Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
RAU SIAB NTSO THOV – TXOG THAUM TAU TXAIS LAWM!

PRAYING THROUGH – ‘TILL YOU GET WHAT YOU ASK FOR!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 23, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, August 23, 2015


Nyob rau ntawm Phau Vajluskub Lukas, Yexus tau hais txog “Rau siab ntso thov Vajtswv” – nov yog hais txog kev thov Vajtswv rau tej yam tos txog rau thaum tau txais qhov ntawd, txawm yog koj yuav siv sijhawm ntawv npaum licas los xij, qhov no txhais tau hais tias “Rau siab ntso thov Vajtswv” Dr. John R. Rice hais li no tias,

Thaum peb los hais txog qhov “Kev rau siab thov Vajtswv” yog peb tabtom hais txog cov ntseeg uas hais txog lawv tej [teebmeem] rau Vajtswv txog thaum ua lawv tau txais qhov kev thov ntawd…peb yeej tsis paub tias Vajtswv yuav teb los sis tsis teb txog yam uas peb tau thov ntawd, tiam sis peb yuav tsum ntau tos Vajtswv…muaj ntau tug ua povthawj qhia rau peb paub txog kev thov Vajtswv zoo li no nyob rau hauv Vajluskub…Nehamis yoomov thiab rau siab ntso thov Vajtswv rau lub nroog Yelusxalees rau lub sijhawm uas rau yeebncuab kav, Nws hais tias “Kuv zaum thiab quaj tau ntau hnub, thiab tau yoomov thov Vajtswv tug nyob saum ntuj” (Nehasmis 1:4)…Nws thov Vajtswv…Nws qhov kev thov Vajtswv [thaum kawg Vajtswv kuj tau teb nws] Vajtswv ua haujlwm rau Vajntxwv lub siab, thiab xa Nehamis rov mus kho lub nroog tug ntsa lajkab…vim yog nws rau siab ntso thov Vajtswv…
     Cov neeg Ixayees yoomov thiab thov Vajtswv kom Vajtswv pab lawv dim [thaum lawv tabtom yuav raug rhuav tshem] nyob rau lub sijhawm uas yog tug niam Vajntxwv uas yog Exathaw ntawm Perxias, lawv tau yoomov tau peb hnub peb hmo rau siab ntsoo thov Vajtswv pab kom lawv dim thiab yeej lawv cov yeebncuab.
     Cov neeg uas nyob hauv nroog Ninavas tau yoomov thiab thov Vajtswv, thiab Vajtswv [tsis rau txim] rau lawv lub nroog, thiab [tsis rhuav tshem lawv, tiam sis tseem xav kev txhawb siab los rau cov neeg ntawd]
     Zoo tib yam kawv lis ntawd [nyob] rau Vajluskub tshiab, [Uantej] hnub Petakos…cov thaum tim tau koom rau siab ntsoov thov Vajtswv [hauv lub tsev, Vajtswv hnov lawv cov lus thov thiab tau teb lawv, tom qab ntawd Vajtswv tau xav kev txhawb siab los rau hnub Petaskos, lub sijhawm ntawd muab neeg txog li peb txheeb tug neeg tau los hloov dua siab tshiab, raws tau qhia tseg hauv phau Vajluskub Teshaujlwm 1 thiab 2, nov yog ib qhov tseemceeb qhia rau peb paub txog kev rau siab ntso thov Vajtswv, txog thaum Nws tej cov lus thov ntawd]…
     Nyob rau Teshaujlwm tshoo nees nkaum, nqe 1 txog rau 17, peb pom tau hais tias cov ntseeg tau tuaj koom uake nyob rau ntawm Malis lub tsev…thiab sawv daws rau siab ntsoov thov Vajtswv pab txog rau thaum Petus raug tso tawm tom tsev loj cuj los ntawm tug Tubtxib. [Lawv rau siab ntsoov thov Vajtswv, qhov thiaj ua rua Petug raug tso dim tom tsev loj cuj] Nov yeej siv sijhawm ntev thiab thov tsis tsos tseg, lawv muaj siab tshawb nrhiav Vajtswv, siab quaj ntsoo rau txoj kev thov Vajtswv, thiab qhov no qhia tias thiaj ua rau muaj cov ntseeg nyob thoob plaws txhua txhia qhov raws li peb pom nyob rau Vajluskub tshiab (John R. Rice, D.D., Prayer – Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1981 reprint, pp. 203, 206-209, Dr. Hymers’ comments in brackets).

