Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJLUSKUB THIAB NAU-EES LUB NKOJ

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Rau hli 18, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 18, 2017

“Peb yuav khiav tawm ntawm nws mus, saib tsis tau thiab tsis hwm nws” (Yaxayas 53:2-3)


Nov yog rau koj ua yog koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, koj khiav nkaum Tswv Yexus, koj saib tsis tau Tswv Yexus, koj tsis hwm Yexus, nov yog qhov koj xa rau Tswv Yexus, koj yuav hais tias nov yog tsis yog koj, koj yuav hais tias koj yeej tsis xav rau Yexus zoo li no, koj hais tias koj hlub Yexus, tiam sis kom rov dag koj tug kheej, Yelemis hais tias, “siab yog dag los tshaj plaws” (Yelemis 17:9), koj xav hais tias koj yeej tsis muaj siab phem vim koj hlub Yexus, koj lam hais tias koj muaj siab ncajncees, tiam sis yuam kev, vim yog “phem tshaj txhua yam” tsis muaj ib yam dabtsi yuav phem npaum li koj lub siab, vim yog lub siab phem, siab tsis zoo, tsis muaj kev hwm, koj lub siab tsis paub hwm “txhua yam huv si” tsis muaj ib yam yuav phem npaum li koj lub siab.

Koj rov los hais rau koj tug kheej thiab hais tias koj yeej tsis muaj siab phem zoo li lwm tug, koj hais yog lawm, tej zaum qhov no yog lawm, tiam sis koj twg tsis paub txog qhov tseeb vim yog neeg txhua tug lub siab phem vim yog kev txhaum, kuv tseem pom tau li no tau ntau xyoo los lawm, tiam sis koj tig rov los rau seem kev txhaum thaum pib, kuv xav tias qhov no yog qhov uas ua rau nws zais “nws lub ntsej muag ntawm Nws” zoo li Adas khiav nkaum Vajtswv hauv lub vaj Adees.

“Peb yuav khiav tawm ntawm nws mus, saib tsis tau thiab tsis hwm nws” (Yaxayas 53:2-3).

Koj tsis rau nqe rau Yexus, koj xav hais tias Yexus tsis tseem ceeb.

Koj ua neeg nyob zoo li tug neeg txhaum – uas dag hais tias hlub Yexus, thiab hais tias koj yeej hwm Nws tiag tiag, tsis yog tias yuav los lees yuav qhov tseeb hauv koj lub siab, vim hauv koj lub siab yeej qhia koj tias – koj yuav tsum txhob xav phem rau koj lub siab.

Hauv koj lub siab puas muaj kev hlub pub rau Yexus tiag tiag? Koj hais li no puas tau? Ua tig zoo mloog thiab hais tias koj puas hais li no tiag tiag (qhia qhov tseeb) – koj puas hais tias “Vajtswv Txojlus tseem ceeb thaum kuv los ntsib tug Tswv Yexus”? koj puas muaj cuab kav hais li ntawd? Yog tsis yog, qhov no yuav qhia tias koj yeej tsis hlub tiag zoo li Emi Zabalaga!

Koj puas kam hais li no: “Yexus raug ntsia saum ntoo Khaublig rau kuv, thaum kuv tseem yog nws tug yeebncuab, thiab kuv yuav tsis ua phem rau nws lawm, qhov no ua rau kuv tu siab, Tswv Yexus muaj Nws txoj sia rau kuv, nov thiaj ua rau kuav yuav muab txhua yam pub rau Nws…Tswv Yexus yog tug tso kuv dim, qhov chaw rau kuv so, thiab yog kuv tug Cawmseej, kuv yeej ua tsis tau dabtsi rau Nws, kev ua Yexus tes dej nu ua rau kuv zoo siab”? koj puas kam hais cov lus no los ntawm lub siab dawb paug – zoo li John Cagan hais rau lawv? Yog koj ua ob siab, puas yog vim koj paub tias koj khiav nkaum Yexus, thiab tsis kam yuav Yexus tiag tiag?

Ib qhov los sim txog koj txoj kev hlub ua muaj rau Yexus yog los paub txog koj li kev txhaum, txog rau thaum koj los paub tias koj tsis kam yuav Yexus, koj yeej tsis hwm Yexus tiag! Yexus hais tias,

“Thaum nws [Vajntsujplig] los lawd nws yuav ua rau lub ntiajteb paub tseeb txog lub txim…Hais txog lub txim mas yog vim lawv tsis ntseeg kuv” (Yauhas 16:8, 9).

