Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV THIM VAJTSWV

THE APOSTASY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv nroog Los Angeles
yav hli hnub tim 29, Kaum-ob hli-ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, December 29, 2012

“Txawm yog licas los xij, nej tsis txhob cia leejtwg ntxiav tau nej li. Rau qhov tham tseem tsis txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los, yuav muaj neeg sau ntawv tuaj tawm tsam Vajtswv zaum kawg, thiab sawvdaws yuav pom tug uaphem ntawv los. Tug ntawd yog tug yuav raug kev puas tsuaj” (2 Thexalaunike 2:3).


Lo lus “hnub ntawd” hais txog Vajtswv hnub” uas yog nyob rau nqe ob. Vim cov ntseeg nyob rau hauv nroog Thexalaunikes tsis txhawjxeeb txog hnub uas Yexus yuav rov qab los. Lawv paub tias Yexus yeej tseem tsis tau los. Tiamsis lawv txhawj tias thawj yam hais txog qhov Vajtswv yuav nqi los twb tshwmsim sim lawm, vim yog lawv twb nyob rau lub sijhawm ua raug kev txomnyem lawm. Vim yog qhov ua lawv ntsib kev tsim txom los ntawm nom tswv Loos, thiaj ua rau lawv xav tias lawv twb nyob rau lub sijhawm ntawd lawm. Lawv ntshais tias lub sijhawm kawg uas yog Vajtswv qhov kev chim tau tshwm los lawm. Xibhwb Povlauj thiaj li sau mus hais rau lawv tias tamsis no tsis yog lub sijhawm kawg ua yuav ntsib kev puas tsuaj. Muaj ob nqe lus yuav tig los saib ua ntej. William MacDonald tau hais tias,

      Thawj yam yog lawv yuav puas tsuaj mus, lossis yuav thim Vajtswv. Qhov no txhais tau licas?...yog hais txog cov ntseeg Vajtswv tso lawv tej kev ntseeg tseg, tig ros los tawmtsam Vajtswv los ntawm lawv tej kev txawj ntse.
      Neeg ntiajteb yuav muaj kev phem loj tuaj. “Neeg yuav tsis coj kevcai” yuav nyob rau txoj kev txhaum thiab kev tsis lees paub Vajtswv (William Macdonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995 edition, p. 2053; comments on 2 Thexalauniske 2:1-3).

“Tug neeg tsis coj cai” yog hais txog cov uas tawm tsam Tswv Yexus, rau tiam ua ntiajteb yuav kawg. Yog lintawd Xibhwb Povlauj thiaj qhia rau peb tias yuav muaj ob yam tshwmsim uantej uas kev puas tsuaj loj yuav tshwmsim tuaj – kev thim Vajtswv, thiab cov neeg tawmtsam Yexus tshwm sim tuaj. Nyob rau cov lus no, kuv yuav muab qhov ib coj los qhia – thim Vajtswv. Vajtswv hnub tseem tsis tau los “txog thaum lawv plam Vajtswv tag tso.” Dr. W. A. Criswell tau hais tias,

Cov lus plam tag huv si” txhais tau hais tias “thim Vajtswv.” Kev siv ib los lus [the] kom paub meej tias Povlauj hais txog cov neeg uas thim Vajtswv. Tej xwm txheej no yuav tshwmsim ua ntej “Vajtswv hnub” cov ntseeg Vajtswv yuav thim Vajtswv. (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979; note on 2 Thexalaunikes 2:3).

Muaj ntau lub sijhawm hais txog qhov cov ntseeg yuav tso Vajtswv tseg raws li cov ntseeg tau hais tseg, tiamsis kuj tsis tau muaj ib qhov twg yuav tshwmsim tiag tiag “cov ntseeg yuav tso Vajtswv tseg” (MacDonald, Ibid.) txog rau lub caij tamsim no. tamsim no pom tias cov ntseeg Protestant muaj cov neeg thim Vajtswv coob kawg. Qhov no yeej muaj tseeb xws li pab Methodist tej tsev kawm ntawv, mus rau cov Lutherans, thiab cov Presbyterian, mus rau cov Episcopalians thiab cov Bavtiv raws li cov ntaub ntawv uas yog, Cov ntseeg tso Vajtswv tseg rau tamsim no, Today’s Apostary (Hearthstone Publishing, 1999; second edition 2001). Tamsim no cov ntseeg Kathauliv los yeej muaj cov thim lawm thiab, txawm cov xibhwb loj zoo li cov uas hu ua Pope los tseem mus ntseeg raws li Darwiniam hais tias neeg los ntawm liab los. Dr. Harold Lindsell phau ntawv hais txog cov ntseeg thim Vajtswv uas hu ua The Battle for the Bible (Zondervan, 1976). Muaj tej pwm nyob rau phau ntawv no sau hais txog cov thim Vajtswv nyob rau hauv,

Cov ntseeg pawg ntseeg Lutheran – Missouri Synod,
Cov Bavtiv uas yog pab loj
Tsev kawm ntawv Fuller Theological Seminary
Thiab lwm pab lwm pawg.

