Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUDAS IXAKHALI-AU NTXEEV
SIAB RAU YEXUS TAU LICAS

HOW JUDAS ISCARIOT
WAS DESTROYED BY SATAN
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Peb hli ntuj 13, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 13, 2016

“Tom qab no mov tag lawm, Ntxwnyoog txawm nkag rau hauv nws”
(Yauhas 13:27).


Lo lus uas yog “mov” yog qhia tias Yexus thiab Nws cov thwjtim noj cov ncuav tsis xyaw poov rau lub sijhawm uas yog Pluas Mov Kawg. “Tom qab no mov tag lawm, Ntxwnyoog txawm nkag rau hauv nws” nov yog ib nqe Vajluskub uas txaus ntshai nyob rau hauv Vajluskub, vim qhia hais tias Ntxwnyoog nkag rau hauv Yudas – Nws pib rau ntsujplig ua tug tswj, qhov no peb yuav tsum tau paub vim yog Yudas yog Yexus ib tug thwjtim, nov yog yam hais txog Yudas lub neej ua qhia pub rau peb – txawm peb yuav yog neeg uas ploj lawm los sis tug uas dim lawm.

Yudas Ixakhali-au yog Ximoos Ixakhali-au tug tub “Ixakhali-au” yog hais txog lub zog uas nws nyob uas yog Kheli-os, nyob rau saub qab teb ntawm Yudias, yog li no Yudas thiaj li yog Yexus tig tug thwjtim uas tsis nyob rau Kalilais uas yog nyob rau sab qaum tej, txhua zaug hais txog cov thwj tim cov npe nws lub yob hais ua tug kawg, Nws yeej yog tug ua tseem ceeb, nws yog tug los saib xyuas seem nyiaj txiag.

Yudas lub neej yog yam uas nyob rau seem tsis zoo thiab txaus ntshai, qhov tias tseem ceeb vim yog muaj hais nyob rau plaub phau Vajluskub uas yog hais txog Yexus, thiab zoo rau cov qhuab qhia Vajtswv txoj lus los hais txog nws tej zaum thiab, kuv yuav los qhia rau nej hais tias yog vim licas Yudas thiaj raug dab nkaug, lub ntsiab lus yog li no.

Nyob rau Malakaus tshooj peb qhia tias Yexus tau nce mus rau saum roob thiab hu cov thwjtim los raws Nws, nov yog cov neeg uas tsim ntsa pawg ntseeg tom qab Yexus nce rov mus qaum ntuj lawm, lub sijhawm no Yexus tes dej num yog cob thiab qhia nws kaum ob tug Thwjtim, Yexus hu lawv hais tias cov Thwjtim – txhais tau hais tias lawv yog cov raug “xa” tawm mus, Nws lawv los nrog Nws nyob, thiab kawm Nws lub neej thiab Nws tej hauj lwm, Nws muaj hwjchim rau lawv los qhia, kho mob thiab ntiab dab tawm ntawm Nws lub npe, lawv cov npe raug sau nyob rau Malakaus 3:16-19, tug lub npe yog Petus, ib tug ntawm kaum ob tug ntawd yog Yudas Ixakhali-au.

