Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG VAJTSWV- TSO YEXUS TSEG!

THE GOD-FORSAKEN CHRIST!
(Hmong)

Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Ib hli ntuj 24, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 24, 2016

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).


Txhua zaug uas kuv qhias Vajluskub rau hnub so, kuv nyiam hais rau cov hluas. Kuv hais li ntawd vim yog peb pawg ntseeg muaj cov hluas coob heev rau lub sijhawm pehawm Vajtswv rau yav sawv ntxov uas tseem tau hnov dua Vajtswv Txoj lus, peb mus rau tom teb tajlaj thiab tsev kawm ntawv thiab tej qhov chaw uas muaj cov hluas tuaj sis ntsib, peb thiaj caw nej tuaj, nej thiaj tuaj, thiab kuv ua tsaug ua nej tuaj

Tseem tshuav ib qhov uas kuv pheej nyiam hais rau cov hluas rau hnub so, qhov ob vim yog cov hluas uas hnoob nyoog tsawg tshaj peb caug xyoo rau hauv no, yooj yim yuav lees yuav Vajtswv zoo tshaj cov laus, vim muaj kev soj ntsuam yeej qhia lintawd, raws li kuv paub los yeej muaj tseeb lintawd, yog ib tug neeg twg yuav tau txais kev cawmdim, yeej yog nyob rau lub sijhawm thaj tsam kaum rau thiab nees nkaum tsib xyoo, yeej muaj lintawd txawm yuav tsis yog txhua tug los xij.

Peb yuav txhais qhov no tau licas? Vim cov tub hluas tab tom nyob rau lub sijhawm uas pom tau tias lub neej no tab tom nyob rau qhov nyuaj, thiab pib pom tias ua neeg nyob yuav tuag xwb xwb, thiab pom tias lub ntiajteb no tsis yog qhov chaw yuav cia siab rau tau, koj tsis paub tias tias yuav ua licas thiaj li dim qhov kev ntshai no.

Cov hluas yog tabtom nyob rau lub sihawm uas yuav hloov mus ua ib tug laus, thiab nej coob tug rov nug tug kheej tias, “kuv yuav ua neej nyob tau licas rau lub ntiajteb uas tsis muaj kev hlub?” Kuv yuav rov los ua neej nyob kho siab khuav lov, Au, kuv yeej totau zoo tias qhov kev nyob kho siab khuav tsis yog tias yuav tshwm sim rau txhua tug hluas, kuv yeej paub tias ne jib txhia yeej ua txhua yam kom khiav dim ntawm lub neej uas nyob kho siab khuav, kuv paub tias nej cov uas nrhiav kev lom zem hauv ntiajteb kom dim lub neej zoo li no, yeej tsis kam los nyeem kuv cov lus qhuab qhia, kuv paub tias nej ib txhia nyob hauv no yuav hais tias “niab neeg laus ntawd hais li ntawd rau kuv hnub no, tej zaum kuv yuav rov qab mus mloog nws hais thiab.”

Yog li no kuv thiaj li qhia rau cov hluas tsis hais tub los sis ntxhais, kuv lub ntsiab lus yog Nyob kho siab khuav – no, txom nyem, ua neej nyob kho siab, tsis muaj qhov twg yuav piav tau zoo, thiab yuav piv tau qhov uas Tswv Yexus quaj saum ntoo Khau lig tias,

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Sim muaj qhov no xav hauv koj lub siab, lawv ntes nws rau lub sijhawm uas nwg thov Vajtswv nyob rau tom lub Vaj kebxesmanes, lawv muaj nws cov khawb ncaus hle thiab ntaus nws yuav luag tuag, lawv tseem muab koom mom pos rau nws ntoo, lawv qw thiab thuam nws rau lub sijhawm lawv ntsia nws saum ntoo Khaublig, lawv muab ntsia hlau ntsia nws txhais tes thiab kotaw, lawv tau tsa tug ntoo Khaublig, thiab muab nws dai rau qhov ntawd, thaum kawg nws thiaj li quaj tias,

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Kom totaub txog qhov Yexus quaj ntawd, peb yuav tsum tej ob lo lus nug no.

I. Ib, tug Yexus no yog leejtwb?

Nws tsis yog neeg li tib neeg, vim Vajtswv txojlus qhia tias Vajtswv “muaj nws ib leej Tub” (Yauhas 3:6), tug uas quaj no yog Vajtswv Leejtub ntag, Nws tau hais lus ntxiv tias,

“Thov kom kuv tau txais lub meej mom ntawm Vajtswv lub xub ntiag” (Yauhas 17:5).

