Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ROOJ TXHAWB SIAB KHO TAU KEV NTSHAI

REVIVAL CURES REJECTION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles, yav tsum ntuj, Yim hli 9, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Wednesday Evening, August 9, 2017

“Hauv kev hlub tsis muaj qhov ntshai, tiam sis qhov kev hlub tseeb rhuav tshem tau kev ntshai: vim kev ntshai ua rau nyuaj siab txom nyem, tug neeg uas tseem ntshai yog tug tsis muaj kev hlub tseeb” (1 Yauhas 4:18).


Cov neeg txawj ntse tau sau 228 yam uas yog kev ntshai, yog tej kev ntshai hauv neeg lub neej – muaj txog li 228 yam! Rau yam uas yog qhov kev ntshai tshaj plaws yog ntshai tsam lwm tug tsis kam lees yuav yus, ntshai kev tuag, ntshai kev laus, ntshai kev pluag, ntshai kev mob nkeeg, ntshai rau lwm tug thuam, tug neeg txawj ntse hais tias “qhov kev ntshai tsam lwm tug tsis kam lees yuav yus yog qhov loj tshaj plaws, qhov kev ntshai no tseem heev tshaj qhov kev tuag!” sim los xav txog qhov no! Kev tuag li cas los yuav tsum tuag, qhov lwm twg tsis lees nyiam yus yeej tsis uacas!

Dr. Christopher Cagan paub kuv zoo tshaj lwm tug, Nws hais tias, “Dr. Hymers tsis tau loj hlob los ntawm tseem neeg uas zoo, yog tsis yog lintawd tshe nws yeej paub lwm tug neeg zoo tshaj no, tiam sis qhov uas neeg tsis lees nyiam nws ntawd ua rau nws tsis kav ntsib lwm tug – zoo li nws kaw nws tug kheej, nej tsis paub tias nws yogi b tug neeg uas tsis kav ntsib lwm tug vim nej xav tias nws yog ib tug xibhwb. Tiam sis nws tug kheej yeej paub yam tsis zoo nyob hauv nws” Dr. Cagan yeej hais yog lawm, kuv nrog lwm tug neeg nyob yam xyiv fab hlo, tiam sis qhov tseeb tiag hauv kuv lub siab yeej nyob li kho siab khuav zoo li tsis muaj ib tug phoojywg kiag li, lub sijhawm ua kuv pom tias kuv tseem ceeb yog lub sijhawm kuv xav tias muaj Vajtswv nrog kuv.

Pawg ntseeg yog qhov chaw uas kuv xav tias yog kuv lub tsev yog lub sijhawm thaum muaj rooj txhawb siab – Vajtswv nrog kuv nyob thiab cawm kuv dim ntawd lub neej nyob ib leeg kho siab khuav.

Qhov no yog yam uas kuv paub zoo tias yeej muaj nyob rau cov hluas rau thaum lawm tuaj rau lub tuam tsev pehawm Vajtswv, peb txais tos thiab hlub lawv, tiam sis thaum lawv tuaj li ob peb zaug lawm peb txawm xav hais tias licas los lawv yeej tuaj rau “hauv” Peb xav tias tsis ua licas rau lawv lawm, tsis ntev lawv yuav xav hais tias zoo li cov neeg uas tsis muaj neeg nyiam thiab cov tswvcuab tsis lees yuav zoo li yav tag los lawm. Tsuas yog tug uas tsis xav lintawd xwb thiaj li nyob tau, lawv nyob li ntawd xwb, kuv yogi b tug neeg uas nyob tsis muaj phoojywg, tiam hauv pawg ntseeg yeej muaj neeg coob, kuv tsuas dag tug kheej hais tias lwm tug kub nyiam nws thiab, muaj ib hmo thaum kuv rov mus tsev, tiam sis kuv yeej tseem muaj qhov xav tias tsis muaj ib tug phoojywg kiag li, lub sijhawm ntawd nco txog zaj nkauj “Alone again, naturally.”

Muaj ib tug hluas nyob rau pawg ntseeg tshawb nrhiav kev hlub, tiam sis lawv tseem xav tias yogi b tug neeg uas tsis muaj neeg nyiam thiab lees yuav, feem coob ntawm cov hluas uas khiav tawm hauv pawg ntseeg vim yog lawv pom zoo li no, peb hu zaj nkauj,

Los noj mov nyob rau pawg ntseeg,
Los sib txoo txw uake,
Yog qhov chaw zoo tshaj,
Thaum peb los zaum noj.