Nyob rau hauv Mathais 10:1-4, qhia rau peb hais tias Yexus xa cov Thwjtim no mus ntiaj dab, kho mob thiab qhuab qhia, lawv cov npe tseem raug sau, thiab Petus yog thawj tug, Yudas yog tug tom qab tshaj, Mathais 10:1 hais Tswv tau “muaj hwjchim rau nws cov Thwjtim ntiaj ntsujplig phem tawm” zoo li ua tau txuj ci tseem ceeb thiab qhuab qhia, Yudas los yeej tau lub “hwjchim” no thiab, thiab nws los yeej ntiajteb tau dab tawm, kho tau mob, thiab qhuab qhia, tom qab no Yudas ho los ntxeev siab rau Yexus, tiam sis Yexus kuj muaj hwj chim rau nws qhuab qhia (Mathais 10:7), Nws tseem tau txais lub hwjchim “kho mob kho nkees, kho tug neeg tuag tes tuag taw, tsa neeg sawv qhov tuag thiab ntiaj dab tawm (Mathais 10:8), no yog ib qhov tseem ceeb rau peb yuav tsum nco ntsoov, qhov no qhia tias tsis yog txhua tug ntseeg Vajtswv yuav yog tug neeg uas cia siab tau – txawm yog tug neeg ntawm txawj kho mob, ntiab tau dab tawm – thiab, tsa tau cov tuag sawv rov los! Muab ib txhia uas txawj ua khawv koob kuv ua tau li no thiab raws li peb pom nyob rau cov ntseeg li keebkwm, xwj lis Rasputin, thiab ib tug huj sam uas yog neeg Labxias uas los nyob rau lub tsev uas yog Czar thiab tau kho Czar tug tub, niaj hnub nim no los peb yuav tsum ceev faj cov neeg uas zoo li Benny Hinn thiab lwm tug neeg uas “kho mob”, tej zaum lawv yog cov neeg phem zoo li Yudas Ixakhali-au thiab – tom qab no tau ntxeev siab rau Yexus nyob rau hauv lub vaj Kebxemanes, lub sijhawm ntawd Yudas tsis rau dab nkag, muaj ob peb qhov ua rau nws rov txo nws txoj sia!

Raws li kuv tau hais, Yudas yog tug khaw nyiaj rau cov thwjtim, nws tuav cov nyiaj ua lawv muaj nyob au hauv lub “hnab” Nws muab cov nyiaj no rau lwm tug Thwjtim thaum lawv cheem tsum yuav tau, Vajluskub hais tias Yudas Ixakhali-au “yog ib tub sab, thiab muab lub hnab [nyiaj], thiab nyhia cov nyiaj hauv” (Yauhas 12:6).

Yudas yog “tub sab” qhov no txhais tias nws muaj lub siab ua tub sab, nws nyhia cov nyiaj nyob hauv lub hnab nyiaj [los sis hnab) ua nws nqa, Matthew Henry phau ntawv Txhais Vajluskub hais tias “hauv nws lub siab yog nyiam nyiaj nkaus xwb” yog li no los ua hauj lwm kom tau nyiaj nkaus xwb, tiam xibhwb Povlauj hais tias,

“Rau qhov kev nyiam nyiaj txiag yog lub hauv paus ntawm kev puas tsuaj, lub sijhawm ib txhia muab lub siab hlob rau tej yam no thiaj li ploj yuam kev ntawm txoj kev ntseeg, thiab nkaug tug kheej thiaj mus kev nyuaj siab kawg nkaus” (1 Timautes 6:10).

J. C. Ryle hais tias “qhov teeb meem loj ntawv kev nyiam nyiaj…yog tug ua pluag tshaj tug neeg nplua nuj, muaj lub siab phem, cia peb tsis txhob zoo li ntawd” (J. C. Ryle, Expository Thoughts on Mark, Banner of Truth, 1994 paperback, pp. 210, 211; note on Mark 10:23).

Kuv pom coob tug tub ntxhais hluas tso kev ntseeg ntseg vim yog lawv ntsaw qhov tias “lub neej zoo” kuv pom coob tug ntseeg Vajtswv zoo tiam sis tso qhov kev thov Vajtswv tseg kom mus tau qhov hauj lwm zoo, nag hmo lub sijhawm thaum kuv tseem npaj cov lus qhuab qhia no kuv nco txog ib tug phooj ywg qub, thaum ub rau lub ntiajteb no sim siab thiab tau tso Yexus tseg, ib qhov ua xav tias yuav ua neej zoo yog muaj nyiaj ib qhov uas yuav ntsib teeb meem loj yog cia siab rau nyiaj txiag, Yexus hais tias “tug neeg uas cia siab rau nyiaj txiag nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv lub tebchaws” (Malakaus 10:24).

