Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUDAS QHOV KEV HLOOV SIAB CUAV

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles, Vajtswv hnub, Plaub hli ntuj 2, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 2, 2017

“Thaum tug Yudas uas ntxeev siab pom tias Yexus yuav rau teem txim cia li hloov siab, coj cov nyiaj ntawm coj mus rau cov povthawj thiab cov thawjcoj, thiab hais tias kuv tau ua txhaum ntxeev siab rau cov ntshav uas dawb huv, cov neeg ntawd hais tias tej ntawd tsis yog peb haujlwm, koj yuav tsum ev koj, Yudas thiaj li muab cov nyiaj hauv pov rau hauv lub tuam tsev, thiab tawm mus dai caj dab tuag” (Mathais 27:3-5).


Mathais 27 hais txog lub sihawm sawv ntxov, tom qab uas Tswv Yexus raug ntes hauv lub vaj Kebxemanes, thiab tom qab coj mus ntsib cov povthawj hauv lub tuav tsev txiav plaub ntug Xehedis, thiab tom qab lawv hais cov lus povthawj cuav tawm tsam Nws, thiab tom qab Nws raug nplawm thiab ntau plhu thiab raug thuam, thiab tom qab Petus tsis lees paub Nws.

“Thaum tag kis sawv ntxov, txhua tug povthawj thiab cov thawj coj cov neeg ntawd los sab laj tawm tsam Yexus thiab tua nws kom tuag: thaum lawv ntes tau nws, lawv coj nws mus, thiab muab nws cob rau Pooti-as Pilaj tug tswv zog” (Mathais 27:1-2).

Lawv coj Yexus mus rau cov povthawj lub tuam tsev, Yudas los rau sawv ze Yexus, tiam sis Yudas tsis tau los thov txim thiab thov kev zam txim, Nws puas tig los cuag Yexus, txawm yog sijhawm lig lawm, tej zaum nws tseem yuav dim, tiam sis tug tub sab uas nyob rau ntawm Nws ib sab saum ntoo Khaublig raug cawm dim ua ntej nws yuav tuag, yog vim licas Yudas ho tig mus cuag cov povthawj ho tsis los cuag Yexus kom zam nws lub txim? Kuv ntseeg tias vim ob nqe lus no.

I. Ib, Yudas tau muab nws tug kheej zwm rau qhhov kev txhaum uas zam tsis tau rau.

Yexus hais tias,

“Yog vim lino, kuv hais rau nej tias, txhaum yam kev txhaum zam rau neeg tau, tiam sis tsuas yog qhov uas saib tsis tau Vajntsujplig tug dawb huv yuav zam tsis rau neeg tsis tau, leej twg thuam neeg leej tub tau zam txim rau tug ntawd tau thiab yog leej twg hais lus saib tau Vajntsujplig yuav zam tsis tau rau tug ntawd” (Mathais 12:31-32).

Dr. John R. Rice hais txog Yudas li no, “Ua qhov kev txhaum uas zam tsis tau” qhov ntawd vim yog nws mus ua qhov kev txhaum ua zam tsis tau rau nws, Dr. John R. Rice hais tias,

Qhov kev txhaum uas zam tsis tau ntawd yog yam uas tsis lees paub txog Yexus…qhov ntawd ua rau Vajtswv tsis nrog tug neeg ntawd nyob mus tag ib txhi, thaum ntawd [Vajntsujplig tug Dawbhuv] tsis ua hauj lwm rau nws lub siab, thiab ua kom tug neeg ntawd ntshawv txoj kev cawmdim…thaum tug neeg [ua qhov kev txhaum uas zam txim rau tsis tau] yog lub sijhawm uas Vajtswv khiav tawm tug neeg ntawd mus lawm, txhua tug neeg uas tig los cuag Vajtswv yuav tsum yog Vajntsujplig ua tug coj xwb los sis ua hauj lwm rau tug neeg ntawm lub siab, yog [Vajntsujplig tug Dawbhuv] khiav tawm mus lawm, Vajtswv yuav tsis cawm tug neeg txhaum ntawd lawm (John R. Rice, D.D., A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, p. 183; comments on Matthew 12:31-32).

