Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJTSWV LUB HWJCHIM NYOB RAU SUAV TEB
(QHIA NYOB RAU SUAV LUB TSIAB PEBCAUG)

THE SECRET OF REVIVAL IN CHINA
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub cuaj hli ntuj 22, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 22, 2013

“Tsw yog tej kws yaav tom ntej kuv xaav tas tsw muaj qaabhau txha tsw muaj xwb, kuas nwgnuav mas txhua yaam huvsw tsw muaj qaabhau, tsua qhov kuv xaav yuav yaam kws muaj qaabhau heev dua tej. Yaam kws kuv xaav yuav hov yog qhov kws kuv xaav npuab Yexus Kheto kws yog kuv tug tswv heev dua yaav kws taag lug lawm. Kuv xaav ua kuas hum Yexu Kheto lub sab, kuv txha le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej kws kuv tso tseg ntawm zoo ib yaam le tej qub zaub qub mov kws luas muab nchuav pov tseg lawm xwb. Kuv ua le nuav kuv txha tau Yexu Kheto lug ua kuv tug tswv, hab txha tau nrug nwg koom ua ib txujsa” (Filipias 3:7-8).


Nqe xya qhia rau peb tia Povlauj dim lawm.

“Tej kws yaav tom ntej kuv pum tas, muaj qaabhau, nwgnuav kuv pum tas tsw muaj qaabhau lawm, tsua qhov kuv xaav ua kuas hum Yexus Kheto lub sab” (Filipis 3:7).

Xibhwb Povlauj lub neej hloov hlo thaum nws hloov dua siab tshiab. Nws xav tias qhov ntawd zoo heev lawm, yam nws suav tias tsis zoo. Ua ntej nws yuav los hloov dua siab tshiab nws tau tsim txom rhuav tshem cov ntseeg thiab tsis lees yuav Yexus. Tiamsis thaum nws los hloov dua siab tshiab lawm, nws tau tsis lees yuav nws qhov kev ntseeg qub lawm thiab tau los ntseeg Yexus.

Nyob rau hauv nruab nrab ntawm nqe 7 thiab 8 tau hais lub sijhawm yuamkev. Yog lub sijhawm ua Povlauj hloov dua siab tshiab thiab nws sau tsab ntawv mus rau pawg ntseeg hauv Filipis. Lub sijhawm no nws twb tawm mus tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo lawm. Tiamsis tam sim no nws nyob rau hauv tsev lojcuj pem tebchaws Loos, thiab nws hais tias,

“Tsw yog tej kws yaav tom ntej kuv xaav tas tsw muaj qaabhau txha tsw muaj xwb, kuas nwgnuav mas txhua yaam huvsw tsw muaj qaabhau, tsua qhov kuv xaav yuav yaam kws muaj qaabhau heev dua tej. Yaam kws kuv xaav yuav hov yog qhov kws kuv xaav npuab Yexu Kheto kws yog kuv tug tswv heev dua yaav kws taag lug lawm. Kuv xaav ua kuas hum Yexu Kheto lub sab, kuv txha le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej kws kuv tso tseg ntawm zoo ib yaam le tej qub zaub qub mov kws luas muab nchuav pov tseg lawm xwb. Kuv ua le nuav kuv txha tau Yexu Kheto lug ua kuv tug” (Filipis 3:8).

Povlauj hais tias nws ua neej nyob hauv Yexus txij thaum uas nws tau los hloov dua siab tshiab. Nws ntsij kev txom nyem kawg, vim txhua yam nws muaj ploj tag lawm. Tiam sis txhua yam ua nws ploj tag ntawd, nws xam tias tsis muaj qabhau dabtsi – Tsis muaj qab haudab tsis, tsuas yog khoom povtseg lawm xwb. No yog ib lo lus uas haiv tau nyhav kawg nkaus! Nws plam txhua yam ua thaum ub nws nyiam hauv nws lub neej mus, tam sim no nws muab cuam povtseg! Tswv Yexus yog nws lub homphiaj thiab nws lub neej!