Kuv ib tug phooj ywg zoo uas yog Dr. Cagan lub neej nyob rau nqe Vajluskub Pajlug 11:4, “Kev nplua nuj pab tsis tau rau hnub Vajtswv chim” (Pajlug 11:4). Dr. Cagan hais rau kuv tias cov tub ntshais hluas pheej xav tias “tsis zoo” yog hais txog kev nkauj kev nraug thiab kev haus dej haus cawv xwb, Nws hais tias “lawv tsis paub tias kev ntshaw nyiaj txiag thiab hwjchim yog ib yam ua txaus ntshai zoo li kev haus yeeb haus tshuab thiab – tej zaum tseem yuav phem tshaj rau cov hluas ntseeg thiab” Dr. Cagan tug kheej los yeej raug Dabntxwnyoog sim siab li qhov no los lawm thiab, Nws lub homphiaj los yog ua kom tau ib plhom nyiaj dolas ua ntej hnoob nyoog peb caug xyoo, nws muab qhov no tso pov tseg, thaum nws los hloov dua siab tshiab lawm, tam sim no nws yog peb ib tug xibhwb uas los pab kuv nyob rau peb pawg ntseeg, cia li xyaum nws tug qauv!

Yudas Ixakhali-au rau rhuav tshem thiab poob rau tub Tuagteb, nws ntshaw nyiaj txiag nyob hauv lub hnab uas nws coj! Nco ntsoov zaj lus pivtxwv qhia txog tug txiv neej mus tseb hnub zaub!

“Cov uas poob rau hav pos ntawd yog cov neeg uas hnov thiab tawm mus muaj kev zoo siab heev, nyiaj txiag thiab kev lom zem npog lawv, lawv thiaj tsis loj hlob” (Lukas 8:14).

Koj yuav ntsib teebmeem nyob rau ntawm qhov kev ntshaw “Kev npluaj nuj thia txaus siab rau lub neej no” ua rau koj “poob siab” tiab ua tug ntseeg ntawm lub npe xwb, no yog kev puas tsuaj ua tau tshwmsim rau peb cov thawj coj yav tag los uas ua rau peb tawg ua pab pawg, Txav kom deb! Txav kom deb! Txav kom dej lub neej ntshawv zoo li Yudas!

“Nrhiav Vajtswv tej chaws ua nej, thiab nws txoj kev ncajncees; thiab txhua yam mam ntxiv rau nej” (Mathais 6:33).

Nej ib txhia feem coob twb hnov qhov kuv hais txog yam ua tau tshwmsim rau kuv thaum kuv tseem kawm nyob rau tsev kawm ntawv, yog ib yam uas tsis yeej yim kiag li, kuv yuav tsum ua haujlwm pib thaum 8.00 sawv ntxov mus txog rau 5.00 yav tsaus ntuj, kuv ho mus kawm ntawv nyob rau Cal State Los Angeles rau yav hmo ntuj, kuv siv sijhawm yim xyoo mam kev tiav pliyas tis los sis bachelor degree, thaum kuv kawm mus txog rau ib nra, kuv raug Ntxwnyoog sim siab ua rau kuv qaug zog tshaj plaws, lub sijhawm ntawd kuv ib tug xibhwb hais tias kom kuv mus neeg qhia ntawv, nws yog ib neeg uas kuv hwm, nws qhia nyob rau lub tsev kawm ntawv, nws hais tias kuv yuav tsum ua tau ib qhov haujlwm zoo rau kev qhia lus A-kiv, kuv siv zog ua kom hnov qab txog kev mus kawm Vajluskub, cia mus ua ib tug qhia ntawv, kuv twb yuav luag tiav qhov no, tiam sis kuv tau mus saib kuv tug xibhwb Dr. Lin ua ntej, nws hais rau kuv tias txhua yam ua kuv npaj yuav ua ntawv yuav tsis muaj ib yam uas kuv txaus siab zoo siab kiag li yog tsis yog Vajtswv num, kuv mam nco tau hais tias qhov yuav mus ua ib tug qhia ntawv A-kiv yog kev sim siab los ntawm Dabntxwnyoog xwb, Dr. Rice R. Rice los rau sim siab zoo tib yam nkaus li no thiab ua ntej nws yuav mus kawm Vajluskub, yog ib qhov kev txhaum yog mus ua tug nee qhia ntawv rau lwm tug, tiam sis tsis yog kev txhaum rau kuv, tsis yog qhov ua Vajtswv xav kom kuv ua nyob hauv kuv lub neej.

