Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THOV MOV RAU TUG NEEG TXHAUM NOJ

ASKING BREAD FOR SINNERS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles,
Vajtswv hnub nyob yav sawv ntxov hnub tim 14 lub Kaum hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 14, 2012


Nthuav nej phau Vajluskub nrog rau kuv mus rau Lukas 11:5. Nyob rau daim 1090 hauv phau Vajluskub hu ua Scofield Study. Thov sawv ntsug rau qhov kev nyeem Vajluskub no.

“Thaib Yexus hias rus nws cov hwjtim hias tias, thaum ib tag hmo, yog nej cov muaj ib tug mus rua tom nws tus phoojywg tsev thiab thov hias tias, phoojywg thov txais koj peb lub ncuav rua kuv. Rau qhov kuv tus phoojywg dua kev tauj so hauv kuv tsev kuv tsis muaj mov rua nws noj!, yog tus phoojywg uas nyob hauv tsev teb hias tias, tsis thxob tauj txob kuv, kuv twb liaj phovrooj, kuv thaib kuv cov menyuam twb pw tas lawm. Kuv yuav tsis swav mus muab mov rau koj. yog li ntawd, kuv qhia rau nej hais tias,txawm yog nkawd yog phoojywg zoo npaum li cas los nws yuav tsis sawv mus muab mov rau nws tus phoojywg, tiamsis vim qhov uas nws tus phoojywg pheej thov tsis paub txajmuag li. Nws yuav tau mus muaj tej uas nws tus phoojywg xav tau rau tus phoojywg. Yog li ntawd, kuv qhai rau nej hais, nej thov, nej thiab yuav tau; nej nraiv, nej thaib yuav ntsib thaib nej khob, luag thiab yuav qhib qhovrooj rau nej. Rau qhov txhua tus uas thov, yeej yauv tau, txhua tus uas nriav yeej yuav ntsib thaib txhua tus uas khob, luag yeej yuav qhib qhovrooj rua nws nej cov uas yog leej txiv, yog nej teb menyuam thov ntaes, nej yuav muaj nab rua los? Nej yuav muaj raubris teb rau los? Txawm yog nej yog neeg txaum los nej tseem paub muaj yam zoo rau nej teb menyuam yog li ntawd, nej leej txiv tus uas nyob sau ntuj ceebtsheej, nws yimhuab yuav muaj vaj ntsujplig tus dawbhuv rau txhua tus sua thov nws” (Lukas 11:5-13).

Nej zaum tau.

Lub lim tiam dhau los no kuv tau nyeem phau ntawv hu ua Pew Forum hais txog kev ntseeg thiab neeg lub neej qhov no tau hais tias plaub caug xyoo dhau lo no cov ntseeg Protestants nyob rau tebchaws Amelikas yog 14%. Nyob rau xyoo 1972 62% yog cov ntseeg Protestant uas yog neeg Amelikas. Tiamsis tamsim no cov neeg no poob mus ua 48%, poob txog li 14% rau lub sijhawm no. Pawg hu ua the United Methodist lawv cov tswvcuab tau thim Vajtswv txog li 800 txhiab rau kaum xyoo dhau lo no (Los Angeles Times, October 10, 2012, p. AA1). Qhov kev soj ntsuam zaum no tau qhia hais tias qhov teebmeem uas ua rau cov neeg no thim vim yog tsis txaus siab rau “pawg ntseeg cov koomhaum uas pheej muaj kev sau nyiaj, coj kev cai, thiab kev tswjhwm.” Feem coob ntawm cov neeg no pom tau haistias pawg ntseeg uas zwm rau Protestant tamsim no pab tsis tau kom lawv loj hlob rau seem ntsujplig. Qhov no yeej muaj tseeb rau peb cov tub ntxhais hluas, ntau pab ntau pawg tau khiav tawm hauv pawg ntseeg tag lawm.