Tswv Yexus tau hais txog ob qho uas yog hais txog kev rau siab ntsoo thov Vajtswv nyob rau phau Vajluskub Lukas, thawj qhov yog nyob rau Lukas 11:5-8, thov sawv ntsug nyob plaub nqe no uake, nyob rau dim 1090 hauv phau Vajluskub Scofield Study Bible,

“Nws hais rau lawv tias, Nej leej twg uas muaj phoojywg, thiab mus cuag nwg tug phoojywg tom tsev thaum ib tag hmo, thiab hais rau nws tias, Phoojywg, puas kam txais peb lub ncuav rau kuv; vim kuv muaj ib tug phoojywg tuaj kev dej tuaj saib kuv rau tom tsev, thiab kuv tsis muaj dabtsi rau nws noj? Tug neeg uas nyob hau tsev txawm teb li no Txhob tuaj tab kaum kuv, vim qhov rooj twb xauv lawm, kuv cov menyuam los twb pw tag lawm; kuv yuav sawv tsis tau mus muab rau koj tau, kuv hais rau koj tias, nws yuav tsis sawv mus muab rau tug txiv neej ntawd lov, vim yog nws tug phoojywg, thiab ntxim nyho nws yuav tsum sawv mus muab ntau li ntau ntau rau nws tug phoojywg” (Lukas 11:5-8).

Nej zam tau, Lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau nqe 8,

“Vim yog qhov nws cheemtsu tau sai nws thiaj li sawv mus muab raws li qhov kev thov ntawd” (Lukas 11:8).

Los lus “cheemtsum tau sai” yog ib lo lus qub qub tsis siv rau cov lus tshiab tam sim no lawm, txhais tau hais tias “thov tam sim ntawd” Dr. Rice hais tias “Lo lus no hais txog ib tug [ntseeg] xav tau hwjchim [kom nws tug phoojywg thiaj li hloov dua siab tshiab] Ib tug ntsee twg yeej muaj cai mus cuag Vajtswv thiab thov cov mov ua cawm txoj sia [rau] lwm tug…cov mov uas muab rau cov neeg txhaum yog muab rau tug neeg uas tuaj thov vim yog ‘cheemtsum tau sai’ [kev rau siab ntso thov Vajtswv txog rau thaum uas Vajtswv muab kev hlub rau ib tug neeg uas tau los hloov dua siab tshiab]…ib tug ntseeg uas xav tau Vajtswv lub hwjchim, lub hwjchim uas los ntawm Vajntsujplig [pab kom nws tug phoojywg los hloov ntseeg] yeej muaj cai thov thiab tos Vajtswv, [rau siab ntsoov thov txog rau thaum nws tug phoojywg los txais yuav kev cawmdim]” (Rice, Ibid., p. 209).

“Vim yog qhov nws cheemtsu tau sai nws thiaj li sawv mus muab raws li qhov kev thov ntawd” (Lukas 11:8).

Yexus tseem hais txog kev rau siab ntso thov nyob rau hauv Lukas 18:1-8, thov sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov uake, nyob rau dim 1100 hauv phau Vajluskub Scofield Study Bible,

“Thiab Nws tau hais ib zaj lus piv txwv rau lawv, lawv yuav tsum thov Vajtswv tsis tu ncua, tsis tso tseg, Nws hais tias, muaj ib tug neeg txiav plaub ntug nyob hauv ib lub nroog tsis paub hwm Vajtswv, tsis muab neeg saib hlob, nyob lub nroog ntawm muaj ib tug poj ntsuam tuaj cuag tug txij neej txiav plaub ntug ntawd hais tias: thov paub kua zaum ntsuab rau kuv cov yeej ncuab rau kuv, tug txiv neej txiav plaub ntug ntawd tsis kam ua raws, tiam sis tom qab ntawd nws txawm xav tias txawm yog kuv tsis hwm Vajswv, tsis muab neeg saib hlob los, tiam sis vim yog tug poj niam no pheej tuaj taij thov kuv, ua kev kub ntxho rau kuv, kuv mam pab nws pauj kua zaub ntsuab rov rau nws cov yeebncuab, kom nws thiaj tsis tuaj thov kuv ntxiv lawm, Vajtswv yuav tsis pab tug neeg uas nws tau xaiv lawv lov? tug neeg ua hu Vajtswv tag hnub tag hmo, Vajtswv yeej tsis ua siab ntev kiag li, kuv qhia tseeb rau nej tias, Vajtswv yuav pab lawv pauj kua zaub ntsua sai sai, tiam saum neeg leej tub los nej yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:1-8)