Thaum kuv tseem ua tub hluas kuv tau mus rau ntawm peb ib tug kwvtij lub tsev. Lawv muaj nyiaj ntau kawg. Tiamsis ntawm kuv saib lawv zoo li tsis muaj dabtsi kiag li. Kuv ntseeg tias qhov nov yog Vajtswv qhia rau kuv. Lawv muaj txhua yam – tiam sis tsis muaj qhov yuav ua kom txaus siab kiag li. Thaum ntawd kuv xav tias, “Cov neeg no tsis muaj yam uas kuv xav tau kiag li.”

Ob peb xyoo dhau los no kuv kuv tau mus rau tom ib lub tsev laus, uas yog cia rau cov xibhwb laus ua mus tshajtawm rau txawv tebchaws nyob. Tsis hais thaum ntawd thiab tam sim no los xij kuv pom lawv lub ntsej muag txawv. Lawv muaj kev thajyeeb, thiab kaj siab! Lawv tsis muaj ib yam uas khoo ntiajteb. Lawv nyob rau cov tsev laus ua rau cov xibhwb laus nyob, vim yog lawv yeej tsis muaj tsev nyob ua lawv tug. Tiamsis ib yam ua lawv muaj tiam sis kuv cov kwvtij uas npluanuj tsis muaj – yog qhov lawv txau siab rau lawv lub neej. Hauv lawv lub siab muaj kev thajyeeb. Kuv tseem nco tau ib tug txiv neej laus plaub hau dawb tag. Nws lub npe hu ua Foxe. Nws ntsiab muag xim xiav, thiab hais lus mos muag. Nws mus ua Vajtswv num nyob rau Suav teb ntej Suavliab los txeeb kav tebchaws Suav. Thaum ntawd kuv xav tias, “Thaum kuv laus kuv xav zoo li nws, tsis yog zoo li kuv cov kwvtij npluanuj tod.”

Kuv tseem nco txog thaum kuv mus rau tom ib lub tsev nyob ze rau hiav txwv xyoo 1962. Thaum neeg tuaj coob heev – txua qhov muaj neeg nyob puv tag. Lub sijhawm ntawm Gladys Aylward tau los hais lus. Tug pojniam no yogi b tug uas muaj suab npe txog qhov ua mus tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo nyob rau Suav teb. Tamsim no tug pojniam no muaj nub nyoog yog xyacaum-tsib xyoo lawm. Nws lub ntsej muag luag ntxhi yam ua kuv tsis pom dua qhov twg los! Nws tsis muaj dabtsi kiag li. Nws tsis muaj nyiaj hlo li. Tiamsis nws muaj kev thajyeeb yam ua kuv cov kwvtij muaj npluanuj tsis paub txog. Kuv tseem nco txog, thaum ntawd kuv xav tias, “Kuv tsis xav kom zoo li lawv. Kuv xav kom zoo li xibhwb Aylward xwb.” Nws mus tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo rau suav teb thaum nws tseem yog ib ntxhais hluas. Nws yog ib tug ntawd cov uas mus tshajtawm zaum kawg rau Suav teb. Nws yeej tsis tsis tawm tebchaws Suav txog rau xyoo 1952. Thaum nws tsis tawm hauv tebchaws Suav, nws tseem coj ib pab menyuam nrog nws, yeej tsis yoojyim uas yuav coj cov menyuam no tsis tawm mus nrhiav kev ywjpheej. Cov neeg uas yee-yaj-kiab hauv tebchaws Amelikas tau muab nws lub neej cov los ua yeeb-yaj-kiab rau neeg saib, zaj no muaj lub npe tias “Lub tsev so uas muaj rau yam kev kaj siab” los sis “The Inn of the Sixth Happiness.” Lawv kuv hloov qeeyam, tiam lub ntsiajlus tseemceeb tseem nyob rau hauv. Nws tau kawm txog lub neej uas ua rau lwm tug zoo li xibhwb Povlauj tau hais li no,

“Kuv xaav ua kuas hum Yexu Kheto lub sab, kuv txha le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej kws kuv tso tseg ntawm zoo ib yaam le tej qub zaub qub mov kws luas muab nchuav pov tseg lawm xwb. Kuv ua le nuav kuv txha tau Yexu Kheto lug ua kuv tug tswv, hab txha tau nrug nwg koom ua ib txujsa” (Filipias 3:7-8).