Cov Vajluskub uas peb nyeem tag los no yog qhia haistias yog vim licas neeg thiaj li khiav tawm hauv pawg ntseeg. Nyob rau nqe Rau Tswv Yexus tau qhia hais tias,

“Rau qhov kuv tus phoojywg dua kev tuaj so hauv kuv tsev, kuv tsis muaj mov rau nws noj” (Lukas 11:6).

Yam tau lees txim ntawd yog dabtsi? “kuv tsis muaj mov rau nws no.” Qhov no yog yam uas cov hluas pheej xav thaum lawv mus rau tom pawg ntseeg. Vim lawv xav hais tias pawg ntseeg muab tsis tau yam ua lawv ntshaw pub rau lawv! Txhua yam ua lawv xav txog yog nyiaj txiag, kevcai, thiab kev ua nom ua tswv! Pawg ntseeg muab tsis tau yam lawv ntsaw pub rau lawv, tsis muaj ib yam yuav pub rau lawv, tsuas yog kev nom kev tswv thiab qhov kev txhais Vajluskub ib nqe zujzus yam pab tsis tau neeg lub neej! Tsis muaj mov rau lawv noj! Tsis muaj hwjchim! Tsis muaj qhov tseeb! Tsis muaj txojsia! Tsis muaj ib yam pub rau lawv noj!

Qhov nov zoo tib yam li thaum kuv tseem ua hluas ua tau mus rau tom pawg ntseeg. Vim muaj ib tsev neeg Bavtiv nyob ze ntawm peb coj kuv mus pehawm Vajtswv thaum kuv tseem muaj nub nyoog kaumpeb xyoo. Kuv pheej mus rau tom lub tsev pehawm Vajtswv vim muaj tej yam kev uasi rau cov hluas. Tiamsis kuv yeej tsis xav txog Vajtswv kiag li. Tsis muaj ib yam hauv pawg ntseeg pab rau kom kuv loj hlob rau seem kev ntseeg. Thaum kawg kuv thiaj li txiav txim siab tsis mus pehawm Vajtswv lawm. Tiamsis kuv tau los nyeem James Hudson Taylor li keebkwm, txog qhov nws mus tshajtawm nyob rau Tebchaws Suav, thiab nyeem txog John Wesley lub homphiaj.

Kuv zoo li tug tub hluas ua tabtom taug kev thiab quaj, “Lub neej! Lub neej!” zoo li tau tawm khiav hauv nroog rua tabtom raug rhuav tshem tshawb nrhiav Tswv Yexus. Kuv tau mus koom pawg ntseeg Suav Bavtiv yog lub sijhawm thaum Dr. Timothy Lin los ua xibhwb tshiab tshiab. Dr. Lin txhawb kom muab kev thov Vajtswv, Tswv Yexus los zaum ob, rooj txhawb siab, thiab lwm yam ua txhawb tau seem ntsujplig. Lub sijhawm ntawd kuv thiaj li tau hloov dua siab tshiab nyob rau tom tsev kawm ntawv uas hu ua Biola, rau lub sijhawm thaum kuv hnov Dr. Charles J. Woodbridge qhia Vajluskub hais txog Yexus los zaum ob. Nyob rau lub sijhawm ua pehawm Vajtswv ua nyob rau pawg ntseeg Suav, kuv tau txais zauj mov rau sab ntsujplig. Ua ntej ntawd kuv mus rau tom cov neeg tawv dawb pawg ntseeg Bavtiv, lawv tsis muaj ib yam pab tau kuv li! Muaj pawg ntseeg los zoo li ua kevcai xwb, kev qhia Vajlubkub zoo li tsis muaj txojsia nyob rau hauv lawv, tsis muaj ib yam dabtsi uas los yug tau kuv tug ntsujplog! Zoo li txhua yam rau teem cia los qhuav cov poj niam niam uas yog ib nrab neeg thiab lawv tug txiv. Kuv tsis muaj zog, rau seem kev ntseeg hlo li. Mus rau pawg ntseeg uas tsis muaj dabtsi nyob qhuav qhawv, tuag lawm. Tsis muaj ib yam dabtsi uas ua tshwmsim rau cov tub ntxhais hluas uas zoo li kuv no. Nyob rau hauv peb qhov Vajluskub uas nyob rau phau hu ua Scofield Study Bible hais tias, “zaj lub piv txwv hais txog tug phooj ywg pheej hais tsis tseg tsis tu.”

