Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
SAWV QHOV TUAG TAM SIM NO!

RESURRECTION NOW!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Tsib hli 2, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 2, 2010

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos”
     (Efexaus 2:4-6).


Yexus tej txuj ci uas tau ua ntawd yog yam qhia txog qhov tseeb rau seem ntsujplig. Nws kho tug neeg qhov muag dig qhia tias Nws yeej muaj hwjchim kho tug dig rau seem ntsujplig thiab. Nws kho tug neeg mob ruas zoo qhia tias nws yeej muaj peev xwm kho tug mob seem ntsujplig zoo thiab. Nws tseem tsa peb tug neeg sawv qhov tuag rov qab los. Nyob rau Malakaus tshooj tsib qhia tias Nws tsa Yairas tug ntxhais sawv qhov tuag rov qab los. Nyob rau Lukas tshoo xya qhia tias Nws tsa tug poj ntsuam uas yog Nais sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nyob rau Yauhas tshooj kaum ib qhias tias Nws tau tsa Laxalaus sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tej no qhia tias Nws yeej muaj peevxwm tsab “tug neeg uas tuag rau kev txhaum sawv rov qab los” (Efexaus 2:1). Nyob rau hmo no peb muaj ntau tug uas yog Yairas tug ntxhais, ntau tug uas yog tug poj ntsuam tug tub, ntau tug uas yog Laxalaus – peb coob tug tuag rau kev txhaum, tiam sis ntawm Tswv Yexus lub hwjchim peb txhua tug puas raug tsa sawv qhov tuag rov qab los uas yog seem seem ntsujplig, thiab los muaj lub neej tshiab! Qhov kev sawv qhov tuag rov qab los no hu tias “tug neeg tshiab” – yog lo lus sim rau tug neeg uas sawv qhov tuag rov qab los ntawm seem ntsujplig, los sis hu hais tias yug dua tshiab. Dr. W. G. T. Shedd pheej hais li no “tug neeg tshiab yog tug sawv qhov tuag rov los”… “hais txog tug neeg tshiab ntawm seem ntsujplig” (W. G. T. Shedd, Ph.D., Dogmatic Theology, P and R Publishing, 2003 edition, pp. 864, 865). Ob lo lus uas yog sawv qhov tuag rov los ntawm seem cev nqaij daim tawv thiab seem ntsujplig hais meej nyob rau hauv Efexaus,

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos” (Efexaus 2:4-6)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COV LUS QHUAB QHIA MUAJ NYOB RAU XOV TOOJ LAWM.
MUS RAU NTAWM WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
QHEB QHOV NTSUAB HAUV QAB NO NTAWM LO LUS “APP”
THIAB UA RAWS LI COV LUS QHUAB HAUV NO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Nyob rau cov Vajluskub saum no qhia rau peb paub txog qhov tseeb ntawm kev yug dua tshiab – qhov tseeb ntawm tug neeg tshiab los ntawm Yexus lub hwjchim ua tau sawv qhov tuag rov qab los.

I. Ib, peb tuag lawm.

Raws li Vajluskub peb txhua yeej tuag rau ntawm seem ntsujplig lawm. Qee leej hais tias peb raug nplawm vimyog poob rau kev Txhaum – Tiam sis Vajtswv txoj lus yeej qhia meej meej. Peb tsis yog tias raug nplawm, xwb tseem “tuag rau kev txhaum thiab kev yuam cai” (Efexaus 2:1). Cov neeg no qhia tias yeej muaj ntau yam zoo nyob rau hauv tib neeg, qhov tseeb tias neeg yeej tsis tuag rau kev txhaum. C. G. Finney qhia yuam kev li no tias,

Yog vim licas neeg thiaj li yug los ua neeg txhaum? Tsis yog tias lawv yeej yug los ua neeg txhaum li ntawd…cov lus qhia no yog…tsis paub hwm Vajtswv, thiab xav zoo li Vajtswv thiab xav ntse, nov yog cov lus qhia yav tag los, thiab los ntawm ntawm cov neeg tsis ntseeg Vajtswv. Nov yog neeg tej kev txawj ntse, thiab Augustine coj los siv rau cov ntseeg (C. G. Finney, Finney’s Systematic Theology, Bethany House Publishers, 1994 edition, pp. 268, 263).

Cov lus qhia txog tib neeg tuag rau txoj kev txhaum raug rhuav tshem rau cov neeg qhuab qhia niaj hnub nim no lawm. Yog vim licas? Nov yog seem ntsujplig thiab saib tsis tseem ceeb rau tiam no lawm – nov yog qhia tias los licas los!

