Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV CAWMDIM LOS KEV PUAS TSUAJ – YAM TWG?

SALVATION OR DAMNATION – WHICH?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, J.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus nrog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Ob hli ntuj 19, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, February 19, 2017


Hauxeyas qhia Vajtswv tag nws tiam neej nyob rau yav qaum teb hauv tebcahws Ixayees. Lawv hu Hauxeyas tias “Tug xibhwb uas siab tawg tag” nws cov lus qhia yog hais txog nws txoj kev hlub rau nws tug poj niam uas tsis ncajncees, zoo li Vajtswv hlub cov neeg Ixayees uas tsis ncajncees, Efa-ees yog haiv neeg uas coob tshaj plaws hauv tebchaw Ixayees lub sijhawm ntawd, lub npe Efa-ees yog txhais tias neeg Ixayees tag nrho, lawv mus pe mlom tsis muaj kev txhawb siab kiag li, nyob rau Vajtswv txoj lus ntawm no Vajtswv hais rau Hauxeyas kom txhob qhia rau cov neeg ntawd lawm vim yog Vajtswv tso cov neeg no tseg lawm.

“Efa-ees mus pe mlom: cia nws nyob nws li ntawd” (Hauxeyas 4:17).

Tsaib no peb “muab” rooj txhawb siab, Vajtswv los rau peb pawg ntseeg muaj txog li ntawd kaum leej tau los hloov dua siab tshiab! Tiam sis kaum peb leej tsis tau hloov dua siab tshiab tiag, lawv tseem yog cov uas ploj lawm thiab poob rau tub tuag teb.

Lub ntsiab lust seem ceeb nyob rau ntawm no yog qhia tias Vajtswv los rhuav tshem Ntxwnyoog lub hwjchim, peb yeej paub meej hais tias Vajtswv thiab Ntxwnyoog yeej muaj tseeb. Cov uas hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag yeej paub qhov no zoo.

Peb tsis muaj qhov paub tias Vajtswv nrog peb nyob rau tej rooj txhawb siab tau plaub caug xyoo los lawm, kuv pheej hais txog qho no, tiam sis thaum kuv hais txog peb cov tswvcuab coob tug yeej tsis nyiam, zoo li cov neeg Ixayees tawm tsam Hauxeyas, yog li no peb pawg ntseeg thiaj li tawg ua ob pab loj loj, Ntxwnyoog hais rau lawv tias yeej tsis muaj rooj txhawb siab ib zaug li, lawv ntseeg Ntxwnyoog tshaj qhov ntseeg Vajluskub, lawv coj ib pab tswvcuab tawm, Dr. Cagan yeej pom tau hais tias cov neeg ntawm yeej tsis muaj ib tug twg hloov dua siab tshiab li. Yog li ntawd thaum kuv qhia txog rooj txhawb siab tsis muaj ib tug twg kam thov Vajtswv, lawv txhua tug tawm tsam.

“Efa-ees mus pe mlom: cia nws nyob nws li ntawd” (Hauxeyas 4:17).

Ua Vajtswv tsaug uas lub sijhawm no peb muaj cov ntseeg uas yeej hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag, vim peb muaj rooj txhawb siab rau xyoo dhau los, peb cov ntseeg thiaj li tseem nyob ruaj kho kho, cov ntseeg lwm pawg yeej khiav tawm tag, lawv yeej khiav tawm coob npaum li xyoo 1980-1981, lawv cai ua pab pawg, zoo li xyoo 1990 nyob rau pawg ntseeg Olivas, tiam sis tsaib no tsuas muaj txog li rau leej xwb uas khiav tawm pawg ntseeg. Thaum lawv mus lawm yeej tsis rov qab tuaj lawm, tsis muaj ib tug twg yuav rov tuaj, lawv mus nyeem peb cov lus qhuab qhia hauv lawv lub khoopitawj, tiam sis lawv tsis kam tuaj txais yuav kev cawmdim, tsis tuaj! Txawm tau plaub caug xyoo lawm lost sis muaj tug tuaj li! Nov yog qhov tseem ceeb vim peb yeej qhia txog Yexus nyob rau lub lim tiam, yog vim licas cov neeg no tsis muaj ib tug tuaj hlo li? “Efa-ees mus pe mlom: cia lawv nyob lawv” – ntawd yog vim licas!