Dr. David F. Wells, ib tug xibhwb qhia hais txog cov ntseeg cov keebkwm thiab Systematic nyob rau lub tsev kawm ntawv Conwell Theological Seminary, tau sau phau ntawv hais txog cov ntseeg ua thim Vajtswv, lub ntsiab lus hu ua, God in the Wasteland, Losing our Virtue, thiab No Place for Truth: or Whatever Happened to Evangelical Theology? Phau ntawv hu ua Time hu Dr. Wells phau ntawv tias, “Kev puas tsuaj nyob qhov kev tshajtawm los sis” “A stinging indictment of evangelicalism’s theological corruption.” In No Place for Truth (Eerdmans, 1993) Dr. Wells tau hais tias,

Thaum qhov tseeb ntawv cov ntseeg tawg puas tsuaj mus…qhov yuav pom yog…coj zoo li tsis muaj Vajtswv txawm yog Liberals lossis cov Fundamentalist los yeej coj li ntawd, cov tsis ntseeg tias muaj Vajtswv ntawm muaj yam ua kom neeg zoo siab…yeej muab tsis tau ib yam dabtsi tseemceeb…raws li peb tau muaj…thiab xa tau qhov ntawd…hais txog qhov tseeb ces hais tsawg tsawg xwb, yeej tsis muaj qhov kev hlub nyob nyob rau hauv (daim 248, 249).

Nws tseem hais ntxiv tias,

Cov ntseeg Vajtswv tau plam yam zoo ua lawv muaj los raws cov neeg uas coj li tiam no. Yog ib yam tusiab kawg, tau ploj yam hais txog Vajtswv...yam ua yog qhov tseemceeb rau pawg ntseeg uas yog kev txhawb siab, (nyob rau tib phau pp. 295, 296).

Nws hais tias, tsis hais pawg ntseeg loj los sis cov pawg ntseeg tshiab tam sim no hloov mus rau “kev coj thiab kev ntseeg yam ywj pheej. Kuv ntseeg tias tej yam ua hloov tsis coj raws li txheej thaum ub ib txwm coj los” (David F. Wells, Ph.D., The Courage to Be Protestant, Eerdmans Publishing Company, 2008, daim 2). Kuv yeej pom zoo lintawd thiab, tej zaum cov neeg yeej “raug hloov siab kom coj lintawd.” Xws li, Rob Bell tau tawm tsam tias yeej tsis muaj Tub tuagteb hauv phau ntawv ua Harry Emerson Fosdick ua tug sau, lossis lwm pab neeg uas ntseeg ywj siab. Bell phau ntawv tseem raug coj mus siv nyob rau lub tsev kawm ntawv hu ua “Fuller Thelogical Seminary!

“Txawm yog licas los xij, nej tsis txhob cia leejtwg ntxiav tau nej li. Rau qhov tham tseem tsis txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los…” (2 Thexalaunike 2:3).

Peb yeej lees hais tias peb nyob rau lub sijhawm ua neeg thim Vajtswv lawm tiag tiag!

Tiamsis yog vim licas neeg thiaj li thim Vajtswv? Dr. Martyn Lloyd-Jones tau hais tias,

Kuv yeej muaj cuab kav hais tias qhov uas ua rau cov ntseeg Vajtswv tamsim no, thim Vajtswv coob zujzu tuaj yeej coob tshaj ib puas xyoo dhau los no lawm (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987 edition, daim 55).

Dr. Lloyd-Jones hais cov lus no nyob rau xyoo 1970s. Yog nws los hais tau rau lub sijhawm no, nws yuav hais tias, “cov neeg thim Vajtswv coob zujzu txog lis ib puas tsib caug xyoo dhau los no.”

Peb pom tau hais tias cov thim Vajtswv no yog pib rau lub sijhawm ua neeg paub muaj kev txawj ntse. Dr. Francis A. Schaeffer (1912-1984) tau hais txog Fabkis cov neeg txawj ntse (1694-1778) hu ua “Leej txiv ntawm qhov kev txawj ntse.” Dr. Schaefer hais tias,

Utopian tau npau suav txog qhov kev vammeej los ntawm tsib lo lus no: hais lus muaj hauv paus hauv ntsis, kev kaj siab, kev mus lawm tom ntej, thiab kev ywjpheej. Hais mus raws nraim li neeg ntiajteb txoj kev xav (Francis A. Schaeffer, D.D., How Should We Then Live?, original copyright 1976; Crossway Books reprinted edition 2005, daim 121).

