Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TOTAUB NTAU TSHAJ KUV COV XIBHWB

MORE UNDERSTANDING THAN MY TEACHERS!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavntiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawvntxov lub Kaum ob hli 7, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, December 7, 2014


Ua ntej kuv yuav los nyeem Vajtswv Txojlus, kuv yuav los nyeem ib tsab ntawv sau tuaj rau kuv, nws yog ib tug uas tau xa nyiaj txhawb peb qhov haujlwm nyob rau Internet. Nws hais tias,

“Kuv nyiam koj lub ntiab lus uas yog “Phau Ntawv Uas Yog Vajtswv Uapa’ ua rau kuv totaub zoo heev. Ua koj tsaug…Koj puas paub, kuv ntseeg tias tsis muaj coob tug yuav paub tias koj cov lus qhuab qhia ‘zoo li nyob rau qeb siab’!...Kuv ntseeg tias muaj hnub saum Vajtswv tebchaws, Nws yuav suav tias koj yog ib ‘xibhwb uas muaj suab npe’ Kuv paub sia kuv yuav ua lintawd.”

Ua koj tsaug, uas cov lus zoo zoo no! Kuv tsis tau xav tias kuv yog ib tug neeg txawj ntse. Kuv tsuas xav tias kuv yog ib tug qhia Vajtswv lus thiab ib tug mus tshajtawm Txoj Mooo Zoo, tsis yog ib neeg uas muaj tswvyim zoo. Tam sis no nthuav nrog rau kuv mus rau Phau Ntawv Nkauj 119.

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib…Vajtswv cov lus, kuv twb sim lawm qab zib kawg nkaus! Qab tshaj zib ntab thaum txog rau kuv qhov ncauj. Kuv tataub vim yog Vajtswv, yog lintawd kuv ntxub txhua txoj kev tsis tseeb” (Phau Ntawv Nkauj 119:99, 103-104).

Phau Ntawv Nkauj 119 yog tshooj ua ntev tshaj plaws nyob rau phau Vajluskub. Lub ntsiab lus ntawm Phau Ntawv Nkauj no yog Vajtswv Txojlus, Tug sau Phauv Ntawv Nkauj siv ntau lub npe: “Lo Lus” “Kev Cai” “Cov lus povthawj” “Koj tug yam ntxwv” los sis lwm yam. Tiv thaiv Vajluskub. Nov yog lub ntsiab lus.

Dr. W. A. Criswell yog ib tug uas txawj ntse thiab tiv thaiv Vajtswv Txojlus heev. Nws yog ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Npativ nyob hauv nroog Dallas, xeev Texas tau rau caum xyoo. Kuv nyiam Dr. Criswell! Nws muaj lub suab zoo thiab txo hwjchim thiab txhawb kuv lub zoo tau rau caum xyoo! Nws phau ntawv, Yog Vim Licas Kuv Thiaj Qhia Phau Vajluskubo, yog ib phau ntawv ua txhawb tau kuv lub zog heev.

Kuv nyiam Vajtswv Txojlus. Kuv tsis tau loj hlob los ntawm tsev neeg uas ntseeg Vajtswv. Kuv yeej tsis mauj feem loj hlob ntawm tsev neeg ntseeg Vajtswv. Yog tsis yog rau Vajtswv Txojlus, kuv yuav tsis los ua ib tug ntseeg rau niaj hnub nim no.

Kuv raug qhia los ntawm cov Southern Baptist tias kuv yuav tsum kawm kom tias kuv thiaj yuav qhia tau Vajtswv Txojlus. Cov Npavtiv yeej ntseeg lintawd. Tiam sis kuv tsis muaj nyiaj mus kawm nyob rau cov ntseeg lub tsev kawm ntawv. Kuv yuav tsum mus ua haujlwm rau yav nruab hnub, mus kawm ntawv rau yav hmo ntuj. Kuv tsuas mus kawm tau rau cov neeg tsis ntseeg lub tsev kawm ntawv xwb, thiab mus kawm ntawv tom qab ua ua haujlwm yim teev rau txhua txhua hnub.

