Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV NEEG THUAM VAJTSWV RAU TIAM NTIAJTEB KAWG

(ZAJ LUS QHUAB QHIA # 6 HAUV 2 PETUS)
SCOFFERS IN THE LAST DAYS
(SERMON #6 ON II PETER)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv ntxov, Rau hli ntuj 14, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 14, 2015

“Tiam kawg ntawd yuav muaj cov neeg thuam tshwm tuaj, lawv ua neej raws kev phem, thiab hais tias qhov cog lus tias yuav los nyob rau qhov twg?” (2 Petus 3:3-4).


Vajluskub qhia tias Yexus yuav rov qab los. Nov yog Yexus yuav los zaum ob. Tiam sis cov neeg uas thuam Vajtswv tsis ntseeg li ntawd.

Nyob rau 2 Petus tshooj peb tseem ceeb heev rau kuv. Kuv hloov dua siab tshiab thaum kuv los hnov txog cov lus qhuab qhia nyob rau Vajluskub nqe no. Nyob rau hnub tim 28 xyoo 1961. Lub sijhawm ntawd kuv kawm ntawv nyob rau Biola (tamsim no yog University). Txhua lub lim tiam peb muaj kawm Vajtswv Txoj lus thiab pehawm Vajtswv. Txhua tug tub txhais kawm ntawv yuav tsum los koom. Lub sijhawm ntawd kuv zaum ze Dr. Murphy Lum. Lub sijhawm ntawd nws tseem kawm nyob rau lub tsev kawm ntawv Talbot Seminary. Tug xibhwb qhia rau hnub ntawd yog Dr. Charles Woodbridge. Ua ntej ntawd nws tau tawm tom lub tsev kawm Vajluskub uas yog Fuller Seminary. Vim nws pom tias Fuller coj ywj siab heev dhau lawm – Lawv tsis lees yuav txog lub hwjchim ntawm Vajluskub. Tsev kawm ntawv tseem txaus siab rau nws thiab hais tias nws yog neeg tawm tsam, tiam sis lawv yog cov yuam kev. Vim tom ntej ntawd tsis ntev qhia tau hais tias nws yog tug uas hais yog lawm. Vim muaj lwm tug xibhwb uas qhia nyob rau hau tawm raws nws qab. Cov xibhwb ntawdm no muaj Dr. Gleason Archer, Dr. Wilbur M. Smith thiab Dr. Harold Lindsell. Cov no puas lees yog tib cov xibhwb ua ntse heev. Vim lub tsev kawm ntawv tsis coj raws li Vajluskub tiam sis mus coj raws li neeg tej kev txawj ntse.

Thaum kuv hnov Dr. Woodbridge qhia nyob rau ntawm peb lub tuam tsev pehawm Vajtswv hau tsev kawm ntawv, yog ib cov lus qhuab qhia txog kev ua neej. Txhua tug hais txog lub tsev kawm ntawv Fuller tias lawv tau tso kev ntseeg tseg. Petus los yeej hais meej tib yam lintawd.

Petus hais nyob rau ntawm nqe ib hais tias nov yog tsab ntawv ob uas nws tau sau. Yog tsab ntawv uas sau mus rau cov ntseeg uas tau “khiav mus nyob thoob plaws tebchaw uas nom tswv Loos uas tug kav (1 Petus 1:1). Nws sau Vajluskub (tsab ntawv) thij ob no mus ceeb toom rau cov ntseeg txog yam uas lawv yeej twb xub paub los lawm. Nws hais txog cov neeg uas thuam cov ntseeg tshwm sim nyob rau tiam kawg. Nws hais txog cov neeg uas tsis ntseeg txog qhov Yexus yuav los zaum ob. Nws hais txog qhov ntiajteb yuav kawg – Thiab lub ntiajteb tshiab yuav los.

Kuv txaus siab rau zaj lus qhuab qhia no heev. Vim Dr. Woodbridge qhia tau zoo heev! Nws yog ib tug paub Vajluskub zoo, kawm nyog rau lub tsev kawm Vajluskub hu ua Princeton Theological Seminary. Nws tseem yog tug sob ntsuam txog cov ntawv txhais Vajluskub. Kuv tsis tau pom dua ib tug xibhwb twg yuav qhia zoo npaum li nws, txawm yog kuv hnov nws cov lus qhias dhau los tau 55 xyoo lawm los xij, kuv tseem nco ntsoov cov lus qhuab qhia ua txhawb tau kuv siab heev. Nws tseem coj ib tug phoojywg tuaj nyob rau qhov ntawd thiab. Nws lub npe hu ua Dr. Russell Gordon, ua xibhwb nyob rau Riverside, California. Tsis ntev no kuv nyuab qhuav hu xov tooj nrog nws tham. Dr. Gordon tseem nco tau Dr. Woodbridge cov lus qhuab qhia thaum ub coj los hais rau kuv mloog. Yog ib zaj lus qhuab qhia zoo heev, hloov neeg lub neej. Kuv lub neej thiaj li hloov nyob rau hnub ntawd – vim yog hnub uas kuv hloov dua siab tshiab!