Tib neeg yog nruab nrab rau ntawm tiam uas yog kev txawj ntse no. Vajtswv thiab Nws Txojlus nyob rau tom qab lawm.

Raws li peb tau los kawm txog qhov kev Thim Vajtswv, muaj peb tug neeg yuav tsum paub txog, vim lawv yog peb tug uas tseemceeb. Thawj tug yog Johann Semler (1725-1791) nws yog ib tug xibhwb qhia Vajtswv lus thiab yog neeg Yawlamas, yog tug uas muab kev ntseeg hloov coj raws li neeg kev coj noj coj ua thiab tej xwm txheej ua tshwmsim. Qhov no, nws thiaj li hais tias Vajtswv txoj lust sis yog cov lus uas los ntawm Vajtswv los. Tiam sis yog los ntawm neeg nyeem neeg txaiv txim siab tug kheej xwb. Semler thiab li muab neeg tej kev txawj ntse los tso tsuam Vajtswv Txojlus, thiab qheb qhov rooj rau neeg los muaj Vajtswv Txojlus tig ntxeev hais li cas los xij rau tebchaw Germany thiab ua rau neeg tiam tamsim no thiaj li saib Vajtswv Txojlus zoo yog teebmeem thiab teebmeem xwb.

Tug txiv neej thij ob kuj yog ib tug uas tseemceeb ua rau neeg thim Vajtswv, nws yog Charles Darwin (1809-1882). Darwin kawm tiav seem Vajluskub. Tiamsis nws muab nws tej kev paub raws li Vajtswv Txojlus hauv Chivkeeb pov tseg, mus tsim ib qhov kev txawj ntse los kawm qhia txog yam ua ciaj sia. Qhov ua muaj koob nrov npe yog nyob rau phau ntawv hu ua The Origin of Species. Tom qab ntawd nws muab qhov no coj los siv rau neeg nyob rau xyoo 1871, yog hais txog tias neeg los qhov twg los lossis Descent of Man. Thomas Huxel (1829-1895) nws kuj coj raws li Darwinian thiab tig los tawm tsam cov ntseeg Vajtswv. Darwin thiab Huxley tau thuam txog cov ntseeg Vajtswv txoj kev ntseeg thiab Vajtswv Txojlus lub hwjchim.

Tug thij peb yog Charles G. Finney (1792-1875). Finney tig los tawm tsam kev qhuab qhia raws li Protestant, thiab hais tias kev cawdim yog los ntawm neeg ob txhais tes xwb, tsis yog Vajtswv. Finney qhia tias, neeg muaj cai lees yuav lossis tsis yuav kev cawm dim raws li nws qhov kev ntshaw thiab lub siab. Yog lintawd qhov kev qhia tias kev cawmdim tsuas yog los ntawm Vajtswv qhov kev hlub, thiaj raug Finney hloov dua tshiab hu neo-Pelagianism – lub tswv yim no yog hais tias, neeg yog tug txiav txim siab hais tias yuav ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv, thiab ua los ntawm nws lub siab nyiam xwb. Finney tsis yog neeg Arminian. Nws yog tug neeg Palagianist. Finney qhia yuamkev hloov kev ntseeg ntawm cov uas yog Roformation uas qhia tias kev cawmdim yog los ntawm Vajtswv los xwb. Qhov no uas rau neeg tau tig los nyiam nws thiab ua rau nws muaj hwjchim raus tiam ua hu “Kev Txiav Txim Siab.”

Peb sim los saib yog vim licas “tiam Kev Txiav Txim siab” yuav saib tsis tau cov ntseeg Vajtswv thiab ua rau neeg thim Vajtswv rau hniaj hnub nim no. Nyob rau nws phau ntawv, Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858, Iain H. Murray tau hais txog kev tshajtawm Txoj Moo Zoo tau hloov tsis ua li yav tag los tiam sis coj raws li “Kev Txiav Txim Siab” tug qhia yog Charles G. Finney (1992-1975). Murray hais tias qhov no yuav hloov tag nrho rau lub sijhawm uas yog tiam neeg nkaum los sis Twenty century.

