Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
(COV NTSEEG UAS NYOB RAU TIAM KAWG-ZAUM I)
WHY CHURCHES ARE SLUMBERING AND COLD
(THE CHURCHES OF THE LAST DAYS – PART I)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig lub kaum hli ntuj 13, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 13, 2013

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).


Nyob rau Daniyees tshooj kaum-ob hais ntau yam txog tiam ua ntiajteb yuav kawg. Nyob rau nqe ib yog hais txog yam ua kev phem ua loj tshajplaws. Nyob rau nqe ob hais txog cov ntseeg tseeb yuav raug ntes, thiab kev tsism txog yuav tshwj tuaj. Nyob rau nqe plaub yuav muaj kev hais txog “qhov ntiajteb yuav kawg” thoobplaws ntiajteb. Nyob rau nqe tsib txog rau xya qhia rau peb tias yuav muaj kev txom nyem loj peb xyoo ntau. Nyob rau rau yim thiab cuab yog ob nqe ua ntxim nyho yuav tsum saib zoo. Peb los saib tias zoo licas, Daniyees hais li no tias,

“Kuv hnov, tiamsis kuv tsis totaub: Kuv thiaj hais tias, Kuv tug Vajtswv, tej no yuav kawg zoo licas? [thaum tej no tshwj lawm yuav zoo licas?] Thiab nws hais tias, cia li mus raws li koj txoj kev, Daniyees: Vajtswv Txojlus nyob ze [tso tseg] txog rau thaum tiam kawg” (Daniyees 12:8, 9).

Thov ua tib zoo saib.

Txawm Daniyees ua povthawj hais txog cov xwm txheej yuav tshwm los no los nws twb tsis nkag siab tias tej ntawd yog dabtsi. Vajtswv tsuas qhia rau nws tias tej no yuav tshwm sim rau tiam ntiajteb yuav kawg, tiamsis yuav tsis tshwmsim txog rau hnub ntawd. Txog rau thaum lub sijhawm “ntiajteb kawg” – “kev txawj ntse yuav loj hlob zujzu tuaj” (Daniyees 12:4). Dr. J. Vernon McGee hais li no tias, “qhov ntawd yog hais txog lub tswmyim uas hais txog yam yuav tshwmsim tom hauv ntej” (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1982, volume III, p. 605; note on Daniel 12:4).

Kuv xav tias qhov Dr. McGee hais ntawd yeej yog lawm. Vajtswv ntsujplig yeej tsis tau qhia rau kom neeg totaub Vajluskub txog rau tiam uas yog peb puas xyoo dhau los no. Zoo li Vajtswv hais rau Daniyees tias, “Vajtswv Txojlus raug muab kaw cia txog rau tiam uas ntiajteb yuav kawg” (Daniyees 12:9). Kev muab Vajtswv Txojlus coj los qhia rau lub neej yav tomntej yog ib yam uas cov ntseeg hu ua conservative siv rau tiam ob puas xyoo dhau los no, zoo li peb tabtom txav ze mus rau tiam ntiajteb yuav kawg. Vajtswv Txojlus, los hais txog tej no ntev los lawm xws li xyoo 1980s. Tiamsis tamsim no tsis hnov neeg yuav los qhia txog tiam ntiajteb yuav kawg nyob rau peb cov pawg ntseeg lawm. Kuv ntseeg tias ob yam xwm txheej ntawd qhia nyob rau Daniyees tshooj nees-nkaum. Daniyees hais tias neeg yuas los paub txog tej xwm txheej tshwm los nyob rau tiam uas “ntiajteb yuav kawg.” Tiamsis nws hais tias,

“…Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Dr. McGee tau qhia tseg li no tias,

      “Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub” hais txog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv. “Tiamsis cov neeg tsis ntseeg Vajtswv tsis tau txais ib yam dabtsi ntawm Vajtswv tug Ntsujplig: Vim lawv xav tiam tej no yog ib yam ruam, qhov yuav los totaub txog tej no yuav tsum saib rau seem ntsujplig” (1 Kaulithaus 2:14)
      “Tiamsis tug neeg ntse yuav totaub.” “Vajntsujplig uas yog qhov tseeb yuav los, nws yuav coj nej kom totau txhua yam no, thiab nws yuav pab kom nej tautaub txog yam yuav tshwmsim los no” (Yauhas 16:13).
     (J. Vernon McGee, Th.D., ibid.).

