Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV NAB MUAJ TAUG THIAB TUG CAWMSEEJ

THE SERPENTS AND THE SAVIOUR
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Yav sawv ntxov, Peb hli ntuj 8, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 8, 2015

“Vajtswv hais rau Mauxes, koj cia li ua ib tug nab tooj thiab muab coj mus los rau saum tug ncej ntoo thiab tom qab ntawd txhua tug ua raug nab tom thaum nws tig mus saib tug nab ntawd nws tseem cia sia. Mauxes thiaj ua ib tug nab tooj thiab muab tso rau ntawd tug ncej ntoo tom qab ntawd yog leejtwg raug nab tom tig mus saib tug nab ntawd tseem cia siab” (Teevnpe 21:8-9).


Cov neeg Ixayees qaub zog rau lub sijhawm uas lawv tseem nyob rau tom roob moj sab qhua. Thiab lawv tau hais tawm tsam Vajtswv, thiab tawm tsam lawv tug thawjcoj uas yog Mauxes. Lawv hais tias, “Yog vim licas koj coj peb tawm hauv Iziv los tuag rau ntawm rooj moj sab qhua no? Vim tsis muaj mov noj, tsis muaj dej haus, peb ntxub cov mos qhuav no dhau lawm” Vajtswv tso manas poob saum ntuj los yug lawv, tiam sis lawv ntxub heev. Lawv hu hais tias “mov qhuav” tsis muaj nqi hlo li. Nyob rau Phau Ntawv Nkauj hu mannas tias “tub txib cov mov” (Phau ntawv nkauj 78:25), tiam sis cov neeg Ixayees tau yws thiab cem Vajtswv thiab Mauxes. Lawv hais tias “Peb tug ntsujplig dhuav cov mov no dhau lawm” – peb ntxub heev.

Nov yog neeg txoj kev xav thiab lub neej. Qhia txog neeg txoj kev phem thiab kev txhaum uas yog nyob hauv neeg lub siab,

“Rau qhov lub siab uas xib rau cev nqaij daim tawv yeej tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7).

Vajtswv Txojlus qhia tias,

“Txhua tus puas leej nyob rau kev txhaum; zoo li tau sau tseg cia, tsis muaj ib tug twg yuav ncajncees kiag li, tsis muaj kiag li” (Loos 3:9-10).

Neeg lub siab tawm tsam Vajtswv. Yog lintawd qhov no thiab qhia tau tias peb cem thiab tua Vajtswv. Tug neeg txhaum yeej tsis muaj ib qhov zoo, thiab tsis txawv cov neeg uas nyob rau Ixayees tom roob moj sab qhua.

“Vajtswv tau xa cov nab muaj tau los rau neeg, cov nab ntawd kuj tau tom neeg, thiab cov neeg Ixayees tau tuag” (Nteevnpe 21:6).

Vajluskub hais tias, “Tug nqi ntawm kev txhaum yog kev tuag” (Loos 6:23). Vajluskub hais tias, “Neeg txhaum tug ntsujplig yuav tsum tuag” (Exekees 18:4, 20).

Tiam tseem muaj ib cov neeg zoo hais rau Mauxes tias “Peb muaj kev txhaum…thov rau Vajtswv, nws yuav coj cov nab no tawm ntawm peb mus. Thiab Mauxes thov Vajtswv rau lawv” (Teevnpe 21:7).

Peb yuav tsum ncov ntsoov tias Vajtswv yeej hlub cov neeg ntawm kawg nkaus. Vajtswv tau coj lawv loj hlas hiax txiv liab, Vajtswv ua deb tawm ntawm pob zeb rau lawv haus, yeej muaj txaus nkaus rau txhua tug neeg thiab lawv tej tsiaj haus. Vajtswv cawm lawv dim ntawm lawv cov yeeb ncuab uas muaj hwjchim kawg nkaus. Vajtswv ua taus huab rau lawv thaum nruab hnub, thiab ua tug ncej hluav taws rau lawv yav hmo ntuj. Nov yog Vajtswv tug chwjchim ua nrog lawv nyob txhua lub sijhawm.

