Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG POJ NIAM NTAWM COV NEEG COOB

THE WOMAN IN THE CROWD
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub peb hli ntuj 2, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 2, 2014

“Thiab nws hais rau tug poj niam tias, Mintxhais, koj qhov kev ntseeg ua kom koj tug mob zoo; rov mus tsev yam xyiv fab hlo” (Malakaus 5:34).


Tswv Yexus tau ntiab dab tawm ntawm ib tug txiv neej nyob rau pem ntug hiav txwv Kalilais. Cov neeg txawm hais kom Yexus khiav tawm mus. Nws los yeej tsis nyob thiab, Nws thiaj khiav tawm ntawm cov neeg no mus lawm, nws hla ntug dej rov mus rau sab hnub poob lawm. Cov neeg uas raws nws qab los yeej coob kawg nkaus. Muaj ib tug txiv neej txawm khiav tuaj txog ncaug ntua rau ntawm Yexus xub ntiag, hais tias nws tug ntxhais tabtom yuav tuag. Nws hais kom Yexus nrog nws mus, thiab tsa tes rau ntawm nws tug txhais “kom raug kho…thiab ciaj rov tuaj.” Yexus tau nrog nws mus, cov neeg coob coob ntawm txawm raws qab mus thiab, mus ib txhia kuj tawm tsam Yexus thiab.

Lub sijhawm ntawm, txawm muaj ib tug poj niam muaj mob kaum-ob xyoo los lawm. Nws mus cuag ntau tug kws kho mob, tag nyiaj ntau heev, tiamsis nws tug mob loj zuj zus tuaj. Thaum nws hnov tias Yexus kho tau neeg mob zoo. Nws thiab txiv coov neeg coob no, txav los ze rau ntawm Yexus thiab chw Yexus lub ntsho. Lub sijhawm ntawd nws tug mob txawm zoo tamsim ntawd. Yexus hais tias, “Leejtwg chwv kuv lub tsho?” Cov thwjtim hais rau Yexus tias, muaj neeg coob coob chwv koj.

“Tug quaspuj hov paub has tas, nwg tug mob tub zoo lawm. Nwg ntshai ua ib ce tshee quas nyo, nwg txawm lug qhau cev hlo ntawm Yexu kwtaw, mas qha txhua yaam tsua Yexu” (Malakaus 5:33)

Yexus hais rau nws tias, “Mentxhais, koj txoj kev ntseeg ua rau kom koj dawb huv.”

Txhua yam mob uas Yexus kho tau zoo no, yeej qhia meej rau peb tias Nws muaj peev xwm kho tau peb tug ntsuj plig tib yam nkaus. Yog tag kis no koj tseem tsis tau dim, kuv xav kom koj ua tib zoo nloog tug poj niam no lub neej thiab qhov nws hloov dua siab tshiab. Kuv yuav muab plaub lub ntsiab lus coj los qhia txog koj qhov kev hloob dua siab tshiab – koj yuav tsum ua tib zoo mloog!

I. Ib, nws yeej xav kom nws tug mob zoo tiag tiag.

Nws tsis tau dag. Cov neeg uas lam dag tias nws dim lawm cov no yog tug need uas “dag tug kheej xwb” Zoo tib yam li ib txhia ntseeg txheej thaum ub dag los ntawm siv tej lo lus yooj yim nug. Yog neeg “dag tug kheej” Lawv zoo li tug neeg uas nug Yexus tias, “Tsawg tug thiaj dim xwb lov?” (Lukas 13:23). Yog teb lus uas lam nug – dag, tsis tseem ceeb. Lawv lam nug los ntawm tsis muaj siab tiag. Tsis tseemceeb rau tug neeg ntawd. Nws yog tug “rov dag tug kheej.”