Lawv hais li ntawd rau li kuv totaub, lawv hais vim yog qhov kuv qhia tawm tsam lawv tej kev txhaum thiab lawv ntxub kuv, zoo li lawv tau ntxub Hauxeyas! Dr. Cagan thiab kuv mloog “cov lus povthawj” ntawm ib tug ntxhais hluas, thaum kuv hais rau nws tias nws hais cov lus povthawj cuav, nws teb tias, “koj hais tias zoo li Qheb Qhov rooj lov” tug ntxhais ntawd yeej tsis tuaj txawm peb yuav “Qheb qhov roo” lub sijhawm ntawd kuv thiaj li paub tias vim yog nws niam thiab txiv cem peb rau nws hnov, tom uas nws txiv tuaj nthe nrov nrov zoo li tsov quaj rau kuv thiab cov hluas coob coob pom, nws khiav tawm mus vim yog kuv hais tias kuv yuav tub ceev xwm, tug txiv neej no yog ib tug ntawd “cov 39” uas pab peb them lub tuam tsev, nws tawm tsam peb tau ntau xyoo, lam dag hais tias yog ib tug ntseeg, tiam sis thaum Ntxwnyoog siv nws ib tug menyuam, nws thiaj tuaj cuag kuv zoo li kuv yog tug txhaum, ob peb lim tiam dhau los no kuv poj niam pom nws, nws tseg hwjtxwv ntev, nws rov mus coj li cov neeg Hippie, Spurgeon hais tias, “Tsis txoj hwjchim, lawv nyob thiab khiav tawm pawg ntseeg vim yog tsis txo hwjchim” koj yuav dag tug kheej hais tias hloov dua siab tshiab lawm, tsis ntev Ntxwnyoog yuav los hauv koj yog koj lam hloov dua siab tshiab xwb! Vajtswv hais li no tias,

“Efa-ees mus pe mlom: cia nws nyob nws li ntawd” (Hauxeyas 4:17).

Vajtswv pom tau hais tias koj mus koom nrog kev txhaum tsis cia siab rau Vajtswv, Nws yuav cia koj nyob ib leeg, “lub siab phem” (Loos 1:28), thaum Vajtswv tso koj tseg, koj yuav tsis dim li lawm, Nws yuav tawm hauv koj lub neej thiab koj yuav tsis dim hlo li,

Yuav ploj mus tag ib txhi, Ib txhi, Ib txhi, Ploj mus tag ib txhi.

Tug cev Vajtswv lus uas yog Hoxeyas hais tias “Lawv yuav mus…nrhiav Vajtswv; tiam tsis ntsib nws, vim nws twb tawm ntawm lawv mus lawm” (Hauxeyas 5:6).

Tsaib no lawv rov ua dua, rau leej tawm hauv pawg ntseeg mus lawm, ib tug hluas tuaj cuag kuv, tau tes tuaj rau kuv thiab hais tias “Koj los coj pawg ntseeg no rau qhov yuam kev lawm, Dr. Hymers” Nws tsis paub xwb, nws cov lus ua rau kuv tig los lees kuv tej kev txhaum, nws hais cov lus uas yog tawm tsam, tiam sis Vajtswv yeej ua kom kuv tig los soj ntsuam kuv tug kheej, nws cawm kuv, muaj plaub tug hluas pheej tuaj nrog kuv thov Vajtswv tom tsev yog Aaron, Jack, John thiab Noah, peb thov Vajtswv txhua li tiam – thiab yog kuv cov phooj ywg, tsis muaj leej twg paub hais tias Hauxeyas nyob kho siab khuav, kuv los tib yam thiab! Thaum kuv xav tias ib tsam kuv plam ntawm Vajtswv – plaub tug hluas tuaj nrog kuv thov Vajtswv, lawv yog kuv tug cov phooj ywg, Vajtswv xa lawv tuaj rau kuv – thiab lawv cawm kuv los ntawm kev thov Vajtswv thiab kev phooj ywg.