Yog kuv poob rau qhov kev sim siab, tsis muaj nej tuaj rau hmo no! Kl. Griffith yuav tsis raug cawm kom dim, Dr. Chan yuav tsis dim, los Kl. Lee, thiab lwm tug thawj coj hauv pawg ntseeg, koj los yuav tsis dim thiab, qhov tseeb tiag nej coob tug yuav tsis hloov dua siab tshiab! Nej niam thiab nej txiv tau tua sis ntsib rau ntawm pawg ntseeg, lawv yuav tsis sis ntsib koj yuav tsis yug, yuav tsis muaj pawg ntseeg, kuv yuav tsis paub txog kev tug poj niam ua zoo kawg nkaus no, kuv tug tub los yuav tsis tau yug, thiab nws tug menyuam uas yog Hannah los yuav tsis tshwm sim los ua nej.

Pawg ntseeg uas kuv tsim nyob Californiam yav qaum tau los yuav tsis muaj, plaub caug pawg ntseeg ntawd los yuav tsis muaj, saum pua tug neeg yuav tsis dim – thiab cov lus qhia qhia peb tsos rau internet los yuav tsis muaj xa mus thoob ntiajteb, coov leej ntau tug lub neej yuav phem tshaj no yog kuv sib kev sim siab mua ib tug qhia lus A-kiv nyob rau tsev kawm ntawv.

Tom qab ua kuv kawm tiav nyob rau tsawv kawm ntawv, kuv txawm mus kawm nyob rau tsev kawm Vajluskub qeb siab, lub sijhawm no los kuv yeej raug sim siab yuav luag khiav tawm thiab, tiam sis muaj ib hmo Vajtswv hu kuv, hmo ntawd kuv nyob ib leeg kho siab thiab mob taubhau heev – kuv zoo siab ua tau ntsib li no, pawg ntseeg no muaj nqi tshaj nyiaj thiab kub rau kuv, kuv ua Vajtswv tej dej thoob plaws ntiajteb muaj nqi tshaj nyiam saum plhom! Zoo li ib qhov me me rau koj xwb, tiam sis pawg ntseeg no tseem ceeb tshaj hauv ntiajteb rau kuv!

Kuv lub neej kuv hlub muab pub rau koj,
   Koj yog tug menyuam yaj tug theej kuv;
Kuv yuav ncajncees mus tag ib txhi,
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv,
   Kuv lub neej no muaj kev txaus siab tshaj plaws!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!
(“I’ll Live For Him,” Ralph E. Hudson, 1843-1901; altered by Dr. Hymers).