Lub sijhawm ua kuv kawm nyob rau cov tsev kawm ntawv uas tsis ntseeg Vajtswv, kuv pheej pom lawv tawm tsam Vajtswv Txojlus. Nyob rau lub sijhawm kawm ntawv muaj cov neeg thuam Vajtswv Txojlus, lawv thuam Vajtswv Txojlus, lawv ua txhua yam rhuav tshem kuv txoj kev ntseeg. Tiam sis vim yog qhov chaw ntawd ua rau kuv pib xav paub Vajtswv Txojlus,

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib…Vajtswv cov lus, kuv twb sim lawm qab zib kawg nkaus! Qab tshaj zib ntab thaum txog rau kuv qhov ncauj. Kuv tataub vim yog Vajtswv, yog lintawd kuv ntxub txhua txoj kev tsis tseeb” (Phau Ntawv Nkauj 119:99, 103-104).

Kuv kawm tiav nyob rau cov tsis ntseeg lub tsev kawm ntawv. Tom qab ntawd cov Southern Baptists hais rau kuv tias “Koj yuav tsum mus kawm qeb siab nyob rau Southern Baptist lub tsev kawm ntawv thiaj yuav ua tau xibhwb” Tiam sis kuv tsis muaj nyiaj mus kawm rau cov ntseeg lub tsev kawm ntawv. Vim kim heev rau tug neeg txom nyem zoo li kuv no. Lub sijhawm thaum kuv tseem ua tswvcuab nyob rau pawg ntseeg Npavtiv kuv thiaj yuav mus kawm tau rau lawv lub tsev kawm ntawv pem Talbot Seminary los sis lwm lub tsev kawm ntawv. Siv sijhawm peb xyoo thiaj yuav kawm tiav. Kuv nug kuv tug xibhwb yog kuv mus kawm rau cov tsev kawm ntawv uas yog liberal xws li Golden Gate Baptist. Nws teb hais tias “Cia li mus, Bob” Koj paub Vajtswv Txojlus, yuav tsis muaj teeb meej dabtsi rau koj” Nws hais yog lawm. Yeej ua tsis tau kom kuv “mob” Tiam sis yuav luag tua kuv! Kuv txhais li ntawd!

Yog tsis yog Vajtswv qhov kev hlub, kuv xav tias ntshe yuav tsis muaj txoj sia los txog rau niaj hnub nim no – thiab kuv yuav tsis mus kawm Vajtswv Txojlus! Kuv qaug zog heev thiab siab tawg tag nyob rau lub tsev kawm ntawv ntawd, ua rau kuv tso kev kawm tau ntau xyoo. Kuv nyob peb xyoo yam txom nyem tshajplaws, zoo li kuv nyob rau hauv tub tuag teb! Tsis muaj hnub uas kuv yuav kawm tiav, yog tsis yog Vajtswv Txojlus. Kuv mus pw nyob hauv tsev kawm ntawv thiab muab Vajtswv Txojlus tso rau ntawm kuv txhais tes. Kuv nyeem Vajtswv Txojlus txhua txhua hnub,

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib…Vajtswv cov lus, kuv twb sim lawm qab zib kawg nkaus! Qab tshaj zib ntab thaum txog rau kuv qhov ncauj. Kuv tataub vim yog Vajtswv, yog lintawd kuv ntxub txhua txoj kev tsis tseeb” (Phau Ntawv Nkauj 119:99, 103-104).

Kuv xav tias kuv poob rau tub Tuagteb. Kuv xav tias ntshe yuav tsis muaj hnub kam tiav. Kuv ntseeg tias,

“Kuv hu tag kuv lub siab thiab lub ntsws Au Tswv Yehauvas thov mloog kuv thiab: kuv yuav coj raws li koj tej kev caio, kuv hu koj thov pab kom kuv dim, kom kuv thiaj yuav khawv koj tej lus cia” (Phau Ntawv Nkauj 119:145-146).

Tiam sis qhov chaw ntawd, kuv nyob ib leeg, raug qhov chaw ua tsis muaj leejtwg, yog lub sijhawm uas kuv pib nyiam nyeem Vajtswv Txojlus ntau tshaj kuv lub neej.

Tug xibhwb uas qhia txog kev qhuab qhia hais rau kuv tias, yog ib qhov tsis zoo ua pheej tiv thaiv Vajtswv Txojlus hauv tsev kawm ntawv. Nws hais rau kuv tias, kuv yog ib tug qhuab qhia zoo, tiam sis kuv pheej tiv thaiv Vajtswv Txojlus. Nws hais tias, “Tsis muaj hnub ua koj yuav ua hauvjlwm nyob rau pawg ntseeg tau – vim lawv yuav tshawb nrhiav pom txog cov teeb meem ua koj ua ntawm no” Lub sijhawm thaum kuv nyeem Luthawj cov lus, ua kuv cov lus,

Kuv sawv ntawm no, kuv muaj peevxwm ua tau. Txog thaum kuv lees paubg txog qhov yuav kawm los ntawm Vajtswv Txojlus, kuv yuav ua tsis tau dabtsi; uas yuav rhuav tshem tau Vajtswv Txojlus.