Petus hais rau cov ntseeg thaum ub thiab qhia txog yam uas lawv yeej xub paub los lawm. Peb cov ntseeg nim no los yeej yuav tsum raug ceeb toom txhua lub sijhawm txog cov lus no thiab. Petus qhia lawv txog yam uas twb muaj qhia nyob rau hauv Vajluskub Qub lawm. Nws hais txog yam ua lwm tug thwjtim twb qhia los lawm. Cov lus qhia qhia no thiaj tsis yog cov tshiab, tias sis yog cov lus rov qhia ceeb toom kom lawv yuav tsum ua tib zoo mloog thiab ceev faj npaj tos.

Ib, Petus hais rau lawv tias “Hnub kawg ntawd yuav muaj cov neeg thuam coob tuaj, lawv ua neej raws kev phem” (2 Petus 3:3). Cov neeg no yog “cov xibhwb cuav” thiab cov ntseeg cuav uas hais nyob rau ob Petus, nws hais li no tias “yuav muab cov xibhwb cuav nyob rau hauv nej” (2 Petus 2:1). Kuv xav tias yog ib qhov yuam kev ua los xav tias “cov xibhwb cuav” yog cov xibhwb qhia ntawv nyog rau tsev kawm ntawv qeb siab xwb, lawv tsuas yog ib nyob rau hauv xwb.

Koj puas tau xav tias txhua tug puas lees yog cov paub kev ntseeg zoo heev? Txhua tus xav hais tias nws paub zoo. Koj tsis tag yuav mus qhia nws li. Koj ntsib lawv tom tej tog kev. Koj ntsib lawv hauv pawg ntseeg. Lawv yog cov ntse! Kev ntseeg yog ib yam uas koj muaj peevxwm paub tsis tag yuav kawm los tau! Vajluskub nqe no qhia hais tias yuav muaj cov neeg zoo li no coob zuj zus tuaj rau “tiam kawg” lawv yog cov thuam Vajtswv.

“Tiam kawg ntawd yuav muaj cov neeg thuam tshwm tuaj, lawv ua neej raws kev phem” (2 Petus 3:3).

Lo lus “tiam kawg” yog txhais tau licas? Dr. J. Vernon McGee hais tias,

“tiam kawg yog ib lo lus siv rau hauv Vajluskub Tshiab; hais txog tiam kawg rau ntawm cov ntseeg” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume 5, Thomas Nelson Publishers, 1983, p. 469; note on II Peter 3:1).

Ntau zaug hais txog cov ntseeg yuav raug kev txom nyem. Koj yuav tsum nyeem 2 Petus thiaj yuav totaub kom meej tshaj no, vim nws hais txog lub ntsiab lus ntawm qhov Yexus yuav los zaum ob thiab tiam ntiajteb kawg. Yog lintawd “tiam kawg” yog hais txog lus sijhawm kawg, ua ntej Yexus yuav los zaum ob.

Petus hais ntxiv tias “cov neeg thuam Vajtswv no yuav tshwm rau tiam kawg” “cov neeg thuam Vajtswv” hais txog “cov neeg saib tsis tau cov ntseeg” Lawv tsis lees yuav qhov Yexus los zaum ob, lawv hais tias nov yog cov lus dag xwb, lawv hais tias “Ha Ha! Nej tsee xav hais tias Yexus yuav rov qab los no! Ntawd yog dag xwb!” Ntawd yog neeg lub tswvyim xwb. Petus thiaj li qhia hais tias yog vim licas lawv thiaj li thuam lintawd. Lawv thuam vim yog “Lawv xav ua neej raws li kev phem.” Txhais tias “Lawv ua neej raws kev txhaum xwb” Lawv thiaj thuam txog qhov Yexus los zaum ob vim yog lawv xav ua neej nrog rau kev txhaum thiab ua neej nyob rau kev txhaum. Petus thia li piv txog cov neeg thuam no tias “yog pov thawj qhias tias ntiajteb yuav kawg” (The Reformation Study Bible; note on II Peter 3:4).