Yog koj tsis los paub txog kev txhaum thiab qhov tsis kam yuav Yexus, yeej yog qhov tseeb tias “tsis hwm nws tiag” Dr. W. G.T. Shedd hais tias “Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm hauv neeg lub siab txog rau thaum neeg los paub txog kev txhaum ntawm lawv tug kheej” kev txhaum yog qhov faib lawm tawm ntawm Vajtswv.

Koj yuav pom tias Yexus tsis tseem ceeb txog rau thaum koj yog
   Tug pheej ua si.
      Ntshai kev tuag.
         Tso koj tug kheej tseg.
            Los lees kev txhaum.

Ib txhia yuav hais tias “cov no yeej tsis yooj yim yuav los coj” tiam yog yam tseem ceeb koj yuav tsum ntau npaj!

Tswv Yexus yog tug tseem ceeb nyob rau hauv Vajluskub, thaum Yexus los cuag ob tug Thwjtim, nws nrog ob tug tham ntev ntev, nthuav mus rau Lukas 24:24-27, nyob rau daim 1112 the Scofield Study Bible. Thov sawv ntsug thaum kuv los nyeem txog nqe no.

“Yexus txawm hais rau ob tug tias? Au neeg ruam thiab tsis kub siab ntseeg txhua yam uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais cia lawd. Tus Khetos yeej yuav tsum raug txom nyem li ntawd thiaj li tau nws lub hwjchim ci ntsa iab los tsis yog [qhia] Ces Yexus txawm txhais Vajtswv txojlus txhua nqe uas ntsig txog nws rau ob tug mloog pib kiag ntawm Mauxe mus rau cov xibhwb cev Vajtswv lus huvsi” (Lukas 24:25-27).

Yexus siv ntau teev los qhia lawv txog qhov no, nyob rau Vajluskub yeej ntev heev, 984 daim nyob rau kuv phau Vajluskub uas yog King James, thaum Yexus hais mus txog rau Chivkeeb tshooj 6, 7, 8, nws tau los txhais tias Nau-ees lub nkoj hais txog Nws, zoo li Nws yog Nau-ees lub nkoj, thaum dej nyab ntiajteb, thiab lub nkoj, Nws qhia lawv “txhua yam yog hais txog Nws tug kheej” (Lukas 24:27), Chivkeeb tseem ceeb heev Nws thiaj li yuav tsum tau coj los qhia.

Qhov tseeb tiag tshooj rau, xya, thiab yim muaj cov ntsiab lus tseem ceeb nyob rau hauv, vim cov duab ntawd qhia txog Tswv Yexus, Thiab thaum nws los hais cov ntawv uas Mauxes ua tug sau, neeg sau Chivkeeb, thiab txhais “txhua yam lus qhuab qhia hauv hais txog Nws tug kheej” (Lukas 24:27), nws qhia tias lub nkoj ntawd yog hais txog Nws.

Yog, Yexus yog tug tseem ceeb tshaj nyob rau phau Vajluskub ntag nro, thiab thaum los kawm txog lub nkoj ntawd muaj ntau yam uas qhia rau peb kawm txog Tswv Yexus, hauv Vajluskub muaj ntau yam qhia tias Nws zoo li “tug uas Vajluskub txhua qhov hais txog Nws tug kheej” (Lukas 24:27).

I. Ib, lub nkoj zoo yog daim duab qhia txog Yexus ua neeg saib tsis muaj nqe.

Zoo li kuv twb hais, Nau-ees lub nkoj tsis zoo nkauj raws li cov qhia Vajluskub rau menyuam yaus tau muab coj los qhia, Tsis yog, tsis yog! Lub nkoj ntawm xuav ntoo txua, qub qub, tsis hais sab hauv sab nraud, Vajtswv hais tias:

“cia li muab ntoo thuv kaufaw ua ib lub nkoj. Thiab muab kem ua tej chav thiab muab roj ntoo luam sab hauv sab nraud huvsi” (Chivkeeb 6:14).

