Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TOM QAB NTAWD LAWV YUAV YOO MOV

(QHIA HAUV ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 4)
THEN SHALL THEY FAST
(SERMON NUMBER 4 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig lub yim hli 10, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 10, 2014

“Tiam sis hnub ntawd yuav los, thaum tug nraug vauv raug coj mus lawm, thiab lawv yuav yoo mov rau hnub ntawd” (Lukas 5:35

)

Yexus hu Mathais los ua nws tug thwjtim. Tom qab ntawd Mathais txawm pam ib pluas mov noj nyob rau nws lub tsev. “Muaj neeg thiab cov neeg txhaum tuaj nyob rau hauv” thiab nrog Yexus zaum uake (Mathais 9:10). Thaum cov Falixais pom lintawd, lawv txawm nug Yexus qhov nws nrog cov neeg txhaum zaum ua ke. Yexus hais tias, “Kuv tsis tau lo hu tug neeg ncajncees, tiam sis los hu tug neeg mua txhaum kom hloov dua siab tshiab” (Mathais 9:13). Nws txhais tau hais tias, tsis tau lo hu tug neeg uas nws xav hais tias nws yog tug neeg ncajncees. Nws los hu tug neeg uas nws paub tias nws yog neeg txhaum

Yauhas cov thwjtim uas tuaj koom nrooj mov zaum no, tau nug Yexus, lawv nug tias yog vim licas thiaj ua lintawd, cov neeg Falicas pheej yoo moo – tiam sis nws cov thwjtim ho tsis yoo. Yexus hais tias,

“Yexu teb puab has tas, mej xaav has tas thaus tug nraug vauv tseem nrug nwg cov kwvtij kwv npawg noj tshoob ua ke puab yuav yoo mov nua los? puab yeej tsw yoo le. Kuas muaj ib nub twg tug nraug vauv yuav ncaim puab moog, tes puab yuav yoo mov” (Lukas 5:34-35).

Yexus hais tias, tsis yog lub sijhawm uas nws cov thwjtsim yuav yoo mov – vim yog Nws tseem nrog lawv nyob. Nws hu nws tug kheej ua “tug nraug vauv” thiab hais txog cov neeg Ixayees lub nrooj tshoob. Tiam sis Yexus tsis ntev Nws “yuav ncaim ntawm lawv mus” (Mathais 5:35). Nws txhais tau hais tias yuav nce rov mus qaum ntuj – thiab lub sijhawm ntawd lawv mam yoo mov.

“Kuas muaj ib nub twg tug nraug vauv yuav ncaim puab moog, tes puab yuav yoo mov” (Lukas 5:35).

Lub sijhawm no, kuv xav kom nej ua tib zoo saib Yexus lo lus,

“Thiab txog hnub ntawd lawv yuav yoo mov” (Lukas 5:35).

Dr. John R. Rice hais tias,

Lawv lub sijhawm ua tiv kev txom nyem, yob lub sijhawm ua lawv to hwjchim ntawm sab ntujplig thiab lawv qhov kev txom nyem tom qab [Yexus] nce mus qaum ntuj, lawv thiaj yuav tsum yoo mov. [Lo lus “ces lawv thiaj yoo mov”] qhia tias cov thwjtim yuav raug kev txom nyem ua ntej hnub Peetekos uas yog tom qab Yexus mus qaum ntuj (Teshaujlwm 1:12-14). Tom qab ntawd Npananpas, Povlauj thiab cov cev Vajtswv lus thiaj li tau yoo mov thov Vajtswv to, Teshaujlwm 13:1-3 (John R. Rice, D.D., King of the Jews, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, p. 144).

Vajtswv Txojlus cem cov neeg uas yoo mom yuam kev, tiam sis tsis tau cem cov yoo mov raws li Vajtswv Txojlus. Vajtswv Txojlus qhia meej hais tias Yexus tau yoo mov tom roob moj sab qhua ua ntej nws yuav los piv ua tes dej num (Mathais 4:1, 2). Puas leej muaj nyob rau peb phau Vajluskub (Mathais, Malakaus, thiab Lukas) tau sau cov Yexus cov lus khaws cia rau peb, “Thiab tom qab ntawd lawv yuav yoo mov” Peb tseem nyob rau “lub sijhawm no” Dr. J. Vernon McGee hais tias, “kev yoo mov rau niaj hnub nim no muaj nqi heev…kev yoo mov yog qhia tias peb los nyob rau ntawm Vajtswv, vim yog peb cheem tsum nws pab thiab hlub peb” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 53; note on Matthew 9:15).