Qhov no pab kom peb totau tias yog vim licas thiaj li tsis muaj neeg qhia coob txog yam yuav tshwmsim tom hauv ntej rau peb cov pawg ntseeg tamsim no. Vim yog peb cov xibhwb feemcoob tsis tau hloov dua siab tshiab – lawv tej qhov muab thiab li raug kaw rau tej yam zoo li no. Cov neeg txheej thaum ub nyob rau seem ntsujplig. Kuv pom tau hais tias peb cov xibhwb hluas tiam tamsim no tseem nyob rau lub neej ua kev txhaum thiab tsis tau yug dua tshiab. Peb thiaj li tsis hnov kev qhia Vajtswv Txojlus hais txog yam yuav los tom ntej no tau ob puas tawm xyoo los lawm. Ntxim txaj muag tshajplaws. Zoo li kuv ib tug xibhwb uas yog Dr. Cagan hais tias “Txog rau lub sijhawm ntawd yuav muab cov xiwb qhia txog lub neej yav tom ntej coob tuaj, tiamsis cov xibhwb hluas yuav tseg tsis kam qhia txog xwm txheej yav tomntej.” Thaum twg yog zaum kawg uas koj hnov cov lus qhuab qhia txog yam xwm txheej yam tom ntej? Dr. Criswell tuag lawm! Dr. McGee los kuj tuag lawm! Dr. M.R. DeHaan los tuag lawm! Tiamsis cov lus qhuab qhia tamsim no tsuas yog hais los ntawm neeg tej kev txawj ntse uas tsis muaj nyob hauv Vajluskub kiag li! Billy Graham tamsim no twb muaj 95 xyoo lawm. Nej yuav tsis hnov nws qhia txog yam xwm txheej tom ntej no lawm. Txawm kuv yuav tsis pom zoo nrog nws txog qhov “kev txiav txim siab,” tiamsis tsis yog qhov hais txog yam xwm txheej tomntej. Nyob rau xyoo 1965 nws tau sau ib phau ntawv qhia txog yam xwm txheej yuav tshwmsim tom ntej no muaj lub npe tias, Lub Ntiajteb Kubnyhiab los sis World Aflame (Doubleday and Company). Nyob rau Billy Graham phau ntawv no, nws tau hais txog tiam ntiajteb yuav kawg li no tias,

     Tswv Yexus hais tias nyob rau tiam tam sim no yuav muab coob leej ntau tug hais txog yam xwm txheej yuav tshwm los no. Los sis muaj hais li no tias, yog “tiam uas yog X” tej xwm txheej no…yuav tshwm sim lo [thiab yuav los uake]…cov neeg uas raug Tswv Yexus hloov lawv lub siab, cov neeg uas muaj Vajntsujplig tug dawbhuv, yuav muaj peevxwm nyeem txog yam qhia txog cov xwm txheej uas tau ceebtoom li thaum ub hais rau cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam. Tamsis no zoo li tej xwm txheej ntawd nyob uake [los uake] txij thaum Yexus rov nce mus saum qaum ntuj (Billy Graham, D.D., World Aflame, Doubleday and Company, 1965, p. 216).

Tamsim no peb yeej pom tej xwm txheej no rau txhua txhua hnub. Muaj tseeb tiag tiam tamsim no yog X. Muaj tseeb tiag yog “tiam ntiajteb yuav kawg.” Tiam sis peb tsua hnov neeg qhia tej no tsawg tsawg xwb nyob rau peb cov pawg ntseeg! Kuv pom tau hais tias vim yog peb cov txwjlaug tamsim no uas tsis paub Vajluskub zoo los xav los tswj pawg ntseeg, cov lus qhuab qhia li no thiaj li pheej tsis muaj qhia nyob rau pawg ntseeg.