Xibhwb Aylward uas neej zoo li Dr. Rice zaj nkauj no,

Kuv lub siab tau hlub, txhua yam yog kuv qhov kev npausuav –
   Vajtswv thov kom ua txhua yam rau koj.
Txhua yam ntawd yog qhov uas yog kuv thiab kuv ua tau –
   Tswv Yexus thov coj kuv mus nrog koj nyob.
(“All My Heart’s Love” by Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Kuv tug xibhwb uas yog Dr. Timautes Lis, tau tsis tebchaws Suav rau tebchaws Amelikas rau xyoo 1940 tuaj kawm kom tau qeb siab uas yog Ph.D. rau seem Vajluskub thiab lus Henplais. Nws kawv tiav qeb qe nyob rau lub tsev kawm ntawv hu ua Bob Jones University, thiab ua xibhwb nyob rau pawg ntseeg Suav Npavtiv xyoo 1961, ob peb hli ua ntej kuv yuav los koom ua tswvcuab rau lawv, thaum ntawd kuv muaj nub nyoog kaumcuab xyoo xwb. Dr. Lis muab kuv ua kevcai raudej tom qab ua kuv hloov dua siab tshiab nyob rau tom lub tsev kawm ntawv Biola. Nws tseem ceebtoom rau pawg ntseeg tias yuav muab kuv tsa los ua ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Suav rau xyoo 1972. Kuv zoo siab kawg nkau ua tau mus koom nyob rau pawg ntseeg no thiab yog lub sijhawm ua Vajtswv tau ua kom muaj kev txhawb siab loj nyob rau pawg ntseeg no, nyob rau xyoo 1960s, thiab muab cov ntseeg cooj rau xyoo 1970s. Kuv tau mus koom rooj sajlaj, rau ntau lub sijhawm, muaj ib hmo nyob rau lub rooj txhawb siab, kuv tau qhia nyob rau hauv. Muaj ib hmo kuv qhia thiab muaj 46 tug tub txhais hlias los ntseeg Vajtswv. Txawm dhau los tau plaujcaug tawm xyoo lawm los cov neeg tseem mus koom pawg ntseeg ntawd. Xibhwb Lis qhia rau peb tias Vajtswv lub hwjchim yuav los rau pawg ntseeg yog cov tswvcuab yuav tsum dawbhuv thaib thov Vajtswv los ntawm qhov ua tsis yog yuav kom Vajtswv ua raws li neg lub siab nyiam.

Dr. Lis tau mus coj thiab hloov zoo li neeg Amelikas. Nws coj raws li tseem nyob rau Suav teb. Nws lub neej fij rau Yexus tag nrho huvsi. Nws siv sijhawm rau kev yoo mov thov Vajtswv. Kuv ntseeg tias qhov no yog yam ua ua Vajtswv nchuav hwjchim los, pawg ntseeg muaj cov tswvcuab yog 80 leej nyob rau xyoo 1961, thaum muaj rooj txhawb siab muaj saum txheeb tug neeg los ntseeg Vajtswv. Thaum ua Dr. Lee rov qab mus ua ib xibhwb loj saib xyuav lub tsev kawm Vajluskub uas yog Evangelical Seminary nyob rau Taijvam. Kuv yog ib tug hluas tau los ntsib thiab nyob rau lub sijhawm ua Vajtswv lub hwjchim los rau “pawg ntseeg lub tuam tsev” uas yog nyob rau Suav teb. Kuv pom ntawm kuv lub qhov muag txog kev tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo yam tsis tau pom dua los. Qhov ntawd yog nyob rau pawg ntseeg uas yog neeg Axias. Vajtswv lub hwjchim tsis tau los rau Xibhwb Lis pawg ntseeg los ntawm lwm tug xibhwb tuaj qhuab qhia, los sis lwm yam. Tiam sis yog los rau lub sijhawm uas cov ntseeg tau lees txim, siv sijhawm thov Vajtswv, qhia Vajtswv Txojlus txog kev txhaum, kev txiav txim, kev tsis lees paub tug kheej, thiab Yexus tug ntoo Khaublig! Muaj ib zaj nkauj peb hu ob peb zaug nyob rau ntawm rooj txhawb siab yog “Dawb npaum li dawswib dau npu” los sis “White Than Snow.”

