Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TSHAIB NQHIS VAJTSWV TXOJ LUS

A FAMINE OF THE WORD!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig hnub tim 3 lub ob hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 3, 2013

“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuv tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws, tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov, lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej lawv yuav tshaib thiab nqhis Tswv tej lus. Koj yog tug Tswv uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd” (Amaus 8:11-13).


Amaus tuaj nram lub nroog hu ua Tekuas, nws nyob rau ib lub zov me me nyob ze rau Hiavtxwv tuag. Nws tuaj tom roob moj sab qhua uas yog rau lub tebchaw qab teb uas yog Yudas. Tiamsis Vajtswv xa nws mua rau lub tebchaw qaum teb, uas yog tebchaws Ixayees, thaum ub tawg ntawm Yudas los. Nws cov lus tau raug ib tug povthawj hu ua Amexisyas tsis lees yuav. Dr. Charles L. Feinberg tau hais tias,

Yog ib cov lus qhuab qhia txog Vajtswv dej siab thiab lub homphiaj yam ncaj ncaj uas Vajtswv (ib txwm) yeej tsis txaus siab rau cov neeg phem. Nov yog lub sijhawm ua Amaus tseem muaj txoj sia nyob. Vajtswv Txojlus tsis muaj hnub pauv ntxeev. Amaxiyas, yog ib tug povthawj loj rau lub sijhawm ntawd uas yog nyob rau lub zoo Npem-ees, nws tau hais cov lus dag rau [Vajntxwv] Yelaunpauas…Amexiyas tau hais tias tug cev Vajtswv cov lus ntawm yuav sawv tawm tsam lub teb lub chaw thiab yuav coj kev kub ntxhov los rau Vajntxwv…Nws hais tias Amaus cov lus yog txhob txwm hais tawm tsam Vajntxwv…Lub sijhawm no Amexiyas…thiab lus muab rau tswvyim tias, cia hais kom tug cev Vajtswv Txojlus no khiav rov mus rau nws teb nws chaw uas yog tebchaws Yudas…tsis puab tug cev Vajtswv Txojlus ntawd nyob Npem-ees ntxiv lawm…Vajtswv yog kev ntseeg nyob rau qab tswjhwm ntawm Vajntxwv (Charles L. Feinberg, Th.D., Ph.D., The Minor Prophets, Moody Press, 1982 edition, pp. 113, 114).

Amaus tau tej tug Povthawj phem ntawd tias,

“Amaus teb hais tias, kuv tsis yog tug cev Vajtswv Txojlus uas yuav nqi zog kuv yog ib tug neeg yuav tsiaj, thiab kuv tu tej txiv ncuav pias xwb. Tiam sis tug tau coj kev tawm ntawm kuv tes haulwm yug yaj thiab hais kom kuv tuaj cev lus rau nws hais neeg uas yog Ixayees xwb. Yog lintawd nim no koj cia li mloog cov lus uas tug Tswv hais, Koj hais kom kuv tseg tsis txhob cev Vajtswv lus thiab tsis txhob qhia cem cov neeg Ixayees lawm. Yog lintawd Amaxiyas, tug Tswv hais rau koj hais tias, koj tug poj niam yuav mus ua niam ntiav nyob hauv nroog, thiab koj cov menyuam yuav raug tua tuag tag rau hauv tshavrog. Yuav muab koj lub tebchaws faib rau luag thiab koj yuav mus tuag rau lwm haiv neeg uas tsis ntseeg vajtswv lub tebchaws. Thiab haiv neeg Ixayees yuav raug luag coj tawm hauv lub tebchaws mus nyob rau lwm tebchaws” (Amaus 7:14-17).

Lub sijhawm ntawd, cov lus hais txog lub neej tom ntej yob ib yam uas tsis txau ntseeg. Yam tejchaw yuav tsum muaj yog hwjchim thiab ruaj khov. Tiamsis Amaus cev Vajtswv cov lus. Nws qhia hais tias muaj plaub yam uas yog kev rau txim ntawm Vajtswv los. Kev txiav txim yam ib yog Vajtswv yuav cia cov neeg Ixayees poob mus ua cev qhev rau lwm tebchaws.

