau phau Vajluskub Scofield Study Bible.

“[Vajtswv] tsis tau tso ib tug neeg thaum ub dim, tiamsis tau cawm Nau-ees tug tshaj tawm qhov kev ncajncees rau lwm tug thiab cawm xya tug neeg dim rau lub sijhawm uas Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb. Thiab tau rau txim rau lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas kom raug kub nyhiab mus ua tug qauv qhia rau tug neeg uas ua phem thiab tau cawm Lauj tug neeg ncajncees kom dim, nws muaj kev nyuaj siab vim yog cov neeg ua phem ua qias heev tshaj plaws: (Tiamsis tug neeg uas ncajncees ntawd, ua neej nyob rau hauv cov neeg ntawd thaum nws tau hnov thiab pom, nws lub siab uas ncajncees kub mob heev nyob rau txhua hnub vim yog cov neeg ntawd qhov kev ua phem” (2 Petus 2:5-8).

Nej zaum tau.

Cov laus ntawm no yog Vajtswv muab coj los qhia rau peb tias yuav ua licas thiaj li nyob rau lub sijhawm ua neeg tso kev ntseeg tseg, muaj kev txhaum thiab tsis totaub dabtsi. Nov yog lub ntsiab lus nyob rau peb cov lus qhuab qhia. Xbihwb Petus muab ob tug txiv neej no coj los ua tug qauv qhia rau peb yog Nau-ees thiab Lauj. Qhov muab ob tug neeg no coj los qhia rau peb yog qhia tias cov ntseeg yuav ua neej zoo licas rau lub sijhawm ua neeg tsis kub siab rau seem ntsujplig. Nov yog ib cov ntsiab lust seem ceeb rau peb kawm los ntawm Nau-ees thiab Lauj.

Cov ntseeg Vajtswv yeej yuav ntsib tej yam kev sim siab zoo li no, rau lub sijhawm uas neeg tso kev ntseg. Peb rau sim siab tias peb tsuas yog cov tsawg. Nov yog qhov teeb meem loj. Yog peb nyob rau tiam 18th century yog nyob rau lub sijhawm uas muaj kev txhawb siab loj, qhov no tshwm nyob rau British Isles zoo li nyob rau Amelikcas qaum teb. Nov zoo rau cov neeg uas ntseeg rau cov lus qhuab qhia tseeb, kev hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab kev thov Vajtswv tiag. Nov muaj tseeb nyob rau tiam 19th century – thiab tsawg tshaj rau thaum 70 los sis 80 nyob rau tiam 20th century.

Sijhawm dhau mus sai tshaj plaws. Thaum koj muaj nub nyoog li 35 xyoo sijhawm yuav dhau sai tshaj. Tiam sis 35 xyoo yuav tsis thooj li tam sim no. Tug no loj uas yog Ronald Reagan. Billy Graham tsuas yog ib tug uas qhia Vajtswv tshaj taw nyob rau xyoo 60s, tseem muaj kev txhawb siab loj. Jerry Falwell yog ib tug hais lus nyob rau xov TV txhua hmo zuj nuj, nrhiav nyiaj kom tau ntau plho, los cob qhia kom neeg “paub txog qhov kev ua zoo” kom tsis pub muaj kev tua menyuam hauv plab. Yog piv rau 2015, zoo tshaj rau cov ntseeg tshaj tam sim no. Tam sim no peb zoo li cov neeg feem tsawg uas rau lwm tug ntxub! Kuv txhais tau tias – lwm haiv neeg ntxub peb! Lawv ntshai peb thiab ntxub peb! Txhau cov neeg Npavtiv, txhua tug evangelica, txhua tug uas yog Pentecostal, txhua tus ua yog Roman Catholics – cov puas leej yog cov ntseeg Vajtswv. Cov neeg tsis ntseeg Vajtswv ntxub peb. Lawv ua kom tsis yooj yim cia siab rau Vajtswv, nyuaj tshaj yav tag los law.

Thaum ua Noah xav txog li ntawd – tej no yuav yog koj ib leeg xwb. Vajluskub qhia tias Vajtswv “Cawm Nau-ees thiab nws tsev neeg xwb” (2 Petus 2:5). Nau-ees nyob rau lub sijhawm ua neeg tso kev ntseeg tseg ua ntej dej yuav los nyab ntiajteb. Yog lub sijhawm uas neeg ua phem ua qias “tsuas muaj kev ua phem thiab ua qias xwb” (Chivkeeb 6:5). Thiab Vajtswv hais tias,

“Kuv tug ntsujplig yuav tsis thov rau neeg ntxiv mus lawm” (Chivkeeb 6:3).