Tswv Yexus, kuv tshawb nrhiav lub neej zoo;
   Kuv xav tau koj los nyob hauv kuv siab mus ib txhi;
Muab txhua yam mlom hauv kuv saib rho tawm mus;
   Thov ntxuav kuv kom dawm tshaj Dauxibdaunpu.

Tswv Yexus, nyob saum lub zwmtxwv ntsia los,
   Thov pab kom kuv fij tau tug kheej rau koj;
Kuv muab tug kheej thiab txhua yam kuv muab rau koj;
   Thov ntxuav kuv kom dawm tshaj Dauxibdaunpu.
Dawb tshaj dauxibdausnpu, Dawb tshaj dauxibdausnpu,
   Thov ntxuav kuv kom dawm tshaj Dauxibdaunpu.
(“Whiter Than Snow” by James Nicholson, 1828-1896).

Qhov kev hloov dua siab tshiab, rooj txhawb siab tseeb, peb yuav tsum ua raws li Xibhwb Povlauj hais tseg,

“Tsw yog tej kws yaav tom ntej kuv xaav tas tsw muaj qaabhau txha tsw muaj xwb, kuas nwgnuav mas txhua yaam huvsw tsw muaj qaabhau, tsua qhov kuv xaav yuav yaam kws muaj qaabhau heev dua tej. Yaam kws kuv xaav yuav hov yog qhov kws kuv xaav npuab Yexus Kheto kws yog kuv tug tswv heev dua yaav kws taag lug lawm. Kuv xaav ua kuas hum Yexu Kheto lub sab, kuv txha le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej kws kuv tso tseg ntawm zoo ib yaam le tej qub zaub qub mov kws luas muab nchuav pov tseg lawm xwb. Kuv ua le nuav kuv txha tau Yexu Kheto lug ua kuv tug tswv, hab txha tau nrug nwg koom ua ib txujsa” (Filipias 3:7-8).

Kuv lub siab tau hlub, txhua yam yog kuv qhov kev npausuav –
   Vajtswv thov kom ua txhua yam rau koj.
Txhua yam ntawd yog qhov uas yog kuv thiab kuv ua tau –
   Tswv Yexus thov coj kuv mus nrog koj nyob.

Thov sawvntsug thiab nrog kuv hu uake!

Kuv lub siab tau hlub, txhua yam yog kuv qhov kev npausuav –
   Vajtswv thov kom ua txhua yam rau koj.
Txhua yam ntawd yog qhov uas yog kuv thiab kuv ua tau –
   Tswv Yexus thov coj kuv mus nrog koj nyob.

Nej zaum tau.

Ib phau ntawv hu ua World Magazine (Lub yim hli 5, 2013) hais txog xibhwb Xamuyees Lamb (1924-2013) uas tau tag simneej rau lub hli dhau los no, yog hnub tim 3, 2013 thaum ntawd hnub nyoog yog 88 xyoo. Nws yog ib tug xibhwb uas muaj suab npe nyob rau “cov ntseeg” hauv tebchaws Suav. Xibhwb Lamb (Lin Xiangao nyob Suav teb), nws txiv yog xibhwb nyob rau pawg ntseeg Npavtiv. Thawj zaug nws qhia Vajtswv Txojlus yog thaum nws muaj 19 xyoo. Lub sijhawm ntawd Momcawtus Xidoos yog tug kav tebchaws Suav, nom tswv Suav liab ntau nte Lamb rau xyoo 1955. Nws raug ntes vim yog “tawm tsam” thiab tsis kam lees yuav Suav liab tawm tsam “Cov ntseeg.” Qhov nws tsis kam koom vim yog Suav liab tsis pwb cov ntseeg qhia cov menyuam uas muab hnub nyoog tsawg tshaj 18 xyoo, thiab tsis pub cov xibhwb qhia txog qhov Yexus sawv hauv qhov tuag thiab qhia txog qhov Yexus yuav los zaum ob. Nws nyob rau hauv nkauj ze li ob xyoo, nws tawm hauv nkuaj rau xyoo 1957. Tsib hli tomqab no, nws nrog raug ntev thiab raug kaw 19 xyoo. Nws poj niam ua haujlwm nyob rau qhov chaw lawv tsoo pobzeb, nws tuag thaum nws tug txiv tseem nyob hauv nkuaj.