Tug neeg uas quaj saum ntoo Khaub lig no yog Yexus Khetos, tug ob ntawm Vajtswv, Nws koom nrog rau Vajtswv Vajleej txiv thiab Nws hais tias,

“Kuv thiab kuv txiv yog ib xwb” (Yauhas 10:30)

Kev koom ua ib ntawm Vajtswv Vajleej txiv thiab Vajntsujplig yog nyob tag mus ib txhi, Nws yog Vajtswv Txoj lus.

“Thau chivkeeb Txoj lus yeej muaj nyob, txoj lus ntawm nrog Vajtswv nyob, txoj lus ntawm yog Vajtswv, thaum chivkeeb ntawd Nws nrog Vajtswv nyob, Nws tsim txhua yam los, thiab txhua yam ntawd, tsis muaj ib yam tug uas tsis yog nws ua tug tsim” (Yauhas 1:1-3).

“Txoj lus ntawd yog yog cev nqaij daim tawv, thiab nrog peb nyob uake” (Yauhas 1:14).

Yexus nqi saum ntuj los, Yexus yog tug ob ntawm Vajtswv uas yog peb, nyob rau ntiajteb, tiam sis lub sijhawm ntawd nws tseem koom nrog Vajtswv thiab Vajleejtxiv koom ib txoj sia, txawm yog nyob rau hauv vaj Kebxemanes, rau lub sijhawm uas cov thwjtim tab tom pw tsaug zog, Yexus thov Vajtswv thiab muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv uas yog Nws txiv, txawm lub sijhawm nws raug ntes lost seem nyob ze rau Vajtswv, thiab lub sijhawm nws raug ntsia, los nws tseem hu thiab thov Vajtswv,

“Leej txiv, zam txim rau lawv, vim lawv tsis paub tias lawv ua dabtsi” (Lukas 23:34).

Lub sijhawm no txhua qhov tsau ntuj nti,

“Txawm tsaus ntuj thoob plaws ntiajteb, txij thaum tav su txog rau thaum peb teev tav su, lub sijhawm thaum peb teev ntawd Yexus thiaj quaj tias Alis Alis, Xanpathani txhais tias Vajtswv, Vajtswv yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?” (Mathais 27:45-46).

Qhov kev tsaus ntuj hauv ntiajteb ntawd yog lub sijhawm uas Vajtswv Vajleej txiv faib tawm ntawm Tswv Yexus, nov yog thawj zaug, Ua ntej ntawm Vajtswv Vajleej txiv thiab Vajleej tub yeej tsis sib ncaim kiag li, tiam sis tam sim no ho sib cais, Nws quaj rau lub sijhawm tsaus ntuj no,

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Tug neeg no yog leej twg? Nws yog Yexus, tug uas nyob tag mus ib txhi thiab Leej tub uas Vajtswv hlub – cais tawm Vajtswv Leejtxiv tug uas nyob saum ntuj, thiab no yog thawj zaug.

II. Ob, yog vim licas Nws thiaj quaj?

Kuv tsis paub tias yuav muab qhov no coj los txhais kom yooj yim pub rau nej, Yog lintawd! Tswv Yexus cov lus no yeej tsis yog qhov uas yuav txhais tau, Spurgeon los nyuaj rau nws kawg, Nws hais tias, cov lus no, tsis muaj leej twg yuav totaub tag, Spurgeon hais tias,

Martin Luther [tub xibhwb coj sawv los paub Vajtswv] los zaum kawv txog Vajtswv Txojlus no, nws zaum ntev thiab ntes los kawm Vajluskub nqi no; cov neeg uas tuaj tos nws thiaj li los rau hauv nws qhov chaw, nws siv sijhawm los kawm Vajluskub nqe no, nws yeej tsis txav qhov twg kiag li, thiab yeej tsis noj tsis haus kiag li, tiam sis tsuas zaum thiab rua qhov muag ua ib zoo xav txog Vajluskub nqe no, “Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?” thaum lub sijhawm dhau mus ntau teev, zoo nws tsis totaub kiag li, nws txawm sawv ntawm nws lub rooj, muaj ib txhia hnov nws hais tias “Vajtswv hnov qab Vajswv! Tsis muaj ib tug neeg twg yuav totaub tej no” thiab nws thiab mus raws li nws txoj kev, nov yog ib qhov uas tsis yooj yim yuav coj los txhais – kuv los yeej tseem ua xyem xyav txog qhov no thiab – kuv xav tias tej no tsis yog lam tau lam nyob tshwm sim rau Luthawj, hais tias Luthawj zoo li tug neeg uas nkag siab yam tob tob, thiab ua rau nws tau los ntsib qhov kaj – zoo li kuv yogi b feem ntawm qhov ntawd, thiab zoo li nqi mus rau qhov tsau ntuj, tiam sis puas muaj leej twg yuav muaj cuab kav mus tob tshaj no rau qhov ua txog qhov quaj [“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?” yog ib qhov uas tob heev; tsis muaj ib tug neeg twg yuav totaub, kuv yuav tsis los txhais cov lus no (C. H. Spurgeon, “The Saddest Cry From the Cross,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977, volume XLVIII, pp. 517-518)

Kuv yeej pom zoo nrog rau Luthawj thiab Spurgeon tias peb yeej yuav tsis muaj hnub yuav totaub tias Vajtswv “hnov qab” Leej tub. Yog li no kuv thiaj tsis txhawj txog cov lus no, tiam sis yuav los hais mintsis txog qhov no.

