Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
IB TUG VAJTSWV LOJ –
MUAJ HWJCHIM THIAB TXAUS NTSHAI!

A GREAT GOD – MIGHTY AND TERRIBLE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub sawv ntxov, Ib hli ntuj 11, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 11, 2015

“Txhua phau Vajluskub puas leej yog Vajtswv tshoov siab, thiab zoo rau kev qhuab ntuas...” (2 Timautes 3:16).


Lub sijhawm thaum peb qheb phau Vajluskub, yog lub sijhawm uas peb nyeem cov lus uas yog Vajtswv qhia tug kheeb rau neeg. Kuv thov muab Dr. W. A. Criswell (1909-2002) cob los hais dua – Muaj ntau yam peb muaj peevxwm kawm tau los ntawm kev kawm thiab kev saib. Peb muaj peevxwm kawm txog av thiab noob zaub, ntoo thiab txiv ntoo, deb thiab kub, ntse thiab thia nyuj, thiab tej hnub qub uas nyob saum ntuj. Tiam sis qhov tseeb leej twg yog tug tsim tej no? Puas muaj tej yam ua peb lub qhov muag no ntsia tsis pom, peb muaj peevxwm kawm tau? Neeg lub neej no muaj homphiaj li cas tiag tiag? Tej yam zoo li no peb yuav kawm tsis tau los ntawm kev kawm thiab kev saib. Leej twg tsim lub ntiajteb thiab cov hnub qub saum ntuj? Neeg tej kev txawj ntse yeej mus deb heev. Tiam tsis muaj peevxwm yuav los kawm txog yam neeg lub qhov muag ntsia tsis pom. Cov ntsiab lus uas kawm tsis tau los ntawm yam peb pom, hnov txog – Nov yog yam peb kawm tsis tau.

Peb muaj peevxwm ntsia hnub qub mus tag ib sim neej thiab cia li hais tias, leej twg kuj xij los tsim tej no yuav tsum muaj hwjchim heev. Tiamsis Nws lub npe hu licas? Nws zoo licas? Nws puas paub txog peb? Nws puas yua hu peb lub npe? Peb muaj peevxwm kawm txog hnub qub mus tag ib txhi tiamsis tsis muaj hnub yuav paub txog tug Neeg ntawd.

Peb muaj peevxwm los kawm txog yam zoo nkauj thaum hnub yuav poob qhov, thiab tej paj ntoo tom hav zoov thiab cov paj tawg hauv av. Peb muaj peevxwm kawm txog yam zoo nkauj hauv lub ntiajteb. Peb muaj peevxwm hais tias, tug neeg uas tsem tej no yuav tsum muaj kev hlub thiab zoo nkauj zoo raug heev. Tiam sis Nws yog leejtwg? Nws zoo li cas? Peb muaj peevxwm kawm txog lub sijhawm thaum zaj sawv, thiab toj roob hau pe thiab saib hnub poob nyob rau Arizona. Peb muaj peevxwm kawm tej no tag mus li, tiam sis tsis muaj hnub yuav paub txog Nws.

Peb muaj peevxwm saib peb tug kheej. Peb muaj peevxwm kawm txog kev coj no coj ntawm neeg hauv ntiajteb. Kev txog neeg tej kev ua neej, thiab kev ua zoo, peb los hais li no tias tug ua tsim tib neeg yog ib tug uas nyiaj kev ua zoo thiab kev ncajncees. Tiam sis Nws yog leej twg thiab npe hu licas? Nws puas paub peb? Yog vim licas Vajtswv thiaj li tsim peb zoo li no? Tej yam zoo li no muab zais ntawm tib neeg. Tej yam zoo li no yuav paub txog yuav tsum yog Vajtswv ua tug qhia pub rau peb. Yog Vajtswv tsis qhia tug kheej rau peb, tsis muaj hnub uas peb yuav paub txog Nws (adapted from “The Self-Revelation of God,” W. A. Criswell, Ph.D.).