Augustine qhia tias neeg tuag rau kev txhaum licas? Tsis yog li ntawd! Neeg tsis muaj kev vam tsis muaj kev pab txog kev txhaum raws li Vajluskub qhia, nyob rau tiam Nau-ees,

“Yawmsaub pom tias neeg tej kev phem loj kawg rau hauv lub ntiajteb, thiab pom tias lawv tsuas yog pheej xav zaj phem rau hauv lub siab mus li xwb” (Chivkeeb 6:5).

Phau Vajluskub Yauj qhia tias,

“Leejtwg yuav coj yam uas huv tawm ntawm qhov tsis huv tau? Tsis muaj leejtwg kiag li.” (Yauj 14:4).

“Neeg yog dabtsi, lawv thiaj dawb huv tau? Tus uas yug ntawm pojniam los yog dabtsi, nws thiaj ncaj ncees tau?” (Yauj 15:14).

Phau Ntawv Nkauj hais li no,

“Saib maj, kuv yeej yug los hauv txojkev txhaum, thiab kuv niam xeeb kuv hauv txojkev txhaum txim” (Phau Nkauj 51:5).

“Cov neeg limhiam yuam kev txij thaum nruab thiab los lawm, txij hnub uas yug lawv los yeej ua txhaum yog hais lus dag” (Phau Nkauj 58:3).

Vajntxwv Xalaumoos hais tias,

“Neeg tej menyuam lub siab puv npo rau kev phem xwb” (Tejlusqhia 9:3).

Phau Vajluskub Yelemis hais li no,

“Lub siab yog tus uas dag ntxias heev dua lwm yam huvsi, thiab phem kawg li. Leejtwg yuav paub tau neeg lub siab?” (Yelemis 17:9).

Xibhwb Povlauj hais li no,

“Nej twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb yuam kev ua txhaum muaj txim…mas raws li peb lub neej ces tsim nyog peb raug Vajtswv txojkev npau taws ib yam li lwm tus” (Efexaus 2:1, 3).

Nyb rau phau Vajluskub Kaulauxais hais li no,

“Nej, tuaj rau hauv kev txhaum” (Kaulauxais 2:13).

Finney tawm tsam cov lus qhia tias tib neeg tuag rau kev txhaum raws li Augustine, yog li no kuv thiaj li muab Vajtswv Txojlus coj los qhia kom meem. Qhov tseeb tiag, Finney lub tswv yim yog los ntawm cov neeg uas yog Pelagius (A.D. 354-420). Nws lub tswv yim qhia yuam kev los tau ntau xyoo los lawm. Txhua yam Finney qhia yuam kev los ntawm Pelegianism! Peb muab Vajluskub coj los saib tias nws qhia yuam kev licas! Tib neeg, yog neeg txhaum thiab tuag rau kev txhaum! Tsis yog neeg muaj mob. Tuag rau ntawm Vajtswv!

“Nej twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb yuam kev ua txhaum muaj txim” (Efexaus 2:1).

“Peb tuag rau hauv kev txhaum” (Efexaus 2:5).

Puas muaj tej yam tseeb tshaj no lawm? Tsis muaj lawm!

“Tuag rau kev txhaum” – Tsuas yog yam uas qhia tias neeg yug los neeg txhaum? Tug xibhwb loj uas yog Spurgeon hais tias,

Qhov kev tuag ntawd: koj yuav tawm tsam, koj yuav rhuav tshem, tiam sis yuav kov tsis yeej, koj tseem yuav raug tsim txom los ntawm qhov ntawd thiab, tiam sis txhob nyuaj siab, txawm koj yuav muab kaw rau qhov tsaus ntuj, tiam sis ua tsis tau dab tsi rau nws, tug neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab ces yog tseem nyob rau kev txhaum, tiam sis nws los tsis paub txhawj dab tsi, nws tsis pub los nyob rau ntawm Vajtswv, neeg raug Vajtswv foom tsis zoo…tiam sis lawv saib qhov no tsis tseem ceeb dab tsi, vim lawv yeej tuag lawm… Au! Koj ne puas tseem ciaj sia, koj yuav tsis dim yog tsis raug cawm kom dim ntawm Vajtswv qhov kev chim. Neeg yeej tsis paub txog seem ntsujplig, hloov tsis tau tug kheej vim yog seem ntsujplig, neeg tuag lawm (C. H. Spurgeon, “Resurrection With Christ,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, volume 14, pp. 207, 208).