Nyob rau nqe Vajluskub no yog hais txog tug txiv neej ntawd tug phoojywg tuaj mus saib nws rau thaum ib tag hmo. Tub txivneej ntawd tsis muaj ib yam datsi pub rau nws tug phoojywm , tsis muaj ib yam zaub mov vim yog ib tag hmo lawm. Nws thiaj mus rau lwm lub tsev, tau khob qhov rooj, thiab hais tias, “Phoojywg, thov txais peb lub ncuav rau kuv.” Muaj ib lub suab hais tias, nws pw tsau zog thiab tsis xav sawv los. Tiamsis tug txiv neej ntawd pheej hu tsis tseg li! Txog thaum nws tug phoojywg sawv los qheb qhov rooj thiab muab ncuav rau nws nqa los rau nws tug phoojywg tau noj. Tswv Yexus tau muaj cov luv pivtxwv no coj los qhia li no,

“Yog li ntawd kuv qhia rua nej thais tais tias, nej thov, nej thaib yuav tau; nej nrhiav, nej thaib yuav ntsib thaib nej khob, luag thaij yuav qhib qhovrooj rua nej rua qhov txhua tus uas thov, yeej yuav tua, txhua tus uas nrhiav yeej yuav ntsib thaib txhua tus uas khob, luag yeej yuav qhib qhovrooj rua nws” (Lukas 11:9-10).

Tswv Yexus tau xau nws cov lus qhov nug peb haistias cov ncuav piv txog dabtsi – “Yog lintawd nej txiv tug nyob saum ntuj yuav tsis pub Ntujplig rau nej lov?” (Lukas 11:13). Lub ncuav ntawd piv txog Vajntsujplig.

Tig kis no sawv ntxov tej zaum muaj qee leej yuav yog thawj zaug uas nws tuaj. Muaj qee leej tej zaum tuaj tau ib ob limtiam lawm. Peb thov lees txim rau nej hais tias peb tsis muaj dabtsi ua rau kom nej tug ntsujplig txaus siab, thiab ua Tswv Yexus tug thwjtim. Zoo li tug txiv neej uas nyob rau zaj lus piv txwv no, peb tsis muaj ib yam dabtsi coj los fij rau nej tug ntsujplig tabtom tshaib nqhes! Yog nej cia rau peb xwb, peb yuav muab tsis tau dabtsi rau nej, tsuas yog ib ob zaj nkauj, thiab lus qhuab qhia, thiab kevcai nco txog hnub yug! Tej no yog yam ua peb muab tau rau tug phooj ywg zoo li koj ko! Peb tsis muaj ib lub hwjchim twg yuav los hloov tau koj lub neej. Peb yuav tsum lees txim rau Vajtswv,

“Rau qhov kuv tus phoojywg dua kev tuaj so hauv kuv tsev, kuv tsis muaj mov rau nws noj” (Lukas 11:6).