Yog cov lus uas nyob saum txhua lub hwjchim,
Tsis ua lawv tsaug, Vajntsujpolig, thiab kob hmoob yog peb li
Nws yog tug nrog peb nyob,
Cia txhua yam mus, lub neej ntiajte no thiab;
Lawv yuav tua tau lub cev, Vajtswv tseem nyob li qub;
Nws lub tebchaws nyob mus ib txhi.
(“A Mighty Fortress Is Our God,” Martin Luther, 1483-1546).

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib” (Phau Ntawv Nkauj 119:99).

Vajtswv Txojlus tsis yog phau ntawv qhia txog neeg tej kev txawj ntse. Tiam sis yog cov lus qhia txog Vajtswv. Yog lub sijhawm ua Vajluskub qhia txog yam hais txog Vajtswv, yam hais ntawd puas leej muaj tseeb. Thiab thaum Vajtswv txoj lus hais txog neeg tej kev txawj ntse los yeej muaj tseeb.

Nyob rau xyoo peb los sis xyoo kawg rau kuv nyob rau lub tsev kawm Vajluskub, kuv raug xaiv ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv kom los ua tau sau ntaw txog rau peb cov tub kawm ntawv, muaj lub npe hu ua The Current. Yog lintawd yogi b lub sijhawm zoo rau kuv los sau ntawv tawm tsam cov xibhwb uas qhia tawm tsam Vajluskub. Nyob rau qhov ua ua kuv sau rau hauv phu ntawv ntawd, kuv tau sau txog qhov kev tawm tsam Vajtswv Txojlus rau lub sijhawm kawm ntawv. Cov tub ntxhais hluas kawm ntawv sib txeeb mus nyeem rau lub sijhawm ua tawm tshiab txhiabo los sis the Cureent. Kuv neeg muaj ib tug tub kawm ntawv hais li no tias “Tsis muaj leej twg nyeem phau ntawv no li txog rau thaum ua Hymers los ua tug sau” Ib qhov uas kuv sau rau hauv yog yam ua neeg tej kev txawj ntse qhia qhov tseeb nyob hauv Vajluskub. Lub sijhawm thaum Vajtswv hais qhov tseeb yeej zoo ib yam li qhov cov neeg txawj ntse hai qhov txog qhov tseeb. Ntawm no tej yam uas cov neeg txawj ntse los sis scientific qhia txog tej yam tseeb raws li Vajluskub, uas tsis muaj leej twg paub txog rau lub sijhawm uas sau phau Vajluskub.

I. Ib, yam ua Vajluskub hais txog neeg tej ntshav tsis muaj neeg paub rau lub sijhawm uas sau Vajluskub.

Thov nthuav mus rau Levikevcai 17:11. Nyob rau diam 150 ntawm phau Scofield Bible. Thov sawv ntsu nyeem thawj 10 lo.

“Neeg ciaj sia tau vim yog ntshav” (Levikevcai 17:11).

Nej zaum tau. Dr. Henry M. Morris hais tias,

Nov yogi b nqe uas tseem ceeb nrog rau lwm qhov (Chivkeeb 9”3-6) qhia tias qhov ua ntshav khiav yog qhov tseem ceeb nyob rau neeg lub neejo (tau tshawb nrhiav pom nyob rau xyoo 1616 los ntawm William Harvey)…ntawm no qhiv tias yam uas cov neeg txawj ntse tau tshawb nrhiav thiab paub tias muaj tseeb yeej mus raw li Vajluskub tau hais tseg ua ntej ntawd li ntau txheeb xyoo dhau los (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995, p. 154; note on Leviticus 17:11).