Tiamsis lawv tsis kam qhuas Vajtswv. Lawv tseem nyob rau qhov tsis cia siab rau Vajtswv. Lawv ntxeev siab, lawv yws cem tawm tsam Mauxes thiab Vajtswv. Dr. John R. Rice hais tias,

Lub sijhawm ntawm muaj nab nyob thoob plaws lawv tej chaw nyob tsis hais tom tej hav nroj, hauv tsev, puas leej yog cov naj uas uaj taug nkaus xwb, yog ib yam uas phem tshaj plaws “neeg Ixayees feem coob tuag tag” Nov yog ib qhov uas ua Vajtswv rau txim, thiab yog ib qhov qhia txog Vajtswv qhov kev hlub. Nov yog kev chim thiab kev hlub. Nov yog kev txhaum thiab tug Cawmseej uas qhia nyob rau tom roob mob sab qhua (John R. Rice, D.D., “Snakes in the Camp,” Blood and Tears on the Stairway, Sword of the Lord Publishers, 1970, pp. 34, 35).

Peb yuav tsis los xavv txog qhov no ntau yog Yexus tsis muab cob los hais ntxiv nyob rau hauv Vajluskub tshiab, uas yog nyob rau Yauhas tshooj peb.

Ib tub txiv neej hu ua Nikaudemaus tuaj cuag Yexus rau thaum hmo ntuj. Nws yog ib tug xibhwb rau cov neeg Ixayees. Nws yog Falixais thiab yog ib tug ua haujlwm nyob rau qhov chaw txiav txim siab ntawm cov neeg Yudas. Nws ntseeg tias Yexus yog “ib tug xibhwb los ntawm Vajtswv los: vim tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau tej txujci ntawm, tsuas yog tug uas muaj Vajtswv xwb” (Yauhas 3:2).

Tiamsis Nikaudemaus tsis paub txog kev yug dua tshiab. Yexus hais rau nws, “koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7) Nekausdemaus hais tias, “Tej no yuav ua tau licas” (Yauhas 3:9). Nws tsis paub tias yuav yug tau dua tshiab licas, yuav dim tau licas. Yexus rov qhia rau nws txog ntawm cov nab nyob rau tom roob moj sab qhua, qhia txog kev yug dua tshiab zoo lintawd.

Kuv yug dua tshia, cov neeg txawj ntse hu tias “lub neej tshiab” The Reformation Study Bible hais li no tias,

Yexus qhia rau peb paub tias, Nikaudemaus tsis totaub tias yuav yug dua tshiab tau zoo licas. Nikausdemaus totaub Vajluskub qub zoo heev tias nws yog neeg txhaum, thiab cheem tsum lub neej tshiab… neeg tshiab (yug dua tshiab) yog Vajtswv qhov koobhmoov. Yog lub sijhawm ua Vajntsujplig los rau hauv peb. Lub sijhawm ntawm [ua kom peb tau txoj sia] tug ntsujplig cia sia dim ntawm kev tuag…(The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1514; note on John 3).

Tig mus saib Yauhas 3:14, 15. Nyob rau daim 1117 hauv The Scofield Study Bible. Nov yog qhov uas Yexus piav txog kev yug dua tshiab rau Nikaudemaus. Nikaudemaus yeej paub thawb tsib phau Vajluskub zoo, Teevnpe yog phau plaub nyob rau Vajluskub. Nikausdemaus paub thiab cim tau qhov no zoo nyob rau hauv nruab siab. Yexus muab nab hauv Vajluskub qub coj los qhia txiv ntxog kev cawmdim, thiab kev yug dua tshiab. Thov sawv ntsug nyem Yauhas 3:14 thiab 15. Yog nyob rau 1117 hauv phau The Scofield Study Bible. Yexus hais rau Nikaus des mua tias,

“Zoo li Maxes tau muab tug nab tsa rau tom roob moj sab qhua, neeg Leejtub los yuav rau tsa ib yam lintawd: Yog leej twg ntseeg nws yuav tsis puas tsuaj, tiam sis tau txoj sia ntev dhawv” (Yauhas 3:14-15).