Muaj coob leej zoo li no tuaj rau kom peb thov Vajtswv rau. Lawv nug ob peb los lus. Lawv hais mintsi lus. Tiamsis lawv tsis xav dim tiag tiag. Koj yeej qhia tau lintawd vim thaum lawv tawm ntawm peb mus lawv tso daj tso luag ua si. Lawv tsis xav tau kev cawmdim tiag tiag. Lawv tsis yog neeg dag mus dag los. Lawv yog cov uas “dag tug kheej.” Vajluskub hu cov neeg no hais tias,

“Tsis kawm dua, thiab yeej tsis muaj hnub yuav los paub txog qhov tseeb” (2 Timautes 3:7)

Tsis muaj hnub lawv yuav ntsib Yexus, vim lawv tsis mob siab tshawb nrhiav nws tiag tiag. Lawv tsis ua siab ntev, tsis txo hwjchim, tsis rau siab tshawb nrhiav Yexus. Lawv yog cov neeg uas tsis kub tsis txiav, pheej rov “dag tug kheej” – cov neeg uas “Tsis nyiam kawm, tsis muaj hnub yuav los ntsib qhov tseeb.” Tom qab ua lawv tawm ntawm chav tsev thov Vajtswv, koj yeej pom tau hais tias cov neeg ntawd tsis tshwab nrhiav Yexus tiag tiag. Lawv dag xwb, lawv siab tsis ntev “rov dag tug kheej.” Lawv yuav tsis mob siab tshawb nrhiav kev cawmdim txog rau thaum lawv twb poob rau tub tuag teb. Tiamsis thaum ntawd twb lig lawm! Lawv mus tig los paub thaum ua lawv twg plam txhua yam huv tib si lawm.

Yam txawm ntawm tug neeg “dag tug kheej” qhov no yog tug poj niam uas nyob rau peb cov lus qhuab qhia. Nws yeej mob siab thiab xam kom nws tug mob zoo tiag tiag. Nws siv zog tshawb nrhiav kho nws tug mob. Nws zoo cov ua mloog Yexus cov lus samhwm “Siv zog nkag mus lawm hauv” (Lukas 13:34). Lo lus “siv zog” los ntawm lus Kivliv yog agonizomai Peb thiab li muaj lo lus “agony” los ntawm lo lus no los. Tamsim no, puas yog tab tom hais txog tub poj niam no tug mob? Nws mus ntsiab ntau tug kws kho mob. Nws “raug muaj mob ntawm seem cev nqaij daim tawv ntau yam.” Cov kwv kho mos no yeej siv tag lawv lus tswvyim! Los kho tug poj niam no kom zoo! Nws tag nyiaj ntau kawg nkaus rau cov kws kho mob no, tej “tshuaj” nws noj ntawd pab tsis tau nws dabtsi.

Peb thiaj li pom tau hais tias, yog lintawd hnub ntawd nws thiaj li hloov dua siab tshiab! Nws twb yuav tuag. Tiamsis nws kuj raug cawm dim. Nov yog qhov kev cawmdim tiag tiag, koj yuav tsum tau paub txog. Tug neeg “dag tug kheej” yeej tsis muaj hnub dim. Tug neeg uas siv dag siv zog tshawb nrhiav Yexus thiab yuav ntsib thiab ntsib sai sai. Yog – yeej ntsib! “Nej yuav ntsib kuv!”

“Koj nrhiav kuv koj koj yuav ntsib kuv, yog koj tshawb nrhiav kuv kawg koj lub siab” (Yelemis 29:13).

Koj yuav ntsib tug Cawmseej! Koj yuav! Koj yuav! Tsuas yog koj yuav tsum tshawb nrhiav nws “kom kawg koj lub siab” – zoo tug poj niam no!!! Nws yeej xav kom tug mob zoo tiag tiag! Nws yeej xav li ntawd txhua lub sijhawm! Koj puas xav lintawd txhua lub sijhawm thiab? Qhov ntawm puas ua rau kom koj tsis dim? Koj puas tau los txhawj txog qhov no? Koj yuav tsum!

II. Ob, nws tsis tau raug cov kws kho mob uas nws pom kho nws zoo.

Koj twb hais txog cov kws kho mob no lawm. Tiamsis kuv xav hais mintsi txog lawv thiab. Lub ntsiab lus tseemceeb yog li no – tsis muaj ib tug twg yuav kho tau nws zoo! Lawv yeej pab tsis tau nws kiag li – tiamsis tsuas ua kom nws mob loj tuaj xwb.