Thaum lawv hnov peb hu zoo li peb thuam lawv, lawv cia li xav sawv los tawm tsam cov ntseeg, lawv xav li ntawd ces lawv txawm hais tias peb yog cov niag “neeg dag xwb” lawv tsis pom “tias yuav yogi b qhov kev sib raug zoo thaum peb los zaum noj mov uake” lawv xav tias “cov neeg no hais txog ‘kev sib raug zoo’ tiam sis zoo li lawv tsis xav li ntawd, txawm yog Dr. Hymers tsis xav li ntawd” lawv txawm thim tsis tuaj lawm, lawv pom tias pawg ntseeg los phem tib yam li cov neeg tsis ntseeg Vajtswv thiab, vim cov tsis ntseeg yeej tsis dag txog “kev sib raug zoo” cov tsis ntseeg los zoo tseem tos txais zoo tshaj no, yog qhov koj tsis pom nyob rau pawg ntseeg, nov yog yam koj pom tias koj tseem yog tug neeg nyob ib leeg, kho siab khuav.

Dab tsis ua rau peb tsis muaj kev hlub zoo li tug ntseeg? Ntshai tias cov ntseeg txoj kev hlub raug nyhia mus lawm, lawv xav licas rau kuv? Lawv paub kuv tseeb tau licas? Lawv paub qhov kuv xav thiab kuv paub tau licas? Lawv tsis kam yuav kuv – qhov loj tshaj ntawd yog ntshai kev tuag! Loj tshaj ntawd yog ntshai kev mob nkeeg, loj tshaj ntawd yog ntshai lub ntiajteb no dav dav no!

Robert Frost sau tau ib zaj lus sib dho zoo heev li, nws zaj lus sib dhos hu ua “Revelation”.

Peb ua peb tug kheej ua txoj kev,
Nyob rau tej kev nyuaj siab,
Tiam sis hauv lub siab,
Txog rau lub sijhawm muaj tug tuaj ntsib.

Qhov no yog qhov tseem ceeb,
(los sis peb hais tias) yog qhov kawg,
Peb hais cov lus tseeb tiag,
Yog totaub ib tug phoojywg.

Tiam sis txhua yam, yog qhov ua,
Khiav nkaum thiab nrhiav Vajtswv,
Txhua yam yog zais yuav nyob deb,
Yuav tsum qhia tias lawv nyob qhov twg,
   (“Revelation,” Robert Frost, 1874-1963).

Nov coj peb rov los rau peb phau Vajluskub.

“Kev hlub tsis muaj qhov ntshai, tiam sis qhov kev hlub tiag tshem tau kev ntshai: vim yog kev hlub tiv tau ntev, tug ntshai tsis muaj kev hlub tseeb” (1 Yauhas 4:18).

Yuav ua licas peb thiaj li yuav yeej qhov ntshai tsam tsis muaj tug nyiam yus? Los ntawm txoj kev hlub tseeb! Tiam sis peb yuav tau qhov “kev hlub tseeb” no tau licas? Tsis yog ua lus hais tias “kuv hlub koj! Kuv hlub koj!” sim saib 1 Yauhas 3:18, “kev cov menyuam, txhob cia peb hlub ua lo lus hais, los sis ntawm tug nplaig, tiam sis yog kev ua tawm thiab hauv qhov tseeb” peb yuav ua tau licas? Tsis yooj yim, peb yeej ntshai heev, peb ntshai tsam neeg tsis lees yuav!!! Tiam sis peb yuav tsum ua yog peb cheem tsum kom muaj rooj txhawb siab, peb yuav tsum yuam tug kheej kom ua tau qhov ntawd, “peb yeej muaj cuabkav hais txog kev totau ib tug phoojywg” “yog li no leej twg zais [lawv tug kheej] tau zoo tshaj yuav tsum hais thiab qhia tias lawv nyob qhov twg” nov yog qhov tshwmsim uas peb yuav tsum muaj yog peb cheem tsum rooj txhawb siab tiag! Thov sawv ntsug nyeem 1 Yauhas 1:9 thiab 10, sawvntsug rau lub sijhawm kuv nyeem.

“Yog peb lees peb tej kev txhaum, nws yog tug uas ncajncees thiab yuav zam peb tej kev txhaum, thiab ntxuav peb ntawm txhua yam uas tsis ncajncees, yog peb hais tias peb tsis muaj kev txhaum, peb ua rau nws yog tug dag, thiab nws cov lus yuav tsis nyob hauv peb” (1 Yauhas 1:9, 10).