Vim yog neeg txoj kev ua phem ua qias, neeg feem coob thiaj tsis raug cawm dim. Cov ntsoov Vajtswv “cawm Nau-ees thiaj yim tug neeg” Qhov no qhia txog Nau-ees xwb, nws poj nia – thiab nws peb tug tub thiab lawv cov poj niam thiaj raug cawm kom dim. Tsuas yog yim tug neeg xwb thiaj raug cawm dim los ntawm cov neeg tsis ntseeg! Yogi b qhov zoo uas peb los xav txog Nau-ees lub neej nyob rau lub sijhawm uas muaj neeg ua phem ua qias dej thiaj los nyab ntiajteb.

Txuas ntxiv ntawd yog Lauj. Yog nej nyeem Lauj lub neej nyob rau Chivkeeb yog pom Petus hais txog nws li no “yog lauj xwb” nyob rau Vajtswv txojlus (2 Petus 2:7). Petus hais txog Lauj nyob rau nroog Xodoos. Petus qhia txog Lauj lub neej tom qab nws tsiv tawm hauv nroog Xodoos. Peb cov nqe Vajluskub ntawm no nws yog “cov neeg ntawd txoj kev phem” (2:7b). Yog koj nyeem Chivkeeb 19 koj yuav pom tias lub nroog ntawd zoo licas – phem, ua qias, thiab rhuav plhu Lauj thiab nws tsev neeg nyob rau lub nroog ntawd.

Lawv nyob rau lub sijhawm zoo Nau-ees thiab nws tsev neeg. Nyob rau Chivkeeb tshooj 18, thaum peb nyeem lawm Vajtswv yeej tias yuav tsis rhuav tshem nroog Xodoos yog muaj kaum tug neeg yog neeg ncajncees nyob hauv lub nroog ntawd. Tiam sis kaum tug xwb los tsis muaj kiag li – Tsuas yog Lauj thiab nws cov menyuam xwb. Lawv xwb thiaj li ua neej kom haum Vajtswv lub siab nyiam. Tiam sis cov neeg nyob hauv lub nroog ntawd ua phem ua qias xwb.

Peb pom, ntawm Nau-ees thiab ntawm Lauj, yog ib qhov qhia tias cov ntseeg yuav raug sim hais tias nej tsuas yog cov neeg tsawg xwb. Qhov nyuaj tshaj yog ib tug neeg uas ntseeg nyob rau tsev neeg xwb. Kuv cim zoo heev txog qhov uas ib tug neeg raug tsev neeg thuam thiab ntxub, los thuam kuv, thiab muab kuv tso dag ua si vim kuv yog ib tug ntseeg. Yog koj yog ib tug ntseeg nyob rau tsev kawm ntawv, tom hauj lwm, tsev kawm qeb siab, los sis hauv tsev, koj yuav raug cem raug thuam. Koj yuav raug cem tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qhov ruam. Koj sim ua neeg zoo, neeg yim huab yuav ntxub koj. Nov yog ib qhov uas sim siab loj heev. Cov hluas feem coob yeej tiv tsis dhau. Lawv xav tau “phooj ywg” tshaj tau Vajtswv. Ob yam yuav tshwm sim “los ntawm” cov neeg tsis ntseeg Vajtswv.

1. Yog koj dim lawm tiag, neeg yeej tsis nyiam koj. Koj yuav ua phooj ywg tsis tau rau neeg ntiajteb thiab tseem tau txais kev kaj siab rau ntawm Tswv Yexus, thiab lawv plam Vajtswv lub tebchaws.

2. Yog lawv muaj phoojywg yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv, lawv yeej tsis tau hloov dua siab tshiab tiag tiag. Vajluskub qhia tias, “Yog leej twg tseem nrog neeg ntiajteb ua phoojywg yog Vajtswv tug yeeb ncuab” (Yakaunpaus 4:4).


Dr. John R. Rice hais tias, “koj pua tau plam…ua phoojywg rau Vajtswv? Yog koj los ua tug ntseeg yeej tsis plam dabtsi hlo li…ib tug phoojywg…koj puas tseem hais tau tias koj yog tug hlub Vajtswv thiab? Ib tug ntseeg Vajtswv lawm tiag yuav tsum plam cov phoojywg uas tsis ntseeg Vajtswv” (John R. Rice, D.D., What It Costs to Be a Good Christian, Sword of the Lord Publishers, 1952, p. 28). The Bible says,

“Tug neeg uas tsis ua raws cov neeg tsis paub Vajtswv yuav tau txais koob hmoov, los sis tug neeg uas tsis ua kev txhau” (Phau Ntawv Nkauj 1:1).