Nej zaum tau,

Lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Vajluskub nqe no yog rau siab ntso thov, lub ntsiab lus nyob rau nqe ib,

“Thiab Nws tau hais ib zaj lus piv txwv rau lawv, lawv yuav tsum thov Vajtswv tsis tu ncua, tsis tso tseg,” (Lukas 18:1).

Peb yuav tsun “rau siab ntsoov thov, thiab tsis txhob tso tseg” “Tsis tso tseg” txhais tau tias “Tsis yoo swb” “tsis tsum” Peb yuav tsum rau siab ntsoov thov thiab tsis txhob tso tseg, qhov no txhais tau hais tias thaum peb pib thov Vajtswv rau tej yam twg, peb yuav tsum thov tsis txhob tso tseg txog thaum uas peb tau txais lawm, txhob tso tseg, txhob swb, txog rau thaum peb tau txais cov peb thov ntawd.

Txhua xyoo kuv tau txias ib cov ntawv ua kev zoo siab xav tuaj rau kub rau lub sijhawm Khibxamaj, cov nov tuaj ntawm kuv cov neeg uas tau los koom kawm hnub kaj nyob rau ntawm pawg ntseeg Suav Npavtiv. Kuv tseem nco ntsoov qhov kuv thov pab rau lawv txog rau thaum lawv tau los hloov dua siab tshiab, qhov no ua rau kuv zoo siab heev tias cov neeg thaum ntawd tau los ua ib cov ntseeg zoo tom qab tsaub caug xyoo los lawm, Kuv pom ib txhia nyob ntawm Dr. Murphy lub ntees rau ntau lim tiam los no, yog ib qhov ua rau kuv zoo siab uas tseem pom tias lawv yog ib cov ntseeg uas kub siab heev!

Nyob rau lub sijhawm kuv tseem koom rau pawg ntseeg Suav, nyob rau xyoo 1960s, kuv muaj teebmeem txog rau rooj txhawb siab, Dr. Murphy Lum tau hais rau kuv ob peb xyoo dhau lo no tias thaum kuv thov Vajtswv nyob rau tom pawg ntseeg, kuv yuav tsum thov kom muaj kev txhawb siab, txawm yog tej lub sijhawmuas kuv thov Vajtswv rau peb noj mov los xij, kuv thov kom Vajtswv xa kev txhawb siab los rau peb, thaum kuv thov ib leeg los yeej thov kom muaj tseeb li ntawd, lwm tug los yuav tsum thov li no thiab, tiam sis kuv yee qhia tseeb tias muaj ntau zaug kuv qaug zog kawg, txawm yog yeej xav kom muaj kev txhawb siab kawg nkaus los xij, kuv yeej xav kom Vajtswv coj peb mus raws li ntawd, Kuv tseem nco txog xyoo 1969, Vajtswv pib ua kom peb muaj kev txhawb siab, tsis tu ncua tau plaub lub xyoos, muaj ib lub rooj sab laj kam muaj cov hluas txog li plaub caug leej tau quaj los kua muag, tom qab kuv qhia Vajtswv Txojlus tag, nov yog nyob rau lub Yim hli 29, 1970 (“To God Be the Glory,” 20th Anniversary booklet, FCBC, March 1972, p. 28).