Spurgeon hais tias, “Kev yoo mov thiab thov Vajtswv ua rau muaj hwjchim kawg nkaus” (“yog ua kom yuam kev”) Kuv paub tias qhov nov yeej muaj tseeb. Nyob rau rooj txhawb siab zaum ib, kuv pom tias neeg hnov qab noj mov, lawv mob siab rau kev thov Vajtswv. Peb lub xyoo ntawm muaj neeg los ntseeg Vajtswv tag mus li. Rooj txhawb siab zaum peb, cov xibhwb raug yuav kom yuav tsum yoo mov thiab Vajtswv kom nws xa kev txhawb dag zog los rau hnub pehawm Vajtswv. Txawm muaj 500 tug neeg lo hloov dua siab tshiab, txij hmo ntawd mus tau peb lub hli. Kuv ntseeg hais tias Spurgeon yeej hais yog lawm, nws hais tias “Kuv yoo mov thiab thov Vajtswv ua rau muaj hwjchim loj heev” Tiam sis Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias, “lub ntsiab lus ntawm [kev yoo mov] zoo li raug nrho tawm ntawm peb lub neej, thiab zoo li tsis muaj nyob hauv cov ntseeg Vajtsws lub tau hau” (Studies in the Sermon on the Mount, Eerdmans, 1987, p. 39). Dr. John R. Rice hais tias, “Kev yoo mov yam ib qhov uas ploj lawm, peb yuav tsum xav tias…lub ntsiab lus ntawm kev yoo mov yog dabtsi” (John R. Rice, D.D., Prayer – Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1970 edition, p. 216). Ntawm no yog qee yam uas Dr. Rice hais txog qhov kev yoo mov.

1. Kev yoo mov yog txhais tias muab Vajtswv ua ntej. Muaj tej lub sijhawm uas peb yuav tsum tso haujlwm tseg los tshawb nrhiav Vajtswv. Lub sijhawm no yog yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv.

2. Kev yoo mov yog txhais tias, muab lub siab tag nrho thov Vajtswv thiab tos Vajtswv. Yog lintawd kev yoo mov thiaj yuav tsum muab Vajtswv ua ntej thaum ib tug neeg twg thov Vajtswv, cheem tsum Vajtswv tshab kev noj mov.

3. Kev yoo mov yuav tsum muaj kev thov Vajtswv.Tsis yog lub ntsiab lus ua los rau txim rau tug kheej, yog koj tsis thov Vajtswv. Kev yoo mov yuav tsum muaj kev thov Vajtswv.

4. Kev yoo mov yog ib yam qhia tias tug neeg ntawd txo hwjchim thiab tso siab rau Vajtswv tias nws yuav teb cov lus thov. Kev thov Vajtswv xwb tsis txaus, thiab ua rau neeg tsis txo hwjchim. Yog li no thov Vajtswv ntau zaug tiam sis Vajtswv tsis teb peb cov lus thov. Kev yoo mov yog qhov qhia tias Vajtswv yuav teb peb cov lus thov (Ibig., daim 218-220).


Tsis tag li Dr. Rice tseem hais ntau yam txog qhov uas peb yuav tau yam Vajtswv pub los ntawm kev thov Vajtswv thiab yoo mov (ibid., pp. 220-227).

1. Pab kom dim lub sijhawm ntsib teebmeem yog pheej yoo mov thiab thov Vajtswv. Lub sijhawm thaum ntsib teebmeem yog lub sijhawm zoo thov Vajtswv. Thiab yog qhov kev phem loj, yog lub sijhawm zoo los yoo mov thiab thov Vajtswv.

2. Peb yuav tsum los yoo mov thiab thov Vajtswv tshawb nrhiav qhov yuam kev, qhov twg tsis hum Vajtswv siab.

3. Kev yoo mov thiab thov Vajtswv pab kom yeej kev txhaum. Kuv pom nyob rau rooj txhawb siab zaum ib, cov hluas tshawb nrhiav qhov ua hum Vajtswv siab, thiab lees lawv lub txim rau Vajtswv. Tej yam tshwm nyob rau rooj txhawb siab. Qhov yeej kev txhaum yog zoo li no, thaum peb los yoo mov thiab thov Vajtswv.

4. Kev yoo mov pab kom peb sib raug zoo nrog rau lwm tug. Yog koj thov Vajtswv pab kom lwm tug dim, thov Vajtswv rau ib tug twg, tsis yog tias lam tau lam thov xws li “Vajtswv pab kom qee leej dim” thov Vajtswv hais cov neeg txhaum lub npe. Koj puas xav thov Vajtswv rau ib tug twg? Tom qab ntawd thiaj yuav tsum thov Vajtswv thiab tos txog thaum Vajtswv teb! Muaj ib zaj nkauj qub hais li no.