Tsis yog tias kuv pom pawg ntseeg no tseem ceeb licas xwb – kuv tseem pom tias pawg ntseeg no yuav zoo licas, ntawm Vajtswv txoj kev hlub yuav tsum zoo lintawd! Kuv lub siab yeej pom lawm hais tias txhua qhov mom kaum tsev puv tag nrho rau cov hluas! Kuv pom Vajtswv tug Ntujplig nqe los, kuv cov hluas quaj thiab thov Vajtswv, thiab qw zoo siab! Kuv pom cov hluas fij lawv lub neej rau kuv ua num – thiab ib txhia tawm mus txawv teb chaws, kuv pom ib pawg ntseeg loj – ntawm Vajtswv txoj kev hlub los rau thaj chaw uas nyob rau qhov tsaus ntuj rau lub teb chaws no thiab ntiajteb! Kuv pom Yexus muaj tsa thiab nchuav kev hlub los rau neeg saum pua tug neeg thoob ntiajteb! Kuv hnov lawv hu nkauj,

Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv,
   Kuv lub neej no muaj kev txaus siab tshaj plaws!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!

Muaj ib zaug Yudas xav zoo li no, tiam sis nws rau ntsia Yexus rau saum ntoo Khaublig, nws poob rau ob txog kev, ib nrab ntawm nws lub neej yog rau Yexus, tiam sis ib nrab yog ntshaw khoom ntiajteb, Vajluskub hais tias “neeg uas ob lug siab yog tug neeg tsis ruaj tsis khov rau txhua txoj kev ua nws ua” (Yakaunpaus 1:8). Yudas tau cev nws txhais tes mus rau hauv lub hnab nyiaj uas cov Thwjtim cia nws saib, yog nyiaj tsis tau – tsuas yog mintsi nyiaj uas neeg cev rau Yexus thaum Nws feem koob hmoov rau lawv, tiam sis Yudas cev tes mus nyhia ob peb zaug, tam sim no thiab tag mus lawm hauv nws lub neej.

Zoo li lwm tug Thwjtim thiab pheej xav hais tias ntshe Yexus yuav tsim nws lub tebchaws rau ntiajteb no, txawm yog tom qab Nws sawv hauv qhov tuag los lawm “Tug Tswv thaum twb koj mam tsim ib lub ntiajteb rau cov neeg Ixayees?” (Teshaujlwm 1:6), lawv pheej hais kom Nws tsim lub tebchaws, lawv qhov kev ntshaw yog “hauv lawv cov neeg leej twg yuav yog tug loj” (Lukas 9:46).

“Txij lub sihawm ntawd los, Tug Tswv pib hais rau cov thwjtim hais tias, tug Tswv yuav mus rau hauv Yeluxalees thiab yuav tiv kev txom nyem ntau yam ntawm cov thawjcoj cov povthawj yuav raug tua…” (Mathais 16:21) kuv ntseeg hais tias Yudas yeej ntseeg hais tias Yexus yuav tuag thiab tsis muaj hnub yuav tsim tsa tau ib lub tebchaws – thiaj tsis tag yuav raws Yexus qab mus lawm tom ntej, Ntxwnyoog los ze zuj zus rau Yudas thaum nws los xav txog tej no.

Lub sijhawm no ze rau lub sihawm ua kev cai hlas dhau tab tom los yuav txog, cov povthawj thiab cov thawjcoj nrhiav ib tug neeg lo tua Yudas, “Ntxwnyoog thiaj los nkag rau Yudas…Nws thiaj li ua li nws xav ua, thiab [hais] rau cov thawjcoj, thiab cov povthawj, txog nws qhov kev ntxeev siab rau lawv, lawv yuav zoo siab, thiab [pom zoo] muab nyiaj rau nws” (Lukas 22:3-5), “Ntxwnyoog thiaj li nkag rau Yudas” txhuas yam ntawm nws yog ntshaw nyiaj txiag xwb, Ntxwnyoog thiaj li siv nws qhov kev ntshaw no, Yudas thiaj li poob rau qhov no – “Ntxwnyoog thiaj li nkag rau Yudas” – Nws mus nrhiav cov povthawj loj txog nws qhev kev ntxeev siab, Yudas Ixakhali-au ntxeev siab rau Yexus vim yog nyiaj! Kev phem tswj nws lub siab!