John Cagan tau hais li no tias “Yog xyoo uas nyob tub Tuagteb” nws yeej hais yog, Ntxwnyoog nyooj, pawg ntseeg muaj teebmeem, kuv poj niam mob, kuv pw tsis tsaug zog, pawg ntseeg tsis ruaj tsis khov, Vajtswv tau nqe saum ntuj los, thaum peb thov nws.

“Au yog Vajtswv duav tau qaum ntuj nqes los txhua lub roob yuav txav los rau mtawm nws” (Yaxayas 64:1).

Vajtswv los nrog peb nyob, thawj zaug uas peb rov muaj kev txhawb siab tom qab 42 xyoo!

Kuv yuav qhuas Koj! Kuv yuav qhuas Koj!
   Qhuas tug Menyuam yaj ua tuag theej neeg txhaum;
Neeg txhua tug cia li qhuas Nws,
   Nws cov Ntshav los ntxuav kuv tej kev txhaum.

Sawv ntsug peb hu zaj nkauj no uake!

Kuv yuav qhuas Koj! Kuv yuav qhuas Koj!
   Qhuas tug Menyuam yaj ua tuag theej neeg txhaum,
Neeg txhua tug cia li qhuas Nws,
   Nws cov Ntshav los ntxuav kuv tej kev txhaum.
(“I Will Praise Him,” Margaret J. Harris, 1865-1919).

Lub sijhawm thaum kuv tseem npaj nqe Vajluskub no muaj ib tug txiv neej hu nram Florida tuaj hais kev zoo siab txog John Cagan zaj lus qhuab qhia “Kev Txhawb Siab thiab Yexus cov Ntshav” Nws hais tias “Ua koj tsaug, xibhwb, Ua koj tsaug rau tug tub hluas no! Nws zaj lus qhuab ua rau kuv tau txais koob hmoov heev!” Noah Song mus qhia Vajtswv lus nyob rau Suav thiab Indonesia, nws twb rov qab los txog lawm! Yog ib qhov uas zoo hev peb pawg ntseeg muaj tej tug tub hluas zoo li ob tug no!

Tag kis no kuv rov muaj Yexus cov lus coj los hais, kuv yuav muab Yexus rov los hais rau nej, thiab txog Nws cov Ntshav uas ntws los saum tug Ntoo Khaublig ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg, Dr. Martyn Lloyd-Jones ais tias “Lawv yog cov qhia Vajtswv Txojlus, lawv xav tias lawv yog cov ntse, tiam sis lawv yuav kev…cov ntseeg niaj hnub [nim no] yeej zoo lintawd, tiam sis lub sijhawm uas muaj kev txhawb siab, peb qhuas txog Yexus cov ntshav…tseem ceeb tshaj plaws rau cov ntseeg thiab hauv Vajluskub, ‘ntseeg hauv Yexus cov ntshav, vim yog nws qhov kev ncajncees Vajtswv thiaj ua siab ntev’ (Loos 3:25), ‘peb raug cawm los ntawm nws cov ntshav, thiab zam peb tej kev txhaum” (Efexaus 1:7)…[kuv tsis pom kev vam nyob rau hauv nej li] ‘Yexus thiaj cawm tau, thiab nws tuag theej’ (1 Kaulithaus 2:2)…kuv tsis pom kev txhawb siab muaj nyob rau cov neeg uas tsis lees yuav [los sis ua tug tsis paub] Yexus cov ntshav saum ntoo Khaublig” (Revival, Crossway Books, 1994 edition, pp. 48, 49).