Kuv puas thov Vajtswv txog rau thaum Vajtswv teb?
Yam Vajtswv tau cog lus tseg raws li kev ntseeg?;
Vajtswv nyob ntawm qhov chaw thov Vajtswv tos koj,
Koj puas ntsib nws rau ntawd, koj puas thov Vajtswv mus li?
Koj puas thov txog thaum uas Vajtswv teb?
Koj puas thov tug Cawmseej lub npe?
Koj puas thov Vajtswv txog rau thaum nws teb koj,
Koj puas thov txog thaum uas Vajtswv teb?
   (“Have You Prayed It Through?”, Rev. William C. Poole, 1875-1949;
      altered by the Pastor).

Kuv txais kev cawmdim nyob rau xyoo 1960, kuv nyeem John Wesley cov ntawv txhua hnub. Zoo li nyeem phau Vajluskub Teshaujlwm. Hais txog rooj txhawb siab loj uas yog hu ua “Kev tsim rov los” luv tseem muaj hnub nyoog yog 22 xyoo xwb. Kuv paub tias tsis muaj kev txhawb siab loj li no tau ib puas xyoo los lawm. Kuv xav tias “Yog muaj lintawd nyob rau tiam Wesley tseem ciaj sia los, Vajtswv yeej ua tau rau tam sim no thiab” Qhov no ua rau kuv cia siab rau Vajtswv tias nws yeej xa kev txhawb siab mus rau pawg ntseeg Suav ua kuv tau koom ua tswvcuab. Kuv yoo mov thiab thov Vajtswv xa kev txhawb siab los. Kuv thov nyob rau txhua hmo uas tuaj thov Vajtswv, muaj ib hmo Murphy Lum hais rau kuv kom thov Vajtswv ua ntej yuav noj mov. Kuv sawv khiav thiab Vajtswv li kaum nathiv kom muaj kev txhawb siab! Kuv cia li hno qab thov Vajtswv rau cov mov! Kuv pheej thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab! Muaj ib txhia hais tias, “Tsis ua cas nws yog menyuam xwb, nws yuav tso qhov no tseg!” tiam muaj ib zaug nyob rau ib rooj sab laj thaum kuv tseem pw tsaug zog, Vajtswv tau teb kuv! Kuv pom txog qhov Vajtswv xa kev txhawb siab los rau pawg ntseeg, coob leej tug tub ntxhais hluas tau txais kev cawmdim nyob rau pawg ntseeg.

Dhau los tau ntau xyoo, kuv nco tsis tau cov lus thov lawm. Tiam sis muaj ib hnub Dr. Lum hais rau kuv tias, “Bob, kuv puas nco koj cov lub thov txog kev txhawb siab nyob rau xyoo 1960? Kuv thiaj li nco txog. Dr. Lum hais tias, “Koj tau yam ua koj thov lawm!” Ua rau kuv lo kua muag thaum los paub txog qhov no, tias kuv pheej “thov Vajtswv tsis tso tseg” kom Vajtswv xa Vajntsujplig los!

Muaj ib zaug cov tug kawm ntawv tom tsev kawm Vajluskub tau thov Vajtswv pab cov tsis ntseeg los txais yuav Vajtswv thiab muab cov xibhwb uas tsis muaj kev ntseeg rho tawm. Peb coob leej yoo mov thiab thov Vajtswv kom qhov no tshwm tuaj. Kev thov Vajtswv zaum tom qab yog muaj txog 100 tug tub kawm ntawv tuaj nyob uake, thov Vajtswv. 35 xyoo dhau mus, kev tsis nco lawm tias peb thov zoo li cas. Tom qab ntawd kuv los paub tias muaj ib xibhwb uas qhia yuam kev tau khiav tawm hauv lub tsev kawm Vajluskub – muaj cov xibhwb ntseeg Vajluskub thiab tuaj nyob qhia ntxiv! Peb cov hluas tuaj nyob uake thov Vajtswv! Vajtswv teb peb cov lus thov, muaj tej yam peb twb xav tsis txog!

Koj puas thov txog thaum uas Vajtswv teb?
Koj puas thov tug Cawmseej lub npe?
Koj puas thov Vajtswv txog rau thaum nws teb koj,
Koj puas thov txog thaum uas Vajtswv teb?