Lub nkoj ntawm yeej tsis zoo nkauj kiag li, ntev txog li ntawm 500 fij, thiab saib txog li 90 fij, dav yog 60 fij, tsua yog txua los caij, tsis yog coj los muag, tsis zoo nkauj, nkoj dub tsis hais sab hauv sab nraud, daim duab no qhia txog Tswv Yexus. Vajluskub tau hais txog Tswv Yexus hais tias:

“Vim yog nws loj hlob rau Vajtswv zoo li [tsob ntoo] thiab nws zoo li cov cag tawm hauv av los, nws tsis muaj lub cev zoo, thiab thaum peb ntsia nws, tsis muaj neeg yuav nyiam kiag li…nws yuav khiav tawm ntawm nwsmus, saib tsis tau thiab tsis hwm nws” (Yaxayas 53:2-3).

Nov puas qhov neeg xav txog lub nkoj ntawd, thaum lawv pom txawj rau saum av ua ntej dej los nyob ntiajteb? Tsis zoo nkauj kiag li, lawv yeej tsis ntshaw, neeg yeej saib tsis tau thiab tsis lees caij, zoo li Yexus ntag, lawv khiav tsis kam los rau lub nkoj, zoo li neeg tsis kam los rau ntawm Yexus, neeg saib tsis tau lub nkoj ntawd zoo li neeg yeej saib tsis tau Yexus thiab tsis lees yuav Nws.

“Lub nkoj ua tsis muaj nqe ntawm no cawm peb tau licas?” lawv yuav tsum hais tias, thiab niaj hnub nim no neeg yeej tsis kam lees yuav Tswv Yexus thiab los txais kev cawmdim los ntawm mloog cov lus qhuab qhia, lawv xav tias “peb yuav swb peb tug kheej txhua txhua hnub tau licas, thiab tso kev lom zem khiav mus nyob hauv lub nkoj qub qub ntawd?” Mathais tshooj nees nkaum plaub, peb caug xya qhia li no rau peb:

“Tiam uas Nau a nyob zoo li cas, ces thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los kuj yuav zoo ib yam li ntawd. Rau qhov ua ntej uas dej tsis tau nyab, tej neeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas [Nau ee] nkag rau hauv lub nkoj, mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi. Thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los yuav zoo ib yam li ntawd” (Mathais 24:37-39).

Qhov no qhia tias cov neeg ntawd yeej tsis xa tso kev haus dej hau cawm, lawv yeej tsis xav tso kev lom zem tseg, yog vim licas lawv thiaj yuav tsum tso tej yam kev lom zem no tseg, lawv “ua si” lavvoov, thiab haus dej haus cawv – thiab lom zem – thiaj li tsis xa nkag mus rau hauv lub nkoj vim tsis muaj kev “lom zem nyob rau hauv, lawv xav li ntawd.

Tiam sis lawv yuam kev lawm, hauv ntiajteb no tsuas muaj ib qhov uas “lom zem” xwb yog thaum mus nyob hauv lub nkoj es dej los nyab ntiajteb, Nau-ees thiab nws tsev neeg nyob uake, noj uake thiab yug cov tsiaj rau lub sijhawm uas dej los nyab ntiajteb.

Lub nkoj ntawd cev yog pawg ntseeg uas pab cawm tau neeg rau lub sijhawm uas muaj kev nyuaj siab uas yog dej nyab, Nau-ees thiab xya leej uas yog nws tsev neeg tsuas yog hauv pawg ntseeg xwb hauv ntiajteb rau lub sijhawm ntawd, thiab yog lub sijhwm zoo kawg nkaus uas lawv nyob uake, pehawm Vajtswv uake, thiab nyob kaj siab hauv lub nkoj.

Tab sis tsis yog hais tias txoj kev hloov dua siab tshiab neeg saib peb lub zos lub tsev teev ntuj niaj hnub no? Muaj ntau poob niam txiv hais tias, "Vim li cas cov neeg hluas xav kom muaj nyob rau hauv lub tsev pehawm heev npaum li cas? Yuav ua li cas lawv thiaj nyiam? Lawv tsis muaj haus, tshuaj, los yog tsiaj qus tog nyob rau hauv lub tsev teev ntuj. Lawv tsis muaj cai nrog txiv neej pw nyob rau hauv lub tsev teev ntuj. Tab sis lawv zoo li xav kom yuav tsum muaj tag nrho cov sij hawm. Yuav ua li cas yog muaj hais txog tus dab tuag, laus lub tsev teev ntuj lub tsev txoj kev hauv plawv nroog, uas yuav ua rau kuv tus tub los yog tus ntxhais xav yuav muaj txhua lub sij hawm?"