Peb raug ntxuav hauv cov ntshav,
   Ntsuj plig puas raug ntxuav ntawm menyuam yaj cov ntshav?
Koj puas tau raug ntxuav? Koj puas dawb li daus?
   Koj puas tau raug ntxuav hauv menyuam Yaj cov ntshav?
(“Are You Washed in the Blood?” Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Yog, Tswv Yexus cov ntshav uas rau kom peb dim ntawm Vajtswv qhovv kev chim, yog, Yexus cov Ntshav ua rau kom peb muaj kev thaj yeeb nrog rau Vajtswv, yog, Yexus cov ntshav thiaj ua rau koj kov yeej ‘peb raug cawm dim los ntawm nws cov ntshav” (Kaulauxais 1:14).

Sim los mloog ob tug neeg hauv peb pawg ntseeg cov lus, yog ob tug neeg uas tau raug cawm dim los ntawm Yexus cov ntshav hauv txoj kev ntseeg.

Ib poj niam Npavtiv mus rau lwm pawg ntseeg, lub sijhawm nws mus txog lawv txawm nug nws tias puas kom ua kev cai rau dej, Nws hais tias “kam” lawv tsis qhia nws paub txog Yexus, thiab Tswv Yexus cov ntshav uas ntxuav nws tej kev txhaum, lawv muab nws ua kevcai rau dej los ntawm qhov uas nws tseem tau yog neeg dim, Nws hais tias “Kuv tseem mus kuv lub neej qub li ib txwm tau uas los” tom qab ntawd nws tug ntxhais coj nws tuaj rau hauv peb pawg ntseeg, nws hais tias “[peb] yuav nug nws kom tuaj koom peb qhov kev pehawm txhua zaug, kuv tug kheej los yeej tsis kam thiab vim kuv tsis muaj sijhawm, kuv pom tug kheej zoo xwb, xav tias Vajtswv yuav siv kuv cov sijhawm mus rau lwm yam, tiam sis Vajtswv…tau qhia rau kuv hauv kuv lub siab tias kuv tsuas ua neej rau kuv tug kheej xwb…Vajtswv yog tug muaj kev hlub pib qhia rau kuv tias yog thaum kuv tuag kuv yuav raug txiav txim raws li qhov kev tsis kam lees yuav Yexus thiab vim kuv tej kev txhaum. Qhov no ua rau kuv txhawj thiab ntshai”…[Dr. A. W. Tozer hais tias, “Tsis muaj leej twg yuav paub txog Vajtswv qhov kev hlub yog tug ntawd tsis paub ntshai Vajtswv”] nws txawm mus rau tom chav thov Vajtswv thiab lees kev txhaum, Dr. Cagan nug nws tias Yexus nyob qhov twg, nws hais tias nyob hauv nws lub siab, Dr. Cagan Yexus nyob rau saum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis, nws hais tias “Yog li no thaum kuv los cuag Yexus kom ntxuav kuv tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav, cov Ntshav ntawd ntws los rau kuv…niaj hnub nim no kuv nyob kaj siab, Yexus cov ntshav ntws saum ntoo Khaublig kom kuv thiaj li dim…Yexus theej kev tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav…niaj hnub nim no kuv zoo siab thiab yuav mus tshaj tawm…coj cov hluas tuaj rau hauv [pawg ntseeg] kom lawv mloog xibhwb cov lus qhuab qhia, kuv zoo siab thaum [Dr. Hymers] qhia cov hluas txog Yexus cov Ntshav…kuv muaj [ib] tug xibhwb uas hlub cov ntseeg tug ntsujplig thiab qhia lawv paub txog Yexus…Yexus muab Nws cov ntshav uas ntws saum ntoo Khaub lig cawm peb dim…Kuv tug Cawmseej uas zoo tshaj plaws!”