Nej zaum tau, Ntsia ces yuav cia sia, ntseeg hauv Yexus thiab yuav dim, nov yog lub ntsiab lust seem ceeb hauv Vajluskub. Muaj peb lub ntsiab lus nyob rau Vajluskub nqe no.

I. Ib, nab cov taug thiab kev tuag vim kev txhaum

Yog neeg nkag mus rau lawv qhov chaw pw, nab muab nyob rau hauv. Yog nws zaum ces cev nab yuav tom, vim nab nyob rau hauv. Thaum lawv qheb lawv cov pam vov, nab nyob rau ntawd yuav tom lawv. Thob cov nab ntawm tom neeg, yuav muab taug thiab os zoo li raug hluav taws kub. Tug neeg ntawm yuav mob, thaum kawg tuag! Cov neeg no tuag tau txau ntsai kawg nkaus.

Tamsim no sim mus nploog Dr. W. A. Criswell, thaum ub ua xibhwb nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Dallas, xeev Texas. Dr. Criswell hais txog nab zoo li no,

Nov yog ib yam [lus pivtxwv] uas Vajtswv hais txog neeg tej kev phem uas nyob hauv neeg lub siab, kev txhaum uas yog nyob hauv neeg lub neej. Qhov kev phem nyob hauv neeg lub siab, peb lub tsev, tsis hais sawv ntsug los sis zaum…kev txhaum thiab kev tuag yeej nyob uake. Neeg tej kev phem vim yog poob ntawm Vajtswv tug chwjchim: Neeg tau yuam Vajtswv Txojcai. Peb tuag rau txoj kev txhaum…rhuav tshem neeg txoj kev tuag mus tag ib txhi…
     Cov nab muaj taug no nyob rau txhua qhov. Thiab tug neeg ua raug tom yeej tuag ntawm seem ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv, kev rau kev ua zoo, tuag zaum ob, thiab tuag mus tag ib txhi…
     Neeg mus ntseeg tej yam hwjchim hauv ntiajteb, thiab tej kev tsaus ntuj, tiam hauv neeg lub siab tseem zoo li qub…Peb puas leej muaj tug ntsujplig zoo li Adas thiab Evas. Peb ntsia tsis pom txoj haukev uas uas yuav raug rhuav tshem thiab kev txiav txim siab vim yog kev txhaum (W. A. Criswell, Ph.D., “The Brazen Serpent,” What a Savior!, Broadman Press, 1978, pp. 49-51)

Xibhwb Povlauj tau muaj Ixayees qhov kev txhaum los ceeb toom rau peb,

“Tsis txhob cia peb los sim Yexus zoo li muaj ib txhia ntawm nej tau ua thiab raug puas tsuaj tag los ntawm cov nab. Nej tsis txhob yws zoo li muaj ib txhia ntawm nej tau yws, lawv thiaj li raug tua tuag tag, thiab muab sau cia qhia pub rau peb cov ua tab tom nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg” (1 Kaulithaus 10:9-11).

Kev txhaum coj kev txiav txim los rau lawv – thiab kev txhaum coj kev txiav txim los rau niaj hnub nim no. “Txhua yam no tshwm rau lawv [lus piv] thiab sau rau peb coj los [qhia]” 1 Kaulithaus 10:11 – thiab coj peb mus rau nqe ob.

II. Ob, kev kho kom dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag.

Mauxes hnov lawv quaj. Vim yog lawv raug nab tom. Lawv quab qw. Nab nyob rau txhua qhov chaw.