“Thaum kuv muab nej ntiab mus nyob rau lub tebchaws ua dhau ntawm lub nroog Damaxes ua dhau ntawm lub nroog Damaxes mus lawm” (Amaus 5:27)

Kev txiav txim yam ob yog Vajtswv yuav cia lub tebchaw Ixayees nyob nphob xuav

“Qhov chaw ua Ixaj cov xeeb ntxwv pehawm kuv yuav raug puas tsuaj. Cov Yixalayees qhov chaw dawb huv los yuav muab tso tseg nphob xuav cias. Kuv yuav ua kom Vajntxwv Yelaunpau-as cov xeebntxwv raug hniav ntaj hniav riam tuag tunoob nrho mus” (Amaus 7:9)

Kev txiav txim yam peb yog Vajtswv yuav tso kev tuag los rau txhua txhia qhov chaw

“Thaum txog hnub ntawd tej suab hu nkauj hauv Vajntxwv lub loog yuav hloov ua suab quaj suab nyhiav. Yuav muaj neeg tuag nyob txhua qhov. Luag yuav coj lawv mus povtseg ntsiag to” (Amaus 8:3).

Kev tuag muaj nyob rau txhua qhov. Cov neeg ua seem tsis tuag yuav raug coj mus nyob rau qhov chaw ntsia to. Tiamsis kev txiav txim yam plaub txawm cov ua ntej ntawd. Peb rov los mloog qhov kev txiav txim yam plaub no dua ib zaug ntxiv.

“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuv tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws, tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov, lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej lawv yuav tshaib thiab nqhis Tswv tej lus. Koj yog tug Tswv uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd” (Amaus 8:11-13).

Sim xav txog qhov no! Thaum lawv yuav dim kev ua cev qhev, yog muaj kev ploj thiab kev tuag – lub ntsiab lus tseemceeb uas hais txog Vajtswv qhov kev txiav txim yog kev tshaib nqhis Vajtswv Txojlus. Yog ib yam tseeb, qhov tseeb ntawd yog kev txiav txim zaum no yuav poob rau txhua tug! Ua cev qhev, kev puas tsuaj, thiab kev tuag. Qhov uas tsis muaj Vajtswv Txojlus ntawm yuav ua rau txhua yam kev vam ploj tag huv tibsi.

Xibhwb Richard Wurmbrand (1909-2001) raug kaw nyob rau tsev lojcuj tebchaws Laumenia tau kaum-plaub xyoo. Nws raug tsim txom thiab plam txhua yam huv tibsi –txhua txhua yam ntawd tsis xam txog Vajtswv Txojlus! Vim Vajtswv Txojlus coj nws lub sijhawm uas nws rau tsis txom thiab tiv kev txomnyem ntawd! Xibhwb Wang Mingdao (1909-1991) raug kawv nyob rau tsev loj cuj tebchaws Suav tau nees-nkaum xyoo. Thaum muaj neeg mu snug nws hais tias, dabtsi yog yam tseemceeb tshaj rau nws lub sijhawm raug kaw. Wang teb hais tias “Vajtswv Txojlus” cov neeg no muaj Vajtswv Txojlus nyob hauv lawv lub siab, thiab txhawb lawv lub zog qhov uas lawv raug kaw nyob rau hauv nkuaj vim yog lawv txoj kev ntseeg. Tsis muaj ib yam kev txiav txim los twg yuav tshwm sim rau ib tug neeg, los sis rau lub tebchaw, uas yog qhov ua Vajtswv rau txim rau lawv los ntawm kev tshaib nqhev “tsis pub hnov Vajtswv Txojlus” (Amaus 8:11). Qhov kev txiav txim no yog cov lus qhuab qhia rau hmo no.

“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuv tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws, tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov, lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej lawv yuav tshaib thiab nqhis Tswv tej lus” (Amaus 8:11-12).

Peb twb los kawm txog keebkwm mentsi lawm, txawm muab coj los txhais luv luv xwb los. Tiam sis muaj ob yam ua kev xav coj los hais.

I. Ib, kev qhuab qhia yog yam peb kawm ntawm Vajtswv Txojlus los

Vajtswv hais tias, “Kuv yuav xa kev tshaib nqhe los rau lub tebchaws…tsis pub hnov Vajtswv Txojlus.” Qhov no yuav tsis lam nyob lam tshwm. Vajtswv hais tias, “Kuv yuav xav” nws los.