Nyob rau xyoo 1616, txawm yog William Harvey tshawb pom tau hais tias neeg txoj hlab ntshav liab ntiv ntshav ntxim nyho yuav tsum ntim cua, “yeej tsis muaj leej twg paub txog qhov ntshav ua haujlwm los txog rau tiam tshiab tom qab noo” (John R. Rice, D.D., Our God-Breathed Book – The Bible, Sword of the Lord Publishers, 1969, p. 319). Lub sijhawm thaum peb thawj tug nom loj kav tej tebchaw uas yog George Washington mob, cov kws tshuaj tau los txhuav nws cov ntshav txog li peb zaug, zaum peb yog zaum ua lawv txhuav ntau tshaj plaws. Vim qhov no thiaj ua rau nwg tuag lawm, vim yog cov kws tshuaj no twb tsis paub tias tej yam zoo li no twb muaj hais tseg nyob rau hauv Vajluskub lawm tias “Neeg ciaj sia tau vim yog ntshav” “Tug kws kho mob ruam ntawd xav hais tias qhov uas ua rau neeg muaj mob vim yog muaj ntshav ntau dhau lawm” (Rice, ibid.).

II. Ob, lub sijhawm Vajluskub hais txog lub ntiajteb tsis muaj neeg paub txog tej no rau lub sijhawm ua sau Vajluskub.

Nyob rau Yauj 26:7. Nyob rau daim 585 hauv phau Vajluskub Scofield. Thov sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov,

“Vajtswv dua puag pem qaum tej tawm thiab muab lub ntiajteb daim rau saum qhov tsis muaj dabtsi kiag li” (Yauj 26:7).

Nov yog saum tau 1,500 xyoo ua ntej Yexus yug. Cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no zoo li no “Nws muab qaum ntej sab qaum teb faib rau txhua qhov ua tsis muaj dabtsi, muab lub ntiajteb dai rau qhov ntawd” (NIV). Ib xibhwb muaj suab npe Dr. Charles John Ellicott hais txog 26:7 zoo li no,

...ib yam tseem ceeb [los zoo ib yam] raws neeg tau tshawb nrhiav pom. Peb twb pom nyob rau hauv Yauj, uas yog nyob ua ntej ntau txheeb xyoo ua ntej ntawd lawm, qhia txog cov lus uas cov neeg txawj ntse hais txog lub ntiajteb, thiab qhia tias Vajtsw lub hwjchim yeej muaj tseeb (Charles John Ellicott, Ph.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, n.d., volume IV, p. 46; note on Job 26:7).

“Nwg muab lub ntiajteb dai rau saum qhov tsis muaj dabtsi kiag li” (NIV). “Thiab muab dai cia nyob rau saum qhov tsis muaj dab tsi” (KJV). Cov lus no sau ua ntej Yexus yug, lub sijhawm thaum cov neeg Loos los ntseeg tias lub ntiajteb no raug muab txawb rau saum ib tug vajtswv hu ua Atlas, tib lub sijhawm no cov neeg Hindus hais tias lub ntiajteb no raug txawb rau saum ib tug ntxhw lubo nraub qaum thiab tug ntxhw sawv ntawm ib tug Vaubkib nraug qaum thiab ua liam deb mus thoob txhua qhov! Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Nco ntsoov hais tias tug txiv neej Yauj no ua neej nyob rau lub sijhawm puas thaum ub, thiab nws yeej paub tias lub ntiajteb no raug dai nyob rau saum ntuj. Vajtswv ua tug tuav lub ntuj no kom nyob rau ntawm qhov chaw ua tsis muaj dabtsi kiag li…neeg txawj ntseeeg txog keebkwm yeej tsis paub txog qhov no kiag li” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume II, p. 632; note on Job 26:7). Tom qab ntawd los sis tshaj peb txheeb xyoo dhau los, phau ntawv Yauj hais tias Vajtswv “Dai lub ntuj rau ntawm qhov tsis muaj dabtsi kiag li” “Nws ua tug kav lub ntuj ntawd” “nyob rau qhov chaw ua tsis muaj dabtsi kiag” zoo loi Dr. A. R. Fausset sau cia ntag (Jamieson, Fausset and Brown’s Commentary, William B. Eerdmans Publishing Company, 1976 edition, volume II, p. 62; note on Job 26:7).

Tam sim no nthuav mus rau Yaxayas 40:22, nyob rau daim 748 phauv Scofield. Thov sawv ntsug yeem thawj kaum ib los lus, xau rau ntawm lo lus “ntiajteb”

“Vajtswv ua tug nyob rau ntawm lub mom kaum uas yog ntiajteb...” (Yaxayas 40:22).

Nej zaum tau.