Dr. Cagan tau qhia ib zaj lus qhia zoo heev rau tag kis no “Kev phem kev qia ntawm qhov muag, kev kheev theej hauv lub neej” (1 Yauhas 2:16), Dr. Cagan hais tias “kuv txhai tau licas ntawm cov lus ‘Kev phem kev qia ntawm qhov muag, kev kheev theej hauv lub neej’ Kuv hais txog nyiaj txiag thiab yam nyiaj txiag muas tau – tsev, tsheb, khawb ncaws, kev lom zem, thiab lwm yam…Thawm twg nyiaj thiab kev yuav khawb ncaws yog qhov tseem ceeb rau koj, koj yuam kev rau qhov ntawd tob zuj zus, koj poob mus ua nyiaj qhev, [thiab] kev tab tom hais txog kev mus qhua lwm twg, kuv tab tom hais txog kev hwm thiab kev xav kom nrov koob nrov npe, thiab txhua yam zoo uas neeg hai txog koj, tej zaum koj ua zoo hauv tsev kawm ntawv, yog, kooj raws li neeg hais txog koj, koj yuav kawg ntawv tau zoo, yog, tau haujlwl thiab siv zog ua, tiam tej yam kev qhuas zoo li tsis thoov li Vajtswv seem, koj poob rau qhov kev khav theeb.” Dr. Cagan hais tias Dab Ntxwnyoog muaj qhov no los ntxias koj, Dr. Cagan hais tias, “Nws yuav siv tug neeg koj nyiam thiab hwm, Nws yuav siv neeg…koj kawm ntawm nws – no hu hais tias ‘tug neeg pab koj’ nyob rau kev hla luam hauv ntiajteb, Nws yuav siv tib neeg nyob rau tom tej tsev kawm ntawv uas koj txaus siab thiab nws – koj tug xihwb qhia ntawv thiab lwm tug ‘neeg los pab koj’ koj mloog nws hais thiab ua raws, koj yuav tsis los xav txog qhov no, tiam nws yog koj tug xibhwb tiag – koj tug tswv yug yaj, tug coj koj…koj tsis xav tias yog kev sim siab, yuav zoo rau koj, tiam sis yuav coj koj txav dej ntawm Vajtswv…thaum koj tseem hluas, Yexus thiab pawg ntseeg zoo li tseem ceeb, tiam sis tam sim no koj yuav muab saib tsis tseem ceeb rau koj lub neej…yuav ploj mus, ploj mus – txog rau thaum koj raug ntes zoo li Xixoos, qhov muag dig, (Christopher L. Cagan, Ph.D., “The Church World or the Wide World?”, Lord’s Day Morning, March 13, 2016).

Thaum kuv los nyeem Dr. Cagan zaj lus qhuab qhia no, kuv xav tias “Au, Vajtswv! Ntxim nyhob kuv yuav tsum qhia qho no ntev los lawm!” Nov yog siv rau nej cov uas yog tub ntxhais hluas? Kuv xav li no tau ib ntus, kuv sau txog kaum ob tug tub ntxhais hluas uas nyob rau peb pawg ntseeg uas raug Dabntxwnyoog sim ua rau dig muag vim yog raug sim siab qhia los ntawm Dr. Cagan, kuv mob hlwb kawg vim kuv xav tias kuv cov lus qhuab qhia yuav tsis muaj qab hau dab tsi rau qhov no, zoo li kaum ob tug hluas uas yuam kev vim yog rau sim siab los ntawm Ntxwnyoog zoo li tau coj Yudas Ixakhali-au los ntxeev siab rau Yexus!