Txawm koj yuav tuaj zaum mloog cov lus qhuab qhia los pab tsis tau dab tsi rau koj – vim koj “tuag rau kev txhaum” koj yeej hnov tias Yexus tuag theej koj, tuag saum ntoo Khaublig, yeej tsis muaj hnub totaub kiag li – vim koj yog “tug uas tuag rau kev txhaum” Koj txawm hnov tias Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm thiab los nrog Nws cov thwjtim nyob uake “thiab qhia tias nws yeej yog” Yexus (Teshaujlwm 1:3) thiab thiab tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv lub hwjchim los ntawm qhov Tswv Yexus sawv qhov tuag rov los – vim koj “tuag rau kev txhaum” Koj paub txog Nws cov Ntshav, thiab paub tias ntxuav tau koj tej kev txhaum, tiam sis koj xav tias tsis tseem ceeb – vim koj tuag “raug kev txhaum” koj yuav hnov lwm tug thov Vajtswv, tiam sis koj yuav tsis paub thov li ntawd – yog vim koj “tuag rau kev txhaum” koj yuav phau Vajluskub, tiam sis cov lus no pab tsis tau dab tsi rau koj, tsuas yog ib cov lus qhia xwb – vim koj “tuag rau kev txhaum lawm” lwm tug muaj kev xyivfab rau lawm txoj kev ntseeg, tiam sis tsis yog koj – vim koj “tuag rau kev txhaum lawm” lwm tug paub Tswv Yexus, thiab kajsiab hauv Yexus, tiam sis koj tsis paub txog Nws; koj tsuas yog ntom tom ntej tom qab thiab ntshai heev – vim koj yog “tug tuag rau kev txhaum” Lwm tug qhia kom koj los rau ntawm Yexus, tiam sis koj yuav hais tias, tsis ntseeg lawm, yog vim “licas”? “Kuv yuav los rau ntawm Nws tau licas?” Koj yuav tsis totaub kiag li – vim koj yog “tug tuag rau kev txhaum lawm”

Kuv qhia rau koj hais tias yog koj xav dim los ntawm qhov uas koj pheej tshawb nrhiav kev kawm kom paub xwb tsis muaj hnub koj yuav paub kiag li – tsis muaj hnub koj yuav dim los ntawm qhov uas koj kawm los – vim koj “tuag rau kev txhaum lawm” thiab koj yim huab kawm ntau, thiab nug ntau, yim huab tsis zoo rau koj, qhov ua rau koj ces yog tej zaum mus zaum mloog lawv qhia xwb, tiam sis koj yeej tsis muaj kev vam dab tsi kiag li uas hloov tau rau koj – vim koj “tuag rau kev txhaum lawm” – “Tsis muaj ib qhov kev kawm twg uas coj neeg los paub txog qhov tseeb” (2 Timautes 3:7). Thiab, koj yuav tuag rau koj tej kev txhaum thiab pom tias koj mus rau qhov twg, qhov tseeb yog yuav tsis ntsib Vajtswv mus tag ib txhi, yuav poob rau “tub tuag teb mu sib txhi” (Yudas 13) – vim koj yog “tug tuag rau kev txhaum lawm”

Tiam nyob rau hauv Vajluskub thiaj li muaj kev vam – thiab qhov kev vam ntawd nyob rau ntawm Vajtswv qhov kev hlub hauv Tswv Yexus. Nov yog qhov kev paub txog, kuv thov Vajtswv tias koj yuav ntsib tib yam li no thiab. Ua Vajtswv tsaug, peb txhua tug raug cawmdim, peb nrog Yexus sawv qhov tuag rov qab los lawm!

II. Ob, peb raug cawm koj rov ciaj sia.

Thov sawv ntsug thiab nyeem nqe plaub thiab nqe tsib uake.

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.)” (Efexaus 2:4-5).

Nej zaum tau.

Au, mloog tug neeg txhaum no! Nov yog cov lus foom Koobhmoov los ntamw cov thwjtim, “tiam sis tsis yog Vajtswv” Nov yog kev vam nyog rau cov lus qhuab qhia no! “Tiam tsis yog Vajtswv” koj tuag rau kev txhauj, “tiam sis Vajtswv!” Qhuas Vajtswv rau cov lus no! Cia li seev cev qhuas Nws! “Tiam sis Vajtswv” Peb tseem muab cov lus no coj los siv rau peb txoj kev ntseeg. Yog thaum tsis muaj kev vam lawm, sijhawm thiab Vajtswv xwb, thiab hais raws li Efexaus 2:4, “Tiam sis Vajtswv!”

