Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG CAWMSEEJ POOB NTSEJ MUAG

THE SAVIOUR’S SHAME
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub peb hli ntuj 30, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 30, 2014

“Nwg tsw suav has tas qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua tsua nwg poob ntsej muag, tsua qhov nwg paub has tas, thaus dhau tej kev txom nyem hov lawm nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnuav nwg tub moog nyob ntawm Vaajtswv lub zwm txwv saab xws lawm” (Henplais 12:2).


Cov lus qhuab qhia no muaj ib nqe los ntawm peb nqe lus uas yog Spurgeon uas yog “tug xibhwb zoo nyob rau txheej thaum ub.” Thov kom nej tau txais koobhmoov rau cov lus qhuab qhia no!

Kuv xav tsis thoob tias yog vim licas cov neeg tiam tamsim no tsis kam qhia txog qhov Yexus tiv kev txom nyem rau hnub nws sawv qhov tuag rov qab los los sis Easter. Lawv qhia thiab tiamsis txhais raws lu lawv lub siab nyiam xwb. Tsis muaj ib qhov tseemceeb hais txog qhov Yexus sawv hauv qhov tuag rov qb los!

Dr. Michael Horton hais tias muab coob leej ntau tug xibhwb uas yog pab Evangelical tsis qhia txog qhov Yexus sawv qhov tuag rov qab los! Nws hais txog ib tug xiwhb mus saib ib pawg ntseeg uas yog pab liberal. Nws xav tias nws yuav hnov cov lus qhua qhia txog Yexus. Tsis yog tias yuav hnov txog “qhov Yexus muab hwjchim rau peb kom yeej kev txom nyem.” Dr. Michale Horton tseem hais txog ib tug xibhwb uas yog pab Methodist mus tsham ib pawg ntseeg uas yog “Ntseeg Vajtswv Txojlus” cov “lus qhuab qhiab yog hais txog Yexus kov yeej nws tej kev tsim txom” Tom qab ntawd tug tug xibhwb no thiaj hais tias qhov no lauj yog suav tau hais tias “qhia raws neeg lus siab nyiam, kev ua nom ua tswv, los sis qhov yog thiab tsis yog, ntxim nyho yuav tsum yog qhia txog Yexus” (Michael Horton, Ph.D., Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church, Baker Books, 2008, pp. 29, 30).

Hnub niaj nim tsis muaj cov lus qhia txog qhov Yexus tiv kev txomnyem. Qhov tseemceeb vim cov xibhwb no xav tias txhua tug tuaj rau lawv pawg ntseeg yog cov ntseeg Vajtswv tag lawm – cov neeg no tsis tag yuav hnov txog zaj qhia txog Yexus lawm. Qhov no zoo tib yam li cov ntseeg nyob rau tebchaw German tau yuam kev nyob rau tiam kaum-cuaj century. Lewis O. Brastow hais tias cov lus qhuab qhia nyob rau German yuam kev vim yog xav tias, txhua tug tuaj pehawm Vajtswv puas leej dim tag lawm. Dr. Brastow hais tias, “Pawg ntseeg uas ua kevcai rau dej yog xav tias yog pawg ntseeg Vajtswv thiab yuav tsum hais tias…yog qhia txog cov lus qhuab qhia nyob rau German” (Representative Modern Preachers, Macmillan, 1904, p. 11). Cov pawg ntseeg feemcoob ntawm cov Npavtiv tamsim no xav tias lawv cov tswvcuab yog ib tug ntseeg lawm, tsis tag yuav los hnov txog cov lus qhuab qhia txog Yexus. Kuv ntseeg tias qhov no lauj yog qhov uas ua kom peb cov tswv cuab tamsim no qaug zog rau seem kev ntseeg.