Lub ntsiab lus tseemceeb yog tug niam ntawv “g” nyob rau phauv Vajluskub uas yog The Scofield Study Bible hais tias, “qhov uas zoo tshajplaws yog hais txog tias lub niajteb no [kheeb]” Dr. W. A. Criswell hais tias, “Yaxayas saum ua ntej Yexus tau ntau xyoo, yeej xub paub lawm hais tias lub ntiajteb no kheej. Nov yog ib kev tataub uas phemhwj tshajplaws, uas yog Vajtswv ua tug tshoov siab” (The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers; note on Isaiah 40:22). Dr. Henry M. Morris hais tias lo lus Henplais txhai tias “kheej” yog lo lus “khug” thiab “qhia meej txog qhov uas yog hais tias lub ntiajteb no [tig mus los]” (The Defender’s Study Bible, ibid.; note on Isaiah 40:22).

Yog lintawd Vajtswv Txojlus qhia rau peb tias lub ntiajteb no ncig nws tug kheej thiab nyob rau ntawm qhov ua tsis muaj dabtsi khia li! Dr. John R. Rice hais tias, “…cov lus no sau ntau txhoob xyoo ua ntej Kalible-au, Khaulanpas thiab Magellan yuav los paub tias ntiajteb no kheej” (Rice, ibid., p. 320)

III. Peb, qhov Yexus paub tias lub ntiajteb no ncig ua ntej neeg ntiajteb yuav los paub txog rau lub sijhawm sau Vajluskub.

Cov neeg txawj ntse ua yog Kivliv tau kawm tias ntiajteb no kheej, tiam sis lawv tsis paub tias lub ntiajteb no ncig tau licas. Feem coob ntseeg tias lub ntiajteb no pluav. Yog lintawdmuaj ib txhia thiaj li hu lawv tug kheej tias “Cov neeg ua ntiajteb pluav” Tiam sis Yexus tug kheej paub tias ntiajteb no kheej, thiab ncig tau licas. Nws paub ua ntej Magellan yuav ncaij nkoj ncig ntiajteb tau 1,400 xyoo lawm. Tig mus saib nyob rau Lukas o17:34-36, nyob rau daim 1100 hauv phau Vajluskub Scofield. Thov sawv ntsug nyeem Lukas 17:34 txog rau 36.

“Kuv hais rau nej tias, nyob rau hmo ntawv ob tug txiv neej pw ua ib lub txaj, yuav coj ib tug tseg ib tug, ob tuoog poj niam zam zeb uake, coj ib tug tseg ib tus, ob tug txiv neej nyob rau tom teb, coj ib tug tseg ib tug” (Lukas 17:34-36).

Nej zaum tau. Yexus hais tias, thaum nws nqi rov qab los, ob tug neeg pw ua ke, ob tug poj niam zom zeb uake, thiab ob tug txiv neej ua liab uake. Dr. Henry M. Morris hais tias,

Thaum Yexus rov qab los, tej zaum yuav yog thaum tsau ntuj ua neeg tseem pw tsaug zog. Lo sis tej zaum yuav los rau thaum sawv ntxov uas cov niam tsev tseem npaj zauj movo noj, thiab tej zaum yuav los rau thaum tav su thaum neeg tseem tabtom ua liaj cov sijhawm puas leej yog tog huv si, yog thaum lub ntiajteb no tseem tig nws tug kheej (Henry M. Morris, Ph.D., ibid., p. 1116; note on Luke 17:34).

Yexus yuav los “Tib pliag xwb, tib ntsai muag xwb” (1 Kaulithaus 15:52) Tib pliag xwb tej zaum yuav hais txog lub sijhawm yav hmo ntuj nyob rau ib sab ntuj, tej zaum yuav yog nruab hnub rau ib sab ntuj, thiab yuav yog ib tag hmo rau ib sab ntuj. Dr. John R. Rice hais tias, “Tswv Yexus paub…neeg txawj ntse paub qhov tseeb txog qhov lub ntiajteb no hloov tsis hais tsaus ntuj thiab pom kev tib lub sijhawm” (Rice, ibid., p. 321).

Plaub lub ntsiab lus ntawmno qhia meej txog qhov Vajluskub qhia qhov tseeb ib yam li neeg tej kev txawj ntse tshawb nrhiav tau. Txawm yog tsis muaj ib tug neeg ntiajteb twg paub li los xij, Vajluskub yeej qhia tau qhov tseeb. Peb yuav los saib peb nqe ntxiv nyob rau lub lim tiam tom ntej no.