Lub ntiajteb no raug puas tsuaj vim yog kev txhaum, thiab Vajtswv hais tias, “kuv yuav rhuav tseg cov neeg uas kev tsim lawm” (Chivkeeb 6:7). “Tiam sis Nau-ees tshawb pom Vajtswv txoj kev hlub” (Chivkeeb 6:8). “Tiam sis Vajtswv” tau cawm Nau-ees tsev neeg ntawm dej nyab ntiajteb. Ixayees cov menyuam quaj txom nyem ntsuav vim yog ua Falaus qhev nyob rau Iziv. Tiam sis Vajtswv hais rau Mauxes, “Kuv yuav coj nej tawm kev ua qhev ntawm Iziv, thiab txo nej lub nra, thiab cawm nej kom dim los ntawm kuv txhais tes, thiab kev txiav txim uas loj tshaj plaws: thiab kuv yuav coj nej los ua kev hais neeg, thiab kuv yuav ua nej tug Vajtswv, thiab nej yuav paub hais tias kuv yog nej tug Vajtswv uas coj tawm los ntawm tebchaws Iziv” (Khiavdim 6:6-7). “Tiam sis Vajtswv.” Lub sihawm thaum uas cov tub Txiavtxim ntawdm, Ixayees cov menyuam yog haiv neeg uas “muaj hwjchim loj tshaj plaws nyob rau Midias” (Tub Txiavtxim 6:6). Tiam sis Vajtswv los rau Kideoos “zais rau ntawm neeg Medias” (Tub Txiavtxim 6:11). “thiab Vajtswv hais tias [rau Kede-oos], kuv yuav nrog lawv nyob, thiab yuav muab lawv los ua ib haiv neeg xwb” (Tub Txiavtxim 6:16). Kedeoos quaj tias, “Sawv los, Vajtswv yuav cawm nej kom dim ntawm haiv neeg Midias” (Tub Txiavtxim 7:15). “Tiam sis Vajtswv” Yexus raug ntes, raug nplawm, raug ntsia saum ntoo Khaublig, tuag thiab rau faus rau qhov ntxa. Tiam sis Vajtswv tsa Nws sawv qhov tuag rov los, “Vajtswv tsa Nws sawv rau hnub peb, thiab qhov ntxa qheb hlo (Teshaujlwm 10:40). “Tiam sis Vajtswv” Cov povthawj thiab nws cov neeg coj cov thwj tim thiab muab lawv kaw “rau hauv nkuaj” (Teshaujlwm 5:18) txwv tsis pub lawv qhia Vajtswv Txojlus. “Tiam sis Vajtswv tug tub txib los qhev qhov rooj nkuaj rau hmo ntawd…thiab hais tias, mus qhia nyob rau tom lub tuam tsev pehawm Vajtswv rau cov neeg tod txog txoj lus cawm txoj sia” (Teshauajlwm 5:19, 20). “Tiam sis Vajtswv” uas tug qheb qhov rooj nkuaj.

Vajtswv Txojlus yeej hais ntau zaug, thiab peb pom txog cov neeg uas Vajtswv hlub.

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.)” (Efexaus 2:4-5).

Yog Vajtswv muaj kev hlub rau Nau-ees tiam, nyob rau Mauxes tias, thiab rau Kede-oos tiasm thiab rau cov thwjtim tiam, nyob rau thaum Yexus sawv qhov tuag rov qab los – koj puas xav tias Vajtswv hlub koj thiab?

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.)” (Efexaus 2:4-5).