Peb tsis txhob xav tias qhov kev tshaib nqhis ntawm no yog hais txog qhov nyeem Vajtswv Txojlus xwb. Vim thaum ub muaj Tarah, tsib phau Vajluskub uas yog Mauxes ua tug sau. Lawv tsis muaj nyob rau tom tsev, vim xav te sau rau daim ntawv uas muab kauv khaws cia. Lawv tsuas hnov rau hnub uas thau los nyeem rau Hnub caiv uas yog Xanpataus. Qhov kev tshaib nqhe no yog tshaib vim tsis muaj kev qhuab qhia, tshaib nqhes vim tsis muaj tug yuav los qhuab qhia ntxiv lawm Dr. Feinberg tseem hais tias,

Vajtswv hlub cov neeg Ixayees kawg nkaus li, thiab xav Nws cov lus tawm hauv cov cev Vajtswv lus kom mus coj lawv rov qab los cuag Vajtswv thiab rau Vajtswv. Tiam sis lawv tsis lees yuav…cov cev Vajtswv lus…cov cev Vajtswv lus raug cem rau thuam thiab tseem raug [xwv tsis pub qhia ntxiv] Lub sijhawm no Vajtswv hais rau [Yudas] tias, txij thawm lawv tsis lees yuav Nws Txojlus uas yog tawm los ntawm cov cev Vajtswv Txojlus uas cov tuaj rau lawv, lawv yuav tsum paub tias [xaus lawm] tsis muaj qhia ntxiv lawm. Vajtswv Txojlus yuav raug rho tawm ntawm cov neeg no lawm (Feienberg, tib phau daim 118).

Thaum lawv tsis xav hnov cov lus uas los ntawm Vajntsujplig los, Vajtswv yuav muab rho tawm – yog kev rau txim. Nws muab ntau qhov nyob rau phau Vajluskub hais txog qhov kev rau txim zoo li no. Vajntxwv Xa-us tsis lees yuav Xamuyees cov lus, Vajtswv tsis nrog nws txuas lus ntxiv lawm (1 Xamusyees 28:6). Nyob rau phau Vajluskub Exekees peb los nyeem uake,

“Kev txhawj kev ntshai los txog lawm, nej yuav nrhiav kev thajyeeb tiamsis nrhiav tsis tau li. Kev siv kev npog ib yam tag ib yam tuaj thiab yuav muaj xaiv muaj lus tsis paub tag nej yuav thov cov cev Vajtswv lus kom cev Vajswv lus tiam sis Vajtswv tsis los qhia rau lawv lawm” (Exekees 7:25-26).

Ib qhov thiab, Mikhas 3:6,7 hais tias Vajtswv yuav txiav txim rau Yudas los ntawm tsis pub muaj cov xibhwb cev Vajtswv Txojlus lawm. Dr. Feinberg hais tias, Vajtswv cia qhov kev qhuab qhia xau zoo li qhov uas “Vajtswv hais txog yam txawv tsis ua raws qhov tseeb” (tib phau.).

Tug povthawj phem ntawd hais rau Amaus tias, “Tsis pub qhia Vajtswv Txojlus nyob rau Npem-ee ntxiv lawm: vim yog Vajntxwv lub tuam tsev pehawm Vajtswv, thiab Vajntxwv lub rooj txiav txim” (Amau 7:13). Yog lintawd Vajtswv thiab rau txim rau cov neeg Ixayees los ntawm qhov tshai nqhes txog “kev hnov Vajtswv Txojlus” (Amaus 8:11).

Nyob rau Vajluskub Tshiab, Tswv Yexus tau quaj rau lub nroog Yeluxalees hais tias, “Yeluxalees Yeluxalees koj muab cov uas cev Vajtswv lus tua povtseg, nim no koj lub tuam tsev yuav raug muab tso tseg nyob qhuav nquas cia. Thaum Yexus tabtom tawm ntawm lub tuamtsev mus.” (Mathais 23:37, 38; 24:1). Thiab nyob rau lwm qhov thaum Tswv Yexus ntiab dab hauv lub nroog Kadaras, “cov neeg ua nyob hauv lub nroog txawm tawm tuaj saib Yexus thaum lawv pom Yexus txam thov kom Yexus tawm” (Mathais 8:34). Nws ncaim mus. Tsia muaj hnub yuav rov qab los lawm. Lawv tsis lees yuav Nws, thiab Nws cia lawv poob rau lawv txoj kev txhaum. Nyob rau phau Vajluskub Teshaujlwm “Thaum Xilas thiab Timautes nkawd tuaj pem lub xeev Makedaunias tuaj txog hauv lub nroog Kauleethaus, Povlauj txawm qhiav Vajtswv txojlus” (Teshaujlwm 18:5).