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Qhov yog tej yam uas Vajtswv Txojlus hais txog cov pawg ntseeg uas nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg.

I. Ib, Vajtswv Txojlus qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg cov ntseeg yuav qaub zog heev.

Peb los totaub tias Vajluskub tshiab tau qhia txog ob yam hais txog tiam ntiajteb yuav kawg. Xws li, qhia rau peb tias, “kev phem yuav nthuav dav zuj zus” nyob hauv Mathais 24:12. Tej no tshwm sim rau tib lub sijhawm uas Vajtswv Txojlus tau “rau qhia mus thoob plaws txhua haiv neeg, thaum ntawd ces ntiajteb yuav kawg” (Mathais 24:14). Nyob rau Tshwmsim qhia rau peb tias “Neeg coob” uas yog tuag ntawm txhua pawg ntseeg tuaj uake rau tib lub sijhawm tau thaum uas muaj kev txom nyem loj, nyob hauv Tshwmsim 7:4-17.

Nag hmo kuv tau saib ib cov duab qhia txog cov ntseeg loj hlob nyob rau tebchaw A-faslikas qab teb (“African Christianity Rising: Christianity’s Explosive Growth in Africa,” produced and directed by James Ault, Ph.D.). Muab ib tug neeg txawj ntse rau seem Vajluskub yog neeg tawvdub, nyob rau cov duab no, hais txog neeg uas nyob rau sab qaub teb hauv ntiateb, thiab cov neeg nyob rau Suav teb, muaj rooj txhawb siab. Yog muaj qhov no cov los piv pom tau hais tias lawv qhov chaw kev ntseeg tsuag zuj zu xws li (Yublaum thiab Amelikas), tiam nyob rau cov tebchaws txom nyem cov ntseeg Vajtswv coob zuj zu tuaj. Qhov tseeb vim yog muaj xibhwb cuav tshwm rau cov tebchaws no, tiamsis qhov no yeej muaj tseeb tiag.

Tiamsis nyob rau cov lus qhuab qhia no peb yuav hais txog tebchaws nyob rau sab hnub poob xws li Yublaum thiab Amelikas xwb. Qhov no tseemceeb vim muab ntau lub tebchaws tabtom saib peb, thiab xav kom peb yog cov ntseeg uas muaj yam ntxwv zoo rau lawv – qhov tseeb tias ntau pawg ntseeg zoo li lub hnav ua toqhov lawm cov ntseeg thiaj tsawg zuj zu lawm, zoo nyob rau lub nroog Ladixias. Kuv paub tias muaj ib txhia yuav tsis totaub txog qhov no vim yog, raws li Vajtswv Txojlus qhia li no,

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Tswv Yexus cov lus qhuab qhia nyob rau roob txiv ntseej (Rooj Txiv ntseej) yog teb nws cov thwjtim cov lus nug, “Dab tsi yuav qhia paub tias, ntiateb yuav kawg?” (Mathais 24:3). Cov lus qhia muaj nyob tag nrho hauv Mathais tshooj 24 thiab 25, Tswv Yexus qhia yog teb nws cov thwjtim cov lus nug, “Dab tsi yuav qhia paub tias, ntiateb yuav kawg?” Nyob rau hauv Mathais 1:1-13 Nws hais txog “Lus pivtxwv txog tug neeg ntse thiab ruam thiab cov ntxhais nkauj nyab.”

Kuv ntseeg tias cov lus piv txwv ntawm no puas leej hais txog peb cov ntseeg thoob plaws hauv ntiajteb no. Kaub tug nkauj nyab ntawd yog hais txog pawg ntseeg. “Tsib tug ntse, thiab tsib tug ruam” (Mathais 25:2). John Nelson Darby (1800-1882) hais tias kaub tug nkauj nyab ntawd tsis yog hais rau pawg ntseeg, tiam sis yog cov neeg Ixayees. Nws hais tsis yog lawm. Zaj lus pivtxwv no yog nyob rau cov ntseeg cov keebkwm yeej hais txog cov ntseeg, tsis hais cov ntaub ntawv siv txhais Vajluskub thaum ub los yeej qhia li ntawd.