Tiam sis Vajtswv qhia tug kheej rau peb paub nyob rau hauv Vajluskub. Vajluskub yog qhov uas Vajtswv qhia tug kheej rau neeg ntiajteb. Zoo li Petus tau sau tseg cia “Lub teeb ua cig rau qhov kev tsau ntuj” (2 Petus 1:19). Kuv tau kawm txog neeg tej kev ntseeg tau ntau xyoo. Peb paub tau hais tias muaj 600 kev ntseeg nyob hauv ntiajteb. Qhov twg thiaj yog qhov tseeb? Peb paub tau licas? Txawm yuav kawm txog txhua yam kev ntseeg no los tsis muaj hnub yuav paub txog Vajtswv. Vajtswv qhia tug kheej rau nej. Thiab qhov no yog qhov Nws ua. Vajtswv qhia nws tug Kheej rau neeg paub nyob hauv Vajluskub, uas yog “Vajtswv tshoov neeg lub siab sau cov lus qhuab qhia…” (2 Timautes 3:16). Vajluskwb xwb thiaj li qhia kom peb paub txog Vajtswv. Yog tsis muaj Vajluskub, tsis muaj hnub neeg yuav paub txog Vajtswv. Peb yuav tsis paub tias Vajtswv yog Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig. Peb yuav tsis paub txog yog Vajtswv muab rau neeg – Nwg yog tug Vajtswv uas muaj kev hlub, nws yog tug Vajtswv uas dawbhuv, Nws yog tug Vajtswv uas ncajncees, thiab zoo, thiab yog qhov tseeb. Muaj ntau yam peb yuav tsis paub txog Vajtswv tias zoo licas, yog tsis qhia nyob rau hauv Vajluskub. Txhua yam peb paub txog tug Vajtswv tseeb yog nyob rau hauv Vajluskub vim yog,

“Txhua phau Vajluskub puas leej yog Vajtswv tshoov siab, thiab zoo rau kev qhuab ntuas...” (2 Timautes 3:16).

Peb yuav hais licas txog tug Vajtswv uas rau txim rau kev txhaum? Dr. George Buttrick, tsis lees yog cov ntawv uas yog Kev Txhais Vajluskub, hais li no tias, “Tug Vajtswv ntawd yog Ntxwnyoog.” Nws hais tias tug Vajtswv nyob hauv Vajluskub yog “Ntxwnyoog” Robert Ingersoll hu tug Vajtswv hauv Vajluskub uas “Thaum Vajtswv siab nyoov” thiab hais tias “kuv ntxub Vajtswv” Kev ntxub Vajtswv yog ib yam nyob rau cov tub ntxhais kawm ntawv vim yog los ntawm lawv cov xibhwb qhia ntawv nyob rau tsev kawm ntawv. Tiam sis George Buttrick yeej tsis tau kawm txog Vajtswv kiag li, qhov nws ntxwv ntawd yog nyob ntawm nws tug kheej xwb. Ingersoll yeej tsis tau kawma txog Vajtswv li thiab qhov nws ntxub Vajtswv vim yog nws tug kheej xwb. Thiab cov xibhwb qhia hauv tsev kawm ntawv ntxub Vajtswv vim yog lawv tug kheej nkaus xwb.

Peb paub tau licas tias lawv yuam kev? Peb Vajtswv ntau tshaj cov neeg ntawd tau licas? Lo lus teb nyob rau Vajluskub nqe ntawm no,

“Txhua phau Vajluskub puas leej yog Vajtswv tshoov siab, thiab zoo rau kev qhuab ntuas...” (2 Timautes 3:16).

Vajluskub tsis hais sau ua lus Henplais lus Kiv liv puas leej yog theopneustos (tshoov siab, ‘Vajtswv ua pa’) thiab zoo (ōphĕlímos – muaj qab hau) rau kev qhua qhia (didaskalian – qhuab qhia, cov lus qhua qhia). Ib tug neeg txawj ntse uas yog neeg Yerlamas lub npe Dr. Fritz Rienecker hais tias, “Cov ntawv sau [Vajluskub yog] Vajtswv ua pa…cov neeg thaum raug Vajtswv tug ntsujplig ua haujlwm nyob rau hauv lawv thiab hais kom lawv qhuab qhia, hais lus raws li nws tau pom zoo, cov lus no tsis yog lov ntawm neeg los, tiam sis los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj thiab Vajtswv tug Ntsujploig hais kom sau. Txhua pawg ntseeg thaum pib yeej pom zoo [tag nrho] tias yog muaj tseeb lintawd” (Fritz Rienecker, Ph.D., A Linguistic Key to the Greek New Testament, translated from the German by Cleon L. Rogers, Jr.; note on II Timothy 3:16).