Dr. Rice zaj nkauj “If You Linger too Long,” hais txog Yudas li no,

Koj tos ntev tshaj qhov uas ua rau tsis lees yuav tug Cawmseej,
   Txhua yam uas yog Nws qhov kev hlub thiab kev zoo
Koj noj yam uas tsis pub noj, koj mloog Ntxwnyoog cov lus
   Koj lub siab thiaj li tawv, kev txhaum npog koj lub siab,
Koj thiaj li yuav tsis tau txais kev hlub thiab yuav raug txiav txim
   Koj tos ntev ua rau Vajntswv ncaim mus lawm;
Koj yuav quaj thiab nyiav licas yog kev tuag los caum cuag koj
   Koj tos thiab tshe ntev dhau heev li lawm!
(“If You Linger Too Long,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Yudas “tos ntev ua rau Vajntsujplig ncaim mus lawm” Nws ua qhov kev txhaum uas zam txim rau tsis tau, Nws tsis tig los cuag Yexus rau tagki ntawd, lig tshaj qhov uas yuav los cawm tau nws lawm, lig lawm! Lig lawm! Lig mus tag ib txhi!

Lub sihawm uas koj tsis lees yuav Yexus ntawm
   Tug tsis muaj Vajntsujplig yog tug uas ploj lawm
Koj mus ua txhua yam li koj lub siab ntshaw –
   Koj puas tau lub suav txog cov nqe zog ntawd?
Koj puas tau los suav tug nqe zog uas txog koj tug ntsujplig
   Koj puas yuav ris txhua yam hauv ntiajteb los ntawm koj tug kheej?
Lub sijhawm no los muaj tug ciam kem koj tug ntoo Khaublig,
   Koj puas tau los suav cov nqe zog uas txog koj yog neeg ploj lawm?
(“Have You Counted the Cost?”, A. J. Hodge, 1923).

Koj thov kom koj tsis txhob tos ntev txog rau thaum Vajntsujplig twb ncaim koj mus lawm! Dhau lub sijhawm Nws qhia koj paub txog kev txhaum – los rau ntawm Yexus, Koj yuav tsis muaj sijhawm lawm! Kuv thov koj cia li los cuag Yexus ua ntej yuav lig rau koj mus tag ib txhi!

II. Ob, Yudas qhov kev “hloov siab” yog “kev tu siab rau lub ntiajteb”

Vajluskub hais tias,

“Thaum Yudas, tug uas ntxeev siab rau nws, thaum nws pom tias nws txhaum, nws tug kheej hloov siab rau tug kheej xwb...” (Mathais 27:3).

Lo lus “hloov siab” txhais los ntawm los lus Kislis yog “metamelomai” txhais tau hais tias “tu siab” (Strong), “xav es tu siab rau” (George Ricker Berry). Tiam sis “metamelomai” tsis coj mus rau kev cawmdim, tsuas yog “tu siab” sis yog Vajntsujplig ua kom paub txog kev txhaum, qhov kev tu siab thiab kev quaj ntsuag no tsuas yog coj mus rau kev nyuaj siab, hlub tug kheej, tsis muaj kev vam, xibhwb Povlauj hais tias,

“Vim yog kev tu siab ua raws li Vajtswv dej siab yeej ua rau hloov dua siab tshiab vim yog nws tau txais kev tu siab raws li Vajtswv dej siab” (2 Kaulithaus 7:10).

Kev hloov dua siab tshiab tiag thiaj li yog tu siab rau kev txhaum thiab xav tau Vajtswv qhov no thiaj li coj mus rau qhov kev cawmdim hauv Yexus, los lus no thiaj li txhais tias “hloov siab” raws li hauv 2 Kaulithaus 7:10 txaws Mathais 27:3, qhov uas yog Yudas tsuas yog “hloov siab rau nws tug kheej xwb” Lus Kilis hauv 2 Kaulithaus 7:10 yog los ntawm lo lus no “metanoia” – txhais tias “hloov dua siab tshiab” (Vine) Kuv tub xibhwb uas yog neeg Suav Dr. Timothy Lin (1911-2009) yog tug qhia lus Henplais thiab li Kislis Dr. Lin hais tias, “lub neej tshiab’ ib lub siab tshiab” qhov no yog hais tias Vajtswv xwb thiaj li muaj hwjchim los hloov neeg lub siab tau. Dr. George Ricker Berry (1865-1945) hais tias “metanoia” yog ib lo lus “tshiab [tshaj los metamelomai] uas yog hais txog neeg tej kev hloov siab” (Greek-English New Testament Lexicon). Ib tub neeg sawv ntawv uas muaj lub npe Richard Baxter (1615-1691) hu tias yog “hloov kev ntshaw” – hloov lub siab ntawm Vajtswv thiab kev txhaum, hloov qhov koj hlub thiab koj ntxub.