Zoo, koj muaj peev xwm teb tau koj cov tsis ntseeg tsev neeg thiab cov phooj ywg no: "Lub tsev pehawm Vajtswv yog peb lub nkoj. Nws cawm peb los ntawm lub hlawv tawm, kho siab ntiaj teb no peb siv los mus nyob rau hauv. Tam sim no peb nyob rau hauv no lub zos Baptist lub tsev teev ntuj. Peb muaj ntau huv si, zoo kev lom zem ntawm no nyob rau hauv lub tsev teev ntuj tshaj peb puas tau ua npau suav tau! Yog vim li cas yuav kho siab? Los tsev - lub tsev pehawm Vajtswv! Nyob rau hauv no dab tuag, dog dig seeb qub tsev teev ntuj lub tsev, peb pom muaj ib qhov chaw nkaum los ntawm ib tug txias thiab kho siab ntiaj teb no. Yuav tsis koj tuaj nyob rau hauv thiab nrhiav kev xyiv fab thiab kev phooj ywg, thiab kev nyab xeeb peb tau pom nyob rau hauv lub zos lub tsev teev ntuj, lub tsev uas muaj sia nyob Vajtswv? Thov tuaj nyob rau hauv tsis tu ncua mus rau qhov nkoj, pawg ntseeg no, qhov twg koj yuav nrhiav tau cov tib thaj yeeb nyab xeeb thiab kev lom zem peb tau pom."

Yog, lub nkoj yog ib tug dab tuag, dub qub tshaj plaws, tiam sis nws yog ib qho chaw muaj kev xyiv fab, kev phooj ywg thiab kev hlub. Tuaj hauv tsev! Tau rau hauv no saib tsis taus cov laus nkoj ntawm lub zos lub tsev teev ntuj rau peb. Koj yuav tau txais kev cawmdim, thiab koj yuav muaj ib tug zoo siab lub neej nrog peb!

II. Ob, lub nkoj yog daim duab qhia txog Yexus cov Ntshav.

Nthuav Vajluskub mus rau Chivkeeb tshooj rau nqe kaum plaub, Vajtswv hais rau Nau-ees:

“Koj cia li muab ntoo thuv kaufaw ua ib lub nkoj. Thiab muab kem ua tej chav thiab muab roj ntoo luam sab hauv sab nraud huvsi” (Chivkeeb 6:14).

Phau ntawv uas yog hu tias Conservative commentator H. C. Leupold txhais “Thiab muaj tshuaj plees lub nkoj ntawd sab nraud thiab sab huv si” (Exposition of Genesis, Baker, 1976, volume 1, p. 269).

Dr. Leupold Qhia rau peb paub txog cov roj uas coj los nplaum lub nkoj ntawd.

Lo lus “nplaum” (qinnim) yog siv hais txog “vas” qhia tias cov chaw ua nyob hauv lub nkoj ntawd muaj chaw rau txhua yam tsiaj nyob…nov tsis yog nkoj, tiam sis zoo li lub tsev uas yog loj thiab zoo li lub nkoj, lub nkoj no tsis tau txuas los caij taug dej, tiam sis txhob txwm txua los nyob rau saum nplaim dej, vim yog tiv thaiv dej nyab, yog li no thiaj li muab “tshuab nplaum” (kopher) sab hauv sab nraud huv si (ibid., p. 270).

Dr. Leupold txhob txwm los txhais lo lus “kaphar” uas yog los ntawm lo lus “kopher” (ibid.).

“Kaphar” yog lus henplais txhais tias “tuag theej” nyob rau hauv Vajluskub, yog hais txog kev ua ib yam dab tsi uas yog “kaphar” txhais tias “tuag theej” muaj xya caum zaug nyob rau Vajluskub qub.

Levikevcai17:11 hais meej txog lub ntsiab lus ntawm no

“Rau qhov txhua yam uas ciaj sia txojsia yog nyob hauv cov ntshav. Kuv pub cov ntshav rau nej siv saum lub thaj ua kevcai ntxuav nej tus kheej kev txhaum, rau qhov cov ntshav yog yam uas ntxuav tau kev txhaum vim ntshav yog txojsia.” (Levikevcai 17:11).