Kuv tos kuv tug poj niam tau ntau xyoo. Tam sim kuv muaj plaub caug tawm xyoo. Tsis muaj leej twg xav los ua xibhwb poj niam. Kuv thov Vajtswv kom tau ib tug poj niam. Kuv tseem yoo mov thiab thov Vajtswv! Muaj ib hmo kuv saib ntawm qhov rai mus pom Ileana. Zoo li Vajtswv hais rua kuv tias “Ntawd yog tug uas koj thov ntag!” Muaj ib txhia hais tias, “Puas yog koj yuav mus yuav tug ntxhais ntawd?” Tiam sis tawg khawg kuv kuj yuav nws. Nws yog ib poj niam uas zoo heev – yog ib tug niam tsev zoo tag tag raws li kuv tau thov Vajtswv. Kuv pheej yoo mov thiab thov Vajtswv.

Muaj peb yam kuv yuav hais rau koj ntxiv. Tsis muaj leej twg xav tias kuv niam yuav dim. Kuv los yeej tsis ntseeg thiab. Kuv pheej thov Vajtswv rau nws, tiam sis zoo li tag kev vam. Tiam sis kuv pheej thov Vajtswv. Kuv pheej yoo mov thov kom nws hloov siab. Tam sim no nws muaj 80 xyoo, los zoo li tsis muaj hnub yuav los txais yuav Vajtswv. Ileana thiab kuv mus qhia Vajtswv Txojlus nyob rau New York. Kuv tseem nco lub sijhawm ntawd, kuv yoo mov thiab Vajtswv rau hmo ntawd. Kuv tseem nco txog thov Vajtswv pab rau kuv niam thiab. Lub sijhawm ntawd Vajtswv txawm teb kuv. Zoo li nws hais rau kuv tias, “Koj niam yuav dim” Kuv txawm quaj los kua muag, Kuv hu xov tooj mus rau Dr. Cagan nyob rau Los Angeles kuv hais tias, “ Xibhwb, Koj puas kam mus coj kuv niam los cuag Vajtswv?” Nws hais tias, “Au, tshe tsis tau ka!” – nws teb li ntawd – vim yog ua ntej ntawd nws mus qhia Vajtswv Txojlus rau kuv niam, kuv niam tau cem nws. Kuv hais tias “Xibhwb cia li mus, Vajtswv hais rau kuv tias nws yuav tau txais yuav kev cawmdim no.” Nws txawm tsav hlo tsheb mus nrhiav kuv niam,coj los cuag Vajtswv! Vajtswv hloov nws lub siab tag nrho! Nws tuaj nrog kuv pebhawm Vajtswv txhua zaug, txog rau thaum nws ncaim peb mus nrog Vajtswv nyob! Kuv thov pab kuv niam tsis tsog tseg! Ntawm Vajtswv qhov kev hlub, nws teb kuv cov lus thov!

Tseem tshuav thiab. Nyob rau txhua zaug uas muaj kev thov Vajtswv thiab yoo mov. Yog, kev yoo mov tseem ceeb tshaj txhua yam! Thaum kuv poj niam tseem xeeb menyuam hauv plab, muaj ib tug kws kho mob hais rau peb tiag tug menyuam nyob hauv plab muaj teebmeem. Tom tug kws kho mob raug nrho nws daim ntawm ua haujlwm lawm. Tiam sis nws hais tias, nws mam rov tuaj qhia rau peb ib zaug ntxiv thiab, hnub ntawd peb rov mus tsev, kev kuj poob siab txog tug menyuam hauv plab. Tiam sis kuv kuv tau los yoo mov thiab thov Vajtswv tias kom txhob muab tseeb lintawd. Hmo ntawd Vajtswv txawm los cuag kuv nyob rau kuv npau suav qhov no yeej muaj tseeb, kuv hais rau poj niam tias, Vajtswv los hais rau kuv tias “Robert, koj poj niam yuav yug menyuam ntxaib – qhov ntawd tug kws kho mob tsis paub txog” thaum kuv sawv los, kuv hais rau Ileana “Txhob txhawb. Koj yuav yug menyuam ntxhaib” Peb txawm rov mus cuag tug kws kho mob, nws hais kom peb zaug sib tham. Kuv hais tias “kuv tsis tag zaum. Vim poj niam yuav yug menyuam ntxaib” Nws hais tias, “Koj paub tau licas? Kuv hais tias “Vajtswv hais rau kuv nyob rau kev npau suav” Vajtswv muab ob tug tub no rau ub.