“Vajtswv hais rau Mauxes, koj cia li ua ib tug nab tooj thiab muab coj mus los rau saum tug ncej ntoo thiab tom qab ntawd txhua tug ua raug nab tom thaum nws tig mus saib tug nab ntawd nws tseem cia sia. Mauxes thiaj ua ib tug nab tooj thiab muab tso rau ntawd tug ncej ntoo tom qab ntawd yog leejtwg raug nab tom tig mus saib tug nab ntawd tseem cia siab” (Teevnpe 21:8-9).

Thaum nej mus txog rau tom tsev kho mob, nej yuav pom lawv muaj ib tug nab coj los zig ib tug ntoo. Tsis hais pom nyob rau hauv tug kws kho mob qhov chaw ua haujlwm, los sis lwm qhov. Nov yog ib qhov qhia txog kev kho mob. Qhov no qhia tau licas rau peb, tug nab ua lawv muab coj los zig tug ntoo ntawm piv txog kev cawmdim tau licas! Tsis yog tug nab tiag tiag. Lawv tsuas yog muab tug nab tooj los zig rau tug ncej ntoo ntawd thiab muab tsa kom siab siab.

Vajluskub phauv Scofield hais tau meej meej li no tias, “tug nab tooj ntawd yog piv txog Tswv Yexus, ‘cawm neeg dim ntawm kev txhaum thiab kev txiav txim” (hais nyob rau Nteevnpe 21:9). Txhua yam no ntsig txog Tswv Yexus saum tug ntoo Khaublig.

“Nws ib leeg ris peb lub txim rau saum tug ntoo daj npab…vim qhov nws raug nplaws peb thiaj raug kho” (1 Petus 2:24).

Yexus tug kheej hais rau Nikaudemau li no tias,

“Zoo li Mauxes tau tsa nab nyob rau tom roob moj sab qhua, yog neeg leej tub los yuav raug tsa ib yam nkaus lintawd…” (Yauhas 3:14).

Neeg “Leej tub” yog Yexus. Nws hais tias, “Kuv yuav raug muab tsa kom siab [saum ntug ntoo Khaublig] zoo li Mauxes tsa tug nab rau tom roob mojsab qhua.” Ua daim dua qhia txog Yexus!

Ris kev txaj muag thiab kev tsim txom,
   Nws tau los sau theej kuv qhov chaw;
Muab nws cov ntshav los zam kuv lub txim;
   Halelusyas! Tug Cawmseej!

Nws tuag rau saum tug ntoo Khaublig,
   “Tiav lawm lauj,” nws quaj li ntawd;
Tam sim no nws nyob rau saum ntuj;
   Halelusyas! Rau tub Cawmseej!
(“Hallelujah, What a Saviour!”, Philip P. Bliss, 1838-1876).

“Zoo li Mauxes tau tsa nab nyob rau tom roob moj sab qhua, yog neeg leej tub los yuav raug tsa ib yam nkaus lintawd…” (Yauhas 3:14).

Thiab coj peb mus rau nqe peb.

III. Peb, txoj haukev coj peb mus kho kom zoo ntawm kev txhaum thiab kev tuag.

“Zoo li Mauxes tau tsa nab nyob rau tom roob moj sab qhua, yog neeg leej tub los yuav raug tsa ib yam nkaus lintawd: yog leej tug ntseeg nws, yuav tsis raug puas tsuaj, tiam sis tau txoj sia ntev dhawv” (Yauhas 3:14).

Kuv ntseg Yexus yog kev ntsia mus rau ntawm nws. Kev ntsia rau ntawm nws, kev ntseeg thiab kev cawmdim, kev ntxuav thiab kev dawbhuv! Tej no tsis muaj ib qhov twg nyuaj! Ntsia ntawm Yexus rau txoj kev ntseeg. Peb cov tswvcuab txhua tug puas leej ua lintawd. Tsis nyuam kiag li, txawm kuv poj niaj ua tsis tau rau thawj zaug uas nws hnov kuv qhia Vajtswv Txojlus hais txog Yexus los xij!