“Vim yog kev tu siab ua raws li Vajtswv dej siab yeej ua rau hloov dua siab tshiab vim yog nws tau txais kev tu siab raws li Vajtswv dej siab” (2 Kaulithaus 7:10).

Kev hloov rau Vajtswv yog cheem tsum Vajntsujplig, qhov no yog tias Vajntsujplig hloov peb lub siab tshiab, thiab coj peb mus rau qhov kev cawmdim hauv Yexus.

Yudas tsis yog hloov dua siab tshiab tiag nws tsuas yog tu siab raws li nws qhov kev ua txhaum rau lwm tug xwb “thaum nws pom nws tu siab [nws] tug kheej tau hloov siab” Phau Vajluskub King James sau li no tias nws “hloov siab los ntawm tug kheej xwb” Vajtswv tsis tau los hloov, yog tu siab raws li neeg ntiajteb, tsis yog “kev tu siab [yog] tias rau seem kev ntseeg” tsis yog “tu siab rau Vajtswv” uas yog yuav tsum hloov lub siab tiag tiag, tsuas yog tig los hlub nws tug kheej xwb! Tsuas yog “kev tu siab raws lub ntiajteb [coj mus rau] kev tuag” Yudas “thiaj li mus dai nws tug kheej tuag” (Mathais 27:5).

Kha-ees los zoo tib yam [los sis daim duab) li Yudas, Vajtswv hu Yudas “tug menyuam puas tsuaj” (Yauhas 17:12), Yudas yog neeg uas yuav tsum feem xyuam Tswv Yexus qhov kev tuag, “Kha-ees sawv los tawm tsam Anpees uas yog nws tug kwv thiab tua nws” (Chivkeeb 4:8) Phau Scofield hais txog Kha-ees tias “Kha-ees…yog tug qhia txog neeg ntiajteb…uas los paub txog kev txhaum, los sis cheem tsum kev tuag theej” The Scofield Study Bible; note on Genesis 4:1). Kha-ees tsis tau “tu siab rau ntawm Vajtswv” Kha-ees tsis tau “hloov dua siab tshiab kom dim kev tuag” nws tsuas yog tu siab rau nws tug kheej xwb, Kha-ees hais tias “Kuv lub txim loj tshaj qhov kev yuav ris tau” (Chivkeeb 4:13), hlub tug kheej! Nov yog txhua yam uas nws xav, Nws tsuas yog tu siab “raw li lub ntiajteb” tsis yog tu siab qhov uas nws tau ua txhaum, tsuas yog hlub tug kheej li ntawd xwb, ua rau Kha-ess thiaj tsis muaj kev vam, nej ib txhias yuav hais tias nej yeej los paub txog kev txhaum, tiam sis tsis yog, koj tsuas yog tug siab rau koj tug kheej, zoo li Kha-ees, kev hlub tug kheej tsis yog raug ua kom paub txog kev txhaum! Tsuas yog “qhov kev tu siab uas coj mus rau kev tuag xwb.”

Exaus yog ib tug qhia txog (daim duab) Yudas, Exaus muag nws qhov kev yug los ntawm kom tau noj mov xwb, “Exaus sawv ntawm neeg ntiajteb qhov chaw” (ibid., hais xog Chivkeeb 25:25). Thaum Exaus plam nws qhov koob hmoov “nws quaj heev thiab hais rau nws txiv tias, foom koob hmoov rau kuv, rau kuv thiab os kuv txiv” (Chivkeeb 27:34), Exaus zoo li Kha-ees thiab Yudas, tsuas yog “tu siab li neeg ntiajteb” Nws tsis tau “tu siab [thiab] yuav hloov dua siab tshiab tiag” Nws tsuas yog hlub nws tug kheej thiab zoo li Yudas nkawd hais tib yam tias “kuv yuav tua kuv tug kwv Yakhauj” (Chivkeeb 27:41), Phau Vajluskub Henplais hu Exaus “tug uas plam qhov kev ua tug tub hlob vim yog xav txog zauj mov, vim nej los kuj paub, tom qab uas Exaus xav tau puas pheej, nws tsis tau qhov ntawd vim yog tsis muaj lwm txoj hau kev lawm, txawm yog hloov siab thiab quaj los xej” (Henplais 12:16-17). Tsis pom qhov uas yog “hloov dua siab tshiab, los ntawm kev tu siab quaj” Yog Exaus quaj, tsis yog quaj vim yog hloov dua siab tshiab, tiam sis yog quaj rov rau nws tug kheej xwb, txhua yam koj quaj los yog rau koj tug kheej xwb, tsis yog tias tus siab vim yog koj tej kev txhaum, koj tsuas yog “quaj tu siab mus rau txoj kev tuag xwb” thiab tsis dim ib zaug lim!