Kuv ntseeg tias txawm tug ntseeg uas dim lawm lov cheemtsum hnov txog qhov Yexus tiv kev txom nyem. Petus hais li no tias,

“Yaav tom ntej mej zoo le paab yaaj kws yuam kev lawm. Kuas nwgnuav tug tswv kws yug mej hab tsom kwm mej lub sab tub coj me j rov lug nrug nwg ua ke lawm” (1 Petus 2:21)

Peb cov ntseeg tiam tamsim no tsis xav tiv kev txom nyem. Lawv twb tsis kam tuaj pehawm Vajtswv rau yav lig thiab koom hmo thov Vajtswv. Qhov tseemceeb yog lawv tsis raug qhia txog qhov Yexus raug kev txom nyem – zoo li Petus hais li no tias “yog tug qauv, uas koj yuav tsum xyaum lintawd.” Muaj ib tug txiv neej tseem yws rau kuv hais tias nws siv sijhawm ib teev tsav tsheb mus pehawm Vajtswv. Kuv hais rau nws tias qhov zoo rau koj. Vim yog Yexus “tiv kev txom nyem rau peb, ua tug qauv rau peb xyaum, peb yuav tsum ua raws nws qab.” Qhov ua rau kom peb ua tau ib tug thwjtim zoo yog yuav tsum tim kev txom nyem rau Yexus, raws li hais nyob rau Loos 5:3-5. Coj peb rov los rau peb lub ntsiab lus, uas yog Yexus tiv kev txom nyem thiab txajmuag vim yog cawm peb kom dim,

“Nwg tsw suav has tas qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua tsua nwg poob ntsej muag, tsua qhov nwg paub has tas, thaus dhau tej kev txom nyem hov lawm nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnuav nwg tub moog nyob ntawm Vaajtswv lub zwm txwv saab xws lawm” (Henplais 12:2)

Kuv muaj lo lus “raug txaj muaj” cov lus hais rau yav lig no. Luv Kivliv txhais lo lus “txaj muaj” tias “tsis txhob lees paub” los sis “txhob rau nqi.” Ellicott hais rau peb tias, “lub ntsiab lus qub yog tiv kev txom nyem saum ntoo Khaublig, yog ib yam ua txaj muag tshaj; tiam sis qhov kev txom nyem no yuav hloov mus ua kev xyivfab” (Charles John Ellicott, editor, Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, vol. VIII, Zondervan Publishing House, n.d., p. 336; note on Hebrews 12:2).

Kuv lub homphiaj hauv cov lus qhia no yog qhia nej txog qhov ua Yexus tiv qhov kev txaj muag yeem raug kev txom nyem. Yog vim licas Yexus thiaj yeem tiv qhov kev txom nyem kom cawm tau peb dim! Joseph Hart tobtau qhov no zoo, nws hais tias,

Saib Yexus uas siab ntev tiv,
   Qhov kev tsim txom uas phem tshaj!
Tug neeg txhais tes ua phem rau Yexus
   Nto qaubncaug rau Nws lub plhu.
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor).

Kom peb tau zoo, kom peb dim, Yexus tiv plauj yam kev txaj muag rau peb.

I. Ib, Saib qhov kev txaj muag los ntawm cov lus phem liam Yexus.

Nws tsis yog neeg txhaum. Nws tsis tau ua txhaum. Txawm Pilaj, nom tswv Loos tug nom loj los hais tias “Kuv tsis pom ib qhov kev txhaum ntawm tug txiv neej no” (Lukas 23:4). “Kuv tsis pom tias nws txhaum dabtsi” (Yauhas 18:38). Yexus raug liam tias yog neeg txhaum. Nws raug txiav txim tias yog hais lus saib tsis tau lwm tug. Nws puas tau hais lus saib tsis tau Vajtswv? Nws quaj rau Vajtswv, thiaj hws tawm nrog ua tshav, “Kuv txiv…txho mus raws kuv dej siab, kom tiav raws li koj dej siab” (Lukas 22:42). Tsis muaj li, Yexus tsis tau hais lus thuam Vajtswv, Vajleejtxiv.