Ntawm npTswv Yexus hais lus zoo li neeg, Nws yog Vajtswv, tiam sis nws kuj tseem yog neeg thiab, nov yog kev koom ua ib, Tswv Yexus yog Vajtswv-neeg, Nws thiaj li hais lus li neeg, tsuas yog tug neeg tseeb xwb thiaj li tau cov lus no tias Nws nov qab nws Tug Vajtswv.

Vajtswv hnov qab Yexus vim yog peb ntxim nyob raug Vajtswv hnov qab, Tsuas yog tub Ntoo Khaublig no xwb uas yog qhov Tswv Yexus tuag theej peb, thiab txom nyeem theej peb.

“Nws tau ris peb tej kev txom nyem, thiab ris peb tej kev quaj ntsuag mus” (Yaxayas 53:4).

Vim yog kev txhaum ntawm peb cov yawg koob, thiab los txog rau peb, peb sawv daws thiaj li raug txiav tawm ntawm Vajtswv, ua rau Vajtswv hnov qab peb, peb nyob kho siab khuav, raug txiav tawm ntawm Vajtswv, tsis muaj Vajtswv, peb tug kev txhaum no tau lo yog vim li no.

“Vim yog lawv qhov kev totaub tsaus ntuj nti, thiab lawv nyob dej ntawm lub neej uas los ntawm Vajtswv vim yog qhov kev ruam nyob hauv lawv, vim yog lawv lub siab tawv” (Efexus 4:18).

Koj puas tau xav tias muaj Vajtswv no? Koj puas tau xav tias yog Vajtswv puas muaj tseeb rau koj no? Nov yog cov lus teb, ntawm Vajluskub – Vajtswv tsis muaj tseeb rau koj vim yog koj tug ntsujplig nyob rau qhov “tsaus ntuj” vim yog koj “dig muag” hauv koj lub siab. Nov lauj yog qhov koj yog “Lwm haiv neeg rau ntawm Vajtswv” Nyob rau lus Kislis hais tias yeej muaj tag li ntawd, tsis tau txais tau hais tias thaum ub koj paub Vajtswv, tiam sis qhia tias koj yuav tsis tau paub Vajtswv dua los, tseem tsis paub ntxiv mus koj tseem nyob ntxiv ntawm qhov uas raug txiav tawm ntawm Vajtswv, “vim yog qhov dig muag hauv [koj] lub siab” (cf. Dr. Fritz Rienecker, A Linguistic Key to the Greek New Testament, Zondervan, 1980, p. 533).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaub lig kom koj los koom ua tau rau Vajtswv.

“Vim Tswv Yexus raug txom nyem ib zaug xwb vim yog kev txhaum, Vajtswv tug ncajncees rau cov tsis ncajncees kom thiaj coj tau peb mus cuag Vajtswv” (1 Petus 3:18).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig yog “coj peb los cuag Vajtswv” coj peb los nyob ze rau ntawm Vajtswv thiab khiab deb ntawm peb tej kev txhaum “kev quaj ntsuag” thiab kev “txom nyem” saum Ntoo Khaublig.

“Nws tau ris peb tej kev txom nyem, thiab ris peb tej kev quaj ntsuag mus” (Yaxayas 53:4).

Zoo li tug neeg uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, koj nyob ib leeg hauv ntiajteb, koj puas pom tau li no, Koj saib zoo li muaj tej yam yuam kev, cov hluas yog cov paub tau hais tias lawv yog cov nyob ib leeg, Vajtswv – hnov qab lawv, rau hauv qhov kev tsaus ntuj hauv ntiajteb, yog vim li no Vajtswv thiaj li coj cov hluas los cuag Nwg, thaum koj laus lawm koj yuav pom tias zoo li tsis muaj dab tsi kiag li, koj nyob kho siab khuav, koj thiaj li mus haus dej haus cawv, mus ua phem ua qias, khwv nyiaj khwv txiaj, ua neej raws “kev lom zem” to “kev npuaj nuj” thiab thaum koj los paub txog tej yam “phem no lawm”, koj thiaj mam nrhiav chaw khiav kom dim ntawm tej kev no.

“Vim lawv tsis pom zoo kom paub Vajtswv, Vajtswv thiaj li cia kom lawv ua txhaum ntxiv thiab ua qhov phem” (Loos 1:28).

