Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.




YAM KOOB HMOOV UAS PIAV TSIS TAU

THE UNSPEAKABLE GIFT (Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov ib hli ntuj 25, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 25, 2015

“Ua tsaug rau Vajtswv txog yam koobhmoov uas piav tsis tau”
(2 Kaulithaus 9:15).


Nyob rau xyoo 1994 muab av qeeg rau saum ib tag hmo ua rau peb lub tsev ua zog koog. Qhov ntawd ua rau kuv xav txog yam khoom uas muaj nqe nyob rau hauv peb lub tsev. Kuv xav tias yog tsev kub nyhiab. Yuav ua licas thiaj tua tuag? Yog kuv muaj sijhawm li ib ob nav thiv? Kuv yuav nqa dabtsi tawm mus? Kuv thiaj li xav hais tias yuav khiav mus lawm hauv txaj mus qheb qhov chaw ua khaws kuv cov menyuam tau yuav qhov chaw txiav plaub hau, tej zaum kuv yuav nqa menyuam nkaum khau, qhov peb cov duab, thiab nqa kuv poj niam cev khaub ncau thaum ua tshoob thiab yam khoom ua lawv muab thaum wb ua tshoob nyob rau xyoo 1934.

Cov khoom no muaj nqe npaum licas? Tiag tias yeej tsis muaj nqi kiag li. Cev khaub ncaus ntawd tej zaum muaj nqi li $25 xwb. Lwm cov ntawd tej zaum yuav muag tsis tau dabtsi. Tiamsis tej ntawd tsis muaj nqi dabtsi rau kuv! Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Thaum kuv pog tuag lawv hais tias lawv yuav mus nws lub tsev kho duab tshiab rau hnub tom qab. Kuv tsis paub tias yuav mus licas rau tod. Kuv dhia mus rau hauv tsev – kuv mus khawb w blub hwb cog ib tsob ntoo nyob rau hauv. Yog ib yam uas pog nyiam heev, kuv thiaj li nqa yam khoom ntawd. Thaum kuv npaj cov Vajluskub no, kuv tseem muaj nyob rau ntawm kuv lub rooj ua haujlwm. Yog kuv mus nyob qhov twg dhau rau xyoo, kuv yuav tsum nqa nrog kuv mus. Muaj nqe twb tsis txog ob doslas, tiam yog yam ua kuv khaus puas thaum kuv tseem muaj hnub nyoog kaum tsib xyoo. Tws tsis muaj nqe txog $2, tiam sis tsis muaj nqe dabtsi rau kuv! Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Thaum kuv tug xeeb ntxwv thiab nws poj niam tuag, kuv tsav tsheb mus rau hauv lawv tsev. Hnub tom qab ntawd txhua yam nyob hauv yuav tsum muas kom tag huvsi. Txhua yam muab tso rau tom hauv ntej. Muaj ib tug neeg txawm nug kuv tias. “Koj puas xav tau dabtsi?” Kuv hais tias, “Yog, kuv txawm mus tsawv ib daim txiag” Lawv muab rau kuv, kuv coj mus tsev yam tu siab tshaj plaws. Kuv thiaj coj mus dai rau hauv tsev, niaj hnub nim no tseem nyob thiab. Nyob ntawm lub tsev uas kuv tseem muaj hnub nyoog kaum peb xyoo. Muaj nqe tsis txog $25, tiamsis tsis muaj nqi rau kuv! Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Thaum peb muas kuv niam lub tsev, lawv hais rau kuv tias, “Yog koj xav tau dabtsi, koj yuav tsum coj mush nub no, hnub no yog hnub kawg” Kuv txawm mus coj tsheb tuaj. Kuv coj nws lub piano qub qub thiab cov av uas puab ua neeg – ib tug ntawd yog neeg Amelikas India thiab neeg Xapees. Cov khoom ntawd muaj nqi tsis txog $200. Tiam sis nej yuav muab $10,000 yuav ntawm kuv los tsis tau. Lawv tsis muaj nqi rau kuv. Yog lawm, Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Cev khawb ncau hnav ua tshoob, ob lub txiav plaub hau, thiab tso ntsoo cog hauv tsev, thiab lub piano qub qub, thiab lwm yam kho – tsuas yog yuav muab pov tseg lawm xwb – Tiam sis ntawd muaj nqe tshaj thiab! Kuv tsis paub yuav piav licas rau nej, los qhia rau nej mloog. Koj pom lawm, Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Kuv muaj ib tug phoojywg thaum tseem kawm ntawv nws lub npe hu ua Mike. Tom qab uas kuv tawm tsev ntawv lawm nws tau tua nws tug kheej tuag. Kuv tau mus ntsib nws niam. Kuv hais rau nws niam tias, nws yog kuv tug phoojywg. Nws niam muab tej yam ua yog nws li rau kuv, vim nws xav tsis thoob tias nws tug tub yuav tuag lintawd. Yog nws yog ib tug neeg nplua nuj, kuv ntseeg tias nws yuav hais rau kuv tias, “Kuv muaj ib lub tsev loj heev nyob rau Beverly Hills. Kuv muaj 10 plhom dolaj nyob rau tom lub tuam txhab. Kuv tseem muaj kub muab nplaib. Kuv yuav muaj txhua yam no yuav kom tau kuv tug tub ciaj sia rov qab los ib zaug ntxiv” Yam khoom uas muaj nqi tshaj plaws yog nyob hauv peb lub siab, thiab peb tug ntsujplig.