Yog lintawd Vajluskub yog lub txhab nyiaj kub ua ntim Vajtswv cov lus; Txhua lo lus tsis hais lus Hebrew thiab lus Kivliv puas leej los “ntawm Vajtswv lub qhov ncauj” xwb! Yam twg peb xav paub txog Vajtswv yuav tsum mus saib nyob rau Vajluskub, tsis yog muaj nyob rau lwm qhov. Zoo li Luther tau hais tseg, “sola scriptura” – Vajluskub xwb yog lub hauv paus ntawm kev ntseeg thiab kev qhuab qhia. Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias, “Tsuaj yog muaj ob yam; tsis hais Vajluskub yuav zoo li muaj hwjchim, los sis peb ntseeg neeg tej tswv yim…txhua yam nyob hauv Vajluskub puas leej yog Vajtswv qhia rau neeg paub” (Fellowship with God, Crossway Books, 1993, p. 104). Yog lintawd thaum neeg hais tias, “Ntawm yog qhov koj lub tswvyim xwb” – Kuv teb tias, “Tsis yog, tsis yog kuv tswvyim, tiams yog Vajtswv lub tswvyim hauv Vajluskub, uas yog Vajtswv cov lus qhuab qhia,”Law txawm hais tias, “Koj yuav muab txhais tau licas?” Kuv hais tias, “zoo tib yam li kuv txhais xov xwm – nws txhais li nws txhais.”

Cov neeg tsis ntseeg yeej tsis ntseeg lintawd. Koj puas paub tias yog vim licas? Vim yog lawv mloog Dabntxwnyoog. Dabntxwvnyoog tau ntxiav peb thawj tug niam kom totaub Vajtswv yuam kev nws hais tias, Vajtswv yeej tsis txhais raws li nws hais tseg (Chivkeeb 3:1-5). Lub niam tswvyim uas ua kom koj tsis ntseeg Vajtswv cov lus, pib puas thaum uas neeg poob rau kev txhaum, thiab neeg raug rhuav tshem! Vajtswv thov pab peb thiab! Txhua yam peb paub txog tug Vajtswv tseeb yog nyob hauv Vajluskub xwb. Kom totaub lo lus kuv hais tias, “Txhua yam peb paub txog tug Vajtswv tseeb…” nyob hauv hauv Vajluskub xwb. Tsis yog nyob rau Koran. Tsis yog nyob rau Mormon phau ntawv. Tsois yog Mary Baker Eddy’s Science thiab Health, tsis yog nyob rau lwm yam ntawv tsis yog nyob rau Jehovah’s Witness phau Vajluskub. Txhua yam paub paub txog tug Vajtswv tseeb nyob rau los ntawm Vajluskub. Vajluskub hais txog Vajtswv zoo licas? Vajluskub hais txog Vajtswv txawv cov neeg tam sim no hais zoo licas. Neeg feem coob uas koj ntsib tom tej tog kev hais txog Vajtswv nyob rau ob nqe lus no,


1. Vajtswv tsis muaj tseeb, los sis

2. Tug Vajtswv ntawd yog tug muaj kev hlub thiab tsis rau txim rau kev txhaum.


Ob lub tswv yim no los ntawm neeg los xwb, thiab qhia tsis tau txog tug Vajtsw tseeb.