Ib pawg ntseeg uas muaj 150 tug tswvcuab, kam muaj txog li 40 leej los lees yuav Tswv Yexus, qhov no yee yog ib qhov “tseem ceeb” uas nyob rau pawg ntseeg uas muaj hnub nyoog li nees nkaum xyoo. Kuv pom nyob qhov uas lawv tau sau cia rau hauv pawg ntseeg, plaub caug leej ntawm no puas leej los ua kev cai rau dej tag lawm (“To God Be the Glory,” p. 29). Lawv cov npe yeej muab sau cia hu tib si. Feem coob tseem ntseeg ruaj khov kho txog rau niaj hnub nim no. Nyob rau lub hli no thaum kuv mus koom Dr. Lum lub ntes kuv twb pom ib txhia tuaj rau hauv, Vajtswv tau tej cov lus uas thov tag mus li, thaum peb rau siab ntso thov, qhov kev thov no muaj hwjchim ua rau kom pawg ntseeg Suav Npavtiv loj hlob nyob rau xyoo 1960s thiab 70s ntawd. Qhov no ua rau muaj sau pua tug tug ntxhais hluas los cuag Vajtswv.

Nyob rau ib pawg ntseeg tawv dawb sav hnub tuaj hauv teb chaws Amelikas no, xyoo 1990s kuv tau los paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev txhawb siab, kuv tau yoo mov thiab Vajtswv tag hnub. Lub sijhawm ntawd kuv txawm nce mus qhia ib zaj lus qhuab qhia hais txog kev cawm dim. Tug xibhwb uas nyob rau pawg ntseeg uas kuv mus qhiab ntawd tau sawv los rau pem hauv ntej thiab quaj lees txim rau Vajtswv hais tias kev yuam kev lawm, kuv yuav tsum hloov dua siab tshiab, qhov kev pehawm Vajtswv zaum no muaj mus txog rau thaum 11.00 teev ib tag hmo, muaj 75 leej tau sawv los pem hauv ntej lees yuav Tswv Yexus, muaj ib tug txiv neej laus tau txho haucaug nkag los quaj tias “Kuv ploj mus lawm! Kuv ploj mus lawm!” Cov hluas ua ib txwm yeej tuaj koom pawg ntseeg no tau sawv los quaj, Dr. Ian Paisley tug tub uas yog Kyle zaum ze kuv poj niam haiv tias “Kev tsis tau pom dua zoo li no los li!” Peb lub hlu tom qab pawg ntseeg no nce mus ua tsib puas leej, txhua tug puas leej mob siab rau kev ntseeg, coob tug tau quaj lees txim rau Vajtswv, tom qab ntawd tug xibhwb thiaj li muab lawv ua kev cai rau dej. Tsis ntev no kuv tseem hnov ib tub xibhwb hauv cov Npavtiv hais tias kuv tsis tau pom ib qhov kev txhawb siab tseem ceeb npaum li no kiag li, kuv ua Vajtswv tsaug ua kuv tau pom kev txhawb siab zoo li ob zaug lo lawm – zoo li Vajtswv tau ua yav tag los.

Kuv paub tias Vajtswv yuav teb peb rau lub sijhawm peb rau siab ntso thov Nws, Kuv niam lub sijhawm uas nws muaj hnub nyoog 80 xyoo los nws twb tsis tau los ntseeg yuav Tswv Yexus, Nws muaj mob loj tiam sis kuj tsis ua licas rau nws, Nws twb yuav poob Tub tuagteb, tiam sis kuv siv sijhawm plaub caug xyoo thov Vajtswv pab rau nws, muaj ib hnub kuv los paub tseeb vim yog qhov kuv rau siab ntso thov Vajtswv, lub sijhawm thaum kuv tabtom qhia Vajluskub nyob rau New York, Kuv tau hu xov tooj mus nrhiav Dr. Cagan, kom mus coj kuv niam los cuag Vajtswv. Tiam sis nws tsis kam mus vim yog kuv niam hais tias tsis xav hnov txog qhov hais txog “kev cawmdim” Tiam sis kuv hais rau Dr. Cagan hais tias kuv paub tias kuv rau siab thov Vajtswv heev, kuv paub tias hnub no kuv niam yuav tsum los txais yuav Tswv Yexus xwb. Dr. Cagan thiaj lu mus kuv niam lub tsev rau yav tav su – thiab cia li coj kuv niam los txais yuav Vajtswv yav tsis muaj teeb meem dabtsi kiag li! Kuv niam cia li los txais yuav Yexus lub sijhawm ntawd. Kuv thiaj li nws ua kevcai rau dej rau hnub tim 4 lub xya hli ntuj rau tom Dr. Waldrip pawg ntseeg, Kuv niam tau los ua ib tug neeg tshiab rau hauv Tswv Yexus, thiab hloov dua siab tshiab rau lub sijhawm nws muaj hnub nyoog 80 xyoo.