Yog vim licas lawv thiaj thuam lintawd? Ib, lawv yog cov nyiam khoom ntiajteb. Lawv yog cov quav rau lub ntiajteb. Lawv thiaj tsis xav ntseeg txog qhov Yexus yuav los zaum ob thiab los txiav txim rau lawv. Peb thiaj li muab cov neeg no piv rau Nau-ees tiam (2 Petus 2:5). Vajtswv “tua cov neeg txheej thaum ub tuag tag, tiam sis tau cawm Nau-ees…tug uas qhia txog kev ncajncees, thiab coj dej los nyob rau cov neeg phem.” Nau-ees qhia txog qhov kev txiav txim yuav los. Tiam sis cov neeg ntawd yeej tsis ntseeg mloog! Yexus hais tias lawv yog cov neeg uas nyiam khoom ntiajteb – lawv tsuas yog ntshaw noj ntsawg haus, thiab mus ua kev lom zem, “Txog rau lub sijhawm uas Nau-ees mus rau hauv nkoj, thiab dej los nyob, rhuav tshem lawv txhua tug” (Lukas 17:27). Petus tseem hais txog qhov kev txiav txim rau lub nroog Xoodoos thiab Kaumaulas – “Tso hluav tawv saum ntuj los kub rhuav tshem lawv” (2 Petus 2:6). Lawv lub siab tsuas muaj khoom ntiajteb. Yexus hais tias “Nyob ra Lauj tiam, lawv noj, lawv haus, lawv yuav, lawv muag, lawv cog, lawv tsim, tiam sis lub sijhawm Lauj tawm hauv lub nroog mus, hluav taws poob saum ntuj los kub lawv tuag tag” (Lukas 17:28-29). Yexus hais ntxiv tias,

“Hnub uas Neeg Leejtub yuav tshwm los ces yuav zoo li ntawd ntag” (Lukas 17:30).

Sim cov kev txhaum uas lawv ua. Nyob rau ob tiam no – Nau-ees tiams thiab Lauj tiam – Yexus tsis tau hais txog qhov lawv ua kev nkauj kev nraug. Yexus twg tsis hais ib los txog qhov no kiag li! Yog vim licas? Vim lub hauv paus ntawm kev txhaum yog qhov neeg nyiam khoo ntiajteb – Ua neej rau ntiajteb – ua neej rau kev lom zem – ua neej rau kev noj haus! Ua neej rau khoom ntiajteb yam lub siab ntshaw. Ntau tug neeg Suav yeej zoo li ntawd. Dr. Charles C. Ryrie hais tias qhov lawv uas ntawd twg tsis yog qhov txhaum xwb, tiam sis “cov neeg ntawd yog cov tsis npaj” Thau “Yexus rov qab los cov neeg no yuav…yog cov neeg uas tsis dim vim qhov tsis npaj (zoo li Nau-ees tiam thiab Lauj tiam)” (Ryrie Study Bible; notes on Luke 17:26-30).

Tug neeg uas khia mus ua si nyob rau Las Vegas rau hnub pehawm Vajtswv. Nws plam qhov kev pehawm thiab mus ua dog ua dig. Nws khiav mus rau nram nroog San Francisco rau hnub pehawm Vajtswv. Ib txhia tseem siv sijhawm ntau teev los uasi, tiam sis hais tias tsis muaj sijhawm nyeem Vajluskub. Ib txhia siv sijhawm saib duab liab qab, tiam sis hais tias tsis muaj sijhawm thov Vajtswv. Ib txhias hais txog nyiaj txiag xwb, tiam sis tsis kam tso nyiaj ua Vajtswv haujlwm. Kev ntshaw khoom ntiajteb rhuav tshem lub neej seem ntsujplig. Koj tsis paub Vajtswv. Koj tsis muaj Yexus! Txhua yam uas koj mus yog kev haus dej hau cawv hauv ntiajteb. Yauhas thiaj li hais tias,

“Vim txhua yam hauv ntiajteb yog kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv thiab lub qhov muag, thiab kev khav theeb hauv lub neej, tsis yog los ntawm Vajtswv, tiam sis los ntawm ntiajteb. Lub ntiajteb no tab tom yuav dua mus, tiam sis tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj txoj sia ib txhi” (1 Yauhas 2:16-17).