Yog, Vajlubkub yeej qhia tias Vajtswv yog tug muaj kev hlub (1 Yauhas 4:16). Tiam sis tug Vajtswv ntawd tseem yog tug Vajtswv ua txiav txim. Vajtswv qhov kev chim tseem muaj ntau tshaj uas yog hais txog kev hlub. Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Yog koj muaj lub ntsiab lus uas yog txiav txim rho tawm hauv Vajluskub, cev koj yuav ntshuav cov ntsiab lus tseeb tsawg nyob rau hauv lawm xwb” (The Heart of the Gospel, Crossway Books, 1991, p. 98). Dr. Lloyd-Jones tseem hias tias, “Qhov teebmeem loj uas neeg tsis ntseeg tias Vajtswv txawj chim, vim yog lawv tsis ntseeg phau Vajluskub uas yog Vajtsswv tshoov siab. Lawv tsim lawv ib tug Vajtswv” (God’s Sovereign Purpose (Romans 9), The Banner of Truth Trust, 1991, p. 212).

Vajtswv qhov kev chim, thiab Vajtswv qhov kev txiav txim yog cov lus uas muaj nyob hauv Vajluskub, tsis hais hauv Vajluskub Qub los sis Vajluskub Tshiab. Lub lim tiam dhau los no kuv tau nyeem Vajtswv txiav rau neeg ntiajteb ntawm cia deb nyab ntiajteb

“Thiab Tswv Yehauvas hais tias peb yuav rhuav tshem tib neeg uas yog peb tsim los ntawm lub ntiajteb” (Chivkeeb 6:7)

“Thiab Vajtswv hais rau Nauees tias txhua yam ntawm caiv nqaib daim taws los txog rau qhov kawg lawm, vim lub ntiajteb puv ntoob rau kev phem vim yog lawv thiab cia li saib peb yuav rhuav tshem lawv nrog rau lub ntiajteb teb” (Chivkeeb 6:13).

“Thiab yam uas ciaj sia hauv ntiajteb raug rhuav tshem tib neeg tsiaj siv ua haujlwm thiab tsiaj nkag hauv av thiab noog saum nruab ntug thiab txhua yam raug rhuav tshem hauv ntiajteb thiab Nauees thiaj txhua yam nrog nws nyob hauv lub nkoj xwb thiaj li dim” (Chivkeeb 7:23).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Kuv tseem nyeem kev txiav txim rau nroog Xoodoos thiab Kausmaulas,

“Yog lintawd Yehausvas thiaj muab hluavtaws leejfaj thiab hluas taws ntawm Yehauvas poob saum ntuj los rau ntawm Xoodoos thiab Kaumauslas thiab Vajtswv tau rhuav tshem cov nroog ntawd tsis hais cov nyob chaw qe txhua tug pejxeem thiab txhua yam ua tawm hauv av tuaj” (Chivkeeb 19:24-25).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Kuv tseem nyeem Vajtswv txiav txim rau cov neeg Iziv – Vajtswv txiav txim rau lawv vim tsis kam tso cov neeg Henplais kom muaj kev ywjpheej,

“Tom qab ntawd thaum ib tag hmo, Tswv Yehauvas tau tua neeg Iziv cov tub hlob txhua tug, pib ntawd Vajntxwv Helauj txog rau cov neeg ua qhev, thiab tug tsiaj hlob huvsi Falaus thaib neeg cov tub mab tug qhev, thiab cov neeg Iziv txhua tug sawv los rau thaum ib tag hmo, muaj kev quaj ntsua thoob tebchaw vim tsis muaj ib lub tsev twg uas yuav tsis tuag” (Khiavdim 12:29-30).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Kuv tseem nyeem qhov kev txiav txim rau Nadab thiab Abihu, A-loos cov nyuam,

“Thiab Nadams thiab Anpihus thiab Aloos ob tug tub, nqa lub phiaj tso hluav taws lo thiab rau taws rau hauv, thiab tso tshuav tsw qab rau hauv, thiab coj cov hluas taws ua tsis zoo tuaj fij rau Vajtswv, Vajtswv tsis tau hais kom lawv ua, hluav taws thiaj tawm ntawm Vajtswv tuaj thiab kub lawv ob tug, thiab ob tug thiaj tuag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag” (Levikevcai 10:1-2).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Kuv tseem nyem qhov kev rau txim rau cov neeg mus ua haujlwm rau hnub Xanpataus,