Qhov txuas ntxiv mus, Nws raug liam tias yog neeg ntxeev siab. Lawv hais tias nws ntxeev siab tawm tsam nom tswv Loos. Lawv liam hais tias, nws yuam kom neeg hu nws ua Vajntxwv. Qhov tseeb tiag Yexus tsis txhaum dabtsi. Thaum cov pej xeem yuam kom Nws ua lawv tug Vajntxwv, Nws txawm khiav tawm ntawm lawv mus thov Vajtswv lawm. Nws hais rau Pilaj, “Kuv lub tebchaws tsis yog lub ntiajteb no” (Yauhas 18:36). Nws tsis tau coj ib pab neeg twg tawm tsam nom tswv, qhov tseeb tiag Nws raug lawv liam xwb.

II. Ob, siab Yexus uas siab ntev tiv qhov kev txaj muag los ntawm cov neeg uas thuam Nws.

Nws raug cov neeg coob coob luag thiab thuam nws. Nws raug cov tug rog ntau nws lub phlu. Nws lub cev tsis muaj khawb ncaws npog. Nws tsis muaj ib yam ris tsho los npog nws lub cev, nws raug ntsia saum ntoo Khaub lig ua tug neeg liab qab.

Lawv qw hu Nws tias Vajtswv Leejtub. Lawv hais tias, “Yog koj yog Vajtswv Leejtub, cia li nqi saum ntoo Khaub lig los” (Mathais 27:40). Lawv qw Nws li no,

“Nwg ca sab tsua Vaajtswv hab nwg has tas, nwg yog Vaajtswv tug tub. Txawm yog ob nam tub saab kws raug teem tsua sau ntoo khaub-lig ib yaam le Yexu, los ob tug kuj thuaj Yexu hab” (Mathais 27:43-44)

Thaum lawv qw cem Nws, los nws tsis hais ib yam dabtsi li – Nws “Ua siab ntawv tiv kev txaj muag saum ntoo Khaublig” (Henplais 12:2).

Ib zaug thiab, lawv cem thiab luag nws tso dag tias nws yog neeg Ixayees tug Vajntxwv. Nws yog lawv tug Vajntxwv, tiam sis lawv tsis lees yuav Nws, thiab muaj nws ua kom txaj muag. Nws muaj peevxwm hu kom tub txib saum txhiab leej los rhuav tshem cov neeg no. thiab hais kom ntiajteb faib muab cov neeg no “nqu kom tuag tag” zoo li Korah, hais lus tawm tsam Mauxes, zoo li qhov lawv hais lus tawm tsam Yexus, (Teevnpe 16:23). Nws muaj peev xwm hais kom hluav taws poob saum qauj ntuj los hlawv cov neeg no kom tuag tag, zoo li Eliyas ua rau Vajntxwv Ahas cov tub rog (2 Vajntxwv 1:9-10). “Nws tsis qheb qhov ncauj hais ib los” tiv thaiv nws tug kheej (Yaxaya 53:7).

Lawv tseem cem nws zoo li nws yog ib tug cev Vajtswv lus. Lawv muab ntaub npog nws lub qhov muag. Tom qab ntawd lawv ntau nws plhu, thiab hais tias, “Yexus koj sim hais sob leej twg ua tug ntau koj” (Mathais 26:68). Peb hlub tug cev Vajtswv Txojlus. Yaxayas qhia meej meej rau peb paub txog Tswv Yexus, thiab qhiab txog kev cawmdim ntawm seem ntsujplig, Tam sim no lawv hais rau nws!