Kuv vam tias koj yuav tsis zoo li Kha-ees thiab Exaus thiab Yudas, kuv vam tias koj los cuag Yexus los ntawm tu siab rau kev txhaum, tsis yog zoo li Kha-ees, tsuas yog “zoo li neeg ntiajteb xwb…quaj tsis paub txog kev txhaum” kuv vam tias nej yuav tsis zoo li Exaus, tug menyuam puas tsuaj, kuv vam tias koj yuav tsis muaj koj tug ntsujplig cuam rau ntiajteb, kuv vam tias koj yuav tsis zoo li Yudas, ntxeev siab rau Yexus los ntawm ob peb npib nyiaj!

Cia li ntawm hauv ntaijteb los, thiab tawm hauv kev txhaum los! Tawm ntawm kev dag ntxias los cuag Yexus, thaum Vajtswv tseem hu koj, thiab koj lub siab tseem pom tau tias kev txhaum nyob rau nyhav rau hauv, los rau ntawm Yexus thiab los ntxuav ntawm nws cov Ntshav! Los cuag Yexus rau lub sijhawm no, ua ntej yuav lig rau koj!

Thaum koj ntsib kev txiav txim thaum ntawd yuav lig rau koj lawm
   Thaum ntawd koj vim yog koj tos ntev ua rau Vajntsujplig mus lawm
Koj yuav quaj thiab nyiav txog rau thaum kev tuagg caum cuag koj,
   Vim yog koj tos ntev heev thiab ua rau lig lawm tiag!
(“If You Linger Too Long,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Muaj ib tug tub hluas hais rau kuv ib tug xibhwb uas pab kuv yog Dr. Cagan “Lub sijhawm no kuv yuav tsis los ua ib tug Ntseeg” Nws hais yog lawm! Txhaum yam koj kawm thiab thov Vajtswv tsis cawm tau koj los ntawm koj tej kev txhaum, tsuas yog thaum koj tig los cuag Yexus xwb, zoo li ib tug poj niam hais tias “Kuv pib tug los nyuaj siab rau kuv tug kheej” tsuas yog “tug siab li [ntawd] zoo li tug ntseeg Vajtswv xwb thiaj li yuav dim” tom qab uas tig rov los “ntxub” thiab pom kev txhaum hauv siab, thaum ntawd tug poj niam ntawd txawm raug coj los cuag Yexus thiab hloov dua siab tshiab, , thov Vajtswv tug Ntsujplig “ua hauj lwm rau koj” thiab koj “yuav tsis hais lus thiab [koj] yuav los ua tug neeg txhaum rau ntawm Vajtswv” (Loos 3:19), Thov Vajntsujplig coj koj los cuag Yexus thiab txais yuav kev cawmdim ntawm kev txhaum thiab los ntxuav ntawm Nws cov Ntshav, Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Dr. Kreighton L. Chan: Mathais 27:3-5.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“If You Linger Too Long” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

YUDAS QHOV KEV HLOOV SIAB CUAV

THE FALSE REPENTANCE OF JUDAS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum tug Yudas uas ntxeev siab pom tias Yexus yuav rau teem txim cia li hloov siab, coj cov nyiaj ntawm coj mus rau cov povthawj thiab cov thawjcoj, thiab hais tias kuv tau ua txhaum ntxeev siab rau cov ntshav uas dawb huv, cov neeg ntawd hais tias tej ntawd tsis yog peb haujlwm, koj yuav tsum ev koj, Yudas thiaj li muab cov nyiaj hauv pov rau hauv lub tuam tsev, thiab tawm mus dai caj dab tuag” (Mathais 27:3-5).

(Mathais 27:1-2)

I.   Ib, Yudas tau muab nws tug kheej zwm rau qhhov kev txhaum uas
zam tsis tau rau, Mathais 12:31-32.

II.  Ob, Yudas qhov kev “hloov siab” yog “kev tu siab rau lub ntiajteb”
2 Kaulithaus 7:10; Mathais 27:5; Yauhas 17:12; Chivkeeb 4:8, 13;
Chivkeeb 27:34, 41; Henplais 12:16-17; Loos 3:19.