“Mauxes thiaj ua ib tug nab tooj thiab muab tso rau ntawd tug ncej ntoo tom qab ntawd yog leejtwg raug nab tom tig mus saib tug nab ntawd tseem cia siab” (Teevnpe 21:9).

Thaum neeg tig mus saib tug nab tooj saum tug ncej, lawv txawm ciaj sia! Txawm tug neeg uas raug nab tom lawm los tseem ntsia tau husi! Tug neeg uas twb yuav tuag los tseem ntsiab tau! Lawv raug cawmdim los ntawm qhov ntsiab ntawm tug nab tooj! Thiab raug cawm ntawm qhov ntsia Tswv Yexus!

“Ntsia rau ntawm Yexus los ntawm txoj kev ntseeg; tug ua raug ntsia rau saum ntoo Khaublig, ris txoj kev txaj muag, thiab zaum rau ntawm Vajtswv sab tes xis” (Henplais 12:2). “

Tsis nyuaj kiag li! Vim muaj neeg saum plhom tug ntsia rau ntawm Yexus! Ntsia rau Yexus! Ntsia rau Yexus! Ntsia rau Yexus! Ntawd yog kev yug dua tshiab! Ntsia rau Yexus! Ntawd yog lub neej tshiab! Ntsia rau Yexus! Ntawd yog txoj haukev uas raug zam txim thiab ntxuav kom dawb huv ntawm kev txhaum! Ntsia rau Yexus! Ntawd yog kev cawmdim – rau txhua tug thiab mus ib txhi!

Ntsia rau ntawm Yexus uas yog lub teeb ci ntsag iab;
Ib zaug dhau ib zaug, Vajtswv, kuv yog koj li!
   (“Moment by Moment,” Daniel W. Whittle, 1840-1901)

Yog koj tawm hauv kev txhau los rau ntawm nws,
   Ntsia rau ntawm Vajtswv tug menyuam yaj;
Nws yog tug cawm koj, tuag saum ntoo khaub lig,
   Ntsia rau ntawm Vajtswv tug menyuam yaj;
Ntsia rau ntawm Vajtswv tug menyuam yaj, tug menyuam yaj,
   Nws xwb thiab cawm tau koj,
Ntsia rau ntawm Vajtswv tug menyuam yaj;
   (“Look to the Lamb of God,” Henry G. Jackson, 1838-1914).

Ntsia thiab yuav dim, kuv tug phooj ywg!
   Ntsia rau Yexus lub sijhawm no thiab dim,
Rau tau sau nyob hauv nws phau ntawv Halelusyas!
   (“Look and Live,” William A. Ogden, 1841-1897).

“Nyob hauv lawm cov chaw so, muaj nab nkag los tom lawv txhua tug, thaum lawv tig mus saib tug nab tooj, nws txawm tsis tuag” (Teevnpe 21:9)

Ntsia thiab yuav dim, kuv tug phooj ywg!
   Ntsia rau Yexus lub sijhawm no thiab dim,
Rau tau sau nyob hauv nws phau ntawv Halelusyas!
   Tsuas yog thaum koj ntsia rau nws thiab li dim!

Thaum Spurgeon tseem muaj kaum tsib xyoo, nws tau ntsib ib kob dau xij dau npu hlob heev, nws tau khiav mus rau hauv ib pawg ntseeg me me rau lub sijhawm lawv tseem pehawm Vajtswv. Hnub ntawd tug xbihwb tsis tuaj vim yog khuav “dau xib dau npu”. Txawm muaj ib tug txwjlaug txawm sawv mus qhia. Nws qhia zoo li tsis ruaj siab kiag li nyob rau Vajluskub nqe no,

“Ntsia rau ntawm kuv, thiab koj yuav dim, thaum ntiajteb kawg” (Yaxayas 45:22).