Tej zaum peb muaj cov hluas tuaj rau peb pawg ntseeg thiab xav kom lawv dim ntawm seem ntsujplig. Lawv pib txhawj txog lawv tej kev txhaum, txoj sia ntev dhawv. Tiamsis lawv mus cuag cov phoojywg uas tsis ntseeg thiab ua rau lawv xav lwm yam. Cov phoojywg tsis ntseeg no yeej qhia rau lawv tias koj yeej tsis muaj teebmeem dabtsi, tso tseg tsis tag mus pehawm Vajtswv lawm. Cov phoojywg tsis ntseeg no zoo li cov kws khov mob uas kho tsis tau tug poj niam ntawd tug mob. Yam lawv ua tau yog ntxiav kom tau tug poj niam no cov nyiaj xwb!

Tej lub sijhawm uas cov tub ntxhais hluas ntseeg txog lawv tej kev txhaum, lawv txawm mus cuag lwm tug xibhwb, muaj cov lus tuam xav tsis tseeb los qhia. Kuv yeej tsis xav kom muaj li no, tiam sis cov xibhwb cuav tamsim no yeej coob kawg nkaus, zoo li cov kws kho mob uas nyob rau peb cov lus qhuab qhia hnub no. Lawv xav kom tso nyiaj – lawv xav tau nyiaj! Tiam sis lawv pab tsis tau tug neeg uas mob seem ntsujplig!

Ntau xyoo los no, kuv kuj mus qhia ntau qhov chaw. Muaj ib zaug tam qab kuv qhia tag, muaj ib tug tub hluas thiab ob tug txhais los cuag kuv. Lawv hais tias lawv yog cov neeg uas ploj lawm, tiamsis kuv qhia tau meej rau lawv tseem tsis tau dim. Lawv los ntseeg thaib quaj rau kuv. Tom qab uas kuv qhia Vajtswv txoj lus tag kuv qhia rau lawv ntau zaug, txog rau thaum lawv los paub meej tias lawv dim lawm. Lawv rov mus tsev yam xyivfab hlo, thiab mus hais qhia rau lawv tug xibhwb tias lawv tau txais kev cawmdim tau lawv tuaj mloog koj cov lus qhuab qhia. Muaj ib tag kis lawv tug xibhwb txawm hu xov tooj tuaj rau kuv. Nthe rov heev hauv xov tooj tias – “Kuv tsis nyiam koj! Kuv tsis nyiam koj! Kuv tsis nyiam koj!” (“kuv tsis nyiam koj” txhais tias “Kuv tsis lees paub koj!”) Tom qab no muaj neeg hais rau kuv tias qhov nws hais li ntawd twb yog nws khib kuv, vim nws xav kom nws ua tug coj cov hluas no los txais kev cawmdim! Cov xibhwb zoo li no, tsis muaj lub siab hlub “Tsis lees yuav” kuv qhov uas coj peb tug tub hluas no los txais yuav kev cawmdim, vim xav kom lawv poob rau tub Tuagteb! Lub siab xam khib li no, nws yuav tsum mus teb Yexus nyob rau hnub txiav txim zaum kawg! Tsis yog txiav txim ua dog dig, tiamsim txiav txim zaum kawg! Cov xibhwb no yeej yog Protestant, lawv yog cov neeg phem, yeej phem zoo ib yam li cov txivplig thiab! Muaj cov neeg zoo li no coob heev rau niaj hnub nim no. Thov Vajtswv pab cawm nej kom dim ntawm cov xibhwb cuav zoo li no! Vajtswv hais rau cov xibhwb cuav no tias,

“Kuv tsis tau xa lawv, siv lawv, yog lintawd lawv yuav tsis tseemceeb dabtsi rau haiv neeg no, Vajtswv hais li ntawd” (Yelemis 23:32).