Yog li no lo lus “tuag theej” yog txhais tias “kaphar” uas yog txhais tias “qhwv” Yexus cov ntshav los “qhwv” peb tej kev txhaum. Vajluskub tshiab txhais tias:

“Cov uas tau txais kev zam txim tau nyob kaj siab lug, yog cov uas nws tej kev txhaum raug muab faus lawm” (Loos 4:7).

Yog li no lub nkoj ntawd thiab qhwv tsis pub dej nkag tau rau hauv vim yog kev rau txim rau need ntiajteb. Thaum koj los rau ntawm Yexus, koj raug Tswv Yexus cov ntshav qhwv, Vajtswv qhov kev txiav txim yuav tsis raug koj, Vajtswv hais rau Nau-ees “Los…rau hauv lub nkoj” (Chivkeeb 7:11), Thaum Nau-ees los rau hauv, nws nyob rau hauv lub nkoj uas raug qhwv zoo heev, qhov no yog qhia txog Tswv Yexus cov Ntshav, thaum koj los rau Yexus, koj raug qhwv los ntawm Yexus cov Ntshav, thiab koj “tej kev txhaum raug qhwv” (Loos 4:7)!

“Tswv Yexus cov ntshav ntxuav peb tej kev txhaum” (1 Yauhas 1:7).

Yog li no Yexus thiaj li tuag saum ntoo Khaublig – Nws cov Ntshav ntxuav kev txhaum pov tshe

“Cov uas tau txais kev zam txim tau nyob kaj siab lug, yog cov uas nws tej kev txhaum raug muab faus lawm” (Loos 4:7).

III. Peb, lub nkoj yog daim duab sawv qhov tuag rov los.

Lub nkoj ntawd yog hais txog kev sawv qhov tuag rov qab los, lub nkoj los nyob rau saum Roob Alalaj uas yog qhov chaw Yexus sawv qhov tuag rov los.

Tam sim no kuv xav kom koj paub txog qee yam, sim mloog Chivkeeb tshooj yim nqe kaum yim:

“Nau a thiab nws tus pojniam thiab nws tej tub tej nyab txawm tawm los (Chivkeeb 8:18).

Nov yog daim duab qhia txog Yexus sawv qhov tuag rov los:

“Thaum dhau hnub Xanpatau lawm, yog hnub athib thaum kaj ntug txoog Maivliag Madala thiab dua ib tug Maivliag txawm mus saib lub qhov ntxa. Ua ciav ntuj txawm qeeg ntseeg nkaws heev. Tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj nqes los muab daim lag zeb dov tawm, ces txawm zaum saum daim lag zeb ntawd. 3Saib tug tubtxib ntawd mas zoo li xob laim thiab nws cev tsoos tsho dawb paug li daus xib daus npu. Cov tub rog uas zov ntxa ntshai tus tubtxib saum ntuj ntawd tshee hnyo thiab zoo yam li neeg tuag. Tus tubtxib saum ntuj thiaj hais rau cov pojniam tias, “Tsis txhob ntshai, kuv paub tias neb tuaj nrhiav Yexus uas raug muab teem rau saum tus khaublig ntoo. Nws tsis nyob ntawm no, nws twb ciaj sawv los lawm raws li nws twb hais tseg lawd. Cia li los saib lub chaw uas nws pw.” (Mathais 28:1-6).

Zoo li thaum Nau-ees los rau hauv lub nkoj, Tswv Yexus los tawm hauv qhov ntxa los, hais tias “Nau-ees mus rau hauv, thiab nws cov tub, thiab tug poj niam, thiab nws cov nyab nrog nws mus rau hauv” yog daim duab qhia txog cov ntseeg raug coj mus qaum ntuj mus ntsib Yexus rau saum ibn ta ntuj (1 Thexalaunike 4:16-17), Nau-ees los rau hauv lub nkoj, Tswv Yexus los tawm hauv qhov ntxa los, Nws tsev neeg mus rau hauv lub nkoj piv txog cov ntseeg raug coj mus qaum ntuj.