Nws tseem raug lawm thuam txog qhov uas nws yog peb tug povthawj loj. Yexus los rau lub ntiajteb los ua peb tug povthawj thiab thiab muab tug kheej fij rau peb. Lawv tseem los thuam lawv tug povthawj. Peb txoj kev cawmdim los ntawm peb tug Povthawj loj. Nws yog Vajtswv tug menyuam yaj. Nws yog Vajtswv tug menyuam yaj uas ris neeg ntiajteb tej kev txhaum. “Peb yuav tsum saib ntsoov Yexu kws pub kev ntseeg tsua peb, hab ua kuas peb kev ntseeg tav. Thaus puab muab nwg teem tsua sau ntoo khaublig, nwg ua sab ntev thev tej kev txom nyem ntawm. Nwg tsw suav has tas qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua tsua nwg poob ntsej muag, tsua qhov nwg paub has tas, thaus dhau tej kev txom nyem hov lawm nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnuav nwg tub moog nyob ntawm Vaajtswv lub zwm txwv saab xws lawm” (Henplais 12:2).

III. Peb, los saib txog qhov nws raug txaj muag los ntawm raug nplawm thiab tiv kev txom nyem saum ntoo khaublig.

Nws tseem raug lawv uas phem los ntawm qhov nplawm. Cov ntseeg txheej thaum ub hais tias qhov Yexus raug nplawm ntawm yog ib yam ua txau ntshai. Lawv hais tau tej yam ua peb cov neeg tsis paub hais. Tiamsis qhov nws raug nplawm ntawd phem heev, vim yog Yaxayas yeej hais lawm hais tias,

“Tej kev teem txem kws nwg raug txom nyem quas ntsuav hov tub yog khu kuas peb tau nyob kaaj sab quas lug. Qhov kws nwg raug luas nplawm luas ntaus mas yog khu kuas peb zoo.” (Yaxayas 53:5).

Qhov phem tshaj yog lawv nplawm nws nraub nqaum – vim yog Yaxays hu hais tias “cov kev txhab,” “raug nplawm,” “nqaij ntsuab” thiab “nqaij ntuag,” txhua zaug uas plawm nws nraub qaum thiab lawv luag ntshua qees. Txhua zaug raug nplawm, nws cov ntshav tawm ntws los, thiab nqaij ntuas, lawv luag thuam qhov uas Yexus raug mob, vim yog kom peb tej zoo, thiab peb qhov kev cawmdim, nws thiaj yeem tiv qhov kev txaj muag no!

Thaum khaw nws thiaj mus rau ntawm tug Ntoo Khaublig. Lawv xuas ntsia hlau ntsia nws. Lawv tug Dabntxwnyoog tseem tabtom luag thaum Yexus raug kev txom nyem! Cov povthawj thaib cov thawjcoj nyob ntsia Yexus dai saum ntoo Khaublig. Kuv xav tias lawv yuav tsum hais li no, “Ha ha ha, tug neeg uas txhais tes kho tau tug neeg mob ruas zoo thiab tsa neeg sawv hauv qhov tuag rov qab los, tamsim no ua tsis tau lawm lauj!”

Lawv thuam Nws. Thaum kawg Nws hais tias, “Kuv nqhe dej,” lawv txawm muaj kua - txiv hmab qaub los twb nws tug nplaig!

Saib Yexus uas siab ntev tiv,
   Qhov kev tsim txom uas phem tshaj!
Tug neeg txhais tes ua phem rau Yexus
   Nto qaubncaug rau Nws lub plhu

Nws lub cev raug pov choj ntua tag,
   Ua rau ntshav ntw thoob nws lub cev;
Nws lub cev muaj kev txhab puv tag,
   Tseem chob mus rau nws lub siab thiab