Yudas yeej tsis xav tias yuav xaus lub neej zoo li no, uas yog poob rau qhov kev sim siab ntawm qhov me me xwb, Thaum Ntxwnyoog nkag rau hauv nws thiaj li ntxeev siab rau Yexus, koj puas paub hais tias Nws tau nyiaj li cas los ntawm qhov ntxeev siab rau Yexus? Nws tsuas tau 30 choj nyiaj xwb, The Davis Dictionary of the Bible hais tias “thaj tsam li $19.50, npam li tug nqi ntiav ib tug qhev xwb” Kuv xav tias kaum ob tug tub hluas hauv peb pawg ntseeg raug Dab Ntxwnyoog sim siab thiab, kuv tig rov mus rau peb caug xyoo dhau los hauv kuv lub siab, kuv tau sau 12 tug ntawd cov npe – Ntxwnyoog los zoo tib yam li ntawd! Vajtswv kuv yuav tsum tig los qhia qho no ib zaug ntxiv thiab! Yog Vajtswv, kuv thov cog lus hais t ias kuv yuav rov qhia txog qhov kev sim siab nyob rau hmo no thiab!

Thiab Yudas thiaj coj Yexus cov Yeejncuab tuaj rau hauv lub vaj Kebxemanes nyob rau hmo ntawd, tom qab ntawd lawv muab nws coj mus tua pov tseg, qhov Yudas tau tsuas yog 30 choj nyiaj – muaj nqi li $19.50.

Nyob rau hmo ntawd, “Yudas, uas yog ntxeev siab rau nws, thaum nws pom lintawd, [tu siab kawg] thiab tsuas yog taug peb caug choj nyiaj los ntawm cov povthawj, thiab cov thawjcoj xwb, hais tias,

‘Kuv muaj kev txhaum vim yog ntxeev siab rau tug neeg uas tsis muaj kev txhaum.’

Thiab nws muab cov nyiaj cuam rau hauv lub tuam tsev, thiab khiav tawm peb dai cabdab tuag” (Mathais 27:3-5), Nws muab ib txoj hlua los dai nws caj dab! Nov yog thawj nqi Vajluskub uas kuv cim “I muaj kev txhaum vim yog ntxeev siab rau tug neeg uas tsis muaj kev txhaum” (Mathais 27:4), Kuv cim nqi Vajluskub no thaum kuv los ua zaj yeej yaj kiab kuv ua Yudas Ixakhali-au nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Huntington Park, nroog California, thaum ntawd kuv muaj kaum yim xyoo, nqe Vajluskub no qhia kuv thaum kuv los hloov dua siab tshiab ob xyoo tom qab ntawd “I muaj kev txhaum vim yog ntxeev siab rau tug neeg uas tsis muaj kev txhaum.”

Hmo no kuv thov nug nej, hauv koj lub neej puas ntxeev siab rau Yexus? Koj puas muaj Yexus ua qhov tseem ceeb nyob rau hauv koj lub siab thiab lub neej? Koj puas cia siab rau Nws thiab ua neej rau Nws, thiab rau Nws xwb? Peb caug xyoo tom nej no mus, koj puas tseem yuav hu nkauj tag koj lub siab?

Kuv lub neej kuv hlub muab pub rau koj,
   Koj yog tug menyuam yaj tug theej kuv;
Kuv yuav ncajncees mus tag ib txhi,
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv,
   Kuv lub neej no muaj kev txaus siab tshaj plaws!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!

Au, cov hluas, muaj koj lub siab thiab koj lub neej rau Tswv Yexus – thiab tsim txhob khiav ntawm nws mus rau kev sim siab hauv lub ntiajteb! Hu zaj nkauj nrog rau kuv, nyob rau zaj peb ntawm phau ntawv nkauj.

Kuv lub neej kuv hlub muab pub rau koj,
   Koj yog tug menyuam yaj tug theej kuv;
Kuv yuav ncajncees mus tag ib txhi,
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv,
   Kuv lub neej no muaj kev txaus siab tshaj plaws!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv
   Kuv tug Cawmseej, kuv tug Vajtswv!

Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yauhas 13:21-30.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Yield Not to Temptation” (Horatio R. Palmer, 1834-1907).