Kuv paub tias peb yeej muaj peevxwm thov rau kom txhua tug neeg los txais yuav kev cawmdim! Kuv paub tias koj los yeej muaj peev xwm thov kom pawg ntseeg muaj rooj txhawb siab, thiab Vajtswv teb peb cov lus thov. Kuv paub kuv muaj peev xwm thov Vajtswv rau cov phoojywb uas tseem tsis tau ntseeg nyob rau pawg ntseeg, koj los kuv yuav paub thiab – yog koj xav thov Vajtswv rau cov uas tseem tsis tau ntseeg ua tau tuaj koom ntawm no, thiab thov pab lawv tag mus li, txhob tso tseg, txog rau thaum Vajtswv los teb peb cov lus thov! A-mees!

Lub Saturday tom ntej no peb tseem yuav yoo mov ib zaug ntxiv, yog koj tuaj koom rau nrog rau peb, thov tsis txhob noj dab tsi tom qab ua ua koj noj hmo tag rau hmo Friday lawm, yoo mus txog rau thaum peb tuaj mus sis ntsib rau tom lub tuav tsev pehawm rau thaum 5.30 teev tsaus ntuj. Nov yog cov ntsiab lus uas kuv xav kom nej rov siv rau hnub peb yoo mov thov Vajtswv ntawd. Cov ntsiab lus no peb yuav muab luam rau nej coj mus tsev.

Kuv zoo siab rau nej heev! Nej yog cov neeg tseem ceeb! Kuv ntseeg tias tau tug hluas yuav los txais yuav kev cawm dim thaum peb thov Vajtswv rau lawv! Dr. Chan, los coj peb thov Vajtswv xaus.


1.   Yoomov tsis pub leej twg paub (kom ntau thiab ntau), txhob mus hais rau tug ub tug no (txawm yog koj tsev neeg) tias koj tatom yoomov.

2.   Siv sijhawm los nyeem Vajtswv Txojlus, nyeem phau Vajluskub Lukas (pib tom haupaus tuaj).

3.   Cim Yaxayas 58:6 rau hnub Saturday uas peb yoomov.

4.   Thov Vajtswv kom muaj 10 leej los sis coob tshaj nrog peb nyob

5.   Thov Vajtswv ua haujlwm rau cov neeg ntawd zoo hais nyob rau Yaxayas 58:6.

6.   Thov Vajtswv pab rau cov uas tuaj koom peb thawj zaug rau hnub no yuav los cuag Vajtswv thiab rov qab tuaj rau hnub pehawm Vajtswv (zwj hnub) tom ntej. Muab lawv lub npe fij rau Vajtswv.

7.   Thov Vajtswv qhia kom kuv paub txog cov lus qhuab qhia rau lub lim tiam tom ntej no – tsis hais yam sawv ntxov thiab tsaus ntuj

8.   Haus dej kom ntau, ib khob rau txhau lub sijhawm, hauv coffee rau thaum pib los tau yog koj yog ib tug neeg nyiam haus. Tsis txhob mus hauv dej muaj zog lwm yam.

9.   Mus cuag kws tshuaj ua ntej koj yuav yoomov yog koj muaj lus nug txog kev tug kheej. (Los sis los ntsib Dr. Kreighton Chan los sis Dr. Judith Cagan uas nyob hauv pawg ntseeg no). Tsis txhob yoo yog koj muaj mob loj, xws li ntshav siab, ntshav qab zib, thov Vajtswv rau tej yam no xwb los tau.

10. Pib yoomov tom qab koj noj hmo tag rau hnub Friday. Tom ntawm tsis txhob noj ib yam dab tsi li lawm, txog rau thaum pib los noj hmo thaum 5:30 yav li tom pawg ntseeg lub tuam tsev.

11. Cov ntsoov tias qhov tseem ceeb loj ntawm kev thov Vajtswv yog kom neeg los cuag Vajtswv – thiab kom muaj cov hluas tuaj koom rau yav lig nrog peb nyob mus ib txhi.


Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 18:1-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Teach Me To Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).