Yog tig rov mus saib cov ntseeg li keebkwm koj yuav pom tau hais tias, txhua tug ntseeg tsis hais txiv neej poj niam yeej cai nws tug kheej tawm ntawm cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv. Sim saib tug txiv neej uas yog Tertullian ua tug qauv. Nws ua neej nyob rau lub sijhawm 160 txog rau 220 A.D. Nws pom tias cov ntseeg raug tsis txom los ntawm nom tswv Loos. Nws pom cov ntseeg raug tsim txom, thiab raug pov rau tsov dua noj. Nws pov qhov no ua rau hloov siab. Nws hais tias, “cov ntseeg Vajtswv yuav tsum muaj tej yam zoo xwb li. Lawv thiaj xeev tso tau txhua hau lawv lub neej,txawm yog lawv txoj sia los xij.” Nws tseem xav tsis thoob txog lawv txoj kev sis hlub. Thaum nws muaj hnub nyoog 35 xyoo nws thiaj li txiav txim siab los ntseeg Vajtswv raws Yexus qab. Nws tseem tig los tiv thaiv cov ntseeg uas raug tsim txom. Nws tau sau ntau phau ntawv tawm tsam cov neeg uas tso kev ntseeg tseg thiab tsim txom cov ntseeg. Thaum kawg nws tau khiav tawm hauv cov ntseeg txiv plig vim yog lawv zoo li neeg ntiajteb xwb. Nws thiaj tau mus koom pab hu ua Monanist, cov ntseeg txog Vajntsujplig zoo li niaj hnub nim no. Thaum kawg nws kuj mus tsim tsa nws pawg ntseeg thiab ua xibhwb rau pawg ntseeg ntawd. Nws yog thawj tug Prostestant. Kuv paub tug tub hluas uas yog neeg Kaulim los ntseeg Vajtswv vim yog nyeem txog Tertulian cov lus qhuab qhia. Cov hluas, yuav tsum coj kom zoo li Tertullian! Raws li coj zoo li Nau-ees thiab Lauj!

Kuv tseem nco txog ib tug txiv neej mua lub npe Peter Waldo. Nws nyob rau Fakis xyoo 1140 txog rau 1205 A.D. Nws yog ib tug tub lag luam ua npluaj nuj. Tiam sis muaj ib hmo nws tug phooj ywg tau tuag rau ntawm nws lub rooj noj mov. Qhov no ua rau Peter Waldo tau loj hloov ua ib tug ntseeg tseeb tiag tiag. Nws pib qhia Vajtswv txojlus, thiab muaj cov neeg coob raws nws. Nws sis zog rau seem kev kawm Vajtswv txojlus thiab kev tshaj tawm. Cov neeg uas raws nws yog cov hu tias Waldensians. Nws qhia zoo li cov neeg ntseeg txiv plig, tiam sis zoo muaj xwm txheej, nws tau tig los qhia txog cov lus hais txog Tswv Yexus mus txog rau hnub nws tuag. 300 xyoo tom qab muaj neeg coob los raws nws ua tug qauv thiab tau mus koom Protestants nyob rau nroog Geneva, Switzerland. Cov hluas, cia li zoo li Peter Waldo! Raws li coj zoo li Nau-ees thiab Lauj!

Ho mus saib ib tug poj niaj muaj lub npe Lottie Moon. Nws nyob rau xyoo 1840 txog rau 1912. Nyob rau xyoo 1872 nws tau mus tshaj tawm nyob rau tebchaws Suav. Lub sijhawm ntawd tebchaws Suav yog ib lub tebchaws ua txaus ntshai heev. Nws tau mus nyiam ib tug xibhwb qhia nyob rau tsev kawm ntawv hu ua Crowford Toy. Ob tug txiav txim siab yuav sib qhaib mus rau qhov yuav sib yuav. Tiam sis thaum Lottie Moo pom tau hais tias, nws tug luag nraug tsis ntseeg Vajluskub tag tag. Qhov no ua rau nws tau txiav txim siab tsis yuav uas tshoob nrog rau tub txiv neej ntawd. Nws cia li tsis yuav txiv li lawm. Xyoo 1912 nws tau muaj mob vim yog nws tau maub nws tej zaub mov coj mus faib rau lwm tug neeg uas qhia Vajtswv Txojlus thiab cov neeg Suav uas txom nyem. Thaum kawg nws nyav li 50 pounds lawm xwb, nws thiaj raug xa rov los rau tebchaws Amelikas. Tiam sis nws tau tag sim neej thaum tabtom taug kev. Niaj hnub nim cov Southern Baptist lub koom haum tseem ua kev cai nco txog nws rau txhua xyoo uas ua kev cai nco txog Yexus yug – lawv tseem muaj kev sis pab nyiaj txiag siv nws lub npe tias “Lottie Moon cov nyiaj fij” xa coj us pab kev tshaj tawm Vajtswv txoj Moo Zoo. Txawm lawv tsis hais txog qhov nws tso nws tug luag nraug tseg vim yog nws tsis ntseeg Vajtswv los. Vajtswv yeej nco ntsoov nws! Cov hluas yuav coj li, Lottie Moon! Raws li coj zoo li Nau-ees thiab Lauj!