      Lub tswvyim no yog hais tias neeg qhov kev ua tawm yog qhov kev tshajtawm [kev tshajtawm yog qhov tseemceeb], thiab qhov uas neeg tsis nco txog yog Vajtswv tes haujlwm xwb, kev ntseeg hauv tej rooj txhawb siab tsis yog Vajtswv ua tug ua [Qhov no] yog qhov pib coj raws li Finney txoj kev xav (Iain H. Murray, Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858, Banner of Truth Trust, 1994, pp. 412-13).

Murray’s phau ntawv pab kom totaub txog cov neeg ua nyob rau tiam no. Nyob rau pwm plaub xav kom xub nyeem pwm no ua ntej. Yog hais txog kev tshajtawm txoj moo zoo nrhov tawm txhob coj raws li Finney lub tswvyim uas yog “Kev Txiav Txim Siab.” Kev hloov dua siab raws li cov ntseeg Protestant thiab cov Bavtist ib txwm qhia los tau tso pov tseg thiab mus coj raws li qhov kev txiav txim siab rau Tswv Yexus, raws li tug neeg xav ua thiab kev totaub. “Mus lawm tom hauv ntej,” tsa tes,” “thov Vajtswv raws tug neeg txhaum cov lus thov,” “Lees Tswv Yexus ua ib tug Vajtswv xwb,” kev ntseeg “qhov kev cawmdim lossis tej yam raws Vajtswv Txojlus, Vajtswv yog tug ua haujlwm nyob hauv neeg lub siab.

Qhov hloov ntawm kev hloov dua siab tshiab mus rau kev txiav txim siab tug pib yog Finney thiab lwm tug uas yog cov neeg raws nws qab. Dr. David F. Wells ib tug xibhwb qhia keebkwm thiab systematice nyob rau tsev kawm Vajlus kub Gordon-Conwell Theological Seminary hais tias, “muaj ntau qeb hais txog kev hloov dua siab tshiab.” Nws muab coj los coj xyaw nrog raug Charles Finney qhov kev qhuab qhia (David F. Wells, Ph.D., Turning to God: Biblical Conversion in the Modern World, Baker Book House, 1989, p. 93). Muaj ib tug nyob rau tom qab no yog Dr. Willam G. McLoughlin, Jr., hais txog Chales G. Finney, nyob rau xyoo 1825-1835, yog tug tsim kom muaj rooj txhawb siab” (William G. McLoughlin, Jr., Ph.D., Modern Revivalism: Charles Grandison Finney to Billy Graham, The Ronald Press Company, 1959, p. 11). Nws yog pab tuav kev tshajtawm ib tug xibhwb qhia Vajtswv lus lub npe yog J. I. Packer pom zoo nrog , thiab hais tias “cov kev tshajtawm nyob rau tiam tamsim no tug coj yog Charles G. Finney in the 1820s” (J. I. Packer, A Quest For Godliness, Crossway Books, 1990, p. 292). Richard Rabinowitz tau sau txog kev hloov ntawm qhov kev hloov dua tshiab mus rau kev txiav txim siab raws li neeg ntiajteb txoj kev txawj ntse (Richard Rabinowitz, The Spiritual Self in Everyday Life: The Transformation of Personal Religious Experience in Nineteenth-Century New England, Northeastern University Press, 1989). Thiab tseem muaj ib txhia xibhwb qhia Vajtswv lus, uas nyob rau lub sijhawm no coj txawv txawv tiamsis Finney yog tug muaj koob npe nrov tshaj lwm tug.

Xwj lis, kev hloov dua siab tshiab hloov mus ua Kev txiav txim siab, Finney tes dej num nws ua yog coj raws li no tsis muaj kev hloov dua siab tshiab tiamsis yog nyob ntawm qhov neeg txiav txim siab xwb raws li lawv nyiam xwb. Finney lub tswvyim tau tshwmsim nyob rau tebchaws America, txij li ib puas xyoo dhau los no, thiab tseem txeem los rau cov ntseeg ua nyob rau tebchaw Akis thiab. Niaj hnub nim no Iain Murray’s cov lus tau muaj tseeb lawm vim tej no tau tshwmsim rau cov neeg uas hais lus Akis lawm: “Neeg hnov qab yam ua yog Vajtswv ua tug tsim, ntseeg hais tias tsis muaj Vajtswv tug ntujplig nyob rau rooj txhawb siab. [qhov no] yog qhiav nraws nraim li Finney cov lus” (Murray, Revival and Revivalism, pp. 412-413). Raws li William G. McLoughlin, Jr. hais, “Nws ua tug pib caij nyhoo tshiab rau tebchaws Amelikas. Nws hloov neeg tej kev txawj ntse thiab yam qhia txog kev tshajtawm” (McLoughlin, Modern Revivalism, daim 11). Tamsis no los peb tseem tamtom ntsib tej yam zoo li no. Qhov no qhia tias Finney lub tswvyim yog qhov ua rau cov ntseeg tamsim no thim Vajtswv, thiab ua rau pawg ntseeg tuag.