Kuv ntseeg yooj yim zoo li kuv tau sau tso rau hauv tub kawm ntawv cov phau ntawv thaum ua kuv tseem ua tug sau tsab ntawv no, nyob rau tsev kawm Vajluskub uas yog Southern Baptist Seminary. Muaj ib txhia qw cem kuv. Muaj ib txhia luag kuv. Tug thawj tsavxwm ntawm lub tsev kawm ntawv los hais tib yam lintawd rau kuv. Tiam sis nws ua tsis tau dabtsi rau kuv vim yog kuv kawm tau A nyob rau ob xhoo ntawd. Lawv hais tias tsis muaj hnub kuv yuav los xibhwb nyob rau Southern Baptist cov pawg ntseeg, tiam sis kuv tsis tag yuav mus ua “ua” Vajtswv haujlwm nyob rau hauv! Uas yog cov Southern Baptist. Thiab plaub caug pawg ntseeg thoob plaws ntiajteb tawm ntawd tuaj. Yog ib qhov txawv txawv rau lwm tug lub sijhawm kuv qhia Vajtswv Txojlus nyob hauv tsev kawm Vajluskub Golden Gate Paptist Theological Seminary ob xyoo dhau lo no, nyob rau lub sijhawm pawg ntseeg nyob rau hauv Mill Valley, xeev California uas kev cai nco txog kaum plaub xyoo! Txhua tug neeg uas yog liberal, txhua tug xibhwb uas tawm tsam Vajluskub! Qhua Yexus lub npeo! Thiab kuv tseem txo hwjchim qhia Vajtswv Txojlus, vim yog Vajtswv kev hlub xwb,

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib…Vajtswv cov lus, kuv twb sim lawm qab zib kawg nkaus! Qab tshaj zib ntab thaum txog rau kuv qhov ncauj. Kuv tataub vim yog Vajtswv, yog lintawd kuv ntxub txhua txoj kev tsis tseeb” (Phau Ntawv Nkauj 119:99, 103-104).

Kuv ntseeg tias nej yuav tsis txaj muag rau txoj kev cia siab rau Vajluskub, Yexus hais tias,

“Yog leej twg txaj muag vim yog kuv thiab kuv txoj lus neeg leej tub kuj yuav txaj muag tug ntawd thiab, thaum nws los saum qaum ntuj los yam muaj chwjchim thiab Leej txiv thiab cov tub txib” (Lukas 9:26).

Los cuag Yexus ntawm txoj kev ntseeg. Cia siab rau nws thiab ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav! Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los! Ntsia rau saum ntuj thiab cia siab rau Nws!

Tsa koj lub qhov muag ntsia Yexus,
   Ntsia nws ntsej muag uas zoo nkauj;
Thiab txhua yam hauv lub ntiajteb yuav ploj mus
   Ntawm qhov koj uas yog Vajtswv tug chwjchim thiab kev hlub
(“Turn Your Eyes Upon Jesus,” Helen H. Lemmel, 1863-1961).

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Phau Ntawv Nkauj 119:97-104.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith: Phau Ntaw Nkauj 19:7-10.


TXHEEJ TXHEEM

TOTAUB NTAU TSHAJ KUV COV XIBHWB

MORE UNDERSTANDING THAN MY TEACHERS!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv totaub ntau tshaj kuv cov xibhwb ua qhia kuv: vim yog koj cov lus yog qhov kev niaj hnub saib…Vajtswv cov lus, kuv twb sim lawm qab zib kawg nkaus! Qab tshaj zib ntab thaum txog rau kuv qhov ncauj. Kuv tataub vim yog Vajtswv, yog lintawd kuv ntxub txhua txoj kev tsis tseeb” (Phau Ntawv Nkauj 119:99, 103-104).

(Phau Ntawv Nkauj 119:145-146)

I.   Ib, yam ua Vajluskub hais txog neeg tej ntshav tsis muaj neeg paub rau lub sijhawm uas sau Vajluskub, Levikevcai 17:11;

II.  Ob, lub sijhawm Vajluskub hais txog lub ntiajteb tsis muaj neeg paub txog tej no rau lub sijhawm ua sau Vajluskub, Yauj 26:7; Yaxayas 40:22.

III. Peb, qhov Yexus paub tias lub ntiajteb no ncig ua ntej neeg ntiajteb yuav los paub txog rau lub sijhawm sau Vajluskub, Lukas 17:34-36;
I Kaulithaus 15:52; Lukas 9:26.