Ntoo Khaublaug! Ntau Khaublig! Niaj hnub nim no peb los hnov lo lus no tsis ua rau peb txaj muag. Tiam sis tiam Tswv Yexus nyob ntiajteb, yog ib yam kev rau txim ua phem tshajplaws. Tug neeg rau ntshia saum ntoo Khaublig yog tug tu sab muaj lub txim tua neeg. Ntoo Khaug yog qhia txog kev txom nyem thiab mob. Ntoo Khaublig yog kev txom nyem loj – ib tug tua neeg, ib tug neeg phem, ib tug neeg tub sab. Siv sijhawm ntev mam tuag. Txua yam kev rau txim tuag thiab txawm yog nyob rau Loos, los tsis muaj kev rau txim ntsia saum ntoo Khaublig. Peb yeej xav tsis thoob tias qhov kev raug ntsia saum ntoo Khaub lig yog ib qhov kev txajmuag loj npaum licas. Tiamsis cov neeg Ixayees thiab Loos paub zoo. Tsis tag Yexus los paub zoo tias nws yuav rau ntsiab hlau ntshia thiab tsis muaj khawbncaws hnav.

Yexus qhov kev raug txim saum ntoo Khaublig phem tshaj dua lwm tug. Nws kwv nws tug ntoo Khaublig taug kev. Nws raug ntsia hauv nruab nrab ntawm ob tug tub sab, qhov no qhia tias nws yog tug uas phem tshaj. Qhov no ua rau kom nws txaj muag. Tiamsis Nws yeem tiv qhov kev txaj muag no – kom peb dim, thiab ua tug qauv rau peb xyaum!

IV. Plaub, Peb los saib txog Yexus tug ntoo Khaublig, thiab poob ntsej muag tshaj.

Ntoo Khaublig! Ntoo Khaublig! Peb sawvdaws puas leej tu siab rau qhov ntawd! Tug ntoo uas muab tso rau hauv av. Yexus lub nraub qaum raug khi rau qhov ntawd. Plaub tug tub rog xuav ntsiab hlau los ntsia nws txhais tes, Nws cov nqaij pib nrog. Lawv muab tug ntoo khaublig tsa sawv, thiab muab txog rau hauv qhov. Nws txhais tes raug ntsia. Nws cov pov txha zoo tawg tag. Nws raug ntsia liab qab, tig los saib cov neeg coob coob. Lub sijhawm ntawd raug tshav ntuj kub, ntsia mus saib cov neeg nyob rau hauv av. Nws raug tshav ntug ziab kub. Nws tug nplaig qhuav los tawv di ncauj. Mob yam tsis paub yuav hais licas lawm.

Phem tshaj lwm yam, Nws ua lintawd, kom cov neeg yeem tuag rau txoj kev ntseeg tiv dhau kev txom nyem. Nws plam ntawm Vajtswv. Tamsim no, Vajtswv muab peb tej kev txhaum tso rau ntawm nws. Tamsim no Leejtxiv “txaus siab…ua kom nws nqaij ntuag, ua kom nws ntsib kev txom nyem: [nws ua kom] nws tug ntsujplig ntsib kev txom nyem rau kev txhaum” (Yaxayas 53:10). Nov yog Vajtswv – Vajtswv tau tso nws pov tseg thiab hnov qab nws!

Raug ntsia rau ntawm ntoo khaublig,
   Qhiav rau ntiajteb thiab qaum ntuj,
Nws lub cev nqaij ntuag thiab nthav ntws,
   Yog ib qhov kev hlub uas ntxim tu siab heev.

Nws! Quaj thiab raug kev txom nyem
   Txawm cov tubtxib los yeej tu siab tag;
Hmo ntawd nws cov phooj hnov qab nws,
   Txawm Vajtswv los hnov qab nws lawm thiab!

Tshuav Yexus lawm xwb. Nws cov tub txib khiav vim yog ntshai. Vajtswv rau txim rau nws thiab tso nws pov tseg, Yexus nyob ib leeg lawm xwb, thiab nws cov kev txhab muaj ntshav nrog! Vim yog rau peb thiab peb qhov kev cawmdim, Nws nqaij ntsuab, ntuag, rhuav tshem, Nws tug ntsujplig txom nyem txog rau kev tuag.