Muab ntau tug xibhwb uas yog cov Npavtiv los yeej qhia yuam kev li no rau nej thiab – kom nej khiav nej pawg ntseeg mus nkag rau nws pawg – kom lawv tau nej qhov ib feem kaum! Nej cov nyiaj! Kuv suav tau hais tias cov xibhwb no yog “cov tub sab nyhia yaj” thiab cov xibhwb cuav! Thaum los hais txog cov neeg no ua rau kuv mob taubhau! Lawv zoo li tug kws kho mob uas kho tis tau tug poj niam ntawd tug mob!

III. Peb, tug mob raug kho thaum nws mus chwv Yexus tug tw tsho.

Nws txeem cov neeg coob ntawd los rau ntawm Tswv Yexus. Lawv ib leeg ib yeej chwv ib leeg, vim neeg coob heev – Sib txiv – ntsia Yexus ua txujci kho mob! Ib txhia los chwv Yexus, tiamsis tsuas yog tub poj niam ntawd xwb thiab li tau tau txais Yexus hwjchim kho nws tug mob. Zoo li lwm lub sijhawm “cov neeg muaj mob chwv Yexus lub tsho, kom lawv tug mob zoo” (Malakaus 6:56). Tiamsis lub sijhawm no, tug poj niam no xwb tug mob thiaj zoo. Peb yuav hais tsis tau tias yog vim licas thiaj zoo li ntawd. Teb zaum cov neeg ntawm tsis muaj tug uas “Raug xais raws li Vajtswv Vajleejtxiv yeej paub los lawm” (1 Petus 1:2).

Kuv ntseeg tias, nws raug kho vim yog nws qhov kev ntshaw. Zoo li lwm tug neeg txhaum, nws yog ib tug “neeg tuag vim yog yuam Vajtswv txojcai thiab kev txhaum” (Efexus 2:1). Cov neeg ua tuag rau kev txhaum yuav tsum tau txais Vajtswv lub hwjchim ua ntej yuav los rau ntawm Yexus. Muaj ib txhia hu qhov no tias, “tug neeg tshiab.” Tiam sis qhov no yuam kev. Kuv hu qhov no tias “kev ntseeg.” Vim qhov no yog yam xibhwb Povlauj hais

Tug kws pw tsaug zug, Koj ca le tswm dheev hab sawv tseeg huv qhov tuag rov lug. Yexu Kheto yuav ci tsua koj pum kev” (Efexaus 5:14)

Muaj ib zaug Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Koj yuav ua tsis tau ib tug ntseeg yog tsis raug ua kom yog neeg txo hwjchim” (Authentic Christianity, Volume I, The Banner of Truth Trust, 1999, p. 114).

Thaum koj los ntseeg lawm, koj yuav paub tias koj tsis muaj peevxwm kiag li, tag kev vam, tuag hauv kev txhaum. Thaum koj txo hwjchim li no lawm, koj yuav npaj los rau ntawm tug Cawmseej. Koj yuav paub tias tsis muaj ib yam dabtsi pab tau rau koj.

Thaum koj los ntseeg lawm, koj yuav paub tau tias cov lus qhia txog Yexus pab tsis tau kom koj ua neeg zoo, tsuas yog Tswv Yexus tug kheej xwb thiaj li pab koj tau. Dr. Lloyd-Jones qhia meej nyob rau nws phau ntawv, Rooj txhawj siab, los sis Revival Nws hais tom kawg tias “Yog ib yam ua txaus ntshai txawm ib yam kev qhia tseeb txog neeg lub neej” (Revival, crossway Books, 1987, p. 58). Thaum koj los ntseeg lawm! Koj yuav tsum tau Tswv Yexus tug kheej xwb! Koj yuav pom tau hais tias Yexus tug kheej xwb thiaj pab koj tau! Ntxwnyoog los paub tias Yexus yog leejtwg. Tug ntsujplig phem tom Khapawnaus quaj tias “Koj yog khetos, Vajtswv Leejtub…vim lawv paub tias koj Khetos” (Lukas 4:41). Cov ntsujplig phem no paub txog cov lus qhuab qhia. Lawv paub tias nws yog Khetos (tug Mexiyas). Lawv paub tias Yexus yog Vajtswv Leejtub. Lawv paub txog cov lus qhia txog Yexus, tiamsis lawv tsis paub Yexus los ntawm lawv tug kheej. Txhua yam lawv paub yog cov lus qhia hais txog Yexus xwb. Thaum koj los ntseeg lawm, koj yuav tsis txaus siab rau cov lus qhia txog Yexus lawm. Koj yuav xav tau Yexus tug kheej xwb! Thaum koj los paub txog koj tug kheej meej lawm, koj yuav yuav tsis txaus siab rau Vajtswv Txojlus. Tiamsis koj paub meej lawm hais tias Yexus xwb thiaj li cawm tau koj,