No zaj lus pivtxwv no puas qhia peb txog pawg ntseeg? Hais li no tias,

“Thaum nraug vauv tseem tsis tau los, lawv txhua tug sab thiab tsaug zog lawm” (Mathais 25:5).

Dr. McGee hais tias, “Qhov no qhia tias ob pab neeg no tsis tsib tug nkauj nyab ntse thiab ruam los puas leej tsaug zog. Qhov txawv ntawm ob pab neeg no yog cov ntse muaj Vajntsujplig tug Dawbhuv” (coj roj piv txog qhov no) thiab muaj ib txhia tsis muaj – vim lawv yog cov ntseeg uas tsis ntse txaus” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 135; note on Matthew 25:5).

Dr. McGee thiaj hais tias yog lintawd ib nrab raug cawm kom dim ib nrab tsis raug cawm. Qhov no yog daim duab qhia txog cov ntseeg uas nyob rau sab hnub poob tamsim no. Cov ntseeg thiab cov ntseeg tsis ntseeg nyob sib xyaws uake. Tiamsis tos mentsi tso! Tswv Yexus hais tias,

“Lawv txhua tug sab thiab tsaug zog lawm” (Mathais 25:5).

Lawv txhua tug puas leej tsaug zog lawm – ob pab neeg no cov dim thiab tsis dim! Qhov no yog lub ntsiab lus uas tau hais!

Dabtsi tseem hais txog peb cov ntseeg uas nyob rau tiam uas muaj kev phem no! Kom paub tias cov ntseeg tsaug zog rau lub sijhawm tsaus ntuj, “nyob rau hmo ntuj” (Mathais 25:6). Kuv tau ntsib thiab pom txog rooj txhawb siab. Dr. Tozer tau sau ntawv hais tias, “Yug rau thaum ib tag hmo.” Yog vim licas peb cov ntseeg tamsim tsis muaj kev txhawb siab lawm? Puas yog vim teb pawg ntseeg kaw lawv qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsau ntuj? Thaum ub muaj rooj txhawb siab nyob rau cov tebchaws sab hnub poob nyob rau tebchaws Scotland, xyoo 1949 – nyob rau ib hmo! Nyob rau Suav teb lawv pehawm Vajtswv uas yog siv neeg cov ntseeg nyob rau yav hmo ntuj xwb. Qhov no yogi b qhov qhia tias Vajtswv nchuav koobhmoov rau lawv! Tiamsis peb cov ntseeg nyob rau sab tebchaws hnub poob ho muab hmo plaub thiab hmo zwb hnub kaw tsis muaj kev pehawm Vajtswv. Leonard Ravenhill hais tias, “Zoo kev qhuab qhia ua rau neeg pw tsaus zog tag huvsi…Kev qhua qhia ua lus A-kiv ua rau kom neeg tsis totau…peb cheemtsum ua kev cai rau dej…thiab yuav tsum hnov Vajtswv lub suab” (Leonard Ravenhill, Why Revival Tarries, Bethany Fellowship, 1979, p. 106).

Tiam sis qhov no tsis tseeb rau peb cov pawg ntseeg.

“Thaum nraug vauv tseem tsis tau los, lawv txhua tug sab thiab tsaug zog lawm” (Mathais 25:5).

Vajtswv thov pab peb thiab! Tswv Yexus hais rau peb cov tebchaws uas nyob rau sab Hnub poob tias,

“Kuv paub tej kws mej tub ua lug lawm. Kuv paub has tas, mej tsw kub tsw txag. Yog mej yuav kub ca le kub hlo. Yog mej yuav txag ca le txag hlo. Kuas yog mej suv sem so xwb, tsw kub tsw txag, tes kuv yuav muab mej nti tawm huv kuv lub qhov ncauj moog. Mej has tas, mej nplua nuj tsw pluag ib yaam daabtsw le, kuas mej tsw paub mej tub tsw muaj daabtsw le. Mej pluag mej lab qaab hab mej dig muag. Mas kuv txha qha tsua mej has tas, mej ca le tuaj yuav kuv cov kub kws yog cov tseem kub, mej txha le nplua nuj. Mej ca le tuaj yuav cev rwg tsho dawb coj moog naav npug mej lub cev kws lab qaab mej txha tsw txaaj muag. Hab mej ca le tuaj yuav tshuaj moog teev mej qhov muag mej txha le pum kev” (Tshwmsim 3:15-18).