Finney yog tug muaj koob npe rau tiam uas yog kev txawj ntse, yog tiam peb puas xyoo dhau los lawm yog hais txog tib neeg (neeg qhov kev xav yog lub hauv paus ntawm kev txawj ntse) pib hais txog neeg tej kev txawj ntse. Phau ntawv Blackstone’s Commentaries hais tias txawm tej kev cai los puas leej yog los ntawm Finney lub tswvyim xwb. Finney cov lus qhuab qhia thiab nws phau ntawv yog lub hauvpaus hais txog neeg tej kev txawj ntse. Kant (daim 1804) thiab Scheiermacher’s (d. 1834) tau hais tias, kev ntseeg tsis yog hais txog Vajtswv tiamsis yog tibneeg qhov kev ntseeg thiab ntsib los, qhov no muaj nyob rau Finney cov lus qhuab qhia. G. W. F. Hegel (d. 1831) hais tias, Vajtswv yog tug siv hwjchim. Lub tswvyim no kuj los ntawm Finney cov ntaub ntawv thiab. Cov neeg xws li Immanuel Kant, Friendrich Scheiermacher thiab G.W.F. Hegel los rau Finney puas leej hais txog neeg tej kev txawj ntse yog qhov tseemceeb dua ntai txhua yam huv si. Finney tau txais tej tswvyim no, nws thiab li nrhiav kev rhua tshem cov ntseeg Protestant. Nyob rau xyoo 1887 Spurgeon hais tias, “Pawg ntseeg rau cov neeg phem muab fau cia” (“The Blood Shed for Many,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1974 reprint, volume XXXIII, p. 374).

Kev txiav txim siab ua rau kom neeg tsis muaj kev hloov dua tshiab nyob rau pawg ntseeg. Qhov no thiaj ua rau cov ntseeg uas zwm rau Protestant los muaj cov thawjcoj tsis hais poj niam txiv neej yog cov uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab. Qhov no thiaj ua rau cov ntseeg tamsim no thim Vajtswv.

Finney lub niam tswvyim hais txog Kev txiav txim siab rhua tshem ntau tug neeg hauv pawg ntseeg, xws li cov Methoists, Presbyterians, thiab ntau pab pawg hauv Bavtiv. Liberalism tsis yog qhov ua kom pawg ntseeg tuag, tiam sis cov ua yog cov qhia txog Kev txiav txim siab. Lawv yog lub hauv paus rau cov Liberalism. Txhua tug xibhwb nyob rau Bavtiv uas coj li no. Tiamsis qhov no pab tsis tau dabtsi rau lawv-lawv poob yuav kev mus deb thaum lawv los kawm txog cov Liberalism. Kev txiav txim siab yog lub hauvpaus ntawm cov Liberlism vim lawv yog cov tsis tau yug dua tshiab, lawv thiaj li coj ywj siab, tej no tsis pab kom lawv totaub Vajtswv Txojlus rau seem ntsujplig (1 Kaulithaus 2:14). Tswv Yexus taus hais rau ib tug txiv neej uas paub Vajtswv Txojlus zoo “Kuv twb hais rau koj lawm hais tias neeg yuav tsum tau yug dua tshiab” (Yauhas 3:7). Cov qhia kom neeg ntseeg ywj siab tsis pab kom neeg yug dua tshiab. Tej no yog qhia thiab tswj los ntawm cov neeg uas tsis tau yug dua tshiab tsis hais txiv neej lossis poj niam. Qhov no lauj thiab ua rau neeg tamsim no thim Vajtswv.

Txawm koj yuav yog leejtwg los xij, yam uas koj tau kawm, koj yuav “txiav txim siab” pes tsawg zaug los sis “rov fij koj tug kheej dua” koj tau ua, los sis koj siv zog npaum licas ua kom Tswv Yexus yog koj tug Vajtswv, qhov tseemceeb koj yuav tsum paub kom meej thiab ntsib txog qhov kev hloov dua siab tshiab tiag tiag los ntawm koj tug kheej, yog koj tsis ua li no koj yuav poob mus rau tub Tuagteb. Peb thov Vajtswv rau koj kom koj los paub txog txoj kev txhaum thiab cia siab rau Yexus los ntawm qhov kev hloov dua siab tshiab tiag tiag ua ntej yuav lig rau koj.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nkauj tswjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Christ Returneth” (tug sau H. L. Turner, 1878).