Tom qab ntawd 20 xyoo, nws thiaj li raug tso tawm. Nws rov qheb dua nws “pawg ntseeg” nyob hauv nroog Guanghou. Nws tseem tsis kam koom Suav liab thiab, tawm tsam “cov ntseeg.” Nws hais tias cov ntseeg yuav ua raws nom tswv kevcai yog yuav tsum tsis yuam Vajtswv Txojlus. Nws hais tias, “Vajtswv Tsabcai tseemceeb tshaj neeg tsab.”

Kev ua thawjcoj ntawm nws, pawg ntseeg tau loj hlob mus txog li 400 tug tswvcuab rau xyoo 1997, tamsim no 4,000 tug tswvvcuab. Nws tseem muab ib cov duab hais txog xibhwb Lamb qhia Vajtswv Txojlus. Cov lus qhuab qhia no qhia rau cov ntseeg hauv nws pawg ntseeg. Thaum nws qhia Vajtswv Txojlus tag, cov ntseeg tawm mus tshaj tawm coob heev tshajplaws.

Suav liab paub tias pawg ntseeg no tsis tau kev tso cai ntawm nom tswv, tiamsis lawv kuj ua tsis tau dabtsi. Xyoo 1997 xibhwb Lamp tau hais rau neeg Amelikas cov tub sau ntawv li no. Nws hais tias, “Txhua zaug uas lawv ntev kuv, lub sijhawm ntawd pawg ntseeg loj hlob tuaj. Kev tsim txom zoo rau kuv. Lawv tsim txom kuv npaum licas, cov ntseeg yim coob npaum lintawd. Qhov no yog ib qhov keebkawm zoo rau pawg ntseeg.”

Suav qhov kev rau cov ntseeg tsis thooj lwmyam. Tiamsi ib tub xibhwb zoo Lamb thiab nws pawg ntseeg los tseem ntsib kev tsim txom. Lub xya hli (2013), Suav liab tau nte ob tug xibhwb nyob rau hauv xeev Xinjian, vim lawv pom tias, cov thawjcoj no coj neeg “tawm tsam nom tswv” kev cai.

Xibhwb Lamb txhawb cov ntseeg nyob rau Suav teb tias, kev tsim txom yog ib yam nyob rau cov ntseeg lub neej. Nws hais tias, “Peb yuav tsum npaj ntsij kev txomnyem. Peb yuav tsum npaj txog hnub ua raug ntes. Uantej kuv rau nte mus nyob hauv nkuaj, kuv twb npab ib cov khawb ncaws, khau thaib txhuam hniav. Tamsim no lawv ua zoo rau peb, tiamsis tag kis lawv yuav coj txawv. Kuv thov Vajtswv kom nej yuav ruaj khov kho.” Xibhwb Lamb yog ib tug uas “raug tsim txom thiab txom nyem tshajplaws.”

Muaj neeg tau sojntsuam thiab pom tau hais tias muab 100 plhom tug ntseeg nyhob rau tebchaws Suav. Lawv nyob txhua qhov rau Suav teb, tsis hais nroog loj lossis tsev kawm ntawv. Thiab tseem hais tias txhua lub tsev kawm ntawv 1 ntawm 10 leej tub kawm ntawv yog tug ntseeg, vim yog ib vam tug neeg los ntseeg Vajtswv rau txhau lub hli! Thiab xam tsis hais cov kws kho mob, tub lijchoj, xibhwb qhia tom tsev kawm ntawv, thiab Suav liab cov nom tswv (Saib David Aikman, Ph.D., Jesus in Beijing: How Christianity is Transforming China and Changing the Global Balance of Power, Regnery Publishing, Inc., 2003; paperback edition published in 2006).