Thaum kuv tseem yog menyuam tub hluas kuv nrog txiv ntxawm thiab niam ntxawm ob tug nyob rau ntawm txoj kev Elizabeth. Muaj cov tub ntxhais hluas coob heev nyob rau thaj tsam ntawd. Ib txhia nyiam kev haus dej hau cawv, ib txhia nyiam kov tsheb, kho tsheb. Ib txhia nyiam haus yeeb thiab deev niam ntiav. Txhua tug ntawd xav hais tias lawv ntse tshaj kuv. Lawv tau thuam thiaj luag kuv. Lawv hais tias “Robert yog ib niag neeg coj kev ntseeg nruj” – zoo li ib tug uas ntseeg Vajtswv zoo heev. Tom qab uas kuv los ua xibhwb. Cov neeg ntawd tuag zuj zus. Lawv cov txheej ze tseem kom kuv mus ua ntee tuag rauc cov neeg ntawd. Tiam sis kuv yeej nrhiav tsis tau ib lo lus hais txog kev vam yuav qhia kiag li. Tsis mua kev vam rau tug neeg ua tuag kiag no li! Qhov kuv qhia tau ces tsuas yog muaj Vajluskub los hais qhia rau cov neeg uas tseem ciaj sia xwb. Txhua tug yeej paub zoo tias cov neeg uas nyiam haus dej haus cawv ntawd yeej tsis muaj tug yuav muaj kev vam kiag li. Txhua tug yeej paub tias yeej tsis muaj kev vam rau lawv kiag li! Ua Vajtswv tsaug ua kev tseem muaj sia nyob. Ua Vajtswv tsaug uas kuv muaj kev kaj siab tshaj cov ntawd.

“Lub ntiajteb no tab tom yuav dua mus, tiam sis tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj txoj sia ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

Puas yog koj ua neej rau lub ntiajteb no xwb? Koj puas tau xav txog lub ntiajteb uas yuav nyob mus ib txhi? Koj puas tau txhij rau hnub txiav txim?

“Tiam kawg ntawd yuav muaj cov neeg thuam tshwm tuaj, lawv ua neej raws kev phem, thiab hais tias qhov cog lus tias yuav los nyob rau qhov twg?” (2 Petus 3:3).

Cov neeg ntawd zoo licas? Ib, lawv yog cov neeg nyiam khoo ntiajteb. Tiam sis ob, lawv yog cov tuag rau seem ntsujplig. Petus hais lintawd nyob rau hauv tshooj ob. Nws hais tias,

“yog cov tsiaj uas ua raws li qhov nws paub xwb yog ntev thiab tua lawv cem thuab tej yam uas lawv twb tsis paub li lawv yuav tsum puas tsuaj rau yam lawv ua” (2 Petus 2:12).

Lawv dig muag rau seem ntsujplig zoo li tej tsiaj – lawv zoo li cov tsiaj ua paub qhov lawv ua xwb” Lawv hais tawm tsam Vajtswv, Qhov Nws los zaum ob, thiab qhov Nws tuag saum ntoo Khaublig. Lawv luag qhov Nws sawv qhov tuag rov qab los

Koj yeej pom cov neeg coj zoo li txhua lub sijhawm. Lawv tsuas siv Yexus lub npe los cog lus li ub li no xwb – “Yexus Khetos” Thaum koj lawv tuaj pehawm Vajtswv, lawv yeej ua tug tsis mob siab. Thaum nej tuaj ntawm no rau ntawm pawg ntseeg lawv luag koj thiab thuam koj. Kuv puab muaj ib tug tub hluas them nqe vaj nqe tsev rau nws niam thiab nws tug muam nyob. Lwm tug txawm qw rau nws tias, “yog vim licas koj thiaj pheej mus pawg ntseeg ntawd?” qhov tseeb tiag yog nws tsis tuaj ntawm pawg ntseeg no tej zaum lawv yuav tsis muaj tsev nyob. Nws yuav khiav mus nyob lwm qhov, los sis lawv yuav mus nyob rau tom tej vaj tog kev! Lawv “hais lus phem tiam sis tsis paub tias hais dabtsi” Lawv dig muag rau seem ntsujplig.

Vajluskub qhia tias peb yug nyob rau kev txhaum. Vim peb ob tug poj koob yawm txwm yog neeg txhaum – thiab we yug los ua neeg txhaum. Peb yog neeg txhaum. Txog rau thaum peb hloov dua siab tshiab, we yog “neeg txhaum” Vajluskub hais li no tias,

“Tiam sis ib tug neeg yuav tsis muaj peev xwm txais tej yam uas yog Vajntsuplig li, vim lawv xav tias ntawd yog qhov ruam xwb, vim lawv tsis totaub, vim yog qhov yuav totaub qhov ntawd yuav tsum ntsia ntawm seem ntsujplig” (1 Kaulithaus 2:14).