Thiab thaum peb tabtom thov Vajtswv rau koj, zoo li Vajtswv tau los hais rau peb, “Tsis txhob tuaj txob kuv, kuv twb liaj qhov rooj, kuv thiab kuv cov menyuam twb pw tag lawm” (Lukas 11:7). Vajtswv tsis teb peb, txawm peb yuav yoo mov thov Vajtswv txhua hnub los xij. Kuv yeej lees rau nej tias, muaj tej zaum peb kuj qaug zog kawg. Dabntxwnyoog tau muab teebmeem cuam rau peb thaum peb los yoo mov thov Vajtswv kom Vajtswv txob teb peb. Zoo li dabntxwnyoog tau muab tebmeem tshiab rau peb txhua lub lim tiam, kom peb yuav tsum tso qho kev thov Vajtswv tseg, thiab Vajtswv teb peb tseg. Lub limtiam dhau los no nws yuav luag tua kuv los ntawm ua rau kom kuv ntsib teebmeem, kom tuaj qhia Vajtswv txoj lus rau yav tsaus ntuj txhob tau. Peb pom tau hais tias qhov ntawd nyuaj kawg nkaus “qhov yuav los tawm tsam tug Dabntxwnyoog” (Efexus 6:11). Thiab zoo li Vajtswv tseem tsis tau teb peb cov lus thov rau nej, zoo li Vajtswv haistias, “Tsis txhob tuaj txob kuv, kuv twb liaj qhov rooj, kuv thiab kuv cov menyuam twb pw tag lawm” (Lukas 11:7).

Tiam sis cov ntseeg sawvdaws, thov nej nco ntsoov qhov Tswv Yexus hais rau peb nyob rau cov lus piv txwv los no.

“Yog li ntawd , kuv qhib rua nej hais tias, txawm yog nkawd yog phoojywg zoo npaum li cas los nws yuav tsis sawm mus muab mov rau nws tus phoojywg , tiamsis vim phov uas nws tus phoojywg pheej thov tsis paub txajmuag li. Nws yuav tau mus muaj tej uas nws tus phoojywg xav tau rua tus phoojywg” (Lukas 11:8).

Lo lus “hais tsis tseg tsis tu” lo lus Kivliv (Greek) txhais hais tias “Tsis txaj muag” Dr. R.C. H. Lenski hais tias,

      Tug neeg thov khawv no yeej tsis txaj muag los qw rau tug phoojywg rau qhov ntawd li, nws tau ruj qhov kev ua phoojywg ntawd ntev hloo, thaum kawg nws ua tau vim tsis muaj qhov kev txajmuag. Qhov no zoo heev piv rau qhov kev thov Vajtswv, txhob cia dabtsi cuam tshuam peb qhov kev thov Vajtswv; yuav tsum nco ntsoov txog qhov kev cog lus rau peb los ntawm kev thov Vajtswv, Vajtswv yuav teb peb, Tswv Yexus hais nyob rau nqe 9. (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Luke’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1961 edition, pp. 625-626).

“Vim qhov nws [tsis txaj muag] nws yuav tau txais ntau yam uas nws xav tau.” Amees! Peb yuav tsum txhob txaj muag. Yog lawm! Nyob rau nqe 9 thiab 10 Yexus qhia meej meej tias,

“Nej thov nej thiaj yuav tau, nej nrhiav nej thiaj yuav ntsib thiab nej khob luag thiaj yuav qheb qhov rooj rau nej. Rau qhov txhua tug ua thov yuav tau txhua tug uas nrhiav yuav ntsib, thiab txhua tug ua khob, luag yuav qhe qhov rooj rau nws” (Lukas 11:9-10).

Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias, Qhov “kev tsis txaj muag” yog lub hwjchim ntawm kev thov Vajtswv uas yuav tau txais raws nraim li nws tau thov! Tswv Yexus hais kom peb thov, nrhiav, thiab khob rau txoj kev thov Vajtswv. Dr. John R. Rice hais tias, “Peb yuav tsum muab lo lus no txhais tias, “Kuv hais rau koj, yuav tsum thov, cev yuav pub rau koj; yuav tsum khob cev yuav qheb qhov rooj rau koj. rau qhov txhua tug uas thov yuav tau txais, txhau tug uas khob yuav qheb qhov rooj rau nws.’ Raws li los lus Kivliv (Greek) yog yuav tsum thov, nrhiav, thiab khob tag mus li. Thov Vajtswv foom koobhmoov rau txhua tug ua thov yuav tau txais, txhua tug uas nrhiav yuav ntsib, txhua tug uas thov mov rau tug neeg txhaum, lub qhov rooj ntawd yuav qheb rau nws. Txhua pluas mov uas nws thov rau tug neeg txhaum Vajtswv yuav pub rau nws!” (John R. Rice, D.D., Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1970 edition, pp. 94, 95).