Thaum kuv los nyeem Vajlubkub nqe no, Xibhwb Povlauj ua tug sau, kuv xav tias kuv paub tias nws txhais tias yog licas,

“Ua tsaug rau Vajtswv txog yam koobhmoov ua piav tsis tau” (2 Kaulithaus 9:15).

Lus Kivliv txhais lo lus “hais tsis tau” yog anĕkdiēgētōs. Txhais tau tias, “Yam ntawd tsis paub yuav txhais tau licas, los sis tsis paub yuav qhia zoo licas” (James Strong). Txhais tau hais tias “Txhais tsis tau” (George Ricker Berry). Yog hais txog yam koob hmoov uas tsis paub yuav piav licas, los sis qhia licas rau lo lus ntawd. Yog hais txog Tswv Yexus – Nws yog Vajtswv pob koobhmoov rau tug neeg txhaum, lub ntiajteb uas ploj lawm! Yog Tswv Yexus, Vajtswv Leejtub! Yog hais tau li ntawm no.

I. Ib, Vajtswv pob khoom plig uas yog Tswv Yexus ua rau lub ntiajteb no tshwjxeeb heev.

Thaum Yexus xa Yexus los rau peb, ua rau lub ntiajteb no tshwjxeeb heev. Tsis muaj ib lub ntiajteb twg yuav tshwjxeeb npaum li lub ntiajteb. Lub ntiajteb no tshwjxeeb heev. Tsis hais tej hnub qub nyob saum ntuj tsis muaj ib yam yuav zoo npaum lub ntiajteb. Yog vim licas lu ntiajteb no thiaj txawv tshaj lwm lub hnub qub?

Tej zaum koj yuav hais tias, “Lub ntejteb no tshwj xeeb vim yog muaj neeg ciaj sia nyob rau ntawm no,” Cov neeg tsis ntseeg yuav hais tias, “Tsis yog” Nws yuav hais tias, muaj lwm lub ntuj thiab yeej yuav tsum muaj neeg ciaj sia nyob thiab. Koj yeej cam tsis tau kiag li. Qhov ntawd tsis yog qhov ua kom lub ntiajteb no txawv tshaj lwm qhov. Nyob rau qhov kev soj ntsuam kawg, qhov twg ua kom peb lub ntiajteb no txawv tshaj lwm qhov, qhov tseem ceeb vim yog Tswv Yexus los rau lub ntiajteb. Los ntawm lub ntiajteb uas neeg lub qhov muag ntsia tsis pom uas yog Vajtswv qhov chaw nyob, lwm lub ntuj, los saum Ntuj Ceebtsheej txheej peb, Yexus nqe los nrog peb nyob. Vajluskub hais tias,

“Thaum txog sijhawm lawm Vajtswv kuj tau xa nws leej tub nqe los rau tug ntxhais nkauj xwb thiab yug los ntawm txoj cai” (Kalatias 4:4).