“Kuv has le nuav tub yog kuv…. xaav kuas mej muaj sab dawb sab zoo, muaj sab ncaaj sab nceeg, hab ntseeg Vaajtswv tag tag mej txha le txawj sws hlub” (I Timautes 2:5).

Koj yuav tsum paub thiab ntseeg “Tswv Yexus” Tug kheej xwb thiaj cawm tau koj.

“Txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg ntawm yog qhov kws tuabneeg paub koj hab paub has tas, koj tuab leeg yog Vaajtswv hab paub Yexu Kheto kws koj khaiv lug” (Yauhas 17:3).

Koj tsis tag mus paub txog tej yam uas hais txog Vajtswv. Koj yuav tsim paub Vajtswv. Koj tsis tag paub txog tej yam hais txog Yexus. Koj yuav tsum paub Yexus! Nov yog tib txog kev pab kom koj tau txoj sia ntev dhawv! Nov yog tib txog kev pab kom koj dim! Koj yuav tsum paub txog Yexus tug kheej!

Qhov tseemceeb tshaj, xav txog Yexus cawm koj dim ntawm qhov twg! Xav txog lub sijhawm nws tiv kev txom nyem hauv vaj Kebxemanes ua rau nws cov ntshav tawm ua ntshav. Koj puas tau hnov dua tias, tsis muaj ib yam dabtsi tseem ceeb rau koj? Koj puas tau xav li no hauv koj lub siab? Xav txog qhov Yexus tuag theej koj saum Nthoo Khaublig – Tuag theej koj qhov chaw, tuag theej koj tej kev txhaum. Koj puas tau hnov dua tias tsis muaj ib yam dabtsi pab koj tau? Koj puas tau khiav tawm ntawm qhov kev xav no? Koj ua li ntawd KOJ YUAV TSIS MUAJ KEV VAM KIAG LI!

Muaj ib txiv neej laus ntau mus cuag ntau tug xibhwb. Nws nyob ib leeg, tug xibhwb cia nws nyob ib lub tsev me me ntawm pawg ntseeg. Nws tau quaj thiab sau ib zaj nkauj. Nws tug ntsuj plig tuag tau ntau xyoo, thaum kuv must sham txog nws pawg ntseeg. Neeg tseem coj kuv mus saib nws lub tsev. Lawv tseem quaj thaum lawv los hu nws zaj nkauj.

Kuv xav hais rau koj txog qhov kuv paub txog Yexus
   Nws yog kuv tug phoojywg tseeb thaum kuv los ntsib nws;
Kuv xav qhia rau koj paub txog qhov nws hloov kuv lub neej,
   Nws ua tej yam uas tsis muaj tug phoojywg twg ua tau.
Tsis muaj leejtwg hlub kuv zoo li Tswv Yexus,
   Tsis muaj ib tug phoojywg siab zoo npaum Yexus
Tsis muaj leejtwg coj kuv tawm qhov tsaus ntuj thiab kev txhaum
   Ua cas nws yuav hlub kuv ua luaj!
(“No One Ever Cared For Me Like Jesus,” Charles F. Weigle, 1871-1966).

Qhov no tsis yog yam uas pab tug poj niam thiab ua rau nws tug mob zoo, peb mus saib nyob rau nqe ob.