“Thaum lawv tawm tsam thiab thuam Povlauj, Povlauj txawm muab nws lub ntsho nchos thiab hais rau lawv tias nej lub txim yuav poob los raug nej, tsis txhob liam tias kuv tsis qhia nej. Txij no mus kuv yuav mus qhia lwm hais neeg” (Teshaujlwm 18:6).

Nyob rau XwmtxheejTshooj kawg peb los nyeem txog qhov kev txiav txim no dua ib zaug thiab.

“Tug Tswv uas yog lawv cov yawg koob tug Vajtswv txib cov cev Vajtswv txoj lus ntuas lawv ua ntu zus, rau qhov nws hlub nws hais neeg thiab lub tuam tsev. Tiamsis lawv saib tsis tau cov cev Vajtswv Txojlus, tsis quavntsej nws tej lus thiab cov neeg cev Vajtswv lus. Vajtsw chim rau nws hais neeg lawv thiaj khiav tsis dim Vajtswv qhov kev rau txim. Yog lintawd, tug Tswv thiaj cov tug Vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos tuaj tua lawv. Tug Vajntxwv ntawd tua Yudas tej tub hluas tuag pawg lug rau hauv lub tuamtsev. Nws tsis hlub leejtwg li tsis hais pojniam txiv neej tug muaj mob los sis noj qab nyob zoo. Vajtswv muab lawv cob hu tib sir au nws.” (2 Xwmtxheej 36:15-17)

Peb pom nyob rau Vajluskub tias, Vajtswv rho cov lus qhuab qhia zoo tawm zoo li yog qhov kev rau txim rau lawv vim yog qhov lawv tsis lees yuav. Nov yog qhov rau txim los ntawm Vajtswv los. Nov yog cov lus qhuab qhia uas peb kawm ntawm Vajtswv Txojlus los.

II. Ob, muab Vajtswv Txojlus coj los siv.

“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuv tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws, tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov, lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej lawv yuav tshaib thiab nqhis Tswv tej lus. Koj yog tug Tswv uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd” (Amaus 8:11-13).

Dr. Keith M. Bailey yog tug tuav ntaub ntawv cov rau pawg ntseeg Missionary Alliance, muaj ib zaug nws hais tias,

      Kev xav tias A. W. Tozer yog ib tug uas cev Vajtswv lus. Nws yog ib tug uas pom dej tshaj cov neeg uas nyob lus sijhawm ntawd. Nws tatau thiab sojntsum txog yam uas yog pawg ntseeg lub siab. Nyob rau seem kev cev Vajtswv lus, nws yog ib tug uas qhia txog qhov tseeb thiab rau caw los ntawm muaj lub peevxwm thiab hwjchim (Dr. Keith M. Bailey in the preface to I Call It Heresy! by Dr. A. W. Tozer, Christian Publications, 1974 edition, daim 6).

Muaj ob lub ntsiab lus hais los ntawm cov uas cev Vajtswv Txojlus uas Dr. Tozer tau sau cia. Ib, nws hais tias,

      Dabntxwnyoog yeej tsis nrhiav teebmeem dab tsis rau tug ua qhia Vajtswv Txojlus uas tsis kam hais ib cov lus cev pawg ntseeg vim ntshaib tsam poob haujlwm qhia los yeej tsis pub dhau pebcaaug navthiv, yam lawv hais yog “Ua qhov zoo cev yuav tau qhov zoo.” Koj muaj peevxwm ua kom tau neeg zoo thiab yuav mus rau tug Tuagteb yog koj tsis cia siab rau Yexus! Dabntxwnyoog yeej tsis laug nws lub sijhawm los tsim teebmeem rau cov niag neeg qhia Vajtswv Txojlus pheej hais tias “Ua neeg zoo!” (A. W. Tozer, D.D., “Who Put Jesus on the Cross?” in The Best of A. W. Tozer, compiled by Warren W. Wiersbe, Baker Book House, 1986 edition, pp. 230, 231).