Nej zaum tau, kev lees txim yog tug yuam sij nyob rau rooj txhawb siab, yog peb muaj kev txhaum tawm tsam Vajtswv, yuav tsum lees txim rau Nws los ntawm kev quaj tu siab, tsis yog hais lus xwb, tiam sis yog quaj, zoo li lawv ua nyob rau Suav teb, zoo lawv ua nyob rau txhua lub rooj txhawb siab, Brian Edwards hais li no tias, “tsis muaj ib yam tseem ceeb nyob rau rooj txhawb siab los ntawm lees txim tu siab quaj” (Revival, p. 115). Nws hais ntxiv tias “tsis muaj ib lub rooj txhawb siab los ntawm tsis totaub tob tob, yuav tsum lees txim tiag tiag” (daim 116), “Lub homphiaj loj los ntawm kev hloov dua siab tshiab tiag vim yog tib neeg pom txog lawv tej kev txhaum thiab ntxub qhov ntawd” (daim 122), Kev lees txim yog tug yuamsij rau rooj txhawb siab! Yog peb muaj kev txhaum tawm tsam Vajtswv, peb yuav tsum lees rau Vajtswv los ntawm quaj tu siab, thiab Nws thiaj li yuav “ntxuav peb tawm ntawm ua tug neeg tsis ncajncees” sawv ntsug hu zaj nkauj “Searh Me, O God”.

“Vajtswv tshawb nrhiav kuv, thiab paub kuv siab,
Sim kuv thiab paub txog kev txoj kev xav,
Thiab paub kuv lub siab.
Saib yog muaj yam tsis zoo hauv kuv siab,
Coj kuv mus kom txog hnub kawg.”
   (Psalm 139:23, 24).

Nej zaum tau, peb tsis muaj rooj txhawb siab los ntev l awm vim yog vim peb ua peg “tug kheej kom nyob dej Vajtswv qhov kev kaj (tso daj tso luag, thiab nyiam kev lom zem).”

Tiam sis, ob, peb yuav tsum saib kom tob tshaj no, peb yuav tsum nyeem koj tob tshaj no, tig mus saib Yankaus 5:16, thov sawv ntsug nyeem uake,

“Nej ib leeg yuav tsum lees kev txhaum rau ib leeg, thiab ib tug thov Vajtswv rau ib leeg, kom nej thiaj yuav zoo mob, vim qhov kev thov Vajtswv yam kub siab hlo ua rau muaj hwj chim” (Yakaunpaus 5:16).

Nej zaum tau, Matthew Henry hais tias,

Kev lees txim yog cheem tsum cov ntseeg Vajtswv…yuav tsum los lees txim vim qhov no thiaj yuav coj txhua tug los sib raug zoo, vim yog no yuav ua rau kom peb thov Vajtswv kom zam peb tej kev txhaum thiab pub hwjchim tawm tsam kev phem, nov yog ib tug lees txim rau ib tug.

Phau Ntawv Txhais Vajluskub Tshiab hais txog Yankaunpaus 5:16 li no

Qhov kev sib raug zoo tiag tiag yog txhais tias peb ib lees lees kev txhaum rau ib leeg, thaum peb ua zoo li nog peb tug ntsujplig thiaj raug kho, peb tsis txhob zais tej no cia.

Peb cov ntseeg ib tug ua phem rau ib tug, vim yog peb txais kev txhaum uas yog kev xam khib thiab ib tug saib tsis tau ib tug, muaj tej tug hauv pawg ntseeg hais tsis zoo rau koj los sis txog koj, ib txhia zoo li tsis hlub koj, ib txhia tsis paub ua Vajtswv tsaug, ib txhia ua rau koj tu siab, ib txhia ua rau koj mob, peb tsis txog muaj tej yam tsis zoo no zais cia, Vajtswv yuav nrog peb nyob yog peb yuav tsum lees txim thiab thiab tso tej yam tsis zoo tseg “Tej yam zoo li no thiaj ua rau peb ib leeg zam txim rau ib leeg…thaum yam tsis [raug] kho kom yog…thiab ua rau peb zoo siab, nov yog kev lees txim, yog pib ntawm Vajtswv haiv neeg ua quaj tu siab, kho qhov tsis zoo kom yog, thiab npaj qheb siab, yog peb tsis npaj [los ua] qhov no, peb tsis txhob vam tias yuav muaj kev txhawb siab, rooj txawb siab tsis yog lam tau lam muaj nyob rau pawg ntseeg, tiam sis yog pawg ntseeg uas dawb huv, peb cov pawg ntseeg nim no tsis dawb huv vim yog cov ntseeg tsis kam [lees txim thiab tus siab]” (Edwards, Revival, pp. 119, 120).

Peb yuav tsis muaj kev kaj siab nyob hauv peb lub neej yog peb ib leeg tsis zam txim rau ib leeg, nov yog yam niaj hnub muaj nyob Suav teb, yog vim licas ho tsis muaj nyob rau peb pawg ntseeg? Peb khavtheej tsis kam lees txim, peb ntshai tsam lwm tug xav tsis zoo rau peb, Ntxwnyoog txhob txwm muab qhov no los txwv tsis pub peb lees txim, Ntxwnyoog paub tias qhov no yog yam uas yuav txwv tsis pub peb muaj kev kaj siab, vim yog nws ua rau peb ntshai thiaj li tsis kam lees txim, ntshai tsam lwm tug xav licas rau peb lees txim, Yaxayas hais tias “Peb yog peb yog tug txhawb koj, koj yog leej twg ua ntshai neeg tug uas yuav tuag, hnov qab tug Vajtswv ua tsim koj” (Isaiah 51:12, 13). The Bible says, “The fear of man bringeth a snare” (Proverbs 29:25). Vajluskub hais tias “Kev ntshai neeg yog tug ntxiab cuab neeg” (Pajlug 29:25), thov sawv ntsug thiab nyeem Pajlug 28:13, nyob rau daim 692 hauv phau the Scofield Study Bible.