IV. Plaub, nws hloov dua siab tshia thaum nws los cuag Yexus.

Kuv hais tias, tug poj niam ntawd tseem tsis paub tias Yexus yog nws tug phoojywg. Thaum Yexus saib nws, Vajtswv Txojlus hais tias,

“Tug poj niam ntshai…thiaj li los txog caug rau ntawm Yexus, thiab qhia nws qhov tseeb” (Malakaus 5:33)

Nws tseem ntshai Nws. Qhov no qhia rau kuv tias, tug poj niam no tseem tsis tau dim. Nws ntseeg, tiamsis tsis tau hloov dua siab tshiab.

Tiamsis thaum nws ntshai, nws los rau ntawm Yexus. “Tug poj niam khiav tuaj txog caug rau ntawm Yexus” Qhov nws ntshai qhia tau tias nws tsis paub txog Yexus. Tiam sis nws kuj tuaj rau ntawm Yexus, txawm yuav ntshai, los nws kuj tuaj. Nws yeej tsis muaj kev ntseeg dabtsi loj. Nws tsuas yog ib tug poj niam txom nyem uas tsis muaj neeg paub. Tiamsis nws paub tias Yexus kho tau nws tug mob ko zoo. Nws ntseeg tias Yexus muaj kev hlub, tiam sis nws kuj tsis paub txog qhov kev hlub no. Tiamsis nws kuj tuaj rau ntawm Yexus!

Kuv nyiam An Anna W. Waterman zaj nkauj, Griffith twb hu uantej kuv yuav los qhia Vajtswv Txojlus. Kuv nyiam vim yog qhov tseeb. Yog qhov tseeb rau kuv lub neej thiab muaj tseeb rau koj lub neej, yog koj los rau ntawm Yexus.

Thiab kuv, yog, kuv paub,
   Yexus cov ntshav ntxuav tug neeg txhaum kom dawb huv
Thiab kuv, yog, kuv paub,
   Yexus cov ntshav ntxuav tug neeg txhaum kom dawb huv
(“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

Yog koj los rau ntawm tug Cawmseej, Nws yuav cawm koj rau tagkis no sawv ntxov. Nws yuav muab nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum – thiab nws yuav hais rau koj zoo li nws hais rau tug poj niam ntawd,

“Thiab nws hais rau tug poj niam tias, Mintxhais, koj qhov kev ntseeg ua kom koj tug mob zoo; rov mus tsev yam xyiv fab hlo” (Malakaus 5:34).

Yog koj los rau ntawm Yexus rau tagkis no sawv ntxov, nws yuav cawm koj kom dim ntawm kev txhaum, nws yuav coj kuv mus tsev yav tavsu no zoo li nws coj tug poj niam ntawd,

“Koj qhov kev ntseeg ua kom koj tug mob zoo; rov mus tsev yam xyiv fab hlo” (Malakaus 5:34).

Tug phoojywj uas kuv hlub thiab movtshua, yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 5:25-34
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920)


TXHEEJ TXHEEM

TUG POJ NIAM NTAWM COV NEEG COOB

THE WOMAN IN THE CROWD

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thiab nws hais rau tug poj niam tias, Mintxhais, koj qhov kev ntseeg ua kom koj tug mob zoo; rov mus tsev yam xyiv fab hlo” (Malakaus 5:34).

(Malakaus 5:33)

I.   Ib, nws yeej xav kom nws tug mob zoo tiag tiag, Lukas 13:23;
2 Timautes 3:7; Yelemis 29:13.

II.  Ob, nws tsis tau raug cov kws kho mob uas nws pom kho nws zoo,
Yelemis 23:32.

III. Peb, tug mob raug kho thaum nws mus chwv Yexus tug tw tsho,
Malakaus 6:56; I Petus 1:2; Efexus 2:1; 5:14; 2:5;
Lukas 4:41; I Timautes 2:5; Yauhas 17:3.

IV. Plaub, nws hloov dua siab tshia thaum nws los cuag Yexus,
Malakaus 5:33.