Ib tug ntxhais hluas Suav hais li no “Kuv nyuaj siab thiab mus rau ntawm pawg ntseeg, Vajtswv qhia rau kuv tias kuv yog neeg txhaum…txawm yog lwm tug uas nyob ib puag ncig ntawm kuv tseem qhuas kuv los xij…kuv yuav dag mus tsis tau ntxiv lawm [kuv tug kheej] saib li kuj tsis muaj teeb meem dad tsi, tsis yog li ntawd, kuv yeej tsis yog ib tug neeg zoo hlo li, thaum kuv los zaum mloog [Dr. Hymers qhia Vajtswv lus tag] kuv saib zoo li Xibhwb yeej txhob txwm hais rau kuv…kuv yuav zais kuv qhov kev txhaum rau lwm tug tsis tau mus ntxiv lawm, kuv zais Vajtswv sis tau…kuv zoo li Adas uas tab tom khiav nkaum Vajtswv.

Thaum qhia Vajluskub yuav tag, kuv hnov cov lus uas yog hais txog Yexus thawj zaug hauv kuv lub neej [txawm yog nws tuaj koom peb pawg ntseeg ntau zaug lawm los xij tiam sis yog thawj zaug uas nws hnov] Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaub lig theej kuv qhov chaw, thiab theej kuv tej kev txhaum…Nws cov ntshav los ntxuav tug neeg txhaum, Nws cov ntshav yog los ntxuav kuv! Kuv cheem tsum Yexus tshaj qhov uas los ua tug neeg zoo, vim yog Vajtswv txoj kev hlub ua rau kuv qhov muag pom kev, kuv ntsia rau Yexus, Nws tau cawm kuv lub sijhawm ntawd, thiab ntxuav kuv tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav…Nws cov ntshav los npog kuv tej kev txhaum, Tswv Yexus muab Nws cov ntshav los ntxuav kuv, Nws ua kom kuv yog ib tug neeg ncajncees, nws los cawm kuv…kuv txoj kev ntseeg nyob hauv Yexus xwb, tam sim no kuv totau qhov uas John Newton hais tias yog [txhais tau licas] ‘Kev hlub loj! Qab zij ua luaj, cawm kuv dim! Thaum ub kuv ploj, nim no ntsib lawm; dig muag, tiam sis pom lawm’ …kuv yog neeg txhaum, thiab Yexus cawm kuv…Nws txais yuav kuv thiab ntxuav kuv hauv Nws cov ntshav.”

Neeg puas dhuav qhov kuv pheej qhia txog Yexus tug ntoo Khaublig, thiab Yexus cov ntshav? Tsis dhuav hlo li! Tiam sis tsuas yog cov uas raug cov xibhuab cuav muab lawv ua kevcai rau dej – zoo li tug xibhwb nyob rau “Arleta, California tau muab Lidia Estrada ua kev cai rau dej, los ntawm qhov tsis qhia kom nws cia siab rau Yexus, Nws tug kheej los puas ruaj siab thiab? Kuv los yeej tsis ruaj siab! Yee muaj cov xibhwb cuav zoo li coob tug hauv ntiajteb!

Yog rau kuv, kuv yuav qhia txog Yexus cov Ntshav ‘txog rau thaum tug neeg phem hais tsis tau ib los, zoo li zaj nkauj peb tau hu los yog Vajtswv lub hwjchim cawm peb, Muaj ib pa dej ntshav, yog tug Cawmseej; thiab tug neeg txhaum!

Lawv tej kev txhaum raug rhuav tshem, kev txhaum raug rhuav tag,
Thiab tug neeg txhaum los ntxuav rau hauv, lawv tej kev txhaum ploj tag.
   (“There Is a Fountain” William Cowper, 1731-1800).

“Hauv leejtub peb thiaj li raug cawm dim ntawm nws cov ntshav uas yog qhov chaw zam peb tej kev txhaum” (Kaulauxais 1:14).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim, thov los rau ntawm no, peb yuav nrog koj tham txog qhov ntawd.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Thov Vajtswv ua ntej qhia Vajtswv Txoj lus Kl. Mr. Aaron Yancy.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
     “Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 19th century).