Tiam sis tag kis no, thaum koj tseem yog tug hluas, Vajtswv tabtom hais rau koj, ntawm koj qhov kev paub txog tias yog neeg nyob kho siab khuav, Vajtswv tau hu koj, Vajtswv hais rau koj lub siab, Hnov, Tswv Yexus cov lus zoo li Nws tuag saum ntoo Khaub lig,

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Nov yog cov lus uas hais rau peb thaum peb tseem yog neeg hluas, Vajtswv Vajleej tub tiv kev txom nyem thiab raug cais tawm ntawm Vajtswv Vajleejtxiv vim yog cawm koj nws thiaj li raug cais tawm. Koj tsiv deb rau ntawm Vajtswv – thiab Yexus tuag theej koj kev txhaum! Koj hnov qab Vajtswv – Tswv Yexus tuag theej koj kev txhaum! Koj tsis tuaj koom kev pehawm mus ua kev phem kev qias – thiab Tswv Yexus tuag theej koj kev txhaum! Koj tuaj pawg ntseeg, tiam sis “hais lus” tsis mloog Vajtswv Txojlus – thiab Tswv Yexus tuag theej koj kev txhaum! Tswv Yexus tuag theej koj qhov tsis muaj Vajtswv saum ntoo Khaublig! Yog ib qhov kev phem heev kawg nkaus li!

Lawv muaj nws lub tsho dua thiab ntau nws yuav luag tuag, lawv ntsia nws ob txhais tes thiab kotaw saum nroog Khaublig, muaj kev tsaus ntuj, thiab Vajtswv qhov kev chim los rau saum Nws,

“Vim yog Vajtswv li dej siab kom nws raug tsim txom thiab raug txom nyem” (Yaxayas 53:10).

Vajtswv rau txim rau Yexus, theej koj qhov chaw, koj tej kev txhaum, los rau txim txhua yam, Vajtswv hnov qab Nws Leejtub rau hauv qhov tsaus ntuj, thiab Yexus Vajleejtub ris koj tej kev txhaum ib leeg rau saum ntoo Khaublig.

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Nov yog cov lus nug thiab lus teb uas tsis zoo mloog kiag li txog qhov Yexus quaj ntawd, Petus hais li no tias,

“Vim Tswv Yexus raug txom nyem ib zaug xwb vim yog kev txhaum, Vajtswv [Nws] ncajncees rau cov tsis ncajncees [koj] kom thiaj coj tau peb mus cuag Vajtswv” (1 Petus 3:18).

Koj hnov qab Vajtswv, thiab Yexus theej koj tej kev txhaum ua rau Vajtswv hnov qab Nws, thiab tug kheej – ntawm koj qhov chaw, raug ntsia saum ntoo Khaublig, thiab raug cai tawm ntawm Vajtswv Vajleejtxiv, vim yog Nws hlub koj tug Ntsujplig.

Raug ntsia rau saum tug Ntoo Khaublig,
Qhia rau kev tuag thiab saum qaum ntuj
Nws raug hnov thiab los ntshav,
Nws raug li ntawd vim yog txoj kev hlub!

Nws tau quaj saum tug ntoo khaub lig
Hnov mus txog rau cov tub txib qaum ntuj
Nws cov phooj ywg hnov qab nws rau hmo ntawd
Hmo no Nws tug Vajtswv hnov qab nws thiab!
   (“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor).

Peb rov los xav mintsi txog Tswv Yexus cov lus,

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

Kuv vam tias nej yuav hnov txaus txog qhov los paub txog Yexus tuag theej peb tej kev txhaum, thiab nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis saum qaum ntuj, kuv vam tias koj yuav hnov txaus txog qhov koj pom tias ib qhov kev vam lawm xwb yog ntawm Yexus – tsis muaj lwm txoj kev vam lawm, kuv thov Vajtswv kom koj los ncaj qha rau ntawm Yexus, thiab txais nws thiab ntxuav kev txhaum ntawm cov Ntshav – vim tsis muaj lwm txog kev cawmdim hauv ntiajteb lawm. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Abel Prudhomme: Mathais 27:35-46.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Kl. Jack Ngann: “His Passion” (Joseph Hart, 1712-1768).


TXHEEJ TXHEEM

TUG VAJTSWV-TSO YEXUS TSEG!

THE GOD-FORSAKEN CHRIST!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj tso kuv pov tseg lawm?” (Mathais 27:46).

I.   Ib, tug Yexus no yog leejtwb? Yauhas 3:16; 17:5; 10:30; 1:1-3, 14;
Lukas 23:34; Mathais 27:45-46.

II.  Ob, yog vim licas Nws thiaj quaj? Yaxayas 53:4; Efexaus 4:18;
1 Petus 3:18; Loos 1:28; Yaxayas 53:10.