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

II. Ob, Vajtswv Txojlus qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg, cov ntseeg txoj kev hlub yuav tsuag mus.

Tswv Yexus hais tias, “Vim yog kev phem tau loj zuj zu mus, kev hlub [akaspes – kev hlub ntawm cov ntseeg] yuav tsuag zuj zu mus” (Mathais 24:14). Qhov no yog ib qhov xwm txheej uas Tswv Yexus qhia txog cov ntseeg uas nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg.

Kuv tug xibhwb uas yog Dr. Timates Lin tau ua Vajtswv tes dej num ntev nyob rau pawg ntseeg Suav. Dr. Lis hais tias, “Cov ntseeg yuav tsum sib hlub…vim yog ntseeg Vajtswv siab, peb yuav sib hlub kom kawg siab thiab…cov ntseeg tamsim no puas los xav txog qhov no…Vajtswv nrog cov ntseeg thaum ub nyob tsis yog vim yog Vajtswv hu cov thwjtim xwb tiamsis vim cov ntseeg ib leeg hlub ib leeg” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, pp. 28, 29). Vajtswv Txojlus hais tias,

“Peb paub tias peb twb dim hauv kev tuag los tau txoj sia lawm, vim yog peb ib leeg hlub ib leeg. Tug uas tsis hlub nws cov kwvtij tug ntawd tsis nyob rau kev tuag” (1 Yauhas 3:14).

“Vim yog kev phem [tsis coj cai] tau loj zuj zu mus, kev hlub [akaspes – kev hlub ntawm cov ntseeg] yuav tsuag zuj zu mus” (Mathais 24:14).

Ib qhov uas ua kom kev hlub tsuag yog, vim cov ntseeg tsis muaj kev sis hlub, thiab vim yog ntau pawg ntseeg tseem tsis tau txais kev cawmdim. “Peb paub tias peb twb dim hauv kev tuag los tau txoj sia lawm, vim yog peb ib leeg hlub ib leeg. Tug uas tsis hlub nws cov kwvtij tug ntawd tsis nyob rau kev tuag” (1 Yauhas 3:14). Dr. McGee qhia nyob rau hauv Mathais 24:12 tias, “Vim yog kev phem tau loj zuj zu mus, kev hlub, kev hlub ntawm cov ntseeg] yuav tsuag zuj zu mus” (tib phau daim 127; hais hauv Mathais 24:12). Dr. Lis hais tias, “Ntau pawg ntseeg tamsim xav tej no li peb zaug lawm” (tib phau).

Txhua pawg ntseeg kaw lawv lub qhov rooj sai thiab sai tom qab ua lawv pehawm Vajtswv tag. Tsis muaj sijhawm rau cov ntseeg los hais lus thiab kom ib leeg paub ib leeg, lawv thiaj tsis txawj sib hlub! Ntau tug tswvcuab hauv peb pawg ntseeg tseem tsis hloov dua siab tshiab – Kev phem (tsis coj cai) loj zuj zu tuaj, thiab cov ntseeg los tsis muaj kev sib txhawb kom ib leeg yuav tsum hlub ib leeg. Thiab Dr. Lis hais tias, “cov ntseeg tamsim no puas xav qhov no txog li peb zaug” (tib phau).