Thaum lub sijhawm los txog “Vajtswv xa nws leej tub mus ua ntej” Nws xa Yexus mus ua ntej Los lus Kivliv yog ĕxapŏstellō (Xa mus, xa mus lawm tom ntej, xa tawm mus). Yexus raug xav mus rau qhov twg? Yexus rau lawm tom hauv ntej yog qhov twg? Nws raug xa tawm mus qhov twg? Nws taw mus, yog tawm ntawm qaum ntuj mus! Nws raug xa mus nyob rau Mailiag uas yog tug ntxhais Nkaujxwb lub plab. Nws raug xa tawm ntaw lub qaum ntuj txheej peb mus nyob rau ntiajteb. Ntawd yog qhov lub ntiajteb no txawv! Ntawd yog ua kom lub ntiajteb no tshwjxeeb! Yexus los ntawm no, los nyob ntiajteb, los nrog peb nyob. Vajtswv uas yog tug Tswv ntuj Tswv teb tug tub, Ntawm Leejtub raug xa los rau lub ntiajteb no tsis yog rau lwm lwm qhov chaw! “Vajtswv xa Nws leej tub mus lawm tom hauv ntej” los rau qhov chaw no, lub ntiajteb no – tsis yog rau lwm qhov! Qhov no thiaj ua rau lub ntiajteb no txawv tshaj lwm qhov! Yexus los ntawm no! Ua kom peb txawv tshaj lwm yam! “Vajtswv xa nws leejtub” thiab Nws “Xa Yexus los ua neeg nyob nrog peb nyob, (thiab peb yuav ua kom Vajtswv tau txais meej mom) npuv ntoob rau kev hlub thiab qhov tseeb” (Yauhas 1:14). William Booth yog tug uas tsim tsa qhov chaw uas yog Salvation Army, nws tug tub tau sau ib zaj nkauj li no tias,

Ntawm Vajtswv lub chwjchim,
   Ua kom neeg muaj txoj sia
Vajtswv thiab tug Cawmseej nqe los,
   Thiab Yexus yog nws lub npe
Yug hauv dabnyuj,
   Los ua neeg txom nyem thiab los kua muag
   (“Down From His Glory,” William E. Booth-Clibborn, 1893-1969;
      grandson of William Booth, founder of the Salvation Army).

Nyob rau lub nroog Orange, xeev California, thiab nroog Yorba Linda, muaj ib lub menyuam tsev. Muaj ob lub chaw pw thiab ib lub chaw me me ua zaub mov noj. Muaj neeg saum txheeb tuaj mus saib. Kuv tug kheej los yeej coj neeg mus saib ntau tshab 40 zaug lawm thiab. Yog vim licas neeg thiaj yuav mus saib coob ua luaj? Yog vim licas lub tsev ntawd thiaj ruj tau kom neeg mus saib? Vim yog neeg Amelikas tug nom loj los sis president uas tug 37th yug rau hauv lub tsev ntawd. Ntawd yog qhov ua kom lub tsev no tshwjxeeb! Vim yog muaj neeg yug rau hauv. Thaum nws tuag, muaj tsib tug presidents uas tseem ciaj sia nyob nrog rau neeg plaub ntxheeb leej tuaj mus koom nws lub ntees zaum mloog Billy Graham qhia Vajtswv Txojlus. Tug nom loj yug rau hauv lub tsev me me no. Neeg thiaj muaj lub tsev no saib tseem ceeb, lub ntiajteb no tseem ceeb vim yog Tswv Yexus nqi los yug ntawm no! Thaj chaw no! Lub ntiajteb no!

“Ua tsaug rau Vajtswv txog yam koobhmoov ua piav tsis tau” (2 Kaulithaus 9:15).

II. Ob, Vajtswv pob khoom plig uas yog Yexus ua kom neeg muaj nqi.

Tom qab dej nyab ntiajteb lawm, Vajtswv tau hais rau Nauees li no tias,

“Leej twg ua rau neeg ntshav nrog lwm twg ua rau tug ntawd ntshav nrog, vim yog Vajtswv tau tsim neeg raws li nws tug yam ntxwv” (Chivkeeb 9:6).

Neeg raug tsim los ntawm Vajtswv tug yan ntxwv. Neeg yog Vajtswv lub cim nias. Yog lintawd, Vajtswv thiaj muab lub txim tuag rau tug neeg ua los tua ib tug neeg twg. Neeg lub neej yog qhov Yexus Vajtswv Leejtug los tuag theej. Yog li ntawd peb thiaj li teem ib lub zwj hnub rau lub ib hli ntuj peb hu hais tias “Right to Life Sunday.” Peb tseem muaj ib hnub nco txog plaucaug xyoo us yog Roe v. Wade, thaum muaj ib txhia tib neeg hnav dub thiab hais tias kev tua menyuam hauv plaj yog rau kev cai. Txij thaum ntawd los cov menyuam ua raug tua hauv plab yog 75 plhom tug. Vajtswv thov pab peb thiab!