Dr. Tozer tseem hais ntxiv tias,

      Txhua tug uas muaj peesxwm qhia Vajtswv Txojlus kuj muaj peevxwm ua kom pawg ntseeg tuag yog los “yug” cov ntseeg los ntawm cia lawv nyob lawv. Qhov cov ntseeg los ntawm khoom ntiajteb, tsis kam cem lawv txog lawv tej kev txhaum, ua kom lawv txaus siab xwb. Tiam sis, tug neeg uas hais qhov tseeb yuav raug xuas ntsia hlau ntsia, thiab looj koom-mom pos. Nws txawm coj yam nyuaj nyuaj los, yog qhov ua tau meejmom. Thov Vajtswv txhawb cov uas cev Vajtswv Txojlus zoo li no. Tiamsis pawg ntseeg yeej tsis xav tau lawv kiag li (Tib phau daim 142).

Leonard Ravenhill yog Dr. Tozer in tug phoojywg. Qhov tseeb yog, Dr. Tozer tau sau qheb nyob rau Ravenhill phau ntawv uas hu ua Why Revival Tarries. Nyob rau nws phau ntawv America is Too Young to Die, Ravenhill, Ravenhill hais li no,

      Muaj kev tshaib nqhes rau kev qhuab qhia Vajtswv Txojlus, kev qhuab qhia rau seem ntsujplig, kev tshaib nqhe txog cov lus qhia ua kom neeg lub siab tawg, tshaib nqhe cov lus ua hais txog kho tug ntsujplig tshaib nqhes cov lus uas zoo li leej txiv ua tsa neeg kom sawv rov qab los kom dim tub Tuag teb. Kuv rov hais ib zaug ntxiv, “Muaj ib yam kev tshaib nqhe txog Vajtswv Txojlus.” Muaj kev tshaib nqhe lub suab uas qhia txog Txoj Moo Zoo (Leonard Ravenhill, America is Too Young to Die, Bethany Fellowship, 1979, p. 80).

Kuv xav tias qhov uas Dr. Tozer thaib Leonard Ravenhill hais los ntawd yeej yog lawm. “Yog ib yam kev tshaib nqhes uas zoo li leej txiv ua tsa neeg kom sawv rov qab los kom dim tub Tuag teb” Yog lawm, tab tom tshaib nqhe rau cov lus qhuab qhia zoo li no nyob rau hniaj hnub nim no, txawm nyob rau cov tseem coj li yam thaum ub los kuj xij.

Yog koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, nov yog ib yam ua koj yuav tsum tau hnov. Cov neeg uas nrog kuv sawv rau saum sam thiaj no, cov neeg zoo li Dr. Chan, Dr. Cagan, Mr. Griffith, Mr. Lee, Mr. Prudhomme, Mr. Song, and Mr. Mencia, yog cov neeg uas raug hu los hais qhov tseeb, qhov tseeb ua ua nyuaj kawg nkaus, qhov tseeb uas yog hais txog Vajtswv qhov kev rau txim rau qhov kev txhaum, qhov tseeb ntawd yog koj yuav tsum tau yug dua tshiab, koj yuav tsum hloov dua siab tshiab – los sis koj yuav xaiv qhov poob rau tub Tuagteb. Tej no yeej tsis tshua hnov rau tiam tam sim no lawm. Tiam sis yeej yog qhov tseeb! Tswv Yexus hais tais,

“Lawv yuav poob rau qhov kev txiav txim mus tag ib txhi…uas yog lub cub nplaim hluav taws, uas npaj rau Danntxwnyoog thiab nws coj tub txib” (Mathais 25:46, 41).

Peb yuav tsum muab qhov tseeb no hais rau koj. Peb raug hu los hais, zoo li tug cev Vajtswv Txojlus uas yog Amaus, muab qhov tseeb los hais rau koj. Peb yuav tsis muab qhov tseeb ntawd khaws cia. Peb raug Vajtswv yuam kom los hais qhov tseeb! Peb raug Vajntsujplig siv hwjchim yuam kom los hais qhov tseeb! Peb raug Tswv Yexus hu los hais txog qhov ua neej tseem tsis tau ntseeg nyob rau ntawm Vajtswv! Nej tau ploj lawm! Nej tau ploj lawm! Nej tau ploj lawm! Tswv Yexus hais tias nej yuav puas tsuaj poob “rau lub cub tawg, npaj rau dabntxwnyoog thiab nws cov tub txib” (Mathais 25:41).