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Dr. John F. Walvoord, tau sau ib phau ntawv txhais Vajluskub, nws hais li txog “yam xwm txheej qhia txog tiam ntiajteb kawg” yog,

Kev phem yuav muaj ntau zuj zu tuaj thiab kev ntseeg yuav tsuag zuj zu. Tswv Yexus hais tias, “Vim yog kev phem tau loj zuj zu mus, kev hlub, kev hlub ntawm cov ntseeg] yuav tsuag zuj zu mus” (Mathais 24:12). Qhov no tshwmsim vim hyog muaj cov xibhwb cuav qhuab qhia [thiab cov hais txog “kev txiam txim siab,” ua rau kom cov ntseeg ploj coob zuj zu] vim yog ntau tug uas lees yuav Yexus lub npe tseem ua neej rau li neeg ntiajteb rau Vajtswv. Zoo li pawg ntseeg Ladixias hauv Tshwmsim 3…

Tswv Yexus hais tias, “Kuv yuav muab li nti tawm ntawm kuv lub qhov ncauj,” Tshwmsim 3:16 (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, p. 256).

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Muaj tseeb tiag, peb cov ntseeg tamsim no qaug zog thiab pw tsaug zog, thiab tsis kam tuaj pehawm Vajtswv rau yav hmo ntuj, thiab yav hmo ntuj hmo twg los xij. Cov ntseeg tsis muaj kev sib hlub kiag lis, vim yog cov tswvcuab feem coob tseem tsis tau txais kev cawmdim. Kuv thov hais rau Dr. Lis cov lus coj los hais, nws pom zoo nrog peb cov lus qhuab qhia no. Yog nws tsis yog ib tug xibhwb Suav. Nws yogi b tug neeg txawj ntse. Nws txawj ntau yam lus nyob rau havu tsev kawm Vajluskub Bob Jones University ua ntej tuaj ua xibhwb rau peb pawg ntseeg. Tom qab ntawd nws mus qhia nyob rau Talbot Theilogical Seminary, thiab Trinity Evangelical Seminary in Deerfield, Illinios. Nws thiaj mus ua ib tug thawjcoj nyob rau tsev kawm Vajluskub nyob rau Suav teb uas yog Evangelism Seminary nyob rau Taijvam, mus ua Dr. James Hudson Taylor III tes dej num. Muab hais li no Dr. List seem muaj siab nyob thaum kuv qhia Vajtswv Txojlus no Nws yuav hais tias, “Cov ntseeg tiam yuav kawg no, puas xav txog li peb zaug.”

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

Tamsim no yog tiam yuav kawg. Tsis ntev yuav lig rau koj uas yuav los txais yuav kev cawmdim. Vajtswv Txojlus twb niaj hnub ceebtoom rau peb. I blub sijhawm zoo rau koj uas yuav los txais yuav kev cawmdim yog tamsim no. Kuv xav kom koj los cuag Tswv Yexus thaum koj tseem muaj sijhawm. Kuv xav kom koj tig los rau ntawm Yexus, tug ua tuag saum ntoo Khaublig, Nws cov ntshav tau ntxuav koj lub txim. Tsis txhob cia kom lig. Cia li los rau ntawm Nws, thiab cia siab rau Nws, tamsim no, thiab hmo no!

Peb npaj txhij yuav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm koj. yog koj xav nrog peb tham, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv thiab muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txais yauv Yexus no thiab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 25:1-13.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Wish We’d All Been Ready” (tug sau Larry Norman, 1947-2008).


TXHEEJ TXHEEM

YOG VIM LICAS COV NTSEEG QAUG ZOG THIAB TSUAG

(COV NTSEEG UAS NYOB RAU TIAM KAWG-ZAUM I)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tsis muaj ib tug neeg phem twg yuav totaub; tiamsis tug neeg ntse thiaj yuav nkag siab” (Daniyees 12:10).

(Daniyees 12:8, 9, 4; I Kaulithaus 2:14; Yauhas 16:13)

I.   Ib, Vajtswv Txojlus qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg cov ntseeg yuav qaub zog heev, Mathais 24:12, 14, 3; 25:2, 5, 6; Tshwmsim 3:15-18.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg, cov ntseeg txoj kev hlub yuav tsuag mus, Mathais 24:12; I Yauhas 3:14.