Txhua yam hais los saum no yog cov xwm txheej qhia txog Yexus, Dr. John Warwick Montgomery hais tias,

Nau-ees lub nkoj yog qhov kev tso tawm – los ntawm Vajtswv qhov kev hlub ntawm dej thiab [lub nkoj] – ua rau cov neeg txheej thaum ub pom txog cov lus qhuab qhia txog kev cawmdim zoo li hais txog kev cai tshiab, lub nkoj ntawd lost tseem qhia txog cov ntseeg (tsuas yog cov neeg uas tshawb nrhiav Vajtswv txoj kev hlub thiab li dim ntawm dej nyab ntiatjeb) lub tuam tsev ntawm yog (yog lo lus “nave” los ntawm Latin yog “navis” “nkoj”) Cov ntseeg txheej thaum ub [raug coj] – xws li nyob au hauv qhov ntxa – lub nkoj ntawd los tseem piv txog qhov ntxa, uas yog qhov Vajtswv tsa cov ntseeg sawv qhov tuag rov los rau hnub kawg, zoo li Vajtswv tau cawm Nau-ees tsev neeg thaum dej nyab ntiateb (John Warwick Montgomery, Ph.D., The Quest for Noah’s Ark, Bethany, 1972, p. 284).

Nyob rau ntau pua xyoo dhau los Justin Martyr hais tias:

Nau-ees tug neeg ncajncees thiab lwm tug neeg uas dim dej nyab yog nws poj niam, nws peb tug tub thiab lawv cov poj niam, tag nrho yog yim leej qhov no qhia txog Vajtswv lub hwjchim uas yog Tswv Yexus sawv qhov tuag rov qab los, lub sij hawm no Yexus “thawj tug ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim” tau los tau hauv ntawm txhua txhia haiv neeg, yog tug thawj ntawm cov neeg uas ua kevcai rau dej, thiab tug ntoo Khaublig, zoo li Nau-ees raug cawm vim yog lub nkoj ntoo ntawd, nyob rau saum nplaim dej cawm nws tsev neeg (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, cxxxvii, 1-2).

Zoo li cov ntseeg thaum ub tau pom, Vajluskub yeej yog qhia txog Nau-ees lub nkoj (1) yog lub nkoj qub qub, tsis muaj leej tug xav saib, neeg tsis nyiam Tswv Yexus, thiab Vajtswv txoj lus saib zoo li ruam kawg, (2) lub nkoj ntawd raug muab roj los nplaum sab hauv sab nraud, daim duab no qhia txog Tswv Yexus cov Ntshav los ntxuav tug neeg txhaum uas hloov dua siab tshiab, kom Vajtswv txhob pom tug neeg ntawd tej kev txhaum, (3) lub nkoj ntawd los nyob rau saum roob, Nau-ees tawm hauv lub nkoj lost seem ciaj sia, yog diam duab qhia txog Yexus tawm qhov ntxa rov los, sawv qhov tuag rov los.

Tshuav ib qhov thiab, lub nkoj ntawd los nyob saum roob, nov yog qhia txog cov ntseeg raug coj saum roob Xi-oos, Vajtswv lub nroog, uas yog ntuj ceeb tsheej peb, tam sim no Yexus nyob rau qaum ntuj, ntawm Vajtswv sab tes xis, los rau ntawm Yexus koj thiaj raug cawm, los rau ntawm Tswv Yexus koj tej kev txhaum thiaj li yuav “raug qhwv” los ntawm Yexus cov Ntshav, los rau ntawm Yexus, koj thiaj li yuav mus rau ntuj ceeb tsheej, zoo li Nau-ees thiab nws tsev neeg dim ntawm dej nyab, koj dim tub tuagteb, koj yuav tsum los rau ntawm Yexus, zoo li Nau-ees tawm hauv lub nkoj los!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Mathais 28:1-6
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Saved by the Blood” (S. J. Henderson).


TXHEEJ TXHEEM

VAJLUSKUB THIAB NAU-EES LUB NKOJ

THE GOSPEL PICTURED BY THE ARK OF NOAH

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Peb khiav tawm ntawm nws, nws raug neeg saib tsis tau, thiab tsis hwm nws” (Yaxayas 53:3).

(Yelemis 17:9; Yauhas 16:8, 9; Lukas 24:24-27)

I.   Ib, lub nkoj yog daim duab Yexus yog tug tsis muaj neeg nyiam,
Chivkeeb 6:14; Yaxayas 53:2-3; Mathais 24:37-39.

II.  Ob, lub nkoj piv txog Yexus cov Ntshav, Chivkeb 6:14;
Levikevcai 17:11; Loos 4:7; Chivkeeb 7:1; 1 Yauhas 1:7.

III. Peb, lub nkoj piv txog kev sawv qhov tuag rov los, Chivkeeb 8:18;
Mathais 28:1-6; 1 Thexalaunike 4:16-17.