“Tswv Yehausvas hais rau Mauxes tias, tug txiv neej ntawd raug lub txim tuag cia cov pejxeem muab pob zeb txawj kom kom tuag coj tawm mus rau sab nraud lawv qhov chaw nyob muab pob zeb txawb koj tuag raws li Vajtswv tau hais rau Mauxes lawm” (Teevnpe 15:35-36).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Kuv tseem nyeem txog Kohlas, thiab cov neeg uas raws nws tawm tsam Mauxes,

“Tom uas ua nws hais cov lus ntawd tag lawm daim av uas lawv sawv ntawd cia faib tawm thiab av rua ncauj nqo lawv thiab lawv tsev neeg husi thiab Khaulas cov neeg thiab txhua yam khoom uas yog lawv li poob rau tub tuag teb huv si, av tau nqos lawv thiab lawv puas tsuaj raug ntawm haiv neeg Ixayees uas nyob ib puas ncig ntawd tau hnov kev quaj tau khiav mus vim lawv hais tias ntshai tsav av yuav nqos peb thiab hluav taws tawm ntawm Yehauvas kub neeg ob puas tsib caug leej uas tau muaj cov tshuaj tsw qab ntawd ” (Teevnpe 16:31-35).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim! Thiab cov lus nyob rau Kevcai,

“Vim yog Tswv Yehausvas uas yog neeg txhua tug Vajtswv thiab yog Tswv ntawm txhua tug tswv, yog Vajtswv loj muaj hwjchim, txaus ntshai, ncajncees” (Kevcai 10:17).

Thiab tseem hais tias,

“Thou Koj yuav tsum hwm koj tug Vajtswv; thiaj tu nws” (Kevcai 10:20).

Ntawd yog Vajtswv txiav txim!

Cov lus no puas leej qhia nyob rau Peestatus, thawj tsib phau Vajluskub Qub uas yog Mauxes sau. Ntawv tsuas yog tej yam hais txog Vajtswv qhov kev txiam txim nyob rau thawj tsib Phau Vajluskub! Nws rau hu tias, “Vajtswv ntawm cov vajtswv, thiab Tswv ntawv cov tswv, Vajtswv muaj hwjchim, tug Vajtswv ua txaus ntshais…” (Kevcai 10:17).

Vajtswv tau hais rau Yaxayas “Kuv rhuav tshem neeg vim yog qhov kuv chim” (Yaxayas 63:3). Nehemis tseem hu Vajtswv tias “Tug Vajtswv ua txaus ntshai” (Nehemis 1:5). Taniyees tseem hu Vajtswv tias, “Tug Vajtswv loj thiab muaj hwjchim” (Taniyees 9:4).

Tiam sis ib txhia yuav hais tias, “Ntawd yog Tug Vajtswv hauv Vajluskub Qub. Kuv ntseeg Tug Vajtswv hauv Vajluskub Tshiab” qhov no qhia tias lawv tab tom tsis ntseeg Vajluskub Tshiab! Kuv yuav nyeem “Kev ntshai txhua yam poob nyob rau Tug Vajtswv cia sia txhais tes” (Henplais 19:31). Nyob rau 2 Kaulithaus 5, xibhwb Povlauj hais tias, “Thiab paub tshai Vajtswv, peb thiaj li coj neeg” Thiab Tswv Yexus tseem hais txog kev txiav txim thiab Tub Tuagteb ntau tshaj lwm yam nyob hauv Vajluskub. Yexus hais tias,

“Cov neeg no yuav tawm mus raug txim tag ib txhi tiam sis cov neeg ncajncees yuav tau txoj sia ib txhi” (Mathais 25:46).

Yexus hais tias,

“Yog nej qhov muag coj nej ua txhaum, cia li muab kaus tawm pov tseg, Nej mus tau txoj sia ntawm ib sab qhov muag zoo tshaj muaj ob lub qhov muag poob rau cub tawg” (Mathais 18:9).