Dr. Aikman phau ntawv hais txog “Thov nco txog cov ntseeg, nyob Suav teb thiab Txawv tebchaws, thiab cov ntseeg uas yeem tuag rau kev ntseeg nyob rau Suav teb, Txij thaum A.D. 635 txom rau tiam tamsim no.” hauv zaj nkauj no - “Hlub tag kuv lub siab”

Kuv lub siab tau hlub, txhua yam yog kuv qhov kev npausuav –
   Vajtswv thov kom ua txhua yam rau koj.
Txhua yam ntawd yog qhov uas yog kuv thiab kuv ua tau –
   Tswv Yexus thov coj kuv mus nrog koj nyob.

Rooj txhawb siab coj ntau saum plhom tug neeg los cuag Vajtswv nyob rau Suav teb. Tiamsis peb kuj txhob hnov qab cov ntseeg uas raug kev txom nyem vim yog lawv ruaj khov kho rau txoj kev ntseeg. Qhov no yog hais txog peb tug xibhwb lub neej. Lawv raws xibhwb Povlauj tug neegtaw, yog suav tau hais tias, “txhua yam, tiamsis tsis muaj qab hau” lawv zoo li “yog cov uas yeej rau ntawm Vajtswv.”

Ib, tsis hais lawv lub npe, tiamsis nyob rau xyoo 1960 yog lub sijhawm uas “Suav teb tabtom hloov.” Lub sijhawm ntawd cov xibhwb no raug nplawm, raug tsim txom lawv ntawm cov Suav liab. Cov xibhwb no poj niam thiab menyuam raug nom tswv ntes mu snug li ub li no. Suav liab nug hais tias, “Nws muaj ob txoj kev xwb! Nej yuav ntseeg Yexus ntxiv, los yog yuav thim Yexus. Nws ciaj li xaiv!”

Muaj ib tug xibhwb laus tau tig mus saib nws tsev neeg thiab cov phoojywg, tiamsis nws paub hais tias nws yuav ua licas. Nws hais tias, “Txawm yog nej yuav muab kuv cajdab txiav los, kuv yuav tsis thim Yexus.” Lub sijhawm ntawd muaj ib tug nom txawm ncaw lub nrooj thiab ua rau hlu zawm tug xibhwb ntawd cajdab thiab ua rau nws tuag mus nrog Vajtswv nyob lawm (Living Water, Zondervan, 2008, p. 17).

Ob, kuv xav muab xibhwb Samuyees Lamb lub neej rov los hais. Tom qab uas nws raug kaw ib xyoo rau hauv nkuaj, tig rov mus rau xyoo 1980, lub sijhawm ntawd nws muaj 33 xyoo. Nws raug txwv tsis pub qhia Vajtswv Txojlus ntxiv. Tiamsis ob peb hli tom qab ntawd, nws rov los qhia Vajtswv Txoulus! Nws thiaj rov raug ntes thiab raug kaw nees-nkaum xyoo. Nws rau xa mus ua haulwm ntsoo pobzej nyob rau ib qhov chaw. Qhov ntawd yog ib qhov chaw ua cov neeg nyob hauv nkuaj mus ua haujlwm thiab tuag coob heev. Tiamsis nws kuj nyob dhau vim yog Vajtswv ua tug tiv thaiv. Tiamsis thaum nws tawm hauv nkuaj los, lawv hais rau nws tias, nws poj niam thiab nws txiv tuag lawm. Tsis ntev ntawd, nws niam kuj hmob nyhav thiab tuag lawm thiab, nws tsis tsiv tawm mus rau Hong Kong los sis lawv tebchaws, tiamsis nws rov mus nyob hauv nroog Guangzhou, rov mus coj cov ntseeg qub, thiab rov qheb pawg ntseeg dua tshiab. Txawm yog nws tsev neeg tuag tag lawm los, nws tseem muaj lub ntsej muag luag ntxhi (Crimson Cross, published by Back to Jerusalem, 2012, pp. 65, 66).