“[Vajtswv] tsis tau tso ib tug neeg thaum ub dim, tiamsis tau cawm Nau-ees tug tshaj tawm qhov kev ncajncees rau lwm tug thiab cawm xya tug neeg dim rau lub sijhawm uas Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb. Thiab tau rau txim rau lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas kom raug kub nyhiab mus ua tug qauv qhia rau tug neeg uas ua phem thiab tau cawm Lauj tug neeg ncajncees kom dim, nws muaj kev nyuaj siab vim yog cov neeg ua phem ua qias heev tshaj plaws: (Tiamsis tug neeg uas ncajncees ntawd, ua neej nyob rau hauv cov neeg ntawd thaum nws tau hnov thiab pom, nws lub siab uas ncajncees kub mob heev nyob rau txhua hnub vim yog cov neeg ntawd qhov kev ua phem” (2 Petus 2:5-8).

Dr. Martyn Lloyd-Jones, yog ib tug xibhwb nrov koob nrov npe nyob rau British tiam nees nkaum century, nws tau qhia Vajtswv Txojlus nyob rau 2 Petus tshooj no. Dr. Lloyd-Jones tau xaus nws cov lus qhuab qhia zoo li no,

Kuv xau los ntawm muab lus nug. Koj puas zoo li Nau-ees thiab Lauj? Lub ntiajteb tam sim yeej tig mus zoo tib yam nkaus lub sijhawm uas [nkawd] tseem ua neej nyob. Puas yeej yim rau neeg yuav los hais tias peb yog cov ntseeg Vajtswv? Peb puas txawv, peb puas kav sawv mus qhia?...Peb puas tu siab mob siab rau cov ntsujplig uas tabtom yuav ntsib kev puas tsuaj? Peb puas mob siab thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab tiag tiag? Nov yog ib qhov uas sim kom peb yuav tsum zoo Nau-ees thiab Lauj nyob rau niaj hnub nim no (Martyn Lloyd-Jones, M.D., “The Example of Noah and Lot,” Expository Sermons on 2 Peter, The Banner of Truth Trust, 1983, p. 154).

Sawv ntsug thiab nthuav nej zauj nkauj mus rau zaj 6 nyob rau phau ntawv nkauj. Hu uake!

Kuv lub neej txoj kev hlub muab rau koj, Vajtswv tug menyuam tuag theej kuv
   Kuv yuav ncajncees rau koj, kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv!
Kuv txawm ciaj los tuag yog rau koj, kuv txaus siab rau koj heev!
   Kuv ua neej nrog koj, koj nrog kuv, kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv!

Tam sim no kuv yeej ntseeg lawm hais tias koj tuag kom kuv tau txoj sia;
   Kuv thiaj li los cia siab rau koj, Vajtswv uas yog kuv tug Cawmseej!
Kuv txawm ciaj los tuag yog rau koj, kuv txaus siab rau koj heev!
   Kuv ua neej nrog koj, koj nrog kuv, kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv!

Koj tuag saum ntoo Khaublig, cawm kuv tug ntsujplig kom dim,
   Kuv fij kuv lub neej rau koj, Vajtswv kuv tug Cawmseej!
Kuv txawm ciaj los tuag yog rau koj, kuv txaus siab rau koj heev!
   Kuv ua neej nrog koj, koj nrog kuv, kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv!
(“I’ll Live for Him,” Ralph E. Hudson, 1843-1901; altered by the Pastor).

Kuv txiv tug nyob saum ntuj, thov kom hmo no yuav muaj cov neeg los cia siab rau Yexus, Koj Leejtub – thiab los ntxuav lawv tej kev txhaum los ntawm koj cov ntshav saum ntoo Khaublig. Ntawm koj lub npe. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej mloog Vajtswv, Dr. Kreighton L. Chan: 2 Petus 2:4-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).