      Kuv thov hais rau nej kom nyeem keebkwm ntawm cov neeg uas Vajtswv tau siv lawv ntau tiam dhau los no, tshwjxeeb nyob rau rooj txhawb siab. Nej yuav tau txais tib yam li cov neeg no…Au, no yog qhov tseemceeb rau kev thov Vajtswv, ua kuv xav txog. [Puritan] Thomas Goodwin nws tau txhais lo lus hais txog Vajntsujplig ua lub cim nias nyob rau Efexus 1:13. Nws hais tias, “cia li hais nws, cia li hais nws” txhob cia [Vajtswv] nyob ib leeg, cia li siv nws, raws li, qhov uas nws tau cog lus tseg. Hais rau Nws txog qhov uas nws tau hais tseg cia, Nws yuav tsum tau ua raws. Muab Vajluskub los hais rau Nws…yog yam Nws txaus siab. Tug menyuam ntawd tej zaum zoo li tsis paub cai, tsis ua cas, leej txiv yeej xav kom nws ua lintawd. Thiab Vajtswv yog peb Txiv, Nws hlub peb, Nws xav hnov peb los hais txog nws cov lus cog tseg, muab nws cov lus los hais, hais rov hais dua, [txog yam tej pub rau kuv]? Yog yam Vajtswv txaus siab. Cia li hu Nws! [nov yog yam yuav tsum tau, thiab yam Nws cog lus cia, cia li taij Vajtswv, hu Nws! [no yog yam yuav tsum tau, Nws yuav teb koj, vim Nws tau cog lus lintawd!] (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, p. 197).

Qhvo chaws ua zoo pib tshaj yog nyob rau nqe 9 thiab 10,

“Nej thov nej thiaj yuav tau, nej nrhiav nej thiaj yuav ntsib thiab nej khob luag thiaj yuav qheb qhov rooj rau nej. Rau qhov txhua tug ua thov yuav tau txhua tug uas nrhiav yuav ntsib, thiab txhua tug ua khob, luag yuav qhe qhov rooj rau nws” (Lukas 11:9-10).

Txuas ntxiv mus yog hais li no, “Vajtswv, Koj cog lus lawm hais tias yog kuv pheej thov tsis tseg tsis tu Koj yuav pub rau kuv rau kuv tau thov. Koj twb cob lus hais tias yog kuv khob rau txoj kev thov Vajtswv, Koj yuav qhev qhov rooj thiab pub rau kuv thaum kuv thov. Tamsim no, Vajtswv, kuv thov kom koj cim ntsoov koj cov lus thiab. Kuv tab tom thov. Kuv tab tom khob. Au, Vajtswv, kuv vam tias koj yuav qhev qhov rooj rau kuv thiab muab yam ua kuv tau thov pub rau kuv. Au Vajtswv, Koj twb hais tias txhua tug uas pheej thov yuav tau txais. Tam sim no, kuv twb ua raws nraim li koj hais, Vajtswv. Kuv yuav thov Koj ntxiv mus. Koj hais nyob rua Lukas 11:10 kuv yuav tau txais yam ua kuv tau thov. Au Vajtswv, Kuv vam tias Koj yuav ua raws nraim li tau cog lus tseg nyob rau Lukas 11:10! Kuv xav kom Koj pub txhua yam uas kuv cheemtsum tau! Kuv thov koj rau qhov ntawd – raws li Koj tau cog lus tseg! Koj thov koj vim yog qhov ntawd! Koj thov koj vim yog qhov ntawd! Kuv yuav yuav thov tsis tseg tsis tu txog thaum Koj pub yam ua kuv tau thov!” qhov no yog yam uas tsis hais poj niam lossis txiv yav thaum ub tau thov los, txog rau thaum Vajtswv qheb rooj ntug ncuag koob hmoov uas yog muab kev txhawb siab los. Nov yog qhov kev thov uas niaj hnub nim tsis hais poj niam txiv neej nyob rau Tebchaws Suav tau thov. Ua tau muab neeg tau los ntseeg

Vajtswv coob kawg nkaus txhua lub limtiam! Cov ntseeg ntawd yeej tsis txaj muag rau qhov kev khoob qhov rooj txog thaum Vajtswv qheb rooj ntug pub yam uas lawv thov thiab cheemtsum tau!