Txheej thaum ub tsis hais poj niam txiv neej quaj thaum uas peb hais txog Tswv Yexus qhov kev txom nyem, muaj ib txhia tseem quaj rau lub sihawm uas peb pehawm Vajtswv. Tiam sis tamsim no peb muab tej no nyeem uas keebkwm lawm xwb, Niaj hnub nim no, peb pom kev sib ntau sib tua, peb twb tsis los ib lub kua muag. Peb tseem pom cov poj niam ua tua lawm cov menyuam hauv plab txog li tsib plhom tug menyuam, peb twb tsis mob siab tu siab txog tej yam zoo li no, vim peb lub siab qhuav qhawv tsis muaj dabtsi kiag li lawm! Yog nej yog cov neeg zoo li no, nej yuav tsum muaj kev tu siab thaum hnov txog Yexus qhov kev txom nyem vim yog cawm peb tug ntsujplig.

Phoojywg, thov nej xav, tias Yexus tiv kev txom nyem vim yog rau koj, vim yog kom koj dim thiab ua tug qauv rau koj pom. Nws tiv kev txom nyem saum ntoo khaublig, yeem raug kev txom nyem vim yog koj.

“Thaus peb tseem ua tuabneeg txhum, Vaajtswv xaiv Yexu Kheto lug tuag theej peb. Hab Vaajtswv yuav tsw teem txem tsua peb tsua qhov Yexu Kheto tub daws peb lub txem lawm” (Loo 5:8-9).

Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj kawg nyog rau nej phau nkauj

Thaum kuv los saib txog tug ntoo Khaublig,
   Qhov chawm tug cawmseej tuag,
Kuv tej kev npluaj nuj ploj tag husi,
   Kev tej kev khavtheej raug rho tawm los.

Vajtswv thov pab kom kuv txhob khavtheeb,
   Vajtswv thov cawm tug cawmseej Yexus thiab;
Yog qhov kev txaj muag loj tshaj plaws.
   Kuv muaj fij rau Nws cov ntshav.

Saib, saum Nws taubhau, txhais tes, thiab kotaw,
   Kev hlub ntau ntws los rau peb;
Kuv ntau ntsiab qhov kev hlub loj ntawd,
   Pos chob nws lub tau hauv?

Txhua yam ua nyob hauv ntiajteb,
   Yam uas nyob deb tau txav los ze;
Qhov kev hlub loj uas yog Vajtswv,
   Cawm kuv tug ntsujplig, txoj sia, thiab txhua yam.
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 26:59-68.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith
“His Passion” (Joseph Hart, 1712-1768).


TXHEEJ TXHEEM

TUG CAWMSEEJ POOB NTEJ MUAG

THE SAVIOUR’S SHAME

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nwg tsw suav has tas qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua tsua nwg poob ntsej muag, tsua qhov nwg paub has tas, thaus dhau tej kev txom nyem hov lawm nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnuav nwg tub moog nyob ntawm Vaajtswv lub zwm txwv saab xws lawm” (Henplais 12:2).

(1 Petus 2:21)

I.    Ib, Saib qhov kev txaj muag los ntawm cov lus phem liam Yexus,
Lukas 23:4; Yauhas 18:38; Lukas 22:42; Yauhas 18:36.

II.   Ob, siab Yexus uas siab ntev tiv qhov kev txaj muag los ntawm cov
neeg uas thuam Nws, Mathais 27:40, 43-44; Teevnpe 16:33;
2 Vajntxwv 1:9-10; Yaxayas 53:7; Mathais 26:68.

III.  Peb, los saib txog qhov nws raug txaj muag los ntawm raug nplawm
thiab tiv kev txom nyem saum ntoo khaublig, Yaxayas 53:5.

IV.  Plaub, Peb los saib txog Yexus tug ntoo Khaublig, thiab poob
ntsej muag tshaj, Yaxayas 53:10; Loos 5:8-9.