“Tug neeg uas zais kev txhaum cia yuav tsis vammeej: tiam sis tug uas lees kev txhaum thiab tso kev txhaum tseg yuav tau txais kev hlub” (Pajlug 28:13).

“Search Me, O God” – hu uake!

“Vajtswv tshawb nrhiav kuv, thiab paub kuv siab
Sim kuv thiab paub txog kev txoj kev xav
Thiab paub kuv lub siab
Saib yog muaj yam tsis zoo hauv kuv siab
Coj kuv mus kom txog hnub kawg”
   (Psalm 139:23, 24).

“Spirit of the Living God”! Hu uake!

Peb thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los
Peb thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los
Thov qhia kuv, kho kuv thiab hloov kuv
Peb thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los
   (“Spirit of the Living God” by Daniel Iverson, 1899-1977;
      altered by the Pastor).

Nej zaum tau.

Yexus hais tias “Tug uas quaj ntsuag tau koob hmoov” nov yog hais txog cov neeg uas lees txim txog kev txhaum thiab quaj ntsuag, Kev txhaum yog yam uas cov neeg nyob rau rooj txhawb siab pom thiab los lees txim, Kev txhawb siab yog yam uas yuav ua rau kom neeg pom kev txhaum, qhov no cov tsis ntseeg yuav ntsiab tsis pom, rooj txawb siab yog coj kev kaj tsom los rau neeg lub neej, thaum ib tug ntseeg zoo li ntawd kuj txhawb tau pawg ntseeg thiab, Evan Roberts hais tias Vajntsujplig yuav tsis los yog cov ntseeg tsis muaj qhov npaj tos, Nws hais tias, “peb yuav tsum los paub txog yam tsis zoo hauv peb lub neej” – kev iab siab, kev qaug zog, txhua yam kev chim, yog koj xav tias koj zam txim tsis rau lwm tug, cia li txog caug thiab thov Vajntsujplig los pab – cia li mus nrhiav tug neeg ntawd thiab thov kev zam txim – li no xwb koj thiaj li yuav paub tau hais tias Vajtswv nrog koj nyob, tsuas yog cov ntseeg uas muaj lub neej dawb huv xwb thiaj li paub tias Vajtswv nrog lawv nyob, kev kaj siab los ntawm rooj txhawb siab tsis muaj nyob rau pawg ntseeg uas tsis dawb huv txog rau thaum pawg ntseeg no lees lawv tej kev txhaum rau Vajtswv, li no xwb thiaj pom tias Vajtswv nrog lawv nyob, tug txhais los tau paj nruag saj nkauj “Fill All My Vision” rau lub sijhawm uas peb thov Vajtswv lees txim, kom Vajntsujplig los pab rau neeg paub tias kev txhaum yuav tsum tau lees, hmo ntawd peb yuav lees txim ib leeg rau ib leeg, sawv ntsug thiab hu nkauj “Fill All My Vision” nyob rau zaj 17.

Kuv thov coj kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Lub sijhawm no hu zaj “I Want To Pass It On.” Nyob rau zaj 18 rau nej phau nkauj.

Tsuas yog cheem tsum Vajtswv cov hluav taws xwb,
Tsis ntev cov neeg nyob ib puas ncig yuav sov.
Nov yog Vajtswv txoj kev hlub, yog thaum koj tau txais lawm,
Koj cia li coj mus qhia rau lwm tug, coj tawm mus rau lwm tug.
Nov yog lub sijhawm nlpooj ntoo hlav tawg paj txi txiv,
Me-noog hu nkauj, pab ntoo tawg zoo nkauj.
Nov yog Vajtswv txoj kev hlub, yog thaum koj tau txais lawm,
Koj xav hu nkauj zoo yam nplooj ntoo hlav, koj yuav tsum coj mus qhia.

Kuv xav kom koj los ntsib kev kaj siab zoo li no,
Xij peem rau ntawm Vajtswv, txawm yuav nyob qhov twg los xij.
Kuv xav qw kom lub ntiajteb no tau paub thiab hnov,
Koj qhia Vajtswv txoj kev hlub rau lwm tug.
   (“Pass It On,” Kurt Kaiser, 1969; altered by the Pastor).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Revive Us Again” (William P. Mackay, 1839-1885).