Cia lawv luag peb. Cia lawv thuam peb qhov kev qhuab qhia. Cia lawv tsis lees paub yam ua peb qhia, zoo li Amexiyas tsis lees yuav Amaus cov lus ceebtoom. Peb rau yuam kom los qhia zoo li Amaus qhia rau cov neeg txhaum, “Yog lintawd Aamxiyas, tug tswv hais rau koj tias, koj tug poj niam yuav mus ua niam ntiav nyob rau hauv nroog, koj cov menyuam yuav raug tua kom tuag tag hauv tshav rog” (Amaus 7:17). Tsis ntev koj yuav paub tias kev tuag yuav rhuav tshem koj, thiab koj tug ntsujplig, yuav poob mus rau lub cub tawg cig tsis paub tuag! Cia lwm tug thuam thiab luag peb, thiab ntxub peb, zoo tug xibhwb cuav ntawd ntxub Amaus. Tiam sis peb yuav tsis qhia Vajtswv Txojlus tsis tau. Vajtsv Txojlus! Vajtsv Txojlus! Vajtsv Txojlus! Vajtsv Txojlus! Qhia tias koj yuav poob mus rau qhov kev rau txim uas yog lub cub tawg cig mus ib txhi.” Nov yog Vajtswv Txojlus - Tswv Yexus!

Au, ua tib zoo saib Vajtswv Txojlus! Au, cia li mloog Vajtswv Txojlus! Au, cia li los paub txog Vajtswv Txojlus! Au, paub hwm Vajtswv Txojlus! Au, los rau Tswv Yexus. Nws ib leeg xwb thiab cawm tau koj! Nws ib leeg xwb thiab ntxuav tau koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav! Nws ib leeg xwb thiaj li muab tau txoj kev ncajncees los ua cev roos tsho rau koj hnav! Nws ib leeg xwb thiab pab kom koj mus tau ntuj Ceebtsheej – Nws ib leeg xwb thiaj li cawm koj kom dim ntawm lub cub tawg cig tsis paub tuag! Hloov dua siab tshiab, cia siab rau Yexus, thaib cia Nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum, koj thiaj yuav dim!

Kuv yuav los hu ib zaj nkauj. Yog kuv hais rau koj lub siab, cia li sawv mus lawm nram qab huv chav tse no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm qhov qhia txog kev cawmdim ntawm txoj kev txhaum thiab los rau ntam Tug Cawmseej cov Ntshav. Mus tam sim no thaum kuv tseem hu nkauj.

No yog lub pavdej txhawv puv los ntawm nws cov ntshav
   Ntws ntawm Imasnuees cov leeg ntshav los;
Txhua tug neeg txhaum yog nkhav mus rau hauv,
   Lawv tej kev txhaum yuav ploj tag mus;
Kev txhaum yuav ploj tag mus; Kev txhaum yuav ploj tag mus;
   Txhua tug neeg txhaum ua nkhav mus rau hauv,
Kev txhaum yuav ploj tag mus
     (“There Is a Fountain” tug sau William Cowper, 1731-1800).

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Mr. Abel Prudhomme: Amaus 7:10-17.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Dim vim yog cov Ntshav” (tug sau S. J. Henderson, 1902).

TXHEEJ TXHEEM

KEV TSHAIB NQHIS VAJTSWV TXOJ LUS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuv tso kev tshaib nqhis los rau lub tebchaws, tej neeg yuav tshaib nqhis heev, tiamsis tsis yog tshaib mov, lawv yuav nqhis heev tiamsis tsis yog nqhis dej lawv yuav tshaib thiab nqhis Tswv tej lus. Koj yog tug Tswv uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd” (Amaus 8:11-13).

(Amaus 7:14-17; 5:27; 7:9; 8:3)

I.   Ib, kev qhuab qhia yog yam peb kawm ntawm Vajtswv Txojlus los,
I Samuel 28:6; Exekees 7:25-26; Mikhas 3:6, 7; Amau 7:13;
Mathais 23:37, 38; Mathais 24:1; 8:34; Acts 18:5, 6;
II Xwmtxheej 36:15-17.

II.  Ob, muab Vajtswv Txojlus coj los siv, Mathais 25:46, 41; Amaus 7:17.