Lub “ncuav” ntawd ne piv txog dabtsi thiab tug neeg uas tuaj khob nws tug phoojywg rau lub sijhawm ib tag hmo ntawd yog piv txog dabtsi? Yog vim licas, lub ncuav ntawd thiaj ua rau nws thov tsis tseg tsis tu, nrhiav ua dabtsi, thiab khob rau Vajntsjuplig ua dabtsi! Dabtsi thiab uas yog yam tug neeg txhaum yuav tsum tau? Nyob rau tom qhov kawg ntawm nqe 13, Tswv Yexus haistias, “Nej Leejtxiv tug ua nyob saum ntuj Ceebtsheej, Nws yim huab yuav muab Vajntsujplig tug dawbhuv rau txhua tug uas thov Nws?” (Lukas 11:13). Phau Vajluskub Scofield hais tias. Tub neeg uas thov Vajtswv ntawd, tsis yog thov Vajntsujplig los rau nws tug kheej. Nws thov Vajtswv Ntsujplig los rau tug phoojywg ua tau yuamkev nyob rau nqe 6, Nws hais rau leej twg,

“Kuv tug phoojywg dua kev tuaj so hauv kuv tsev kuv tsis muaj dabtsi rau nws noj.”

Qhov tseeb, yog Vajtswv tsis muab Vajntsujplig raws li koj tau thov, koj yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav pub rau tug neeg uas ploj uas yog neeg txhaum! Dr. John R. Rice tau hais tias,

      Tswv Yexus yuav tsis hais ncaj ncaj txog rau thaum…thov Vajtswv, raws li nws tau qhia rau cov thwjtim thov kom Vajntsujplig…yuav uas rau kom muab rooj txhawb siab, qhia tug neeg txhaum, thiab coj lawv los ntseeg, tug muab tswvyim, hwjchim thaib kev ua thawjcoj rau Vajtswv cov neeg! Thaum peb thov kom Vajtswv muab mov rau tug neeg txhaum, peb yuav tsum paub tau hais tias, peb yeej cheemtsum tau…Vajtswv tug Ntujplig. (Rice, ibid., p. 96).

Kuv hais rau koj uas tseem yog tug tseem tsis tau ntseeg. Vajntsujplig piv zoo li lub ncuav nyob rau cov lus pivtxwv no. Vajntsujplig yog yam ua koj cheemtsum tau tshaj dua lwm yam huv tibsi! Yog Vajtswv tsis los rau koj, koj yuav tsis ntseeg txog txoj kev txhaum. Tswv Yexus haistias,

“Thaum nws los lawm, nws yuav qhib rau neeg ntiajteb kom paub txoj kev txhaum, kev ncaj ncees thaib vajtswv txojkev txiav txim” (Yauhas 16:8).

Peb yuav thov Vajtswv kom Vajntsujplig los rau ntawm koj, kom koj lub siab pom tau hais tias koj yog neeg txhaum, yeej yog neeg txhaum tiag tiag. Yog Vajntsujplig tsis ua rau kom pom lintawd, koj yeej tsis xav tau Tswv Yexus.

Tom qab ntawd, peb yuav thov Vajtswv kom Vajntsujplig coj koj los rau Tswv Yexus los txais txoj kev cawmdim tiag tiag.

“Yeej tsis muaj leejtwg los cuag tua kuv, tsuas yog leej txiv tus uas txib kuv los, nws coj leejtwg los tus ntawd thaib tua los cuag kuv xwb; thaib thum txog hnub kawg kuv yuav tsa tus ntawd sawv huav qhov tuag rov qab los” (Yauhas 6:44).