Nov yog qhov kawg. Kuv muaj ntau yuav hais, tiam sis tsis muaj sijhawm. Hmo kawg nyob rau rooj sablaj ntawm ib pawg ntseeg. Kuv raug xaiv los qhia Vajtswv Txojlus rau hmo kawg, txawm muaj coob looj ntau tug xibhwb uas muaj suab npe tshaj kuv los xij. Tug xibhwb ntawm pawg ntseeg kom kuv uas tug qhia. Lub sijhawm ntawm muaj ib tug tug hluas los hais rau kuv tias, koj tsis txhog “qhia Vajtswv Txojlus txog kev tshajtawm, vim peb tug xibhwb yeej niaj zaug qhia rau peb lawm, thiab txhua tug tswvcuab puas leej dim tag lawm. Koj qhia dabtsi los tau, txhob qhia txog kev yug dua tshia xwb!.”

Kuv txawm rov mus rau tom peb qhov chaw pw, kuv kom Ileana coj cov menyuam tawm mus lwm qhov, kuv yuav siv sijhawm thov Vajtswv, kuv hws nrog. Dabntxwnyoog hais rau kuv tias, koj yuav poob ntsej muag rau cov xibhwb coob coob ntawd. Kuv kuj txhawj heev. Kuv tsis yoog mov! Kuv txawm mus npaj qhia lwm yam, tiam sis kuv ua tsis tau lintawd. Zoo li kuv yuav tsum npaj cov lus qhuab qhia txog kev tshaj tawm. Kuv tau yoo mov thiab thov Vajtswv kom muaj li ob leeg los rau pem “hauv ntej” kuv hais tias, “Vajtswv thov txhob cia kuv poob ntsej muag rau cov xibhwb ntawd!” zoo li Vajtswv hais tias “Kuv qhia rau lawv los qhia rau kuv?” kut hais tias “Vajtswv, kuv qhia rau koj tsis yog rau lawv kuv tsis ntshai lawv yuav hais tias kuv ruam npaum licas los xij, kuv yua qhia rau koj xwb.”

Lub sijhawm ntawd Ileana txawm coj cov menyuam rov qab los, kuv tseem pheej txhawj txog qhov peb yuav mus rau tom pawg ntseeg, kuv txhawj thiab zoo li zaj nkauj tau hu dhau mus, txog rau thaum tug xibhwb qhia kuv rau cov ntseeg, lub sijhawm ntawd kuv txawm siab tus zoo li qhia rau kuv pawg ntseeg! Kuv mus qhiab cov lus uas zoo raug yuam kom qhia.

Nyob rau hmo ntawd muaj 75 leeg tau los rau pem hauv ntej txais yuav kev cawm dim rau hmo ntawd, xam xibhwb tug tub huv si - txawm nws yog xibhwb tug tub los tseem tsis tau dim – tseem muaj ib tug txiv neej laus mus tsis tau kev nkag los quaj tias “kuv yog neeg txhaum! Kuv yog neeg txhaum! Kuv yog neeg txhaum!” muaj peb tug ntxhais coj hu nkauj los quaj tias lawv yog neeg txhaum, kev pehawm Vajtswv hmo ntawd mus txog 11.00 teev ib tag hmo. Tsis muaj leej twg mus tsev. Lawv saib zoo li tsis zoo li txhua zaug. Dr. Ian Paisley tug tub hais rau poj niam thiab cov menyuam tias “Kuv tsis tau pom dua zoo li no” Nws yog ib tug xibhwb uas muaj suab npe hauv ntiajteb tug tub. Kev txhawb siab los rau pawg ntseeg, muaj tshaj 500 tug neeg tau txais kev cawmdim thiab tuaj koom pawg ntseeg tsis ntev ntawd.

Dab Ntxwnyoog hais rau tug tub hluas tias “koj yuav qhia licas los xij, txog qhia txog kev yug dua tshiab” Tiam sis Vajtswv kov yeej Ntxwnyoog thiab tau xa kev txhawb siab raws li kuv q hov kev thov Vajtswv, vim kuv yoo mov thov nws.

Cov phoojywg peb muaj rooj txhawb siab, Vajtswv siv lub sijhawm luv luv, tiam sis peb siv sijhawm tsheej xyoo! Coj cov lus qhuab qhia no mus tsev! Nyeem ob peb zaug ua ntej lub lim tiam tom ntej no. Yuav txhawb tau koj txoj kev ntseeg! Tuaj koom peb qhov kev yoo mo thiab thov Vajtswv dua lwm zaug. Peb tseem yuav yoo mov thiab thov Vajtswv!

Yexus tuag saum ntoo Khaublig cawm koj dim ntawm koj tej kev txhaum! Nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum! Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muab txoj sia tshiab rau koj! Cia siab rau Yexus hauv kev ntseeg Nws yuav cawm koj – kom tau txoj sia ntev dhawv! A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Dr. Kreighton L. Mathais 9:10-15.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Have You Prayed It Through?” (Rev. William C. Poole, 1875-1949, altered by the Pastor).