Saib cov neeg uas “nyob rau” hauv peb txhua tug. Saib cov neeg uas raug tsa sawv qhov tuag rov qab los, thiab raug ua kom ciaj sia tuaj los ntawm Vajtswv qhov kev hlub hauv Yexus! Cov phoojywg – peb cov thawj tsav xwm, thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg – “lawv txhua tug puas leej tuag rau kev txhaum” los siab zoo zoo – lawv “raug coj los rau ntawm Yexus” – raug ua kom ciaj rau hauv Yexus – raug cawm los ntawm kev hlub! Puas muaj leej twg hais tau tias “lawv tsis raug…coj los rau hauv Yexus”? tseem muaj tug uas ua ib ob siab tias tau sawv hauv qhov tuag thiab nrog “Yexus” sawv qhov tuag rov los’? Spurgeon hais tias,

Poor Martha xav tsis thoob tias Yexus tsa nws tug nws nus uas yog [Lazarus] hauv qhov tuag rov qab los, tiam sis nws hais tias, tiam sis nws hais tias, nws xav tsis thoob, “leej twg ntseeg yuav ciaj sia thiab tsis tuag ntxiv lawm. Puas ntseeg nws?” (Yauhas 11:26). Nov yog yam uas peb yuav tsum tau ntseeg, thaum peb tau txais txoj sia ntawm seem ntsujplig, nov yog koom nrog Yexus uake, thiab yuav tsis tuag ntxiv mus lawm (Spurgeon, ibid., p. 214).

Yog, “Tsis tuag lawm!” Peb tsis lees yuav Finney cov lus qhia yuam kev txog cov neeg uas yug dua tshiab. Finney hais tias, “Lawv qhov kev cawm dim yog uas lawv yuav tsum txuag lawv lub neej kom dawb huv txog rau hnub kawg. Lawv raug hu tias…hwm…lawv yuav ploj mus” (Charles G. Finney, Finney’s Systematic Theology, Bethany House Publishers, 1994 reprint of 1878 edition, p. 546). Yog, Finney hais tias tug neeg uas raug cawm kom dim lawm los tseem yuav ploj mus, tom qab nws tuag! Nov yog Finney cov lus nyob rau Finney phau ntawv, “cov neeg uas nyob rau saum qaum ntuj los yeej tseem muaj hnub uas yuav plam ntawm Vajtswv, thiab yuam kev tau” (C. G. Finney, ibid., p. 508). Yog, Finney qhia tias cov ntseeg Vajtswv los yeej tseem muaj hnub yuav plam Vajtswv lub tebchaw tau!

Nov yog Palagian cov lus qhia yuam kev. Peb tsis lees yuav! Tug neeg uas hloov dua siab tshiab lawm yuav tsis muaj hnub yuav “tsis hloov dua siab tshiab lawm” tug neeg tshiab lawm tsis muaj hnub uas “yuav rov ua neeg qub lawm”!

“Txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los [Vajtswv] tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.)” (Efexaus 2:5).

Spurgeon qhia tias, “ib tug neeg uas tau txais lub neej tshiab, yuav tsis muaj hnub ploj mus ntxiv lawm. Vajtswv…Vajtswv yeej tsis rau txim rau nej los sis rau leej twg li…Nws tsis cawm hnub no, thiab rhuav tshem rau tag kis…Vajtswv ua tug ntau ntsej muag, koj tug uas muaj kev ntseeg hauv Yexus yuav tau txoj sia…tau txais kev kaj siab, thiab qhuas Vajtswv!” (Spurgeon, ibid., p. 215). Tseem tshuav ib nqe ntxiv thiab. Peb tuag lawm, peb raug cawm koj ciaj sia tuaj. Tiam sis,

III. Peb, peb raug tsa sawv qhov tuag.

Thov sawv ntsug thiab nqe tsib thiab rau uake.

“Txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos” (Efexaus 2:5-6).

Nej zaum tau.

Tib neeg nug kuv tias, “Kuv yuav los rau ntawm Yexus tau licas?” Lawv tsis totaub vim yog lawv paub tias Yexus nyob qhov twg – nyob rau ntuj Ceebtsheej txheej peb (2 Kaulithaus 12:2). Lawv paub Yexus zoo, tias nyob saum ntuj qhov chaw ua hu tias “Ntuj Ceebtsheej” (Lukas 23:43). Lawv nyeem Vajluskub uas qhia tias Yexus nyob qhov ntawd, zaum rau saum Vajtswv sab tes xis. “Kuv mus ntawd puas tau?” “Kuv los rau ntawm Yexus puas tau – nyob rau lwm lub ntuj?”

Lo lus teb tej zaum yuav tsi tshua meej. Koj mus tsis tau qhov chaw ntawd los ntawm koj tug kheej! Tiam sis “cov niam txiav txim siab” los sis “decisionism” ua rau neeg coob tug dig muag. Lawv xav hais tias lawv los tau rau ntawd Yexus los ntawm lawv tej peev xwm! Nov yog yam uas lawv tsis totaub thaum los nyeem Yauhas 6:44,

“Tsis muaj leejtwg yuav los cuag tau kuv tsuas yog leej Txiv uas txib kuv los rub nws los xwb, thiab kuv yuav tsa tus ntawd ciaj sawv los rau hnub kawg” (Yauhas 6:44).