Nws txawm tau tes mus rau tug tub hluas Spurgeon thiab hais tias, “Tug tub hluas, zoo li koj tsis muaj kev kaj siab li puas yog, koj yeej yuav tsis muaj kev kaj siab tag mus li, yog koj tsis ntseeg Vajluskub nqe no. Saib! Saib! Saib rau Tswv Yexus.” Spurgeon teb hais tias, “Kuv twb ntsia lawm, thiab Yexus twb cawm kuv lawm thiab thaum kuv ntsia nws ntawm txog kev ntseeg.”

Ntsia thiab yuav dim, kuv tug phooj ywg!
   Ntsia rau Yexus lub sijhawm no thiab dim,
Rau tau sau nyob hauv nws phau ntawv Halelusyas!
   Tsuas yog koj ntsia rau ntawm nws xwb!

Txawm yog Paul Washer yuav hais tias “Tsuas yog qhov uas koj ntsia rau Yexus! Los tsis tseemceeb. Txawm yog Dr. MacArthur yuav hais tias “Tsua yog koj ntsia rau ntawm nws xwb!” cov lus no tsis tseem ceeb rau kuv. Txawm yog ob tug yog neeg zoo, tiam sis “Tsuas yog koj ntsia thiaj yuav ciaj sia!”

Tug tubsab uas raug ntsia rau ntawm Yexus ib sab tsis muaj sijhawm yuav caw Yexus los hauv nws lub neej! Nws twb yuav tuag! Nws tsis muaj sijhawm yuav lees yuav Yexus ua tug cawmseej hauv nws lub neej! Nws twb yuav tuag. Tsis muaj sijhawm! Tsis muaj sijhawm! Tsis muaj sijhawm! Nws tsuas muaj sijhawm ua ib yam xwb. Nws ntsia rau Yexus ntawm txoj kev ntseeg! “tsuas yog koj ntsia thiaj ciaj sia!” Nov yog qhov Spurgeon tau ua! Nov yog qhov koj yuav tsum tau ua!

Halelusyas! Tug tub sab saum ntoo Khaublig dim lawm! Yexus hais tias, “Hnov no koj yuav nrog kuv nyob saum ntuj Ceejtsheej” (Lukas 23:43).

Ntsia thiab yuav dim, kuv tug phooj ywg!
   Ntsia rau Yexus lub sijhawm no thiab dim,
Rau tau sau nyob hauv nws phau ntawv Halelusyas!
   Tsuas yog koj ntsia rau ntawm nws xwb!

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Nteevnpe 21:5-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Look and Live” (William A. Ogden, 1841-1897).


TXHEEJ TXHEEM

COV NAB MUAJ TAUG THIAB TUG CAWMSEEJ

THE SERPENTS AND THE SAVIOUR

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vajtswv hais rau Mauxes, koj cia li ua ib tug nab tooj thiab muab coj mus los rau saum tug ncej ntoo thiab tom qab ntawd txhua tug ua raug nab tom thaum nws tig mus saib tug nab ntawd nws tseem cia sia. Mauxes thiaj ua ib tug nab tooj thiab muab tso rau ntawd tug ncej ntoo tom qab ntawd yog leejtwg raug nab tom tig mus saib tug nab ntawd tseem cia siab” (Teevnpe 21:8-9).

(Phau ntawv nkauj 78:25; Loos 8:7; 3:9-10; Nteevnpe 21:6;
Loos 6:23; Exekees18:4, 20; Teevnpe 21:7;
Yauhas 3:2, 7, 9; 14-15)

I.   Ib, nab cov taug thiab kev tuag vim kev txhaum, 1 Kaulithaus 10:9-11.

II.  Ob, kev kho kom dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag, 1 Petus 2:24;
Yauhas 3:14.

III. Peb, txoj haukev coj peb mus kho kom zoo ntawm kev txhaum thiab kev tuag, Yauhas 3:14, 15; Henplais 12:2; Yaxayas 45:22; Lukas 23:43.