Yexus hais tias,

“Thiab yuav muab pov rau lub cub tawg kub mus tag ib txhi qhov ntawd yuav muaj kev quaj tom hniav qees, lub sijhawm no cov neeg ncajncees pom kev nyob saum kuv txiv lub tebchaws ci zoo li lub hnub leej twg muaj pob ntseg cia li mloog” (Mathais 13:41-42)

Yexus hais tias tug neeg npluanuj uas tsis ntseeg mus rau Tubtuag teb,

“Nyob txom nyem ntsuav hauv Tub Tuagteb, tug neeg nplua nuj txawm tig mus saib pom Aplasham nyob deb deb thiab Laxalaus tug neeg npluanuj txawm qw hais tias Leejtxiv Anplahas thov hlub kuv thiab thov txib Laxalaus nqa dej tuaj twb kuv tug nplaig kom txiav thiab vim kuv txom nyeem heev nyob rau lub cub tawg cig hlob no” (Lukas 16:23-24)

Thiab phau Vajluskub kawg ntawm Vajluskub Tshiab tseem hais tias,

“Lawv yuav tsum haus Vajtswv cov cawv txiv hmab uas yeej tsis muaj ib yam dabtsi tov li uas Vajtswv muab hliv rau hauv Vajtswv lub khob dej iab. Cov cawv txiv hmab ntawd piv txog qhov uas Vajtswv txiav txim rau lawv. Txhua tus uas haus yuav raug kev txomnyem hauv cov nplaim taws leejfaj tabmeeg cov timtswv ceebtsheej uas dawbhuv thiab tus menyuam Yaj. Cov pa taws uas tsimtxom lawv ntawd yuav ncho mus ibtxhis. Txhua tus uas pe tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd thiab muaj lub cim uas qhia tus tsiaj ntawd lub npe nias rau lawv lawm, yuav nyob tsau tsawv hauv txojkev tsimtxom tas hnub tas hmo mus ibtxhis li...” (Tshwmsim 14:10-11).

Tsis tau, koj yuav khiav nkaum ntawm Vajluskub Tshiab tsis tau! Txhua qhov hauv Vajluskub, thaum pib txog txhaum xaus, Vajtswv qhia rau peb tias Nws zoo li “tug Vajtswv loj, muaj hwjchim thiab txaus ntshai” (Kevchai 10:17).

Ib qhov kev vam koj muaj yog cia siab rau Yesus. Vajtswv xa Nws los tuag saum ntoo Khaublig – them koj tej kev txhaum, thiab ntxuav koj lub ntxiv ntawm nws cov ntshav. Tsis muaj lwm txoj hauke yuav khiav dim Vajtswv qhov kev txiav txim! Xibhwb Povlauj hais tias, “Ntseeg hauv Tswv Yexus, thiaj li yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Vajluskub hais tias, “Cia siab rau Vajtswv kom kawg koj lub siab” (Pajlug 3:5). Thiab Yexus hais tias,

“Tug ntseeg thiab ua kevcai rau dej yuav dim tiam tug tsis ntseeg yuav raug rau txim” (Malakaus 16:16).

Thov hu nqe ib thiab nqe ob thiab nqe tshooj ntawm zaj nkauj “Thaum kuv pom cov Ntshav.”

Yexus tug cawm peb tuag saum ntoo Khaublig,
   Tuag rau tug neeg txhaum, theej lawv lub txim.
Ntxuav koj tug ntsujplig ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav,
   Thiab kuv yuav dhau, yuav dhau ntawm koj mus.
Thaum kuv pom cov ntshav, thaum kuv pom cov ntshav,
   Thaum pom cov ntshav, kuv yuav hla, yuav hla koj mus

Tug neeg txhaum, Yexus yuav cawm;
   Txhua yam kev cog lus, Nws yuav ua raws;
Txhua kev txhaum ntawm lub pa dej txhawv,
   Thiab kuv yuav hla, yuav hla koj mus.
Thaum kuv pom cov ntshav, thaum kuv pom cov ntshav,
   Thaum pom cov ntshav, kuv yuav hla, yuav hla koj mus
(“When I See the Blood,” John G. Foote, 19th century).

Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Tshwmsim 14:9-11.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“When I See the Blood” (John G. Foote, 19th century).