Kuv twb muab qhov no coj los qhia rau peb rau lub zuj hnub raug los no lawm. Thaum kuv tabtom qhia txog qhov no, muaj ob niam tub tau sawv khiav mus tsev lawm. Kuv xav tias qhov no lauj thiaj tsis muaj ib tug xibhwb twg los qhia txog kev tua menyuam hauv plab. Tiam sis kuj khum xim heev, vim cov poj niam zoo li no ntxim nyho yuav tsum los raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav. Kuv xav kom tug ntxhais ntawd nyob mloog kuv cov lus qhuab qhias thiab hnov txog Tswv Yexus txoj kev hlub uas muaj rau nws! Yog tsis raug ntxuav ntawd Yexus cov ntshav, tug ntxhais ntawd yuav ev lub txim no mus tag nws lub neej. Thiab nws yuav raug txiav txim thiab quaj qw hais tias “kuv tua kuv tug menyuam! Kuv tua kuv tug menyuam! Au Vajtswv, kuv tua kuv tug menyua!” Qhov no lauj yuav yog cov poj niam ua tsis lees kev txhaum quaj qw tag mus li. Nej cov xibhwb ua tsis ntseeg Vajtswv yuav tsis kam qhia li no rau nej tom tsev kawm ntawv! Cov neeg saib xyuas neeg lub hlwb los yeej tsis qhia tej no raug neeg thiab. Tiam sis hauv koj lub siab yeej paub qhov kev txhaum no zoo thiab qhia tias koj tua menyuam hauv plab! “Au, Vajtswv! Kuv tua kuv tug menyuam!” Cov neeg tsis lees yuav Vajtswv yuas hais tias “poj niam yeej muaj cai xaiv” Tiam sis lawv yuav tsis qhia tias tug poj niam ntawd yuav ev lub txim no mus tag tiam neej! Yog vim licas? Vim yog neeg lub neej tseem ceeb rau Vajtswv! Neeg rau tsim los ntawm Vajtswv tug yam ntxwv, qhov no tseem ceeb!

Kuv tau kawm nyob rau ib zaj nkauj li no tias, “Vajtswv Txoj kev hlub” tug sau yog ib tug neeg txom nyem thiab muaj mob pw nyob rau tsev kho mob. Thaum nws tuag lawm, muaj neeg mus pom nws saw zaj nkauj no rau ntawd phab ntsa,

Thaum lub cev laus no dua lawm, thiab lub ntiajteb no puas
   tsuaj mus thaum neeg tsis thov Vajtswv, nyob rau saum roob
Vajtswv txoj kev hlub tseeb tiv tau ntev, ruaj thiab khov;
   Tau cawm Adas haiv neeg – Nov yog cov tub txib zaj nkauj
Vajtswv txoj kev hlub, tseemceeb heev! Ruaj thiab khov
   Nyob ruaj mus tag ib txhi! Yog cov tub txib zaj nkauj.
(“The Love of God,” Frederick M. Lehman, 1868-1953;
      second stanza anonymous).

Vajtswv pob khoom plig uas yog Tswv Yexus ntxuav neeg lub txim kom dawb huv mus tag sim neej, txawm yog tug neeg txom nyem los nws yeej hlub. Neeg tseem ceeb nyob rau ntawm Vajtswv. Vajtswv hlub neeg, thiab nws thiaj xa Yexus los tuag theej neeg thiab cawm lawv tug ntsujplig! “Ua tsaug rau Vajtswv txog yam koobhmoov ua piav tsis tau” (2 Kaulithaus 9:15).

III. Peb, Vajtswv pob khoom plig uas yog Yexus zam tau neeg lub txim thiab cawm neeg tug ntsujplig kom dim.

Rov los mloog nqe Vajluskub uas Kl. Prudhomme tau nyeem rau peb dhau los lawm,

“Thaum ua peb qaug zog Tswv Yexus tau tuag theej tug neeg txhaum rau lub sijhawm zoo tsis muaj leej twg yuav tuag rau tug neeg txhaum tiam sis tej zaum yuav muaj neeg tuag rau tug neeg zoo. Tiam sis Vajtswv tau qhia nws txoj kev hlub rau peb sawdaws thaum uas peb tseem yog neeg txhaum ntawd Yexus tuag theej peb, tamsim no peb thiaj yog neeg ncajncees lawm los ntawm Yexus cov ntshav, tshaj ntawd peb yuav dim ntawm nws qhov kev chim thiab” (Loos 5:6-9).