Koj muaj peev xwm yog ib tug neeg ntse, you koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab koj tseem yog “neeg txhaum” Phau Vajlusku Scofield hais nyob rau 1 Kaulithaus 2:13-14 hais tias “vim lawv tsis totaub, vim yog qhov yuav totaub qhov ntawd yuav tsum ntsia ntawm seem ntsujplig” Lawv nyob rau txoj kev tsaus ntuj ua rau lawv ntsia tsis pom Vajtswv.

Lord Bertrand Russell yog ib tug neeg txawj ntse nyob rau tiam nees nkaum century. Thaum kuv tseem yog menyuam tub, nws yog ib tug neeg uas ntse thiab txawj ntse heev nws nug dabtsi yeej tsis yooj yim yuav teb nws. Yog koj saib nws zoo li yog ib tug neeg uas muaj kev kaj siab kawg, tiag tiag nws yog ib tug uas tsis muaj kev vam. Ua ntej nws yuav tuag, Bertrand Russell sau tias,

Tsis muaj hluav taws, tsis muaj kev tsis muaj lub tswv yim twg yuav cawm tau neeg kom dim ntawm lub qhov ntxa…[txhua yam] yog kev puas tsuaj thiab kev tuag, thiab yuav khiav tsis dim lub ntiajteb uas muaj kev puas tsuaj (Lord Bertrand Russell, A Free Man’s Worship).

Nws yog ib tug neeg ntse heev nyob rau tiam nees nkaum century – tiam sis qhov nws yuav tsum ntsia ntsoov yog “lub ntiajteb uas puas tsuaj.” Ntawm yog “neeg ntiajteb” xaus neeg lub neej – uas tsis muaj kev vam, tsis muaj kev thajyeeb, tsis muaj neej tom ntej, tsis muaj Vajtswv. Cov neeg thuam Vajtswv, taug lawv txoj kev phem, hais tias “Nws cog lus qhov twg qhia tias nws yuav los zaum ob?”

Tseem muaj ib tub txiv neej muaj npe nyob rau tiam nees nkaum century yog H. G. Wells. Nws sau The Time Machine, The War of the Worlds, and The Outline of History. Tug txiv neej uas yog Wells yog neeg txawj ntse, neeg paub txog keebkwm, thiab sau ntawv. Nws siv nws lub neej nyob rau txoj kev tawm tsam cov ntseeg. Tiam sis thaum nws laus lawm nws hais tias, “Tam sim no kuv muaj hnub nyoog rau caum tsib xyoo tseem tshawb nrhiav kev thaj yeeb. Kev thajyeeb yog yam npau suav xwb.” Ua ntej nws yuav tuag Wells hais tias.

Tsis muaj hnub uas koj yuav ntsib Yexus yog mus raws cov neeg uas thuam Vajtswv ntawd qab. Tsis muaj hnub kom yuav ntsib Yexus los ntawm qhov “tshawb nrhiav” tias yuav dim tau licas. Koj yuav tsum txhob cia siab rau tug kheej, vim tig neeg yuav tsum tuag “nyob txom nyem mus txog thaum tuag.”

“Lub sib yog qhov dad ntxiav loj tshaj lwm yam, nws yeej phem heev tshaj plaws, leej twg yuav paub tau lub siab ntawd” (Yelemis 17:9).

Yog koj xav dim ntawm “lub ntiajteb phem no” yuav tsum cia siab rau Yexus zoo li tug menyuam ntawm txoj kev ntseeg. Nyob rau ntawm zaj nkauj uas Mr. Griffith tau hu dhau los no, koj yuav tsum nyeem hauv siab,

Tswv Yexus, ntsia sam qaum ntuj los hauv ntiajteb,
   Thiab thov qhia kom kuv paub fij kuv lub neej,
Kom kuv paub fij kuv tug kheej
   Thov ntxuav kuv kom dawb tshaj cov daus
Dab tshaj daus, yog, dawb tshaj daus
   Thov ntxuav kom kuv dawb tshaj daus.
(“Whiter Than Snow,” James Nicholson, 1828-1876).

Koj yuav tsum tig los ntsia tug Tswv Yexus, tug uas “ntxuav kuv cov kev txhaum ntawm nws cov ntshav.” Kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Yexus. Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm zaj lus qhuab qhia no thov koj sau ntaw ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia nws rau nws paub – rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 1 Petus 3:1-4.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Whiter Than Snow” (James Nicholson, 1828-1876).