Peb tabtom thov Vajtswv kom Nws xa Vajntsujplig los coj koj rau Tswv Yexus, vim Tswv Yexus ib leeg xwb thiaj cawm koj dim tau lub txim thiab tub Tuagteb.

Tamsim no koj tsuas hnov qhov tseeb ntawm Vajtswv Txojlus. Koj tsuas hnov tias Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj lub txim. Koj tsuas hnov tias Tswv Yexus cov Ntshav muaj hwjchim ntxuav tau koj tej kev txhaum, pab rau kom koj ua tau neeg ncajncees rau ntawm Vajtswv. Koj tsuas hnov tias Tswv Yexus tau sawv qhov tuag rov los, thiab Nws nyob rau saum ntuj Ceebtsheej, tabtom thov Vajtswv pub rau koj. Koj tsua hnov qhov tseeb no xwb, tiamsis koj tseem tsis tau ntsib qhov ntawd los ntawm koj tug kheej. Thiab koj yuav tsis ntsib tej yam zoo li no yog koj tuaj zaum kom hnov lawv qhuab qhia xwb. Muaj tej yam tseem ceeb tshaj qhov uas tsuas yog koj hnov xwb yuav tsum tau tshwmsim rau koj, yog tsis yog lintawd koj yeej yuav tsis tau txais kev cawmdim kiag li!

Vajntsujplig yuav tsum tau los thiab ua rau kom koj pom txog qhov kev txhaum. Vajntsujplig yuav tsum tau los thiab coj koj los rau Tswv Yexus. Vajtswv yuav hloov koj ua Vajtswv neeg koom nrog rau Tswv Yexus tug ciaj sia. Yuav yog ib yam ua xav tsis thoob kiag li txog qhov coj koj los rau Tswv Yexus. Yuav yog ib yam ua tsis yog qhov neeg ua tau yog ua rau kom koj yug dua tshiab. Qhov ntawd yog Vajntsujplig yuav ua rau kom tshwmsim rau hauv koj lub neej. Yog Vajntsujplig tsis nyob rau ntawm no, yuav los cuag tau koj tug ntsujplig thaum peb tseem pehawm Vajtswv no, qhov peb hais tau yog,

“Rau qhov kuv tus phoojywg… dua kev tuaj so hauv kuv tsev, kuv tsis muaj mov rau nws noj” (Lukas 11:6).

Qhov no lauj yog yam peb nag hmo peb tau yoo mov thiab thov Vajtswv pab rau koj. Peb yuav niaj hnub thov. Peb yuav niaj hnub nrhiav. Peb yuav niaj hnub khob – txog thaum Vajtswv qheb ntuj ceebtsheej thiab xa Vajntsujplig los pauv ntxeev koj. Tswv Yexus haistias, “Kuv Txiv [yuav] muab Vajntsujplig rau nej thaum thov Nws” (Lukas 11:13). Thiab peb tabtam thov Vajtswv rau koj. Peb tabtom thov Vajtswv kom nws kom ua kom koj ntseeg txog qhov kev txhaum, thiab coj koj los cuag Tswv Yexus yog yam tseemceeb thiab phemhwb tshajplaws rau koj!

Thov sawv ntsug thaum tug txiv neeg neej hu ua Lis los thov Vajtswv kom nws xa Vajntsujplig los ua rau kom koj pom txog kev txhaum, thiab coj koj los cuag Yexus, thiab muab Nws cov Ntshav uas tsim txiaj ntxuav koj txoj kev txhaum. (Lis thov Vajtswv). “Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj” hu nqe tshooj uake!

Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj, Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj
   Kuv tseem thov Vajtswv rau koj,
Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj
   (“Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj” tug sau S. O’Malley Clough, 1837-1910).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Thov Vajtswv uantej mloog Vajtswv lus yog Dr. Kreighton L. Chan.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswvlus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj” (tug sau S. O’Malley Clough, 1837-1910).