Thaum Yexus tuag saum ntoo Khaublig, nws tau tuag theej peb tej kev txhaum. “thaum peb qaub zog, Tswv Yexus tau tuag theej peb uas yog tug neeg txhaum” (Loos 5:6). Peb tsis muaj peevxwm yuav los ua yam uas ua kom Vajtswv txaus siab thiab cawm peb. Peb yog neeg txhaum. Tiam sis “Yexus tuag theej tug neeg txhaum” Ntawd yog yam koobhmoov ua piav tsis tau!

Peb txhua tug puas leej yog neeg txhaum. Tiam sis “thaum peb tseem yog neeg txhaum, Yexus tau tuag theej peb” (Loos 5:8). Ntawd yog yam koobhmoov ua piav tsis tau!

“Tshaj ntawd, peb raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav, peb yuav dim ntawm txoj kev chim ntawm nws” (Loos 5:9). Neeg tuag theej peb - Ntawd yog yam koobhmoov ua piav tsis tau! Kev raug ntxuav kom dawb huv, thiab raug ntxua los ntawm Yexus cov ntshav - Ntawd yog yam koobhmoov ua piav tsis tau!

Vajtswv thov kom peb khiav ntawm kev txhaum thiab cia siab rau Nws leej tub uas yog Yexus. Lub sijhawm thaum koj cia siab rau Yexus koj yuav dim! Ntawd yog yam koobhmoov ua piav tsis tau!

Cawm! Cawm! Kuv lub txim raug zam, kev txhaum ploj lawm!
Cawm! Cawm! Kuv raug cawm los ntawm nws cov ntshav!
   (“Saved by the Blood,” S. J. Henderson, 19th century)

Yexus cov ntshav ua tsim txiaj ntxuav kuv kev txhaum;
Los rau ntawm nws, thiab raug ntxuav kom dawb li daus.
Cia siab rau Nws, Cia siab rau Nws xwb, cia siab rau nws;
Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, yuav cawm koj.
   (“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).

Los “cia siab” rau Yexus no txhais tau licas? Qhov no txhai tau hais tias koj tso siab los nyob rau ntawm Yexus, zoo li koj cia siab rau tug kws tshuaj kho mob. Thaum kuv muaj xya xyoo, Dr. Pratt hais rua kuv niam tias kuv yuav raug phais kuv qhov tonsils. Kuv yeej ntshai heev thaum kuv niam hais tias “yuav muab kuv ua kom tsaug zog” Kuv yeej ntshai heev. Kuv ntshai qhov ua lawv yuav muab kuv “ua kom tsaug zog” Lub sijhawm ntawd kuv tsuas muaj xya xyoo xwb. Lub sijhawm mus txog rau tom tsev kho mob, kuv lub siab yeej dhia ceev heev vim qhov kuv ntshai. Kuv yeej tsis paub tias yuav zoo li cas thaum lawv muab kuv ua kom “tsawg zog lawm” Thau cov neeg yuav los phai kev caj pa ntawd los, kuv ntsia lawv yeej ntshai heev! Tiam sis thaum Dr. Pratt los txog. Kuv yeej paub nws zoo heev, vim nws yeej yog tug kws kho mob thiab yog tug uas muab kuv tawm hauv kuv niam plab los. Kuv los nyiam nws. Thiab kuv cia siab rau nws. Nws hais tias, “Robert, tsis txhob ntshai. Siv sijhawm ib pliag nkaus xwb.” Tom qab ntawd tsis ntev kuv tsim rov qab los kuv pom nws lub ntsej muag luag. Dr. Pratt hais tias, “Tag lawm lauj, Robert. Ib pliag ce koj mus tau tsev lawm” Kuv cia siab rau nws. Kuv xav kom qhov no yog qhov uas koj ua rau Tswv Yexus thiab.

Cia siab rau Nws, Cia siab rau Nws xwb, cia siab rau nws;
Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, yuav cawm koj.

Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Loos 5:6-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Love of God” (Frederick M. Lehman, 1868-1953).


TXHEEJ TXHEEM

YAM KOOB HMOOV UAS PIAV TSIS TAU

THE UNSPEAKABLE GIFT

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ua tsaug rau Vajtswv txog yam koobhmoov uas piav tsis tau”
(2 Kaulithaus 9:15).

I.   Ib, Vajtswv pob khoom plig uas yog Tswv Yexus ua rau lub ntiajteb no tshwjxeeb heev, Kalatias 4:4; Yauhas 1:14.

II.  Ob, Vajtswv pob khoom plig uas yog Yexus ua kom neeg muaj nqi, Chivkeeb 9:6.

III. Peb, Vajtswv pob khoom plig uas yog Yexus zam tau neeg lub txim thiab cawm neeg tug ntsujplig kom dim, Loos 5:6-9.