Lawv yeej tsis muaj teebmeem ntseeg txog qhov tias Vajtswv yuav coj lawv mus ntsib Yexus rau saum ib nta ntuj (saib 1 Thexalaunike 4:16-17; 1 Kaulithaus 15:51-53). Lawv los tsis paub txog kev cawmdim! Qhov no los nyeem kom meem nyob rau Yauhas 6:44,

“Tsis muaj leejtwg yuav los cuag tau kuv tsuas yog leej Txiv uas txib kuv los rub nws los xwb, thiab kuv yuav tsa tus ntawd ciaj sawv los rau hnub kawg” (Yauhas 6:44).

Vajtswv tib lub hwjchim no, yuav coj cov ntseeg mus ntsib Yexus rau saum ib nta ntuj, thiab tam sim no coj nej mus nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xi! Vajtswv thiaj yog tug coj neeg txhaum los cuag Yexus – tsis yog tug neeg txhaum coj nws tug kheej los – tiam sis yog Vajtswv. Tsis muaj leej twg yuav los cuag tau kuv, tsuas yog los ntawm Leejtxiv…ua tug coj” zoo li raug coj mus saum ib nta ntuj – tsuas yog tshwmsim rau koj tam sim no – thaum koj los cuag Yexus!

“Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos” (Efexaus 2:6).

Nej zaum tau.

Dr. Hendriksen hais txog nqe Vajluskub no tias, “Peb tug kheej yog…cov raug ua koj ciaj sia, raug tsa sawv, thiab coj mus rau ntuj ceebtsheej” (William Hendriksen, Ph.D., New Testament Commentary, Baker Book House, 1981 reprint, p. 118; note on Ephesians 2:6). The Reformation Study Bible hais meej li no tias,

…ua kom peb rov ciaj sia…tsa peb sawv los…cia peb los zaum. Nov yog keev kwm hais txog kev ciaj sia rau ntawm Yexus: Qhov Nws sawv qhov tuag rov qab los thiab nce mus nyob ntawm Vajtswv sab tes xis saum ntuj ceebtsheej. Tiam sis Povlauj kuj tseem muaj qhov no coj los hais thiab siv rau cov ntseeg. Povlauj hais txog kev koom nrog Yexus uake thiab los rau ntawm…Nws…nov yog hais txog tug Cawmdim muaj peev xwm cawm neeg kom dim (The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1706; note on Ephesians 2:5, 6).

Tsuas yog Vajtswv Txoj Kev hlub xwb peb thiaj li los rau ntau rau ntawm Yexus, thaum thaum peb hloov dua siab tshiab lawm, peb tug ntsujplig thiaj li raug cawm kom dim!

Koj tseem yuav ua dab tsi thiab, yog koj tseem yog tug neeg uas yuam kev lawm? Yexus hais tias, “Siv zog mus rau hauv” (Lukas 13:24). Nyeem thiab nyeem zaj lus qhuab qhia no “Strive” “Siv Zog” koj thiaj li “yuav mus tau rau hauv” “Khob thiaj li yuav qheb qhov rooj” (Lukas 11:9). Lo lus Kilis yog “Khob tag mus li, thov tag mus li” Thov Vajtswv tag mus li kom nws qhia koj paub txog koj tej kev txhaum, thiab yog tug neeg uas ploj lawm. Thov Vajtswv kom koj tug ntsujplig rov ciaj sia tuaj, thiab coj koj los cuag Yexus. Siv ua tib zoo xav txog Tub Tuagteb thiab yog koj tsis muaj Yexus “Siv zog mus rau hauv” thiab Vajtswv yog “coj [koj] los nrog Yexus nyob uake”…thiab coj koj mus rau “ntuj ceeb tsheej nrog Yexus nyob qhov ntawd” Thov kom koj tau txais kev kaj siab! Tsis ntev koj yuav rov ciaj sia los – thiab raug coj “Mur nrog Yexus nyob rau ntuj ceebtsheej” Koj puas tuag rau kev txhaum, thov nrog Yexus sawv rov qab los! Koj puas tau yug dua tshiab los ntawm Vajtswv lub hwjchim hauv Tswv Yexus! Amees.

“Tiamsis Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos” (Efexaus 2:4-6)