Peb, tug no yog kuv tug xibhwb ntag, Dr. Timautes Lis, (1911-2009). Dr. Lee thawj tug poj niam thiab tug ntxhais raug Yijpoom cov tub rog tua tuag rau thaum Kev ua tsom rog hauv ntiajteb zaum 2. Nws tug poj niam tam sim no Gracie yog kuv ib tug phoojywg zoo. Nws los yuav Dr. Lee thaum nws tuaj qhia Vajtswv Txojlus nyob rau pawg ntseeg Suav hauv lub nroog San Francisco. Hnub ntawm niam xibhwb tau mob tuag tes tuag taw. Nws xa nws pom niam mus rau tom tsev tshuaj. Nws tuag tom qab ntawd tsis ntev. Lub sijhawm ntawd los, xibhwb Lis tseem cai tsheb ntiav los qhia Vajtswv Txojlus rau tom pawg ntseeg raws li tau teem tseg. Tom qab qhia Vajtswv Txojlus tag, cov ntseeg thiaj li mam paub txog qhov uas niam xibhwb tuag, yog tuag uantej yuav pehawm Vajtswv. Kuv paub tias Xibhwb Lis hlub nws tug pojniam npaum licas. Thaum kuv hnov txog qhov no ua rau kuv xav tsis thoob li. Kuv tsis tau saib Vajtswv haujlwm zoo li yogi b txoj “haulwm.” Kuv kawm txog Xibhw Lis lub neej tias xibhwb lub neej yog ua los ntawm txoj siab, los yeem rau txoj kev tuag!

Peb yam no yog hais txog peb tug xibhwb lub neej plam txhua yam hauv ntiajteb tiamsis xam tias “tej ntawd tsis tseemceeb dabtsi” lawv lub neej yog “nyob rau Yexus.” Cov tub ntxhais hluas tebchaws Amelikas pom cov xibhwb ua tubnkeeg. Qhov no lauj thiaj li pom hais tias tsis pom Vajtswv lub hwjchim tshwm rau tebchaws no. Tiam sis cov hluas nyob rau tebchaws Suav pom peb tug xibhwb no lub neej, lawv thiaj li siv zog ntseeg Vajtswv. Lawv muaj peevxwm hais zoo li xibhwb Povlauj tias, “Kuv txom nyem thiab plam txhua yam tag, tiamsis suav tias tej ntawd tsis tseemceeb dabtsi, kuv lub neej yog nyob rau Vajtswv” (Filipis 3:8). Teb keebkwm uas qhia txog Vajtswv lub hwjchim nyob rau Suav teb tseem tseemceeb rau hniaj hnub nim no.

Nej puas nyiam cov no lub neej thiab? Nej puas xam tias txhua yam hauv ntiajteb “tsis tseemceeb dabtsi” tias nej “yeem nyob hauv Yexus”? Dabtsi tseem ua kom nej txav deb rau ntawm Yexus? Cia li suav tias tej ntawd tsis tseemceeb! tej ntawd tsis tseemceeb! Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Nws tau sawv qhov tuag rov qab los thiab muab txoj sia rau koj. Koj puas muaj koj lub neej fij rau Yexus? Hu zaj nkauj no ib zaug ntxiv thiab!

Kuv lub siab tau hlub, txhua yam yog kuv qhov kev npausuav –
   Vajtswv thov kom ua txhua yam rau koj.
Txhua yam ntawd yog qhov uas yog kuv thiab kuv ua tau –
   Tswv Yexus thov coj kuv mus nrog koj nyob.

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim, thov sawv ntawm koj lus roob mus lawm nram qab. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom chav tsev thov Vajtswv. Mus tau rau tam sim no. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv rau cov los rau ntawm lawv tug kheej thiab cia siab rau Yexus. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Filipis 3:7-11
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“All My Heart’s Love” (by Dr. John R. Rice, 1895-1980)